SlideShare a Scribd company logo
Universiteti “ Haxhi Zeka” –Pejë
• PUNIM SEMINARIK
• Lënda:E drejta biznesore
• Tema:Kushtet për lidhjën e kontratës
• Vlërson: Punuan:
• MSc. Mervete Shala Burbuqe Hoxhaj
• MCs.Fidane Spahija Duresa Bytyqi
• Mergime Zeqiraj
•
•
•
• Pejë 2014
HYRJE
Në këtë punim seminarik jemi munduar të bëj një përmbledhje të kësaj që ne quajmë kontrat.
Kushtet për lidhjen e kontratës mund të përbëjë prej një seri të plotë librash, me këtë punim
seminarik do tentoj të familjarizojmë me pikat kulminante të cilat kanë lidhje me kontraten dhe
kushtet e lidhjes së kontratës.
Sa e rëndësishme është kontrata për një biznes dhe cilat janë lehtësitë që i ka biznesi pas lidhjes
së kontratës.
Nocioni dhe kushtet e përgjithshme për lidhjen e kontratës
• Kontrata është burim kryesor dhe më i rëndësishëm i marrëdhënieve juridike e sidomos
atyre detyrimore dhe afariste.
• Kontrata është marrëveshje e dy a më shumë personave që ka për qëllim të krijojë, të
ndryshojë ose të shuajë një marrëdhënie juridike të detyrimit. Kontrata është lidhur kur
palët konkuruese janë pajtuar për elementet thelbësore.
• Nga kjo del se kontrata është fakt juridik i cili ka rëndësi në lëmenjtë të ndryshëm si në të
drejtën ndërkombëtare, ashtu edhe në të drejtën familjare, në të drejtën civile, në të
drejtën ekonomike si dhe në tek e drejta në turizëm dhe hotelieri.
• Kontrata është punë juridike e dyanshme me anë të së cilës krijohet, ndryshohet
marrëdhënia ekzistuese e detyrimit, përkatësisht me anë të saj shuhet detyrimi
Në kushte të përgjithshme për lidhjen e kontratës numërohen këto:
• Aftësia punuese e palëve kontraktuese,
• Pajtimi i vullnetit,
• Lënda e kontratës dhe
• Baza e kontratës.
Kushtet e Veçanta për Lidhjen e Kontratës dhe Lidhja e
Kontratës
Për lidhjen e kontratës përveç kushteve të përgjithshme duhet të përmbushen
edhe kushtet e veçanta të cilat janë:
Lidhja e kontratës me dorëzimin e sendit
Dhënia e pelqimit për lidhjen e kontratës
Forma e kontratës.
Kontrata, si burim i lindjes së detyrimeve, ashtu si çdo fakt tjetër juridik, ka një
fillim, ekzistencë dhe mbarim.
Fillimi i ekzistencës së kontratës, shënohet nga koncepti i lidhjes së kontratës.
Kontrata quhet e lidhur kur palët kontraktuese të jenë marrë vesh mbi pjesët
përbërëse esenciale të kontratës.
Kontrata quhet e lidhur kur palët kanë shfaqur në mënyrë të ndërsjelltë vullnetin
e tyre, duke u marrë vesh për të gjitha kushtet thelbësore të saj.
Kontrata do të quhet e lidhur kur palët kanë shprehur lirisht vullnetin e tyre, se
janë dakord mbi të gjitha kushtet thelbësore.
Në çastin e bashkimit të vullnetit të tyre kur ligji kërkon plotësimin e ndonjë forme
të veçantë (kontrata formale), ose dorëzimin e sendit (kontrata reale).
Negociatat dhe Oferta
Lidhjes së kontratës i paraprijnë bisedimet midis subjekteve të caktuara.
Subjektet e interesuara mund të bisedojnë për elementet e caktimit të lartësisë
së çmimit, për mënyrën dhe vendin e dërgimit, për cilësinë e sendit, për
pagesën etj.
Këto bisedime e kanë karakterin e parapërgaditjes rreth lidhjes së kontratës.
Negociatat i paraprijnë lidhjes së kontratës dhe nuk obligojnë.
Rëndësia e negociatave shprehet në faktin që palëve t’u mundësohet njohja se
me çka detyrohen, të njihen me pasojat juridike të kontratës që do të lidhet, të
njihen me solvencën e palës tjetër etj.
Negociatat kanë ndikim me rastin e interpretimit të kontratës dhe të ofertës.
Oferta është propozim për lidhjen e kontratës që i bëhet personit të caktuar e
cila përmban të gjitha pjesët përbërëse esenciale të kontratës
Oferta është deklarimi i njëanshëm i vullnetit i drejtuar palës tjetër me qëllim të
pranimit.
Pala që bën propozimin për lidhjen e kontratës quhet propozues ose ofertues.
Iniciativa e saj për lidhjen e kontratës quhet propozim ose ofertë.
Kushtet për ofertën dhe menyrat e paraqitjes së
ofertës
Që të jetë dhënë nga personi i cili ka për qëllim të lidhë kontratën (ofertuesi) ose
nga personi i autorizuar i tij (autorizuesi i ofertuesit).
Ti përmbaj elementet thelbësore për lidhjen e kontratës (esentialia negoti), të
cilën dëshirojnë ta lidhin
Të përmbajë qartë dhe seriozisht vullnetin e shprehur të propozuesit se dëshiron
të lidhë kontratë në bazë të kushteve të propozuara.
Oferta duhet të bëhet në formën me shkrim nëse lidhet kontrata formale
Në mënyrën e drejtpërdrejt të paraqitjes së ofertës hyjnë:
me gojë,
me shkrim dhe
me të gjitha mjetet tjera me anë të të cilave mund të tregohet qëllimi për të
lidhur kontratë.
Në mënyrat e tërthorta të paraqitjes së ofertës hyjnë në:
të gjitha ato shprehje të vullnetit prej të cilave nuk mund të kuptohet se
shprehin vullnetin për
 të lidhur kontratë,
 po mund të kuptohet tërthorazi se ekziston një vullnet i tillë
Efektet juridike të ofertës
• Oferta është shprehje e njëanshme e
vullnetit të ofertuesit, me anë të së
cilës ai propozon lidhjen e kontratës
sipas kushteve të cilat i ka parashtruar
në ofertën e vet.
• Oferta nuk është kontratë.
• Që të bëhet kontratë i ofertuari duhet
ta paraqesë mendimin e vet dhe ta
pranojë ofertën
Pranimi i Ofertës dhe menyrat e pranimit të Ofertes
Pranimi i ofertës është shprehje e njëanshme e vullnetit të të ofertuarit me anë të
së cilës e miraton propozimin e ofertuesit për lidhjen e kontratës në kushte të
caktuara në ofertë.
Pranimi i ofertës ndryshe quhet edhe pranim, pelqim, miratim.
Pranimi është deklarimi që bën personi të cilit i është drejtuar propozimi se
deshiron dhe shpreh vullnetin e tij për lidhjen e kontratës së propozuar, sipas
kushteve te propozimit.
Në mënyrën e drejtëpërdrejtë hyjnë ato deklarata të bëra veçmas me gojë, me
shkrim, me teleprinter ose me shenja të përgjithshme të pranimit.
Në mënyrat e drejtëpërdrejta të pranimit të ofertës hyjnë: nënshkrimi i të
ofertuarit në ofertën me shkrim të kontratës ose vënia e shenjës së gishtit.
Për tu shprehur në mënyrë të tërthortë pranimi i ofertës duhet, që nga sjelllja e
personit të ofertuar të kuptohet se ai ka dashur të shpreh pajtimin që të lidhet
kontrata sipas propozimit të bërë.
Efektet Juridike të Pranimit të Ofertës dhe Parakontrata
Pranimi i ofertës është shprehje e njëanshme e vullnetit të të ofertuarit me anë të
së cilës pajtohet për lidhjen e kontratës sipas kushteve të propozuara në ofertë.
Pranimi është deklarimi që bën personi të cilit i është drejtuar propozimi se
deshiron dhe shpreh vullnetin e tij për lidhjen e kontratës së propozuar, sipas
kushteve të propozimit.
Pasi i ofertuari jep pelqimin për ofertë, lidhet kontrata e cila krijon të drejta dhe
detyra ndërmjet atyre subjekteve.
Deklarata për pranimin e ofertës mund të revokohet, nëse deklarata për
revokimin e pranimit të ofertës arrin te ofertuesi para ose njëkohësisht kur arrin
deklarata për pranimin e ofertës
Parakontrata është kontratë e atillë me të cilën merret përsipër detyrimi që më
vonë të lidhet kontrata.
Nëpërmjet kontratës paraparake, palët marrin përsipër detyrimin që më vonë të
lidhin midis tyre një kontratë të përcaktuar
Parakontrata nuk obligon në qoftë se rrethanat prej lidhjes së saj kanë ndryshuar
aq saqë nuk do të lidhej fare po të ekzistonin rrrethana të tilla në atë kohë.
Pjesët e Kontratës dhe interpretimi i kontratës
Që të arrihet kontrata, palët duhet të pajtohen mbi pjesët esenciale të kontratës
(essentialia negotii).
Pjesët esenciale janë ato pa të cilat kontrata nuk mund të mirret me mend.
Palët mund të mirren vesh edhe për pjesët tjera që janë të rëndësishme për
realizimin e kontratës, mënyra e dorëzimit të sendit të blerë, koha dhe mënyra e
pagimit të çmimit etj.
Këto pjesë quhen pjesë natyrale (natyralia negotii) të kontratës.
Pëveç pjesëve natyrore ekzistojnë edhe pjesët e rastësishme (accidentalia
negotii) të cilat nuk është e thënë të ekzistojnë patjetër te ndonjë kontratë, por
të cilat palët mund t’i parashohin për kontratën konkrete.
Kontrata është vepër e palëve kontraktuese.
Ajo lidhet me pajtimin e vullnetit të shprehur të dy ose më shumë subjekteve me
qëllim të krijimit, ndryshimit ose shuarjes së marrëdhënies së caktuar të
detyrimeve.
Interpretimi i kontratës dmth përcaktimi i kuptimit të vërtetë dhe efekteve të
dispozitave të saj
Klasifikimi i kontratave
Varësisht nga kriteret e caktuara kontrata mund të jenë, kontrata:
 Me emër dhe kontrata pa emër
 Konsensuale dhe kontrata formale
 Me shpërblim dhe pa shpërblim
 Të njëanshme dhe të dyanshme
 Komutative dhe Aleatore
 Me prestime të përhershme dhe me prestime të përkohshme
 Të thjeshta dhe të përziera
 Të përgjtihshme dhe të veçanta
 Të pavarura dhe aksesore
 Parakontrata dhe kontrata kryesore
Individuale dhe kolektive
 Me përmbajtje të caktuar dhe të adezionit
 Kauzale dhe abstrakte
Shuarja e Kontratës
Kontrata sipas LMD(Ligji për marrëdhëniet dhe detyrimet) shuhet:
Me marrëveshjen e palëve,
Zhdukja e lëndës së saj,
Vdekja e palës kontraktuese
Anulimi i kontratës
Mosekzekutimi i kontratës
PËRFUNDIM
Qëllimi i këtij prezantimi sot ishte informimi sado i vogël në lidhje me Kontratat. Ne shpalosëm
karakteristikat e përgjithshme të kontratave të lartë përmendura rendësinë e tyre, me atë
kuptuam se ato luajnë një rol shumë të rëndësishëm në fushën e jetës më konkretisht në mjedisin
biznesor. Ku një rol kyq në idenë për fillimin e një aktiviteti bizneso, si dhe në ushtrimin e
aktiviteteve biznesore. Nga ky hulumtim shkencor kuptuam se me lidhjen e kontratave shum
biznese nuk do te kishin problem te shumta siq kan shumica e bizneseve si p.sh.ndarja e
pergjegjsive,ndarje e fitimit etj,po ashtu kuptuam se si lidhen kontrtata,si klasifikohen ato si janë
ato të vlefshme dhe si arrihet deri te shuarja e një kontrate.
Prezantimi e drejta biznesore
Prezantimi e drejta biznesore

More Related Content

What's hot

Kontrata komerciale
Kontrata komerciale Kontrata komerciale
Kontrata komerciale
GenTa Karpuzi
 
Kontratat
KontratatKontratat
Kontratat
Kosovar Sopjann
 
Raportet Juridike Biznesore22
Raportet Juridike Biznesore22Raportet Juridike Biznesore22
Raportet Juridike Biznesore22
Kosovar Sopjann
 
Lidhja e kontrates shtese
Lidhja e kontrates  shteseLidhja e kontrates  shtese
Lidhja e kontrates shtese
Menaxherat
 
E drejta detyrimore 10 teste
E drejta detyrimore 10 testeE drejta detyrimore 10 teste
E drejta detyrimore 10 teste
dritashala
 
Kontratë nbi shiteblerjen e baneses
Kontratë nbi shiteblerjen e banesesKontratë nbi shiteblerjen e baneses
Kontratë nbi shiteblerjen e baneses
Ramë Hajraj
 
Shkaktimi i demit
Shkaktimi i demitShkaktimi i demit
Shkaktimi i demit
Menaxherat
 
Ligjerata kontratat
Ligjerata kontratat Ligjerata kontratat
Ligjerata kontratat
Menaxherat
 
Kontratat e sigurimeve - (Ligjerata 4)
Kontratat e sigurimeve - (Ligjerata 4) Kontratat e sigurimeve - (Ligjerata 4)
Kontratat e sigurimeve - (Ligjerata 4)
Fisnik Morina
 
Punim seminarik - Hipoteka
Punim seminarik - Hipoteka Punim seminarik - Hipoteka
Punim seminarik - Hipoteka
ArberSusuri
 
Ese "Balanca midis Vullnetit të Palëve dhe Kornizës Ligjore"
Ese "Balanca midis Vullnetit të Palëve dhe Kornizës Ligjore"Ese "Balanca midis Vullnetit të Palëve dhe Kornizës Ligjore"
Ese "Balanca midis Vullnetit të Palëve dhe Kornizës Ligjore"
Valbona Bali
 
E drejta biznezsore ushtrime
E drejta biznezsore ushtrimeE drejta biznezsore ushtrime
E drejta biznezsore ushtrime
anashqipe
 
E Drejta Tregtare
E Drejta TregtareE Drejta Tregtare
E Drejta Tregtare
Menaxherat
 
E drejta e detyrimeve & llojet e kontratave esi hasko
E drejta e detyrimeve & llojet e kontratave esi haskoE drejta e detyrimeve & llojet e kontratave esi hasko
E drejta e detyrimeve & llojet e kontratave esi hasko
Esi Hasko
 
Procedura e trajtimit të dëmit nga polica e sigurimit TPL
Procedura e trajtimit të dëmit nga polica e sigurimit TPLProcedura e trajtimit të dëmit nga polica e sigurimit TPL
Procedura e trajtimit të dëmit nga polica e sigurimit TPL
GenTa Karpuzi
 

What's hot (17)

Kontrata komerciale
Kontrata komerciale Kontrata komerciale
Kontrata komerciale
 
Kontratat
KontratatKontratat
Kontratat
 
Raportet Juridike Biznesore22
Raportet Juridike Biznesore22Raportet Juridike Biznesore22
Raportet Juridike Biznesore22
 
Lidhja e kontrates shtese
Lidhja e kontrates  shteseLidhja e kontrates  shtese
Lidhja e kontrates shtese
 
E drejta detyrimore 10 teste
E drejta detyrimore 10 testeE drejta detyrimore 10 teste
E drejta detyrimore 10 teste
 
Kontratë nbi shiteblerjen e baneses
Kontratë nbi shiteblerjen e banesesKontratë nbi shiteblerjen e baneses
Kontratë nbi shiteblerjen e baneses
 
Shkaktimi i demit
Shkaktimi i demitShkaktimi i demit
Shkaktimi i demit
 
Ligjerata kontratat
Ligjerata kontratat Ligjerata kontratat
Ligjerata kontratat
 
Kambiali
KambialiKambiali
Kambiali
 
Kontratë per banes
Kontratë per banesKontratë per banes
Kontratë per banes
 
Kontratat e sigurimeve - (Ligjerata 4)
Kontratat e sigurimeve - (Ligjerata 4) Kontratat e sigurimeve - (Ligjerata 4)
Kontratat e sigurimeve - (Ligjerata 4)
 
Punim seminarik - Hipoteka
Punim seminarik - Hipoteka Punim seminarik - Hipoteka
Punim seminarik - Hipoteka
 
Ese "Balanca midis Vullnetit të Palëve dhe Kornizës Ligjore"
Ese "Balanca midis Vullnetit të Palëve dhe Kornizës Ligjore"Ese "Balanca midis Vullnetit të Palëve dhe Kornizës Ligjore"
Ese "Balanca midis Vullnetit të Palëve dhe Kornizës Ligjore"
 
E drejta biznezsore ushtrime
E drejta biznezsore ushtrimeE drejta biznezsore ushtrime
E drejta biznezsore ushtrime
 
E Drejta Tregtare
E Drejta TregtareE Drejta Tregtare
E Drejta Tregtare
 
E drejta e detyrimeve & llojet e kontratave esi hasko
E drejta e detyrimeve & llojet e kontratave esi haskoE drejta e detyrimeve & llojet e kontratave esi hasko
E drejta e detyrimeve & llojet e kontratave esi hasko
 
Procedura e trajtimit të dëmit nga polica e sigurimit TPL
Procedura e trajtimit të dëmit nga polica e sigurimit TPLProcedura e trajtimit të dëmit nga polica e sigurimit TPL
Procedura e trajtimit të dëmit nga polica e sigurimit TPL
 

Viewers also liked

Punim seminarik informatik
Punim seminarik informatikPunim seminarik informatik
Punim seminarik informatik
Duresa M. Bytyqi
 
E drejta Biznesore
E drejta BiznesoreE drejta Biznesore
E drejta Biznesore
Ermon Cërvadiku
 
E Drejta Biznesore, Viti 1 - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)
E Drejta Biznesore, Viti 1 - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)E Drejta Biznesore, Viti 1 - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)
E Drejta Biznesore, Viti 1 - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)
fatonbajrami1
 
KOLLOFJUMI-E DREJTA BIZNESORE
KOLLOFJUMI-E DREJTA BIZNESOREKOLLOFJUMI-E DREJTA BIZNESORE
KOLLOFJUMI-E DREJTA BIZNESORE
Bessnik Latifi
 
E drejta adm.organizatat administrative
E drejta adm.organizatat administrativeE drejta adm.organizatat administrative
E drejta adm.organizatat administrative
Adis Shemsije Demiri
 
Ushtrime kollofjum-e drejta biznesore
Ushtrime kollofjum-e drejta biznesoreUshtrime kollofjum-e drejta biznesore
Ushtrime kollofjum-e drejta biznesore
Bessnik Latifi
 
Kontrolli dhe auditmi i brendshem
Kontrolli dhe auditmi i brendshemKontrolli dhe auditmi i brendshem
Kontrolli dhe auditmi i brendshem
Anabelle11
 
Procedura administrative si garanci per mbrojtjen e lirive dhe te drejtave ...
Procedura administrative si garanci per mbrojtjen e lirive dhe te drejtave ...Procedura administrative si garanci per mbrojtjen e lirive dhe te drejtave ...
Procedura administrative si garanci per mbrojtjen e lirive dhe te drejtave ...
endritrrustemi9
 
Subjektet e se drejtes riza smaka
Subjektet e se drejtes riza smakaSubjektet e se drejtes riza smaka
Subjektet e se drejtes riza smaka
Kastriot Gashi
 
E Drejta Biznesore Ndërkombëtare - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)
E Drejta Biznesore Ndërkombëtare - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)E Drejta Biznesore Ndërkombëtare - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)
E Drejta Biznesore Ndërkombëtare - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)
fatonbajrami1
 
E drejta administrative
E drejta administrativeE drejta administrative
E drejta administrative
petritzogaj
 
Metodologjia e Hulumtimeve
Metodologjia e Hulumtimeve Metodologjia e Hulumtimeve
Metodologjia e Hulumtimeve
Fitore ZEQIRI
 
Punim Seminarik Projektimi i Sistemeve Informative
Punim Seminarik  Projektimi i Sistemeve InformativePunim Seminarik  Projektimi i Sistemeve Informative
Punim Seminarik Projektimi i Sistemeve Informative
Veton Sopjani
 
Projekt seminari metodologjia e hulumtimeve lulzim jaha
Projekt seminari metodologjia e hulumtimeve  lulzim jahaProjekt seminari metodologjia e hulumtimeve  lulzim jaha
Projekt seminari metodologjia e hulumtimeve lulzim jaha
Lulzim Jaha
 
Punim seminarik sistemet informative –sistemi informatik dhe siguria në rrjet...
Punim seminarik sistemet informative –sistemi informatik dhe siguria në rrjet...Punim seminarik sistemet informative –sistemi informatik dhe siguria në rrjet...
Punim seminarik sistemet informative –sistemi informatik dhe siguria në rrjet...
Shpejtim Rudi
 
Punim Seminarik
Punim SeminarikPunim Seminarik
Punim Seminarik
Ermirë Redenica
 

Viewers also liked (17)

Punim seminarik informatik
Punim seminarik informatikPunim seminarik informatik
Punim seminarik informatik
 
E drejta Biznesore
E drejta BiznesoreE drejta Biznesore
E drejta Biznesore
 
E Drejta Biznesore, Viti 1 - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)
E Drejta Biznesore, Viti 1 - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)E Drejta Biznesore, Viti 1 - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)
E Drejta Biznesore, Viti 1 - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)
 
KOLLOFJUMI-E DREJTA BIZNESORE
KOLLOFJUMI-E DREJTA BIZNESOREKOLLOFJUMI-E DREJTA BIZNESORE
KOLLOFJUMI-E DREJTA BIZNESORE
 
E drejta adm.organizatat administrative
E drejta adm.organizatat administrativeE drejta adm.organizatat administrative
E drejta adm.organizatat administrative
 
Ushtrime kollofjum-e drejta biznesore
Ushtrime kollofjum-e drejta biznesoreUshtrime kollofjum-e drejta biznesore
Ushtrime kollofjum-e drejta biznesore
 
Kontrolli dhe auditmi i brendshem
Kontrolli dhe auditmi i brendshemKontrolli dhe auditmi i brendshem
Kontrolli dhe auditmi i brendshem
 
Procedura administrative si garanci per mbrojtjen e lirive dhe te drejtave ...
Procedura administrative si garanci per mbrojtjen e lirive dhe te drejtave ...Procedura administrative si garanci per mbrojtjen e lirive dhe te drejtave ...
Procedura administrative si garanci per mbrojtjen e lirive dhe te drejtave ...
 
Subjektet e se drejtes riza smaka
Subjektet e se drejtes riza smakaSubjektet e se drejtes riza smaka
Subjektet e se drejtes riza smaka
 
E Drejta Biznesore Ndërkombëtare - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)
E Drejta Biznesore Ndërkombëtare - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)E Drejta Biznesore Ndërkombëtare - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)
E Drejta Biznesore Ndërkombëtare - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)
 
E drejta administrative
E drejta administrativeE drejta administrative
E drejta administrative
 
Metodologjia e Hulumtimeve
Metodologjia e Hulumtimeve Metodologjia e Hulumtimeve
Metodologjia e Hulumtimeve
 
Punim Seminarik Projektimi i Sistemeve Informative
Punim Seminarik  Projektimi i Sistemeve InformativePunim Seminarik  Projektimi i Sistemeve Informative
Punim Seminarik Projektimi i Sistemeve Informative
 
Projekt seminari metodologjia e hulumtimeve lulzim jaha
Projekt seminari metodologjia e hulumtimeve  lulzim jahaProjekt seminari metodologjia e hulumtimeve  lulzim jaha
Projekt seminari metodologjia e hulumtimeve lulzim jaha
 
Punim seminarik sistemet informative –sistemi informatik dhe siguria në rrjet...
Punim seminarik sistemet informative –sistemi informatik dhe siguria në rrjet...Punim seminarik sistemet informative –sistemi informatik dhe siguria në rrjet...
Punim seminarik sistemet informative –sistemi informatik dhe siguria në rrjet...
 
Pyetjet nga provimet
Pyetjet nga provimetPyetjet nga provimet
Pyetjet nga provimet
 
Punim Seminarik
Punim SeminarikPunim Seminarik
Punim Seminarik
 

More from Duresa M. Bytyqi

Universiteti m ikroekonimi
Universiteti m ikroekonimiUniversiteti m ikroekonimi
Universiteti m ikroekonimi
Duresa M. Bytyqi
 
Prezantimi bazat e informatikes
Prezantimi bazat e informatikesPrezantimi bazat e informatikes
Prezantimi bazat e informatikes
Duresa M. Bytyqi
 
Presentation mikroekonomi
Presentation mikroekonomiPresentation mikroekonomi
Presentation mikroekonomi
Duresa M. Bytyqi
 
Prezantimi bazat e biznesit
Prezantimi bazat e biznesitPrezantimi bazat e biznesit
Prezantimi bazat e biznesit
Duresa M. Bytyqi
 
Raport hulumtimi
Raport hulumtimiRaport hulumtimi
Raport hulumtimi
Duresa M. Bytyqi
 

More from Duresa M. Bytyqi (6)

Presentation menaxhment
Presentation menaxhmentPresentation menaxhment
Presentation menaxhment
 
Universiteti m ikroekonimi
Universiteti m ikroekonimiUniversiteti m ikroekonimi
Universiteti m ikroekonimi
 
Prezantimi bazat e informatikes
Prezantimi bazat e informatikesPrezantimi bazat e informatikes
Prezantimi bazat e informatikes
 
Presentation mikroekonomi
Presentation mikroekonomiPresentation mikroekonomi
Presentation mikroekonomi
 
Prezantimi bazat e biznesit
Prezantimi bazat e biznesitPrezantimi bazat e biznesit
Prezantimi bazat e biznesit
 
Raport hulumtimi
Raport hulumtimiRaport hulumtimi
Raport hulumtimi
 

Prezantimi e drejta biznesore

 • 1. Universiteti “ Haxhi Zeka” –Pejë • PUNIM SEMINARIK • Lënda:E drejta biznesore • Tema:Kushtet për lidhjën e kontratës • Vlërson: Punuan: • MSc. Mervete Shala Burbuqe Hoxhaj • MCs.Fidane Spahija Duresa Bytyqi • Mergime Zeqiraj • • • • Pejë 2014
 • 2. HYRJE Në këtë punim seminarik jemi munduar të bëj një përmbledhje të kësaj që ne quajmë kontrat. Kushtet për lidhjen e kontratës mund të përbëjë prej një seri të plotë librash, me këtë punim seminarik do tentoj të familjarizojmë me pikat kulminante të cilat kanë lidhje me kontraten dhe kushtet e lidhjes së kontratës. Sa e rëndësishme është kontrata për një biznes dhe cilat janë lehtësitë që i ka biznesi pas lidhjes së kontratës.
 • 3. Nocioni dhe kushtet e përgjithshme për lidhjen e kontratës • Kontrata është burim kryesor dhe më i rëndësishëm i marrëdhënieve juridike e sidomos atyre detyrimore dhe afariste. • Kontrata është marrëveshje e dy a më shumë personave që ka për qëllim të krijojë, të ndryshojë ose të shuajë një marrëdhënie juridike të detyrimit. Kontrata është lidhur kur palët konkuruese janë pajtuar për elementet thelbësore. • Nga kjo del se kontrata është fakt juridik i cili ka rëndësi në lëmenjtë të ndryshëm si në të drejtën ndërkombëtare, ashtu edhe në të drejtën familjare, në të drejtën civile, në të drejtën ekonomike si dhe në tek e drejta në turizëm dhe hotelieri. • Kontrata është punë juridike e dyanshme me anë të së cilës krijohet, ndryshohet marrëdhënia ekzistuese e detyrimit, përkatësisht me anë të saj shuhet detyrimi Në kushte të përgjithshme për lidhjen e kontratës numërohen këto: • Aftësia punuese e palëve kontraktuese, • Pajtimi i vullnetit, • Lënda e kontratës dhe • Baza e kontratës.
 • 4. Kushtet e Veçanta për Lidhjen e Kontratës dhe Lidhja e Kontratës Për lidhjen e kontratës përveç kushteve të përgjithshme duhet të përmbushen edhe kushtet e veçanta të cilat janë: Lidhja e kontratës me dorëzimin e sendit Dhënia e pelqimit për lidhjen e kontratës Forma e kontratës. Kontrata, si burim i lindjes së detyrimeve, ashtu si çdo fakt tjetër juridik, ka një fillim, ekzistencë dhe mbarim. Fillimi i ekzistencës së kontratës, shënohet nga koncepti i lidhjes së kontratës. Kontrata quhet e lidhur kur palët kontraktuese të jenë marrë vesh mbi pjesët përbërëse esenciale të kontratës. Kontrata quhet e lidhur kur palët kanë shfaqur në mënyrë të ndërsjelltë vullnetin e tyre, duke u marrë vesh për të gjitha kushtet thelbësore të saj. Kontrata do të quhet e lidhur kur palët kanë shprehur lirisht vullnetin e tyre, se janë dakord mbi të gjitha kushtet thelbësore. Në çastin e bashkimit të vullnetit të tyre kur ligji kërkon plotësimin e ndonjë forme të veçantë (kontrata formale), ose dorëzimin e sendit (kontrata reale).
 • 5. Negociatat dhe Oferta Lidhjes së kontratës i paraprijnë bisedimet midis subjekteve të caktuara. Subjektet e interesuara mund të bisedojnë për elementet e caktimit të lartësisë së çmimit, për mënyrën dhe vendin e dërgimit, për cilësinë e sendit, për pagesën etj. Këto bisedime e kanë karakterin e parapërgaditjes rreth lidhjes së kontratës. Negociatat i paraprijnë lidhjes së kontratës dhe nuk obligojnë. Rëndësia e negociatave shprehet në faktin që palëve t’u mundësohet njohja se me çka detyrohen, të njihen me pasojat juridike të kontratës që do të lidhet, të njihen me solvencën e palës tjetër etj. Negociatat kanë ndikim me rastin e interpretimit të kontratës dhe të ofertës. Oferta është propozim për lidhjen e kontratës që i bëhet personit të caktuar e cila përmban të gjitha pjesët përbërëse esenciale të kontratës Oferta është deklarimi i njëanshëm i vullnetit i drejtuar palës tjetër me qëllim të pranimit. Pala që bën propozimin për lidhjen e kontratës quhet propozues ose ofertues. Iniciativa e saj për lidhjen e kontratës quhet propozim ose ofertë.
 • 6. Kushtet për ofertën dhe menyrat e paraqitjes së ofertës Që të jetë dhënë nga personi i cili ka për qëllim të lidhë kontratën (ofertuesi) ose nga personi i autorizuar i tij (autorizuesi i ofertuesit). Ti përmbaj elementet thelbësore për lidhjen e kontratës (esentialia negoti), të cilën dëshirojnë ta lidhin Të përmbajë qartë dhe seriozisht vullnetin e shprehur të propozuesit se dëshiron të lidhë kontratë në bazë të kushteve të propozuara. Oferta duhet të bëhet në formën me shkrim nëse lidhet kontrata formale Në mënyrën e drejtpërdrejt të paraqitjes së ofertës hyjnë: me gojë, me shkrim dhe me të gjitha mjetet tjera me anë të të cilave mund të tregohet qëllimi për të lidhur kontratë. Në mënyrat e tërthorta të paraqitjes së ofertës hyjnë në: të gjitha ato shprehje të vullnetit prej të cilave nuk mund të kuptohet se shprehin vullnetin për  të lidhur kontratë,  po mund të kuptohet tërthorazi se ekziston një vullnet i tillë
 • 7. Efektet juridike të ofertës • Oferta është shprehje e njëanshme e vullnetit të ofertuesit, me anë të së cilës ai propozon lidhjen e kontratës sipas kushteve të cilat i ka parashtruar në ofertën e vet. • Oferta nuk është kontratë. • Që të bëhet kontratë i ofertuari duhet ta paraqesë mendimin e vet dhe ta pranojë ofertën
 • 8. Pranimi i Ofertës dhe menyrat e pranimit të Ofertes Pranimi i ofertës është shprehje e njëanshme e vullnetit të të ofertuarit me anë të së cilës e miraton propozimin e ofertuesit për lidhjen e kontratës në kushte të caktuara në ofertë. Pranimi i ofertës ndryshe quhet edhe pranim, pelqim, miratim. Pranimi është deklarimi që bën personi të cilit i është drejtuar propozimi se deshiron dhe shpreh vullnetin e tij për lidhjen e kontratës së propozuar, sipas kushteve te propozimit. Në mënyrën e drejtëpërdrejtë hyjnë ato deklarata të bëra veçmas me gojë, me shkrim, me teleprinter ose me shenja të përgjithshme të pranimit. Në mënyrat e drejtëpërdrejta të pranimit të ofertës hyjnë: nënshkrimi i të ofertuarit në ofertën me shkrim të kontratës ose vënia e shenjës së gishtit. Për tu shprehur në mënyrë të tërthortë pranimi i ofertës duhet, që nga sjelllja e personit të ofertuar të kuptohet se ai ka dashur të shpreh pajtimin që të lidhet kontrata sipas propozimit të bërë.
 • 9. Efektet Juridike të Pranimit të Ofertës dhe Parakontrata Pranimi i ofertës është shprehje e njëanshme e vullnetit të të ofertuarit me anë të së cilës pajtohet për lidhjen e kontratës sipas kushteve të propozuara në ofertë. Pranimi është deklarimi që bën personi të cilit i është drejtuar propozimi se deshiron dhe shpreh vullnetin e tij për lidhjen e kontratës së propozuar, sipas kushteve të propozimit. Pasi i ofertuari jep pelqimin për ofertë, lidhet kontrata e cila krijon të drejta dhe detyra ndërmjet atyre subjekteve. Deklarata për pranimin e ofertës mund të revokohet, nëse deklarata për revokimin e pranimit të ofertës arrin te ofertuesi para ose njëkohësisht kur arrin deklarata për pranimin e ofertës Parakontrata është kontratë e atillë me të cilën merret përsipër detyrimi që më vonë të lidhet kontrata. Nëpërmjet kontratës paraparake, palët marrin përsipër detyrimin që më vonë të lidhin midis tyre një kontratë të përcaktuar Parakontrata nuk obligon në qoftë se rrethanat prej lidhjes së saj kanë ndryshuar aq saqë nuk do të lidhej fare po të ekzistonin rrrethana të tilla në atë kohë.
 • 10. Pjesët e Kontratës dhe interpretimi i kontratës Që të arrihet kontrata, palët duhet të pajtohen mbi pjesët esenciale të kontratës (essentialia negotii). Pjesët esenciale janë ato pa të cilat kontrata nuk mund të mirret me mend. Palët mund të mirren vesh edhe për pjesët tjera që janë të rëndësishme për realizimin e kontratës, mënyra e dorëzimit të sendit të blerë, koha dhe mënyra e pagimit të çmimit etj. Këto pjesë quhen pjesë natyrale (natyralia negotii) të kontratës. Pëveç pjesëve natyrore ekzistojnë edhe pjesët e rastësishme (accidentalia negotii) të cilat nuk është e thënë të ekzistojnë patjetër te ndonjë kontratë, por të cilat palët mund t’i parashohin për kontratën konkrete. Kontrata është vepër e palëve kontraktuese. Ajo lidhet me pajtimin e vullnetit të shprehur të dy ose më shumë subjekteve me qëllim të krijimit, ndryshimit ose shuarjes së marrëdhënies së caktuar të detyrimeve. Interpretimi i kontratës dmth përcaktimi i kuptimit të vërtetë dhe efekteve të dispozitave të saj
 • 11. Klasifikimi i kontratave Varësisht nga kriteret e caktuara kontrata mund të jenë, kontrata:  Me emër dhe kontrata pa emër  Konsensuale dhe kontrata formale  Me shpërblim dhe pa shpërblim  Të njëanshme dhe të dyanshme  Komutative dhe Aleatore  Me prestime të përhershme dhe me prestime të përkohshme  Të thjeshta dhe të përziera  Të përgjtihshme dhe të veçanta  Të pavarura dhe aksesore  Parakontrata dhe kontrata kryesore Individuale dhe kolektive  Me përmbajtje të caktuar dhe të adezionit  Kauzale dhe abstrakte
 • 12. Shuarja e Kontratës Kontrata sipas LMD(Ligji për marrëdhëniet dhe detyrimet) shuhet: Me marrëveshjen e palëve, Zhdukja e lëndës së saj, Vdekja e palës kontraktuese Anulimi i kontratës Mosekzekutimi i kontratës
 • 13. PËRFUNDIM Qëllimi i këtij prezantimi sot ishte informimi sado i vogël në lidhje me Kontratat. Ne shpalosëm karakteristikat e përgjithshme të kontratave të lartë përmendura rendësinë e tyre, me atë kuptuam se ato luajnë një rol shumë të rëndësishëm në fushën e jetës më konkretisht në mjedisin biznesor. Ku një rol kyq në idenë për fillimin e një aktiviteti bizneso, si dhe në ushtrimin e aktiviteteve biznesore. Nga ky hulumtim shkencor kuptuam se me lidhjen e kontratave shum biznese nuk do te kishin problem te shumta siq kan shumica e bizneseve si p.sh.ndarja e pergjegjsive,ndarje e fitimit etj,po ashtu kuptuam se si lidhen kontrtata,si klasifikohen ato si janë ato të vlefshme dhe si arrihet deri te shuarja e një kontrate.