SlideShare a Scribd company logo
Ανδριανοπούλου
Κατερίνα
3 ο Γυμνάςιο Τρίπολησ
Β’1
Η Τρύπολη (Τριπολιτςϊ ό Τρομπολιτςϊ) εύναι μια πόλη
ςτην κεντρικό Πελοπόννηςο, πρωτεύουςα τησ Αρκαδύασ
με πληθυςμό 30.866 κατούκουσ . Βρύςκεται ςε υψόμετρο
660 μϋτρων . Περιβϊλλεται από τα οροπϋδια Μαντινεύασ
και Τεγϋασ.
 Η πόλη ϋχει απϋραντη ιςτορύα. Κατϊ πϊςα πιθανότητϊ
το όνομϊ τησ το οφεύλει ςτην ςυνϋνωςη των αρχαύων
πόλεων τησ Μαντινεύασ, τησ Τεγϋασ και του
Παλλαντύου. Συναντϊται όδη ςτα ενετικϊ αρχεύα του
15ου αιώνα ωσ Droboliza.

Μια περιήγηση στα μουσεία, με αργό
βήμα, αποκαλύπτει στον επισκέπτη μια αδιανόητη
πραγματικότητα. Αν συνδυάσει μια βόλτα στο
αρχαιολογικό και μετά στο λαογραφικό μουσείο, θα
παρατηρήσει εκστατικός τη συνέχεια του πολιτισμού
μέσα από τους αιώνες.
 Αρχαιολογικό Μουςείο Τρίπολησ
 Αρχαιολογικό Μουςείο Αλέασ Τεγέασ
 Πολεμικό Μουςείο Τρίπολησ
 Μουςείο Χαλκού Τρίπολησ
 Μουςείο Αλέξανδρου Παπαναςταςίου
 Αρκαδικό Μουςείο Τέχνησ και Ιςτορίασ
 Μουςείο Δαςικήσ Ιςτορίασ Μαινάλου
Δεν υπϊρχει τόποσ πιο φιλόξενοσ από την Αρκαδύα. Αυτό
ϋχουν να το λϋνε όλοι όςοι την επιςκϋπτονται.
.
Η φιλοξενύα βϋβαια περιλαμβϊνει κι ϋναν ωραύο,
χορταςτικό ύπνο ςτα ξενοδοχεύα, τουσ ξενώνεσ και τα
ενοικιαζόμενα δωμϊτια που θα βρει κϊποιοσ ςε κϊθε πόλη
και χωριό. Τόςο κοντϊ ςτην Αθόνα, κι όμωσ τόςο
ειδυλλιακϊ. Η Τρύπολη και όλη η Αρκαδύα ϋχει ϊριςτεσ
υποδομϋσ για την υποδοχό των ταξιδιωτών. Οι τιμϋσ εύναι
πϊντα ιδιαύτερα προςιτϋσ κι αυτό όχι ευκαιριακϊ, αλλϊ από
ϊποψη των ανθρώπων που λειτουργούν με μερϊκι τισ
ξενοδοχειακϋσ μονϊδεσ.
 Tripoli City Hotel
 Palatino
 Mainalon Resort
 Ανακτορικόν
 ARCADIA
 ALEX
 Σεράγιο
 GALAXY
 Άρτεμισ
Το 19ο αιώνα χτύζονται δημόςια μϋγαρα υψηλόσ
αιςθητικόσ για να ςτεγϊςουν ςχολϋσ, βιβλιοθόκεσ και
να λειτουργόςει η δικαιοςύνη. Οι δραςτόριοι ϋμποροι
τησ Τρύπολησ επεκτεύνουν τισ δραςτηριότητϋσ τουσ και
η πόλη ανακτϊ τη λϊμψη τησ μεγαλούπολησ.
Κϊποια από τα ςπουδαιότερα κτόρια τησ Τρύπολησ
ϋχουν νικόςει, με τη φροντύδα του Δόμου, τησ
Πολιτεύασ και των ιδιωτών, τη φθορϊ του χρόνου. Και
μαρτυρούν τη ςπουδαιότητα αυτόσ τησ περόφανησ
πόλησ.
 Μαντζούνειο Μέγαρο

(όπου ςτεγάζεται η Φιλαρμονική)
 Μαλλιαροπούλειο Δημοτικό Θέατρο
 Οικεία Καρυωτάκη

(όπου ςτεγάζεται το Πρυτανείο)
 Δικαςτικό Μέγαρο

 Κτήριο Αρχαιολογικού Μουςείου Τριπόλεωσ
 Οικία Συναδινού
Η ςημερινό Τρύπολη εύναι ανοιχτόκαρδη όπωσ πϊντα.
Με τισ πλατεύεσ τησ να ςφύζουν από ζωό, με τα μαγαζιϊ
τησ να διαγωνύζονται ευγενικϊ ποιοσ θα γύνει το ςτϋκι
τησ πόλησ που θα πρϋπει να το επιςκεφθεύ οπωςδόποτε
κϊποιοσ, αν θϋλει να πει ότι γνώριςε την Τρύπολη. Γιατύ
πραγματικϊ τα μαγαζιϊ τησ εύναι αυτό που λϋμε ϋνα κι
ϋνα. Δεν ξϋρει κανεύσ ποιο να πρωτοδιαλϋξει. Από νωρύσ
το πρωύ μϋχρι το ϊλλο ξημϋρωμα και πϊλι από την
αρχό, η Τρύπολη εύναι πϊντα ϋτοιμη να προςφϋρει
απόλαυςη, περύπατο, χαλϊρωςη ό ϋνταςη, ό,τι τραβϊει
η ςτιγμό και η διϊθεςη.
 Green Olive

 Bailar

 Carousel

 Kallisto

 Barrak

 Τουριςτικό περίπτερο

 Central

 Hall café

 Te Qierro

 Deséo

 Prego

 Négro

 Στοά

 Cova

 Froyo

 Chillbox
 Πεινακοθόκη
 Μϋλαθρον
 Κληματαριϊ Πιτερού
 22100
 Αγαπητόσ
 Χοϋσ
 Γύροσ του Μπϊρδη
 Θόδωρασ
 Το Σπιτικό
 Γευςτικό Γωνιϊ
 Καλλύγευςτον
Λύγο ϋξω από την Τρύπολη βρύςκεται το ϊλςοσ του
αγύου Γεωργύου, ϋνα ιδανικό μϋροσ για περπϊτημα,
ποδηλαςύα και χαλϊρωςη .
Το θϋατρο του Άλςουσ του Αγύου Γεωργύου εύναι ϋνα
κομψοτϋχνημα. Πϋτρινο, μικρό, ϋνα με το φυςικό
περιβϊλλον, ϋχει γύνει ϋνα από τα εμβλόματα τησ
Τρύπολησ. Όλο το καλοκαύρι φιλοξενεύ παραςτϊςεισ και
μουςικϋσ βραδιϋσ υψηλόσ ποιότητασ.
Ακολουθώντασ αυτόν την παρϊδοςη πιςτϊ η Αρκαδύα
και ειδικϊ η Τρύπολη ςφύζουν από αθλητικό ζωό. Με
ϊρτιεσ εγκαταςτϊςεισ και υποδομϋσ και με πραγματικό
μϋριμνα εύναι από τισ πιο δραςτόριεσ πόλεισ ςτην
ϊθληςη. Το Δημοτικό Αθλητικό Κϋντρο τησ Τρύπολησ
εύναι το μεγαλύτερο Κϋντρο του Νομού. Προςφϋρει ςτη
νεολαύα τη δυνατότητα να αθληθεύ και να αςκηθεύ ςε
ϋναν υγιεινό τρόπο ζωόσ και δρϊςησ.
Εκτόσ από το δημοτικό ςτϊδιο υπϊρχουν και δυο
μεγϊλα γόπεδα ποδοςφαύρου:
 το γόπεδο «Θεόδωροσ Κολοκοτρώνησ» του Αςτϋρα
Τρύπολησ
 το γόπεδο του Παναρκαδικού
 http://www.traveltripolis.gr/
 Google εικόνεσ

More Related Content

What's hot

Nομός Σερρών
Nομός Σερρών Nομός Σερρών
Nομός Σερρών
Μαρία Καραμανή
 
Νομός Γρεβενών
Νομός ΓρεβενώνΝομός Γρεβενών
Νομός Γρεβενών
Μαρία Καραμανή
 
εκπαιδευτική επίσκεψη στα σπήλαια διρού.
εκπαιδευτική επίσκεψη στα σπήλαια διρού.εκπαιδευτική επίσκεψη στα σπήλαια διρού.
εκπαιδευτική επίσκεψη στα σπήλαια διρού.
2gymkor
 
β΄ μερος
β΄ μεροςβ΄ μερος
β΄ μερος
filologikosperipatitis
 
ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ-Γ
ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ-ΓΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ-Γ
ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ-Γ
TINA MANTIKOU
 
Σμύρνη: εκπαιδευτική επίσκεψη
Σμύρνη: εκπαιδευτική επίσκεψηΣμύρνη: εκπαιδευτική επίσκεψη
Σμύρνη: εκπαιδευτική επίσκεψη
konsparask1
 
Γ1-ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ
Γ1-ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝΓ1-ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ
Γ1-ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ
TINA MANTIKOU
 
Χαλκιδικη
ΧαλκιδικηΧαλκιδικη
Χαλκιδικη
2gymkor
 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Μαρία Καραμανή
 
Gd 6
Gd 6Gd 6
Gd 6
nikzoit
 
Νομός Καστοριάς
Νομός ΚαστοριάςΝομός Καστοριάς
Νομός Καστοριάς
Μαρία Καραμανή
 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Μαρία Καραμανή
 
δαλματικες ακτές 1
δαλματικες ακτές  1δαλματικες ακτές  1
δαλματικες ακτές 1
2gymkor
 
Μεσογειακές χώρες
Μεσογειακές χώρεςΜεσογειακές χώρες
Μεσογειακές χώρες
panosmp
 
5 λόγοι για να επισκεφθεί κάποιος την ξάνθη
5 λόγοι για να επισκεφθεί κάποιος την ξάνθη 5 λόγοι για να επισκεφθεί κάποιος την ξάνθη
5 λόγοι για να επισκεφθεί κάποιος την ξάνθη
somakris
 
Συνεδριακός τουρισμός
Συνεδριακός τουρισμόςΣυνεδριακός τουρισμός
Συνεδριακός τουρισμός
Environmental Education
 
ενημέρωση για ολύμπια τα εν δίω
ενημέρωση για ολύμπια τα εν δίω ενημέρωση για ολύμπια τα εν δίω
ενημέρωση για ολύμπια τα εν δίω dakekavalas
 
Ο τόπος μου - Νέα Σμύρνη
Ο τόπος μου - Νέα ΣμύρνηΟ τόπος μου - Νέα Σμύρνη
Ο τόπος μου - Νέα Σμύρνη
Lakis Varthalitis
 

What's hot (20)

Nομός Σερρών
Nομός Σερρών Nομός Σερρών
Nομός Σερρών
 
Νομός Γρεβενών
Νομός ΓρεβενώνΝομός Γρεβενών
Νομός Γρεβενών
 
εκπαιδευτική επίσκεψη στα σπήλαια διρού.
εκπαιδευτική επίσκεψη στα σπήλαια διρού.εκπαιδευτική επίσκεψη στα σπήλαια διρού.
εκπαιδευτική επίσκεψη στα σπήλαια διρού.
 
β΄ μερος
β΄ μεροςβ΄ μερος
β΄ μερος
 
ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ-Γ
ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ-ΓΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ-Γ
ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ-Γ
 
Σμύρνη: εκπαιδευτική επίσκεψη
Σμύρνη: εκπαιδευτική επίσκεψηΣμύρνη: εκπαιδευτική επίσκεψη
Σμύρνη: εκπαιδευτική επίσκεψη
 
Γ1-ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ
Γ1-ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝΓ1-ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ
Γ1-ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ
 
Χαλκιδικη
ΧαλκιδικηΧαλκιδικη
Χαλκιδικη
 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
 
Gd 6
Gd 6Gd 6
Gd 6
 
Νομός Καστοριάς
Νομός ΚαστοριάςΝομός Καστοριάς
Νομός Καστοριάς
 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
 
Ο τόπος μου
Ο τόπος μουΟ τόπος μου
Ο τόπος μου
 
δαλματικες ακτές 1
δαλματικες ακτές  1δαλματικες ακτές  1
δαλματικες ακτές 1
 
Μεσογειακές χώρες
Μεσογειακές χώρεςΜεσογειακές χώρες
Μεσογειακές χώρες
 
δράμα
δράμαδράμα
δράμα
 
5 λόγοι για να επισκεφθεί κάποιος την ξάνθη
5 λόγοι για να επισκεφθεί κάποιος την ξάνθη 5 λόγοι για να επισκεφθεί κάποιος την ξάνθη
5 λόγοι για να επισκεφθεί κάποιος την ξάνθη
 
Συνεδριακός τουρισμός
Συνεδριακός τουρισμόςΣυνεδριακός τουρισμός
Συνεδριακός τουρισμός
 
ενημέρωση για ολύμπια τα εν δίω
ενημέρωση για ολύμπια τα εν δίω ενημέρωση για ολύμπια τα εν δίω
ενημέρωση για ολύμπια τα εν δίω
 
Ο τόπος μου - Νέα Σμύρνη
Ο τόπος μου - Νέα ΣμύρνηΟ τόπος μου - Νέα Σμύρνη
Ο τόπος μου - Νέα Σμύρνη
 

Viewers also liked

Penguat transistor riffanda pandu tma
Penguat transistor riffanda pandu tmaPenguat transistor riffanda pandu tma
Penguat transistor riffanda pandu tma
Riffanda
 
MARS Management Consulting presentation
MARS Management Consulting presentationMARS Management Consulting presentation
MARS Management Consulting presentation
Abhay Thaker
 
Piles treatment centre of excellence
Piles treatment centre of excellencePiles treatment centre of excellence
HelennewtonCVDec15 [8649]
HelennewtonCVDec15 [8649]HelennewtonCVDec15 [8649]
HelennewtonCVDec15 [8649]
Helen Newton
 
Redbus clone script
Redbus clone scriptRedbus clone script
Redbus clone script
Coderobotics Studio
 
ahmed Yamany
ahmed Yamanyahmed Yamany
ahmed Yamany
Ahmed Abd ElMoniem
 
Apresentação Mega7 Soluções
Apresentação Mega7 SoluçõesApresentação Mega7 Soluções
Apresentação Mega7 Soluções
Rosana Amorim
 
MLM Script
MLM ScriptMLM Script
Our Services
Our ServicesOur Services
Эффективность и экономическое обоснования амбулаторного наблюдения детей с м...
Эффективность и экономическое обоснования амбулаторного наблюдения детей с м...Эффективность и экономическое обоснования амбулаторного наблюдения детей с м...
Эффективность и экономическое обоснования амбулаторного наблюдения детей с м...
Victoria Nikonova
 
Sesión 01: Congruencia y Semejanza
Sesión 01: Congruencia y SemejanzaSesión 01: Congruencia y Semejanza
Sesión 01: Congruencia y Semejanza
aldomat07
 
I DON'T need ultrasound monitoring on the ICU
I DON'T need ultrasound monitoring on the ICUI DON'T need ultrasound monitoring on the ICU
I DON'T need ultrasound monitoring on the ICU
Adrian Wong
 
WooCommerce Import Export Product Reviews
WooCommerce Import Export Product ReviewsWooCommerce Import Export Product Reviews
WooCommerce Import Export Product Reviews
SoftProdigy
 
Interior Design :Got a small space? Here's a big idea
Interior Design :Got a small space? Here's a big ideaInterior Design :Got a small space? Here's a big idea
Interior Design :Got a small space? Here's a big idea
Cindy Lin
 
Avaliação global 1ª ano
Avaliação global 1ª anoAvaliação global 1ª ano
Avaliação global 1ª ano
Aracati Maira
 
arpitjain10327145thesispresentation9thjuly-150817073104-lva1-app6892
arpitjain10327145thesispresentation9thjuly-150817073104-lva1-app6892arpitjain10327145thesispresentation9thjuly-150817073104-lva1-app6892
arpitjain10327145thesispresentation9thjuly-150817073104-lva1-app6892
Arpit Jain
 
La Neurofisiologia
La NeurofisiologiaLa Neurofisiologia
La Neurofisiologia
Yazmín Mein Schmetterlin
 
Roditelji u procesu ocenjivanja - roditeljski sastanak - prezentacija
Roditelji u procesu ocenjivanja - roditeljski sastanak - prezentacijaRoditelji u procesu ocenjivanja - roditeljski sastanak - prezentacija
Roditelji u procesu ocenjivanja - roditeljski sastanak - prezentacija
Osnovna škola "Sveti Sava"
 
Nif
NifNif

Viewers also liked (19)

Penguat transistor riffanda pandu tma
Penguat transistor riffanda pandu tmaPenguat transistor riffanda pandu tma
Penguat transistor riffanda pandu tma
 
MARS Management Consulting presentation
MARS Management Consulting presentationMARS Management Consulting presentation
MARS Management Consulting presentation
 
Piles treatment centre of excellence
Piles treatment centre of excellencePiles treatment centre of excellence
Piles treatment centre of excellence
 
HelennewtonCVDec15 [8649]
HelennewtonCVDec15 [8649]HelennewtonCVDec15 [8649]
HelennewtonCVDec15 [8649]
 
Redbus clone script
Redbus clone scriptRedbus clone script
Redbus clone script
 
ahmed Yamany
ahmed Yamanyahmed Yamany
ahmed Yamany
 
Apresentação Mega7 Soluções
Apresentação Mega7 SoluçõesApresentação Mega7 Soluções
Apresentação Mega7 Soluções
 
MLM Script
MLM ScriptMLM Script
MLM Script
 
Our Services
Our ServicesOur Services
Our Services
 
Эффективность и экономическое обоснования амбулаторного наблюдения детей с м...
Эффективность и экономическое обоснования амбулаторного наблюдения детей с м...Эффективность и экономическое обоснования амбулаторного наблюдения детей с м...
Эффективность и экономическое обоснования амбулаторного наблюдения детей с м...
 
Sesión 01: Congruencia y Semejanza
Sesión 01: Congruencia y SemejanzaSesión 01: Congruencia y Semejanza
Sesión 01: Congruencia y Semejanza
 
I DON'T need ultrasound monitoring on the ICU
I DON'T need ultrasound monitoring on the ICUI DON'T need ultrasound monitoring on the ICU
I DON'T need ultrasound monitoring on the ICU
 
WooCommerce Import Export Product Reviews
WooCommerce Import Export Product ReviewsWooCommerce Import Export Product Reviews
WooCommerce Import Export Product Reviews
 
Interior Design :Got a small space? Here's a big idea
Interior Design :Got a small space? Here's a big ideaInterior Design :Got a small space? Here's a big idea
Interior Design :Got a small space? Here's a big idea
 
Avaliação global 1ª ano
Avaliação global 1ª anoAvaliação global 1ª ano
Avaliação global 1ª ano
 
arpitjain10327145thesispresentation9thjuly-150817073104-lva1-app6892
arpitjain10327145thesispresentation9thjuly-150817073104-lva1-app6892arpitjain10327145thesispresentation9thjuly-150817073104-lva1-app6892
arpitjain10327145thesispresentation9thjuly-150817073104-lva1-app6892
 
La Neurofisiologia
La NeurofisiologiaLa Neurofisiologia
La Neurofisiologia
 
Roditelji u procesu ocenjivanja - roditeljski sastanak - prezentacija
Roditelji u procesu ocenjivanja - roditeljski sastanak - prezentacijaRoditelji u procesu ocenjivanja - roditeljski sastanak - prezentacija
Roditelji u procesu ocenjivanja - roditeljski sastanak - prezentacija
 
Nif
NifNif
Nif
 

Similar to Τρίπολη

ΑΛΛΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΑΣ
ΑΛΛΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΑΣΑΛΛΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΑΣ
ΑΛΛΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΑΣChrysafenia Moutsana
 
THESSALONIKI the city of the future and his beauty plan
THESSALONIKI the city of the future and his beauty plan THESSALONIKI the city of the future and his beauty plan
THESSALONIKI the city of the future and his beauty plan
kritharidis theodoros
 
Πάτρα - το πιο γλυκό κομμάτι της ζωής μας
Πάτρα - το πιο γλυκό κομμάτι της ζωής μαςΠάτρα - το πιο γλυκό κομμάτι της ζωής μας
Πάτρα - το πιο γλυκό κομμάτι της ζωής μας
kaspostou
 
1ο Δ.Σ. Ηρακλείου
1ο Δ.Σ. Ηρακλείου1ο Δ.Σ. Ηρακλείου
1ο Δ.Σ. Ηρακλείου
Dimitris Gkotzos
 
Magik EDU - Map -cyprus
 Magik EDU - Map -cyprus Magik EDU - Map -cyprus
Magik EDU - Map -cyprus
magikdo edu
 
CYPRUS- subscribe/GET
CYPRUS- subscribe/GETCYPRUS- subscribe/GET
CYPRUS- subscribe/GET
think Family vacation
 
Τρίπολη
ΤρίποληΤρίπολη
Τρίπολη3gymtrip
 
Γιατί να επισκεφθώ την τρίπολη
Γιατί να επισκεφθώ την τρίποληΓιατί να επισκεφθώ την τρίπολη
Γιατί να επισκεφθώ την τρίπολη3gymtrip
 
Southeast: Turkey Reveals its Secrets
Southeast: Turkey Reveals its SecretsSoutheast: Turkey Reveals its Secrets
Southeast: Turkey Reveals its Secrets
Recep Tandir
 
“Southeast: Turkey Reveals its Secrets”
“Southeast: Turkey Reveals its Secrets”“Southeast: Turkey Reveals its Secrets”
“Southeast: Turkey Reveals its Secrets”
Turkish Tourism Board
 
Travel guide
Travel guideTravel guide
Travel guide
kastritsilykeio
 
Travel guide
Travel guideTravel guide
Travel guide
kastritsilykeio
 
Γιατί κάποιος να επισκευθεί την Τρίπολη
Γιατί κάποιος να επισκευθεί την ΤρίποληΓιατί κάποιος να επισκευθεί την Τρίπολη
Γιατί κάποιος να επισκευθεί την Τρίπολη
4gymtrip
 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
teo70
 
ΖΑΚΥΝΘΟΣ- ΕΠΤΑΝΗΣΑ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ- ΕΠΤΑΝΗΣΑΖΑΚΥΝΘΟΣ- ΕΠΤΑΝΗΣΑ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ- ΕΠΤΑΝΗΣΑAnnet Dome
 

Similar to Τρίπολη (15)

ΑΛΛΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΑΣ
ΑΛΛΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΑΣΑΛΛΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΑΣ
ΑΛΛΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΑΣ
 
THESSALONIKI the city of the future and his beauty plan
THESSALONIKI the city of the future and his beauty plan THESSALONIKI the city of the future and his beauty plan
THESSALONIKI the city of the future and his beauty plan
 
Πάτρα - το πιο γλυκό κομμάτι της ζωής μας
Πάτρα - το πιο γλυκό κομμάτι της ζωής μαςΠάτρα - το πιο γλυκό κομμάτι της ζωής μας
Πάτρα - το πιο γλυκό κομμάτι της ζωής μας
 
1ο Δ.Σ. Ηρακλείου
1ο Δ.Σ. Ηρακλείου1ο Δ.Σ. Ηρακλείου
1ο Δ.Σ. Ηρακλείου
 
Magik EDU - Map -cyprus
 Magik EDU - Map -cyprus Magik EDU - Map -cyprus
Magik EDU - Map -cyprus
 
CYPRUS- subscribe/GET
CYPRUS- subscribe/GETCYPRUS- subscribe/GET
CYPRUS- subscribe/GET
 
Τρίπολη
ΤρίποληΤρίπολη
Τρίπολη
 
Γιατί να επισκεφθώ την τρίπολη
Γιατί να επισκεφθώ την τρίποληΓιατί να επισκεφθώ την τρίπολη
Γιατί να επισκεφθώ την τρίπολη
 
Southeast: Turkey Reveals its Secrets
Southeast: Turkey Reveals its SecretsSoutheast: Turkey Reveals its Secrets
Southeast: Turkey Reveals its Secrets
 
“Southeast: Turkey Reveals its Secrets”
“Southeast: Turkey Reveals its Secrets”“Southeast: Turkey Reveals its Secrets”
“Southeast: Turkey Reveals its Secrets”
 
Travel guide
Travel guideTravel guide
Travel guide
 
Travel guide
Travel guideTravel guide
Travel guide
 
Γιατί κάποιος να επισκευθεί την Τρίπολη
Γιατί κάποιος να επισκευθεί την ΤρίποληΓιατί κάποιος να επισκευθεί την Τρίπολη
Γιατί κάποιος να επισκευθεί την Τρίπολη
 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
 
ΖΑΚΥΝΘΟΣ- ΕΠΤΑΝΗΣΑ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ- ΕΠΤΑΝΗΣΑΖΑΚΥΝΘΟΣ- ΕΠΤΑΝΗΣΑ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ- ΕΠΤΑΝΗΣΑ
 

More from 3gymtrip

3 wortgitter
3 wortgitter3 wortgitter
3 wortgitter
3gymtrip
 
2 unser schulalltag
2 unser schulalltag2 unser schulalltag
2 unser schulalltag3gymtrip
 
1 unsere schule
1 unsere schule1 unsere schule
1 unsere schule3gymtrip
 
4 interiews
4 interiews4 interiews
4 interiews3gymtrip
 
Tρίπολη
TρίποληTρίπολη
Tρίπολη3gymtrip
 
Γιατί να επισκεφθώ την Τρίπολη
Γιατί να επισκεφθώ την ΤρίποληΓιατί να επισκεφθώ την Τρίπολη
Γιατί να επισκεφθώ την Τρίπολη3gymtrip
 
Τουριστικά αξιοθέατα Τρίπολης
Τουριστικά αξιοθέατα ΤρίποληςΤουριστικά αξιοθέατα Τρίπολης
Τουριστικά αξιοθέατα Τρίπολης3gymtrip
 
Γιατί να επισκεφθεί κάποιος την Τρίπολη
Γιατί να επισκεφθεί κάποιος την ΤρίποληΓιατί να επισκεφθεί κάποιος την Τρίπολη
Γιατί να επισκεφθεί κάποιος την Τρίπολη3gymtrip
 
Παρουσιάζοντας την πόλη μου Τρίπολη
Παρουσιάζοντας την πόλη μου ΤρίποληΠαρουσιάζοντας την πόλη μου Τρίπολη
Παρουσιάζοντας την πόλη μου Τρίπολη3gymtrip
 
Αξιοθέατα τριπολης
Αξιοθέατα τριποληςΑξιοθέατα τριπολης
Αξιοθέατα τριπολης3gymtrip
 
Τρίιπολη
ΤρίιποληΤρίιπολη
Τρίιπολη3gymtrip
 
Τρίπολη
ΤρίποληΤρίπολη
Τρίπολη3gymtrip
 
Γιατί να επισκεφθώ την τρίπολη
Γιατί να επισκεφθώ την τρίποληΓιατί να επισκεφθώ την τρίπολη
Γιατί να επισκεφθώ την τρίπολη3gymtrip
 
Γιατί να επισκεφθείτε την Τρίπολη
Γιατί να επισκεφθείτε την ΤρίποληΓιατί να επισκεφθείτε την Τρίπολη
Γιατί να επισκεφθείτε την Τρίπολη3gymtrip
 
Μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειαςΜη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας3gymtrip
 
Ανακύκλωση
ΑνακύκλωσηΑνακύκλωση
Ανακύκλωση3gymtrip
 
Νέο Λύκειο
Νέο ΛύκειοΝέο Λύκειο
Νέο Λύκειο3gymtrip
 
Τελική παρουσίαση αειφόρο
Τελική παρουσίαση αειφόροΤελική παρουσίαση αειφόρο
Τελική παρουσίαση αειφόρο3gymtrip
 
Η απελευθέρωση της Τριπολιτσάς
Η απελευθέρωση της ΤριπολιτσάςΗ απελευθέρωση της Τριπολιτσάς
Η απελευθέρωση της Τριπολιτσάς3gymtrip
 
Η Ελληνική γλώσσα
Η Ελληνική γλώσσαΗ Ελληνική γλώσσα
Η Ελληνική γλώσσα3gymtrip
 

More from 3gymtrip (20)

3 wortgitter
3 wortgitter3 wortgitter
3 wortgitter
 
2 unser schulalltag
2 unser schulalltag2 unser schulalltag
2 unser schulalltag
 
1 unsere schule
1 unsere schule1 unsere schule
1 unsere schule
 
4 interiews
4 interiews4 interiews
4 interiews
 
Tρίπολη
TρίποληTρίπολη
Tρίπολη
 
Γιατί να επισκεφθώ την Τρίπολη
Γιατί να επισκεφθώ την ΤρίποληΓιατί να επισκεφθώ την Τρίπολη
Γιατί να επισκεφθώ την Τρίπολη
 
Τουριστικά αξιοθέατα Τρίπολης
Τουριστικά αξιοθέατα ΤρίποληςΤουριστικά αξιοθέατα Τρίπολης
Τουριστικά αξιοθέατα Τρίπολης
 
Γιατί να επισκεφθεί κάποιος την Τρίπολη
Γιατί να επισκεφθεί κάποιος την ΤρίποληΓιατί να επισκεφθεί κάποιος την Τρίπολη
Γιατί να επισκεφθεί κάποιος την Τρίπολη
 
Παρουσιάζοντας την πόλη μου Τρίπολη
Παρουσιάζοντας την πόλη μου ΤρίποληΠαρουσιάζοντας την πόλη μου Τρίπολη
Παρουσιάζοντας την πόλη μου Τρίπολη
 
Αξιοθέατα τριπολης
Αξιοθέατα τριποληςΑξιοθέατα τριπολης
Αξιοθέατα τριπολης
 
Τρίιπολη
ΤρίιποληΤρίιπολη
Τρίιπολη
 
Τρίπολη
ΤρίποληΤρίπολη
Τρίπολη
 
Γιατί να επισκεφθώ την τρίπολη
Γιατί να επισκεφθώ την τρίποληΓιατί να επισκεφθώ την τρίπολη
Γιατί να επισκεφθώ την τρίπολη
 
Γιατί να επισκεφθείτε την Τρίπολη
Γιατί να επισκεφθείτε την ΤρίποληΓιατί να επισκεφθείτε την Τρίπολη
Γιατί να επισκεφθείτε την Τρίπολη
 
Μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειαςΜη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 
Ανακύκλωση
ΑνακύκλωσηΑνακύκλωση
Ανακύκλωση
 
Νέο Λύκειο
Νέο ΛύκειοΝέο Λύκειο
Νέο Λύκειο
 
Τελική παρουσίαση αειφόρο
Τελική παρουσίαση αειφόροΤελική παρουσίαση αειφόρο
Τελική παρουσίαση αειφόρο
 
Η απελευθέρωση της Τριπολιτσάς
Η απελευθέρωση της ΤριπολιτσάςΗ απελευθέρωση της Τριπολιτσάς
Η απελευθέρωση της Τριπολιτσάς
 
Η Ελληνική γλώσσα
Η Ελληνική γλώσσαΗ Ελληνική γλώσσα
Η Ελληνική γλώσσα
 

Recently uploaded

Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΗ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΗ.ppt
nikzoit
 
Απαντήσεις Χημείας - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdf
Απαντήσεις Χημείας - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdfΑπαντήσεις Χημείας - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdf
Απαντήσεις Χημείας - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdf
athinadimi
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Κωνσταντίνος Αλέξανδρος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Κωνσταντίνος Αλέξανδρος).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Κωνσταντίνος Αλέξανδρος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Κωνσταντίνος Αλέξανδρος).ppt
nikzoit
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.ppt
nikzoit
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑ.ppt
nikzoit
 
Outdoor and Environmental Education(1).pptx
Outdoor and Environmental Education(1).pptxOutdoor and Environmental Education(1).pptx
Outdoor and Environmental Education(1).pptx
eleni rizopoulou
 
them_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdf
them_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdfthem_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdf
them_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdf
konstantinantountoum1
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.ppt
nikzoit
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νεφέλη Λία).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νεφέλη Λία).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νεφέλη Λία).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νεφέλη Λία).ppt
nikzoit
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΗΣ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΗΣ).ppt
nikzoit
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ).ppt
nikzoit
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.ppt
nikzoit
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.ppt
nikzoit
 
Οι απαντήσεις στην Ιστορία Προσανατολισμού
Οι απαντήσεις στην Ιστορία ΠροσανατολισμούΟι απαντήσεις στην Ιστορία Προσανατολισμού
Οι απαντήσεις στην Ιστορία Προσανατολισμού
Newsroom8
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νίκη Γιάννης).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νίκη Γιάννης).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νίκη Γιάννης).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νίκη Γιάννης).ppt
nikzoit
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Τ Άγγελος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Τ Άγγελος).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Τ Άγγελος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Τ Άγγελος).ppt
nikzoit
 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024 - 3 - πληροφορική.pdf
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024 - 3 - πληροφορική.pdfΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024 - 3 - πληροφορική.pdf
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024 - 3 - πληροφορική.pdf
athinadimi
 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΛΑΤΙΝΙΚΑ__ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ.pdf
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΛΑΤΙΝΙΚΑ__ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ.pdfΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΛΑΤΙΝΙΚΑ__ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ.pdf
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΛΑΤΙΝΙΚΑ__ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ.pdf
athinadimi
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Χαρά Μαριάμι).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Χαρά Μαριάμι).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Χαρά Μαριάμι).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Χαρά Μαριάμι).ppt
nikzoit
 
Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Newsroom8
 

Recently uploaded (20)

Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΗ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΗ.ppt
 
Απαντήσεις Χημείας - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdf
Απαντήσεις Χημείας - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdfΑπαντήσεις Χημείας - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdf
Απαντήσεις Χημείας - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdf
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Κωνσταντίνος Αλέξανδρος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Κωνσταντίνος Αλέξανδρος).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Κωνσταντίνος Αλέξανδρος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Κωνσταντίνος Αλέξανδρος).ppt
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.ppt
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑ.ppt
 
Outdoor and Environmental Education(1).pptx
Outdoor and Environmental Education(1).pptxOutdoor and Environmental Education(1).pptx
Outdoor and Environmental Education(1).pptx
 
them_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdf
them_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdfthem_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdf
them_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdf
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.ppt
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νεφέλη Λία).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νεφέλη Λία).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νεφέλη Λία).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νεφέλη Λία).ppt
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΗΣ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΗΣ).ppt
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ).ppt
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.ppt
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.ppt
 
Οι απαντήσεις στην Ιστορία Προσανατολισμού
Οι απαντήσεις στην Ιστορία ΠροσανατολισμούΟι απαντήσεις στην Ιστορία Προσανατολισμού
Οι απαντήσεις στην Ιστορία Προσανατολισμού
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νίκη Γιάννης).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νίκη Γιάννης).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νίκη Γιάννης).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νίκη Γιάννης).ppt
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Τ Άγγελος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Τ Άγγελος).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Τ Άγγελος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Τ Άγγελος).ppt
 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024 - 3 - πληροφορική.pdf
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024 - 3 - πληροφορική.pdfΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024 - 3 - πληροφορική.pdf
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024 - 3 - πληροφορική.pdf
 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΛΑΤΙΝΙΚΑ__ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ.pdf
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΛΑΤΙΝΙΚΑ__ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ.pdfΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΛΑΤΙΝΙΚΑ__ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ.pdf
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΛΑΤΙΝΙΚΑ__ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ.pdf
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Χαρά Μαριάμι).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Χαρά Μαριάμι).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Χαρά Μαριάμι).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Χαρά Μαριάμι).ppt
 
Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
 

Τρίπολη

 • 2. Η Τρύπολη (Τριπολιτςϊ ό Τρομπολιτςϊ) εύναι μια πόλη ςτην κεντρικό Πελοπόννηςο, πρωτεύουςα τησ Αρκαδύασ με πληθυςμό 30.866 κατούκουσ . Βρύςκεται ςε υψόμετρο 660 μϋτρων . Περιβϊλλεται από τα οροπϋδια Μαντινεύασ και Τεγϋασ.  Η πόλη ϋχει απϋραντη ιςτορύα. Κατϊ πϊςα πιθανότητϊ το όνομϊ τησ το οφεύλει ςτην ςυνϋνωςη των αρχαύων πόλεων τησ Μαντινεύασ, τησ Τεγϋασ και του Παλλαντύου. Συναντϊται όδη ςτα ενετικϊ αρχεύα του 15ου αιώνα ωσ Droboliza. 
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6. Μια περιήγηση στα μουσεία, με αργό βήμα, αποκαλύπτει στον επισκέπτη μια αδιανόητη πραγματικότητα. Αν συνδυάσει μια βόλτα στο αρχαιολογικό και μετά στο λαογραφικό μουσείο, θα παρατηρήσει εκστατικός τη συνέχεια του πολιτισμού μέσα από τους αιώνες.
 • 7.
 • 8.  Αρχαιολογικό Μουςείο Τρίπολησ  Αρχαιολογικό Μουςείο Αλέασ Τεγέασ  Πολεμικό Μουςείο Τρίπολησ  Μουςείο Χαλκού Τρίπολησ  Μουςείο Αλέξανδρου Παπαναςταςίου  Αρκαδικό Μουςείο Τέχνησ και Ιςτορίασ  Μουςείο Δαςικήσ Ιςτορίασ Μαινάλου
 • 9.
 • 10. Δεν υπϊρχει τόποσ πιο φιλόξενοσ από την Αρκαδύα. Αυτό ϋχουν να το λϋνε όλοι όςοι την επιςκϋπτονται.
 • 11. . Η φιλοξενύα βϋβαια περιλαμβϊνει κι ϋναν ωραύο, χορταςτικό ύπνο ςτα ξενοδοχεύα, τουσ ξενώνεσ και τα ενοικιαζόμενα δωμϊτια που θα βρει κϊποιοσ ςε κϊθε πόλη και χωριό. Τόςο κοντϊ ςτην Αθόνα, κι όμωσ τόςο ειδυλλιακϊ. Η Τρύπολη και όλη η Αρκαδύα ϋχει ϊριςτεσ υποδομϋσ για την υποδοχό των ταξιδιωτών. Οι τιμϋσ εύναι πϊντα ιδιαύτερα προςιτϋσ κι αυτό όχι ευκαιριακϊ, αλλϊ από ϊποψη των ανθρώπων που λειτουργούν με μερϊκι τισ ξενοδοχειακϋσ μονϊδεσ.
 • 12.  Tripoli City Hotel  Palatino  Mainalon Resort  Ανακτορικόν  ARCADIA  ALEX  Σεράγιο  GALAXY  Άρτεμισ
 • 13.
 • 14. Το 19ο αιώνα χτύζονται δημόςια μϋγαρα υψηλόσ αιςθητικόσ για να ςτεγϊςουν ςχολϋσ, βιβλιοθόκεσ και να λειτουργόςει η δικαιοςύνη. Οι δραςτόριοι ϋμποροι τησ Τρύπολησ επεκτεύνουν τισ δραςτηριότητϋσ τουσ και η πόλη ανακτϊ τη λϊμψη τησ μεγαλούπολησ. Κϊποια από τα ςπουδαιότερα κτόρια τησ Τρύπολησ ϋχουν νικόςει, με τη φροντύδα του Δόμου, τησ Πολιτεύασ και των ιδιωτών, τη φθορϊ του χρόνου. Και μαρτυρούν τη ςπουδαιότητα αυτόσ τησ περόφανησ πόλησ.
 • 15.  Μαντζούνειο Μέγαρο (όπου ςτεγάζεται η Φιλαρμονική)  Μαλλιαροπούλειο Δημοτικό Θέατρο  Οικεία Καρυωτάκη (όπου ςτεγάζεται το Πρυτανείο)  Δικαςτικό Μέγαρο  Κτήριο Αρχαιολογικού Μουςείου Τριπόλεωσ  Οικία Συναδινού
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19. Η ςημερινό Τρύπολη εύναι ανοιχτόκαρδη όπωσ πϊντα. Με τισ πλατεύεσ τησ να ςφύζουν από ζωό, με τα μαγαζιϊ τησ να διαγωνύζονται ευγενικϊ ποιοσ θα γύνει το ςτϋκι τησ πόλησ που θα πρϋπει να το επιςκεφθεύ οπωςδόποτε κϊποιοσ, αν θϋλει να πει ότι γνώριςε την Τρύπολη. Γιατύ πραγματικϊ τα μαγαζιϊ τησ εύναι αυτό που λϋμε ϋνα κι ϋνα. Δεν ξϋρει κανεύσ ποιο να πρωτοδιαλϋξει. Από νωρύσ το πρωύ μϋχρι το ϊλλο ξημϋρωμα και πϊλι από την αρχό, η Τρύπολη εύναι πϊντα ϋτοιμη να προςφϋρει απόλαυςη, περύπατο, χαλϊρωςη ό ϋνταςη, ό,τι τραβϊει η ςτιγμό και η διϊθεςη.
 • 20.  Green Olive  Bailar  Carousel  Kallisto  Barrak  Τουριςτικό περίπτερο  Central  Hall café  Te Qierro  Deséo  Prego  Négro  Στοά  Cova  Froyo  Chillbox
 • 21.
 • 22.
 • 23.  Πεινακοθόκη  Μϋλαθρον  Κληματαριϊ Πιτερού  22100  Αγαπητόσ  Χοϋσ  Γύροσ του Μπϊρδη  Θόδωρασ  Το Σπιτικό  Γευςτικό Γωνιϊ  Καλλύγευςτον
 • 24. Λύγο ϋξω από την Τρύπολη βρύςκεται το ϊλςοσ του αγύου Γεωργύου, ϋνα ιδανικό μϋροσ για περπϊτημα, ποδηλαςύα και χαλϊρωςη . Το θϋατρο του Άλςουσ του Αγύου Γεωργύου εύναι ϋνα κομψοτϋχνημα. Πϋτρινο, μικρό, ϋνα με το φυςικό περιβϊλλον, ϋχει γύνει ϋνα από τα εμβλόματα τησ Τρύπολησ. Όλο το καλοκαύρι φιλοξενεύ παραςτϊςεισ και μουςικϋσ βραδιϋσ υψηλόσ ποιότητασ.
 • 25.
 • 26. Ακολουθώντασ αυτόν την παρϊδοςη πιςτϊ η Αρκαδύα και ειδικϊ η Τρύπολη ςφύζουν από αθλητικό ζωό. Με ϊρτιεσ εγκαταςτϊςεισ και υποδομϋσ και με πραγματικό μϋριμνα εύναι από τισ πιο δραςτόριεσ πόλεισ ςτην ϊθληςη. Το Δημοτικό Αθλητικό Κϋντρο τησ Τρύπολησ εύναι το μεγαλύτερο Κϋντρο του Νομού. Προςφϋρει ςτη νεολαύα τη δυνατότητα να αθληθεύ και να αςκηθεύ ςε ϋναν υγιεινό τρόπο ζωόσ και δρϊςησ.
 • 27.
 • 28. Εκτόσ από το δημοτικό ςτϊδιο υπϊρχουν και δυο μεγϊλα γόπεδα ποδοςφαύρου:  το γόπεδο «Θεόδωροσ Κολοκοτρώνησ» του Αςτϋρα Τρύπολησ  το γόπεδο του Παναρκαδικού