SlideShare a Scribd company logo
ΣΡΙΠΟΛΗ
Η ΠΡΩΣΕΤΟΤ΢Α
ΣΗ΢ ΑΡΚΑΔΙΑ΢
ΣΡΙΠΟΛΗ
΢το κζντρο τθσ Πελοποννιςου και ςε υψόμετρο 655 m βρίςκεται
θ Σρίπολθ, θ πρωτεφουςα τθσ Αρκαδίασ.
Είναι χτιςμζνθ ςτο οροπζδιο τθσ Μαντινείασ κάτω από το
επιβλθτικό όροσ Μαίναλο.
Είναι μια πόλθ με ςθμαντικι ιςτορικι και πολιτιςτικι
κλθρονομιά, αφοφ αποτζλεςε αξιόλογο διοικθτικό και
ςτρατιωτικό κζντρο ςτθν περίοδο τθσ Σουρκοκρατίασ και ζπαιξε
εξζχοντα ρόλο ςτθν επανάςταςθ του 1821.
ΣΡΙΠΟΛΗ
Η ςθμερινι πόλθ είναι μια μοντζρνα
πόλθ με πρόςφατα διαμορφωμζνο το
ιςτορικό τθσ κζντρο. Απζχει μόλισ 175
km από τθν Ακινα, το οποίο τθν κάνει
ελκυςτικό προοριςμό για μικρζσ
αποδράςεισ.
Πιαηεία Αγίνπ Βαζηιείνπ
Ανδριάντασ
Θεόδωρου Κολοκοτρϊνθ

Πιαηεία Άξεωο
Γηθαζηηθό Μέγαξν
Πεηόδρομοι πλαιςιϊνουν
τθν Πλατεία.

Πιαηεία Άξεωο
Οδόο Γεκεηξαθνπνύινπ
Πιαηεία Άξεωο
΢το βάκοσ διακρίνεται το
πίςω μζροσ του
Δικαςτικοφ Μεγάρου.

Πεδόδξνκνο πνπ νδεγεί ζηελ
Πιαηεία Άξεωο
Βρίςκεται ςτθν Πλατεία
Άρεωσ.
΢το
εξωτερικό
διακρίνονται τα αγάλματα
των
Σερτςζτθ
και
Πολυηωίδθ
των
δφο
δικαςτϊν που αρνικθκαν
τθν
καταδίκθ
του
Θεόδωρου Κολοκοτρϊνθ .

Γηθαζηηθό Μέγαξν Τξίπνιεο
Απιζηεπά και δεξιά ηος
πεζόδπομος ςπάπσοςν
πάπκα με απκεηό
ππάζινο.

Πεδόδξνκνο πνπ νδεγεί ζηελ
πιαηεία Άξεωο
Η πλατεία Άρεωσ
πλαιςιϊνεται από όμορφα
πάρκα.

Πάξθν Φπινδέλδξωλ
Πάξθν Φπινδέλδξωλ
΢το βάκοσ διακρίνεται το
Μαλλιαροποφλειο Θζατρο.

Πιαηεία Πεηξηλνύ
Κόςμθμα πολιτιςμοφ
αποτελεί για τθν
Σρίπολθ, το
Μαλλιαροποφλειο
κζατρο, που άνοιξε μετά
από πολλά χρόνια τισ πφλεσ
του, αφοφ αναπαλαιϊκθκε
κρατϊντασ τθν
αρχιτεκτονικι του μορφι
και φυςιογνωμία.
΢υνδυάηοντασ όλα αυτά με
τθν ςφγχρονθ
λειτουργικότθτα είναι
ζτοιμο να φιλοξενιςει
ποιοτικά καλλιτεχνικά
δρϊμενα και να γίνει πόλοσ
ζλξθσ και
ςτακμόσ πολιτιςτικισ κίνθςθσ για όλθ τθν
Πελοπόννθςο

Μαιιηαξνπνύιεην Θέαηξν
( Πιαηεία Πεηξηλνύ)
Σο Αποςτολοποφλειο
Πνευματικό Κζντρο
Σρίπολθσ ανικει ςτο
Διμο Σρίπολθσ και
εποπτεφεται από
αυτόν. Παρ' όλο ότι
είναι ζνα νζο
οικοδόμθμα, είναι ζνα
από τα πλζον αξιόλογα
νεοκλαςικά κτίρια τθσ
πόλθσ. Βρίςκεται ςτθ
Β.Δ. πλευρά τθσ, κοντά
ςτθν πλατεία Άρεωσ,
ςτθν άκρθ του πάρκου.

Απνζηνινπνύιεην Πλεπκαηηθό
Κέληξν
Η ανζγερςι του
κτιρίου
περατϊκθκε το
1988, οπότε και άρχιςε
και θ λειτουργία του. Η
καταςκευι του
χρθματοδοτικθκε
κυρίωσ από
κλθροδότθμα του
ομογενοφσ Σριπολίτθ
Δθμιτριου
Αποςτολόπουλου. ΢τισ
αίκουςεσ του
Πνευματικοφ Κζντρου
γίνονται
ςυνζδρια, εκκζςεισ, ςυ
μβοφλια, ςυνζδρια, ομ
ιλίεσ, ςυγκεντρϊςεισ.

Απνζηνινπνύιεην Πλεπκαηηθό
Κέληξν
Γήκνπ Τξίπνιεο
Σο Ποδήλαηο είναι ένα
θιλικό
ππορ
ηο
πεπιβάλλον
μέζο
μεηαθοπάρ, ηο οποίο
εξςπηπεηεί ηην άνεηη
κςκλοθοπία ζηο κένηπο
ηηρ πόληρ.

Τν πνδήιαην
ΣΡΙΠΟΛΗ

Στην Τρίπολη υπάρχουν θαυμάςια
νεοκλαςικά κτίρια αρκετά από τα οποία
είναι αναπαλαιωμένα θυμίζοντασ κάτι
από την αίγλη του παρελθόντοσ.
΢ιμερα ςτεγάηονται
διοικθτικζσ υπθρεςίεσ του
Πανεπιςτθμίου
Πελοποννιςου

Σ΄ απηό ην ζπίηη γελλήζεθε o
πνηεηήο Κωλζηαληίλνο Καξπωηάθεο
ζηηο 30 Οθηωβξίνπ ηνπ 1896.
Βρίςκεται ςτθν οδό
Εκνικισ Αντίςταςθσ.

Τν Γεκαξρείν ηεο Τξίπνιεο
΢ιμα
κατατεκζν
τθσ
πόλθσ,
το
“Μεγάλο
Καφενείο” τθσ Σρίπολθσ
είναι όντωσ μεγάλο ςε χϊρο
αλλά και ςε ιςτορία. Τπιρξε
ςτζκι τθσ αριςτοκρατίασ και
τθσ υψθλισ κοινωνίασ τθσ
πόλθσ. Διατθρεί ακόμα το
αρχοντικό του ςτυλ. ΢τθ
ςθμερινι του μορφι το
καφενείο εγκαινιάςτθκε το
1998,
κατόπιν
ριηικισ
ανακαίνιςθσ, κακϊσ το
κτίςμα
βριςκόταν
ςε
κατάςταςθ εγκατάλειψθσ.
Αρχικά είχε οικοδομθκεί
μεταξφ
1897-1898,
με
ιδιοκτιτθ
τον
Μίμθ
Ακαναςιάδθ,
ο
οποίοσ
αργότερα το κλθροδότθςε
ςτον
διμο,
με
τθν
προχπόκεςθ να μθν αλλάξει
χριςθ

Τν « Μεγάιν Καθελείν» ζηελ
Κεληξηθή Πιαηεία ηεο Τξίπνιεο
Τν εμωηεξηθό ηνπ θηηξίνπ ζην νπνίν
ζηεγάδεηαη ην «Μεγάιν Καθελείν»
Τν εμωηεξηθό ηνπ θηηξίνπ ζην νπνίν
ζηεγάδεηαη ην «Μεγάιν Καθελείν»
ΣΑ ΜΟΤ΢ΕΙΑ ΣΗ΢ ΣΡΙΠΟΛΗ΢
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥ΢ΕΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥ΢ΕΙΟ
ΜΟΥ΢ΕΙΟ ΧΑΛΚΟΥ
Πολεμικό Μουςείο
 ΢τθν πλατεία του Αγίου Βαςιλείου και ςτθ γωνία με τθν οδό

Εκνομαρτφρων,
ςτεγάηεται
το
πολεμικό
μουςείο
τθσ Σρίπολησ, το οποίο εγκαινιάςτθκε το 2000.
 Ζχει ζντεκα ενότθτεσ που καλφπτουν κεματικά τουσ αγϊνεσ
των Ελλινων: Από τθν επανάςταςθ του 1821, τον
Ελλθνοτουρκικό πόλεμο, τον Μακεδονικό Αγϊνα μζχρι τθ
Μζςθ Ανατολι και τθν Απελευκζρωςθ. Επίςθσ φιλοξενείται
Προτομι του Κολοκοτρϊνθ κακϊσ και ζνα μεγάλο εκμαγείο
του μεγάλου ςτρατθγοφ ωσ ζνδειξθ τιμισ και μνιμθσ.
 ΢τισ αίκουςεσ του Πολεμικοφ Μουςείου και ςτισ ςυλλογζσ του
βλζπει κανείσ ανάγλυφθ τθν ιςτορία αυτισ τθσ μεγάλθσ
πόλθσ, τθσ Σρίπολθσ και όλθσ τθσ Αρκαδίασ.
Πνιεκηθό Μνπζείν
Σο Πολεμικό Μουςείο
ςτεγάηεται ςτο νεοκλαςικό
οίκθμα
« Μαλλιαρόπουλου»

Η είζνδνο ηνπ Πνιεκηθνύ Μνπζείνπ
Τν εζωηεξηθό ηνπ Πνιεκηθνύ
Μνπζείνπ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΤ΢ΕΙΟ ΣΡΙΠΟΛΗ΢
 Σο Αρχαιολογικό Μουςείο τθσ Σρίπολησ είναι ζνα αξιοκζατο. Πρόκειται για ζνα

υπζροχο νεοκλαςικό που ζχει γίνει με ςχζδια του Ερνζςτου Σςίλερ. Παλιότερα
ςτεγαηόταν εδϊ το Νοςοκομείο τθσ Ευαγγελίςτριασ. ΢ιμερα φιλοξενεί τουσ
αναρίκμθτουσ κθςαυροφσ τθσ αρκαδικισ αρχαιότθτασ.
 ΢τθν είςοδο του Μουςείου υποδζχονται τον επιςκζπτθ 50 επιτφμβιεσ ςτιλεσ και
επιγραφζσ. Τπάρχουν τρεισ αίκουςεσ με γλυπτά και ανάγλυφα, τόςο αρχαϊκά όςο
και ρωμαϊκά. Μία αίκουςα φιλοξενεί διάφορα ιερά αντικείμενα από όλο το
φάςμα τθσ αρκαδικισ ιςτορίασ. Μία άλλθ αίκουςα είναι αφιερωμζνθ ςτθν
επιγραφικι ιςτορία και τα δείγματα πολιτικισ και κοινωνικισ
ηωισ, ψθφίςματα, ςυμβάςεισ και λοιπζσ μαρτυρίεσ.
 Οι αναςκαφζσ ςτο ΢ακοβοφνι Καμενίτςασ ζφεραν ςτο φωσ ςπουδαία νεολικικά
και πρωτοελλάδικά ςκεφθ τθσ κακθμερινότθτασ. Τπάρχουν επίςθσ δείγματα
Τςτερομυκθναϊκϊν και Τπομυκθναϊκϊν χρόνων από το Παλαιόκαςτρο τθσ
Γόρτυνασ τα οποία βρίςκονται πια ςτο Μουςείο. Τπάρχει μεγάλο πλικοσ
ειδωλίων, ςπάνιασ τεχνοτροπίασ, ο γνωςτόσ ντόπιοσ ψευδόςτομοσ αμφορζασ
από τθ Γόρτυνα και πλικοσ άλλων εκκεμάτων.
Τν αξραηνινγηθό Μνπζείν Τεο
Τξίπνιεο
Τν εζωηεξηθό ηνπ Αξραηνινγηθνύ
Μνπζείνπ Τξίπνιεο
Τν εζωηεξηθό ηνπ Αξραηνινγηθνύ
Μνπζείνπ Τξίπνιεο
΢τθν οδό Χρονά και ςτο
νοφμερο 18, ςε ζναν
γραφικό δρόμο ςτθν
καρδιά τθσ Σρίπολησ, ζνα
δϊρο περιμζνει τον
περιπατθτι. Ζνα περίεργο
και αναπάντεχο μουςείο.
Πρόκειται για το μουςείο
χαλκοφ. Είναι προϊόν τθσ
αγάπθσ και τθσ αφοςίωςθσ
ενόσ ςπάνιου
ανκρϊπου, του Σάςου
Μπιρμπίλθ, που
μετζτρεψε το πατρικό του
ςπίτι ςε κιβωτό του
κοκκινωποφ χαλκοφ. Ζχει
με μεγάλθ υπομονι
ςυλλζξει εκατοντάδεσ
χάλκινα αντικείμενα από
όλθ τθν Αρκαδία.

Μνπζείν Χαιθνύ
Εργαλεία, μθχανζσ, κακθμ
ερινά
ςκεφθ, λεπτουργιματα, όλ
α με κοινό χαρακτθριςτικό
ότι είναι φτιαγμζνα από το
αρχζγονο και φιλάνκρωπο
υλικό, το χαλκό.

Μνπζείν Χαιθνύ
ΣΑ ΧΡΙ΢ΣΟΤΓΕΝΝΕΝΑ ΢ΣΗΝ ΣΡΙΠΟΛΗ
 Σα Χριςτοφγεννα θ Σρίπολθ «βάηει τα καλά τθσ».

Τπάρχουν ςτολιςμζνα δζνδρα ςτουσ δρόμουσ και ςτισ
πλατείεσ και ακοφγεται παντοφ Χριςτουγεννιάτικθ
μουςικι. Μια βόλτα ςτο κζντρο τθσ πόλθσ αρκεί για να
μπει κανείσ ςτο «Πνεφμα των γιορτϊν».
Πλαηεία Άπεωρ

Τν «Χωξηό Τωλ Χξηζηνπγέλλωλ»
Η πλατεία κατά τισ μζρεσ
των
εορτϊν
των
Χριςτουγζννων
ςτολιςμζνθ.

Πιαηεία Πεηξηλνύ
Η πλατεία κατά τισ μζρεσ
των εορτϊν των
Χριςτουγζννων
ςτολιςμζνθ

Πιαηεία Πεηξηλνύ
Πιαηεία Κνινθνηξώλε
ΠΑ΢ΧΑ ΢ΣΗΝ ΣΡΙΠΟΛΗ
 Σο Πάςχα ςτθν Σρίπολθ γιορτάηεται με μοναδικό και

παραδοςιακό τρόπο.
 Σθν Μεγάλθ Παραςκευι γίνεται περιφορά των Επιταφίων
ςτουσ δρόμουσ τθσ πόλθσ και ςυναντιοφνται όλοι ςτθν
Κεντρικι πλατεία του Αγίου Βαςιλείου μζςα ςε κατανυκτικι
ατμόςφαιρα.
 Σθν Κυριακι του Πάςχα θ πλατεία του Άρεωσ βρίςκεται ςτο
επίκεντρο των εορταςτικϊν εκδθλϊςεων. Πλικοσ κόςμου
ςυγκεντρϊνεται εκεί όπου υπάρχουν ψθςταριζσ από το Διμο
τθσ πόλθσ
και όλοι μαηί γιορτάηουν υπό τον ιχο
παραδοςιακισ μουςικισ . Χορευτικά ςυγκροτιματα χορεφουν
και παραςφρουν κάκε επιςκζπτθ να ςυμμετζχει.
Πλικοσ κόςμου
ςυγκεντρϊνεται ςτθν
Πλατεία για τθν Περιφορά
των Επιταφίων.

Πεξηθνξά Δπηηαθίωλ
Πιαηεία Αγίνπ Βαζηιείνπ
Πλικοσ κόςμου
ςυγκεντρϊνεται τθν
Κυριακι του Πάςχα.

Πιαηεία Άξεωο
Η Πιαηεία Άξεωο
Χνξνί ζηελ πιαηεία Άξεωο
Κόζκνο ζπγθεληξωκέλνο ζηελ
πιαηεία Άξεωο ηελ Κπξηαθή ηνπ
Πάζρα.
Ψεζηαξηά ηνπ Γήκνπ Τξίπνιεο ζηελ
πιαηεία Άξεωο.
Η Πόλθ τθσ Σρίπολθσ είναι ζδρα του
Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου το οποίο ζχει
αρκετά τμιματα και ςε άλλεσ πόλεισ τθσ
Πελοποννιςου.
Σμιμα Επιςτιμθσ και
Σεχνολογίασ Επικοινωνιϊν.
Σμιμα Επιςτιμθσ και
Σεχνολογίασ Τπολογιςτϊν.

Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ
΢χολι Επιςτθμϊν
Διοίκθςθσ και Σεχνολογίασ.

Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ
ΦΩΣΕΙΝΗ-ΔΕ΢ΠΟΙΝΑ ΔΡΑΝΗ (Β1)
΢χολικό έτοσ: 2013-14

ΠΗΓΕ΢:
 http://arcadia.ceid.upatras.gr/arkadia/places/trip/tripolip
h4.htm
 http://www.traveltripolis.gr
 http://www.zougla.gr/
 http://www.inarcadia.gr
 http://zerovelocity.gr/
 http://www.moriasnow.gr

More Related Content

What's hot

Ekdromi e
Ekdromi eEkdromi e
Νομός Θεσσαλονίκης
Νομός ΘεσσαλονίκηςΝομός Θεσσαλονίκης
Νομός Θεσσαλονίκης
Μαρία Καραμανή
 
καλλινίκειο μουσείο
καλλινίκειο μουσείοκαλλινίκειο μουσείο
καλλινίκειο μουσείο
Για ένα σχολείο που ροκάρει
 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Μαρία Καραμανή
 
Σμύρνη: εκπαιδευτική επίσκεψη
Σμύρνη: εκπαιδευτική επίσκεψηΣμύρνη: εκπαιδευτική επίσκεψη
Σμύρνη: εκπαιδευτική επίσκεψη
konsparask1
 
Νομός Γρεβενών
Νομός ΓρεβενώνΝομός Γρεβενών
Νομός Γρεβενών
Μαρία Καραμανή
 
Nομός Σερρών
Nομός Σερρών Nομός Σερρών
Nομός Σερρών
Μαρία Καραμανή
 
Κολινδρός Πιερίας Τσούρας Αποστόλης, Α2 Γ. Κολινδρού, 2015-16
Κολινδρός Πιερίας Τσούρας Αποστόλης, Α2 Γ. Κολινδρού, 2015-16Κολινδρός Πιερίας Τσούρας Αποστόλης, Α2 Γ. Κολινδρού, 2015-16
Κολινδρός Πιερίας Τσούρας Αποστόλης, Α2 Γ. Κολινδρού, 2015-16
Lamprini Magaliou
 
Χαλκιδικη
ΧαλκιδικηΧαλκιδικη
Χαλκιδικη
2gymkor
 
To άγιον όρος, εργασία στη Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ γυμν. Κολινδρού Πιερίας: Μου...
To άγιον όρος, εργασία στη Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ γυμν. Κολινδρού Πιερίας: Μου...To άγιον όρος, εργασία στη Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ γυμν. Κολινδρού Πιερίας: Μου...
To άγιον όρος, εργασία στη Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ γυμν. Κολινδρού Πιερίας: Μου...
Lamprini Magaliou
 
εκπαιδευτική επίσκεψη στην ορεινή αρκαδία.
εκπαιδευτική επίσκεψη στην ορεινή αρκαδία.εκπαιδευτική επίσκεψη στην ορεινή αρκαδία.
εκπαιδευτική επίσκεψη στην ορεινή αρκαδία.
2gymkor
 
ArxaiaStousAmpelokipous
ArxaiaStousAmpelokipousArxaiaStousAmpelokipous
ArxaiaStousAmpelokipous
Tassos Karampinis
 
πήλιο βόλος
πήλιο βόλοςπήλιο βόλος
πήλιο βόλος
2gymkor
 
Τίτλοι στο πεδίο «Τέχνη και Πολιτισμός» Ερευνητικών Εργασιών Γενικών Λυκείων ...
Τίτλοι στο πεδίο «Τέχνη και Πολιτισμός» Ερευνητικών Εργασιών Γενικών Λυκείων ...Τίτλοι στο πεδίο «Τέχνη και Πολιτισμός» Ερευνητικών Εργασιών Γενικών Λυκείων ...
Τίτλοι στο πεδίο «Τέχνη και Πολιτισμός» Ερευνητικών Εργασιών Γενικών Λυκείων ...
John Tzortzakis
 
Ημερολόγιο
ΗμερολόγιοΗμερολόγιο
Ημερολόγιο
Eleftheria Giorgalli
 
κάλαντα φώτων
κάλαντα φώτωνκάλαντα φώτων
κάλαντα φώτωνdgrivas
 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Μαρία Καραμανή
 

What's hot (20)

Ekdromi e
Ekdromi eEkdromi e
Ekdromi e
 
Νομός Θεσσαλονίκης
Νομός ΘεσσαλονίκηςΝομός Θεσσαλονίκης
Νομός Θεσσαλονίκης
 
καλλινίκειο μουσείο
καλλινίκειο μουσείοκαλλινίκειο μουσείο
καλλινίκειο μουσείο
 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
 
Σμύρνη: εκπαιδευτική επίσκεψη
Σμύρνη: εκπαιδευτική επίσκεψηΣμύρνη: εκπαιδευτική επίσκεψη
Σμύρνη: εκπαιδευτική επίσκεψη
 
Νομός Γρεβενών
Νομός ΓρεβενώνΝομός Γρεβενών
Νομός Γρεβενών
 
Nομός Σερρών
Nομός Σερρών Nομός Σερρών
Nομός Σερρών
 
Κολινδρός Πιερίας Τσούρας Αποστόλης, Α2 Γ. Κολινδρού, 2015-16
Κολινδρός Πιερίας Τσούρας Αποστόλης, Α2 Γ. Κολινδρού, 2015-16Κολινδρός Πιερίας Τσούρας Αποστόλης, Α2 Γ. Κολινδρού, 2015-16
Κολινδρός Πιερίας Τσούρας Αποστόλης, Α2 Γ. Κολινδρού, 2015-16
 
Χαλκιδικη
ΧαλκιδικηΧαλκιδικη
Χαλκιδικη
 
To άγιον όρος, εργασία στη Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ γυμν. Κολινδρού Πιερίας: Μου...
To άγιον όρος, εργασία στη Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ γυμν. Κολινδρού Πιερίας: Μου...To άγιον όρος, εργασία στη Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ γυμν. Κολινδρού Πιερίας: Μου...
To άγιον όρος, εργασία στη Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ γυμν. Κολινδρού Πιερίας: Μου...
 
εκπαιδευτική επίσκεψη στην ορεινή αρκαδία.
εκπαιδευτική επίσκεψη στην ορεινή αρκαδία.εκπαιδευτική επίσκεψη στην ορεινή αρκαδία.
εκπαιδευτική επίσκεψη στην ορεινή αρκαδία.
 
ArxaiaStousAmpelokipous
ArxaiaStousAmpelokipousArxaiaStousAmpelokipous
ArxaiaStousAmpelokipous
 
πήλιο βόλος
πήλιο βόλοςπήλιο βόλος
πήλιο βόλος
 
Dhmaki programmata pasxa
Dhmaki programmata pasxaDhmaki programmata pasxa
Dhmaki programmata pasxa
 
Τίτλοι στο πεδίο «Τέχνη και Πολιτισμός» Ερευνητικών Εργασιών Γενικών Λυκείων ...
Τίτλοι στο πεδίο «Τέχνη και Πολιτισμός» Ερευνητικών Εργασιών Γενικών Λυκείων ...Τίτλοι στο πεδίο «Τέχνη και Πολιτισμός» Ερευνητικών Εργασιών Γενικών Λυκείων ...
Τίτλοι στο πεδίο «Τέχνη και Πολιτισμός» Ερευνητικών Εργασιών Γενικών Λυκείων ...
 
δράμα
δράμαδράμα
δράμα
 
Ημερολόγιο
ΗμερολόγιοΗμερολόγιο
Ημερολόγιο
 
Παρισι
ΠαρισιΠαρισι
Παρισι
 
κάλαντα φώτων
κάλαντα φώτωνκάλαντα φώτων
κάλαντα φώτων
 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
 

Similar to Τρίπολη

Το αλφαβητάρι της Θεσσαλονίκης
Το αλφαβητάρι της ΘεσσαλονίκηςΤο αλφαβητάρι της Θεσσαλονίκης
Το αλφαβητάρι της Θεσσαλονίκης
hrisgiou
 
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ.pptx
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ.pptxΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ.pptx
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ.pptx
Κωνσταντίνα Παπιγκιώτη
 
Τα αρχοντικά της Καστοριάς
Τα αρχοντικά της ΚαστοριάςΤα αρχοντικά της Καστοριάς
Τα αρχοντικά της Καστοριάς
Katerina Papayannopoulou
 
Οδηγός Μουσείων Θεσσαλονίκης
Οδηγός Μουσείων ΘεσσαλονίκηςΟδηγός Μουσείων Θεσσαλονίκης
Οδηγός Μουσείων Θεσσαλονίκης
Αφροδίτη Διαμαντοπούλου
 
Οδηγός Μουσείων Θεσσαλονίκης
Οδηγός Μουσείων ΘεσσαλονίκηςΟδηγός Μουσείων Θεσσαλονίκης
Οδηγός Μουσείων Θεσσαλονίκης
Αφροδίτη Διαμαντοπούλου
 
β1 κουρκουλου ανακαλύπτοντας την κέρκυρα
β1 κουρκουλου ανακαλύπτοντας την κέρκυραβ1 κουρκουλου ανακαλύπτοντας την κέρκυρα
β1 κουρκουλου ανακαλύπτοντας την κέρκυρα4lykkerk
 
ναύπλιο
ναύπλιοναύπλιο
ναύπλιοkleondias
 
Τρίπολη, ένας όμορφος προορισμός
Τρίπολη, ένας όμορφος προορισμόςΤρίπολη, ένας όμορφος προορισμός
Τρίπολη, ένας όμορφος προορισμός
4gymtrip
 
Γιατί κάποιος να επισκεφτεί την τρίπολη
Γιατί κάποιος να επισκεφτεί την τρίποληΓιατί κάποιος να επισκεφτεί την τρίπολη
Γιατί κάποιος να επισκεφτεί την τρίπολη
4gymtrip
 
Heraklion "City Trove" Guide for #Creteretreat2015
Heraklion "City Trove" Guide for #Creteretreat2015 Heraklion "City Trove" Guide for #Creteretreat2015
Heraklion "City Trove" Guide for #Creteretreat2015
Ali Pan
 
Widely known regions in athens and rome
Widely known regions in athens and romeWidely known regions in athens and rome
Widely known regions in athens and rome
Dora Gianakopoulou
 
Γιατί να επισκεφθεί κάποιος την Τρίπολη
Γιατί να επισκεφθεί κάποιος την ΤρίποληΓιατί να επισκεφθεί κάποιος την Τρίπολη
Γιατί να επισκεφθεί κάποιος την Τρίπολη3gymtrip
 
Δήμος Ιλίου
Δήμος ΙλίουΔήμος Ιλίου
Δήμος Ιλίου
xrysa123
 
Περιοχές της Ελλάδας με χαρακτηριστικά μνημεία-1
Περιοχές της Ελλάδας με χαρακτηριστικά μνημεία-1Περιοχές της Ελλάδας με χαρακτηριστικά μνημεία-1
Περιοχές της Ελλάδας με χαρακτηριστικά μνημεία-1
Εirini Panagiotakopoulou
 

Similar to Τρίπολη (20)

Το αλφαβητάρι της Θεσσαλονίκης
Το αλφαβητάρι της ΘεσσαλονίκηςΤο αλφαβητάρι της Θεσσαλονίκης
Το αλφαβητάρι της Θεσσαλονίκης
 
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ.pptx
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ.pptxΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ.pptx
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ.pptx
 
Τα αρχοντικά της Καστοριάς
Τα αρχοντικά της ΚαστοριάςΤα αρχοντικά της Καστοριάς
Τα αρχοντικά της Καστοριάς
 
Οδηγός Μουσείων Θεσσαλονίκης
Οδηγός Μουσείων ΘεσσαλονίκηςΟδηγός Μουσείων Θεσσαλονίκης
Οδηγός Μουσείων Θεσσαλονίκης
 
καβάλα
καβάλακαβάλα
καβάλα
 
Οδηγός Μουσείων Θεσσαλονίκης
Οδηγός Μουσείων ΘεσσαλονίκηςΟδηγός Μουσείων Θεσσαλονίκης
Οδηγός Μουσείων Θεσσαλονίκης
 
μουσεία
μουσείαμουσεία
μουσεία
 
β1 κουρκουλου ανακαλύπτοντας την κέρκυρα
β1 κουρκουλου ανακαλύπτοντας την κέρκυραβ1 κουρκουλου ανακαλύπτοντας την κέρκυρα
β1 κουρκουλου ανακαλύπτοντας την κέρκυρα
 
ναύπλιο
ναύπλιοναύπλιο
ναύπλιο
 
Τρίπολη, ένας όμορφος προορισμός
Τρίπολη, ένας όμορφος προορισμόςΤρίπολη, ένας όμορφος προορισμός
Τρίπολη, ένας όμορφος προορισμός
 
Γιατί κάποιος να επισκεφτεί την τρίπολη
Γιατί κάποιος να επισκεφτεί την τρίποληΓιατί κάποιος να επισκεφτεί την τρίπολη
Γιατί κάποιος να επισκεφτεί την τρίπολη
 
μουσεία
μουσείαμουσεία
μουσεία
 
Heraklion "City Trove" Guide for #Creteretreat2015
Heraklion "City Trove" Guide for #Creteretreat2015 Heraklion "City Trove" Guide for #Creteretreat2015
Heraklion "City Trove" Guide for #Creteretreat2015
 
Widely known regions in athens and rome
Widely known regions in athens and romeWidely known regions in athens and rome
Widely known regions in athens and rome
 
Γιατί να επισκεφθεί κάποιος την Τρίπολη
Γιατί να επισκεφθεί κάποιος την ΤρίποληΓιατί να επισκεφθεί κάποιος την Τρίπολη
Γιατί να επισκεφθεί κάποιος την Τρίπολη
 
Δήμος Ιλίου
Δήμος ΙλίουΔήμος Ιλίου
Δήμος Ιλίου
 
Περιοχές της Ελλάδας με χαρακτηριστικά μνημεία-1
Περιοχές της Ελλάδας με χαρακτηριστικά μνημεία-1Περιοχές της Ελλάδας με χαρακτηριστικά μνημεία-1
Περιοχές της Ελλάδας με χαρακτηριστικά μνημεία-1
 
perpatwntas sthn Athina
perpatwntas sthn Athinaperpatwntas sthn Athina
perpatwntas sthn Athina
 
Aeropolis
AeropolisAeropolis
Aeropolis
 
Volos2
Volos2Volos2
Volos2
 

More from 3gymtrip

3 wortgitter
3 wortgitter3 wortgitter
3 wortgitter
3gymtrip
 
2 unser schulalltag
2 unser schulalltag2 unser schulalltag
2 unser schulalltag3gymtrip
 
1 unsere schule
1 unsere schule1 unsere schule
1 unsere schule3gymtrip
 
4 interiews
4 interiews4 interiews
4 interiews3gymtrip
 
Tρίπολη
TρίποληTρίπολη
Tρίπολη3gymtrip
 
Γιατί να επισκεφθώ την Τρίπολη
Γιατί να επισκεφθώ την ΤρίποληΓιατί να επισκεφθώ την Τρίπολη
Γιατί να επισκεφθώ την Τρίπολη3gymtrip
 
Τουριστικά αξιοθέατα Τρίπολης
Τουριστικά αξιοθέατα ΤρίποληςΤουριστικά αξιοθέατα Τρίπολης
Τουριστικά αξιοθέατα Τρίπολης3gymtrip
 
Παρουσιάζοντας την πόλη μου Τρίπολη
Παρουσιάζοντας την πόλη μου ΤρίποληΠαρουσιάζοντας την πόλη μου Τρίπολη
Παρουσιάζοντας την πόλη μου Τρίπολη3gymtrip
 
Αξιοθέατα τριπολης
Αξιοθέατα τριποληςΑξιοθέατα τριπολης
Αξιοθέατα τριπολης3gymtrip
 
Τρίιπολη
ΤρίιποληΤρίιπολη
Τρίιπολη3gymtrip
 
Γιατί να επισκεφθώ την τρίπολη
Γιατί να επισκεφθώ την τρίποληΓιατί να επισκεφθώ την τρίπολη
Γιατί να επισκεφθώ την τρίπολη3gymtrip
 
Τρίπολη
ΤρίποληΤρίπολη
Τρίπολη3gymtrip
 
Τρίπολη
ΤρίποληΤρίπολη
Τρίπολη3gymtrip
 
Γιατί να επισκεφθώ την τρίπολη
Γιατί να επισκεφθώ την τρίποληΓιατί να επισκεφθώ την τρίπολη
Γιατί να επισκεφθώ την τρίπολη3gymtrip
 
Γιατί να επισκεφθείτε την Τρίπολη
Γιατί να επισκεφθείτε την ΤρίποληΓιατί να επισκεφθείτε την Τρίπολη
Γιατί να επισκεφθείτε την Τρίπολη3gymtrip
 
Μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειαςΜη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας3gymtrip
 
Ανακύκλωση
ΑνακύκλωσηΑνακύκλωση
Ανακύκλωση3gymtrip
 
Νέο Λύκειο
Νέο ΛύκειοΝέο Λύκειο
Νέο Λύκειο3gymtrip
 
Τελική παρουσίαση αειφόρο
Τελική παρουσίαση αειφόροΤελική παρουσίαση αειφόρο
Τελική παρουσίαση αειφόρο3gymtrip
 
Η απελευθέρωση της Τριπολιτσάς
Η απελευθέρωση της ΤριπολιτσάςΗ απελευθέρωση της Τριπολιτσάς
Η απελευθέρωση της Τριπολιτσάς3gymtrip
 

More from 3gymtrip (20)

3 wortgitter
3 wortgitter3 wortgitter
3 wortgitter
 
2 unser schulalltag
2 unser schulalltag2 unser schulalltag
2 unser schulalltag
 
1 unsere schule
1 unsere schule1 unsere schule
1 unsere schule
 
4 interiews
4 interiews4 interiews
4 interiews
 
Tρίπολη
TρίποληTρίπολη
Tρίπολη
 
Γιατί να επισκεφθώ την Τρίπολη
Γιατί να επισκεφθώ την ΤρίποληΓιατί να επισκεφθώ την Τρίπολη
Γιατί να επισκεφθώ την Τρίπολη
 
Τουριστικά αξιοθέατα Τρίπολης
Τουριστικά αξιοθέατα ΤρίποληςΤουριστικά αξιοθέατα Τρίπολης
Τουριστικά αξιοθέατα Τρίπολης
 
Παρουσιάζοντας την πόλη μου Τρίπολη
Παρουσιάζοντας την πόλη μου ΤρίποληΠαρουσιάζοντας την πόλη μου Τρίπολη
Παρουσιάζοντας την πόλη μου Τρίπολη
 
Αξιοθέατα τριπολης
Αξιοθέατα τριποληςΑξιοθέατα τριπολης
Αξιοθέατα τριπολης
 
Τρίιπολη
ΤρίιποληΤρίιπολη
Τρίιπολη
 
Γιατί να επισκεφθώ την τρίπολη
Γιατί να επισκεφθώ την τρίποληΓιατί να επισκεφθώ την τρίπολη
Γιατί να επισκεφθώ την τρίπολη
 
Τρίπολη
ΤρίποληΤρίπολη
Τρίπολη
 
Τρίπολη
ΤρίποληΤρίπολη
Τρίπολη
 
Γιατί να επισκεφθώ την τρίπολη
Γιατί να επισκεφθώ την τρίποληΓιατί να επισκεφθώ την τρίπολη
Γιατί να επισκεφθώ την τρίπολη
 
Γιατί να επισκεφθείτε την Τρίπολη
Γιατί να επισκεφθείτε την ΤρίποληΓιατί να επισκεφθείτε την Τρίπολη
Γιατί να επισκεφθείτε την Τρίπολη
 
Μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειαςΜη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 
Ανακύκλωση
ΑνακύκλωσηΑνακύκλωση
Ανακύκλωση
 
Νέο Λύκειο
Νέο ΛύκειοΝέο Λύκειο
Νέο Λύκειο
 
Τελική παρουσίαση αειφόρο
Τελική παρουσίαση αειφόροΤελική παρουσίαση αειφόρο
Τελική παρουσίαση αειφόρο
 
Η απελευθέρωση της Τριπολιτσάς
Η απελευθέρωση της ΤριπολιτσάςΗ απελευθέρωση της Τριπολιτσάς
Η απελευθέρωση της Τριπολιτσάς
 

Recently uploaded

Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.ppt
nikzoit
 
Οι απαντήσεις στην Ιστορία Προσανατολισμού
Οι απαντήσεις στην Ιστορία ΠροσανατολισμούΟι απαντήσεις στην Ιστορία Προσανατολισμού
Οι απαντήσεις στην Ιστορία Προσανατολισμού
Newsroom8
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Χαρά Μαριάμι).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Χαρά Μαριάμι).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Χαρά Μαριάμι).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Χαρά Μαριάμι).ppt
nikzoit
 
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
oureilidouan
 
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Newsroom8
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.ppt
nikzoit
 
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
ssuser503807
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).ppt
nikzoit
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ.ppt
nikzoit
 
6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx
6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx
6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx
Fotini Razakou
 
Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024
Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024
Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024
Θεόδωρος Μαραγκούλας
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.ppt
nikzoit
 
them_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdf
them_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdfthem_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdf
them_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdf
konstantinantountoum1
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.ppt
nikzoit
 
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdf
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdfGreen Minimalist Case Studies Presentation.pdf
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdf
oureilidouan
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.ppt
nikzoit
 
2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf
2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf
2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf
konstantinantountoum1
 
Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
earkouli
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.ppt
nikzoit
 
them_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdf
them_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdfthem_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdf
them_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdf
konstantinantountoum1
 

Recently uploaded (20)

Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.ppt
 
Οι απαντήσεις στην Ιστορία Προσανατολισμού
Οι απαντήσεις στην Ιστορία ΠροσανατολισμούΟι απαντήσεις στην Ιστορία Προσανατολισμού
Οι απαντήσεις στην Ιστορία Προσανατολισμού
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Χαρά Μαριάμι).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Χαρά Μαριάμι).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Χαρά Μαριάμι).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Χαρά Μαριάμι).ppt
 
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
 
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.ppt
 
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).ppt
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ.ppt
 
6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx
6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx
6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx
 
Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024
Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024
Θέματα φυσικής πανελλαδικών εξετάσεων 2024
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.ppt
 
them_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdf
them_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdfthem_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdf
them_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdf
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.ppt
 
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdf
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdfGreen Minimalist Case Studies Presentation.pdf
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdf
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.ppt
 
2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf
2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf
2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf
 
Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.ppt
 
them_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdf
them_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdfthem_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdf
them_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdf
 

Τρίπολη

 • 2. ΣΡΙΠΟΛΗ ΢το κζντρο τθσ Πελοποννιςου και ςε υψόμετρο 655 m βρίςκεται θ Σρίπολθ, θ πρωτεφουςα τθσ Αρκαδίασ. Είναι χτιςμζνθ ςτο οροπζδιο τθσ Μαντινείασ κάτω από το επιβλθτικό όροσ Μαίναλο. Είναι μια πόλθ με ςθμαντικι ιςτορικι και πολιτιςτικι κλθρονομιά, αφοφ αποτζλεςε αξιόλογο διοικθτικό και ςτρατιωτικό κζντρο ςτθν περίοδο τθσ Σουρκοκρατίασ και ζπαιξε εξζχοντα ρόλο ςτθν επανάςταςθ του 1821.
 • 3. ΣΡΙΠΟΛΗ Η ςθμερινι πόλθ είναι μια μοντζρνα πόλθ με πρόςφατα διαμορφωμζνο το ιςτορικό τθσ κζντρο. Απζχει μόλισ 175 km από τθν Ακινα, το οποίο τθν κάνει ελκυςτικό προοριςμό για μικρζσ αποδράςεισ.
 • 9. ΢το βάκοσ διακρίνεται το πίςω μζροσ του Δικαςτικοφ Μεγάρου. Πεδόδξνκνο πνπ νδεγεί ζηελ Πιαηεία Άξεωο
 • 10. Βρίςκεται ςτθν Πλατεία Άρεωσ. ΢το εξωτερικό διακρίνονται τα αγάλματα των Σερτςζτθ και Πολυηωίδθ των δφο δικαςτϊν που αρνικθκαν τθν καταδίκθ του Θεόδωρου Κολοκοτρϊνθ . Γηθαζηηθό Μέγαξν Τξίπνιεο
 • 11. Απιζηεπά και δεξιά ηος πεζόδπομος ςπάπσοςν πάπκα με απκεηό ππάζινο. Πεδόδξνκνο πνπ νδεγεί ζηελ πιαηεία Άξεωο
 • 12. Η πλατεία Άρεωσ πλαιςιϊνεται από όμορφα πάρκα. Πάξθν Φπινδέλδξωλ
 • 14. ΢το βάκοσ διακρίνεται το Μαλλιαροποφλειο Θζατρο. Πιαηεία Πεηξηλνύ
 • 15. Κόςμθμα πολιτιςμοφ αποτελεί για τθν Σρίπολθ, το Μαλλιαροποφλειο κζατρο, που άνοιξε μετά από πολλά χρόνια τισ πφλεσ του, αφοφ αναπαλαιϊκθκε κρατϊντασ τθν αρχιτεκτονικι του μορφι και φυςιογνωμία. ΢υνδυάηοντασ όλα αυτά με τθν ςφγχρονθ λειτουργικότθτα είναι ζτοιμο να φιλοξενιςει ποιοτικά καλλιτεχνικά δρϊμενα και να γίνει πόλοσ ζλξθσ και ςτακμόσ πολιτιςτικισ κίνθςθσ για όλθ τθν Πελοπόννθςο Μαιιηαξνπνύιεην Θέαηξν ( Πιαηεία Πεηξηλνύ)
 • 16. Σο Αποςτολοποφλειο Πνευματικό Κζντρο Σρίπολθσ ανικει ςτο Διμο Σρίπολθσ και εποπτεφεται από αυτόν. Παρ' όλο ότι είναι ζνα νζο οικοδόμθμα, είναι ζνα από τα πλζον αξιόλογα νεοκλαςικά κτίρια τθσ πόλθσ. Βρίςκεται ςτθ Β.Δ. πλευρά τθσ, κοντά ςτθν πλατεία Άρεωσ, ςτθν άκρθ του πάρκου. Απνζηνινπνύιεην Πλεπκαηηθό Κέληξν
 • 17. Η ανζγερςι του κτιρίου περατϊκθκε το 1988, οπότε και άρχιςε και θ λειτουργία του. Η καταςκευι του χρθματοδοτικθκε κυρίωσ από κλθροδότθμα του ομογενοφσ Σριπολίτθ Δθμιτριου Αποςτολόπουλου. ΢τισ αίκουςεσ του Πνευματικοφ Κζντρου γίνονται ςυνζδρια, εκκζςεισ, ςυ μβοφλια, ςυνζδρια, ομ ιλίεσ, ςυγκεντρϊςεισ. Απνζηνινπνύιεην Πλεπκαηηθό Κέληξν Γήκνπ Τξίπνιεο
 • 18. Σο Ποδήλαηο είναι ένα θιλικό ππορ ηο πεπιβάλλον μέζο μεηαθοπάρ, ηο οποίο εξςπηπεηεί ηην άνεηη κςκλοθοπία ζηο κένηπο ηηρ πόληρ. Τν πνδήιαην
 • 19. ΣΡΙΠΟΛΗ Στην Τρίπολη υπάρχουν θαυμάςια νεοκλαςικά κτίρια αρκετά από τα οποία είναι αναπαλαιωμένα θυμίζοντασ κάτι από την αίγλη του παρελθόντοσ.
 • 20. ΢ιμερα ςτεγάηονται διοικθτικζσ υπθρεςίεσ του Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου Σ΄ απηό ην ζπίηη γελλήζεθε o πνηεηήο Κωλζηαληίλνο Καξπωηάθεο ζηηο 30 Οθηωβξίνπ ηνπ 1896.
 • 21. Βρίςκεται ςτθν οδό Εκνικισ Αντίςταςθσ. Τν Γεκαξρείν ηεο Τξίπνιεο
 • 22. ΢ιμα κατατεκζν τθσ πόλθσ, το “Μεγάλο Καφενείο” τθσ Σρίπολθσ είναι όντωσ μεγάλο ςε χϊρο αλλά και ςε ιςτορία. Τπιρξε ςτζκι τθσ αριςτοκρατίασ και τθσ υψθλισ κοινωνίασ τθσ πόλθσ. Διατθρεί ακόμα το αρχοντικό του ςτυλ. ΢τθ ςθμερινι του μορφι το καφενείο εγκαινιάςτθκε το 1998, κατόπιν ριηικισ ανακαίνιςθσ, κακϊσ το κτίςμα βριςκόταν ςε κατάςταςθ εγκατάλειψθσ. Αρχικά είχε οικοδομθκεί μεταξφ 1897-1898, με ιδιοκτιτθ τον Μίμθ Ακαναςιάδθ, ο οποίοσ αργότερα το κλθροδότθςε ςτον διμο, με τθν προχπόκεςθ να μθν αλλάξει χριςθ Τν « Μεγάιν Καθελείν» ζηελ Κεληξηθή Πιαηεία ηεο Τξίπνιεο
 • 23. Τν εμωηεξηθό ηνπ θηηξίνπ ζην νπνίν ζηεγάδεηαη ην «Μεγάιν Καθελείν»
 • 24. Τν εμωηεξηθό ηνπ θηηξίνπ ζην νπνίν ζηεγάδεηαη ην «Μεγάιν Καθελείν»
 • 25. ΣΑ ΜΟΤ΢ΕΙΑ ΣΗ΢ ΣΡΙΠΟΛΗ΢ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥ΢ΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥ΢ΕΙΟ ΜΟΥ΢ΕΙΟ ΧΑΛΚΟΥ
 • 26. Πολεμικό Μουςείο  ΢τθν πλατεία του Αγίου Βαςιλείου και ςτθ γωνία με τθν οδό Εκνομαρτφρων, ςτεγάηεται το πολεμικό μουςείο τθσ Σρίπολησ, το οποίο εγκαινιάςτθκε το 2000.  Ζχει ζντεκα ενότθτεσ που καλφπτουν κεματικά τουσ αγϊνεσ των Ελλινων: Από τθν επανάςταςθ του 1821, τον Ελλθνοτουρκικό πόλεμο, τον Μακεδονικό Αγϊνα μζχρι τθ Μζςθ Ανατολι και τθν Απελευκζρωςθ. Επίςθσ φιλοξενείται Προτομι του Κολοκοτρϊνθ κακϊσ και ζνα μεγάλο εκμαγείο του μεγάλου ςτρατθγοφ ωσ ζνδειξθ τιμισ και μνιμθσ.  ΢τισ αίκουςεσ του Πολεμικοφ Μουςείου και ςτισ ςυλλογζσ του βλζπει κανείσ ανάγλυφθ τθν ιςτορία αυτισ τθσ μεγάλθσ πόλθσ, τθσ Σρίπολθσ και όλθσ τθσ Αρκαδίασ.
 • 28. Σο Πολεμικό Μουςείο ςτεγάηεται ςτο νεοκλαςικό οίκθμα « Μαλλιαρόπουλου» Η είζνδνο ηνπ Πνιεκηθνύ Μνπζείνπ
 • 29. Τν εζωηεξηθό ηνπ Πνιεκηθνύ Μνπζείνπ
 • 30. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΤ΢ΕΙΟ ΣΡΙΠΟΛΗ΢  Σο Αρχαιολογικό Μουςείο τθσ Σρίπολησ είναι ζνα αξιοκζατο. Πρόκειται για ζνα υπζροχο νεοκλαςικό που ζχει γίνει με ςχζδια του Ερνζςτου Σςίλερ. Παλιότερα ςτεγαηόταν εδϊ το Νοςοκομείο τθσ Ευαγγελίςτριασ. ΢ιμερα φιλοξενεί τουσ αναρίκμθτουσ κθςαυροφσ τθσ αρκαδικισ αρχαιότθτασ.  ΢τθν είςοδο του Μουςείου υποδζχονται τον επιςκζπτθ 50 επιτφμβιεσ ςτιλεσ και επιγραφζσ. Τπάρχουν τρεισ αίκουςεσ με γλυπτά και ανάγλυφα, τόςο αρχαϊκά όςο και ρωμαϊκά. Μία αίκουςα φιλοξενεί διάφορα ιερά αντικείμενα από όλο το φάςμα τθσ αρκαδικισ ιςτορίασ. Μία άλλθ αίκουςα είναι αφιερωμζνθ ςτθν επιγραφικι ιςτορία και τα δείγματα πολιτικισ και κοινωνικισ ηωισ, ψθφίςματα, ςυμβάςεισ και λοιπζσ μαρτυρίεσ.  Οι αναςκαφζσ ςτο ΢ακοβοφνι Καμενίτςασ ζφεραν ςτο φωσ ςπουδαία νεολικικά και πρωτοελλάδικά ςκεφθ τθσ κακθμερινότθτασ. Τπάρχουν επίςθσ δείγματα Τςτερομυκθναϊκϊν και Τπομυκθναϊκϊν χρόνων από το Παλαιόκαςτρο τθσ Γόρτυνασ τα οποία βρίςκονται πια ςτο Μουςείο. Τπάρχει μεγάλο πλικοσ ειδωλίων, ςπάνιασ τεχνοτροπίασ, ο γνωςτόσ ντόπιοσ ψευδόςτομοσ αμφορζασ από τθ Γόρτυνα και πλικοσ άλλων εκκεμάτων.
 • 32. Τν εζωηεξηθό ηνπ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ Τξίπνιεο
 • 33. Τν εζωηεξηθό ηνπ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ Τξίπνιεο
 • 34. ΢τθν οδό Χρονά και ςτο νοφμερο 18, ςε ζναν γραφικό δρόμο ςτθν καρδιά τθσ Σρίπολησ, ζνα δϊρο περιμζνει τον περιπατθτι. Ζνα περίεργο και αναπάντεχο μουςείο. Πρόκειται για το μουςείο χαλκοφ. Είναι προϊόν τθσ αγάπθσ και τθσ αφοςίωςθσ ενόσ ςπάνιου ανκρϊπου, του Σάςου Μπιρμπίλθ, που μετζτρεψε το πατρικό του ςπίτι ςε κιβωτό του κοκκινωποφ χαλκοφ. Ζχει με μεγάλθ υπομονι ςυλλζξει εκατοντάδεσ χάλκινα αντικείμενα από όλθ τθν Αρκαδία. Μνπζείν Χαιθνύ
 • 35. Εργαλεία, μθχανζσ, κακθμ ερινά ςκεφθ, λεπτουργιματα, όλ α με κοινό χαρακτθριςτικό ότι είναι φτιαγμζνα από το αρχζγονο και φιλάνκρωπο υλικό, το χαλκό. Μνπζείν Χαιθνύ
 • 36. ΣΑ ΧΡΙ΢ΣΟΤΓΕΝΝΕΝΑ ΢ΣΗΝ ΣΡΙΠΟΛΗ  Σα Χριςτοφγεννα θ Σρίπολθ «βάηει τα καλά τθσ». Τπάρχουν ςτολιςμζνα δζνδρα ςτουσ δρόμουσ και ςτισ πλατείεσ και ακοφγεται παντοφ Χριςτουγεννιάτικθ μουςικι. Μια βόλτα ςτο κζντρο τθσ πόλθσ αρκεί για να μπει κανείσ ςτο «Πνεφμα των γιορτϊν».
 • 37. Πλαηεία Άπεωρ Τν «Χωξηό Τωλ Χξηζηνπγέλλωλ»
 • 38. Η πλατεία κατά τισ μζρεσ των εορτϊν των Χριςτουγζννων ςτολιςμζνθ. Πιαηεία Πεηξηλνύ
 • 39. Η πλατεία κατά τισ μζρεσ των εορτϊν των Χριςτουγζννων ςτολιςμζνθ Πιαηεία Πεηξηλνύ
 • 41. ΠΑ΢ΧΑ ΢ΣΗΝ ΣΡΙΠΟΛΗ  Σο Πάςχα ςτθν Σρίπολθ γιορτάηεται με μοναδικό και παραδοςιακό τρόπο.  Σθν Μεγάλθ Παραςκευι γίνεται περιφορά των Επιταφίων ςτουσ δρόμουσ τθσ πόλθσ και ςυναντιοφνται όλοι ςτθν Κεντρικι πλατεία του Αγίου Βαςιλείου μζςα ςε κατανυκτικι ατμόςφαιρα.  Σθν Κυριακι του Πάςχα θ πλατεία του Άρεωσ βρίςκεται ςτο επίκεντρο των εορταςτικϊν εκδθλϊςεων. Πλικοσ κόςμου ςυγκεντρϊνεται εκεί όπου υπάρχουν ψθςταριζσ από το Διμο τθσ πόλθσ και όλοι μαηί γιορτάηουν υπό τον ιχο παραδοςιακισ μουςικισ . Χορευτικά ςυγκροτιματα χορεφουν και παραςφρουν κάκε επιςκζπτθ να ςυμμετζχει.
 • 42. Πλικοσ κόςμου ςυγκεντρϊνεται ςτθν Πλατεία για τθν Περιφορά των Επιταφίων. Πεξηθνξά Δπηηαθίωλ Πιαηεία Αγίνπ Βαζηιείνπ
 • 46. Κόζκνο ζπγθεληξωκέλνο ζηελ πιαηεία Άξεωο ηελ Κπξηαθή ηνπ Πάζρα.
 • 47. Ψεζηαξηά ηνπ Γήκνπ Τξίπνιεο ζηελ πιαηεία Άξεωο.
 • 48. Η Πόλθ τθσ Σρίπολθσ είναι ζδρα του Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου το οποίο ζχει αρκετά τμιματα και ςε άλλεσ πόλεισ τθσ Πελοποννιςου.
 • 49. Σμιμα Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ Επικοινωνιϊν. Σμιμα Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ Τπολογιςτϊν. Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ
 • 50. ΢χολι Επιςτθμϊν Διοίκθςθσ και Σεχνολογίασ. Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ
 • 51. ΦΩΣΕΙΝΗ-ΔΕ΢ΠΟΙΝΑ ΔΡΑΝΗ (Β1) ΢χολικό έτοσ: 2013-14 ΠΗΓΕ΢:  http://arcadia.ceid.upatras.gr/arkadia/places/trip/tripolip h4.htm  http://www.traveltripolis.gr  http://www.zougla.gr/  http://www.inarcadia.gr  http://zerovelocity.gr/  http://www.moriasnow.gr