SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
Download to read offline
1

แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา ง33202 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 6
่
ปีการศึกษา 2556
ชื่อโครงงาน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ( Brunei Darussalam.)

ชื่อผู้ทาโครงงาน
1. นางสาวเกณิกา ศิวไลเลขที่ 30 ชัน ม.6 ห้อง 14
ิ
้
2. นางสาววัชรารัตน์ เต็มกู้เลขที่ 31 ชัน ม.6 ห้อง 14
้

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์

ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
2

ใบงาน
การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
สมาชิกในกลุ่ม....
๑.นางสาว เกณิกา ศิวไล เลขที่ 30
ิ
2.นางสาววัชรารัตน์ เต็มกู้ เลขที่ 31
คาชี้แจง ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนข้อเสนอโครงงานตามหัวข้อต่อไปนี้
ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย)
: ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) : Brunei Darussalam.
ประเภทโครงงาน
: โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
ชื่อผู้ทาโครงงาน
: 1. นางสาวเกณิกา ศิวไล ม.6/14 เลขที่ 30
ิ
2. นางสาววัชรารัตน์ เต็มกู้ ม.6/14 เลขที่ 31
ชื่อที่ปรึกษา
: ครูเขื่อนทอง
มูลวรรณ์
ชื่อที่ปรึกษาร่วม
: ระยะเวลาดาเนินงาน : เดือนมกราคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ที่มาและความสาคัญของโครงงาน (อธิบายถึงที่มา แนวคิด และเหตุผล ของการทาโครงงาน) :
เนื่ อ งในปั จ จุบั น มี ก ารก่ อตั้ ง สมาคมประชาชาติ แ ห่ง เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ หรื อ อาเซี ย น
(ASEAN)ขึ้ น มี ทั้ งหมด 10 ประเทศ ในแต่ล ะประเทศก็ จ ะมี จุ ด เด่ น และสิ่ ง ที่น่ า สนใจแตกต่ า งกั น ไป
ผู้จัดทาได้เลือกทาประเทศบรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam.) เพราะผู้จัดทาสนใจและเห็นว่า
ประเทศบรูไนฯเป็นประเทศที่มีความสวยงามและน่าสนใจ โดยผู้จัด ทาจะใช้ E-Learning เป็นสื่อในการ
นาเสนอข้อมูล เพราะ E-Learning นี้ใช้ง่ายสะดวก และรวดเร็ว ช่วยแก้ไขปัญหาความยุ่งยากและการ
เสียเวลาในการใช้งานได้.
3

วัตถุประสงค์ (สิ่งที่ตองการในการทาโครงงาน ระบุเป็นข้อ)
้
:
1.พัฒนาโปรแกรมที่ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน เรื่องประเทศบรูไนดารุสซาลาม.
2.ต้องการสร้างสื่อการเรียนรู้ ที่ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน.
ขอบเขตโครงงาน (คุณลักษณะ ขอบเขต เงื่อนไขและข้อจากัดของการทาโครงงาน)
:
ลักษณะของโครงงานในการจัดทา ครั้งนี้จะเป็นสื่อการศึกษา ที่เข้าใจได้ง่าย ของเนื้อหา
ประเทศในสมาชิกประชาคมอาเซียน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม เท่านัน.
้
หลักการและทฤษฎี (ความรู้ หลักการ หรือทฤษฎีที่สนับสนุนการทาโครงงาน)
:
ในสังคมปัจจุบันนี้ คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เข้ามามีบทบาทในวิถ๊ชีวิตและความเป็นอยู่
ของมนุษย์มากยิ่งขึ้น ทาให้สถาบันการศึกษาทุกแห่ง ให้ความสนใจของเรื่องการประยุกต์ใช้ใ ห้เกิด
ประโยชน์ทางการศึกษาส่งผลให้การเรียนการสอนในปัจจุบันเปลี่ยนสภาพไปค่อนข้างมาก เพราะนา
ส่ว นของเครือข่ายคอมพิว เตอร์ เข้ามาใช้ร่วมด้วย ส่งผลให้ใ นปัจจุบันมีแหล่งการเรีย นรู้เ กิดขึ้นมา
มากมาย เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ใช้เวลาน้อย ใช้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว และในความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ในปัจจุบันตอบสนองต่อการประยุกต์ใช้เข้ากับการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี.
ในปัจจุบันได้มีการนาสื่อการเรียนการสอนจานวนมากที่นามาประยุกต์ใช้กับระบบอินเทอร์เน็ต
เรียกว่า E-Learning ซึ่งเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง โดย E-Learning จะช่วยอานวยความสะดวก ให้
ผู้ เ รี ย นมี อิ ส ระและความคล่ อ งตั ว ในใช้ ง าน รวมทั้ ง ยั ง ช่ ว ยแก้ ไ ขปั ญ หาความรู้ พื้ น ฐานในการใช้
คอมพิวเตอร์อกด้วย ดังนันผู้จัดทาจึงได้มความคิดที่จะเสนอความรูเรื่องประเทศบรูไนดารุสซาลาม 1ใน
ี
้
ี
้
ประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนโดยผ่าน E-Learning ทั้งนี้เพราะเราจะต้องมีการเตรียมตัวและเรียนรู้
วัฒนธรรม ความรู้ทั่วไปของประเทศร่วมสมาชิก.
วิธีดาเนินงาน
แนวทางการดาเนินงาน
:
1.เริ่มจากการคิดหัวข้อเรื่องที่จะทา
2.สืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับประเทศบรูไนดารุสซาลาม
3.การเขียนโครงร่างของโครงงาน
4.การจัดทาในรูปแบบของการนาเสนอ โดยทาในโปรแกรม PowerPoint.
5.นาเสนอและส่งครู
เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ใช้ :
ี
อินเทอร์เน็ต , คอมพิวเตอร์ . โปรแกรม Word , PowerPoint.
4

งบประมาณ :
CD = 10 , กล่องCD = 10

ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน
ลาดั
บ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ขั้นตอน

สัปดาห์ท่ี
1

คิดหัวข้อโครงงาน
ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล
จัดทาโครงร่างงาน
ปฏิบัตการสร้างโครงงาน
ิ
ปรับปรุงทดสอบ
การทาเอกสารรายงาน
ประเมินผลงาน
นาเสนอโครงงาน

2

/

3

4

5

6

7

8

9

1
0

ผู้รับผิดชอ
บ
11

12

14

1
5

/

16

17

สมาชิกในกลุม
่

/

“

/
/

/

“

/
/

/

/

“

/

“

/

ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ผลลัพธ์ที่ตองการให้เกิดขึ้นเมื่อสินสุดการทาโครงงาน)
้
้
1.
2.
3.
4.

1
3

/

/

“

/
/

:

เป็นแหล่งให้ความรูที่ถูกต้องแก่ผที่สนใจ
้
ู้
ส่งเสริมการเรียนการสอนอีกแนวทางหนึ่ง
เป็นการนาเทคโนโลยีที่มอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์
ี
เป็นแนวทางสาหรับบุคคลที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมหรือนาไปพัฒนาศึกษาต่อ

สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย , บ้านของฉัน

“

/

“
5

กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่เกี่ยวข้อง
ี
สังคมศึกษา , การงานและเทคโนโลยี
แหล่งอ้างอิง (เอกสาร หรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่นามาใช้การทาโครงงาน)
- http://www.thaiembassybrunei.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=538705103&Ntype
=9
-

http://sitthiphone4911.wordpress.com

More Related Content

What's hot

โครงงานคอมอาเซียน
โครงงานคอมอาเซียนโครงงานคอมอาเซียน
โครงงานคอมอาเซียน
Dp' Warissara
 
โครงงานคอมอาเซ ยน
โครงงานคอมอาเซ ยนโครงงานคอมอาเซ ยน
โครงงานคอมอาเซ ยน
msntomon2
 
โครงร่างโครงงานคอม (Complete)
โครงร่างโครงงานคอม (Complete)โครงร่างโครงงานคอม (Complete)
โครงร่างโครงงานคอม (Complete)
minorrr
 
โครงร างถางกระดาษ
โครงร างถางกระดาษโครงร างถางกระดาษ
โครงร างถางกระดาษ
Nuties Electron
 
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ เทียนหอม
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ เทียนหอมแบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ เทียนหอม
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ เทียนหอม
ฟาน. ฟฟฟ
 
แบบเสนอโครงร างโครงงานคอมพ วเตอร_
แบบเสนอโครงร างโครงงานคอมพ วเตอร_แบบเสนอโครงร างโครงงานคอมพ วเตอร_
แบบเสนอโครงร างโครงงานคอมพ วเตอร_
Mint Jiratchaya
 
งาน คอม
งาน คอมงาน คอม
งาน คอม
Sorpor 'eiei
 

What's hot (15)

โครงงานคอมอาเซียน
โครงงานคอมอาเซียนโครงงานคอมอาเซียน
โครงงานคอมอาเซียน
 
โครงงานคอมอาเซ ยน
โครงงานคอมอาเซ ยนโครงงานคอมอาเซ ยน
โครงงานคอมอาเซ ยน
 
โครงร่าง
โครงร่างโครงร่าง
โครงร่าง
 
งานโก๋
งานโก๋งานโก๋
งานโก๋
 
โครงร่างโครงงานคอม (Complete)
โครงร่างโครงงานคอม (Complete)โครงร่างโครงงานคอม (Complete)
โครงร่างโครงงานคอม (Complete)
 
โครงร างถางกระดาษ
โครงร างถางกระดาษโครงร างถางกระดาษ
โครงร างถางกระดาษ
 
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ เทียนหอม
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ เทียนหอมแบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ เทียนหอม
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ เทียนหอม
 
โครงงานคอม
โครงงานคอมโครงงานคอม
โครงงานคอม
 
แบบเสนอโครงร างโครงงานคอมพ วเตอร_
แบบเสนอโครงร างโครงงานคอมพ วเตอร_แบบเสนอโครงร างโครงงานคอมพ วเตอร_
แบบเสนอโครงร างโครงงานคอมพ วเตอร_
 
2559 project
2559 project 2559 project
2559 project
 
งาน คอม
งาน คอมงาน คอม
งาน คอม
 
0230project finish
0230project finish0230project finish
0230project finish
 
2559 project -final
2559 project -final2559 project -final
2559 project -final
 
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
 
2559 project (1)
2559 project  (1)2559 project  (1)
2559 project (1)
 

Viewers also liked

Ο Σέρλοκ Χόλμς, και η εις άτοπον απαγωγή
Ο Σέρλοκ Χόλμς, και η εις άτοπον απαγωγήΟ Σέρλοκ Χόλμς, και η εις άτοπον απαγωγή
Ο Σέρλοκ Χόλμς, και η εις άτοπον απαγωγή
jpapoglou
 
Punctuation2gradef
Punctuation2gradefPunctuation2gradef
Punctuation2gradef
Leonimoyano
 
Class 3 4week i-vperiod3rdgrade
Class 3 4week i-vperiod3rdgradeClass 3 4week i-vperiod3rdgrade
Class 3 4week i-vperiod3rdgrade
Leonimoyano
 
Class 6week i vperiod2grade
Class 6week i vperiod2gradeClass 6week i vperiod2grade
Class 6week i vperiod2grade
Leonimoyano
 
Wenerei wk 8 term 2 pdf
Wenerei wk 8 term 2 pdfWenerei wk 8 term 2 pdf
Wenerei wk 8 term 2 pdf
takp
 
ข้อสอบ o-net ปี 51
ข้อสอบ o-net ปี 51ข้อสอบ o-net ปี 51
ข้อสอบ o-net ปี 51
Ksm' Oom
 
CSR Public Value and the Business of Politics
CSR Public Value and the Business of PoliticsCSR Public Value and the Business of Politics
CSR Public Value and the Business of Politics
Dr. Miya Burt-Stewart
 
Formatocontraction1st
Formatocontraction1stFormatocontraction1st
Formatocontraction1st
Leonimoyano
 
เธ‡เธฒเธ™เธ„เธญเธก (1)
เธ‡เธฒเธ™เธ„เธญเธก (1)เธ‡เธฒเธ™เธ„เธญเธก (1)
เธ‡เธฒเธ™เธ„เธญเธก (1)
Noot Ting Tong
 
เธ‡เธฒเธ™เธ„เธญเธก (1)
เธ‡เธฒเธ™เธ„เธญเธก (1)เธ‡เธฒเธ™เธ„เธญเธก (1)
เธ‡เธฒเธ™เธ„เธญเธก (1)
Noot Ting Tong
 

Viewers also liked (20)

Pat5
Pat5Pat5
Pat5
 
Ο Σέρλοκ Χόλμς, και η εις άτοπον απαγωγή
Ο Σέρλοκ Χόλμς, και η εις άτοπον απαγωγήΟ Σέρλοκ Χόλμς, και η εις άτοπον απαγωγή
Ο Σέρλοκ Χόλμς, και η εις άτοπον απαγωγή
 
Pat3
Pat3Pat3
Pat3
 
Universal Private Banking
Universal Private BankingUniversal Private Banking
Universal Private Banking
 
Punctuation2gradef
Punctuation2gradefPunctuation2gradef
Punctuation2gradef
 
Class 3 4week i-vperiod3rdgrade
Class 3 4week i-vperiod3rdgradeClass 3 4week i-vperiod3rdgrade
Class 3 4week i-vperiod3rdgrade
 
Class 6week i vperiod2grade
Class 6week i vperiod2gradeClass 6week i vperiod2grade
Class 6week i vperiod2grade
 
Guia mh praa 2013-10-31
Guia mh praa 2013-10-31Guia mh praa 2013-10-31
Guia mh praa 2013-10-31
 
Pat1
Pat1Pat1
Pat1
 
Wenerei wk 8 term 2 pdf
Wenerei wk 8 term 2 pdfWenerei wk 8 term 2 pdf
Wenerei wk 8 term 2 pdf
 
ข้อสอบ o-net ปี 51
ข้อสอบ o-net ปี 51ข้อสอบ o-net ปี 51
ข้อสอบ o-net ปี 51
 
Week 4 Quiz - Test your knowledge
Week 4 Quiz - Test your knowledgeWeek 4 Quiz - Test your knowledge
Week 4 Quiz - Test your knowledge
 
CSR Public Value and the Business of Politics
CSR Public Value and the Business of PoliticsCSR Public Value and the Business of Politics
CSR Public Value and the Business of Politics
 
ใบงาน7
ใบงาน7ใบงาน7
ใบงาน7
 
ACM Multimedia - GeoMM Workshop - Keynote
ACM Multimedia - GeoMM Workshop - KeynoteACM Multimedia - GeoMM Workshop - Keynote
ACM Multimedia - GeoMM Workshop - Keynote
 
Formatocontraction1st
Formatocontraction1stFormatocontraction1st
Formatocontraction1st
 
เธ‡เธฒเธ™เธ„เธญเธก (1)
เธ‡เธฒเธ™เธ„เธญเธก (1)เธ‡เธฒเธ™เธ„เธญเธก (1)
เธ‡เธฒเธ™เธ„เธญเธก (1)
 
เธ‡เธฒเธ™เธ„เธญเธก (1)
เธ‡เธฒเธ™เธ„เธญเธก (1)เธ‡เธฒเธ™เธ„เธญเธก (1)
เธ‡เธฒเธ™เธ„เธญเธก (1)
 
53
5353
53
 
HPLC-HIgh Pressure/Performance Liquid Chromatography
HPLC-HIgh Pressure/Performance Liquid ChromatographyHPLC-HIgh Pressure/Performance Liquid Chromatography
HPLC-HIgh Pressure/Performance Liquid Chromatography
 

Similar to โครงร างโครงงานคอมพ วเตอร_

โครงร าง
โครงร างโครงร าง
โครงร าง
Jp Eternally
 
แบบร่างโครงงาน
แบบร่างโครงงานแบบร่างโครงงาน
แบบร่างโครงงาน
kavintara
 
ไข่เค็มใบเตย
ไข่เค็มใบเตยไข่เค็มใบเตย
ไข่เค็มใบเตย
peenullt
 
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
Kan Nuttikan
 
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
Hiran Vayakk
 
แบบร างโครงงานคอม(1)
แบบร างโครงงานคอม(1)แบบร างโครงงานคอม(1)
แบบร างโครงงานคอม(1)
mintjiratchaya
 
Projectm6 2-2556
Projectm6 2-2556Projectm6 2-2556
Projectm6 2-2556
noeiinoii
 
โครงงานคอม
โครงงานคอมโครงงานคอม
โครงงานคอม
Natsarin Khakhai
 
โครงงานคอม (1)
โครงงานคอม (1)โครงงานคอม (1)
โครงงานคอม (1)
Chonnikan Boonchalew
 
โครงงานคอม
โครงงานคอมโครงงานคอม
โครงงานคอม
Natsarin Khakhai
 
Projectm6 2-2556
Projectm6 2-2556Projectm6 2-2556
Projectm6 2-2556
Chayanis
 
โครงงานคอม งาดำ
โครงงานคอม งาดำโครงงานคอม งาดำ
โครงงานคอม งาดำ
Sompor Sukaew
 
โครงงานคอม งาดำ
โครงงานคอม งาดำโครงงานคอม งาดำ
โครงงานคอม งาดำ
Sompor Sukaew
 
โครงงานคอม งาดำ
โครงงานคอม งาดำโครงงานคอม งาดำ
โครงงานคอม งาดำ
Sompor Sukaew
 

Similar to โครงร างโครงงานคอมพ วเตอร_ (20)

โครงร าง
โครงร างโครงร าง
โครงร าง
 
แบบร่างโครงงาน
แบบร่างโครงงานแบบร่างโครงงาน
แบบร่างโครงงาน
 
ไข่เค็มใบเตย
ไข่เค็มใบเตยไข่เค็มใบเตย
ไข่เค็มใบเตย
 
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
โครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
 
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
 
แบบร างโครงงานคอม(1)
แบบร างโครงงานคอม(1)แบบร างโครงงานคอม(1)
แบบร างโครงงานคอม(1)
 
แบบร างโครงงานคอม(1)
แบบร างโครงงานคอม(1)แบบร างโครงงานคอม(1)
แบบร างโครงงานคอม(1)
 
โครงงาน
โครงงานโครงงาน
โครงงาน
 
Projectm6 2-2556
Projectm6 2-2556Projectm6 2-2556
Projectm6 2-2556
 
โครงงานคอม
โครงงานคอมโครงงานคอม
โครงงานคอม
 
โครงงานคอม
โครงงานคอมโครงงานคอม
โครงงานคอม
 
โครงงานคอม (1)
โครงงานคอม (1)โครงงานคอม (1)
โครงงานคอม (1)
 
โครงงานคอม
โครงงานคอมโครงงานคอม
โครงงานคอม
 
Projectm6 2-2556
Projectm6 2-2556Projectm6 2-2556
Projectm6 2-2556
 
Com123456
Com123456Com123456
Com123456
 
โครงงานคอม งาดำ
โครงงานคอม งาดำโครงงานคอม งาดำ
โครงงานคอม งาดำ
 
โครงงานคอม งาดำ
โครงงานคอม งาดำโครงงานคอม งาดำ
โครงงานคอม งาดำ
 
โครงงานคอม งาดำ
โครงงานคอม งาดำโครงงานคอม งาดำ
โครงงานคอม งาดำ
 
เต๋าจ้า
เต๋าจ้าเต๋าจ้า
เต๋าจ้า
 
คอม งาดำ
คอม งาดำคอม งาดำ
คอม งาดำ
 

More from Ksm' Oom

เฉลยคณิต54
เฉลยคณิต54เฉลยคณิต54
เฉลยคณิต54
Ksm' Oom
 
ข้อสอบ o-net ปี 54 คณิต
ข้อสอบ o-net ปี 54 คณิตข้อสอบ o-net ปี 54 คณิต
ข้อสอบ o-net ปี 54 คณิต
Ksm' Oom
 
ข้อสอบ o-net ปี 54
ข้อสอบ o-net ปี 54ข้อสอบ o-net ปี 54
ข้อสอบ o-net ปี 54
Ksm' Oom
 
เฉลย ข้อสอบ o-net ปี 53
เฉลย ข้อสอบ o-net ปี 53เฉลย ข้อสอบ o-net ปี 53
เฉลย ข้อสอบ o-net ปี 53
Ksm' Oom
 
เฉลย ข้อสอบ o-net ปี 52
เฉลย ข้อสอบ o-net ปี 52เฉลย ข้อสอบ o-net ปี 52
เฉลย ข้อสอบ o-net ปี 52
Ksm' Oom
 
ข้อสอบ o-net ปี 52
ข้อสอบ o-net ปี 52ข้อสอบ o-net ปี 52
ข้อสอบ o-net ปี 52
Ksm' Oom
 
เฉลย ข้อสอบ o-net ปี 51
เฉลย ข้อสอบ o-net ปี 51เฉลย ข้อสอบ o-net ปี 51
เฉลย ข้อสอบ o-net ปี 51
Ksm' Oom
 
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์
Ksm' Oom
 
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์
Ksm' Oom
 
งานคู่
งานคู่งานคู่
งานคู่
Ksm' Oom
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
Ksm' Oom
 
Marshmallow cupcake
Marshmallow cupcakeMarshmallow cupcake
Marshmallow cupcake
Ksm' Oom
 
Marshmallow cupcake
Marshmallow cupcakeMarshmallow cupcake
Marshmallow cupcake
Ksm' Oom
 
ใบงานหนึ่งประวัติส่วนตัว1
ใบงานหนึ่งประวัติส่วนตัว1ใบงานหนึ่งประวัติส่วนตัว1
ใบงานหนึ่งประวัติส่วนตัว1
Ksm' Oom
 

More from Ksm' Oom (20)

เฉลยคณิต54
เฉลยคณิต54เฉลยคณิต54
เฉลยคณิต54
 
ข้อสอบ o-net ปี 54 คณิต
ข้อสอบ o-net ปี 54 คณิตข้อสอบ o-net ปี 54 คณิต
ข้อสอบ o-net ปี 54 คณิต
 
ข้อสอบ o-net ปี 54
ข้อสอบ o-net ปี 54ข้อสอบ o-net ปี 54
ข้อสอบ o-net ปี 54
 
เฉลย ข้อสอบ o-net ปี 53
เฉลย ข้อสอบ o-net ปี 53เฉลย ข้อสอบ o-net ปี 53
เฉลย ข้อสอบ o-net ปี 53
 
เฉลย ข้อสอบ o-net ปี 52
เฉลย ข้อสอบ o-net ปี 52เฉลย ข้อสอบ o-net ปี 52
เฉลย ข้อสอบ o-net ปี 52
 
ข้อสอบ o-net ปี 52
ข้อสอบ o-net ปี 52ข้อสอบ o-net ปี 52
ข้อสอบ o-net ปี 52
 
เฉลย ข้อสอบ o-net ปี 51
เฉลย ข้อสอบ o-net ปี 51เฉลย ข้อสอบ o-net ปี 51
เฉลย ข้อสอบ o-net ปี 51
 
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์
 
โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์
 
งานคู่
งานคู่งานคู่
งานคู่
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
Blog
BlogBlog
Blog
 
Pat7.4
Pat7.4Pat7.4
Pat7.4
 
Pat6
Pat6Pat6
Pat6
 
Pat4
Pat4Pat4
Pat4
 
Pat2
Pat2Pat2
Pat2
 
Gat1
Gat1Gat1
Gat1
 
Marshmallow cupcake
Marshmallow cupcakeMarshmallow cupcake
Marshmallow cupcake
 
Marshmallow cupcake
Marshmallow cupcakeMarshmallow cupcake
Marshmallow cupcake
 
ใบงานหนึ่งประวัติส่วนตัว1
ใบงานหนึ่งประวัติส่วนตัว1ใบงานหนึ่งประวัติส่วนตัว1
ใบงานหนึ่งประวัติส่วนตัว1
 

โครงร างโครงงานคอมพ วเตอร_

  • 1. 1 แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง33202 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 6 ่ ปีการศึกษา 2556 ชื่อโครงงาน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ( Brunei Darussalam.) ชื่อผู้ทาโครงงาน 1. นางสาวเกณิกา ศิวไลเลขที่ 30 ชัน ม.6 ห้อง 14 ิ ้ 2. นางสาววัชรารัตน์ เต็มกู้เลขที่ 31 ชัน ม.6 ห้อง 14 ้ ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
  • 2. 2 ใบงาน การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ สมาชิกในกลุ่ม.... ๑.นางสาว เกณิกา ศิวไล เลขที่ 30 ิ 2.นางสาววัชรารัตน์ เต็มกู้ เลขที่ 31 คาชี้แจง ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนข้อเสนอโครงงานตามหัวข้อต่อไปนี้ ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) : ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) : Brunei Darussalam. ประเภทโครงงาน : โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา ชื่อผู้ทาโครงงาน : 1. นางสาวเกณิกา ศิวไล ม.6/14 เลขที่ 30 ิ 2. นางสาววัชรารัตน์ เต็มกู้ ม.6/14 เลขที่ 31 ชื่อที่ปรึกษา : ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ชื่อที่ปรึกษาร่วม : ระยะเวลาดาเนินงาน : เดือนมกราคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ที่มาและความสาคัญของโครงงาน (อธิบายถึงที่มา แนวคิด และเหตุผล ของการทาโครงงาน) : เนื่ อ งในปั จ จุบั น มี ก ารก่ อตั้ ง สมาคมประชาชาติ แ ห่ง เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ หรื อ อาเซี ย น (ASEAN)ขึ้ น มี ทั้ งหมด 10 ประเทศ ในแต่ล ะประเทศก็ จ ะมี จุ ด เด่ น และสิ่ ง ที่น่ า สนใจแตกต่ า งกั น ไป ผู้จัดทาได้เลือกทาประเทศบรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam.) เพราะผู้จัดทาสนใจและเห็นว่า ประเทศบรูไนฯเป็นประเทศที่มีความสวยงามและน่าสนใจ โดยผู้จัด ทาจะใช้ E-Learning เป็นสื่อในการ นาเสนอข้อมูล เพราะ E-Learning นี้ใช้ง่ายสะดวก และรวดเร็ว ช่วยแก้ไขปัญหาความยุ่งยากและการ เสียเวลาในการใช้งานได้.
  • 3. 3 วัตถุประสงค์ (สิ่งที่ตองการในการทาโครงงาน ระบุเป็นข้อ) ้ : 1.พัฒนาโปรแกรมที่ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน เรื่องประเทศบรูไนดารุสซาลาม. 2.ต้องการสร้างสื่อการเรียนรู้ ที่ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน. ขอบเขตโครงงาน (คุณลักษณะ ขอบเขต เงื่อนไขและข้อจากัดของการทาโครงงาน) : ลักษณะของโครงงานในการจัดทา ครั้งนี้จะเป็นสื่อการศึกษา ที่เข้าใจได้ง่าย ของเนื้อหา ประเทศในสมาชิกประชาคมอาเซียน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม เท่านัน. ้ หลักการและทฤษฎี (ความรู้ หลักการ หรือทฤษฎีที่สนับสนุนการทาโครงงาน) : ในสังคมปัจจุบันนี้ คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เข้ามามีบทบาทในวิถ๊ชีวิตและความเป็นอยู่ ของมนุษย์มากยิ่งขึ้น ทาให้สถาบันการศึกษาทุกแห่ง ให้ความสนใจของเรื่องการประยุกต์ใช้ใ ห้เกิด ประโยชน์ทางการศึกษาส่งผลให้การเรียนการสอนในปัจจุบันเปลี่ยนสภาพไปค่อนข้างมาก เพราะนา ส่ว นของเครือข่ายคอมพิว เตอร์ เข้ามาใช้ร่วมด้วย ส่งผลให้ใ นปัจจุบันมีแหล่งการเรีย นรู้เ กิดขึ้นมา มากมาย เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ใช้เวลาน้อย ใช้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว และในความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ในปัจจุบันตอบสนองต่อการประยุกต์ใช้เข้ากับการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี. ในปัจจุบันได้มีการนาสื่อการเรียนการสอนจานวนมากที่นามาประยุกต์ใช้กับระบบอินเทอร์เน็ต เรียกว่า E-Learning ซึ่งเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง โดย E-Learning จะช่วยอานวยความสะดวก ให้ ผู้ เ รี ย นมี อิ ส ระและความคล่ อ งตั ว ในใช้ ง าน รวมทั้ ง ยั ง ช่ ว ยแก้ ไ ขปั ญ หาความรู้ พื้ น ฐานในการใช้ คอมพิวเตอร์อกด้วย ดังนันผู้จัดทาจึงได้มความคิดที่จะเสนอความรูเรื่องประเทศบรูไนดารุสซาลาม 1ใน ี ้ ี ้ ประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนโดยผ่าน E-Learning ทั้งนี้เพราะเราจะต้องมีการเตรียมตัวและเรียนรู้ วัฒนธรรม ความรู้ทั่วไปของประเทศร่วมสมาชิก. วิธีดาเนินงาน แนวทางการดาเนินงาน : 1.เริ่มจากการคิดหัวข้อเรื่องที่จะทา 2.สืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับประเทศบรูไนดารุสซาลาม 3.การเขียนโครงร่างของโครงงาน 4.การจัดทาในรูปแบบของการนาเสนอ โดยทาในโปรแกรม PowerPoint. 5.นาเสนอและส่งครู เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ใช้ : ี อินเทอร์เน็ต , คอมพิวเตอร์ . โปรแกรม Word , PowerPoint.
  • 4. 4 งบประมาณ : CD = 10 , กล่องCD = 10 ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน ลาดั บ ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 ขั้นตอน สัปดาห์ท่ี 1 คิดหัวข้อโครงงาน ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล จัดทาโครงร่างงาน ปฏิบัตการสร้างโครงงาน ิ ปรับปรุงทดสอบ การทาเอกสารรายงาน ประเมินผลงาน นาเสนอโครงงาน 2 / 3 4 5 6 7 8 9 1 0 ผู้รับผิดชอ บ 11 12 14 1 5 / 16 17 สมาชิกในกลุม ่ / “ / / / “ / / / / “ / “ / ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ผลลัพธ์ที่ตองการให้เกิดขึ้นเมื่อสินสุดการทาโครงงาน) ้ ้ 1. 2. 3. 4. 1 3 / / “ / / : เป็นแหล่งให้ความรูที่ถูกต้องแก่ผที่สนใจ ้ ู้ ส่งเสริมการเรียนการสอนอีกแนวทางหนึ่ง เป็นการนาเทคโนโลยีที่มอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ี เป็นแนวทางสาหรับบุคคลที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมหรือนาไปพัฒนาศึกษาต่อ สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย , บ้านของฉัน “ / “
  • 5. 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่เกี่ยวข้อง ี สังคมศึกษา , การงานและเทคโนโลยี แหล่งอ้างอิง (เอกสาร หรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่นามาใช้การทาโครงงาน) - http://www.thaiembassybrunei.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=538705103&Ntype =9 - http://sitthiphone4911.wordpress.com