SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Організація роботи з охорони праці в школі
(нормативно-правові акти з ОП)
Законом України „Про охорону праці” встановлено єдиний порядок
організації охорони праці в Україні. У закладах освіти до системи управління
охороною праці відносять також питання безпеки життєдіяльності (охорона
здоров’я, пожежна, радіаційна безпека, безпека дорожнього руху, дії у
надзвичайних ситуаціях тощо), що сприятиме поліпшенню профілактичної
роботи щодо безпеки навчання і праці, запобіганню виникнення надзвичайних
ситуацій під час освітнього процесу, на виробництві та в побуті.
Департамент освіти і науки рекомендує для керівництва в роботі
«Положення про організацію роботиз охоронипраціта безпеки життєдіяльності
учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти», затверджене
наказом Міністерства освіти і науки України 26.12.2017 № 1669.
Це Положення визначає єдину систему організації роботи з охорони праці та
безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (учнів, студентів,
курсантів, слухачів, аспірантів та працівників закладів освіти), а також обов’язки
керівників та посадовихосіб щодо забезпечення безпечнихта нешкідливих умов
навчання, утримання і праці, запобігання травматизму.
Організація роботиз охоронипраціта безпеки життєдіяльностів закладах освіти
покладається на їх керівників.
Керівник закладу освіти:
1) є відповідальним за створення безпечних умов освітнього процесузгідно із
законодавством про охорону праці та «Положенням про організацію роботи з
охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в
установах і закладах освіти», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки
України 26.12.2017 № 1669; не дозволяє проведення освітнього процесу за
наявності шкідливих та небезпечних умов;
2) відповідно до «Типового положення про службу охорони праці»,
затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України 15.11.2004 № 255 (у
редакції від 14.04.2017) створює в закладі освіти службу охоронипраці, безпеки
життєдіяльності, яка безпосередньо підпорядковується йому; призначає
відповідальних за організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності
в закладі освіти та визначає їх функціональні обов’язки, забезпечує
функціонування системи управління охороною праці;
3) призначаєнаказом осіб, відповідальних застан охоронипраців структурних
підрозділах, навчальних кабінетах, лабораторіях, майстернях, спортзалах, тирах
(стрільбищах) тощо;
4) затверджує посадові інструкції керівників структурних підрозділів,
працівників з обов’язковим блоком питань з охорони праці, безпеки
життєдіяльності;
5) перед початком навчального року, а також періодично протягом
навчального року оцінює технічний стан обладнання та устаткування
навчальних приміщень закладів освіти;
6) уживає заходів щодо приведення інженерно-технічних комунікацій,
устаткування, обладнання у відповідність до чинних стандартів, правил, норм з
охорони праці;
7) укладає колективний договір (угоду), що містить розділ з охорони праці,
безпеки життєдіяльності, та забезпечує його виконання;
8) забезпечує виконання вимог нормативно-правових актів з питань охорони
праці, заходів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, передбачених
колективною угодою, приписів органів державного нагляду за охороною праці,
пропозицій виборного органу первинної профспілкової організації
(представника профспілки);
9) на засіданнях педагогічної ради школи, нарадах осіб, відповідальних за
стан охорони праці, безпеку життєдіяльності, організовує звітування з питань
профілактики травматизму, виконання заходів розділу з охорони праці, безпеки
життєдіяльності колективного договору (угоди), видає накази, розпорядження з
цих питань;
10) організовує профілактичну роботу щодо попередження травматизму і
зниження захворюваностісеред здобувачів освіти та працівників закладів освіти;
11) організовує роботу з розробки програми вступного інструктажу та
забезпечує проведення всіх видів інструктажів:
– з охорони праці – відповідно до «Типового положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», затвердженого
наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.
2005 № 15, та «Положення про порядокпроведеннянавчання і перевірки знань з
питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах,
підпорядкованих Міністерству освіти і науки України», затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304;
– з безпеки життєдіяльності – відповідно до «Положення про організацію
роботиз охоронипраціта безпекижиттєдіяльності учасників освітнього процесу
в установах і закладах освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України 26.12.2017 № 1669;
12) організовуєроботущодо розроблення та періодичного переглядуодинраз
на 5 років:
– інструкцій з охорони праці для працівників відповідно до «Положення про
розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого наказом Комітету по
нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України
від 29.01.1998 № 9 (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України
від 30.03.2017 № 526);
– інструкцій з безпеки під час проведення навчання для здобувачів освіти
відповідно до «Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки
життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти»,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 26.12.2017 № 1669;
13) сприяє здійсненню громадського контролю за додержанням вимог
нормативно-правових актів з питань охорони праці;
14) контролює забезпечення здобувачів освіти та працівників закладів освіти
спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно з
«Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом,
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»;
15) здійснює контроль за підготовкою трудових студентських загонів,
учнівських об’єднань щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці та
відпочинку на місцях їх дислокації;
16) сприяєпроведенню дозиметричногоконтролю відповідно до нормативно-
правових актів з обов’язковою реєстрацією в спеціальному журналі;
17) забезпечує навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності
здобувачів освіти та працівників закладів освіти відповідно до законодавства і
«Положення про організацію роботиз охоронипраціта безпеки життєдіяльності
учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти», затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України 26.12.2017 № 1669;
18) сприяєвиконаннюорганізаційно-технічних заходів упровадження системи
стандартів безпеки праці, проведенню атестації робочихмісць заумовами праці;
19) організовує проведення обов’язкових попередніх та періодичних
медичних оглядів працівників закладів освіти відповідно до «Порядку
проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затвердженого
наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246 (із
змінами), та наказу Міністерства охорониздоров’я України від 23.07.2002 № 280
«Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів
працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких
пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення
інфекційних хвороб» (із змінами);
20) не дозволяєвиконання робіт, якінегативно впливають на здобувачів освіти
і працівників закладів освіти та стан довкілля;
21) здійснює постійний зв’язокз органамивиконавчої влади та громадськими
об’єднаннями щодо запобігання травматизму серед здобувачів освіти та
працівників закладів освіти;
22) при настанні під час освітнього процесу нещасних випадків вживає
заходів, передбачених «Положенням про порядок розслідування нещасних
випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу»,
затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 16.05.2019 № 659.
З метою створення безпечнихінешкідливих умов праці та навчання, дотримання
основ чинного законодавства з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності,
пожежної та радіаційної безпеки, електробезпеки, санітарії та гігієни, утримання
будівель, навчання учнів та працівників закладу освіти безпеці праці та
життєдіяльності, профілактики нещасних випадків Департамент освіти і науки
облдержадміністрації надає роз’яснення щодо урахування вимог нормативно-
правовихактів в адміністративно-господарськійдіяльностіта організації роботи
з питань охоронипраці в закладах освіти (рекомендації щодо організації роботи
з охорони праці в закладі освіти), що додаються.

More Related Content

What's hot

Тиждень охорони праці
Тиждень охорони праціТиждень охорони праці
Тиждень охорони праці
0664965362
 
презентація з охорони праці
презентація з охорони праціпрезентація з охорони праці
презентація з охорони праці
89_Denis_89
 
Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки ...
Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки ...Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки ...
Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки ...
Vera Taran
 
Sanitarnnyj reglament-dlya-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osvity
Sanitarnnyj reglament-dlya-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osvitySanitarnnyj reglament-dlya-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osvity
Sanitarnnyj reglament-dlya-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osvity
Лина Решетник
 
1.9 72безпечне проведення занять в каб. природно-математичного циклу (2)
1.9 72безпечне проведення занять в каб. природно-математичного циклу (2)1.9 72безпечне проведення занять в каб. природно-математичного циклу (2)
1.9 72безпечне проведення занять в каб. природно-математичного циклу (2)
Egor Tolmachov
 

What's hot (20)

Тиждень охорони праці
Тиждень охорони праціТиждень охорони праці
Тиждень охорони праці
 
охорона праці в комунальному закладі
охорона праці в комунальному закладіохорона праці в комунальному закладі
охорона праці в комунальному закладі
 
Навчальний web-сайт з охорони праці
Навчальний web-сайт з охорони праціНавчальний web-сайт з охорони праці
Навчальний web-сайт з охорони праці
 
презентація з охорони праці
презентація з охорони праціпрезентація з охорони праці
презентація з охорони праці
 
конкурс оп 2
конкурс оп 2 конкурс оп 2
конкурс оп 2
 
02 інструкція про порядок обчислення плати працівників освіти
02 інструкція про порядок обчислення плати працівників освіти02 інструкція про порядок обчислення плати працівників освіти
02 інструкція про порядок обчислення плати працівників освіти
 
Методичні рекомендації з ОП та БЖ
Методичні рекомендації з ОП та БЖМетодичні рекомендації з ОП та БЖ
Методичні рекомендації з ОП та БЖ
 
20
2020
20
 
Матеріали з охорони праці
Матеріали з охорони праціМатеріали з охорони праці
Матеріали з охорони праці
 
Ohorona praci
Ohorona praciOhorona praci
Ohorona praci
 
управління процесом організації роботи з бжд в днз.
управління процесом організації роботи з бжд в днз.управління процесом організації роботи з бжд в днз.
управління процесом організації роботи з бжд в днз.
 
техника безопасности в кабинете химии
техника безопасности в кабинете химии техника безопасности в кабинете химии
техника безопасности в кабинете химии
 
Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки ...
Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки ...Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки ...
Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки ...
 
03 типові правила внутрішнього розпорядку знз
03 типові правила внутрішнього розпорядку знз03 типові правила внутрішнього розпорядку знз
03 типові правила внутрішнього розпорядку знз
 
Sanitarnnyj reglament-dlya-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osvity
Sanitarnnyj reglament-dlya-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osvitySanitarnnyj reglament-dlya-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osvity
Sanitarnnyj reglament-dlya-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osvity
 
1.9 72безпечне проведення занять в каб. природно-математичного циклу (2)
1.9 72безпечне проведення занять в каб. природно-математичного циклу (2)1.9 72безпечне проведення занять в каб. природно-математичного циклу (2)
1.9 72безпечне проведення занять в каб. природно-математичного циклу (2)
 
Організація та проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльн...
Організація та проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльн...Організація та проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльн...
Організація та проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльн...
 
Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти
Санітарний регламент для закладів загальної середньої освітиСанітарний регламент для закладів загальної середньої освіти
Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти
 
Інструктажі з питань охорони праці
Інструктажі з питань охорони праціІнструктажі з питань охорони праці
Інструктажі з питань охорони праці
 
Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під...
Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під...Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під...
Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під...
 

Similar to Bgd

шляхи створення у навчальному закладі здоров’язбережувального простору
шляхи створення у навчальному закладі здоров’язбережувального просторушляхи створення у навчальному закладі здоров’язбережувального простору
шляхи створення у навчальному закладі здоров’язбережувального простору
Oleg_Gerasymenko
 
організація роботи з профілактики дитячого травматизму
організація роботи з профілактики дитячого травматизмуорганізація роботи з профілактики дитячого травматизму
організація роботи з профілактики дитячого травматизму
Людмила Шведенко
 
Ukr law 255 labor protection
Ukr law 255 labor protectionUkr law 255 labor protection
Ukr law 255 labor protection
jamessheen817
 
посадові обовязки керівника гімназії початкової школи
посадові обовязки керівника гімназії  початкової школи посадові обовязки керівника гімназії  початкової школи
посадові обовязки керівника гімназії початкової школи
ssuser58a979
 
посадові обовязки керівника гімназії початкової школи
посадові обовязки керівника гімназії  початкової школипосадові обовязки керівника гімназії  початкової школи
посадові обовязки керівника гімназії початкової школи
ssuser58a979
 
первинна профспілкова організація2
первинна профспілкова організація2первинна профспілкова організація2
первинна профспілкова організація2
juliy55
 

Similar to Bgd (20)

Systemy organiz ohorony praci shkoly
Systemy organiz ohorony praci shkolySystemy organiz ohorony praci shkoly
Systemy organiz ohorony praci shkoly
 
бж
бжбж
бж
 
охорона праці
охорона праціохорона праці
охорона праці
 
Орг. ЦЗ в ЗЗСО 2022_навч.pptx
Орг. ЦЗ в ЗЗСО 2022_навч.pptxОрг. ЦЗ в ЗЗСО 2022_навч.pptx
Орг. ЦЗ в ЗЗСО 2022_навч.pptx
 
Narada op 2017
Narada op 2017Narada op 2017
Narada op 2017
 
шляхи створення у навчальному закладі здоров’язбережувального простору
шляхи створення у навчальному закладі здоров’язбережувального просторушляхи створення у навчальному закладі здоров’язбережувального простору
шляхи створення у навчальному закладі здоров’язбережувального простору
 
стутут впу-№29-смт-володимирець 1
стутут впу-№29-смт-володимирець 1стутут впу-№29-смт-володимирець 1
стутут впу-№29-смт-володимирець 1
 
стутут впу-№29-смт-володимирець 1
стутут впу-№29-смт-володимирець 1стутут впу-№29-смт-володимирець 1
стутут впу-№29-смт-володимирець 1
 
методичні метеріали оп
методичні метеріали опметодичні метеріали оп
методичні метеріали оп
 
ТБ на уроках фізкультури
ТБ на уроках фізкультуриТБ на уроках фізкультури
ТБ на уроках фізкультури
 
Безпека життєдіяльності на уроках фізичної культури
Безпека життєдіяльності на уроках фізичної культуриБезпека життєдіяльності на уроках фізичної культури
Безпека життєдіяльності на уроках фізичної культури
 
організація роботи з профілактики дитячого травматизму
організація роботи з профілактики дитячого травматизмуорганізація роботи з профілактики дитячого травматизму
організація роботи з профілактики дитячого травматизму
 
Ukr law 255 labor protection
Ukr law 255 labor protectionUkr law 255 labor protection
Ukr law 255 labor protection
 
Ukr law 255 labor protection
Ukr law 255 labor protectionUkr law 255 labor protection
Ukr law 255 labor protection
 
наказ+№419
наказ+№419наказ+№419
наказ+№419
 
посадові обовязки керівника гімназії початкової школи
посадові обовязки керівника гімназії  початкової школи посадові обовязки керівника гімназії  початкової школи
посадові обовязки керівника гімназії початкової школи
 
Order number 25. about organization of training and examination of knowledge ...
Order number 25. about organization of training and examination of knowledge ...Order number 25. about organization of training and examination of knowledge ...
Order number 25. about organization of training and examination of knowledge ...
 
законодавство з охорони праці
законодавство з охорони працізаконодавство з охорони праці
законодавство з охорони праці
 
посадові обовязки керівника гімназії початкової школи
посадові обовязки керівника гімназії  початкової школипосадові обовязки керівника гімназії  початкової школи
посадові обовязки керівника гімназії початкової школи
 
первинна профспілкова організація2
первинна профспілкова організація2первинна профспілкова організація2
первинна профспілкова організація2
 

More from Inna Gornikova

Світловідбиваючі_елементи_для_пішоходів_–_важливо_для_дітей.pptx
Світловідбиваючі_елементи_для_пішоходів_–_важливо_для_дітей.pptxСвітловідбиваючі_елементи_для_пішоходів_–_важливо_для_дітей.pptx
Світловідбиваючі_елементи_для_пішоходів_–_важливо_для_дітей.pptx
Inna Gornikova
 
Повторимо правила дорожнього руху.ppt
Повторимо правила дорожнього руху.pptПовторимо правила дорожнього руху.ppt
Повторимо правила дорожнього руху.ppt
Inna Gornikova
 

More from Inna Gornikova (20)

Лижіна Ірина Миколаївна.pptx
Лижіна Ірина Миколаївна.pptxЛижіна Ірина Миколаївна.pptx
Лижіна Ірина Миколаївна.pptx
 
Протидія домашньому насильству
Протидія домашньому насильствуПротидія домашньому насильству
Протидія домашньому насильству
 
8клас_Python (1).pptx
8клас_Python (1).pptx8клас_Python (1).pptx
8клас_Python (1).pptx
 
11-B_sobornist.ppt
11-B_sobornist.ppt11-B_sobornist.ppt
11-B_sobornist.ppt
 
1-B_sobornist.pptx
1-B_sobornist.pptx1-B_sobornist.pptx
1-B_sobornist.pptx
 
Лист Офісу Президента
Лист Офісу ПрезидентаЛист Офісу Президента
Лист Офісу Президента
 
10 грудня - День захисту прав людини
10 грудня - День захисту прав людини10 грудня - День захисту прав людини
10 грудня - День захисту прав людини
 
Тиждень безпеки на дорозі 8-А.pptx
Тиждень безпеки на дорозі 8-А.pptxТиждень безпеки на дорозі 8-А.pptx
Тиждень безпеки на дорозі 8-А.pptx
 
Світловідбиваючі_елементи_для_пішоходів_–_важливо_для_дітей.pptx
Світловідбиваючі_елементи_для_пішоходів_–_важливо_для_дітей.pptxСвітловідбиваючі_елементи_для_пішоходів_–_важливо_для_дітей.pptx
Світловідбиваючі_елементи_для_пішоходів_–_важливо_для_дітей.pptx
 
Повторимо правила дорожнього руху.ppt
Повторимо правила дорожнього руху.pptПовторимо правила дорожнього руху.ppt
Повторимо правила дорожнього руху.ppt
 
Голодомор.pptx
Голодомор.pptxГолодомор.pptx
Голодомор.pptx
 
7-В (2022) Толерантність.pptx
7-В (2022) Толерантність.pptx7-В (2022) Толерантність.pptx
7-В (2022) Толерантність.pptx
 
Шевченко Марина Сергіївна
Шевченко Марина СергіївнаШевченко Марина Сергіївна
Шевченко Марина Сергіївна
 
Касимчук Ірина Вікторівна
Касимчук Ірина ВікторівнаКасимчук Ірина Вікторівна
Касимчук Ірина Вікторівна
 
Дмитренко Тетяна Миколаївна
Дмитренко Тетяна МиколаївнаДмитренко Тетяна Миколаївна
Дмитренко Тетяна Миколаївна
 
Беспалова Ніна Федорівна
Беспалова Ніна ФедорівнаБеспалова Ніна Федорівна
Беспалова Ніна Федорівна
 
Список зарахованих дітей до 1-го класу Спеціалізованої школи No304 Святошинс...
Список зарахованих дітей до 1-го класу Спеціалізованої школи No304 Святошинс...Список зарахованих дітей до 1-го класу Спеціалізованої школи No304 Святошинс...
Список зарахованих дітей до 1-го класу Спеціалізованої школи No304 Святошинс...
 
Constitution_of_Pylyp_Orlyk_(original,_Old_Ukrainian).docx
Constitution_of_Pylyp_Orlyk_(original,_Old_Ukrainian).docxConstitution_of_Pylyp_Orlyk_(original,_Old_Ukrainian).docx
Constitution_of_Pylyp_Orlyk_(original,_Old_Ukrainian).docx
 
Перша Конституція України гетьмана Пилипа Орлика (1710 р.)
Перша Конституція України гетьмана Пилипа Орлика (1710 р.)Перша Конституція України гетьмана Пилипа Орлика (1710 р.)
Перша Конституція України гетьмана Пилипа Орлика (1710 р.)
 
Шлях України до Конституції
Шлях України до КонституціїШлях України до Конституції
Шлях України до Конституції
 

Recently uploaded

дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdfдод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
ssuser46127c
 

Recently uploaded (8)

Еволюція органічного світу біологія.pptx
Еволюція органічного світу біологія.pptxЕволюція органічного світу біологія.pptx
Еволюція органічного світу біологія.pptx
 
Стабілізаційні графіки відключень світла у Рівному
Стабілізаційні графіки відключень світла у РівномуСтабілізаційні графіки відключень світла у Рівному
Стабілізаційні графіки відключень світла у Рівному
 
Наказ ПК 2023-2024. pdf
Наказ ПК 2023-2024.          pdfНаказ ПК 2023-2024.          pdf
Наказ ПК 2023-2024. pdf
 
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdfдод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
 
Графіки стабілізаційних відключень у Рівненській області
Графіки стабілізаційних відключень у Рівненській областіГрафіки стабілізаційних відключень у Рівненській області
Графіки стабілізаційних відключень у Рівненській області
 
Презентація про виникнення балади., особливості
Презентація про виникнення балади., особливостіПрезентація про виникнення балади., особливості
Презентація про виникнення балади., особливості
 
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
 
Урок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptx
Урок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptxУрок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptx
Урок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptx
 

Bgd

 • 1. Організація роботи з охорони праці в школі (нормативно-правові акти з ОП) Законом України „Про охорону праці” встановлено єдиний порядок організації охорони праці в Україні. У закладах освіти до системи управління охороною праці відносять також питання безпеки життєдіяльності (охорона здоров’я, пожежна, радіаційна безпека, безпека дорожнього руху, дії у надзвичайних ситуаціях тощо), що сприятиме поліпшенню профілактичної роботи щодо безпеки навчання і праці, запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій під час освітнього процесу, на виробництві та в побуті. Департамент освіти і науки рекомендує для керівництва в роботі «Положення про організацію роботиз охоронипраціта безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти», затверджене наказом Міністерства освіти і науки України 26.12.2017 № 1669. Це Положення визначає єдину систему організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (учнів, студентів, курсантів, слухачів, аспірантів та працівників закладів освіти), а також обов’язки керівників та посадовихосіб щодо забезпечення безпечнихта нешкідливих умов навчання, утримання і праці, запобігання травматизму. Організація роботиз охоронипраціта безпеки життєдіяльностів закладах освіти покладається на їх керівників. Керівник закладу освіти: 1) є відповідальним за створення безпечних умов освітнього процесузгідно із законодавством про охорону праці та «Положенням про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 26.12.2017 № 1669; не дозволяє проведення освітнього процесу за наявності шкідливих та небезпечних умов; 2) відповідно до «Типового положення про службу охорони праці», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України 15.11.2004 № 255 (у редакції від 14.04.2017) створює в закладі освіти службу охоронипраці, безпеки життєдіяльності, яка безпосередньо підпорядковується йому; призначає відповідальних за організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності в закладі освіти та визначає їх функціональні обов’язки, забезпечує функціонування системи управління охороною праці; 3) призначаєнаказом осіб, відповідальних застан охоронипраців структурних підрозділах, навчальних кабінетах, лабораторіях, майстернях, спортзалах, тирах (стрільбищах) тощо; 4) затверджує посадові інструкції керівників структурних підрозділів, працівників з обов’язковим блоком питань з охорони праці, безпеки життєдіяльності; 5) перед початком навчального року, а також періодично протягом навчального року оцінює технічний стан обладнання та устаткування
 • 2. навчальних приміщень закладів освіти; 6) уживає заходів щодо приведення інженерно-технічних комунікацій, устаткування, обладнання у відповідність до чинних стандартів, правил, норм з охорони праці; 7) укладає колективний договір (угоду), що містить розділ з охорони праці, безпеки життєдіяльності, та забезпечує його виконання; 8) забезпечує виконання вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці, заходів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, передбачених колективною угодою, приписів органів державного нагляду за охороною праці, пропозицій виборного органу первинної профспілкової організації (представника профспілки); 9) на засіданнях педагогічної ради школи, нарадах осіб, відповідальних за стан охорони праці, безпеку життєдіяльності, організовує звітування з питань профілактики травматизму, виконання заходів розділу з охорони праці, безпеки життєдіяльності колективного договору (угоди), видає накази, розпорядження з цих питань; 10) організовує профілактичну роботу щодо попередження травматизму і зниження захворюваностісеред здобувачів освіти та працівників закладів освіти; 11) організовує роботу з розробки програми вступного інструктажу та забезпечує проведення всіх видів інструктажів: – з охорони праці – відповідно до «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01. 2005 № 15, та «Положення про порядокпроведеннянавчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304; – з безпеки життєдіяльності – відповідно до «Положення про організацію роботиз охоронипраціта безпекижиттєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 26.12.2017 № 1669; 12) організовуєроботущодо розроблення та періодичного переглядуодинраз на 5 років: – інструкцій з охорони праці для працівників відповідно до «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.1998 № 9 (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 30.03.2017 № 526); – інструкцій з безпеки під час проведення навчання для здобувачів освіти відповідно до «Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 26.12.2017 № 1669; 13) сприяє здійсненню громадського контролю за додержанням вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці; 14) контролює забезпечення здобувачів освіти та працівників закладів освіти спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно з «Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом,
 • 3. спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»; 15) здійснює контроль за підготовкою трудових студентських загонів, учнівських об’єднань щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці та відпочинку на місцях їх дислокації; 16) сприяєпроведенню дозиметричногоконтролю відповідно до нормативно- правових актів з обов’язковою реєстрацією в спеціальному журналі; 17) забезпечує навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності здобувачів освіти та працівників закладів освіти відповідно до законодавства і «Положення про організацію роботиз охоронипраціта безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 26.12.2017 № 1669; 18) сприяєвиконаннюорганізаційно-технічних заходів упровадження системи стандартів безпеки праці, проведенню атестації робочихмісць заумовами праці; 19) організовує проведення обов’язкових попередніх та періодичних медичних оглядів працівників закладів освіти відповідно до «Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246 (із змінами), та наказу Міністерства охорониздоров’я України від 23.07.2002 № 280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб» (із змінами); 20) не дозволяєвиконання робіт, якінегативно впливають на здобувачів освіти і працівників закладів освіти та стан довкілля; 21) здійснює постійний зв’язокз органамивиконавчої влади та громадськими об’єднаннями щодо запобігання травматизму серед здобувачів освіти та працівників закладів освіти; 22) при настанні під час освітнього процесу нещасних випадків вживає заходів, передбачених «Положенням про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 16.05.2019 № 659. З метою створення безпечнихінешкідливих умов праці та навчання, дотримання основ чинного законодавства з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної та радіаційної безпеки, електробезпеки, санітарії та гігієни, утримання будівель, навчання учнів та працівників закладу освіти безпеці праці та життєдіяльності, профілактики нещасних випадків Департамент освіти і науки облдержадміністрації надає роз’яснення щодо урахування вимог нормативно- правовихактів в адміністративно-господарськійдіяльностіта організації роботи з питань охоронипраці в закладах освіти (рекомендації щодо організації роботи з охорони праці в закладі освіти), що додаються.