SlideShare a Scribd company logo
Projekt
Tema: Problemet e arsimit dhe te shkolles sot.
Klasa: X-c
Shkolla: Naim Frasheri
Lenda: Qytetari
Punoi: Gentian Mustafaj
Ms. Lendes: Marjana Leka
 Problemete arsimit.
Një nga problemet më të mprehta të shkollës sonë të sotme është politizimi i saj.
Këtu nuk është tani fjala vetëm për çështjen e zgjedhjes së kuadrit dhe të
udhëheqjes së institucioneve arsimore, kryesisht, nga partia në pushtet, po edhe
të problemeve të tjera, shumë më të mëdha, siç është politizimi i teksteve dhe i
përmbajtjeve mësimore
Probleme të ndryshme po e rëndojnë arsimin tonë të sotëm dhe po e pengojnë atë të jetë në
harmoni me intencat e arsimit tonë kombëtar dhe me arritjet arsimore të shoqërisë së sotme
njerëzore. Probleme të tilla, si problemi i politizimit të arsimit, mungesa e teksteve cilësore,
mungesa e shpërblimit dinjitoz të punës së arsimtarëve, injorimi i punës dhe i kontributit të
arsimtarëve etj., janë disa nga problemet e mëdha me të cilat po ndeshet arsimi ynë i sotëm,
për mënjanimin e së cilave kërkohet angazhim shoqëror e institucional tejet serioz.
Politizimi i arsimit
Një nga problemet më të mprehta të shkollës sonë të sotme është politizimi i saj. Këtu nuk
është tani fjala vetëm për çështjen e zgjedhjes së kuadrit dhe të udhëheqjes së institucioneve
arsimore, kryesisht, nga partia në pushtet, po edhe të problemeve të tjera, shumë më të mëdha,
siç është politizimi i teksteve dhe i përmbajtjeve mësimore. Sipas asaj që është thënë dhe dihet
publikisht, Ministria e Arsimit ka krijuar ekip për të hartuar historinë e popullit shqiptar, sipas
kërkesave turke! Kur bëhet një gjë e tillë, kuptohet se po ndërhyhet në esencën e vlerave të
identitetit kombëtar. Këtë gjë, po të kishte vetëm pak arsye, nuk do të guxonte të bënte as
Ministria e Arsimit, as kushdoqoftë tjetër. Praktika e tillë e ndryshimit të teksteve të një populli,
për shkak të kërkesës dhe sipas kërkesës së një vendi tjetër, nuk është praktikë e njohur në
asnjë vend të botës dhe nuk është dot e kuptueshme për arsyen njerëzore. Kështu teksti i
historisë për shqiptarët politizohet, madje, politizohet, jo për interesa kombëtare shqiptare, po
për interesa të huaja, në këtë rast, për interesa turke. Shih absurdin: gjithë bota bën luftë kundër
politizimit të teksteve të arsimit, kurse te ne ndodh e kundërta. Por, për ne është aq më keq,
pasi politizimi i teksteve synon shlyerjen e kujtesës historike të popullit. Në rrethanat e sotme,
kur shumë faktorë veprojnë fuqishëm kundër identitetit shqiptar, duhet shtuar përmbajtjet
kombëtare, kurse një detyrë e rëndësishme e arsimit tonë duhet të jetë edukimi kombëtar,
përmes vlerave kombëtare. Sipas tendencave të sotme të politizimit të teksteve, sipas
kërkesave të huaja, antishqiptare, shqiptari, në kundërshtim me gjithë njerëzimin, nuk guxon ta
njohë historinë e tij, nuk guxon ta urrejë robërinë dhe pushtuesin, por të ndjejë adhurim ndaj
tyre! Historia, ndërkaq, nuk mësohet që ta harrojë të kaluarën, po ta ndriçojë atë dhe, në bazë
të saj, njeriu ta shohë edhe të ardhmen e tij të denjë.Mungesa e teksteve, tekstet e
papërshtatshme dhe tekstet me shumë gabimeNjë nga nevojat e pashtyeshme të shkollës sonë
është krijimi i teksteve që mungojnë, veçmas për arsimin e mesëm, krijimi i teksteve më të
përshtatshme për mësim, si dhe përmirësimi i gabimeve të teksteve ekzistuese ose
zëvendësimi i tyre përmes krijimit të teksteve të reja. Disa tekste për nevojat e sotme arsimore,
veçmas për arsimin e mesëm, mungojnë. Në disa tekste të tashme, për shkak të mënyrës së
shkrimit, më shumë mësohet përmendsh, sesa me kuptim, kurse disa tekste, si ato për letërsinë
shqiptare, për shkollat e mesme, kanë shumë gabime. Mjaft gabime kanë edhe tekstet e gjuhës
dhe të letërsisë për arsimin fillor. Ekspertët duhet të vënë në dukje të metat e teksteve dhe ato
të përmirësohen ose të botohen tekste të tjera, të reja. Tekstet me gabime tejet të theksuara, si
ato për letërsinë shqipe për shkollat e mesme, të cilat përdoren qe dhjetë-pesëmbëdhjetë vjet,
përkundër kritikave të shumta që iu janë bërë, përbëjnë një absurd të madh të arsimit tonë dhe
nuk duhet të tolerohen.
Gjendja e palakmueshme material.
Investimet në arsim duhet të jenë prioritet i shoqërisë sonë. Nuk duhet bërë shumë zhurmë
partiake, duke promovuar madje edhe nga disa herë një shkollë të ndërtuar. Duhet ndërtuar
shkolla të tjera derisa të sigurohet hapësira e nevojshme shkollore. Po nuk është vetëm ndërtimi
i objekteve shkollore. Duhet siguruar edhe elementet dhe kushtet e tjera përcjellëse të shkollës.
Shumë shkolla të reja nuk kanë objekte për kulturë fizike. Ka shkolla të reja edhe pa
infrastrukturën e nevojshme. Shkollat duhet të pajisen mirë me gjithë inventarin e nevojshëm.
Nuk është mirë që, në shek. XXI, nxënësit të detyrohen të kërkojnë, nga klasa në klasë, një
karrige a bankë. Shkolla duhet të pajiset me mjetet e nevojshme mësimore më bashkëkohore
(ashtu si është premtuar shpesh) dhe jo të jetë ashtu, pothuajse, njësoj, si para pesëdhjetë
vjetësh. Funksionimi i mirë i shkollës nuk mund të arrihet pa sigurimin e të gjitha kushteve të
nevojshme objektive. Por, për funksionimin e mirë të arsimit, duhet menduar e punuar shumë
seriozisht edhe për bazën materiale të arsimtarëve. Si mund të jetë në nivel një arsimtar pa
bazën e nevojshme materiale?! Baza e mirë materiale është një faktor i motivimit, faktor
elementar i ndihmës për punë të suksesshme të arsimtarit dhe i përgjegjësisë së tij njerëzore e
profesionale. Arsimtari, pa një bazë të mirë materiale, jo vetëm nuk mund të ketë motiv të
fuqishëm për punë, po realisht, me gjithë angazhimin e tij, nuk mund të ketë forcë të
mjaftueshme, as nuk mund të ndjejë sa duhet përgjegjësi morale e profesionale për punë të
suksesshme. Po deshëm të kemi një arsimtar të mirë, atij duhet krijuar kushtet të tilla në të cilat
ai nuk do të ndjejë fare brengat sociale. Në bazë të realitetit të deritashëm, mund të thuhet, pa
dyshim, se shoqëria jonë duhet të heqë një praktikë tejet të keqe që, për përmirësimin e
gjendjes materiale të arsimtarit, të angazhohet vetëm në rastet e fushatave partiake.
Përmirësimi i gjendjes materiale të arsimtarit nuk duhet bërë në rastin e fushatave zgjedhore.
Arsimtari nuk është për një ngritje të tillë të të ardhurave të tij, e cila është në kundërshtim me
rregullat e një shoqërie të përparuar e demokratike, siç nuk është as për atë që, për një ngritje
prej pesë eurove, të bisedohet tre-katër muaj me radhë. Përmirësimi i gjendjes materiale të
arsimtarit, në harmoni me mundësitë materiale shoqërore dhe me rregullat monetare, duhet
bërë dy herë në vit, diku rreth majit dhe në fund të dhjetorit. Me rregullat e tilla do të fitonin më
shumë edhe forcat politike në pushtet, pasi ashtu dëshmohen vlerat e tyre shoqërore.
 Injorimi i esencëssë veprimtarisë arsimore.
Arsimi ynë sot është cenuar keq, tejet rëndë, pasi po injorohet esenca e arsimit: arsimimi dhe
arsimi cilësor. Kush e njeh funksionimin e shkollës sonë së brendshmi, do të vërejë se
vëmendja e atyre që udhëheqin arsimin nuk është esenca e arsimit: arsimimi dhe arsimi cilësor.
Përkundrazi. E tërë vëmendja e udhëheqësve të arsimit, sot, më tepër është e përqendruar te
disa çështje shumë formale, sa për dukje, sa për reklamë. Arritjet e ulëta, të vërtetuara
nëpërmjet statistikave, i dëshmojnë këto. Kështu, në shkollat tona më shumë çmohet një
arsimtar i cili e paraqet planin mujor e vjetor, sesa ai që në nivel shumë të lartë e bën realizimin
e tij. Më shumë çmohet arsimtari si kujdestar klase dhe si kujdestar i ditës sesa si një
mësimdhënës i mirë, në procesin mësimor etj. Këto qëndrime negative ndaj arsimit, me
përjashtim të arsimtarëve me unin e veçantë të tyre, ndikojnë shumë keq në zhgënjimin e
arsimtarëve dhe në demotivimin e tyre për punë.
 Demotivimi i arsimtarit.
Ekzistojnë shumë faktorë që demotivojnë punën e arsimtarit dhe që bëhen pengesë për arritjet
e lakmueshme të tij. Në suksesin fare të lakmueshëm, të cilin e kemi në realitetin e sotëm
(marrim si faktor vlerësimi rezultatet e testit kombëtar, suksesi pozitiv i të cilit nuk kalon
pesëdhjetëpërqindëshin), ndikojnë faktorë të ndryshëm, përveç atyre që përmendëm më parë.
Arsimtari sot, ndër të tjera, do të ndjehet i demotivuar shumë edhe nga udhëheqësi i tij injorant, i
dërguari i partisë në pushtet, i cili bëhet pengesë serioze për funksionimin dhe avancimin e
arsimit, si dhe nga ai bashkëpunëtori i djeshëm i Serbisë, i cili luftonte për planprogramet e saj,
ndërsa sot është vendosur edhe si udhëheqës shkolle! Dhe, si të mos jetë frymëzuesi potencial
i demotivinit të arsimtarit për punë, kur, ta zëmë, udhëheqës komunal i arsimit bëhet injoranti
tipik, ai i dërguari i partisë në pushtet, i cili luan rolin tipik të injorantit, duke luajtur me vendet e
punës së arsimtarëve, duke luajtur edhe me fëmijët gjashtëvjeçarë, të cilët i largon edhe me
forcë nga shkolla dhe ua mbyll dyert e shkollës me polici private e shtetërore, duke luajtur me
arsimtarët, të cilët i fut edhe në provim pranues për punësim e të tjera, e të tjera marrëzi të
papara në historinë njerëzore! Arsimtari sot do të ndjehet shumë i demotivuar për punë nga
injorimi institucional i punës, i kontributit dhe i vlerës së tij, si dhe, në anën tjetër, nga mirënjohja
institucionale, lëvdatat dhe shpërblimet e pamerituara të punëtorëve aspak meritorë, të cilët
gëzojnë mirënjohje, lëvdata, shpërblime materiale e, madje, edhe licencime e gradime! E të
tjera. Problemet e sipërpërmendura janë rrjedhojë e veseve të shoqërisë sonë të sotme dhe,
veçanërisht, të institucioneve të sotme, të cilat do të mund të mënjanoheshin me zgjimin e
ndërgjegjes dhe me aktivizimin e arsyes e të urtisë njerëzore e kombëtare.
 Problemet e shkolles
 Braktisjae shkollës.
Me vlerësimine shoqërisë njerëzore ndaj arsimitapo shkollimitnjihemi qyshnë shpërngejte lindjessë
qytetërimiteuropian,nëGreqinëe lashtë,kurnjë ngafilozofëtmë të spikaturtë lashtësisë,Platoni,fliste
përrëndësinë e edukimitnë formimine shtetitdhe shkruante në hyrjene Akademisë:“Moshyni brenda
nëse nukjeni gjeometër”.Në sajë të nxitjespërzhvillimine dijeveprogresive,iluminizmi europiani dha
atij një rëndësi të jashtzakonshme,duke trajtuaratë josi një luksvetëmpërnjë pjesë të shoqërisë dhe
vetëmpërnjë kohë të shkurtër,porpërtë gjithë shoqërinë si dhe me një senstë pandërprerë e
dialekt,ashtusi vetë jetajonë njerëzore.Arsimi shqiptarkaqenë një bashkëudhëtarë i denjëqë poecën
ecur krahpër krah me atë europian,herë dukeuafruare lidhurngushtë,si dyenë komunikuese dhe
herë është shtypure përjashtuarngafaktorëtzhvillimorpërshkaktë pushtimevetë huajatë venditnga
të huajt.Sidoqoftë,fundshekulli i kaluartrashëgoi një arsimtë zhvilluar,me të miratdhe të këqijate
tij,porqë u gërrye ngaideologjizimi i saj,si pasojëe trysnisë së ideoligjisëMarksiste-Leniniste .Përmjaft
shkaqe dhe faktorë të njohur,vitete tranzicionitcliruannjë energji dhe prespektivë të paparë në
ndërmarrjene hapave të giximshme drejtnjë arsimibashkëkohorë.Përmë tepër,rrëzimii mureve
ideoligjike,hapjame perëndimin,vendosjae kontakteve bashkëpunuese dhe të drejtpërdrejtatë
inteligjencësshqiptare me kulturënperëndimoredhe vecanërisht,dëshirae shqiptarëve përt’uintegruar
gjithnjë e më shumë,gjithnjëe më shpejtme atë europiane,dotë ishinpromotorëte fuqishëmtë
ndryshimevetë perjetshem.Dhejatani,kure gjithë vëmendjajonë ështëdrejtuarnë problemete rritjes
dhe të zhvillimit,tëregjistrimittë shpejtësisësë zhvillimittë arsimitdhe kulturësshqiptareme
europën,në “qielline arsimitshqiptar”shfaqet,pornukmundtë themi papritur,si një re e zezë
kërcënuese,fenomeni i braktisjessë shkollës.Arsimi është një ngafushatmë të rëndësishmetë shoqërisë
dhe cdo sistemi politiko-shoqëror,sepse përmestij utransmetohetbrazave vlerazhvillimore.Ndryshimet
e viteve të fundit,treguanse arsimi i është përshtaturndryshimevesocialeqë kapërfshirë vendin
tonë,porduke mbarturedhe disaproblemeshqetësuese.Gjatë trajtimittë fenomenittë braktisjessë
shkollës,nukmundtë mosvëmë në dukje dukuri,tëcilatpritettë ushtrojnëndikimine tyre në të
ardhmenmë shumë se sa sot.Bëhetfjalë përvijimine arsimittë lartë ngashtëpia,nëpërmjet
shfrytëzimittë arritjeve të elektronikës,internetitsi dhe botimeve të librave elektronikë.Sigurishtkëto
dukuri të prespektivës,jovetëmqë shënojnënivelinpararojë të arsimitmodern,porpritettë luajnë një
rol progresivedhe në fenomenete frekuentimittë shkollësdhe rritjessë cilësisë së saj.Dukei
konsideruararsimine lartë si majëne piramidësdhe arsimine ulëtsi dyshemenë e tij,pradyskaje me
varësi dhe ndikimreciprokndaj njëri-tjetrit,dotë tërhiqnimvëmendjenpërnevojëne ruajtessë raportit
bashkëvepruesmidisbazësdhe majëssë kësaj piramide,ndryshee gjithë “godinae arsimit”dotë
përjetojë “lëkundje”me efektpërkeqësuesngaprobleme të kohës.Gjithsesi,pondaleminë disaprej
shkaqeve që ndikojnë në ecurinëe zhvillimittë arsimit,duke nënvizuarrëndësinëe tyre të vecantë:
 Niveli i dobët social-ekonomik.
Fushae arsimitkaspecifikëne të qenuritnjë fushë,prodhimii së cilësështë kompleks,pasi i përket
fushëssë dije dhe në pamje të parë,nukprodhonaskrom,qymyrgrurë dhe patate,pordije.
Pra, mallrame të ardhurate të cilave mundtë financohej e sotmjadhe e ardhmjazhvillimittë tij.Kështu
që shteti dhe shoqërisë i duhettë financojë ngatë ardhuratkombëtare në këtë fushë nervalgjikengae
cilavaret dukshëmzhvillimperspektivi venditdhe integrimi i shpejtë i tij.Sicdihet,varfëriaështë
dukuri komplekseme kahe e dimensione të ndryshme ndërveprimi,ndërtë cilat,mungesae mallrave
dhe shërbimeveqë sigurojnë ekzistencënnjerëzore është ngamë kryesorjae pasojave të këtij
fenomeni.Kështu,të jeshi varfërnuk dotë thotë të jeshvetëmi uritur,poredhe të jeshi pastrehë,i
sëmurë e shëndetligë.Eshtë e vështirëtë japëshnjë përkufizimpërfundimtarpërvarfërinë,sepse ajo
ndryshonnganjë periudhë në tjetërdhe nganjë vendnë tjetrën.
Kjolidhje ndërmjetarsimitdhe të ardhurave ekonomikeështë e dukshme.Të dhënatpërShqipërinë
paraqesinnjë model të ngjashëm,qëndeshetnë vendete tjerame një nivel ekonomiko-shoqërortë
përafërtme atë.Dhe nëse numri mesatari viteve të shkollimitpërkreune familjesqë jetonnë një
familje të varfër,ështërreth6.2 vjet,numri i viteve përkreune familjesqë jetonnë një familje jotë
varfërështë 7.9.Me gjithë këtë dallim,duhetpranuarse kjopabarazi nukështë aq e madhe.Mundtë
themi se,një dukurie tillë i karrënjëtnë të kaluarën,kurarsimi ishte i përgjithshëmdhe i
detyrueshëm.Pabaraziamidisshtresave (të varfëradhe jotë varfra) bëhetmë i dukshëmnë
frekuentimine shkollës,në rregjistriminapobraktisjene saj.Të varfërite kanë më të ulëttë regjistrimin
në sisteminarsimor,krahasuarkjome pjesëntjetërtë popullsisë.Në këtë mënyrë krijohetnjë rreth
vicioz:rezultatete dobëtadekurajojnë nxënësindhe ulinmotivimine tij përtë mësuar,porgjithashtu
edhe kushtetpërbraktisjene shkollësbëhenmë inkurajues. Sicshihet,vështirësitë ekonomike ndikojnë
drejpërdrejtë jovetëmnë cilësinë e jetesës,poredhe në klimëne marrdhënieve midis
prindërve,prindërve dhe fëmijëve si edhe ,në gjendjenpsikologjike të tyre.Natyrshëm,njëmjedisjoi
sigurtë e negativ,dëmtongatishmërinëdhe motivimine fëmijëve përtë mësuar,ckasjell përpasojë
rezulatete dobëtanë mësime konfliktedhe mosmarrëveshjesi me prindërit,ashtuedheme
mësuesit.Kjodukuri demotivonmë tej nxënësitdhe shtonprirjenpërtashndërruarbraktisjene shkol lës
si një rrugë zgjidhjeje.
 Mentaliteti patriarhal.
Edhe në kushtete sotme ende ekzistonnë një pjesë e madhe të popullsisë në zonate thellae deri diku
të izoluarangandikimi i zhvillimeve sociale bashkëshortore,frekuentimi i shkollave ngavajzatpërtë
ndjekurarsimin9-vjecardhe aqmë pak atë universitar.Shifrattregojnëse zonatë tillasi:Kukësi me 5.9%
(772 nxënës),Mallakastrame 5.4%(340 nxënës),Peqini me 5.7% (367 nxënës),Dibrame 4.9% etj,janë
ende rrethe problematikenë niveline braktisjessë shkollës,nëtë cilëtspikatmentalitetidiskriminuesqë
e vuajnë femrate grupmoshave 12-16 vjec.Fakti që kjodukuri ekzistonnë një formëtë tillë negative,u
mohonshumë vajzave të reja,të predispozuarapërt’ushndërruar në nënatë ardhshme të brezittë
ri,zhvillimine kapacitetevetë inteligjencësdhe integrimine plotë në një shoqëri të zhvilluarme një rol
parësortë brezittë ri.
 Përkatësiaetniko-kulturore.
Tregonnjë identitettë vecantë dhe të dallueshëmtë individëve që i përkasinasaj bashkësie,porndodh
që fenomene negativetë lidhenshpeshherëme një gruptë caktuar etniko-kulturordhe braktisjae
shkollëspërfattë keqështë një ngafenomenettë cilatjanë të pranishme në familjetme përkatësi
rome.Paragjykimi se fëmijëte kësaj shtresetë popullsisë nuke duanarsimiminjanë të gabuara,sepse
shtyllaqë e mban në këmbë këtë dukuri ështëvarfëriae cilastimilonlindjennë gjirine këtyre familjeve
të një numëri problemesh,në të cilënbënmajë braktisjae shkollës.Shifrat,gjithsesijanë të qartanë
ekazminimine këtij rasti dhe,konkretishtnë Shqipërikarreth5000 fëmijë rome të moshës(3-16
vjec).Niveli i rregjistrimittë fëmijëve në shkollë në moshëne caktuarsipasligjitështë i ulët.Vetëm27%e
fëmijëve romë në moshën6vjecndjeki aktualishtklasëne parë.1në rreth2 fëmijë romë në moshë
shkolle (6-16vjec) nukkanë braktisurshkollën,54% e fëmijëve romë në moshëne detyrimitshkollor(6-
16 vjec) nukkanë braktisurasnjë klasë shkolle,43% e fëmijëve romë të grupmoshës15-16 vjecjanë
analfabetë.Fenomeniështë akomamë shqetësuespërvajzatrome.Rënietnë frekuentimine shkollës
prej vajzave rome pasmoshës11 vjec,janë dukshëmmë të lartasesaatotë meshkujve.Në moshën12
vjecvajzatfrekuentojnë shkollënnë një masë 23% më pak se djemtë.Nukdotë ishte i tepërtmendimi i
poetittë famshëmspanjollFrederikoLorka,i cilie stigmatizonkonceptine lirisëme ciganët,këtavëllezër
të një fati të romëve,dukethënë:“....Paciganë nukkaas liri!”
 Largësiae shkollave ngaqendrate banuara.
Në raport me distancënnë të cilëngjendenshkollatkumësojnënxënësit,ajoshndërrohetnë të
shumtëne rasteve në një burimproblemeshe vështirësishtfizike,kjopasi ajokushtëzonorarine zgjimit
të nxënësve,sforcimine tyre fizikdhe lodhjene tyre,vecanërishtkurbëhetfjalë përgrupmoshate ciklit
fillordhe kunë sezone të caktuara,pothuajsebëhete pamundurndjekjae mësimitngaata.Faktori
objektivi vështirësivefizike evidentonedhe dukurinëe hetizimittë prindërvenë zonatrurale,përtë
lejuarvajzate moshës12-16vjec,të ndjekinshkollëndhe konfirmonkështu,tendencate një mentaliteti
të dëmshëm.Rreth35%e popullsisënë Shqipëri jetonnë zonatrurale dhe pikërishtnë këtozonavërehet
edhe nivelimë i madhi braktisjessë shkollave. Nëse diskutojmë përbraktisje të pjesshme,atëherë mund
të themi që numri i mungesave të nxënësve në zonatrurale në raportme mungesate nxënësve në zonat
urbane,është relativishtmë i madh.Kynukështë thjeshtnjë perceptim,pornjë informacioni cili duhet
thelluarmë tej përtë gjeturshkaqetdhe zgjidhjete mundshme të kësaj gjendjeje shqetësuese.
 Braktisja e arsimit nga fenomeni i gjakmarrjes.
Një fenomenkyqë,jo vetëmnukponjehulje,porvazhdontë përjetojënjë rritje të frikshme e ushqyer
dhe nga problemete trashëguaratë së kaluarës.Në bazë të një studimi të kryergjatë periudhës,shtator
20014- tetor2014, nga shoqata“Internacionale përsolidaritet”dhe të mbështeturfinanciarishtnga
QeveriaSpanjolle,në dyqytete të vendit,në Tiranë dhe në Lezhe ,rezultonse 15% e nxënësve braktisin
bankat,sapo përfundojnë cikline ulëtshkollor.Shifratpranohenedhe ngavetë mësuesit,që shikojnë si
një arsye të fortë ambientinfamiljar,nëtë cilinrritetnxënësi. “Në Lezhe,qendrëne veriut,gjakmarrja
është kthyernë një shushunjë,që pouapi dita-ditësgjakunshkollave.Në mjaftfshatratë malësisë së të
këtij rrethi ,kakugjakmarrjaka ngujuarnë shtëpi mbi 30 fëmijë,që janë të detyruartë qëndrojnë të
mbyllurbrendamureve,duke mosarriturtë marrindot as edhe njohuritë më elementaremësimore.Një
rast i tillë tipik,kupërshkaktë gjakmarrjes,DrejtoriaArsimore e këtij rrethi,është e detyruartë krijojë
klasanë kullate ngujimit”.
Gjakmarrjakonsiderohetnë raportsi një nga shkaqetqë sjell përrrjedhojëbraktisjene shkollësnga
nxënësit.Porkëtunukmundtë anashkalohenshkaqete fortaekonomike.
Përfundime:
Dukuritë e mësipërme janëhallkatë një zinxhiri qëlidhenngushtë dhe ndikojnëreciprokishtme njëra-
tjetrën,Por “Thembrae Akilit” mbetet përmirësimi dhe përshpejtimi i reformavetë Arsimitnë Shqipëri
që mpleksen e gërshetohen me probleme teknike,organizativedhetë përmbajtjessë tij.Uneu
fokusovanë njërinprej këtyre problemeve,atëtë braktisjessë shkollave,e cilanë realitetine sotëm
qëndronnë pararojëtë problemeveqë cënojnëarsimindhe shkollëne kohëssonë.

More Related Content

What's hot

Metalet
MetaletMetalet
Metalet
EraldVula
 
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriutroli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut
mikaela basha
 
Pasurite natyrore ne shqiperi
Pasurite natyrore ne shqiperiPasurite natyrore ne shqiperi
Pasurite natyrore ne shqiperiMerkur Sinani
 
Te drejtat e femijeve
Te drejtat e femijeveTe drejtat e femijeve
Te drejtat e femijeve22062002
 
Rajonet e Europes
Rajonet e EuropesRajonet e Europes
Rajonet e Europes
Kejti Cela
 
Projekt historie
Projekt historieProjekt historie
Projekt historie
S Gashi
 
Mënyra dëftore - kohët
Mënyra dëftore - kohët Mënyra dëftore - kohët
Mënyra dëftore - kohët
Alush Kryeziu
 
Gjetja e përqindjes në një biznes
Gjetja e përqindjes në një biznesGjetja e përqindjes në një biznes
Gjetja e përqindjes në një biznes
Mario Peleshka
 
Ekonomia e Shqiperise
Ekonomia e ShqiperiseEkonomia e Shqiperise
Ekonomia e Shqiperise
Aron Neli
 
Roli i elementeve kimikë në jetën e njeriut
Roli i elementeve kimikë në jetën e njeriut Roli i elementeve kimikë në jetën e njeriut
Roli i elementeve kimikë në jetën e njeriut
irena kotobelli
 
Historia e zhvillimit te matematikes
Historia e zhvillimit te matematikesHistoria e zhvillimit te matematikes
Historia e zhvillimit te matematikesXhuliana Haxhiu
 
Sëmundjet e gjakut, të zemrës dhe të enëve të gjakut (Biologji)
Sëmundjet e gjakut, të zemrës dhe të enëve të gjakut (Biologji)Sëmundjet e gjakut, të zemrës dhe të enëve të gjakut (Biologji)
Sëmundjet e gjakut, të zemrës dhe të enëve të gjakut (Biologji)Fleurati
 
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimi
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimiElementet kimik ne trupin tone projekt kimi
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimi
Facebook
 
Matematik Fillimi i nje biznesi
Matematik Fillimi i nje biznesiMatematik Fillimi i nje biznesi
Matematik Fillimi i nje biznesi
Admin Nuriu
 
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.
ronela hasanaj
 
Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Hekuri ,elementi kimik me vlere...Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Xhesiana Muka
 
Projekt ne guide turistike
Projekt ne guide turistikeProjekt ne guide turistike
Projekt ne guide turistikeAnisa 19
 
HEKURI: HISTORIA, INDUSTRIA DHE PERPUNIMI I TIJ
HEKURI: HISTORIA, INDUSTRIA DHE PERPUNIMI I TIJHEKURI: HISTORIA, INDUSTRIA DHE PERPUNIMI I TIJ
HEKURI: HISTORIA, INDUSTRIA DHE PERPUNIMI I TIJ
irlindi
 
Komunizmi ne Shqiperi
Komunizmi ne ShqiperiKomunizmi ne Shqiperi
Komunizmi ne Shqiperi
Denis Lezo
 
Lojrat popullore
Lojrat populloreLojrat popullore
Lojrat popullore
Kristina Doko
 

What's hot (20)

Metalet
MetaletMetalet
Metalet
 
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriutroli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut
roli i elementeve kimike ne organizmin e njeriut
 
Pasurite natyrore ne shqiperi
Pasurite natyrore ne shqiperiPasurite natyrore ne shqiperi
Pasurite natyrore ne shqiperi
 
Te drejtat e femijeve
Te drejtat e femijeveTe drejtat e femijeve
Te drejtat e femijeve
 
Rajonet e Europes
Rajonet e EuropesRajonet e Europes
Rajonet e Europes
 
Projekt historie
Projekt historieProjekt historie
Projekt historie
 
Mënyra dëftore - kohët
Mënyra dëftore - kohët Mënyra dëftore - kohët
Mënyra dëftore - kohët
 
Gjetja e përqindjes në një biznes
Gjetja e përqindjes në një biznesGjetja e përqindjes në një biznes
Gjetja e përqindjes në një biznes
 
Ekonomia e Shqiperise
Ekonomia e ShqiperiseEkonomia e Shqiperise
Ekonomia e Shqiperise
 
Roli i elementeve kimikë në jetën e njeriut
Roli i elementeve kimikë në jetën e njeriut Roli i elementeve kimikë në jetën e njeriut
Roli i elementeve kimikë në jetën e njeriut
 
Historia e zhvillimit te matematikes
Historia e zhvillimit te matematikesHistoria e zhvillimit te matematikes
Historia e zhvillimit te matematikes
 
Sëmundjet e gjakut, të zemrës dhe të enëve të gjakut (Biologji)
Sëmundjet e gjakut, të zemrës dhe të enëve të gjakut (Biologji)Sëmundjet e gjakut, të zemrës dhe të enëve të gjakut (Biologji)
Sëmundjet e gjakut, të zemrës dhe të enëve të gjakut (Biologji)
 
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimi
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimiElementet kimik ne trupin tone projekt kimi
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimi
 
Matematik Fillimi i nje biznesi
Matematik Fillimi i nje biznesiMatematik Fillimi i nje biznesi
Matematik Fillimi i nje biznesi
 
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.
 
Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Hekuri ,elementi kimik me vlere...Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Hekuri ,elementi kimik me vlere...
 
Projekt ne guide turistike
Projekt ne guide turistikeProjekt ne guide turistike
Projekt ne guide turistike
 
HEKURI: HISTORIA, INDUSTRIA DHE PERPUNIMI I TIJ
HEKURI: HISTORIA, INDUSTRIA DHE PERPUNIMI I TIJHEKURI: HISTORIA, INDUSTRIA DHE PERPUNIMI I TIJ
HEKURI: HISTORIA, INDUSTRIA DHE PERPUNIMI I TIJ
 
Komunizmi ne Shqiperi
Komunizmi ne ShqiperiKomunizmi ne Shqiperi
Komunizmi ne Shqiperi
 
Lojrat popullore
Lojrat populloreLojrat popullore
Lojrat popullore
 

Similar to Problemet e arsimit e shkolles sot

Tik
TikTik
Kualifikim i brendshem
Kualifikim i brendshemKualifikim i brendshem
Kualifikim i brendshem
Marsida Mezja
 
Portfolio nga Gentrit Kastrati
Portfolio nga Gentrit KastratiPortfolio nga Gentrit Kastrati
Portfolio nga Gentrit KastratiGentrit Kastrati
 
Portfolio nga gentrit kastrati
Portfolio nga gentrit kastratiPortfolio nga gentrit kastrati
Portfolio nga gentrit kastrati
Gentrit Kastrati
 
Gazeta e shkolles A.Z.CAJUPI
Gazeta e shkolles A.Z.CAJUPIGazeta e shkolles A.Z.CAJUPI
Gazeta e shkolles A.Z.CAJUPIMirsad
 
Gazetaeshkolles 140620062158-phpapp02
Gazetaeshkolles 140620062158-phpapp02Gazetaeshkolles 140620062158-phpapp02
Gazetaeshkolles 140620062158-phpapp02
Arsela Vata
 
NJË SHKOLLË MIQËSORE PËR TË GJITHË....SHKOLLË KOMUNITARE
NJË SHKOLLË MIQËSORE PËR TË GJITHË....SHKOLLË KOMUNITARENJË SHKOLLË MIQËSORE PËR TË GJITHË....SHKOLLË KOMUNITARE
NJË SHKOLLË MIQËSORE PËR TË GJITHË....SHKOLLË KOMUNITARE
#MesueseAurela Elezaj
 
Shkolla dhe komuniteti dy sisteme të ndërvarura - Reflektim
Shkolla dhe komuniteti dy sisteme të ndërvarura - ReflektimShkolla dhe komuniteti dy sisteme të ndërvarura - Reflektim
Shkolla dhe komuniteti dy sisteme të ndërvarura - ReflektimAlush Kryeziu
 
Roli i psikologut shkollor
Roli i psikologut shkollorRoli i psikologut shkollor
Roli i psikologut shkollorAnida Ago
 
Manual, parandalimi dhunes MASHT Kosove
Manual, parandalimi dhunes MASHT KosoveManual, parandalimi dhunes MASHT Kosove
Manual, parandalimi dhunes MASHT Kosove
Sami Palushi
 
Faktoret ndikues ne edukimin e adoleshenteve Hysen Doko
Faktoret ndikues ne edukimin e adoleshenteve Hysen Doko Faktoret ndikues ne edukimin e adoleshenteve Hysen Doko
Faktoret ndikues ne edukimin e adoleshenteve Hysen Doko
Hysen Doko
 
Gazeta "JEMI EDHE NE" NR.48 NENTOR 2014
Gazeta "JEMI EDHE NE" NR.48 NENTOR 2014Gazeta "JEMI EDHE NE" NR.48 NENTOR 2014
Gazeta "JEMI EDHE NE" NR.48 NENTOR 2014
ALB-AID Kukes
 
Kurrikula - Hapesire Profesionale e Dijes - BLSH - UE 2008
Kurrikula - Hapesire Profesionale e Dijes - BLSH - UE 2008Kurrikula - Hapesire Profesionale e Dijes - BLSH - UE 2008
Kurrikula - Hapesire Profesionale e Dijes - BLSH - UE 2008Bujar Kapllani
 
Margjinalizimi
MargjinalizimiMargjinalizimi
Margjinalizimi
#MesueseAurela Elezaj
 
4.1 Shkolla dhe funksionet e saj .pptx
4.1 Shkolla dhe funksionet e saj .pptx4.1 Shkolla dhe funksionet e saj .pptx
4.1 Shkolla dhe funksionet e saj .pptx
brajanosmani
 
Модули за мировно образование во средното образование Издание на албански ј...
Модули за мировно образование во средното образование  Издание на албански ј...Модули за мировно образование во средното образование  Издание на албански ј...
Модули за мировно образование во средното образование Издание на албански ј...
First Children's Embassy in the World
 
Модули за мировно образование во средното образование Издание на албански ј...
Модули за мировно образование во средното образование  Издание на албански ј...Модули за мировно образование во средното образование  Издание на албански ј...
Модули за мировно образование во средното образование Издание на албански ј...
First Children's Embassy in the World
 
UDHËZUES PËR KRIJIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISË SË NXËNËSVE
UDHËZUES PËR KRIJIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISË SË NXËNËSVEUDHËZUES PËR KRIJIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISË SË NXËNËSVE
UDHËZUES PËR KRIJIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISË SË NXËNËSVE
ALB-AID Kukes
 
Projekt qytetarie "Petro Nini Luarasi"
Projekt qytetarie "Petro Nini Luarasi"Projekt qytetarie "Petro Nini Luarasi"
Projekt qytetarie "Petro Nini Luarasi"Matilda Gremi
 

Similar to Problemet e arsimit e shkolles sot (20)

Tik
TikTik
Tik
 
Kualifikim i brendshem
Kualifikim i brendshemKualifikim i brendshem
Kualifikim i brendshem
 
Portfolio nga Gentrit Kastrati
Portfolio nga Gentrit KastratiPortfolio nga Gentrit Kastrati
Portfolio nga Gentrit Kastrati
 
Portfolio nga gentrit kastrati
Portfolio nga gentrit kastratiPortfolio nga gentrit kastrati
Portfolio nga gentrit kastrati
 
Gazeta e shkolles A.Z.CAJUPI
Gazeta e shkolles A.Z.CAJUPIGazeta e shkolles A.Z.CAJUPI
Gazeta e shkolles A.Z.CAJUPI
 
Gazetaeshkolles 140620062158-phpapp02
Gazetaeshkolles 140620062158-phpapp02Gazetaeshkolles 140620062158-phpapp02
Gazetaeshkolles 140620062158-phpapp02
 
NJË SHKOLLË MIQËSORE PËR TË GJITHË....SHKOLLË KOMUNITARE
NJË SHKOLLË MIQËSORE PËR TË GJITHË....SHKOLLË KOMUNITARENJË SHKOLLË MIQËSORE PËR TË GJITHË....SHKOLLË KOMUNITARE
NJË SHKOLLË MIQËSORE PËR TË GJITHË....SHKOLLË KOMUNITARE
 
Shkolla dhe komuniteti dy sisteme të ndërvarura - Reflektim
Shkolla dhe komuniteti dy sisteme të ndërvarura - ReflektimShkolla dhe komuniteti dy sisteme të ndërvarura - Reflektim
Shkolla dhe komuniteti dy sisteme të ndërvarura - Reflektim
 
Roli i psikologut shkollor
Roli i psikologut shkollorRoli i psikologut shkollor
Roli i psikologut shkollor
 
Manual, parandalimi dhunes MASHT Kosove
Manual, parandalimi dhunes MASHT KosoveManual, parandalimi dhunes MASHT Kosove
Manual, parandalimi dhunes MASHT Kosove
 
Faktoret ndikues ne edukimin e adoleshenteve Hysen Doko
Faktoret ndikues ne edukimin e adoleshenteve Hysen Doko Faktoret ndikues ne edukimin e adoleshenteve Hysen Doko
Faktoret ndikues ne edukimin e adoleshenteve Hysen Doko
 
Gazeta "JEMI EDHE NE" NR.48 NENTOR 2014
Gazeta "JEMI EDHE NE" NR.48 NENTOR 2014Gazeta "JEMI EDHE NE" NR.48 NENTOR 2014
Gazeta "JEMI EDHE NE" NR.48 NENTOR 2014
 
Kurrikula - Hapesire Profesionale e Dijes - BLSH - UE 2008
Kurrikula - Hapesire Profesionale e Dijes - BLSH - UE 2008Kurrikula - Hapesire Profesionale e Dijes - BLSH - UE 2008
Kurrikula - Hapesire Profesionale e Dijes - BLSH - UE 2008
 
ESE
ESEESE
ESE
 
Margjinalizimi
MargjinalizimiMargjinalizimi
Margjinalizimi
 
4.1 Shkolla dhe funksionet e saj .pptx
4.1 Shkolla dhe funksionet e saj .pptx4.1 Shkolla dhe funksionet e saj .pptx
4.1 Shkolla dhe funksionet e saj .pptx
 
Модули за мировно образование во средното образование Издание на албански ј...
Модули за мировно образование во средното образование  Издание на албански ј...Модули за мировно образование во средното образование  Издание на албански ј...
Модули за мировно образование во средното образование Издание на албански ј...
 
Модули за мировно образование во средното образование Издание на албански ј...
Модули за мировно образование во средното образование  Издание на албански ј...Модули за мировно образование во средното образование  Издание на албански ј...
Модули за мировно образование во средното образование Издание на албански ј...
 
UDHËZUES PËR KRIJIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISË SË NXËNËSVE
UDHËZUES PËR KRIJIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISË SË NXËNËSVEUDHËZUES PËR KRIJIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISË SË NXËNËSVE
UDHËZUES PËR KRIJIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISË SË NXËNËSVE
 
Projekt qytetarie "Petro Nini Luarasi"
Projekt qytetarie "Petro Nini Luarasi"Projekt qytetarie "Petro Nini Luarasi"
Projekt qytetarie "Petro Nini Luarasi"
 

Problemet e arsimit e shkolles sot

 • 1. Projekt Tema: Problemet e arsimit dhe te shkolles sot. Klasa: X-c Shkolla: Naim Frasheri Lenda: Qytetari Punoi: Gentian Mustafaj Ms. Lendes: Marjana Leka
 • 2.  Problemete arsimit. Një nga problemet më të mprehta të shkollës sonë të sotme është politizimi i saj. Këtu nuk është tani fjala vetëm për çështjen e zgjedhjes së kuadrit dhe të udhëheqjes së institucioneve arsimore, kryesisht, nga partia në pushtet, po edhe të problemeve të tjera, shumë më të mëdha, siç është politizimi i teksteve dhe i përmbajtjeve mësimore Probleme të ndryshme po e rëndojnë arsimin tonë të sotëm dhe po e pengojnë atë të jetë në harmoni me intencat e arsimit tonë kombëtar dhe me arritjet arsimore të shoqërisë së sotme njerëzore. Probleme të tilla, si problemi i politizimit të arsimit, mungesa e teksteve cilësore, mungesa e shpërblimit dinjitoz të punës së arsimtarëve, injorimi i punës dhe i kontributit të arsimtarëve etj., janë disa nga problemet e mëdha me të cilat po ndeshet arsimi ynë i sotëm, për mënjanimin e së cilave kërkohet angazhim shoqëror e institucional tejet serioz. Politizimi i arsimit
 • 3. Një nga problemet më të mprehta të shkollës sonë të sotme është politizimi i saj. Këtu nuk është tani fjala vetëm për çështjen e zgjedhjes së kuadrit dhe të udhëheqjes së institucioneve arsimore, kryesisht, nga partia në pushtet, po edhe të problemeve të tjera, shumë më të mëdha, siç është politizimi i teksteve dhe i përmbajtjeve mësimore. Sipas asaj që është thënë dhe dihet publikisht, Ministria e Arsimit ka krijuar ekip për të hartuar historinë e popullit shqiptar, sipas kërkesave turke! Kur bëhet një gjë e tillë, kuptohet se po ndërhyhet në esencën e vlerave të identitetit kombëtar. Këtë gjë, po të kishte vetëm pak arsye, nuk do të guxonte të bënte as Ministria e Arsimit, as kushdoqoftë tjetër. Praktika e tillë e ndryshimit të teksteve të një populli, për shkak të kërkesës dhe sipas kërkesës së një vendi tjetër, nuk është praktikë e njohur në asnjë vend të botës dhe nuk është dot e kuptueshme për arsyen njerëzore. Kështu teksti i historisë për shqiptarët politizohet, madje, politizohet, jo për interesa kombëtare shqiptare, po për interesa të huaja, në këtë rast, për interesa turke. Shih absurdin: gjithë bota bën luftë kundër politizimit të teksteve të arsimit, kurse te ne ndodh e kundërta. Por, për ne është aq më keq, pasi politizimi i teksteve synon shlyerjen e kujtesës historike të popullit. Në rrethanat e sotme, kur shumë faktorë veprojnë fuqishëm kundër identitetit shqiptar, duhet shtuar përmbajtjet kombëtare, kurse një detyrë e rëndësishme e arsimit tonë duhet të jetë edukimi kombëtar, përmes vlerave kombëtare. Sipas tendencave të sotme të politizimit të teksteve, sipas kërkesave të huaja, antishqiptare, shqiptari, në kundërshtim me gjithë njerëzimin, nuk guxon ta njohë historinë e tij, nuk guxon ta urrejë robërinë dhe pushtuesin, por të ndjejë adhurim ndaj tyre! Historia, ndërkaq, nuk mësohet që ta harrojë të kaluarën, po ta ndriçojë atë dhe, në bazë të saj, njeriu ta shohë edhe të ardhmen e tij të denjë.Mungesa e teksteve, tekstet e papërshtatshme dhe tekstet me shumë gabimeNjë nga nevojat e pashtyeshme të shkollës sonë është krijimi i teksteve që mungojnë, veçmas për arsimin e mesëm, krijimi i teksteve më të përshtatshme për mësim, si dhe përmirësimi i gabimeve të teksteve ekzistuese ose zëvendësimi i tyre përmes krijimit të teksteve të reja. Disa tekste për nevojat e sotme arsimore, veçmas për arsimin e mesëm, mungojnë. Në disa tekste të tashme, për shkak të mënyrës së shkrimit, më shumë mësohet përmendsh, sesa me kuptim, kurse disa tekste, si ato për letërsinë shqiptare, për shkollat e mesme, kanë shumë gabime. Mjaft gabime kanë edhe tekstet e gjuhës dhe të letërsisë për arsimin fillor. Ekspertët duhet të vënë në dukje të metat e teksteve dhe ato të përmirësohen ose të botohen tekste të tjera, të reja. Tekstet me gabime tejet të theksuara, si ato për letërsinë shqipe për shkollat e mesme, të cilat përdoren qe dhjetë-pesëmbëdhjetë vjet, përkundër kritikave të shumta që iu janë bërë, përbëjnë një absurd të madh të arsimit tonë dhe nuk duhet të tolerohen. Gjendja e palakmueshme material.
 • 4. Investimet në arsim duhet të jenë prioritet i shoqërisë sonë. Nuk duhet bërë shumë zhurmë partiake, duke promovuar madje edhe nga disa herë një shkollë të ndërtuar. Duhet ndërtuar shkolla të tjera derisa të sigurohet hapësira e nevojshme shkollore. Po nuk është vetëm ndërtimi i objekteve shkollore. Duhet siguruar edhe elementet dhe kushtet e tjera përcjellëse të shkollës. Shumë shkolla të reja nuk kanë objekte për kulturë fizike. Ka shkolla të reja edhe pa infrastrukturën e nevojshme. Shkollat duhet të pajisen mirë me gjithë inventarin e nevojshëm. Nuk është mirë që, në shek. XXI, nxënësit të detyrohen të kërkojnë, nga klasa në klasë, një karrige a bankë. Shkolla duhet të pajiset me mjetet e nevojshme mësimore më bashkëkohore (ashtu si është premtuar shpesh) dhe jo të jetë ashtu, pothuajse, njësoj, si para pesëdhjetë vjetësh. Funksionimi i mirë i shkollës nuk mund të arrihet pa sigurimin e të gjitha kushteve të nevojshme objektive. Por, për funksionimin e mirë të arsimit, duhet menduar e punuar shumë seriozisht edhe për bazën materiale të arsimtarëve. Si mund të jetë në nivel një arsimtar pa bazën e nevojshme materiale?! Baza e mirë materiale është një faktor i motivimit, faktor elementar i ndihmës për punë të suksesshme të arsimtarit dhe i përgjegjësisë së tij njerëzore e profesionale. Arsimtari, pa një bazë të mirë materiale, jo vetëm nuk mund të ketë motiv të fuqishëm për punë, po realisht, me gjithë angazhimin e tij, nuk mund të ketë forcë të mjaftueshme, as nuk mund të ndjejë sa duhet përgjegjësi morale e profesionale për punë të suksesshme. Po deshëm të kemi një arsimtar të mirë, atij duhet krijuar kushtet të tilla në të cilat ai nuk do të ndjejë fare brengat sociale. Në bazë të realitetit të deritashëm, mund të thuhet, pa dyshim, se shoqëria jonë duhet të heqë një praktikë tejet të keqe që, për përmirësimin e gjendjes materiale të arsimtarit, të angazhohet vetëm në rastet e fushatave partiake. Përmirësimi i gjendjes materiale të arsimtarit nuk duhet bërë në rastin e fushatave zgjedhore. Arsimtari nuk është për një ngritje të tillë të të ardhurave të tij, e cila është në kundërshtim me rregullat e një shoqërie të përparuar e demokratike, siç nuk është as për atë që, për një ngritje prej pesë eurove, të bisedohet tre-katër muaj me radhë. Përmirësimi i gjendjes materiale të arsimtarit, në harmoni me mundësitë materiale shoqërore dhe me rregullat monetare, duhet bërë dy herë në vit, diku rreth majit dhe në fund të dhjetorit. Me rregullat e tilla do të fitonin më shumë edhe forcat politike në pushtet, pasi ashtu dëshmohen vlerat e tyre shoqërore.  Injorimi i esencëssë veprimtarisë arsimore.
 • 5. Arsimi ynë sot është cenuar keq, tejet rëndë, pasi po injorohet esenca e arsimit: arsimimi dhe arsimi cilësor. Kush e njeh funksionimin e shkollës sonë së brendshmi, do të vërejë se vëmendja e atyre që udhëheqin arsimin nuk është esenca e arsimit: arsimimi dhe arsimi cilësor. Përkundrazi. E tërë vëmendja e udhëheqësve të arsimit, sot, më tepër është e përqendruar te disa çështje shumë formale, sa për dukje, sa për reklamë. Arritjet e ulëta, të vërtetuara nëpërmjet statistikave, i dëshmojnë këto. Kështu, në shkollat tona më shumë çmohet një arsimtar i cili e paraqet planin mujor e vjetor, sesa ai që në nivel shumë të lartë e bën realizimin e tij. Më shumë çmohet arsimtari si kujdestar klase dhe si kujdestar i ditës sesa si një mësimdhënës i mirë, në procesin mësimor etj. Këto qëndrime negative ndaj arsimit, me përjashtim të arsimtarëve me unin e veçantë të tyre, ndikojnë shumë keq në zhgënjimin e arsimtarëve dhe në demotivimin e tyre për punë.  Demotivimi i arsimtarit.
 • 6. Ekzistojnë shumë faktorë që demotivojnë punën e arsimtarit dhe që bëhen pengesë për arritjet e lakmueshme të tij. Në suksesin fare të lakmueshëm, të cilin e kemi në realitetin e sotëm (marrim si faktor vlerësimi rezultatet e testit kombëtar, suksesi pozitiv i të cilit nuk kalon pesëdhjetëpërqindëshin), ndikojnë faktorë të ndryshëm, përveç atyre që përmendëm më parë. Arsimtari sot, ndër të tjera, do të ndjehet i demotivuar shumë edhe nga udhëheqësi i tij injorant, i dërguari i partisë në pushtet, i cili bëhet pengesë serioze për funksionimin dhe avancimin e arsimit, si dhe nga ai bashkëpunëtori i djeshëm i Serbisë, i cili luftonte për planprogramet e saj, ndërsa sot është vendosur edhe si udhëheqës shkolle! Dhe, si të mos jetë frymëzuesi potencial i demotivinit të arsimtarit për punë, kur, ta zëmë, udhëheqës komunal i arsimit bëhet injoranti tipik, ai i dërguari i partisë në pushtet, i cili luan rolin tipik të injorantit, duke luajtur me vendet e punës së arsimtarëve, duke luajtur edhe me fëmijët gjashtëvjeçarë, të cilët i largon edhe me forcë nga shkolla dhe ua mbyll dyert e shkollës me polici private e shtetërore, duke luajtur me arsimtarët, të cilët i fut edhe në provim pranues për punësim e të tjera, e të tjera marrëzi të papara në historinë njerëzore! Arsimtari sot do të ndjehet shumë i demotivuar për punë nga injorimi institucional i punës, i kontributit dhe i vlerës së tij, si dhe, në anën tjetër, nga mirënjohja institucionale, lëvdatat dhe shpërblimet e pamerituara të punëtorëve aspak meritorë, të cilët gëzojnë mirënjohje, lëvdata, shpërblime materiale e, madje, edhe licencime e gradime! E të tjera. Problemet e sipërpërmendura janë rrjedhojë e veseve të shoqërisë sonë të sotme dhe, veçanërisht, të institucioneve të sotme, të cilat do të mund të mënjanoheshin me zgjimin e ndërgjegjes dhe me aktivizimin e arsyes e të urtisë njerëzore e kombëtare.  Problemet e shkolles  Braktisjae shkollës. Me vlerësimine shoqërisë njerëzore ndaj arsimitapo shkollimitnjihemi qyshnë shpërngejte lindjessë qytetërimiteuropian,nëGreqinëe lashtë,kurnjë ngafilozofëtmë të spikaturtë lashtësisë,Platoni,fliste përrëndësinë e edukimitnë formimine shtetitdhe shkruante në hyrjene Akademisë:“Moshyni brenda nëse nukjeni gjeometër”.Në sajë të nxitjespërzhvillimine dijeveprogresive,iluminizmi europiani dha atij një rëndësi të jashtzakonshme,duke trajtuaratë josi një luksvetëmpërnjë pjesë të shoqërisë dhe vetëmpërnjë kohë të shkurtër,porpërtë gjithë shoqërinë si dhe me një senstë pandërprerë e dialekt,ashtusi vetë jetajonë njerëzore.Arsimi shqiptarkaqenë një bashkëudhëtarë i denjëqë poecën ecur krahpër krah me atë europian,herë dukeuafruare lidhurngushtë,si dyenë komunikuese dhe herë është shtypure përjashtuarngafaktorëtzhvillimorpërshkaktë pushtimevetë huajatë venditnga
 • 7. të huajt.Sidoqoftë,fundshekulli i kaluartrashëgoi një arsimtë zhvilluar,me të miratdhe të këqijate tij,porqë u gërrye ngaideologjizimi i saj,si pasojëe trysnisë së ideoligjisëMarksiste-Leniniste .Përmjaft shkaqe dhe faktorë të njohur,vitete tranzicionitcliruannjë energji dhe prespektivë të paparë në ndërmarrjene hapave të giximshme drejtnjë arsimibashkëkohorë.Përmë tepër,rrëzimii mureve ideoligjike,hapjame perëndimin,vendosjae kontakteve bashkëpunuese dhe të drejtpërdrejtatë inteligjencësshqiptare me kulturënperëndimoredhe vecanërisht,dëshirae shqiptarëve përt’uintegruar gjithnjë e më shumë,gjithnjëe më shpejtme atë europiane,dotë ishinpromotorëte fuqishëmtë ndryshimevetë perjetshem.Dhejatani,kure gjithë vëmendjajonë ështëdrejtuarnë problemete rritjes dhe të zhvillimit,tëregjistrimittë shpejtësisësë zhvillimittë arsimitdhe kulturësshqiptareme europën,në “qielline arsimitshqiptar”shfaqet,pornukmundtë themi papritur,si një re e zezë kërcënuese,fenomeni i braktisjessë shkollës.Arsimi është një ngafushatmë të rëndësishmetë shoqërisë dhe cdo sistemi politiko-shoqëror,sepse përmestij utransmetohetbrazave vlerazhvillimore.Ndryshimet e viteve të fundit,treguanse arsimi i është përshtaturndryshimevesocialeqë kapërfshirë vendin tonë,porduke mbarturedhe disaproblemeshqetësuese.Gjatë trajtimittë fenomenittë braktisjessë shkollës,nukmundtë mosvëmë në dukje dukuri,tëcilatpritettë ushtrojnëndikimine tyre në të ardhmenmë shumë se sa sot.Bëhetfjalë përvijimine arsimittë lartë ngashtëpia,nëpërmjet shfrytëzimittë arritjeve të elektronikës,internetitsi dhe botimeve të librave elektronikë.Sigurishtkëto dukuri të prespektivës,jovetëmqë shënojnënivelinpararojë të arsimitmodern,porpritettë luajnë një rol progresivedhe në fenomenete frekuentimittë shkollësdhe rritjessë cilësisë së saj.Dukei konsideruararsimine lartë si majëne piramidësdhe arsimine ulëtsi dyshemenë e tij,pradyskaje me varësi dhe ndikimreciprokndaj njëri-tjetrit,dotë tërhiqnimvëmendjenpërnevojëne ruajtessë raportit bashkëvepruesmidisbazësdhe majëssë kësaj piramide,ndryshee gjithë “godinae arsimit”dotë përjetojë “lëkundje”me efektpërkeqësuesngaprobleme të kohës.Gjithsesi,pondaleminë disaprej shkaqeve që ndikojnë në ecurinëe zhvillimittë arsimit,duke nënvizuarrëndësinëe tyre të vecantë:  Niveli i dobët social-ekonomik. Fushae arsimitkaspecifikëne të qenuritnjë fushë,prodhimii së cilësështë kompleks,pasi i përket fushëssë dije dhe në pamje të parë,nukprodhonaskrom,qymyrgrurë dhe patate,pordije. Pra, mallrame të ardhurate të cilave mundtë financohej e sotmjadhe e ardhmjazhvillimittë tij.Kështu që shteti dhe shoqërisë i duhettë financojë ngatë ardhuratkombëtare në këtë fushë nervalgjikengae cilavaret dukshëmzhvillimperspektivi venditdhe integrimi i shpejtë i tij.Sicdihet,varfëriaështë dukuri komplekseme kahe e dimensione të ndryshme ndërveprimi,ndërtë cilat,mungesae mallrave dhe shërbimeveqë sigurojnë ekzistencënnjerëzore është ngamë kryesorjae pasojave të këtij fenomeni.Kështu,të jeshi varfërnuk dotë thotë të jeshvetëmi uritur,poredhe të jeshi pastrehë,i sëmurë e shëndetligë.Eshtë e vështirëtë japëshnjë përkufizimpërfundimtarpërvarfërinë,sepse ajo ndryshonnganjë periudhë në tjetërdhe nganjë vendnë tjetrën.
 • 8. Kjolidhje ndërmjetarsimitdhe të ardhurave ekonomikeështë e dukshme.Të dhënatpërShqipërinë paraqesinnjë model të ngjashëm,qëndeshetnë vendete tjerame një nivel ekonomiko-shoqërortë përafërtme atë.Dhe nëse numri mesatari viteve të shkollimitpërkreune familjesqë jetonnë një familje të varfër,ështërreth6.2 vjet,numri i viteve përkreune familjesqë jetonnë një familje jotë varfërështë 7.9.Me gjithë këtë dallim,duhetpranuarse kjopabarazi nukështë aq e madhe.Mundtë themi se,një dukurie tillë i karrënjëtnë të kaluarën,kurarsimi ishte i përgjithshëmdhe i detyrueshëm.Pabaraziamidisshtresave (të varfëradhe jotë varfra) bëhetmë i dukshëmnë frekuentimine shkollës,në rregjistriminapobraktisjene saj.Të varfërite kanë më të ulëttë regjistrimin në sisteminarsimor,krahasuarkjome pjesëntjetërtë popullsisë.Në këtë mënyrë krijohetnjë rreth vicioz:rezultatete dobëtadekurajojnë nxënësindhe ulinmotivimine tij përtë mësuar,porgjithashtu edhe kushtetpërbraktisjene shkollësbëhenmë inkurajues. Sicshihet,vështirësitë ekonomike ndikojnë drejpërdrejtë jovetëmnë cilësinë e jetesës,poredhe në klimëne marrdhënieve midis prindërve,prindërve dhe fëmijëve si edhe ,në gjendjenpsikologjike të tyre.Natyrshëm,njëmjedisjoi sigurtë e negativ,dëmtongatishmërinëdhe motivimine fëmijëve përtë mësuar,ckasjell përpasojë rezulatete dobëtanë mësime konfliktedhe mosmarrëveshjesi me prindërit,ashtuedheme mësuesit.Kjodukuri demotivonmë tej nxënësitdhe shtonprirjenpërtashndërruarbraktisjene shkol lës si një rrugë zgjidhjeje.  Mentaliteti patriarhal. Edhe në kushtete sotme ende ekzistonnë një pjesë e madhe të popullsisë në zonate thellae deri diku të izoluarangandikimi i zhvillimeve sociale bashkëshortore,frekuentimi i shkollave ngavajzatpërtë ndjekurarsimin9-vjecardhe aqmë pak atë universitar.Shifrattregojnëse zonatë tillasi:Kukësi me 5.9% (772 nxënës),Mallakastrame 5.4%(340 nxënës),Peqini me 5.7% (367 nxënës),Dibrame 4.9% etj,janë ende rrethe problematikenë niveline braktisjessë shkollës,nëtë cilëtspikatmentalitetidiskriminuesqë e vuajnë femrate grupmoshave 12-16 vjec.Fakti që kjodukuri ekzistonnë një formëtë tillë negative,u mohonshumë vajzave të reja,të predispozuarapërt’ushndërruar në nënatë ardhshme të brezittë ri,zhvillimine kapacitetevetë inteligjencësdhe integrimine plotë në një shoqëri të zhvilluarme një rol parësortë brezittë ri.  Përkatësiaetniko-kulturore.
 • 9. Tregonnjë identitettë vecantë dhe të dallueshëmtë individëve që i përkasinasaj bashkësie,porndodh që fenomene negativetë lidhenshpeshherëme një gruptë caktuar etniko-kulturordhe braktisjae shkollëspërfattë keqështë një ngafenomenettë cilatjanë të pranishme në familjetme përkatësi rome.Paragjykimi se fëmijëte kësaj shtresetë popullsisë nuke duanarsimiminjanë të gabuara,sepse shtyllaqë e mban në këmbë këtë dukuri ështëvarfëriae cilastimilonlindjennë gjirine këtyre familjeve të një numëri problemesh,në të cilënbënmajë braktisjae shkollës.Shifrat,gjithsesijanë të qartanë ekazminimine këtij rasti dhe,konkretishtnë Shqipërikarreth5000 fëmijë rome të moshës(3-16 vjec).Niveli i rregjistrimittë fëmijëve në shkollë në moshëne caktuarsipasligjitështë i ulët.Vetëm27%e fëmijëve romë në moshën6vjecndjeki aktualishtklasëne parë.1në rreth2 fëmijë romë në moshë shkolle (6-16vjec) nukkanë braktisurshkollën,54% e fëmijëve romë në moshëne detyrimitshkollor(6- 16 vjec) nukkanë braktisurasnjë klasë shkolle,43% e fëmijëve romë të grupmoshës15-16 vjecjanë analfabetë.Fenomeniështë akomamë shqetësuespërvajzatrome.Rënietnë frekuentimine shkollës prej vajzave rome pasmoshës11 vjec,janë dukshëmmë të lartasesaatotë meshkujve.Në moshën12 vjecvajzatfrekuentojnë shkollënnë një masë 23% më pak se djemtë.Nukdotë ishte i tepërtmendimi i poetittë famshëmspanjollFrederikoLorka,i cilie stigmatizonkonceptine lirisëme ciganët,këtavëllezër të një fati të romëve,dukethënë:“....Paciganë nukkaas liri!”  Largësiae shkollave ngaqendrate banuara. Në raport me distancënnë të cilëngjendenshkollatkumësojnënxënësit,ajoshndërrohetnë të shumtëne rasteve në një burimproblemeshe vështirësishtfizike,kjopasi ajokushtëzonorarine zgjimit të nxënësve,sforcimine tyre fizikdhe lodhjene tyre,vecanërishtkurbëhetfjalë përgrupmoshate ciklit fillordhe kunë sezone të caktuara,pothuajsebëhete pamundurndjekjae mësimitngaata.Faktori objektivi vështirësivefizike evidentonedhe dukurinëe hetizimittë prindërvenë zonatrurale,përtë lejuarvajzate moshës12-16vjec,të ndjekinshkollëndhe konfirmonkështu,tendencate një mentaliteti të dëmshëm.Rreth35%e popullsisënë Shqipëri jetonnë zonatrurale dhe pikërishtnë këtozonavërehet edhe nivelimë i madhi braktisjessë shkollave. Nëse diskutojmë përbraktisje të pjesshme,atëherë mund të themi që numri i mungesave të nxënësve në zonatrurale në raportme mungesate nxënësve në zonat urbane,është relativishtmë i madh.Kynukështë thjeshtnjë perceptim,pornjë informacioni cili duhet thelluarmë tej përtë gjeturshkaqetdhe zgjidhjete mundshme të kësaj gjendjeje shqetësuese.  Braktisja e arsimit nga fenomeni i gjakmarrjes.
 • 10. Një fenomenkyqë,jo vetëmnukponjehulje,porvazhdontë përjetojënjë rritje të frikshme e ushqyer dhe nga problemete trashëguaratë së kaluarës.Në bazë të një studimi të kryergjatë periudhës,shtator 20014- tetor2014, nga shoqata“Internacionale përsolidaritet”dhe të mbështeturfinanciarishtnga QeveriaSpanjolle,në dyqytete të vendit,në Tiranë dhe në Lezhe ,rezultonse 15% e nxënësve braktisin bankat,sapo përfundojnë cikline ulëtshkollor.Shifratpranohenedhe ngavetë mësuesit,që shikojnë si një arsye të fortë ambientinfamiljar,nëtë cilinrritetnxënësi. “Në Lezhe,qendrëne veriut,gjakmarrja është kthyernë një shushunjë,që pouapi dita-ditësgjakunshkollave.Në mjaftfshatratë malësisë së të këtij rrethi ,kakugjakmarrjaka ngujuarnë shtëpi mbi 30 fëmijë,që janë të detyruartë qëndrojnë të mbyllurbrendamureve,duke mosarriturtë marrindot as edhe njohuritë më elementaremësimore.Një rast i tillë tipik,kupërshkaktë gjakmarrjes,DrejtoriaArsimore e këtij rrethi,është e detyruartë krijojë klasanë kullate ngujimit”. Gjakmarrjakonsiderohetnë raportsi një nga shkaqetqë sjell përrrjedhojëbraktisjene shkollësnga nxënësit.Porkëtunukmundtë anashkalohenshkaqete fortaekonomike. Përfundime: Dukuritë e mësipërme janëhallkatë një zinxhiri qëlidhenngushtë dhe ndikojnëreciprokishtme njëra- tjetrën,Por “Thembrae Akilit” mbetet përmirësimi dhe përshpejtimi i reformavetë Arsimitnë Shqipëri që mpleksen e gërshetohen me probleme teknike,organizativedhetë përmbajtjessë tij.Uneu fokusovanë njërinprej këtyre problemeve,atëtë braktisjessë shkollave,e cilanë realitetine sotëm qëndronnë pararojëtë problemeveqë cënojnëarsimindhe shkollëne kohëssonë.