SlideShare a Scribd company logo
26.9.2016 1
Sosiaalityön tietokäytännöt ja
asiakkaan osallisuus tiedon
rakentumisessa
Valtakunnalliset lastensuojelupäivät Jyväskylässä
28.9.2016
Sosiaalityön tietokäytännöt / Pasi Pohjola, THL
Kuka olen?
Pasi Pohjola, yhteiskuntatieteilijä, YTT
– Kehittämispäällikkönä THL:ssä, Reformit-yksikössä
– Työtehtävät nykyisellään liittyvät sote-uudistukseen, erityisesti
palveluiden integraatioon uudistuksessa
– Vankka kokemus sote-palveluiden kehittämisestä (esim. Kaste-
ohjelmapäällikkö, Innokylä)
– Ennen THL:n pestejä tutkijana Jyväskylän ja Helsingin
yliopistossa (mm. käytäntöjen ja tiedonrakentumisen tutkimus)
26.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä 2
Esityksen sisältö
1. Tietokäytännöt sosiaalityössä
2. Vaihtoalue tiedon rakentumisen näyttämönä
3. Asiakkaan osallisuus tiedon rakentumisessa
4. Asiakas ja ammattilaiset palveluiden rajapinnoilla
5. Johtopäätökset ja yhteenveto
26.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä 3
1. TIETOKÄYTÄNNÖT
SOSIAALITYÖSSÄ
26.9.2016 4Esityksen nimi / Tekijä
Käytäntökäänne ja käytäntötutkimus
• Käytäntökäänne (practice turn) yhteiskuntatieteissä:
Kiinnostus sosiaalisten käytäntöjen tutkimiseen (vrt. diskurssi,
rakenne)
• Sosiaalityössä on viime vuosina kasvanut kiinnostus
käytäntötutkimukseen
• Käytäntötutkimuksella ei varsinaista yhteistä teoriaa tai
metodologiaa
26.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä 5
Tietokäytännöt sosiaalityössä
• Sosiaaliset käytännöt: sisäistetty ja rutiininomainen jaettu
tapa toimia tietyissä tilanteessa
– Soveltuu tilanteisiin, joissa toiminnan kohde pysyy hyvin
samankaltaisena.
• Tietokäytännöt: sisäistetty ja rutiininomainen jaettu tapa
toimia, kun toiminnan kohde on avoin ja muuttuva
– Erilaiset sosiaalityön asiakkuudet, kuten lastensuojeluperheiden
vaihtelevat tilanteet
26.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä 6
Tietokäytäntöjen erityispiirteet
• Tieto ja sen rakentuminen keskiössä
• Avoimet toiminnan kohteet -> toiminta edellyttää tiedon
tuottamista asiasta tai tilanteesta
• Ei ole pelkää informaation keräämistä (esim. kirjaaminen
kirjaamisen vuoksi)
26.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä 7
Mitä tietokäytännöt tuo sosiaalityöhön
• Tarkastelutavan muutos yksilöstä asiantuntijana jaettaviin
toimintatapoihin
– Mahdollistaa toisilta oppimisen entistä tehokkaammin
• Antaa välineet toimintatapojen jakamiseen, kehittämiseen ja
arviointiin
– ”Näin onnistuimme parantamaan asiakkaan osallisuutta”
• Nostaa esille kysymyksen tiedon rakentumisesta
sosiaalityössä, eli miten ja missä tieto asiakastilanteessa
syntyy
26.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä 8
2. VAIHTOALUEET
26.9.2016 9Esityksen nimi / Tekijä
Vaihtoalue tietokäytännön keskiössä
• Vaihtoalue (trading zone) on tietokäytäntöä määrittävä,
vuorovaikutteisen kohtaamisen paikka
• Se minkälainen vaihtoalue asiakastilanteessa rakentuu,
määrittää miten tieto rakentuu
• Vaihtoalueella on vaikutusta siihen, minkälainen asiakkaan
osallisuus tiedon rakentumiseen on
26.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä 10
Yksisuuntainen ja vuorovaikutteinen
vaihtoalue
Yksisuuntainen vaihtoalue
– Kieli, käsitteet, välineet ja merkitykset määrittyvät yhden
vuorovaikutuksessa olevan tahon toimesta
Vuorovaikutteinen vaihtoalue
– Osin jaettu kieli ja käsitteet. Merkitykset ovat jaettuja
Soveltuvat erilaisiin asiakastilanteisiin
26.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä 11
Asiantuntijuus vaihtoalueilla
• Yksisuuntainen vaihtoalue kuvaa perinteisempää
asiantuntijanäkemystä, eli esim. ammattilainen on asiantuntija
– Onko asiakas toiminnan kohde vai aktiivinen toimija?
• Vuorovaikutteinen vaihtoalue edellyttää usein
asiantuntijaroolissa muutosta
– Asiakas aktiivisena toimijana ja osallisena omaan palveluunsa
• Erityisesti moniammatillisessa yhteistyössä edellytetään
uudenlaista asiantuntijuutta (vuorovaikutteinen asiantuntijuus)
26.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä 12
3. ASIAKKAAN OSALLISUUS
26.9.2016 13Esityksen nimi / Tekijä
Perusteita osallisuudelle laeissa
• Sosiaalihuoltolain tavoitteena on edistää osallisuutta ja
asiakaslähtöisyyttä (1 §)
• Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
säätää asiakkaan oikeudesta osallistua ja vaikuttaa
palveluidensa suunnitteluun ja toteuttamiseen (8 §)
• Lastensuojelulaissa säädetään lapsen mielipiteen
selvittämisestä ja kuulemisesta (20 § - 24 §)
26.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä 14
Osallisuuteen liittyviä otteita
tutkimusaineistosta
Lastensuojelun asiakkaiden haastatteluaineisto:
”Sit sä meet sinne, sä kerrot sun mielipiteen ja sen jälkeen
otetaan niinku paperit, jotka on tehty jo ennen kuin sä tuut sinne”
”Ja sit kun musta tuntuu oikeasti et ensimmäistä kertaa mun
kokemuksilla ja tällaisilla on ni on oikeesti niinku merkitystä”
P. Pohjola, N. Pitkänen & J. Koivisto, Sosiaalityön tietokäytännöt vuorovaikutteisina
vaihtoalueina. Janus 23 (2) 2015, 175-189.
26.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä 15
Osallisuus ja vaihtoalueet
Vaihtoalueiden tyypit eivät ole parempia tai huonompia, vaan
paremmin soveltuvia erilaisiin tilanteisiin
• Yksisuuntainen vaihtoalue:
– Toimii tilanteissa, joissa tarvitaan vahvempaa sosiaalityön
ammattilaisen otetta
– Voi myös joissain tilanteissa heikentää asiakkaan osallisuutta
• Vuorovaikutteinen vaihtoalue:
– Voi vahvistaa asiakkaan osallisuuden kokemusta
– Haastava tilanteissa, joissa ei ole edellytyksiä vuorovaikutukselle
26.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä 16
4. PALVELUIDEN
RAJAPINNALLA
26.9.2016 17Esityksen nimi / Tekijä
Paljon palveluita käyttävät asiakkaat
• Selvitysten mukaan (esim. Oulu) 10 % sote-asiakkaista
tuottaa 80 % sote-kustannuksista
– Suurimmalla osalla 10 % kuuluvista on sekä sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakkuuksia
– Yksi paljon palveluita käyttävä ryhmä, joka selvityksissä nousee
esille ovat lastensuojelun asiakkaat (asiakasperheet)
• Paljon palveluita käyttävien osalta tietokäytännöt ja
vaihtoalueet eivät kosketa vain yhtä ammattilaista ja
asiakasta
26.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä 18
Useat palvelut ja moniammatillinen tuki
• Lastensuojelulain mukaan lastensuojelutarpeen lisäksi on
tehtävä sosiaalihuoltolain 36 § mukainen palvelutarpeen
arviointi, jonka tekemisessä sosiaalityöntekijä voi olla
yhteydessä yhteistyötahoihin ja asiantuntijoihin
sosiaalihuoltolain 41 § mukaisesti
• Kun kohtaamisessa onkin ammattilaisen ja asiakkaan sijaan
useampia ammattilaisia, omaisia ja läheisiä, haasteet
tietokäytäntöjen ja vaihtoalueen suhteen kasvaa
26.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä 19
Tietokäytännöt ja vaihtoalueet rajapinnoilla
• ” Sosiaalihuoltoa toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden
kanssa siten, että sosiaalihuollon ja tarvittaessa muiden
hallinnonalojen palvelut muodostavat asiakkaan edun
mukaisen kokonaisuuden” (41 §)
• Moniammatillisten kohtaamisten lisäksi palveluiden toteutus
kokonaisuutena edellyttää toimivia tietokäytäntöjä ja
soveltuvien vaihtoalueiden rakentumista.
26.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä 20
JOHTOPÄÄTÖKSET JA
YHTEENVETO
26.9.2016 21Esityksen nimi / Tekijä
Entä se sote-uudistus?
• Sote-uudistuksen tavoitteissa palveluintegraatio on keskiössä
• Integraatiota ei kuitenkaan synny vain lakeja säätämällä
– Tarvitaan toiminnan ja toimintatapojen kehittämistä
– Osin erityislainsäädäntö jo ohjaa siihen suuntaan
– Meillä on jo hyviä toimivia yhteen sovitettuja palveluita
• Integraatio hyödyttää asiakasta vain, jos:
– Ammattilaisten yhteistyö ja vuorovaikutus toimii
– Palvelut toimivat kokonaisuutena ja asiakkaan tarpeisiin vastaten
26.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä 22
Tietokäytäntöjen mahdollisuudet
• Sosiaalityön tarkasteleminen tietokäytäntölasien läpi
mahdollistaa:
– Toimintatapojen kehittämisen, jakamisen ja niiden toimivuuden
arvioinnin
– Tarkastelun, missä, miten ja kenen toimesta tiedon rakentuminen
tapahtuu
– Vuorovaikutuksen toimintatapojen, välineiden ja keinojen
kehittämisen
26.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä 23
Vaihtoalueet vuorovaikutuksen tekijänä
• Väline uusien, osallisuutta vahvistavien toimintatapojen
kehittämiseen
• Työkalu moniammatillisen tuen työmuotojen uudistamiseen
• Keino parantaa palveluiden toteuttamista kokonaisuuksina
=> Osallisuuden vahvistaminen edellyttää monesti
vuorovaikutteisten vaihtoalueiden kehittämistä!
26.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä 24
KIITOS!
Yhteydenotot:
pasi.pohjola@thl.fi
26.9.2016 25Esityksen nimi / Tekijä
Lähteitä
Pohjola, Pasi & Pitkänen, Niina & Koivisto, Juha (2015) Sosiaalityön tietokäytännöt
vuorovaikutteisina vaihtoalueina. Janus 23 (2): 175-189.
Pohjola, Pasi & Korhonen, Satu (2014) Social work as knowledge work: knowledge
practices and multi-professional collaboration. Nordic Social Work Research 4
(supplement 1): 26-43.
Gorman, Michael (toim.) (2010) Trading Zones and Interactional Expertise. Cambridge,
MA: The MIT Press.
Collins, Harry & Evans, Robert (2007) Rethinking Expertise. Chicago: The University of
Chicago Press.
Palsanen, Kati & Kääriäinen, Aino (2015) Asiakkaiden ja ammattilaisten
yhteistoiminnallisen työskentelyn merkityiset ja seuraukset. Janus 23 (2): 190-205.
26.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä 26

More Related Content

Viewers also liked

Congruence Distributive Varieties With Compact Intersection Property
Congruence Distributive Varieties With Compact Intersection PropertyCongruence Distributive Varieties With Compact Intersection Property
Congruence Distributive Varieties With Compact Intersection Property
filipke85
 
Marja Heikkilä:Lasten ja perheiden palveluiden tulevaisuuden suunnitelmat Kes...
Marja Heikkilä:Lasten ja perheiden palveluiden tulevaisuuden suunnitelmat Kes...Marja Heikkilä:Lasten ja perheiden palveluiden tulevaisuuden suunnitelmat Kes...
Marja Heikkilä:Lasten ja perheiden palveluiden tulevaisuuden suunnitelmat Kes...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Chase xero profile
Chase xero profileChase xero profile
Chase xero profile
Aditya Pandey
 
Архітектура та інтнрєр в готельному господарстві
Архітектура та інтнрєр в готельному господарствіАрхітектура та інтнрєр в готельному господарстві
Архітектура та інтнрєр в готельному господарстві
Nata_iv
 
Claude Resources Inc. European Gold Forum Presentation April 2016
Claude Resources Inc. European Gold Forum Presentation April 2016Claude Resources Inc. European Gold Forum Presentation April 2016
Claude Resources Inc. European Gold Forum Presentation April 2016
Marc Lepage, CPIR
 
News Media - DuPage Airport Authority
News Media - DuPage Airport AuthorityNews Media - DuPage Airport Authority
News Media - DuPage Airport AuthorityMichael Masciola
 
THIẾT KẾ BỂ CHỨA BÊ TÔNG CII
THIẾT KẾ BỂ CHỨA BÊ TÔNG CIITHIẾT KẾ BỂ CHỨA BÊ TÔNG CII
THIẾT KẾ BỂ CHỨA BÊ TÔNG CII
Song ty
 
Päivi Sinko: Lapsen erityisten tarpeiden huomioiminen lapsen sijaishuoltopaik...
Päivi Sinko: Lapsen erityisten tarpeiden huomioiminen lapsen sijaishuoltopaik...Päivi Sinko: Lapsen erityisten tarpeiden huomioiminen lapsen sijaishuoltopaik...
Päivi Sinko: Lapsen erityisten tarpeiden huomioiminen lapsen sijaishuoltopaik...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Lapsen osallisuus digitaalisessa mediassa.
Lapsen osallisuus digitaalisessa mediassa. Lapsen osallisuus digitaalisessa mediassa.
Lapsen osallisuus digitaalisessa mediassa.
Lastensuojelun Keskusliitto
 
BeatBrokerProfile_EventPromoter_2011
BeatBrokerProfile_EventPromoter_2011BeatBrokerProfile_EventPromoter_2011
BeatBrokerProfile_EventPromoter_2011
Sam Young
 
2nd Qt 2016 Loveland-Northern Colorado RE Market Report Cover
2nd Qt 2016 Loveland-Northern Colorado RE Market Report Cover2nd Qt 2016 Loveland-Northern Colorado RE Market Report Cover
2nd Qt 2016 Loveland-Northern Colorado RE Market Report Cover
Michael Masciola
 

Viewers also liked (11)

Congruence Distributive Varieties With Compact Intersection Property
Congruence Distributive Varieties With Compact Intersection PropertyCongruence Distributive Varieties With Compact Intersection Property
Congruence Distributive Varieties With Compact Intersection Property
 
Marja Heikkilä:Lasten ja perheiden palveluiden tulevaisuuden suunnitelmat Kes...
Marja Heikkilä:Lasten ja perheiden palveluiden tulevaisuuden suunnitelmat Kes...Marja Heikkilä:Lasten ja perheiden palveluiden tulevaisuuden suunnitelmat Kes...
Marja Heikkilä:Lasten ja perheiden palveluiden tulevaisuuden suunnitelmat Kes...
 
Chase xero profile
Chase xero profileChase xero profile
Chase xero profile
 
Архітектура та інтнрєр в готельному господарстві
Архітектура та інтнрєр в готельному господарствіАрхітектура та інтнрєр в готельному господарстві
Архітектура та інтнрєр в готельному господарстві
 
Claude Resources Inc. European Gold Forum Presentation April 2016
Claude Resources Inc. European Gold Forum Presentation April 2016Claude Resources Inc. European Gold Forum Presentation April 2016
Claude Resources Inc. European Gold Forum Presentation April 2016
 
News Media - DuPage Airport Authority
News Media - DuPage Airport AuthorityNews Media - DuPage Airport Authority
News Media - DuPage Airport Authority
 
THIẾT KẾ BỂ CHỨA BÊ TÔNG CII
THIẾT KẾ BỂ CHỨA BÊ TÔNG CIITHIẾT KẾ BỂ CHỨA BÊ TÔNG CII
THIẾT KẾ BỂ CHỨA BÊ TÔNG CII
 
Päivi Sinko: Lapsen erityisten tarpeiden huomioiminen lapsen sijaishuoltopaik...
Päivi Sinko: Lapsen erityisten tarpeiden huomioiminen lapsen sijaishuoltopaik...Päivi Sinko: Lapsen erityisten tarpeiden huomioiminen lapsen sijaishuoltopaik...
Päivi Sinko: Lapsen erityisten tarpeiden huomioiminen lapsen sijaishuoltopaik...
 
Lapsen osallisuus digitaalisessa mediassa.
Lapsen osallisuus digitaalisessa mediassa. Lapsen osallisuus digitaalisessa mediassa.
Lapsen osallisuus digitaalisessa mediassa.
 
BeatBrokerProfile_EventPromoter_2011
BeatBrokerProfile_EventPromoter_2011BeatBrokerProfile_EventPromoter_2011
BeatBrokerProfile_EventPromoter_2011
 
2nd Qt 2016 Loveland-Northern Colorado RE Market Report Cover
2nd Qt 2016 Loveland-Northern Colorado RE Market Report Cover2nd Qt 2016 Loveland-Northern Colorado RE Market Report Cover
2nd Qt 2016 Loveland-Northern Colorado RE Market Report Cover
 

Similar to Pasi Pohjola: Sosiaalityön tietokäytännöt ja asiakkaan osallisuus tiedon rakentumisessa

Eksoten palvelut integraatiotutkimuksen peilissä
Eksoten palvelut integraatiotutkimuksen peilissäEksoten palvelut integraatiotutkimuksen peilissä
Eksoten palvelut integraatiotutkimuksen peilissä
THL
 
Miten osaava työvoima varmistetaan soten murroksessa? - Case COPE
Miten osaava työvoima varmistetaan soten murroksessa? - Case COPEMiten osaava työvoima varmistetaan soten murroksessa? - Case COPE
Miten osaava työvoima varmistetaan soten murroksessa? - Case COPE
THL
 
Kaupunkien kehitystarpeet workshop yhteenveto
Kaupunkien kehitystarpeet workshop yhteenvetoKaupunkien kehitystarpeet workshop yhteenveto
Kaupunkien kehitystarpeet workshop yhteenveto
Tekes Programmes and Campaigns
 
Temaattiset Torstait - Verkostosymposium 30.5.2013 (Pohjois-Pohjanmaa)
Temaattiset Torstait - Verkostosymposium 30.5.2013 (Pohjois-Pohjanmaa)Temaattiset Torstait - Verkostosymposium 30.5.2013 (Pohjois-Pohjanmaa)
Temaattiset Torstait - Verkostosymposium 30.5.2013 (Pohjois-Pohjanmaa)
Business Arena Oy
 
Kevätkylvö 2013 -kooste
Kevätkylvö 2013 -koosteKevätkylvö 2013 -kooste
Kevätkylvö 2013 -kooste
Business Arena Oy
 
opinnaytetyo_humak_martikainen_antti_oksanen_jaakko
opinnaytetyo_humak_martikainen_antti_oksanen_jaakkoopinnaytetyo_humak_martikainen_antti_oksanen_jaakko
opinnaytetyo_humak_martikainen_antti_oksanen_jaakkoAntti Martikainen
 
Johtaminen uudistuvissa sote-palveluissa, Päivi Sillanaukee, 12.5.2016
Johtaminen uudistuvissa sote-palveluissa, Päivi Sillanaukee, 12.5.2016Johtaminen uudistuvissa sote-palveluissa, Päivi Sillanaukee, 12.5.2016
Johtaminen uudistuvissa sote-palveluissa, Päivi Sillanaukee, 12.5.2016
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
Paivi Sutinen
 
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
Paivi Sutinen
 
FinSoc-tiimin esittely
FinSoc-tiimin esittelyFinSoc-tiimin esittely
FinSoc-tiimin esittely
Minna Kivipelto
 
Fountain Park asiakastilaisuus 2.6.2010
Fountain Park asiakastilaisuus 2.6.2010Fountain Park asiakastilaisuus 2.6.2010
Fountain Park asiakastilaisuus 2.6.2010
anukokko
 
Miten kokeilukulttuuri muuttaa elämää kunnissa?
Miten kokeilukulttuuri muuttaa elämää kunnissa?Miten kokeilukulttuuri muuttaa elämää kunnissa?
Miten kokeilukulttuuri muuttaa elämää kunnissa?
Kokeileva Suomi
 
OSY perustoiminnallisuus - kickoff - kayttajien huomioiminen
OSY perustoiminnallisuus - kickoff - kayttajien huomioiminenOSY perustoiminnallisuus - kickoff - kayttajien huomioiminen
OSY perustoiminnallisuus - kickoff - kayttajien huomioiminen
Teemu Ropponen
 
Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla - SIEPP 2017-2020
Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla - SIEPP 2017-2020Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla - SIEPP 2017-2020
Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla - SIEPP 2017-2020
THL
 
Kunnan johtamisen viitearkkitehtuurin esitys
Kunnan johtamisen viitearkkitehtuurin esitysKunnan johtamisen viitearkkitehtuurin esitys
Kunnan johtamisen viitearkkitehtuurin esitys
Paivi Sutinen
 
Temaattiset Torstait - Vaikuttavuus
Temaattiset Torstait - VaikuttavuusTemaattiset Torstait - Vaikuttavuus
Temaattiset Torstait - Vaikuttavuus
Business Arena Oy
 
Henkilökohtainen budjetti, Arja Peiponen,vanhuspalvelujohtaja, 17.3.2011
Henkilökohtainen budjetti, Arja Peiponen,vanhuspalvelujohtaja, 17.3.2011Henkilökohtainen budjetti, Arja Peiponen,vanhuspalvelujohtaja, 17.3.2011
Henkilökohtainen budjetti, Arja Peiponen,vanhuspalvelujohtaja, 17.3.2011Palveluseteli-hanke
 
Osallistumisympäristö kehittäjäyhteisö 9.3.2011
Osallistumisympäristö kehittäjäyhteisö 9.3.2011Osallistumisympäristö kehittäjäyhteisö 9.3.2011
Osallistumisympäristö kehittäjäyhteisö 9.3.2011
Teemu Ropponen
 
Avoimuus 10.12.aalto
Avoimuus 10.12.aaltoAvoimuus 10.12.aalto
Avoimuus 10.12.aalto
Tuija Aalto
 
SUW Case Palveluseteli, Eija Seppänen ja Tuomo Melin
SUW Case Palveluseteli, Eija Seppänen ja Tuomo MelinSUW Case Palveluseteli, Eija Seppänen ja Tuomo Melin
SUW Case Palveluseteli, Eija Seppänen ja Tuomo MelinOulu Wellness Institute
 

Similar to Pasi Pohjola: Sosiaalityön tietokäytännöt ja asiakkaan osallisuus tiedon rakentumisessa (20)

Eksoten palvelut integraatiotutkimuksen peilissä
Eksoten palvelut integraatiotutkimuksen peilissäEksoten palvelut integraatiotutkimuksen peilissä
Eksoten palvelut integraatiotutkimuksen peilissä
 
Miten osaava työvoima varmistetaan soten murroksessa? - Case COPE
Miten osaava työvoima varmistetaan soten murroksessa? - Case COPEMiten osaava työvoima varmistetaan soten murroksessa? - Case COPE
Miten osaava työvoima varmistetaan soten murroksessa? - Case COPE
 
Kaupunkien kehitystarpeet workshop yhteenveto
Kaupunkien kehitystarpeet workshop yhteenvetoKaupunkien kehitystarpeet workshop yhteenveto
Kaupunkien kehitystarpeet workshop yhteenveto
 
Temaattiset Torstait - Verkostosymposium 30.5.2013 (Pohjois-Pohjanmaa)
Temaattiset Torstait - Verkostosymposium 30.5.2013 (Pohjois-Pohjanmaa)Temaattiset Torstait - Verkostosymposium 30.5.2013 (Pohjois-Pohjanmaa)
Temaattiset Torstait - Verkostosymposium 30.5.2013 (Pohjois-Pohjanmaa)
 
Kevätkylvö 2013 -kooste
Kevätkylvö 2013 -koosteKevätkylvö 2013 -kooste
Kevätkylvö 2013 -kooste
 
opinnaytetyo_humak_martikainen_antti_oksanen_jaakko
opinnaytetyo_humak_martikainen_antti_oksanen_jaakkoopinnaytetyo_humak_martikainen_antti_oksanen_jaakko
opinnaytetyo_humak_martikainen_antti_oksanen_jaakko
 
Johtaminen uudistuvissa sote-palveluissa, Päivi Sillanaukee, 12.5.2016
Johtaminen uudistuvissa sote-palveluissa, Päivi Sillanaukee, 12.5.2016Johtaminen uudistuvissa sote-palveluissa, Päivi Sillanaukee, 12.5.2016
Johtaminen uudistuvissa sote-palveluissa, Päivi Sillanaukee, 12.5.2016
 
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
 
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
 
FinSoc-tiimin esittely
FinSoc-tiimin esittelyFinSoc-tiimin esittely
FinSoc-tiimin esittely
 
Fountain Park asiakastilaisuus 2.6.2010
Fountain Park asiakastilaisuus 2.6.2010Fountain Park asiakastilaisuus 2.6.2010
Fountain Park asiakastilaisuus 2.6.2010
 
Miten kokeilukulttuuri muuttaa elämää kunnissa?
Miten kokeilukulttuuri muuttaa elämää kunnissa?Miten kokeilukulttuuri muuttaa elämää kunnissa?
Miten kokeilukulttuuri muuttaa elämää kunnissa?
 
OSY perustoiminnallisuus - kickoff - kayttajien huomioiminen
OSY perustoiminnallisuus - kickoff - kayttajien huomioiminenOSY perustoiminnallisuus - kickoff - kayttajien huomioiminen
OSY perustoiminnallisuus - kickoff - kayttajien huomioiminen
 
Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla - SIEPP 2017-2020
Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla - SIEPP 2017-2020Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla - SIEPP 2017-2020
Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla - SIEPP 2017-2020
 
Kunnan johtamisen viitearkkitehtuurin esitys
Kunnan johtamisen viitearkkitehtuurin esitysKunnan johtamisen viitearkkitehtuurin esitys
Kunnan johtamisen viitearkkitehtuurin esitys
 
Temaattiset Torstait - Vaikuttavuus
Temaattiset Torstait - VaikuttavuusTemaattiset Torstait - Vaikuttavuus
Temaattiset Torstait - Vaikuttavuus
 
Henkilökohtainen budjetti, Arja Peiponen,vanhuspalvelujohtaja, 17.3.2011
Henkilökohtainen budjetti, Arja Peiponen,vanhuspalvelujohtaja, 17.3.2011Henkilökohtainen budjetti, Arja Peiponen,vanhuspalvelujohtaja, 17.3.2011
Henkilökohtainen budjetti, Arja Peiponen,vanhuspalvelujohtaja, 17.3.2011
 
Osallistumisympäristö kehittäjäyhteisö 9.3.2011
Osallistumisympäristö kehittäjäyhteisö 9.3.2011Osallistumisympäristö kehittäjäyhteisö 9.3.2011
Osallistumisympäristö kehittäjäyhteisö 9.3.2011
 
Avoimuus 10.12.aalto
Avoimuus 10.12.aaltoAvoimuus 10.12.aalto
Avoimuus 10.12.aalto
 
SUW Case Palveluseteli, Eija Seppänen ja Tuomo Melin
SUW Case Palveluseteli, Eija Seppänen ja Tuomo MelinSUW Case Palveluseteli, Eija Seppänen ja Tuomo Melin
SUW Case Palveluseteli, Eija Seppänen ja Tuomo Melin
 

More from Lastensuojelun Keskusliitto

Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseenLapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminenSukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissaRomanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Sauli Hyvärisen esitys
Sauli Hyvärisen esitysSauli Hyvärisen esitys
Sauli Hyvärisen esitys
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Hanna Heinosen esitys
Hanna Heinosen esitys Hanna Heinosen esitys
Hanna Heinosen esitys
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Tellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
Tellervo Uljas: VanhemmuusvalmennusTellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
Tellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Eliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Eliisa Roine: VanhemmuusvalmennusEliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Eliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissäSari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksiaPetri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Lastensuojelun Keskusliitto
 
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Lastensuojelun Keskusliitto
 

More from Lastensuojelun Keskusliitto (20)

Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
Ensiaskel tulevaisuuteen. 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumis...
 
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseenLapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
Lapsen oikeudet: johdanto mediakasvatuksen tehtävien laatimiseen
 
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
Lapsivaikutusten arviointi: mistä kaikesta siinä on kyse?
 
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
Lapsivaikutusten arviointi: Mitä, miksi ja miten
 
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
Turun tyttöjen talo: Missä ne tytöt on? Työkaluja maahanmuuttajataustaisten t...
 
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminenSukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
Sukupuoleltaan moninaisen lapsen kohtaaminen
 
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissaRomanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
Romanomissio ry: Romaniasiakas sosiaalipalveluissa
 
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
Pakolaisavun Linkki-hanke: Päiväkoti ja koulu maahanmuuttajaperheiden näkökul...
 
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
Miksi tarvitaan kansallista lapsistrategiaa?
 
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
Reflektiivisyys lasten ja vanhempien kohtaamisesssa
 
Sauli Hyvärisen esitys
Sauli Hyvärisen esitysSauli Hyvärisen esitys
Sauli Hyvärisen esitys
 
Hanna Heinosen esitys
Hanna Heinosen esitys Hanna Heinosen esitys
Hanna Heinosen esitys
 
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
Sanna Peltonen: Perhetupa lapsiperheiden kohtaamispaikka
 
Tellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
Tellervo Uljas: VanhemmuusvalmennusTellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
Tellervo Uljas: Vanhemmuusvalmennus
 
Eliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Eliisa Roine: VanhemmuusvalmennusEliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
Eliisa Roine: Vanhemmuusvalmennus
 
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissäSari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
Sari Varpama: Perheasiain neuvottelukeskus perheiden tukena erokysymyksissä
 
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
Taina Laajasalo: Kaltoinkohdeltujen lasten kohtaaminen - työmenetelmät ammatt...
 
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
Kirsi Hokkila: Nuorten hoivaajien psykososiaalinen kehitys ja siirtymät kehit...
 
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksiaPetri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
Petri Paju: Nuorten hoivaajien määrä, valistuneita arvauksia
 
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
Juha A. Pantzar: Menikö luotto luotottajiin? Kaikille eväät elämään -avaussem...
 

Pasi Pohjola: Sosiaalityön tietokäytännöt ja asiakkaan osallisuus tiedon rakentumisessa

 • 1. 26.9.2016 1 Sosiaalityön tietokäytännöt ja asiakkaan osallisuus tiedon rakentumisessa Valtakunnalliset lastensuojelupäivät Jyväskylässä 28.9.2016 Sosiaalityön tietokäytännöt / Pasi Pohjola, THL
 • 2. Kuka olen? Pasi Pohjola, yhteiskuntatieteilijä, YTT – Kehittämispäällikkönä THL:ssä, Reformit-yksikössä – Työtehtävät nykyisellään liittyvät sote-uudistukseen, erityisesti palveluiden integraatioon uudistuksessa – Vankka kokemus sote-palveluiden kehittämisestä (esim. Kaste- ohjelmapäällikkö, Innokylä) – Ennen THL:n pestejä tutkijana Jyväskylän ja Helsingin yliopistossa (mm. käytäntöjen ja tiedonrakentumisen tutkimus) 26.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä 2
 • 3. Esityksen sisältö 1. Tietokäytännöt sosiaalityössä 2. Vaihtoalue tiedon rakentumisen näyttämönä 3. Asiakkaan osallisuus tiedon rakentumisessa 4. Asiakas ja ammattilaiset palveluiden rajapinnoilla 5. Johtopäätökset ja yhteenveto 26.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä 3
 • 5. Käytäntökäänne ja käytäntötutkimus • Käytäntökäänne (practice turn) yhteiskuntatieteissä: Kiinnostus sosiaalisten käytäntöjen tutkimiseen (vrt. diskurssi, rakenne) • Sosiaalityössä on viime vuosina kasvanut kiinnostus käytäntötutkimukseen • Käytäntötutkimuksella ei varsinaista yhteistä teoriaa tai metodologiaa 26.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä 5
 • 6. Tietokäytännöt sosiaalityössä • Sosiaaliset käytännöt: sisäistetty ja rutiininomainen jaettu tapa toimia tietyissä tilanteessa – Soveltuu tilanteisiin, joissa toiminnan kohde pysyy hyvin samankaltaisena. • Tietokäytännöt: sisäistetty ja rutiininomainen jaettu tapa toimia, kun toiminnan kohde on avoin ja muuttuva – Erilaiset sosiaalityön asiakkuudet, kuten lastensuojeluperheiden vaihtelevat tilanteet 26.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä 6
 • 7. Tietokäytäntöjen erityispiirteet • Tieto ja sen rakentuminen keskiössä • Avoimet toiminnan kohteet -> toiminta edellyttää tiedon tuottamista asiasta tai tilanteesta • Ei ole pelkää informaation keräämistä (esim. kirjaaminen kirjaamisen vuoksi) 26.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä 7
 • 8. Mitä tietokäytännöt tuo sosiaalityöhön • Tarkastelutavan muutos yksilöstä asiantuntijana jaettaviin toimintatapoihin – Mahdollistaa toisilta oppimisen entistä tehokkaammin • Antaa välineet toimintatapojen jakamiseen, kehittämiseen ja arviointiin – ”Näin onnistuimme parantamaan asiakkaan osallisuutta” • Nostaa esille kysymyksen tiedon rakentumisesta sosiaalityössä, eli miten ja missä tieto asiakastilanteessa syntyy 26.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä 8
 • 10. Vaihtoalue tietokäytännön keskiössä • Vaihtoalue (trading zone) on tietokäytäntöä määrittävä, vuorovaikutteisen kohtaamisen paikka • Se minkälainen vaihtoalue asiakastilanteessa rakentuu, määrittää miten tieto rakentuu • Vaihtoalueella on vaikutusta siihen, minkälainen asiakkaan osallisuus tiedon rakentumiseen on 26.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä 10
 • 11. Yksisuuntainen ja vuorovaikutteinen vaihtoalue Yksisuuntainen vaihtoalue – Kieli, käsitteet, välineet ja merkitykset määrittyvät yhden vuorovaikutuksessa olevan tahon toimesta Vuorovaikutteinen vaihtoalue – Osin jaettu kieli ja käsitteet. Merkitykset ovat jaettuja Soveltuvat erilaisiin asiakastilanteisiin 26.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä 11
 • 12. Asiantuntijuus vaihtoalueilla • Yksisuuntainen vaihtoalue kuvaa perinteisempää asiantuntijanäkemystä, eli esim. ammattilainen on asiantuntija – Onko asiakas toiminnan kohde vai aktiivinen toimija? • Vuorovaikutteinen vaihtoalue edellyttää usein asiantuntijaroolissa muutosta – Asiakas aktiivisena toimijana ja osallisena omaan palveluunsa • Erityisesti moniammatillisessa yhteistyössä edellytetään uudenlaista asiantuntijuutta (vuorovaikutteinen asiantuntijuus) 26.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä 12
 • 13. 3. ASIAKKAAN OSALLISUUS 26.9.2016 13Esityksen nimi / Tekijä
 • 14. Perusteita osallisuudelle laeissa • Sosiaalihuoltolain tavoitteena on edistää osallisuutta ja asiakaslähtöisyyttä (1 §) • Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista säätää asiakkaan oikeudesta osallistua ja vaikuttaa palveluidensa suunnitteluun ja toteuttamiseen (8 §) • Lastensuojelulaissa säädetään lapsen mielipiteen selvittämisestä ja kuulemisesta (20 § - 24 §) 26.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä 14
 • 15. Osallisuuteen liittyviä otteita tutkimusaineistosta Lastensuojelun asiakkaiden haastatteluaineisto: ”Sit sä meet sinne, sä kerrot sun mielipiteen ja sen jälkeen otetaan niinku paperit, jotka on tehty jo ennen kuin sä tuut sinne” ”Ja sit kun musta tuntuu oikeasti et ensimmäistä kertaa mun kokemuksilla ja tällaisilla on ni on oikeesti niinku merkitystä” P. Pohjola, N. Pitkänen & J. Koivisto, Sosiaalityön tietokäytännöt vuorovaikutteisina vaihtoalueina. Janus 23 (2) 2015, 175-189. 26.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä 15
 • 16. Osallisuus ja vaihtoalueet Vaihtoalueiden tyypit eivät ole parempia tai huonompia, vaan paremmin soveltuvia erilaisiin tilanteisiin • Yksisuuntainen vaihtoalue: – Toimii tilanteissa, joissa tarvitaan vahvempaa sosiaalityön ammattilaisen otetta – Voi myös joissain tilanteissa heikentää asiakkaan osallisuutta • Vuorovaikutteinen vaihtoalue: – Voi vahvistaa asiakkaan osallisuuden kokemusta – Haastava tilanteissa, joissa ei ole edellytyksiä vuorovaikutukselle 26.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä 16
 • 18. Paljon palveluita käyttävät asiakkaat • Selvitysten mukaan (esim. Oulu) 10 % sote-asiakkaista tuottaa 80 % sote-kustannuksista – Suurimmalla osalla 10 % kuuluvista on sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkuuksia – Yksi paljon palveluita käyttävä ryhmä, joka selvityksissä nousee esille ovat lastensuojelun asiakkaat (asiakasperheet) • Paljon palveluita käyttävien osalta tietokäytännöt ja vaihtoalueet eivät kosketa vain yhtä ammattilaista ja asiakasta 26.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä 18
 • 19. Useat palvelut ja moniammatillinen tuki • Lastensuojelulain mukaan lastensuojelutarpeen lisäksi on tehtävä sosiaalihuoltolain 36 § mukainen palvelutarpeen arviointi, jonka tekemisessä sosiaalityöntekijä voi olla yhteydessä yhteistyötahoihin ja asiantuntijoihin sosiaalihuoltolain 41 § mukaisesti • Kun kohtaamisessa onkin ammattilaisen ja asiakkaan sijaan useampia ammattilaisia, omaisia ja läheisiä, haasteet tietokäytäntöjen ja vaihtoalueen suhteen kasvaa 26.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä 19
 • 20. Tietokäytännöt ja vaihtoalueet rajapinnoilla • ” Sosiaalihuoltoa toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa siten, että sosiaalihuollon ja tarvittaessa muiden hallinnonalojen palvelut muodostavat asiakkaan edun mukaisen kokonaisuuden” (41 §) • Moniammatillisten kohtaamisten lisäksi palveluiden toteutus kokonaisuutena edellyttää toimivia tietokäytäntöjä ja soveltuvien vaihtoalueiden rakentumista. 26.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä 20
 • 22. Entä se sote-uudistus? • Sote-uudistuksen tavoitteissa palveluintegraatio on keskiössä • Integraatiota ei kuitenkaan synny vain lakeja säätämällä – Tarvitaan toiminnan ja toimintatapojen kehittämistä – Osin erityislainsäädäntö jo ohjaa siihen suuntaan – Meillä on jo hyviä toimivia yhteen sovitettuja palveluita • Integraatio hyödyttää asiakasta vain, jos: – Ammattilaisten yhteistyö ja vuorovaikutus toimii – Palvelut toimivat kokonaisuutena ja asiakkaan tarpeisiin vastaten 26.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä 22
 • 23. Tietokäytäntöjen mahdollisuudet • Sosiaalityön tarkasteleminen tietokäytäntölasien läpi mahdollistaa: – Toimintatapojen kehittämisen, jakamisen ja niiden toimivuuden arvioinnin – Tarkastelun, missä, miten ja kenen toimesta tiedon rakentuminen tapahtuu – Vuorovaikutuksen toimintatapojen, välineiden ja keinojen kehittämisen 26.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä 23
 • 24. Vaihtoalueet vuorovaikutuksen tekijänä • Väline uusien, osallisuutta vahvistavien toimintatapojen kehittämiseen • Työkalu moniammatillisen tuen työmuotojen uudistamiseen • Keino parantaa palveluiden toteuttamista kokonaisuuksina => Osallisuuden vahvistaminen edellyttää monesti vuorovaikutteisten vaihtoalueiden kehittämistä! 26.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä 24
 • 26. Lähteitä Pohjola, Pasi & Pitkänen, Niina & Koivisto, Juha (2015) Sosiaalityön tietokäytännöt vuorovaikutteisina vaihtoalueina. Janus 23 (2): 175-189. Pohjola, Pasi & Korhonen, Satu (2014) Social work as knowledge work: knowledge practices and multi-professional collaboration. Nordic Social Work Research 4 (supplement 1): 26-43. Gorman, Michael (toim.) (2010) Trading Zones and Interactional Expertise. Cambridge, MA: The MIT Press. Collins, Harry & Evans, Robert (2007) Rethinking Expertise. Chicago: The University of Chicago Press. Palsanen, Kati & Kääriäinen, Aino (2015) Asiakkaiden ja ammattilaisten yhteistoiminnallisen työskentelyn merkityiset ja seuraukset. Janus 23 (2): 190-205. 26.9.2016 Esityksen nimi / Tekijä 26