SlideShare a Scribd company logo
1 of 34
Download to read offline
สมาชิก มัธยมศึกษาปี ที่ 6/14
นางสาว เกณิกา ศิวิไล เลขที่ 30
นางสาว วัชรารัตน์ เต็มกู้ เลขที่31
ใบงานที่ 2
เรื่อง ความหมายและความสาคัญของโครงงาน
ความหมายและความสาคัญของ
โครงงานคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อความเจริญก้าวหน้า
ของสังคม ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านนี้มีกาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึง
เป็ นเรื่องยากที่ประชาชนจะคอยติดตามความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา
ดังนั้นการศึกษาเทคโนโลยี ของคอมพิวเตอร์ จึงต้องศึกษาหลักการ
และเนื้อหาพื้นฐานเป็ นสาคัญ การศึกษาด้านวิทยากาคอมพิวเตอร์
เป็ นสิ่งจาเป็ นเสมือนกับ การศึกษา วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
คอมพิวเตอร์ ได้เปลี่ยนแปลง โลกของเราในด้านต่างๆ มากมาย
ได้แก่
1. สังคมโดยส่วนใหญ่เปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมเป็ น
สังคมสารสนเทศ
2. การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ มักขึ้นอยู่กับข้อมูลซึ่งได้จากระบบ
คอมพิวเตอร์
3. คอมพิวเตอร์กลายเป็ นเครื่องมือที่สาคัญแทนเครื่องมืออื่นๆ ใน
อดีต เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคิดเลข เป็ นต้น
4. คอมพิวเตอร์ถูกใช้ในการออกแบบสถานการณ์หรือปัญหาที่ซับซ้อน
ต่างๆ
5. คอมพิวเตอร์เป็ นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในงานติดต่อสื่อสารของโลก
ปัจจุบัน
การศึกษาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีขึ้น เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียน
มีความรู้ ความเข้าใจในวิทยาการคอมพิวเตอร์ และมีความสามารถใน
การพัฒนาโปรแกรมได้ การจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์จะเป็ นสิ่งที่ทา
ให้ผู้เรียน สามารถบรรลุเป้ าหมายนี้ได้อย่างสมบูรณ์ จุดมุ่งหมายที่
สาคัญประการหนึ่งของการเรียน
การสอน คอมพิวเตอร์ ในโรงเรียน คือ การที่ผู้เรียนได้มีโอกาส
นาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้น
หรือค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ด้วยตนเอง ซึ่งวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพมากวิธีหนึ่งคือการทาโครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ ใน
การศึกษา ทดลอง แก้ปัญหาต่างๆ เพื่อนําผลงานที่ได้มาประยุกต์ใช้งานจริง
หรือเพื่อใช้ช่วยสร้างสื่อเสริมการเรียนการสอนให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โครงงานคอมพิวเตอร์จึงเป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้และฝึกทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ พร้อมทั้ง
เครื่องมือต่างๆในการแก้ปัญหา รวมทั้งการพัฒนาเจตคติในการสร้างผลงาน
โครงงานคอมพิวเตอร์เป็ นกิจกรรมหนึ่งที่ผู้เรียนสามารถศึกษาปัญหาที่
ตนสนใจ ซึ่งอาจเป็ นปัญหาที่ต้องใช้ความรู้ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มา
ผสมผสานกัน ซึ่งบางโครงงานอาจต้องใช้ความรู้อื่นๆ มาร่วมด้วย โดย
ผู้เรียนจะต้องวางแผนการดาเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรมหรืออุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงาน โครงงานบาง
เรื่องอาจต้องการวัสดุอุปกรณ์นอกเหนือจากที่มีอยู่ ซึ่งผู้เรียนจะต้อง
พัฒนาขึ้น หรือดัดแปลงเพื่อให้ใช้งานได้ตรงกับความต้องการ โดยในการ
พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์จะอยู่ภายใต้การดูแลและให้คาปรึกษาของ
ผู้สอน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ
การทาโครงงานและการจัดงานแสดงโครงงานคอมพิวเตอร์จะมี
คุณค่าต่อการฝึกฝนให้ผู้เรียนมีความรู้ ความชานาญ และมีทักษะในการ
นาระบบคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้น หรือค้นคว้า
หาความรู้ต่างๆ ด้วยตนเองดังที่ได้กล่าวมาแล้ว และยังมีคุณค่าอื่นๆ
อีกดังต่อไปนี้
- เปิ ดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตาม
ศักยภาพของตนเอง
- เปิ ดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องที่ผู้เรียน
สนใจได้ลึกซึ้งกว่าการเรียนในห้องตามปกติ
- ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ
รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน
- กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการศึกษาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพทางด้านนี้
- ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์
- สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนและชุมชน รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ชุมชนสนใจคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
- สร้างสานึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วย
ตนเอง
แหล่งที่มา :
http://kroosuveera.blogspot.com/2011/09/blog-
post_13.html
ใบงานที่ 3
เรื่อง ขอบข่ายและประเภทของโครงงาน
คอมพิวเตอร์
ขอบข่ายของโครงงาน
1. เป็นกิจกรรมการเรียนให้นักเรียนศึกษา ค้นคว้า ปฏิบัติดัวยตนเองโดยอาศัยหลัก
วิชาการทางทฤษฎีตามเนื้อหาโครงงานนั้นๆ หรือจากประสบการณ์และกิจกรรมต่าง
ๆ ที่ได้พบเห็นมากแล้ว
2. นักเรียนทุกคนพิจารณาจัดทําโครงงานด้วยตนเอง หรือเป็นกลุ่มโดยใช้ระยะเวลา
สั้นๆ เป็นภาคเรียน หรือมากว่าก็ได้ แล้วแต่โครงงานเล็กหรือใหญ่
3. นักเรียนเป็นผู้พิจารณาริเริ่มสร้างสรรค์ คัดเลือกโครงงานที่จะศึกษาค้นคว้าปฏิบัติ
ด้วยตนเองตามความถนัด สนใจ และความพร้อม
4. นักเรียนเป็นผู้เสนอโครงงาน รายละเอียดของโครงงาน แผนปฏิบัติงานและการ
แปลผล รายงานผลต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อดําเนินงานร่วมกันให้บรรลุตามจุดหมาย
ที่กําหนดไว้
5. เป็นโครงงานที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของนักเรียนตามวัยและ
สติปัญญา รวมทั้งการใช้จ่ายเงินดําเนินงานด้วย
ประเภทของโครงงาน
1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อ
เพื่อการศึกษา เช่น โครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์
2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ เป็นโครงงานที่สร้างเครื่องมือ ใช้สร้างงาน ส่วนใหญ่จะ
อยู่ในรูปของซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์วาดรูป
3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจําลอง
การทดลองของสาขาต่างๆ
4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน สร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานใน
ชีวิตประจําวัน
5. โครงงานพัฒนาเกม เพื่อความรู้ ความเพลิดเพลิน เช่น เกมหมารุก
แหล่งที่มา :
http://thanapongkiatsujja.blogspot.com/2
012/07/3.html
ใบงานที่ 4
เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา”
ความหมาย
โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา (Educational Media) เป็ นโครงงานที
ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา โดยการสร้างโปรแกรมบทเรียน
หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวนและคาถาม
คาตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนแบบรายบุคคลหรือรายกลุ่ม การสอน
โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เป็ นอุปกรณ์การสอน ไม่ใช่
เป็ นครูผู้สอน ซึ่งอาจเป็ นการพัฒนาบทเรียนแบบ Online ให้นักเรียนเข้ามา
ศึกษาด้วยตนเองก็ได้
โครง งานประเภทนี้สามารถพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการ
สอนในวิชาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นสาขาคอมพิวเตอร์ วิชาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคม วิชาชีพอื่น ๆ ฯลฯ โดยนักเรียนอาจคัดเลือกหัวข้อที่
นักเรียนทั่วไปที่ทาความเข้าใจยาก มาเป็ นหัวข้อในการพัฒนาโปรแกรม
บทเรียน ตัวอย่าง เช่น โปรแกรมสอนวิธีการใช้งาน ระบบสุริยะจักรวาล
โปรแกรมแบบทดสอบวิชาต่าง ๆ
ลักษณะ เด่นของโครงงานประเภทนี้ คือ เป็ นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ใน
การผลิตสื่อเพื่อการศึกษา โดยการสร้างโปรแกรมบทเรียนหรือหน่วยการเรียน ซึ่ง
อาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคาถามคาตอบไว้พร้อม ผู้เรียน
สามารถเรียนแบบรายบุคคลหรือรายกลุ่มการสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้
ถือว่าคอมพิวเตอร์เป็ นอุปกรณ์การสอน ซึ่งอาจเป็ นการพัฒนาบทเรียนแบบ
ออนไลน์ ให้ผู้เรียนเข้ามาศึกษาด้วยตนเองก็ได้ โครงงานประเภทนี้สามารถ
พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนในวิชาต่างๆ โดยผู้เรียนอาจคัดเลือกเนื้อหาที่
เข้าใจยาก มาเป็ นหัวข้อในการพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา ตัวอย่างโครงงาน เช่น การ
เคลื่อนที่แบบโปรเจ็กไตล์ ระบบสุริยจักรวาล ตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการชากิ่ง
กุหลาบ หลักภาษาไทย และสถานที่สาคัญของประเทศไทย เป็ นต้น
เป็น โครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษาโดยการสร้างโปรแกรม
บท เรียนหรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคําถาม
คําตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนแบบรายบุคคลหรือรายกลุ่มการสอน โดยใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ ถือว่าคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน ซึ่งอาจเป็นการพัฒนา
บทเรียนแบบออนไลน์ ให้ผู้เรียนเข้ามาศึกษาด้วยตนเองก็ได้ โครงงานประเภทนี้สามารถ
พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนในวิชาต่างๆ โดยผู้เรียนอาจคัดเลือกเนื้อหาที่เข้าใจยาก
มาเป็นหัวข้อในการพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา เช่น การเคลื่อนที่แบบโปรเจ็กไตล์ ระบบ
สุริยะจักรวาล หลักภาษาไทย และสถานที่สําคัญของประเทศไทย โครงงานเกี่ยวกับการ
พัฒนาเว็บไซต์ วิถีชีวิตของคนไทยพวน โปรแกรม ดนตรีไทยแสนสนุก โปรแกรม ความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต โปรแกรมสํานวนไทยพาสนุก โปรแกรมฝึกอ่านออกเสียง
ภาษาอังกฤษ โปรแกรมเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตัวอย่าง โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
1. โปรแกรม ดนตรีไทยแสนสนุก
2. โปรแกรม ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
3. โปรแกรมสนุกไปกับตารางธาตุ
4. โปรแกรมฝึกอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ
5. โปรแกรมสํานวนไทยพาสนุก
แหล่งที่มา :
http://oumsunipharuamsap.blogspot.com
/2012/09/4-httpwww.html
ใบงานที่ 5
เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาเครื่องมือ”
ความหมายโครงงานประเภทการพัฒนาเครื่องมือ
เป็ นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษาโดยการสร้างโปรแกรม
บทเรียนหรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคาถาม
คาตอบไวพร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนแบบรายบุคคลหรือรายกลุ่มการสอน โดยใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสอนนี้ ถือว่าคอมพิวเตอร์เป็ นอุปกรณ์การสอนซึ่งอาจเป็ นการ
พัฒนาบทเรียนแบบออนไลน์ ให้ผู้เรียนเข้ามาศึกษาด้วยตนเองก็ได้ โครงงานประเภทนี้
สามารถพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนในวิชาต่างๆ โดยผู้เรียนอาจคัดเลือกเนื้อหาที่
เข้าใจยาก มาเป็ นหัวข้อในการพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา เช่น การเคลื่อนที่แบบโปรเจ็ก
ไตล์ ระบบสุริยะจักรวาล หลักภาษาไทยและสถานที่สาคัญของประเทศไทย โครงงาน
เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต วิถีชีวิตของคนไทยพวน โปรแกรมดนตรีไทยแสนสนุก
โปรแกรม ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โปรแกรมสานวนไทยพาสนุก โปรแกรมการ
อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ โปรแกรมเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตัวอย่างโครงงานประเภทการพัฒนาเครื่องมือ
1. โครงงานพัฒนาเกม ชื่อโครงงานเกมพัฒนาการด้านEQ
2. โครงงานโปรแกรมการค้นหาคําภาษาไทย
3. โครงงานโปรแกรมอ่านอักษรไทย
4. โครงงานโปรแกรมวาดภาพสามมิติ
5. โครงงานโปรแกรมเข้าและถอดรหัสข้อมูล
6. โครงงานโปรแกรมบีบอัดข้อมูล
7. โครงงานโปรแกรมประมวลผลคําไทยบนระบบปฏิบัติการลีนุช
8. โครงงานโปรแกรมการออกแบบผังงาน
9. โครงงานพอรตแบบขนานของไทย
10. โครงงานการส่งสัญญาณควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส
แหล่งที่มา :
http://www.slideshare.net/ampkankamols
/6-14162461
ใบงานที่ 7
เรื่อง โครงงานประเภท “การประยุกต์ใช้งาน”
ความหมายของโครงงานประเภทประยุกต์การใช้งาน
1. เป็ นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างผลงานเพื่อ ประยุกต์ใช้งานจริงใน
ชีวิต ประจาวัน เช่นซอฟต์แวร์สาหรับการออกแบบ และตกแต่งอาคาร ซอฟต์แวร์สา
หรับการผสมสี ซอฟต์แวร์สาหรับการระบุ คนร้าย เป็ นต้น โครงงานงานประเภทนี้จะมี
การประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ใช้สอยต่าง ๆ ซึ่งอาจจะสร้างใหม่หรือ
ปรับปรุง ดัดแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้วให้มี ประสิทธิภาพสูงขึ้นก็ได้
โครงงานลักษณะนี้จะต้องศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของ ผู้ใช้ก่อนแล้วนา
ข้อมูลที่ได้มาใช้ในการออกแบบ และพัฒนาสิ่งของนั้น ๆ ต่อจากนั้นต้องมีการทดสอบ
การทางานหรือทดสอบคุณภาพของ สิ่งประดิษฐ์แล้วปรับ ปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์
โครงงานประเภทนี้ นักเรียนต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ภาษาโปรแกรม
และ เครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอาจใช้วิธีทางวิศวกรรมฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ในการพัฒนาด้วย
2. โครงงานประยุกต์ใช้งานเป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการ สร้าง ผลงานเพื่อ
ประยุกต์ใช้งานจริงในชีวิตประจําวัน อาทิเช่น ซอฟต์แวร์สาหรับการ ออกแบบและ
ตกแต่งภายในอาคาร ซอฟต์แวร์สาหรับการผสมสี และซอฟต์แวร์ สาหรับการระบุ
คนร้าย เป็นต้น โครงงานประเภทนี้จะมีการประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์
ใช้สอยต่างๆ ซึ่งอาจเป็นการคิดสร้างสิ่งของขึ้นใหม่ หรือ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของเดิมที่
มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โครงงาน ลักษณะนี้จะต้องศึกษาและวิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้ใช้ก่อน แล้วนาข้อมูลที่ ได้มาใช้ในการออกแบบ และพัฒนาสิ่งของนั้นๆ
ต่อจากนั้นต้องมีการทดสอบ การทางานหรือทดสอบคุณภาพของสิ่งประดิษฐ์แล้วปรับ
ปรุงแก้ไขให้มีความ สมบูรณ์ โครงงานประเภทนี้ผู้เรียนต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ภาษาโปรแกรม และเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. สร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจาวันอาทิเช่น ซอฟต์แวร์สาหรับการ
ออกแบบและตกแต่งภายในอาคาร ซอฟต์แวร์สาหรับการ ผสมสี และซอฟต์แวร์สาหรับการ
ระบุคนร้าย เป็นต้น โครงงานประเภทนี้จะมีการ ประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์
ใช้สอยต่างๆ ซึ่งอาจเป็นการคิดสร้าง สิ่งของขึ้นใหม่ หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของเดิมที่มี
อยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพ สูงขึ้น โครง งานลักษณะนี้จะต้องศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการ
ของผู้ใช้ก่อน แล้วนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการออกแบบ และพัฒนาสิ่งของนั้นๆ ต่อจากนั้น
ต้องมี การทดสอบการทางานหรือทดสอบคุณภาพของสิ่งประดิษฐ์แล้วปรับ ปรุงแก้ไข ให้มี
ความสมบูรณ์ โครงงานประเภทนี้ผู้เรียนต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับเครื่อง คอมพิวเตอร์ ภาษา
โปรแกรม และเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โปรแกรม ระบบงานการกีฬา โปรแกรมระบบ
แฟ้มฐานข้อมูลผู้เรียน 2001
สรุปความหมายของโครงงานประเภทการ
ประยุกต์ใช้งาน
โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน เป็นโครงงานที่สร้างขึ้นมา เพื่อให้สามารถนาไป
ประยุกต์ในชีวิตประจําวัน ซึ่งโครงงานประเภทนี้ อาจจะเป็นงานที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ หรือจะ
เป็นการนําเอางานเดิมที่มีมาอยู่ แล้วมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มี ประสิทธิภาพสูงขึ้นก็ได้
ทั้งนี้ทั้งนั้น โครงงานลักษณะนี้จาเป็นจะต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการ ของ
ผู้ใช้ ก่อนจะนาข้อมูลต่างๆมาออกแบบหรือมาพัฒนา และต้องมีนามา ทางานจริงเพื่อ
ทดสอบประสิทธิภาพของชิ้นงาน หากมีข้อบกพร่องก็ควร นาไปแก้ไขให้มีความสมบูรณ์
โครงงานประเภทนี้ผู้เรียนจาต้องมีความรู้ ความสามารถในด้านของคอมพิวเตอร์ ด้าน
ภาษาโปรแกรมและเครื่องมือ ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางานทั้งหมด
ตัวอย่างของโครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน
1. โปรแกรม สารบรรณสาเร็จรูป : Readymade Archivis
2. โปรแกรมระบบฐานข้อมูลทางการแพทย์เบื้องต้น
3. โปรแกรมระบบแฟ้ มฐานข้อมูลผู้เรียน 2001
4. เครื่องรดน้าต้นไม้และให้อาหารปลาผ่านโทรศัพท์มือถือ
5. เครื่องให้อาหารไก่ไข่อัตโนมัติ
6. ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้เรียนของโรงเรียน
7. ระบบจัดการข้อมูลการเงินส่วนบุคคล
8. ระบบจองตั๋วรถไฟบนอินเทอร์เน็ต
9. ระบบแนะนาเส้นทางเดินรถประจาทาง
10. โปรแกรมสังเคราะห์เสียงสาหรับคนตาบอดบนรถประจาทาง
11. โปรแกรมออกและตรวจข้อสอบ
12. โฮมเพจส่วนบุคคล
แหล่งที่มา:
http://www.slideshare.net/nongmaxz3/7-
25382357
ใบงานที่ 8
เรื่อง โครงงานประเภท “ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ”
ความหมาย
โครงงานประเภทนี้เป็ นโครงงานพัฒนาซอฟต์แวร์เกมเพื่อความรู้หรือ
เพื่อความ เพลิดเพลิน เกมที่พัฒนาควรจะเป็ นเกมที่ไม่รุนแรง เน้นการใช้
สมองเพื่อฝึกคิดอย่างมีหลักการ โครงงานประเภทนี้จะมีการออกแบบ
ลักษณะและกฎเกณฑ์การเล่น เพื่อให้น่าสนใจแก่ผู้เล่น พร้อมทั้งให้ความรู้
สอดแทรกไปด้วย ผู้พัฒนาควรจะได้ทาการสารวจและรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับเกมต่างๆ ที่มีอยู่ทั่วไป และนามาปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหม่
เพื่อให้เป็ นเกมที่แปลกใหม่ และน่าสนใจแก่ผู้เล่นกลุ่มต่างๆ
ตัวอย่างโครงงาน
ชื่อโครงงาน โปรแกรมประยุกต์พจนานุกรม
สําหรับโทรศัพท์มือถือบนพื้นฐานภาพ
ประเภท Mobile Application
ชื่อผู้ทาโครงงาน นาย วรพงศ์ โรจน์เรืองมาศ ,
นางสาว ศุภิสรา จันทราภิสิทธิ์
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. รัชลิดา ลิปิกรณ์
สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ระดับชั้น ปริญญาตรี
หมวดวิชา คอมพิวเตอร์
วัน/เดือน/ปี ทาโครงงาน 1/1/2541
บทคัดย่อ
โปรแกรม พจนานุกรมสาหรับโทรศัพท์มือถือบนพื้นฐานภาพนี้ ได้ถูกพัฒนามาจาก
โปรแกรมแบบเดิมที่ผู้ใช้ต้องพิมพ์คาศัพท์โดยกดปุ่ มตัวเลข เพื่อหาความหมาย เพื่อให้
ผู้ใช้สะดวกสบายในการใช้งานเพียงแค่ถ่ายภาพคาศัพท์ที่ต้องการ รวมถึงระบบการใช้
งานที่เข้าใจง่าย และสามารถใช้งานได้จากที่ใดก็ได้ ทั้งนี้ยังคงมีรูปแบบการพิมพ์
คาศัพท์แบบเดิมอยู่
โปรแกรมพจนานุกรมสาหรับโทรศัพท์มือถือบนพื้นฐานภาพ ประกอบด้วย 2 ส่วน
คือ ส่วนของโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ และส่วนเซิร์ฟเวอร์ โดยผู้ใช้สามารถคีย์หรือ
ถ่ายภาพคาศัพท์บนโทรศัพท์มือถือ แล้วส่งคา หรือภาพถ่ายนั้นผ่านเครือข่าย ไปยัง
เครื่องเซิร์ฟเวอร์ โดยให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ทาการวิเคราะห์ภาพคาศัพท์ออกมาเป็ น
ตัวอักษร ด้วยหลักการการประมวลผลภาพ และหาความหมายคาศัพท์นั้นจาก
ฐานข้อมูลคาศัพท์ จากนั้นจึงส่งความหมายของคาศัพท์กลับมายังโทรศัพท์มือถือ.
แหล่งที่มา:
http://www.slideshare.net/nongmaxz3/7-
25382357

More Related Content

What's hot

งานคอม
งานคอมงานคอม
งานคอมpaponteein
 
งานคอม
งานคอมงานคอม
งานคอมsorfreedom
 
โครงงานคอมพิวเตอร
โครงงานคอมพิวเตอร โครงงานคอมพิวเตอร
โครงงานคอมพิวเตอร noeiinoii
 
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์noeiinoii
 
โครงงานCai เรื่องการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
โครงงานCai เรื่องการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์โครงงานCai เรื่องการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
โครงงานCai เรื่องการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์Yok Sarinee
 
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์Thep-in123456
 
กิจกรรมที่2และ3
กิจกรรมที่2และ3กิจกรรมที่2และ3
กิจกรรมที่2และ3spchy
 
605รุ่งโรจน์ 22
605รุ่งโรจน์ 22605รุ่งโรจน์ 22
605รุ่งโรจน์ 22Rungroj Ssan
 
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์Bai'mon Chankaew
 
ใบงานคอม 2 8
ใบงานคอม 2 8ใบงานคอม 2 8
ใบงานคอม 2 8theerajet
 
รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์
รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์
รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์Somsak Kaeosijan
 
2 8edit-140916022926-phpapp02
2 8edit-140916022926-phpapp022 8edit-140916022926-phpapp02
2 8edit-140916022926-phpapp02Sarawut Fuekhat
 
ใบความรู้1โครงงานคอมพิวเตอร์แก้ไข
ใบความรู้1โครงงานคอมพิวเตอร์แก้ไขใบความรู้1โครงงานคอมพิวเตอร์แก้ไข
ใบความรู้1โครงงานคอมพิวเตอร์แก้ไขPak Ubss
 
ใบงานที่ 2-8 : โครงงานคอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 2-8 : โครงงานคอมพิวเตอร์ใบงานที่ 2-8 : โครงงานคอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 2-8 : โครงงานคอมพิวเตอร์Sirikanya Pota
 
ใบงาน2-8
ใบงาน2-8ใบงาน2-8
ใบงาน2-8ApisitIce
 

What's hot (20)

งานคอม
งานคอมงานคอม
งานคอม
 
งานคอม
งานคอมงานคอม
งานคอม
 
กิจกรรมที่2และ3
กิจกรรมที่2และ3กิจกรรมที่2และ3
กิจกรรมที่2และ3
 
โครงงานคอมพิวเตอร
โครงงานคอมพิวเตอร โครงงานคอมพิวเตอร
โครงงานคอมพิวเตอร
 
1
11
1
 
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์
 
โครงงานCai เรื่องการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
โครงงานCai เรื่องการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์โครงงานCai เรื่องการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
โครงงานCai เรื่องการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
 
อะไรก็ได้
อะไรก็ได้อะไรก็ได้
อะไรก็ได้
 
28 supamongkol
28 supamongkol28 supamongkol
28 supamongkol
 
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์
 
กิจกรรมที่2และ3
กิจกรรมที่2และ3กิจกรรมที่2และ3
กิจกรรมที่2และ3
 
605รุ่งโรจน์ 22
605รุ่งโรจน์ 22605รุ่งโรจน์ 22
605รุ่งโรจน์ 22
 
Computrproject
ComputrprojectComputrproject
Computrproject
 
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
 
ใบงานคอม 2 8
ใบงานคอม 2 8ใบงานคอม 2 8
ใบงานคอม 2 8
 
รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์
รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์
รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์
 
2 8edit-140916022926-phpapp02
2 8edit-140916022926-phpapp022 8edit-140916022926-phpapp02
2 8edit-140916022926-phpapp02
 
ใบความรู้1โครงงานคอมพิวเตอร์แก้ไข
ใบความรู้1โครงงานคอมพิวเตอร์แก้ไขใบความรู้1โครงงานคอมพิวเตอร์แก้ไข
ใบความรู้1โครงงานคอมพิวเตอร์แก้ไข
 
ใบงานที่ 2-8 : โครงงานคอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 2-8 : โครงงานคอมพิวเตอร์ใบงานที่ 2-8 : โครงงานคอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 2-8 : โครงงานคอมพิวเตอร์
 
ใบงาน2-8
ใบงาน2-8ใบงาน2-8
ใบงาน2-8
 

Viewers also liked

Acuerdos por la excelncia institucion educativa el hobo
Acuerdos por la excelncia institucion educativa el hoboAcuerdos por la excelncia institucion educativa el hobo
Acuerdos por la excelncia institucion educativa el hoboOsmar Hernandez
 
Investment climate in cCEE
Investment climate in cCEEInvestment climate in cCEE
Investment climate in cCEEHansey Ng
 
DugOut Event deck: Masskara
DugOut Event deck: MasskaraDugOut Event deck: Masskara
DugOut Event deck: MasskaraRonster Baetiong
 
Class 3 4week i-vperiod2grade
Class 3 4week i-vperiod2gradeClass 3 4week i-vperiod2grade
Class 3 4week i-vperiod2gradeLeonimoyano
 
เธ‡เธฒเธ™เธ„เธญเธก (2)
เธ‡เธฒเธ™เธ„เธญเธก (2)เธ‡เธฒเธ™เธ„เธญเธก (2)
เธ‡เธฒเธ™เธ„เธญเธก (2)Noot Ting Tong
 
เธ‡เธฒเธ™เธ„เธญเธก (1)
เธ‡เธฒเธ™เธ„เธญเธก (1)เธ‡เธฒเธ™เธ„เธญเธก (1)
เธ‡เธฒเธ™เธ„เธญเธก (1)Noot Ting Tong
 
โครงการก่อสร้างงานภูมิทัศน์ สวนเทิดพระเกียรติ ราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
โครงการก่อสร้างงานภูมิทัศน์ สวนเทิดพระเกียรติ ราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่โครงการก่อสร้างงานภูมิทัศน์ สวนเทิดพระเกียรติ ราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
โครงการก่อสร้างงานภูมิทัศน์ สวนเทิดพระเกียรติ ราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่kenijikendo
 
Formatosimplefuture iv
Formatosimplefuture ivFormatosimplefuture iv
Formatosimplefuture ivLeonimoyano
 
Toby Green at Open Economics Workshop
Toby Green at Open Economics WorkshopToby Green at Open Economics Workshop
Toby Green at Open Economics WorkshopVelichka Dimitrova
 
Hans-Peter Brunner at Open Economics Workship
Hans-Peter Brunner at Open Economics WorkshipHans-Peter Brunner at Open Economics Workship
Hans-Peter Brunner at Open Economics WorkshipVelichka Dimitrova
 
το Σκάκι
το Σκάκιτο Σκάκι
το Σκάκιjpapoglou
 
ข้อสอบ o-net ปี 54 คณิต
ข้อสอบ o-net ปี 54 คณิตข้อสอบ o-net ปี 54 คณิต
ข้อสอบ o-net ปี 54 คณิตKsm' Oom
 
Sanchez t presentation
Sanchez t presentationSanchez t presentation
Sanchez t presentationtsanchez012
 
DMDP Implementation Coach Services
DMDP Implementation Coach ServicesDMDP Implementation Coach Services
DMDP Implementation Coach ServicesMChan_NEBHE
 

Viewers also liked (20)

53
5353
53
 
Acuerdos por la excelncia institucion educativa el hobo
Acuerdos por la excelncia institucion educativa el hoboAcuerdos por la excelncia institucion educativa el hobo
Acuerdos por la excelncia institucion educativa el hobo
 
Investment climate in cCEE
Investment climate in cCEEInvestment climate in cCEE
Investment climate in cCEE
 
DugOut Event deck: Masskara
DugOut Event deck: MasskaraDugOut Event deck: Masskara
DugOut Event deck: Masskara
 
Class 3 4week i-vperiod2grade
Class 3 4week i-vperiod2gradeClass 3 4week i-vperiod2grade
Class 3 4week i-vperiod2grade
 
Anorexia y bulimia.
Anorexia y bulimia.Anorexia y bulimia.
Anorexia y bulimia.
 
เธ‡เธฒเธ™เธ„เธญเธก (2)
เธ‡เธฒเธ™เธ„เธญเธก (2)เธ‡เธฒเธ™เธ„เธญเธก (2)
เธ‡เธฒเธ™เธ„เธญเธก (2)
 
เธ‡เธฒเธ™เธ„เธญเธก (1)
เธ‡เธฒเธ™เธ„เธญเธก (1)เธ‡เธฒเธ™เธ„เธญเธก (1)
เธ‡เธฒเธ™เธ„เธญเธก (1)
 
UnPitching
UnPitchingUnPitching
UnPitching
 
โครงการก่อสร้างงานภูมิทัศน์ สวนเทิดพระเกียรติ ราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
โครงการก่อสร้างงานภูมิทัศน์ สวนเทิดพระเกียรติ ราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่โครงการก่อสร้างงานภูมิทัศน์ สวนเทิดพระเกียรติ ราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
โครงการก่อสร้างงานภูมิทัศน์ สวนเทิดพระเกียรติ ราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
 
Formatosimplefuture iv
Formatosimplefuture ivFormatosimplefuture iv
Formatosimplefuture iv
 
Toby Green at Open Economics Workshop
Toby Green at Open Economics WorkshopToby Green at Open Economics Workshop
Toby Green at Open Economics Workshop
 
Hans-Peter Brunner at Open Economics Workship
Hans-Peter Brunner at Open Economics WorkshipHans-Peter Brunner at Open Economics Workship
Hans-Peter Brunner at Open Economics Workship
 
Test Ppt 3
Test Ppt 3Test Ppt 3
Test Ppt 3
 
το Σκάκι
το Σκάκιτο Σκάκι
το Σκάκι
 
ข้อสอบ o-net ปี 54 คณิต
ข้อสอบ o-net ปี 54 คณิตข้อสอบ o-net ปี 54 คณิต
ข้อสอบ o-net ปี 54 คณิต
 
Sanchez t presentation
Sanchez t presentationSanchez t presentation
Sanchez t presentation
 
Tik
TikTik
Tik
 
DMDP Implementation Coach Services
DMDP Implementation Coach ServicesDMDP Implementation Coach Services
DMDP Implementation Coach Services
 
Pat1
Pat1Pat1
Pat1
 

Similar to โครงงานคอมพิวเตอร์

โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์Jenjira Pansrisakul
 
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์bscreech
 
ใบงาน 2 คอม
ใบงาน 2 คอมใบงาน 2 คอม
ใบงาน 2 คอมNaCk Wanasanan
 
โครงงานวิชาคอมพิวเตอร์
โครงงานวิชาคอมพิวเตอร์โครงงานวิชาคอมพิวเตอร์
โครงงานวิชาคอมพิวเตอร์believegg
 
ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์
ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์
ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์dream051
 
ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของโครงงานใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของโครงงานWarunchai Chaipunya
 
ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์
ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์
ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์Duangsuwun Lasadang
 
ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์
ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์
ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์Mymi Santikunnukan
 
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์msntomon2
 
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์Dp' Warissara
 
งานคอม
งานคอมงานคอม
งานคอมPpt Itwc
 
ใบงานที่2 8
ใบงานที่2 8ใบงานที่2 8
ใบงานที่2 8Pornthip Nabnain
 
ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของโครงงานใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของโครงงานPompao
 
ใบงานท 2-8
ใบงานท  2-8ใบงานท  2-8
ใบงานท 2-8Ns-mooham Cnx
 

Similar to โครงงานคอมพิวเตอร์ (18)

โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์
 
ใบงาน 2-8
ใบงาน 2-8 ใบงาน 2-8
ใบงาน 2-8
 
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์
 
ใบงาน 2 คอม
ใบงาน 2 คอมใบงาน 2 คอม
ใบงาน 2 คอม
 
โครงงานวิชาคอมพิวเตอร์
โครงงานวิชาคอมพิวเตอร์โครงงานวิชาคอมพิวเตอร์
โครงงานวิชาคอมพิวเตอร์
 
ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์
ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์
ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์
 
ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของโครงงานใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
 
ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์
ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์
ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์
 
ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์
ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์
ความหมายและความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์
 
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์
 
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์
 
Computerproject151620
Computerproject151620Computerproject151620
Computerproject151620
 
งานคอม
งานคอมงานคอม
งานคอม
 
ใบงานที่2 8
ใบงานที่2 8ใบงานที่2 8
ใบงานที่2 8
 
ใบงานที่2 8
ใบงานที่2 8ใบงานที่2 8
ใบงานที่2 8
 
ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของโครงงานใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสำคัญของโครงงาน
 
ใบงานที่2 8
ใบงานที่2 8ใบงานที่2 8
ใบงานที่2 8
 
ใบงานท 2-8
ใบงานท  2-8ใบงานท  2-8
ใบงานท 2-8
 

More from Ksm' Oom

เฉลยคณิต54
เฉลยคณิต54เฉลยคณิต54
เฉลยคณิต54Ksm' Oom
 
ข้อสอบ o-net ปี 54
ข้อสอบ o-net ปี 54ข้อสอบ o-net ปี 54
ข้อสอบ o-net ปี 54Ksm' Oom
 
เฉลย ข้อสอบ o-net ปี 53
เฉลย ข้อสอบ o-net ปี 53เฉลย ข้อสอบ o-net ปี 53
เฉลย ข้อสอบ o-net ปี 53Ksm' Oom
 
เฉลย ข้อสอบ o-net ปี 52
เฉลย ข้อสอบ o-net ปี 52เฉลย ข้อสอบ o-net ปี 52
เฉลย ข้อสอบ o-net ปี 52Ksm' Oom
 
ข้อสอบ o-net ปี 52
ข้อสอบ o-net ปี 52ข้อสอบ o-net ปี 52
ข้อสอบ o-net ปี 52Ksm' Oom
 
เฉลย ข้อสอบ o-net ปี 51
เฉลย ข้อสอบ o-net ปี 51เฉลย ข้อสอบ o-net ปี 51
เฉลย ข้อสอบ o-net ปี 51Ksm' Oom
 
ข้อสอบ o-net ปี 51
ข้อสอบ o-net ปี 51ข้อสอบ o-net ปี 51
ข้อสอบ o-net ปี 51Ksm' Oom
 
โครงร างโครงงานคอมพ วเตอร_
โครงร างโครงงานคอมพ วเตอร_โครงร างโครงงานคอมพ วเตอร_
โครงร างโครงงานคอมพ วเตอร_Ksm' Oom
 
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์Ksm' Oom
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1Ksm' Oom
 
Marshmallow cupcake
Marshmallow cupcakeMarshmallow cupcake
Marshmallow cupcakeKsm' Oom
 
Marshmallow cupcake
Marshmallow cupcakeMarshmallow cupcake
Marshmallow cupcakeKsm' Oom
 

More from Ksm' Oom (20)

เฉลยคณิต54
เฉลยคณิต54เฉลยคณิต54
เฉลยคณิต54
 
ข้อสอบ o-net ปี 54
ข้อสอบ o-net ปี 54ข้อสอบ o-net ปี 54
ข้อสอบ o-net ปี 54
 
เฉลย ข้อสอบ o-net ปี 53
เฉลย ข้อสอบ o-net ปี 53เฉลย ข้อสอบ o-net ปี 53
เฉลย ข้อสอบ o-net ปี 53
 
เฉลย ข้อสอบ o-net ปี 52
เฉลย ข้อสอบ o-net ปี 52เฉลย ข้อสอบ o-net ปี 52
เฉลย ข้อสอบ o-net ปี 52
 
ข้อสอบ o-net ปี 52
ข้อสอบ o-net ปี 52ข้อสอบ o-net ปี 52
ข้อสอบ o-net ปี 52
 
เฉลย ข้อสอบ o-net ปี 51
เฉลย ข้อสอบ o-net ปี 51เฉลย ข้อสอบ o-net ปี 51
เฉลย ข้อสอบ o-net ปี 51
 
ข้อสอบ o-net ปี 51
ข้อสอบ o-net ปี 51ข้อสอบ o-net ปี 51
ข้อสอบ o-net ปี 51
 
โครงร างโครงงานคอมพ วเตอร_
โครงร างโครงงานคอมพ วเตอร_โครงร างโครงงานคอมพ วเตอร_
โครงร างโครงงานคอมพ วเตอร_
 
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
Blog
BlogBlog
Blog
 
Pat7.4
Pat7.4Pat7.4
Pat7.4
 
Pat6
Pat6Pat6
Pat6
 
Pat5
Pat5Pat5
Pat5
 
Pat4
Pat4Pat4
Pat4
 
Pat3
Pat3Pat3
Pat3
 
Pat2
Pat2Pat2
Pat2
 
Gat1
Gat1Gat1
Gat1
 
Marshmallow cupcake
Marshmallow cupcakeMarshmallow cupcake
Marshmallow cupcake
 
Marshmallow cupcake
Marshmallow cupcakeMarshmallow cupcake
Marshmallow cupcake
 

โครงงานคอมพิวเตอร์

 • 1. สมาชิก มัธยมศึกษาปี ที่ 6/14 นางสาว เกณิกา ศิวิไล เลขที่ 30 นางสาว วัชรารัตน์ เต็มกู้ เลขที่31
 • 3. ความหมายและความสาคัญของ โครงงานคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อความเจริญก้าวหน้า ของสังคม ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านนี้มีกาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึง เป็ นเรื่องยากที่ประชาชนจะคอยติดตามความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการศึกษาเทคโนโลยี ของคอมพิวเตอร์ จึงต้องศึกษาหลักการ และเนื้อหาพื้นฐานเป็ นสาคัญ การศึกษาด้านวิทยากาคอมพิวเตอร์ เป็ นสิ่งจาเป็ นเสมือนกับ การศึกษา วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ คอมพิวเตอร์ ได้เปลี่ยนแปลง โลกของเราในด้านต่างๆ มากมาย ได้แก่
 • 4. 1. สังคมโดยส่วนใหญ่เปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมเป็ น สังคมสารสนเทศ 2. การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ มักขึ้นอยู่กับข้อมูลซึ่งได้จากระบบ คอมพิวเตอร์ 3. คอมพิวเตอร์กลายเป็ นเครื่องมือที่สาคัญแทนเครื่องมืออื่นๆ ใน อดีต เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคิดเลข เป็ นต้น 4. คอมพิวเตอร์ถูกใช้ในการออกแบบสถานการณ์หรือปัญหาที่ซับซ้อน ต่างๆ 5. คอมพิวเตอร์เป็ นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในงานติดต่อสื่อสารของโลก ปัจจุบัน
 • 5. การศึกษาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีขึ้น เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจในวิทยาการคอมพิวเตอร์ และมีความสามารถใน การพัฒนาโปรแกรมได้ การจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์จะเป็ นสิ่งที่ทา ให้ผู้เรียน สามารถบรรลุเป้ าหมายนี้ได้อย่างสมบูรณ์ จุดมุ่งหมายที่ สาคัญประการหนึ่งของการเรียน การสอน คอมพิวเตอร์ ในโรงเรียน คือ การที่ผู้เรียนได้มีโอกาส นาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้น หรือค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ด้วยตนเอง ซึ่งวิธีการที่มี ประสิทธิภาพมากวิธีหนึ่งคือการทาโครงงานคอมพิวเตอร์
 • 6. โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ ใน การศึกษา ทดลอง แก้ปัญหาต่างๆ เพื่อนําผลงานที่ได้มาประยุกต์ใช้งานจริง หรือเพื่อใช้ช่วยสร้างสื่อเสริมการเรียนการสอนให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โครงงานคอมพิวเตอร์จึงเป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้และฝึกทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ พร้อมทั้ง เครื่องมือต่างๆในการแก้ปัญหา รวมทั้งการพัฒนาเจตคติในการสร้างผลงาน
 • 7. โครงงานคอมพิวเตอร์เป็ นกิจกรรมหนึ่งที่ผู้เรียนสามารถศึกษาปัญหาที่ ตนสนใจ ซึ่งอาจเป็ นปัญหาที่ต้องใช้ความรู้ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มา ผสมผสานกัน ซึ่งบางโครงงานอาจต้องใช้ความรู้อื่นๆ มาร่วมด้วย โดย ผู้เรียนจะต้องวางแผนการดาเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรมหรืออุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงาน โครงงานบาง เรื่องอาจต้องการวัสดุอุปกรณ์นอกเหนือจากที่มีอยู่ ซึ่งผู้เรียนจะต้อง พัฒนาขึ้น หรือดัดแปลงเพื่อให้ใช้งานได้ตรงกับความต้องการ โดยในการ พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์จะอยู่ภายใต้การดูแลและให้คาปรึกษาของ ผู้สอน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ
 • 8. การทาโครงงานและการจัดงานแสดงโครงงานคอมพิวเตอร์จะมี คุณค่าต่อการฝึกฝนให้ผู้เรียนมีความรู้ ความชานาญ และมีทักษะในการ นาระบบคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้น หรือค้นคว้า หาความรู้ต่างๆ ด้วยตนเองดังที่ได้กล่าวมาแล้ว และยังมีคุณค่าอื่นๆ อีกดังต่อไปนี้ - เปิ ดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตาม ศักยภาพของตนเอง - เปิ ดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องที่ผู้เรียน สนใจได้ลึกซึ้งกว่าการเรียนในห้องตามปกติ
 • 9. - ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน - กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการศึกษาด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ และมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพทางด้านนี้ - ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ - สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนและชุมชน รวมทั้ง ส่งเสริมให้ชุมชนสนใจคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมากขึ้น - สร้างสานึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วย ตนเอง แหล่งที่มา : http://kroosuveera.blogspot.com/2011/09/blog- post_13.html
 • 11. ขอบข่ายของโครงงาน 1. เป็นกิจกรรมการเรียนให้นักเรียนศึกษา ค้นคว้า ปฏิบัติดัวยตนเองโดยอาศัยหลัก วิชาการทางทฤษฎีตามเนื้อหาโครงงานนั้นๆ หรือจากประสบการณ์และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้พบเห็นมากแล้ว 2. นักเรียนทุกคนพิจารณาจัดทําโครงงานด้วยตนเอง หรือเป็นกลุ่มโดยใช้ระยะเวลา สั้นๆ เป็นภาคเรียน หรือมากว่าก็ได้ แล้วแต่โครงงานเล็กหรือใหญ่ 3. นักเรียนเป็นผู้พิจารณาริเริ่มสร้างสรรค์ คัดเลือกโครงงานที่จะศึกษาค้นคว้าปฏิบัติ ด้วยตนเองตามความถนัด สนใจ และความพร้อม 4. นักเรียนเป็นผู้เสนอโครงงาน รายละเอียดของโครงงาน แผนปฏิบัติงานและการ แปลผล รายงานผลต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อดําเนินงานร่วมกันให้บรรลุตามจุดหมาย ที่กําหนดไว้ 5. เป็นโครงงานที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของนักเรียนตามวัยและ สติปัญญา รวมทั้งการใช้จ่ายเงินดําเนินงานด้วย
 • 12. ประเภทของโครงงาน 1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อ เพื่อการศึกษา เช่น โครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ 2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ เป็นโครงงานที่สร้างเครื่องมือ ใช้สร้างงาน ส่วนใหญ่จะ อยู่ในรูปของซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์วาดรูป 3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจําลอง การทดลองของสาขาต่างๆ
 • 13. 4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน สร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานใน ชีวิตประจําวัน 5. โครงงานพัฒนาเกม เพื่อความรู้ ความเพลิดเพลิน เช่น เกมหมารุก แหล่งที่มา : http://thanapongkiatsujja.blogspot.com/2 012/07/3.html
 • 14. ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา”
 • 15. ความหมาย โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา (Educational Media) เป็ นโครงงานที ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา โดยการสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวนและคาถาม คาตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนแบบรายบุคคลหรือรายกลุ่ม การสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เป็ นอุปกรณ์การสอน ไม่ใช่ เป็ นครูผู้สอน ซึ่งอาจเป็ นการพัฒนาบทเรียนแบบ Online ให้นักเรียนเข้ามา ศึกษาด้วยตนเองก็ได้
 • 16. โครง งานประเภทนี้สามารถพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการ สอนในวิชาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นสาขาคอมพิวเตอร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม วิชาชีพอื่น ๆ ฯลฯ โดยนักเรียนอาจคัดเลือกหัวข้อที่ นักเรียนทั่วไปที่ทาความเข้าใจยาก มาเป็ นหัวข้อในการพัฒนาโปรแกรม บทเรียน ตัวอย่าง เช่น โปรแกรมสอนวิธีการใช้งาน ระบบสุริยะจักรวาล โปรแกรมแบบทดสอบวิชาต่าง ๆ
 • 17. ลักษณะ เด่นของโครงงานประเภทนี้ คือ เป็ นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ใน การผลิตสื่อเพื่อการศึกษา โดยการสร้างโปรแกรมบทเรียนหรือหน่วยการเรียน ซึ่ง อาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคาถามคาตอบไว้พร้อม ผู้เรียน สามารถเรียนแบบรายบุคคลหรือรายกลุ่มการสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ ถือว่าคอมพิวเตอร์เป็ นอุปกรณ์การสอน ซึ่งอาจเป็ นการพัฒนาบทเรียนแบบ ออนไลน์ ให้ผู้เรียนเข้ามาศึกษาด้วยตนเองก็ได้ โครงงานประเภทนี้สามารถ พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนในวิชาต่างๆ โดยผู้เรียนอาจคัดเลือกเนื้อหาที่ เข้าใจยาก มาเป็ นหัวข้อในการพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา ตัวอย่างโครงงาน เช่น การ เคลื่อนที่แบบโปรเจ็กไตล์ ระบบสุริยจักรวาล ตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการชากิ่ง กุหลาบ หลักภาษาไทย และสถานที่สาคัญของประเทศไทย เป็ นต้น
 • 18. เป็น โครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษาโดยการสร้างโปรแกรม บท เรียนหรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคําถาม คําตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนแบบรายบุคคลหรือรายกลุ่มการสอน โดยใช้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ ถือว่าคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน ซึ่งอาจเป็นการพัฒนา บทเรียนแบบออนไลน์ ให้ผู้เรียนเข้ามาศึกษาด้วยตนเองก็ได้ โครงงานประเภทนี้สามารถ พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนในวิชาต่างๆ โดยผู้เรียนอาจคัดเลือกเนื้อหาที่เข้าใจยาก มาเป็นหัวข้อในการพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา เช่น การเคลื่อนที่แบบโปรเจ็กไตล์ ระบบ สุริยะจักรวาล หลักภาษาไทย และสถานที่สําคัญของประเทศไทย โครงงานเกี่ยวกับการ พัฒนาเว็บไซต์ วิถีชีวิตของคนไทยพวน โปรแกรม ดนตรีไทยแสนสนุก โปรแกรม ความ หลากหลายของสิ่งมีชีวิต โปรแกรมสํานวนไทยพาสนุก โปรแกรมฝึกอ่านออกเสียง ภาษาอังกฤษ โปรแกรมเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • 19. ตัวอย่าง โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา 1. โปรแกรม ดนตรีไทยแสนสนุก 2. โปรแกรม ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 3. โปรแกรมสนุกไปกับตารางธาตุ 4. โปรแกรมฝึกอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ 5. โปรแกรมสํานวนไทยพาสนุก แหล่งที่มา : http://oumsunipharuamsap.blogspot.com /2012/09/4-httpwww.html
 • 20. ใบงานที่ 5 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาเครื่องมือ”
 • 21. ความหมายโครงงานประเภทการพัฒนาเครื่องมือ เป็ นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษาโดยการสร้างโปรแกรม บทเรียนหรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคาถาม คาตอบไวพร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนแบบรายบุคคลหรือรายกลุ่มการสอน โดยใช้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสอนนี้ ถือว่าคอมพิวเตอร์เป็ นอุปกรณ์การสอนซึ่งอาจเป็ นการ พัฒนาบทเรียนแบบออนไลน์ ให้ผู้เรียนเข้ามาศึกษาด้วยตนเองก็ได้ โครงงานประเภทนี้ สามารถพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนในวิชาต่างๆ โดยผู้เรียนอาจคัดเลือกเนื้อหาที่ เข้าใจยาก มาเป็ นหัวข้อในการพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา เช่น การเคลื่อนที่แบบโปรเจ็ก ไตล์ ระบบสุริยะจักรวาล หลักภาษาไทยและสถานที่สาคัญของประเทศไทย โครงงาน เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต วิถีชีวิตของคนไทยพวน โปรแกรมดนตรีไทยแสนสนุก โปรแกรม ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โปรแกรมสานวนไทยพาสนุก โปรแกรมการ อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ โปรแกรมเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • 22. ตัวอย่างโครงงานประเภทการพัฒนาเครื่องมือ 1. โครงงานพัฒนาเกม ชื่อโครงงานเกมพัฒนาการด้านEQ 2. โครงงานโปรแกรมการค้นหาคําภาษาไทย 3. โครงงานโปรแกรมอ่านอักษรไทย 4. โครงงานโปรแกรมวาดภาพสามมิติ 5. โครงงานโปรแกรมเข้าและถอดรหัสข้อมูล 6. โครงงานโปรแกรมบีบอัดข้อมูล 7. โครงงานโปรแกรมประมวลผลคําไทยบนระบบปฏิบัติการลีนุช 8. โครงงานโปรแกรมการออกแบบผังงาน 9. โครงงานพอรตแบบขนานของไทย 10. โครงงานการส่งสัญญาณควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส แหล่งที่มา : http://www.slideshare.net/ampkankamols /6-14162461
 • 23. ใบงานที่ 7 เรื่อง โครงงานประเภท “การประยุกต์ใช้งาน”
 • 24. ความหมายของโครงงานประเภทประยุกต์การใช้งาน 1. เป็ นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างผลงานเพื่อ ประยุกต์ใช้งานจริงใน ชีวิต ประจาวัน เช่นซอฟต์แวร์สาหรับการออกแบบ และตกแต่งอาคาร ซอฟต์แวร์สา หรับการผสมสี ซอฟต์แวร์สาหรับการระบุ คนร้าย เป็ นต้น โครงงานงานประเภทนี้จะมี การประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ใช้สอยต่าง ๆ ซึ่งอาจจะสร้างใหม่หรือ ปรับปรุง ดัดแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้วให้มี ประสิทธิภาพสูงขึ้นก็ได้ โครงงานลักษณะนี้จะต้องศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของ ผู้ใช้ก่อนแล้วนา ข้อมูลที่ได้มาใช้ในการออกแบบ และพัฒนาสิ่งของนั้น ๆ ต่อจากนั้นต้องมีการทดสอบ การทางานหรือทดสอบคุณภาพของ สิ่งประดิษฐ์แล้วปรับ ปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ โครงงานประเภทนี้ นักเรียนต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ภาษาโปรแกรม และ เครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอาจใช้วิธีทางวิศวกรรมฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์ในการพัฒนาด้วย
 • 25. 2. โครงงานประยุกต์ใช้งานเป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการ สร้าง ผลงานเพื่อ ประยุกต์ใช้งานจริงในชีวิตประจําวัน อาทิเช่น ซอฟต์แวร์สาหรับการ ออกแบบและ ตกแต่งภายในอาคาร ซอฟต์แวร์สาหรับการผสมสี และซอฟต์แวร์ สาหรับการระบุ คนร้าย เป็นต้น โครงงานประเภทนี้จะมีการประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ ใช้สอยต่างๆ ซึ่งอาจเป็นการคิดสร้างสิ่งของขึ้นใหม่ หรือ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของเดิมที่ มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โครงงาน ลักษณะนี้จะต้องศึกษาและวิเคราะห์ความ ต้องการของผู้ใช้ก่อน แล้วนาข้อมูลที่ ได้มาใช้ในการออกแบบ และพัฒนาสิ่งของนั้นๆ ต่อจากนั้นต้องมีการทดสอบ การทางานหรือทดสอบคุณภาพของสิ่งประดิษฐ์แล้วปรับ ปรุงแก้ไขให้มีความ สมบูรณ์ โครงงานประเภทนี้ผู้เรียนต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับเครื่อง คอมพิวเตอร์ ภาษาโปรแกรม และเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • 26. 3. สร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจาวันอาทิเช่น ซอฟต์แวร์สาหรับการ ออกแบบและตกแต่งภายในอาคาร ซอฟต์แวร์สาหรับการ ผสมสี และซอฟต์แวร์สาหรับการ ระบุคนร้าย เป็นต้น โครงงานประเภทนี้จะมีการ ประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ ใช้สอยต่างๆ ซึ่งอาจเป็นการคิดสร้าง สิ่งของขึ้นใหม่ หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของเดิมที่มี อยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพ สูงขึ้น โครง งานลักษณะนี้จะต้องศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการ ของผู้ใช้ก่อน แล้วนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการออกแบบ และพัฒนาสิ่งของนั้นๆ ต่อจากนั้น ต้องมี การทดสอบการทางานหรือทดสอบคุณภาพของสิ่งประดิษฐ์แล้วปรับ ปรุงแก้ไข ให้มี ความสมบูรณ์ โครงงานประเภทนี้ผู้เรียนต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับเครื่อง คอมพิวเตอร์ ภาษา โปรแกรม และเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โปรแกรม ระบบงานการกีฬา โปรแกรมระบบ แฟ้มฐานข้อมูลผู้เรียน 2001
 • 27. สรุปความหมายของโครงงานประเภทการ ประยุกต์ใช้งาน โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน เป็นโครงงานที่สร้างขึ้นมา เพื่อให้สามารถนาไป ประยุกต์ในชีวิตประจําวัน ซึ่งโครงงานประเภทนี้ อาจจะเป็นงานที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ หรือจะ เป็นการนําเอางานเดิมที่มีมาอยู่ แล้วมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มี ประสิทธิภาพสูงขึ้นก็ได้ ทั้งนี้ทั้งนั้น โครงงานลักษณะนี้จาเป็นจะต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการ ของ ผู้ใช้ ก่อนจะนาข้อมูลต่างๆมาออกแบบหรือมาพัฒนา และต้องมีนามา ทางานจริงเพื่อ ทดสอบประสิทธิภาพของชิ้นงาน หากมีข้อบกพร่องก็ควร นาไปแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ โครงงานประเภทนี้ผู้เรียนจาต้องมีความรู้ ความสามารถในด้านของคอมพิวเตอร์ ด้าน ภาษาโปรแกรมและเครื่องมือ ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางานทั้งหมด
 • 28. ตัวอย่างของโครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน 1. โปรแกรม สารบรรณสาเร็จรูป : Readymade Archivis 2. โปรแกรมระบบฐานข้อมูลทางการแพทย์เบื้องต้น 3. โปรแกรมระบบแฟ้ มฐานข้อมูลผู้เรียน 2001 4. เครื่องรดน้าต้นไม้และให้อาหารปลาผ่านโทรศัพท์มือถือ 5. เครื่องให้อาหารไก่ไข่อัตโนมัติ 6. ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้เรียนของโรงเรียน 7. ระบบจัดการข้อมูลการเงินส่วนบุคคล
 • 29. 8. ระบบจองตั๋วรถไฟบนอินเทอร์เน็ต 9. ระบบแนะนาเส้นทางเดินรถประจาทาง 10. โปรแกรมสังเคราะห์เสียงสาหรับคนตาบอดบนรถประจาทาง 11. โปรแกรมออกและตรวจข้อสอบ 12. โฮมเพจส่วนบุคคล แหล่งที่มา: http://www.slideshare.net/nongmaxz3/7- 25382357
 • 30. ใบงานที่ 8 เรื่อง โครงงานประเภท “ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ”
 • 31. ความหมาย โครงงานประเภทนี้เป็ นโครงงานพัฒนาซอฟต์แวร์เกมเพื่อความรู้หรือ เพื่อความ เพลิดเพลิน เกมที่พัฒนาควรจะเป็ นเกมที่ไม่รุนแรง เน้นการใช้ สมองเพื่อฝึกคิดอย่างมีหลักการ โครงงานประเภทนี้จะมีการออกแบบ ลักษณะและกฎเกณฑ์การเล่น เพื่อให้น่าสนใจแก่ผู้เล่น พร้อมทั้งให้ความรู้ สอดแทรกไปด้วย ผู้พัฒนาควรจะได้ทาการสารวจและรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับเกมต่างๆ ที่มีอยู่ทั่วไป และนามาปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อให้เป็ นเกมที่แปลกใหม่ และน่าสนใจแก่ผู้เล่นกลุ่มต่างๆ
 • 32. ตัวอย่างโครงงาน ชื่อโครงงาน โปรแกรมประยุกต์พจนานุกรม สําหรับโทรศัพท์มือถือบนพื้นฐานภาพ ประเภท Mobile Application ชื่อผู้ทาโครงงาน นาย วรพงศ์ โรจน์เรืองมาศ , นางสาว ศุภิสรา จันทราภิสิทธิ์ ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. รัชลิดา ลิปิกรณ์ สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ระดับชั้น ปริญญาตรี หมวดวิชา คอมพิวเตอร์ วัน/เดือน/ปี ทาโครงงาน 1/1/2541
 • 33. บทคัดย่อ โปรแกรม พจนานุกรมสาหรับโทรศัพท์มือถือบนพื้นฐานภาพนี้ ได้ถูกพัฒนามาจาก โปรแกรมแบบเดิมที่ผู้ใช้ต้องพิมพ์คาศัพท์โดยกดปุ่ มตัวเลข เพื่อหาความหมาย เพื่อให้ ผู้ใช้สะดวกสบายในการใช้งานเพียงแค่ถ่ายภาพคาศัพท์ที่ต้องการ รวมถึงระบบการใช้ งานที่เข้าใจง่าย และสามารถใช้งานได้จากที่ใดก็ได้ ทั้งนี้ยังคงมีรูปแบบการพิมพ์ คาศัพท์แบบเดิมอยู่ โปรแกรมพจนานุกรมสาหรับโทรศัพท์มือถือบนพื้นฐานภาพ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนของโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ และส่วนเซิร์ฟเวอร์ โดยผู้ใช้สามารถคีย์หรือ ถ่ายภาพคาศัพท์บนโทรศัพท์มือถือ แล้วส่งคา หรือภาพถ่ายนั้นผ่านเครือข่าย ไปยัง เครื่องเซิร์ฟเวอร์ โดยให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ทาการวิเคราะห์ภาพคาศัพท์ออกมาเป็ น ตัวอักษร ด้วยหลักการการประมวลผลภาพ และหาความหมายคาศัพท์นั้นจาก ฐานข้อมูลคาศัพท์ จากนั้นจึงส่งความหมายของคาศัพท์กลับมายังโทรศัพท์มือถือ.