SlideShare a Scribd company logo
G
ünümüzde gezegenimizin yaşam destek
ünitelerini tahrip eden ve sosyal eşitsizlik
yaratan bir sistemle karşı karşıyayız. Aklı
başında herkes bunun böyle devam etme-
yeceğini biliyor. Ne mutlu ki bu sorunları
çözmemizin yolları var. Hızla değişen dün-
yamızda, değişimle birlikte yeni ihtiyaçlar doğuyor; yeni ihti-
yaçlar yeni modelleri doğuruyor. Sosyal ağlar ve dijital çağ, sa-
nayi devriminin yarattığı düzeni dönüştürüyor. Yeni toplum
düzeni kendine özgü kavramları ve yeni bakış açılarını bera-
berinde getiriyor. Artık “kişisel çıkarlar”, “vahşi rekabet” gibi
kavramlar yerini “kazan kazan”, “işbirliği”, “sinerji” ve “sürdü-
rülebilir stratejiler”e bırakıyor. İnsanlar yaşamlarında artık an-
lam arıyor, sosyal bilinç ve farkındalık yükseliyor. Mevcut kâr
maksimizasyonuna dayalı kapitalist sistem sosyal ihtiyaçları
karşılayamıyor ve doğayı tahrip ediyor. Bu yüzden alternatif
olarak kâr amaçlı olmayan sosyal girişimler ortaya çıkıyor.
Mevcut kapitalist sistem, gücü ve kaynakları az kişinin elinde
S O S Y A L G İ R İ Ş İ M C İ L İ K
Sosyal girişimcilikle ilgili üç ana sorun var:
Sosyal girişimin net olarak tanımlanmaması, sivil toplum kuruluşlarıyla karıştırılması,
etik ve para boyutu. Geleceğini Ayarlama Enstitüsü (GAYE) kurucusu ve Genç Optimistler
Kurulu üyesi Eda Bayraktar, Genç Sosyal Girişimciler Derneği Başkanı Erhan Bozkurt
ve Good4Trust.org kurucusu, Change.org Doğu Avrupa ve Batı Asya Direktörü
Dr. Uygar Özesmi zumbara.com üzerinden bir araya gelip
bu sorunları konuştular ve yanıtlarını vermeye çalıştılar.
- EDA BAYRAKTAR, ERHAN BOZKURT, UYGAR ÖZESMİ
SOSYALGIRIŞIMIN
LAFZIVERUHU
OPTİMİSTMAYIS 2014 111
yoğunlaştırarak derin bir eşitsizlik yaratıyor. Öte yanda eşitsiz-
liğin çözümü için sürdürülebilir sosyal ve çevresel fayda üreten
sosyal girişimler giderek artıyor. Bugün sosyal girişimcilik alanın-
daki gelişmeler nasıl bir gelecekte yaşayacağımızı tanımlıyor.
Sosyal girişimciliğin bu kadar önem kazandığı günümüzde,
sosyal girişimcileri zorlayan ve toplumun kafasını karıştıran üç
önemli konu var. Birincisi sosyal girişimin ne olduğu, ikincisi sivil
toplum kuruluşlarının (STK) sosyal girişimlerden nasıl ayrıldığı
ve üçüncüsü ise sosyal girişimlerde para kazanmanın etik olup
olmadığı.
Sosyal girişim nedir?
Sosyal girişimin, klasik girişimlerle ortak yönleri olmakla birlikte,
farklı birçok noktası var. Girişimcilik, bir bireyin veya bir grubun
örgütlenme ile değer yaratması, kârlı bir işi başlatması veya bü-
yütmesi, piyasaya yeni bir mal ya da hizmet sunmasıdır. Sosyal
girişimcilik de aynen girişimcilikte olduğu gibi sorun ve fırsatları
fark eder, risk alır ve yenilikçi yollarla çözüm geliştirir.
Aradaki farkların en önemlisi ticari girişimin kâr; sosyal giri-
şimin sosyal fayda odaklı olması. Bir diğer önemli fark ise, ticari
girişimlerde taklit ve modelleme hoş karşılanmazken; sosyal giri-
şimde amaç toplumsal fayda olduğu için modelleme, etki alanı-
nın olabildiğince yayılması için önemli ve istenen bir araç.
Sosyal girişim, sorunun değil çözümün parçası olmayı amaç
edinmiş, birey ya da topluluklar tarafından fark edilen sorunlar-
dan fırsatlar yaratan, yenilikçi fikirlerle yerel kültürü temel alan,
kâr yerine sürdürülebilir yeterli gelirin konduğu, toplumun bir
bölümü veya tamamı için -yani doğa ve doğadaki insan dahil
bütün canlılar için- değerlerin yaratıldığı örgütlenmedir. Sosyal
girişimcilik dünya için sorumluluk almayı gerektirir. Bu nedenle
sosyal girişimcilik bir çeşit aktivizmdir de…
Sosyal girişim ve sivil toplum kuruluşları
Sosyal girişimler ve STK’lar, sosyal sorunlara ve doğanın yok edil-
mesine çözüm geliştirme ortak paydasında buluşur; ancak uygu-
ladıkları modeller açısından aralarında bariz farklar bulunuyor.
İş modeli açısından baktığımızda STK’lar genellikle bağışlar
ve hibeler desteğiyle gelişimini sürdürürken, sosyal girişimlerde
sürdürülebilirlik önemli olduğu için sistemin kendi kendini dön-
dürebilmesi, tamamıyla kamu desteğine ve bağışlara bağımlı ol-
maması gerekir.
Yönetim modeli de en az iş modeli kadar farklıdır. STK’lar
genellikle demokratik ve katılımcı, yani yatay bir yapıya sahip
olurken, sosyal girişim dinamik piyasa koşullarında hızlı ve ani
değişimler yapabilmek için gerektiğinde dikey, her türlü yapıla-
ra açıktır. Sosyal girişimler, yönetim şekli işleri yürütmeye engel
olduğu takdirde hızlı bir biçimde yönetim değiştirebilir, örgütlen-
meyi yeniden yapılandırabilir.
Ayrıca gönüllülük ve profesyonellik farkından da bahsetmek
gerek. Sosyal girişimlerde işlerin yürümesi gönüllülüğe bağ-
lı değildir; tam tersi sosyal işler insanların istihdamını amaçlar.
STK’larda ise mutlaka gönüllü çalışma olanaklarına yatırım ya-
pılır ve gönüllü programları olmayan STK’lar tam meşru kabul
edilmezler.
Son olarak kural olmamakla beraber, genellikle STK’lar Der-
nekler ve Vakıflar Kanunu altında kurulurken, sosyal girişimler
ticaret kanunu altında kurulur. STK’lar genelde mevcut erkleri,
politika ve hukuki mevzuat düzenlemeleri konusunda ikna etmek
için çaba gösterir, önerilerini örnek projelerle gösterirler veya
hayırseverlik üzerine kurulu sosyal hizmetler sağlarlar. Sosyal gi-
rişimler ise değer üreten sistemli çözümlerin ekonomik yaşantı
içinde olabildiğince yayılmasını teşvik ederek toplumsal kalkın-
ma ve sosyal etkinin boyutlarını genişletir, bu sayede de sosyal
değişimi tetiklemiş olur. Öte yandan sosyal girişimler ekonomik
olarak sürdürülebilir olduğu, yani gerekli geliri kendi kendine
yarattığı için, gelir kaynakları bulma konusunda dalgalanmalar
yaşayan STK’lar sosyal girişimleri iktisadi işletmeler vasıtasıyla
kendi bünyelerine katabilir.
Sosyal girişimlerde para kazanmanın etik boyutu
Para, etik boyutu yüzünden duygusal bir karmaşa yarattığından,
genellikle sosyal girişim alanında açıkça konuşulmayan bir konu.
Sosyal girişimlerin birkaç ay, sürse sürse bir iki yıllık kısa projeler
olarak kalmaması, uzun vadeli etki yaratabilmesi için kendi ken-
dini çeviren, amortismanları (geri ödemeleri) ve yatırım ihtiyaç-
ları gözetilen sürdürülebilir bir iş modelinde çalışması gerekir.
Sosyal girişimlerin kuruluş aşamasında kişi ve kurumlardan ba-
ğış almaları, kamu maddi desteklerinden ve vergi muafiyeti gibi
sübvansiyonlarından faydalanmaları yararlı olabilir. Ancak sosyal
girişimlerin orta ve uzun vadede gelirlerini kendilerinin yarat-
ması, bağışlara ve desteklere ihtiyaç duymaması, mümkünse kâr
elde ederek bu kârı hizmetlerini yaygınlaştırmak için kullanması
beklenir. Bu nedenle sosyal girişimler masraflarını karşılamak
için gelir yaratmak ve çalışanlarının geçimini sağlamak zorunda.
Sosyal girişimler parayı nereden sağlar?
Sosyal girişimin, ihtiyaçlarını karşılayacak geliri nereden sağladı-
ğı çalışmanın türüne göre değişiklik gösterir. Gelir ya çalışmanın
içindeki bireyler tarafından emek ile oluşturulan ürünün satışın-
dan, sunulan hizmet karşılığında müşterilerin ödediği bir bedel-
den, hizmet veya ürün dağıtım sistemine üyeliklerden, alınan
hizmet karşılığı verilen katkı paylarından sağlanabilir. Önemli
olan yaratılan sosyal faydayla sağlanan gelir arasında açık ve hak-
kaniyetli bir bağ olmasıdır. Tercih edilmese de, sadece başlangıç
aşamasında olmak üzere belli bir ölçeği geçmeyen bağışlar ve hi-
belerden de gelir sağlanabilir.
Sosyal girişimler kâr edebilirler mi?
Sosyal girişimler kâr elde edebilir ancak elde edilen kârın tekrar
aynı veya başka bir sosyal girişime yatırılması gerekir. Yani bir
sosyal girişim kişisel zenginlik elde etmek için kullanıldığı
takdirdemeşruiyetiniyitirir.Buaçıdanmümkünsesosyalgiri-
şimin“kâramacıgütmeyen”birşirketolarakkurulmasıuygun
olur. Ancak burada dikkat edilmesi gereken konu “kâr amacı
gütmeyen” şirket statüsünün ticari olanakları kısıtlamaması
ve istenmeyen yaptırımlar getirmemesi. Avantajlar sağlaması
durumunda da bazıları bunları felsefi olarak reddedebilir. Ba-
zensosyalgirişimiçinbuvebaşkanedenlerden,normalşirket
statüsüdahauygunolabilir.Budurumlardahisselerintamamı
veya bir kısmı yatırım hissesi olarak ayrılarak şirket, defacto
kâr amacı gütmeyen bir şirket halini alabilir. Ayrıca normal
şirket olarak kurulan örgütler B Corp ve benzeri sertifikasyon
sistemleriyle de meşruiyet sağlayabilirler. Sonuç olarak sosyal
girişimler kâr elde edebilir, ancak elde ettiği kârı yine doğru-
dan toplumsal veya doğal fayda için kullanmalı.
Sosyal girişim kuranların ve çalışanlarının para
beklentisi ne olmalı?
Sosyal girişimlerin başarıya ulaşmasındaki en önemli etken,
sosyal girişimi başlatan yetenekli girişimcilerle yaratıcı-
lıkları, zekâları, çalışkanlıkları ve emekleriyle gi-
rişimin başarıya ulaşması ve devam etmesi
için çabalayan çalışanları. Sosyal girişim-
ler ne kadar çok yeteneği bir araya ge-
tirebilirse o ölçüde başarılı olur. Dola-
yısıyla sosyal girişimin, kurucu veya
kurucuları ile çalışanlarının gelir,
daha doğrusu düzenli bir maaş ve
sosyal güvence beklentisini karşıla-
ması gerek. Her ne kadar yaptıkları
iş, üst bir sosyal veya doğal faydaya
hizmet etse de sosyal girişimcilik
karşılık beklenmeden yapılan bir ha-
yır işi, bir gönüllülük değil. Bu yaklaşım
kendini STK’larda gösterir. Fakat sosyal
girişimlerin masrafları ve verdikleri maaşlar
konusunda şeffaf ve hesap verebilir olması gerek.
Aksi halde çalışanların onurlu bir yaşam sürdüklerini ve
bir üst amaca hizmet ettiklerini göstermeleri mümkün ol-
maz. Geldiğimiz bu noktada belki en önemli soru, ihtiyaçla-
rın ne olduğu ve standartların nasıl belirlenmesi ve ne olması
gerektiği.
Kurucu ve çalışan maaşları nasıl
belirlenmelidir?
Kâr amacı güden şirketler çalışan maaşlarını belirlerken, re-
kabet içinde oldukları diğer şirketleri izleyerek hem yetenekli
çalışanları çekmeye, hem de yüksek maaş vermemeye gayret
ederler. Bunun için insan kaynakları bölümleri kendi uygula-
malarını başka kurumlarla kıyaslar. “Benchmarking” terimi-
nin Türkçe karşılığı olarak kıyaslama, bir örgütün daha iyiye
doğru gitmek için, sektördeki en iyi veya kendisinden daha
iyi uygulamalara sahip örgütlerin yöntem, süreç ve pratikle-
rini kendisine uygun biçimde, yani uyarlayarak aktarması.
Dolayısıyla sosyal girişimler kendilerine benzer sektörde ça-
lışan ve aynı ciroya sahip şirketler arasından en yüksek maaş
cetvelini ve sosyal hakları kendilerine uyarlamalı. Girişimin
kurucusu benzer bir şirketin en üst düzey yöneticisi-
nin maaşından daha yüksek bir maaş ile sosyal
haklar almamalı. Sosyal girişimin diğer ça-
lışanları da bu maaştan fazla olmamak
kaydıyla, kıyaslamadan çıkan cetvele
göre maaş almalı. Bu sağlandığı
takdirde, kimsenin sosyal girişimi,
mevcut kanunlar ve haklar kapsa-
mında ayırarak yargılama, kurucu
ve çalışanlarını etik olmamakla
suçlama gibi bir hakkı olamaz. Bir
eleştiri ve ilgili konuda mücadele
olacaksa bu eleştiri ve mücadelenin
bütünsektöreyönelikolmasıgerekir.
Sonuç ve sorumluluk
Sosyal girişimler günümüzde zamanın ru-
hu ve ihtiyaçları nedeniyle artarken, bu alana
katılanlariçinsomutayırtediciözelliklervetemelpren-
sipler olması son derece kritik önemde. Bu örgütlerin yu-
karıdaki tanımlara göre kurgulanması önemli. Yeni katılan-
larda şeffaflık, hesap verilebilirlik, kurallara göre belirlenmiş
bir gelir ve maaş yapısı olması gerek. Bu kriter ve ayrımlara
dikkat edilmezse sosyal girişimi herhangi bir toplumsal fayda
kaygısı olmayan ve kâr maksimizasyonu yapan bir şirketten
ayıramayız. Ayıramazsak, sosyal girişimcilik maskesi altın-
da bu belirsizlikten yararlananlar sosyal girişimlerin toplum
içindeki olumlu bakış açısına gölge düşürebilir. Bu da sosyal
girişimlerin mevcut gelişimini yavaşlatır. Sosyal girişimlerin
yükselişine ivme katmak için yapılması gereken, hem bu ay-
rım ve etik kurallara dikkat etmek hem de hammadde ve ge-
rekli hizmet alımlarında sosyal girişimlere öncelik tanıyarak
bu ekonominin büyümesi ve güçlenmesine katkı sağlamak.
OPTİMİSTMAYIS 2014 112
S O S Y A L G İ R İ Ş İ M C İ L İ K
Sosyal girişimler
günümüzde
zamanın ruhu
ve ihtiyaçları nedeniyle
artarken, bu alana
katılanlar için somut ayırt
edici özellikler ve temel
prensipler olması son
derece kritik
önemde.
UYGAR ÖZESMİ, EDA BAYRAKTAR, ERHAN BOZKURT
FOTOĞRAF:ÖZGÜRGÜVENÇ

More Related Content

Viewers also liked

Noraida rodriguez. tarea 2
Noraida rodriguez. tarea 2Noraida rodriguez. tarea 2
Noraida rodriguez. tarea 2
Noraida Rodríguez
 
Understanding the arithmetic of color
Understanding the arithmetic of colorUnderstanding the arithmetic of color
Understanding the arithmetic of color
polariton
 
Erdem Genç - M3 Works
Erdem Genç - M3 WorksErdem Genç - M3 Works
Erdem Genç - M3 Works
Eda Bayraktar
 
Rural Council Planning Flying Squad
Rural Council Planning Flying SquadRural Council Planning Flying Squad
Rural Council Planning Flying Squad
mavevents
 
YolYola
YolYolaYolYola
YolYola
Eda Bayraktar
 
ChangemakerXchange
ChangemakerXchangeChangemakerXchange
ChangemakerXchange
Eda Bayraktar
 
Lucía Urresti
Lucía UrrestiLucía Urresti
Lucía Urresti
Lucia Urresti
 
Horrores ortograficos
Horrores ortograficosHorrores ortograficos
Horrores ortograficos
Annee Noel Rivera
 
K hutton web 2 technology
K hutton web 2 technologyK hutton web 2 technology
K hutton web 2 technology
INTOGCU
 
BioRezonans & Peak Performans
BioRezonans & Peak PerformansBioRezonans & Peak Performans
BioRezonans & Peak Performans
Eda Bayraktar
 
SolBrella
SolBrellaSolBrella
SolBrella
Eda Bayraktar
 
Social media ppt
Social media pptSocial media ppt
Social media ppt
lelo1010
 
Quantum Mechanics: Lecture notes
Quantum Mechanics: Lecture notesQuantum Mechanics: Lecture notes
Quantum Mechanics: Lecture notes
polariton
 
Failure of Money
Failure of MoneyFailure of Money
Failure of Money
Agora Financial
 
LA MOTIVACION
LA MOTIVACIONLA MOTIVACION
LA MOTIVACION
Noraida Rodríguez
 
PM大我們換個方式寫文件吧
PM大我們換個方式寫文件吧PM大我們換個方式寫文件吧
PM大我們換個方式寫文件吧
Jamis Liao
 
27650534 soalan-english-bi-bahasa-inggeris-tahun-4-paper-1
27650534 soalan-english-bi-bahasa-inggeris-tahun-4-paper-127650534 soalan-english-bi-bahasa-inggeris-tahun-4-paper-1
27650534 soalan-english-bi-bahasa-inggeris-tahun-4-paper-1
Ahmad Faisal
 
Poly Cystic Ovarian Syndrome By Dr. Vidhi Agarwal
Poly Cystic Ovarian Syndrome By Dr. Vidhi AgarwalPoly Cystic Ovarian Syndrome By Dr. Vidhi Agarwal
Poly Cystic Ovarian Syndrome By Dr. Vidhi Agarwal
Mayank Agarwal
 

Viewers also liked (18)

Noraida rodriguez. tarea 2
Noraida rodriguez. tarea 2Noraida rodriguez. tarea 2
Noraida rodriguez. tarea 2
 
Understanding the arithmetic of color
Understanding the arithmetic of colorUnderstanding the arithmetic of color
Understanding the arithmetic of color
 
Erdem Genç - M3 Works
Erdem Genç - M3 WorksErdem Genç - M3 Works
Erdem Genç - M3 Works
 
Rural Council Planning Flying Squad
Rural Council Planning Flying SquadRural Council Planning Flying Squad
Rural Council Planning Flying Squad
 
YolYola
YolYolaYolYola
YolYola
 
ChangemakerXchange
ChangemakerXchangeChangemakerXchange
ChangemakerXchange
 
Lucía Urresti
Lucía UrrestiLucía Urresti
Lucía Urresti
 
Horrores ortograficos
Horrores ortograficosHorrores ortograficos
Horrores ortograficos
 
K hutton web 2 technology
K hutton web 2 technologyK hutton web 2 technology
K hutton web 2 technology
 
BioRezonans & Peak Performans
BioRezonans & Peak PerformansBioRezonans & Peak Performans
BioRezonans & Peak Performans
 
SolBrella
SolBrellaSolBrella
SolBrella
 
Social media ppt
Social media pptSocial media ppt
Social media ppt
 
Quantum Mechanics: Lecture notes
Quantum Mechanics: Lecture notesQuantum Mechanics: Lecture notes
Quantum Mechanics: Lecture notes
 
Failure of Money
Failure of MoneyFailure of Money
Failure of Money
 
LA MOTIVACION
LA MOTIVACIONLA MOTIVACION
LA MOTIVACION
 
PM大我們換個方式寫文件吧
PM大我們換個方式寫文件吧PM大我們換個方式寫文件吧
PM大我們換個方式寫文件吧
 
27650534 soalan-english-bi-bahasa-inggeris-tahun-4-paper-1
27650534 soalan-english-bi-bahasa-inggeris-tahun-4-paper-127650534 soalan-english-bi-bahasa-inggeris-tahun-4-paper-1
27650534 soalan-english-bi-bahasa-inggeris-tahun-4-paper-1
 
Poly Cystic Ovarian Syndrome By Dr. Vidhi Agarwal
Poly Cystic Ovarian Syndrome By Dr. Vidhi AgarwalPoly Cystic Ovarian Syndrome By Dr. Vidhi Agarwal
Poly Cystic Ovarian Syndrome By Dr. Vidhi Agarwal
 

Similar to Sosyal Girişimin Lafzı ve Ruhu

KAGIDER _Module1 TR.pptx
KAGIDER _Module1 TR.pptxKAGIDER _Module1 TR.pptx
KAGIDER _Module1 TR.pptx
AthanasiaIoannidou
 
Sosyal Sorumluluk Sunumu
Sosyal Sorumluluk SunumuSosyal Sorumluluk Sunumu
Sosyal Sorumluluk Sunumu
Merve Şahin
 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Türkiye Örneği
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Türkiye ÖrneğiKurumsal Sosyal Sorumluluk ve Türkiye Örneği
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Türkiye Örneği
YILDIR YILDIRIM
 
BWCoII_Module3.ppt
BWCoII_Module3.pptBWCoII_Module3.ppt
BWCoII_Module3.ppt
AthanasiaIoannidou
 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Kurumsal Sosyal SorumlulukKurumsal Sosyal Sorumluluk
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Inanc Alikilic
 
Gişirimcilik
GişirimcilikGişirimcilik
Gişirimcilik
sedadoc
 
Ecogard Io4 unit 1 what is a social enterprise tr v3
Ecogard Io4 unit 1 what is a social enterprise tr v3Ecogard Io4 unit 1 what is a social enterprise tr v3
Ecogard Io4 unit 1 what is a social enterprise tr v3
Education PowerPoints
 
Kurumsal sosyal sorumluluk
Kurumsal sosyal sorumlulukKurumsal sosyal sorumluluk
Kurumsal sosyal sorumluluk
Fadil Boz
 
Sosyal sorumluluk
Sosyal sorumlulukSosyal sorumluluk
Sosyal sorumluluk
BHadiye
 
Kurumsal sosyal sorumluluk piramidi
Kurumsal sosyal sorumluluk piramidiKurumsal sosyal sorumluluk piramidi
Kurumsal sosyal sorumluluk piramidi
OZDEN OZLÜ
 
Sosyal degisim lab tanitim sunumu
Sosyal degisim lab tanitim sunumuSosyal degisim lab tanitim sunumu
Sosyal degisim lab tanitim sunumu
Jason Lau
 
Sivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslari
taha4423
 
Sivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslari
taha4423
 
Sivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslari
taha4423
 
E ti̇careti̇n sosyal ve ekonomi̇k etki̇leri̇
E ti̇careti̇n sosyal ve ekonomi̇k etki̇leri̇E ti̇careti̇n sosyal ve ekonomi̇k etki̇leri̇
E ti̇careti̇n sosyal ve ekonomi̇k etki̇leri̇
aydincavus92
 
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2
Education PowerPoints
 
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2
Karel Van Isacker
 

Similar to Sosyal Girişimin Lafzı ve Ruhu (20)

KAGIDER _Module1 TR.pptx
KAGIDER _Module1 TR.pptxKAGIDER _Module1 TR.pptx
KAGIDER _Module1 TR.pptx
 
Sosyal Sorumluluk Sunumu
Sosyal Sorumluluk SunumuSosyal Sorumluluk Sunumu
Sosyal Sorumluluk Sunumu
 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Türkiye Örneği
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Türkiye ÖrneğiKurumsal Sosyal Sorumluluk ve Türkiye Örneği
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Türkiye Örneği
 
BWCoII_Module3.ppt
BWCoII_Module3.pptBWCoII_Module3.ppt
BWCoII_Module3.ppt
 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Kurumsal Sosyal SorumlulukKurumsal Sosyal Sorumluluk
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
 
Gişirimcilik
GişirimcilikGişirimcilik
Gişirimcilik
 
Ecogard Io4 unit 1 what is a social enterprise tr v3
Ecogard Io4 unit 1 what is a social enterprise tr v3Ecogard Io4 unit 1 what is a social enterprise tr v3
Ecogard Io4 unit 1 what is a social enterprise tr v3
 
Kurumsal
KurumsalKurumsal
Kurumsal
 
Kurumsal sosyal sorumluluk
Kurumsal sosyal sorumlulukKurumsal sosyal sorumluluk
Kurumsal sosyal sorumluluk
 
Sosyal sorumluluk
Sosyal sorumlulukSosyal sorumluluk
Sosyal sorumluluk
 
Kurumsal sosyal sorumluluk piramidi
Kurumsal sosyal sorumluluk piramidiKurumsal sosyal sorumluluk piramidi
Kurumsal sosyal sorumluluk piramidi
 
Sosyal degisim lab tanitim sunumu
Sosyal degisim lab tanitim sunumuSosyal degisim lab tanitim sunumu
Sosyal degisim lab tanitim sunumu
 
Sivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslari
 
Sivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslari
 
Sivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslariSivil toplum kuruluslari
Sivil toplum kuruluslari
 
E ti̇careti̇n sosyal ve ekonomi̇k etki̇leri̇
E ti̇careti̇n sosyal ve ekonomi̇k etki̇leri̇E ti̇careti̇n sosyal ve ekonomi̇k etki̇leri̇
E ti̇careti̇n sosyal ve ekonomi̇k etki̇leri̇
 
E ti̇caret
E ti̇caretE ti̇caret
E ti̇caret
 
E ti̇caret
E ti̇caretE ti̇caret
E ti̇caret
 
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2
 
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2
Ecogard Io4 unit 3 inclusive social enterprise development tr v2
 

Sosyal Girişimin Lafzı ve Ruhu

 • 1. G ünümüzde gezegenimizin yaşam destek ünitelerini tahrip eden ve sosyal eşitsizlik yaratan bir sistemle karşı karşıyayız. Aklı başında herkes bunun böyle devam etme- yeceğini biliyor. Ne mutlu ki bu sorunları çözmemizin yolları var. Hızla değişen dün- yamızda, değişimle birlikte yeni ihtiyaçlar doğuyor; yeni ihti- yaçlar yeni modelleri doğuruyor. Sosyal ağlar ve dijital çağ, sa- nayi devriminin yarattığı düzeni dönüştürüyor. Yeni toplum düzeni kendine özgü kavramları ve yeni bakış açılarını bera- berinde getiriyor. Artık “kişisel çıkarlar”, “vahşi rekabet” gibi kavramlar yerini “kazan kazan”, “işbirliği”, “sinerji” ve “sürdü- rülebilir stratejiler”e bırakıyor. İnsanlar yaşamlarında artık an- lam arıyor, sosyal bilinç ve farkındalık yükseliyor. Mevcut kâr maksimizasyonuna dayalı kapitalist sistem sosyal ihtiyaçları karşılayamıyor ve doğayı tahrip ediyor. Bu yüzden alternatif olarak kâr amaçlı olmayan sosyal girişimler ortaya çıkıyor. Mevcut kapitalist sistem, gücü ve kaynakları az kişinin elinde S O S Y A L G İ R İ Ş İ M C İ L İ K Sosyal girişimcilikle ilgili üç ana sorun var: Sosyal girişimin net olarak tanımlanmaması, sivil toplum kuruluşlarıyla karıştırılması, etik ve para boyutu. Geleceğini Ayarlama Enstitüsü (GAYE) kurucusu ve Genç Optimistler Kurulu üyesi Eda Bayraktar, Genç Sosyal Girişimciler Derneği Başkanı Erhan Bozkurt ve Good4Trust.org kurucusu, Change.org Doğu Avrupa ve Batı Asya Direktörü Dr. Uygar Özesmi zumbara.com üzerinden bir araya gelip bu sorunları konuştular ve yanıtlarını vermeye çalıştılar. - EDA BAYRAKTAR, ERHAN BOZKURT, UYGAR ÖZESMİ SOSYALGIRIŞIMIN LAFZIVERUHU
 • 2. OPTİMİSTMAYIS 2014 111 yoğunlaştırarak derin bir eşitsizlik yaratıyor. Öte yanda eşitsiz- liğin çözümü için sürdürülebilir sosyal ve çevresel fayda üreten sosyal girişimler giderek artıyor. Bugün sosyal girişimcilik alanın- daki gelişmeler nasıl bir gelecekte yaşayacağımızı tanımlıyor. Sosyal girişimciliğin bu kadar önem kazandığı günümüzde, sosyal girişimcileri zorlayan ve toplumun kafasını karıştıran üç önemli konu var. Birincisi sosyal girişimin ne olduğu, ikincisi sivil toplum kuruluşlarının (STK) sosyal girişimlerden nasıl ayrıldığı ve üçüncüsü ise sosyal girişimlerde para kazanmanın etik olup olmadığı. Sosyal girişim nedir? Sosyal girişimin, klasik girişimlerle ortak yönleri olmakla birlikte, farklı birçok noktası var. Girişimcilik, bir bireyin veya bir grubun örgütlenme ile değer yaratması, kârlı bir işi başlatması veya bü- yütmesi, piyasaya yeni bir mal ya da hizmet sunmasıdır. Sosyal girişimcilik de aynen girişimcilikte olduğu gibi sorun ve fırsatları fark eder, risk alır ve yenilikçi yollarla çözüm geliştirir. Aradaki farkların en önemlisi ticari girişimin kâr; sosyal giri- şimin sosyal fayda odaklı olması. Bir diğer önemli fark ise, ticari girişimlerde taklit ve modelleme hoş karşılanmazken; sosyal giri- şimde amaç toplumsal fayda olduğu için modelleme, etki alanı- nın olabildiğince yayılması için önemli ve istenen bir araç. Sosyal girişim, sorunun değil çözümün parçası olmayı amaç edinmiş, birey ya da topluluklar tarafından fark edilen sorunlar- dan fırsatlar yaratan, yenilikçi fikirlerle yerel kültürü temel alan, kâr yerine sürdürülebilir yeterli gelirin konduğu, toplumun bir bölümü veya tamamı için -yani doğa ve doğadaki insan dahil bütün canlılar için- değerlerin yaratıldığı örgütlenmedir. Sosyal girişimcilik dünya için sorumluluk almayı gerektirir. Bu nedenle sosyal girişimcilik bir çeşit aktivizmdir de… Sosyal girişim ve sivil toplum kuruluşları Sosyal girişimler ve STK’lar, sosyal sorunlara ve doğanın yok edil- mesine çözüm geliştirme ortak paydasında buluşur; ancak uygu- ladıkları modeller açısından aralarında bariz farklar bulunuyor. İş modeli açısından baktığımızda STK’lar genellikle bağışlar ve hibeler desteğiyle gelişimini sürdürürken, sosyal girişimlerde sürdürülebilirlik önemli olduğu için sistemin kendi kendini dön- dürebilmesi, tamamıyla kamu desteğine ve bağışlara bağımlı ol- maması gerekir. Yönetim modeli de en az iş modeli kadar farklıdır. STK’lar genellikle demokratik ve katılımcı, yani yatay bir yapıya sahip olurken, sosyal girişim dinamik piyasa koşullarında hızlı ve ani değişimler yapabilmek için gerektiğinde dikey, her türlü yapıla- ra açıktır. Sosyal girişimler, yönetim şekli işleri yürütmeye engel olduğu takdirde hızlı bir biçimde yönetim değiştirebilir, örgütlen- meyi yeniden yapılandırabilir. Ayrıca gönüllülük ve profesyonellik farkından da bahsetmek gerek. Sosyal girişimlerde işlerin yürümesi gönüllülüğe bağ- lı değildir; tam tersi sosyal işler insanların istihdamını amaçlar. STK’larda ise mutlaka gönüllü çalışma olanaklarına yatırım ya- pılır ve gönüllü programları olmayan STK’lar tam meşru kabul edilmezler. Son olarak kural olmamakla beraber, genellikle STK’lar Der- nekler ve Vakıflar Kanunu altında kurulurken, sosyal girişimler ticaret kanunu altında kurulur. STK’lar genelde mevcut erkleri, politika ve hukuki mevzuat düzenlemeleri konusunda ikna etmek için çaba gösterir, önerilerini örnek projelerle gösterirler veya hayırseverlik üzerine kurulu sosyal hizmetler sağlarlar. Sosyal gi- rişimler ise değer üreten sistemli çözümlerin ekonomik yaşantı içinde olabildiğince yayılmasını teşvik ederek toplumsal kalkın- ma ve sosyal etkinin boyutlarını genişletir, bu sayede de sosyal değişimi tetiklemiş olur. Öte yandan sosyal girişimler ekonomik olarak sürdürülebilir olduğu, yani gerekli geliri kendi kendine yarattığı için, gelir kaynakları bulma konusunda dalgalanmalar yaşayan STK’lar sosyal girişimleri iktisadi işletmeler vasıtasıyla kendi bünyelerine katabilir. Sosyal girişimlerde para kazanmanın etik boyutu Para, etik boyutu yüzünden duygusal bir karmaşa yarattığından, genellikle sosyal girişim alanında açıkça konuşulmayan bir konu. Sosyal girişimlerin birkaç ay, sürse sürse bir iki yıllık kısa projeler olarak kalmaması, uzun vadeli etki yaratabilmesi için kendi ken- dini çeviren, amortismanları (geri ödemeleri) ve yatırım ihtiyaç- ları gözetilen sürdürülebilir bir iş modelinde çalışması gerekir. Sosyal girişimlerin kuruluş aşamasında kişi ve kurumlardan ba- ğış almaları, kamu maddi desteklerinden ve vergi muafiyeti gibi sübvansiyonlarından faydalanmaları yararlı olabilir. Ancak sosyal girişimlerin orta ve uzun vadede gelirlerini kendilerinin yarat- ması, bağışlara ve desteklere ihtiyaç duymaması, mümkünse kâr elde ederek bu kârı hizmetlerini yaygınlaştırmak için kullanması beklenir. Bu nedenle sosyal girişimler masraflarını karşılamak için gelir yaratmak ve çalışanlarının geçimini sağlamak zorunda. Sosyal girişimler parayı nereden sağlar? Sosyal girişimin, ihtiyaçlarını karşılayacak geliri nereden sağladı- ğı çalışmanın türüne göre değişiklik gösterir. Gelir ya çalışmanın içindeki bireyler tarafından emek ile oluşturulan ürünün satışın- dan, sunulan hizmet karşılığında müşterilerin ödediği bir bedel- den, hizmet veya ürün dağıtım sistemine üyeliklerden, alınan hizmet karşılığı verilen katkı paylarından sağlanabilir. Önemli olan yaratılan sosyal faydayla sağlanan gelir arasında açık ve hak- kaniyetli bir bağ olmasıdır. Tercih edilmese de, sadece başlangıç aşamasında olmak üzere belli bir ölçeği geçmeyen bağışlar ve hi- belerden de gelir sağlanabilir. Sosyal girişimler kâr edebilirler mi? Sosyal girişimler kâr elde edebilir ancak elde edilen kârın tekrar aynı veya başka bir sosyal girişime yatırılması gerekir. Yani bir
 • 3. sosyal girişim kişisel zenginlik elde etmek için kullanıldığı takdirdemeşruiyetiniyitirir.Buaçıdanmümkünsesosyalgiri- şimin“kâramacıgütmeyen”birşirketolarakkurulmasıuygun olur. Ancak burada dikkat edilmesi gereken konu “kâr amacı gütmeyen” şirket statüsünün ticari olanakları kısıtlamaması ve istenmeyen yaptırımlar getirmemesi. Avantajlar sağlaması durumunda da bazıları bunları felsefi olarak reddedebilir. Ba- zensosyalgirişimiçinbuvebaşkanedenlerden,normalşirket statüsüdahauygunolabilir.Budurumlardahisselerintamamı veya bir kısmı yatırım hissesi olarak ayrılarak şirket, defacto kâr amacı gütmeyen bir şirket halini alabilir. Ayrıca normal şirket olarak kurulan örgütler B Corp ve benzeri sertifikasyon sistemleriyle de meşruiyet sağlayabilirler. Sonuç olarak sosyal girişimler kâr elde edebilir, ancak elde ettiği kârı yine doğru- dan toplumsal veya doğal fayda için kullanmalı. Sosyal girişim kuranların ve çalışanlarının para beklentisi ne olmalı? Sosyal girişimlerin başarıya ulaşmasındaki en önemli etken, sosyal girişimi başlatan yetenekli girişimcilerle yaratıcı- lıkları, zekâları, çalışkanlıkları ve emekleriyle gi- rişimin başarıya ulaşması ve devam etmesi için çabalayan çalışanları. Sosyal girişim- ler ne kadar çok yeteneği bir araya ge- tirebilirse o ölçüde başarılı olur. Dola- yısıyla sosyal girişimin, kurucu veya kurucuları ile çalışanlarının gelir, daha doğrusu düzenli bir maaş ve sosyal güvence beklentisini karşıla- ması gerek. Her ne kadar yaptıkları iş, üst bir sosyal veya doğal faydaya hizmet etse de sosyal girişimcilik karşılık beklenmeden yapılan bir ha- yır işi, bir gönüllülük değil. Bu yaklaşım kendini STK’larda gösterir. Fakat sosyal girişimlerin masrafları ve verdikleri maaşlar konusunda şeffaf ve hesap verebilir olması gerek. Aksi halde çalışanların onurlu bir yaşam sürdüklerini ve bir üst amaca hizmet ettiklerini göstermeleri mümkün ol- maz. Geldiğimiz bu noktada belki en önemli soru, ihtiyaçla- rın ne olduğu ve standartların nasıl belirlenmesi ve ne olması gerektiği. Kurucu ve çalışan maaşları nasıl belirlenmelidir? Kâr amacı güden şirketler çalışan maaşlarını belirlerken, re- kabet içinde oldukları diğer şirketleri izleyerek hem yetenekli çalışanları çekmeye, hem de yüksek maaş vermemeye gayret ederler. Bunun için insan kaynakları bölümleri kendi uygula- malarını başka kurumlarla kıyaslar. “Benchmarking” terimi- nin Türkçe karşılığı olarak kıyaslama, bir örgütün daha iyiye doğru gitmek için, sektördeki en iyi veya kendisinden daha iyi uygulamalara sahip örgütlerin yöntem, süreç ve pratikle- rini kendisine uygun biçimde, yani uyarlayarak aktarması. Dolayısıyla sosyal girişimler kendilerine benzer sektörde ça- lışan ve aynı ciroya sahip şirketler arasından en yüksek maaş cetvelini ve sosyal hakları kendilerine uyarlamalı. Girişimin kurucusu benzer bir şirketin en üst düzey yöneticisi- nin maaşından daha yüksek bir maaş ile sosyal haklar almamalı. Sosyal girişimin diğer ça- lışanları da bu maaştan fazla olmamak kaydıyla, kıyaslamadan çıkan cetvele göre maaş almalı. Bu sağlandığı takdirde, kimsenin sosyal girişimi, mevcut kanunlar ve haklar kapsa- mında ayırarak yargılama, kurucu ve çalışanlarını etik olmamakla suçlama gibi bir hakkı olamaz. Bir eleştiri ve ilgili konuda mücadele olacaksa bu eleştiri ve mücadelenin bütünsektöreyönelikolmasıgerekir. Sonuç ve sorumluluk Sosyal girişimler günümüzde zamanın ru- hu ve ihtiyaçları nedeniyle artarken, bu alana katılanlariçinsomutayırtediciözelliklervetemelpren- sipler olması son derece kritik önemde. Bu örgütlerin yu- karıdaki tanımlara göre kurgulanması önemli. Yeni katılan- larda şeffaflık, hesap verilebilirlik, kurallara göre belirlenmiş bir gelir ve maaş yapısı olması gerek. Bu kriter ve ayrımlara dikkat edilmezse sosyal girişimi herhangi bir toplumsal fayda kaygısı olmayan ve kâr maksimizasyonu yapan bir şirketten ayıramayız. Ayıramazsak, sosyal girişimcilik maskesi altın- da bu belirsizlikten yararlananlar sosyal girişimlerin toplum içindeki olumlu bakış açısına gölge düşürebilir. Bu da sosyal girişimlerin mevcut gelişimini yavaşlatır. Sosyal girişimlerin yükselişine ivme katmak için yapılması gereken, hem bu ay- rım ve etik kurallara dikkat etmek hem de hammadde ve ge- rekli hizmet alımlarında sosyal girişimlere öncelik tanıyarak bu ekonominin büyümesi ve güçlenmesine katkı sağlamak. OPTİMİSTMAYIS 2014 112 S O S Y A L G İ R İ Ş İ M C İ L İ K Sosyal girişimler günümüzde zamanın ruhu ve ihtiyaçları nedeniyle artarken, bu alana katılanlar için somut ayırt edici özellikler ve temel prensipler olması son derece kritik önemde. UYGAR ÖZESMİ, EDA BAYRAKTAR, ERHAN BOZKURT FOTOĞRAF:ÖZGÜRGÜVENÇ