SlideShare a Scribd company logo
Universiteti “ Haxhi Zeka” –Pejë
Punuar nga:
•Atlantida Mehmetaj
•Duresa Bytyqi
•Edona Berisha
•Egzon Krasniqi
Mentoruar nga:
• MSc. FjollaTrakaniqi
• MCs. Fellanze Pula
PUNIM SEMINARIK
Lënda:(Bazat e Biznesit)
Tema:(Format e organizative të biznesit)
Pejë 2013
HYRJA
Në këte punim seminarik jemi munduar te shtjellojm tri format kryesore të pronsis së
ndërrmarjeve.
Cila prej këtyre ndërrmarjeve është më e përhapur në Kosovë dhe cila prej tyre ka
jetëgjatësi me të madhe .
Cili është dallimi mese ketyre tri formave të pronsis ,cilat jan avntazhet
dhe disavantazhet e këtyre tri formave te pronësis së ndërrmarjeve.
Themeluesit e ndërrmarjeve dhe format e organizimit të NVM-ve
Pas luftës në Kosovë janë evidentuar 97.7% të ndërrmarjeve të cilat kanë ekzistuar më parë.
Në Kosovë numri më i madhë i ndërrmarjeve janë ndërrmarjet individuale,pra me një
themelues.
Komponent shumë e rëndësishme të zhvillimit të ortakakrisë tek ne
janë:
Besimi reciprok i partnerëve
Potenciali financiar ityre
Aftësia dhe komplementariteti professional
Prestigji dhe atoriteti i partnerit
Përvoja në biznes etj.
Hulumtimet kanë nxjerrë në pah arsyet e lidhjes ndërmjet themeluesit e ato janë:
1) Besimi në partnerin
2) Kapitali i partnerit
3) Aftësia profesionale e partnerit
4) Autoriteti i partnerit
Në këto raste ka edhe problem të ndryshme. Problemet më prezente janë ato që lidhen
me :
Burimet e kufizuar të kohës dhe parasë,dhe ato nuk duan t’i ndajnë me të tjerët
Konflikte interesash
Mungesë e përvojave paraprake
Dallimi në mendime
Mungesa e traditës për partneritet.
Zgjidhja e formës së organizimit të ndërrmarjeve të vogla ka një rëndësi të posaqme. Se
qfarë vendimi do të merret ndikojnë factorët e ndryshëm. Ndër factorët të cilët ndikojnë në
zgjidhjen e formës adekuate të organizimit të NMV-ve janë:
Kapitali fillestar dhe planet finacciare- i vogël është numri in dërrmarjeve të vogla të cilat
janë plotësishtë të financuara nga burimet vetanake,një pjesë të burimeve finaciare e
sigurojn prej huasë.
Përfitimet,detyrimet dhe obligimet e pronarëve-menaxherëve-para zgjidhjes së formës
adekuate të organizimit, partenerët duhet të mendojnë për jetën e ardhme të përbashkët.
Menaxheri duhet të mundohet të anticipoj se si faktet individuale të çdo anëtari të grupit
do të ndikojnë dhe do të pasqyrohen në vet grupin.
Tatimet dhe rregullimi i qeveritarë-përgjithsisht ,menaxherë të ndërmarrjeve të vogla,
janë të njohur me reflektimin rregullimit qeviritarë në punën e ndërrmarjes së vogël
Shfrytëzimi i burimeve-njërzit,koha,paratë dhe prodhimet mund të shfrytëzohen dhe të
kombinohen në mënyra të ndryshme,në kushte të ndryshme.
Rritja, ekspansioni, integrimi dhe shitja- të gjitha këto aspekte ndikojnë në ndryshimin e formës së
organizimit.
Format kryesore të organizimit sipas pronësisë dhe firmat individuale
Biznes individual quhet një biznes që zakonisht është në pronësi dhe menaxhim të një
personi. Kjo është forma më e shpeshtë e pronësisë së një biznesi. Firmat individuale
përbëjnë 80% të firmave. Firmat individuale mun të jenë :
Shitore me pakicë
Kafene
Servise televizive
Servise riparimi
Shtypshkronja etj.
Këto lloje të bizneseve kryesishtë zhvillohen me numër të vogël të punëtorëve ose me
antarë të familjës.
Sikurse qdo formë tjetër e organizimit të biznesit edhe te kjo formë shfaqen:
•Avntazhet
•Disavantazhet
Ndërmarrësit qysh në fillim ballafaqohen me dilemën se cilën formë të organizimit ta
zgjidhin për ndërrmarjen e tyre. Duke u bazuar në kriterin ligjor të organizimit të
bizneseve dallojmë tri lloje kryesore firmash:
Firmat individuale (inokose)
Ortakitë
Korporatat (shoqërit aksionare)
Disavantazhet
Jo gjithkush është i aftë të jetë pronar dhe menaxhues i biznesit. Shpeshherë është e vështirë të
ruhen para për të nisur dhe mirëmbajtur një biznes. Kostot e inventarit, furnizimeve, sigurimit,
reklamimit, qirasë, shërbimeve publike, mund të jenë të papërballueshme nga një individ i
vetëm. Pronësia individuale e biznesit i ka edhe disavantazhe tjera.
 Përgjegjësitë e pakufizuara – rreziku i humbjeve
 Resurset e kufizuara financiare
 Vështirësitë në menaxhim
 Kushtimi i kohës
 Përfitimet e vogla anësore
 Rritje e kufizuar
 Jetëgjatësia e kufizuar
Tim DeMello, themeluesi i kompanisë së suksesshme Wall Street Games Inc. flet në emër
të një numri të madh të afaristëve individualë kur thotë se: “Biznesi individual nuk është
një punë, nuk është një karrierë, por është një mënyrë e jetesës.”
Avntazhet
Lehtësia e hapjes dhe mbylljes së një biznesi
Të qenit shef i vetvetes
Krenaria mbi pronësinë
Mbajtja e profiteve
Pa tatime speciale
ORTAKËRITË
Ortakëria është një formë ligjore e biznesit me dy ose më shumë pronarë. Ekzistojnë disa lloje të
ortakërive.
1. Ortakëri e përgjithshme
2. Ortakëri e kufizuar
3. Ortakëri Master e kufizuar
Një ortakëri e përgjithshme është ortakëri në të cilën të gjithë pronarët i ndajnë përgjegjësitë
për operimin e biznesit si dhe përgjegjësitë për borxhet e biznesit.
Një ortakëri e kufizuar është një ortakëri me një ose më shumë ortak të përgjithshëm dhe
një ose më shumë ortakë të kufizuar.
Avntazhet
Ekzistenca e një apo më shumë partnerëve në biznes sjell shumë përparësi. Shpesh është
shumë më e lehtë të zotërohet dhe menaxhohet një biznes me një apo më shumë pronar.
Ortakëritë zakonisht i kanë përparësitë vijuese:
Më shumë resurse financiare
Përgjegjësitë e ndara në menaxhim dhe bashkimi i njohurive
Jetëgjatësia më e madhe
Disavantazhet
 Përgjegjësitë e pakufizuara
 Ndarja e profitit
 Mospajtimet në mes të partnerëve
 Vështirësitë për ta mbyllur biznesin
KORPORATAT
Një gjë e përbashkët në mes të biznesit individual dhe ortakërisë është frika nga humbja e
çdo gjëje që posedoni në rast se biznesi humb para apo dikush ju padit.
Një korporatë është një entitet ligjor të cilit shteti i jep autoritetin që të veprojë dhe të ketë
përgjegjësi të ndara nga pronarët e saj. Për pronarët e korporatës (aksionarët) kjo do të
thotë se ata nuk janë përgjegjës për borxhet apo problemet e korporatës përtej parave të
cilat i investojnë në kompani.
Avntazhet
Më shumë para për investime
Përgjegjësitë e kufizuara
Madhësia
Jeta e vazhdueshme
Lehtësia e ndryshimit të pronësisë
Lehtësia e tërheqjes së punëtorëve të talentuar
Ndarja e pronësisë nga menaxhmenti
Disavantazhet
Fakti se ka aq shumë biznese individuale dhe ortakëri në botë dëshmon se duhet të ekzistojnë
disa disavantazhe të korporatizimit. Në vijim janë disa nga disavantazhet:
 Kostoja fillestare
Dokumentimi
Kthimi i dyfishtë i tatimeve
Madhësia
Vështirësitë e mbylljes së saj
Kthimi i dyfishtë i tatimeve
Madhësia
Vështirësitë e mbylljes së saj
PËRFUNDIM
Si përfundim, nga e gjithë kjo që u tha me lartë mund të konkludojmë se:
Cilët janë themeluesit e ndërrmarjeve të vogla dhe të mesme
Cilat janë format kryesore të organizimit sipas pronësisë
Cilat janë Avntazhet dhe Dizavantazhet e këtyre formave kryesore të
organizimit sipas pronësisë
Prezantimi bazat e biznesit
Prezantimi bazat e biznesit

More Related Content

What's hot

Plani I Biznesit
Plani I BiznesitPlani I Biznesit
Plani I Biznesit
dritoni
 
Format Ligjore te Biznesit
Format Ligjore te BiznesitFormat Ligjore te Biznesit
Format Ligjore te Biznesit
Menaxherat
 
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ymer Havolli (Pyetje dhe përgjigje)
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ymer Havolli (Pyetje dhe përgjigje)ETIKA NË BIZNES - Dr. Ymer Havolli (Pyetje dhe përgjigje)
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ymer Havolli (Pyetje dhe përgjigje)
fatonbajrami1
 
Menaxhimi i BVM-ve - Dr. Besnik Krasniqi (Pyetje dhe përgjigje)
Menaxhimi i BVM-ve - Dr. Besnik Krasniqi (Pyetje dhe përgjigje)Menaxhimi i BVM-ve - Dr. Besnik Krasniqi (Pyetje dhe përgjigje)
Menaxhimi i BVM-ve - Dr. Besnik Krasniqi (Pyetje dhe përgjigje)
fatonbajrami1
 
BAZAT E MENAXHIMIT
BAZAT E MENAXHIMITBAZAT E MENAXHIMIT
BAZAT E MENAXHIMIT
Saimir Ciraku
 
Menaxhimi i Resurseve Njerëzore
Menaxhimi i Resurseve NjerëzoreMenaxhimi i Resurseve Njerëzore
Menaxhimi i Resurseve Njerëzore
Taulant Zeqiri
 
Metodat e Kerkimit Shkencor ne Finance : " Motivimi i punonjesve ne banka"
Metodat e Kerkimit Shkencor ne Finance : " Motivimi i punonjesve ne banka"Metodat e Kerkimit Shkencor ne Finance : " Motivimi i punonjesve ne banka"
Metodat e Kerkimit Shkencor ne Finance : " Motivimi i punonjesve ne banka"
Xhino Brokaj
 
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore - Dr. Ymer Havolli (Skriptë)
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore - Dr. Ymer Havolli (Skriptë)Menaxhimi i Burimeve Njerëzore - Dr. Ymer Havolli (Skriptë)
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore - Dr. Ymer Havolli (Skriptë)
fatonbajrami1
 
Tregu, oferta dhe kerkesa
Tregu, oferta dhe kerkesaTregu, oferta dhe kerkesa
Tregu, oferta dhe kerkesa
Menaxherat
 
Formulimi i objektivave dhe identifikimi i alternativave
Formulimi i objektivave dhe identifikimi i alternativaveFormulimi i objektivave dhe identifikimi i alternativave
Formulimi i objektivave dhe identifikimi i alternativave
Aneida Bajraktari Bicja
 
Si bëhet një plani biznesi
Si bëhet një plani biznesiSi bëhet një plani biznesi
Si bëhet një plani biznesi
Guri Gurashi
 
Etika ne Biznes
Etika ne BiznesEtika ne Biznes
Etika ne Biznes
Menaxherat
 
Menaxhment - Permbledhje
Menaxhment - PermbledhjeMenaxhment - Permbledhje
Menaxhment - Permbledhje
Jozef Nokaj
 
Strategjia Ndërkombëtare e Biznesit Coca-Cola
Strategjia Ndërkombëtare e Biznesit Coca-ColaStrategjia Ndërkombëtare e Biznesit Coca-Cola
Strategjia Ndërkombëtare e Biznesit Coca-Cola
Diellza Haxhimehmeti
 
MENAXHIMI I BURIMEVE NJERËZORE - Dr. Ymer Havolli (Pyetje dhe përgjigje)
MENAXHIMI I BURIMEVE NJERËZORE - Dr. Ymer Havolli (Pyetje dhe përgjigje)MENAXHIMI I BURIMEVE NJERËZORE - Dr. Ymer Havolli (Pyetje dhe përgjigje)
MENAXHIMI I BURIMEVE NJERËZORE - Dr. Ymer Havolli (Pyetje dhe përgjigje)
fatonbajrami1
 
Menaxhimi i BVM-së (Sllajdet e ushtrimeve - Ass. Lura Rexhepi)
Menaxhimi i BVM-së (Sllajdet e ushtrimeve - Ass. Lura Rexhepi)Menaxhimi i BVM-së (Sllajdet e ushtrimeve - Ass. Lura Rexhepi)
Menaxhimi i BVM-së (Sllajdet e ushtrimeve - Ass. Lura Rexhepi)
fatonbajrami1
 
Coca cola
Coca colaCoca cola
Coca cola
shar bakalli
 
Biznesi i vogël dhe i mesëm
Biznesi i vogël dhe i mesëmBiznesi i vogël dhe i mesëm
Biznesi i vogël dhe i mesëm
Veton Sopjani
 
Etika e biznesit
Etika e biznesitEtika e biznesit
Etika e biznesit
Veton Sopjani
 

What's hot (20)

Plani I Biznesit
Plani I BiznesitPlani I Biznesit
Plani I Biznesit
 
Format Ligjore te Biznesit
Format Ligjore te BiznesitFormat Ligjore te Biznesit
Format Ligjore te Biznesit
 
Menaxhment Bankar
Menaxhment BankarMenaxhment Bankar
Menaxhment Bankar
 
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ymer Havolli (Pyetje dhe përgjigje)
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ymer Havolli (Pyetje dhe përgjigje)ETIKA NË BIZNES - Dr. Ymer Havolli (Pyetje dhe përgjigje)
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ymer Havolli (Pyetje dhe përgjigje)
 
Menaxhimi i BVM-ve - Dr. Besnik Krasniqi (Pyetje dhe përgjigje)
Menaxhimi i BVM-ve - Dr. Besnik Krasniqi (Pyetje dhe përgjigje)Menaxhimi i BVM-ve - Dr. Besnik Krasniqi (Pyetje dhe përgjigje)
Menaxhimi i BVM-ve - Dr. Besnik Krasniqi (Pyetje dhe përgjigje)
 
BAZAT E MENAXHIMIT
BAZAT E MENAXHIMITBAZAT E MENAXHIMIT
BAZAT E MENAXHIMIT
 
Menaxhimi i Resurseve Njerëzore
Menaxhimi i Resurseve NjerëzoreMenaxhimi i Resurseve Njerëzore
Menaxhimi i Resurseve Njerëzore
 
Metodat e Kerkimit Shkencor ne Finance : " Motivimi i punonjesve ne banka"
Metodat e Kerkimit Shkencor ne Finance : " Motivimi i punonjesve ne banka"Metodat e Kerkimit Shkencor ne Finance : " Motivimi i punonjesve ne banka"
Metodat e Kerkimit Shkencor ne Finance : " Motivimi i punonjesve ne banka"
 
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore - Dr. Ymer Havolli (Skriptë)
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore - Dr. Ymer Havolli (Skriptë)Menaxhimi i Burimeve Njerëzore - Dr. Ymer Havolli (Skriptë)
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore - Dr. Ymer Havolli (Skriptë)
 
Tregu, oferta dhe kerkesa
Tregu, oferta dhe kerkesaTregu, oferta dhe kerkesa
Tregu, oferta dhe kerkesa
 
Formulimi i objektivave dhe identifikimi i alternativave
Formulimi i objektivave dhe identifikimi i alternativaveFormulimi i objektivave dhe identifikimi i alternativave
Formulimi i objektivave dhe identifikimi i alternativave
 
Si bëhet një plani biznesi
Si bëhet një plani biznesiSi bëhet një plani biznesi
Si bëhet një plani biznesi
 
Etika ne Biznes
Etika ne BiznesEtika ne Biznes
Etika ne Biznes
 
Menaxhment - Permbledhje
Menaxhment - PermbledhjeMenaxhment - Permbledhje
Menaxhment - Permbledhje
 
Strategjia Ndërkombëtare e Biznesit Coca-Cola
Strategjia Ndërkombëtare e Biznesit Coca-ColaStrategjia Ndërkombëtare e Biznesit Coca-Cola
Strategjia Ndërkombëtare e Biznesit Coca-Cola
 
MENAXHIMI I BURIMEVE NJERËZORE - Dr. Ymer Havolli (Pyetje dhe përgjigje)
MENAXHIMI I BURIMEVE NJERËZORE - Dr. Ymer Havolli (Pyetje dhe përgjigje)MENAXHIMI I BURIMEVE NJERËZORE - Dr. Ymer Havolli (Pyetje dhe përgjigje)
MENAXHIMI I BURIMEVE NJERËZORE - Dr. Ymer Havolli (Pyetje dhe përgjigje)
 
Menaxhimi i BVM-së (Sllajdet e ushtrimeve - Ass. Lura Rexhepi)
Menaxhimi i BVM-së (Sllajdet e ushtrimeve - Ass. Lura Rexhepi)Menaxhimi i BVM-së (Sllajdet e ushtrimeve - Ass. Lura Rexhepi)
Menaxhimi i BVM-së (Sllajdet e ushtrimeve - Ass. Lura Rexhepi)
 
Coca cola
Coca colaCoca cola
Coca cola
 
Biznesi i vogël dhe i mesëm
Biznesi i vogël dhe i mesëmBiznesi i vogël dhe i mesëm
Biznesi i vogël dhe i mesëm
 
Etika e biznesit
Etika e biznesitEtika e biznesit
Etika e biznesit
 

Viewers also liked

Plan i biznesit ne bazat e biznesit
Plan i biznesit ne bazat e biznesitPlan i biznesit ne bazat e biznesit
Plan i biznesit ne bazat e biznesit
Ramë Hajraj
 
Globalizimi dhe papunësia ne-Kosove-Nehar Islami, shpetim kabashi
Globalizimi dhe papunësia ne-Kosove-Nehar Islami, shpetim kabashiGlobalizimi dhe papunësia ne-Kosove-Nehar Islami, shpetim kabashi
Globalizimi dhe papunësia ne-Kosove-Nehar Islami, shpetim kabashi
Target
 
Punim seminarik ne menaxhment
Punim seminarik ne menaxhmentPunim seminarik ne menaxhment
Punim seminarik ne menaxhment
Ramë Hajraj
 
Sistemi doganor
Sistemi doganorSistemi doganor
Sistemi doganor
Miki mirs
 
Punim seminarik
Punim seminarikPunim seminarik
Punim seminarik
Miki mirs
 
Business example
Business exampleBusiness example
Business example
x18danielle
 
Seminar makroekonomi
Seminar makroekonomiSeminar makroekonomi
Seminar makroekonomi
Zaim Kadiri
 
Business project 1 - business plan slides
Business project 1 - business plan slidesBusiness project 1 - business plan slides
Business project 1 - business plan slides
Sheng Zhe
 
Hyrje Në Mikroekonomia
Hyrje Në MikroekonomiaHyrje Në Mikroekonomia
Hyrje Në Mikroekonomia
fakete duraku
 
KERKESA DHE OFERTA AGREGATE 1
KERKESA DHE OFERTA AGREGATE 1KERKESA DHE OFERTA AGREGATE 1
KERKESA DHE OFERTA AGREGATE 1
guest2514d3
 
Punimi seminarik ne ekonomi
Punimi seminarik ne ekonomiPunimi seminarik ne ekonomi
Punimi seminarik ne ekonomi
Arben
 
Punim seminarik inflacioni
Punim seminarik inflacioniPunim seminarik inflacioni
Punim seminarik inflacioni
2high
 
Bazat e kontabilitetit
Bazat e kontabilitetitBazat e kontabilitetit
Bazat e kontabilitetit
baron
 
Plani i biznesit 2014 librari elektronike
Plani i biznesit 2014 librari elektronikePlani i biznesit 2014 librari elektronike
Plani i biznesit 2014 librari elektronike
Esjona
 
Mikroekonomi nga libri 1
Mikroekonomi nga libri 1Mikroekonomi nga libri 1
Mikroekonomi nga libri 1
Veton Sopjani
 
business_plan[1]
 business_plan[1] business_plan[1]
business_plan[1]
adi80008
 
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigjeMAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
fatonbajrami1
 
Punim Seminarik
Punim SeminarikPunim Seminarik
Punim Seminarik
Ermirë Redenica
 

Viewers also liked (20)

Plan i biznesit ne bazat e biznesit
Plan i biznesit ne bazat e biznesitPlan i biznesit ne bazat e biznesit
Plan i biznesit ne bazat e biznesit
 
Globalizimi dhe papunësia ne-Kosove-Nehar Islami, shpetim kabashi
Globalizimi dhe papunësia ne-Kosove-Nehar Islami, shpetim kabashiGlobalizimi dhe papunësia ne-Kosove-Nehar Islami, shpetim kabashi
Globalizimi dhe papunësia ne-Kosove-Nehar Islami, shpetim kabashi
 
Punim seminarik ne menaxhment
Punim seminarik ne menaxhmentPunim seminarik ne menaxhment
Punim seminarik ne menaxhment
 
Sistemi doganor
Sistemi doganorSistemi doganor
Sistemi doganor
 
Punim seminarik
Punim seminarikPunim seminarik
Punim seminarik
 
Business example
Business exampleBusiness example
Business example
 
Seminar makroekonomi
Seminar makroekonomiSeminar makroekonomi
Seminar makroekonomi
 
Business project 1 - business plan slides
Business project 1 - business plan slidesBusiness project 1 - business plan slides
Business project 1 - business plan slides
 
Hyrje Në Mikroekonomia
Hyrje Në MikroekonomiaHyrje Në Mikroekonomia
Hyrje Në Mikroekonomia
 
KERKESA DHE OFERTA AGREGATE 1
KERKESA DHE OFERTA AGREGATE 1KERKESA DHE OFERTA AGREGATE 1
KERKESA DHE OFERTA AGREGATE 1
 
Punimi seminarik ne ekonomi
Punimi seminarik ne ekonomiPunimi seminarik ne ekonomi
Punimi seminarik ne ekonomi
 
Makroekonomia slides
Makroekonomia slidesMakroekonomia slides
Makroekonomia slides
 
Punim seminarik inflacioni
Punim seminarik inflacioniPunim seminarik inflacioni
Punim seminarik inflacioni
 
Bazat e kontabilitetit
Bazat e kontabilitetitBazat e kontabilitetit
Bazat e kontabilitetit
 
Papunësia
PapunësiaPapunësia
Papunësia
 
Plani i biznesit 2014 librari elektronike
Plani i biznesit 2014 librari elektronikePlani i biznesit 2014 librari elektronike
Plani i biznesit 2014 librari elektronike
 
Mikroekonomi nga libri 1
Mikroekonomi nga libri 1Mikroekonomi nga libri 1
Mikroekonomi nga libri 1
 
business_plan[1]
 business_plan[1] business_plan[1]
business_plan[1]
 
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigjeMAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
 
Punim Seminarik
Punim SeminarikPunim Seminarik
Punim Seminarik
 

Similar to Prezantimi bazat e biznesit

Mjedisi Financiar i Firmes
Mjedisi Financiar i FirmesMjedisi Financiar i Firmes
Mjedisi Financiar i Firmes
LidijeRapaj
 
Firmat M
Firmat MFirmat M
Firmat M
guest2514d3
 
Ligj. nr. 2, qasje te fillimit te nje biznesi te vogel
Ligj. nr. 2, qasje te fillimit te nje biznesi te vogelLigj. nr. 2, qasje te fillimit te nje biznesi te vogel
Ligj. nr. 2, qasje te fillimit te nje biznesi te vogel
Zana Agushi
 
Përgaditje rreth testit shkurt
Përgaditje rreth testit shkurtPërgaditje rreth testit shkurt
Përgaditje rreth testit shkurt
Valdet Shala
 
Menaxhimifinanciar ligjeratat-100206155532-phpapp02 (1)
Menaxhimifinanciar ligjeratat-100206155532-phpapp02 (1)Menaxhimifinanciar ligjeratat-100206155532-phpapp02 (1)
Menaxhimifinanciar ligjeratat-100206155532-phpapp02 (1)
Arlind Asani
 
Menaxhimi Financiar
Menaxhimi Financiar Menaxhimi Financiar
Menaxhimi Financiar
Menaxherat
 
biznesi vogel dhe i mesum - pytje nga provimi - besniku
biznesi vogel dhe i mesum - pytje nga provimi - besniku biznesi vogel dhe i mesum - pytje nga provimi - besniku
biznesi vogel dhe i mesum - pytje nga provimi - besniku
drilon emini
 
Menaxhim Pyetje Pergjigje
Menaxhim Pyetje PergjigjeMenaxhim Pyetje Pergjigje
Menaxhim Pyetje Pergjigje
Ramadan Ademi
 
Ligj. nr. 7, financimi i bizneseve te vogla
Ligj. nr. 7, financimi i bizneseve te voglaLigj. nr. 7, financimi i bizneseve te vogla
Ligj. nr. 7, financimi i bizneseve te vogla
Zana Agushi
 
Menaxhimi parimet e menaxhimit
Menaxhimi parimet e menaxhimitMenaxhimi parimet e menaxhimit
Menaxhimi parimet e menaxhimit
Shpejtim Rudi
 
Sipermarrja dhe Biznesi
Sipermarrja dhe BiznesiSipermarrja dhe Biznesi
Sipermarrja dhe Biznesi
Menaxherat
 
Leksion 1 sbv shtylla kurrizore e ekonomise
Leksion 1 sbv shtylla kurrizore e ekonomiseLeksion 1 sbv shtylla kurrizore e ekonomise
Leksion 1 sbv shtylla kurrizore e ekonomise
Mikena Çako
 
Politika ekonomike
Politika ekonomikePolitika ekonomike
Politika ekonomike
dritashala
 
Ndermarresia
NdermarresiaNdermarresia
Ndermarresia
Besart Rexhepi
 
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
fatonbajrami1
 
Mjedisi organizacional
Mjedisi organizacionalMjedisi organizacional
Mjedisi organizacional
ekonomia
 
Ligjerata 1 roli i financës dhe i drejtimit financiar
Ligjerata 1 roli i financës dhe i drejtimit financiarLigjerata 1 roli i financës dhe i drejtimit financiar
Ligjerata 1 roli i financës dhe i drejtimit financiar
Shpejtim Rudi
 
Leksion 2 sfidat_e_sipermarrjes
Leksion 2 sfidat_e_sipermarrjesLeksion 2 sfidat_e_sipermarrjes
Leksion 2 sfidat_e_sipermarrjes
Mikena Çako
 

Similar to Prezantimi bazat e biznesit (20)

Menaxhmenti
MenaxhmentiMenaxhmenti
Menaxhmenti
 
Mjedisi Financiar i Firmes
Mjedisi Financiar i FirmesMjedisi Financiar i Firmes
Mjedisi Financiar i Firmes
 
Firmat M
Firmat MFirmat M
Firmat M
 
Ligj. nr. 2, qasje te fillimit te nje biznesi te vogel
Ligj. nr. 2, qasje te fillimit te nje biznesi te vogelLigj. nr. 2, qasje te fillimit te nje biznesi te vogel
Ligj. nr. 2, qasje te fillimit te nje biznesi te vogel
 
Përgaditje rreth testit shkurt
Përgaditje rreth testit shkurtPërgaditje rreth testit shkurt
Përgaditje rreth testit shkurt
 
Menaxhimifinanciar ligjeratat-100206155532-phpapp02 (1)
Menaxhimifinanciar ligjeratat-100206155532-phpapp02 (1)Menaxhimifinanciar ligjeratat-100206155532-phpapp02 (1)
Menaxhimifinanciar ligjeratat-100206155532-phpapp02 (1)
 
Menaxhimi Financiar
Menaxhimi Financiar Menaxhimi Financiar
Menaxhimi Financiar
 
biznesi vogel dhe i mesum - pytje nga provimi - besniku
biznesi vogel dhe i mesum - pytje nga provimi - besniku biznesi vogel dhe i mesum - pytje nga provimi - besniku
biznesi vogel dhe i mesum - pytje nga provimi - besniku
 
Menaxhim Pyetje Pergjigje
Menaxhim Pyetje PergjigjeMenaxhim Pyetje Pergjigje
Menaxhim Pyetje Pergjigje
 
Firma
FirmaFirma
Firma
 
Ligj. nr. 7, financimi i bizneseve te vogla
Ligj. nr. 7, financimi i bizneseve te voglaLigj. nr. 7, financimi i bizneseve te vogla
Ligj. nr. 7, financimi i bizneseve te vogla
 
Menaxhimi parimet e menaxhimit
Menaxhimi parimet e menaxhimitMenaxhimi parimet e menaxhimit
Menaxhimi parimet e menaxhimit
 
Sipermarrja dhe Biznesi
Sipermarrja dhe BiznesiSipermarrja dhe Biznesi
Sipermarrja dhe Biznesi
 
Leksion 1 sbv shtylla kurrizore e ekonomise
Leksion 1 sbv shtylla kurrizore e ekonomiseLeksion 1 sbv shtylla kurrizore e ekonomise
Leksion 1 sbv shtylla kurrizore e ekonomise
 
Politika ekonomike
Politika ekonomikePolitika ekonomike
Politika ekonomike
 
Ndermarresia
NdermarresiaNdermarresia
Ndermarresia
 
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
 
Mjedisi organizacional
Mjedisi organizacionalMjedisi organizacional
Mjedisi organizacional
 
Ligjerata 1 roli i financës dhe i drejtimit financiar
Ligjerata 1 roli i financës dhe i drejtimit financiarLigjerata 1 roli i financës dhe i drejtimit financiar
Ligjerata 1 roli i financës dhe i drejtimit financiar
 
Leksion 2 sfidat_e_sipermarrjes
Leksion 2 sfidat_e_sipermarrjesLeksion 2 sfidat_e_sipermarrjes
Leksion 2 sfidat_e_sipermarrjes
 

More from Duresa M. Bytyqi

Universiteti m ikroekonimi
Universiteti m ikroekonimiUniversiteti m ikroekonimi
Universiteti m ikroekonimi
Duresa M. Bytyqi
 
Punim seminarik informatik
Punim seminarik informatikPunim seminarik informatik
Punim seminarik informatik
Duresa M. Bytyqi
 
Universiteti publik e drejta biznesore
Universiteti publik e drejta biznesoreUniversiteti publik e drejta biznesore
Universiteti publik e drejta biznesore
Duresa M. Bytyqi
 
Prezantimi bazat e informatikes
Prezantimi bazat e informatikesPrezantimi bazat e informatikes
Prezantimi bazat e informatikes
Duresa M. Bytyqi
 
Presentation mikroekonomi
Presentation mikroekonomiPresentation mikroekonomi
Presentation mikroekonomi
Duresa M. Bytyqi
 
Prezantimi e drejta biznesore
Prezantimi e drejta biznesorePrezantimi e drejta biznesore
Prezantimi e drejta biznesore
Duresa M. Bytyqi
 
Raport hulumtimi
Raport hulumtimiRaport hulumtimi
Raport hulumtimi
Duresa M. Bytyqi
 

More from Duresa M. Bytyqi (8)

Presentation menaxhment
Presentation menaxhmentPresentation menaxhment
Presentation menaxhment
 
Universiteti m ikroekonimi
Universiteti m ikroekonimiUniversiteti m ikroekonimi
Universiteti m ikroekonimi
 
Punim seminarik informatik
Punim seminarik informatikPunim seminarik informatik
Punim seminarik informatik
 
Universiteti publik e drejta biznesore
Universiteti publik e drejta biznesoreUniversiteti publik e drejta biznesore
Universiteti publik e drejta biznesore
 
Prezantimi bazat e informatikes
Prezantimi bazat e informatikesPrezantimi bazat e informatikes
Prezantimi bazat e informatikes
 
Presentation mikroekonomi
Presentation mikroekonomiPresentation mikroekonomi
Presentation mikroekonomi
 
Prezantimi e drejta biznesore
Prezantimi e drejta biznesorePrezantimi e drejta biznesore
Prezantimi e drejta biznesore
 
Raport hulumtimi
Raport hulumtimiRaport hulumtimi
Raport hulumtimi
 

Prezantimi bazat e biznesit

 • 1. Universiteti “ Haxhi Zeka” –Pejë Punuar nga: •Atlantida Mehmetaj •Duresa Bytyqi •Edona Berisha •Egzon Krasniqi Mentoruar nga: • MSc. FjollaTrakaniqi • MCs. Fellanze Pula PUNIM SEMINARIK Lënda:(Bazat e Biznesit) Tema:(Format e organizative të biznesit) Pejë 2013
 • 2. HYRJA Në këte punim seminarik jemi munduar te shtjellojm tri format kryesore të pronsis së ndërrmarjeve. Cila prej këtyre ndërrmarjeve është më e përhapur në Kosovë dhe cila prej tyre ka jetëgjatësi me të madhe . Cili është dallimi mese ketyre tri formave të pronsis ,cilat jan avntazhet dhe disavantazhet e këtyre tri formave te pronësis së ndërrmarjeve.
 • 3. Themeluesit e ndërrmarjeve dhe format e organizimit të NVM-ve Pas luftës në Kosovë janë evidentuar 97.7% të ndërrmarjeve të cilat kanë ekzistuar më parë. Në Kosovë numri më i madhë i ndërrmarjeve janë ndërrmarjet individuale,pra me një themelues. Komponent shumë e rëndësishme të zhvillimit të ortakakrisë tek ne janë: Besimi reciprok i partnerëve Potenciali financiar ityre Aftësia dhe komplementariteti professional Prestigji dhe atoriteti i partnerit Përvoja në biznes etj. Hulumtimet kanë nxjerrë në pah arsyet e lidhjes ndërmjet themeluesit e ato janë: 1) Besimi në partnerin 2) Kapitali i partnerit 3) Aftësia profesionale e partnerit 4) Autoriteti i partnerit
 • 4. Në këto raste ka edhe problem të ndryshme. Problemet më prezente janë ato që lidhen me : Burimet e kufizuar të kohës dhe parasë,dhe ato nuk duan t’i ndajnë me të tjerët Konflikte interesash Mungesë e përvojave paraprake Dallimi në mendime Mungesa e traditës për partneritet. Zgjidhja e formës së organizimit të ndërrmarjeve të vogla ka një rëndësi të posaqme. Se qfarë vendimi do të merret ndikojnë factorët e ndryshëm. Ndër factorët të cilët ndikojnë në zgjidhjen e formës adekuate të organizimit të NMV-ve janë: Kapitali fillestar dhe planet finacciare- i vogël është numri in dërrmarjeve të vogla të cilat janë plotësishtë të financuara nga burimet vetanake,një pjesë të burimeve finaciare e sigurojn prej huasë. Përfitimet,detyrimet dhe obligimet e pronarëve-menaxherëve-para zgjidhjes së formës adekuate të organizimit, partenerët duhet të mendojnë për jetën e ardhme të përbashkët. Menaxheri duhet të mundohet të anticipoj se si faktet individuale të çdo anëtari të grupit do të ndikojnë dhe do të pasqyrohen në vet grupin. Tatimet dhe rregullimi i qeveritarë-përgjithsisht ,menaxherë të ndërmarrjeve të vogla, janë të njohur me reflektimin rregullimit qeviritarë në punën e ndërrmarjes së vogël Shfrytëzimi i burimeve-njërzit,koha,paratë dhe prodhimet mund të shfrytëzohen dhe të kombinohen në mënyra të ndryshme,në kushte të ndryshme. Rritja, ekspansioni, integrimi dhe shitja- të gjitha këto aspekte ndikojnë në ndryshimin e formës së organizimit.
 • 5. Format kryesore të organizimit sipas pronësisë dhe firmat individuale Biznes individual quhet një biznes që zakonisht është në pronësi dhe menaxhim të një personi. Kjo është forma më e shpeshtë e pronësisë së një biznesi. Firmat individuale përbëjnë 80% të firmave. Firmat individuale mun të jenë : Shitore me pakicë Kafene Servise televizive Servise riparimi Shtypshkronja etj. Këto lloje të bizneseve kryesishtë zhvillohen me numër të vogël të punëtorëve ose me antarë të familjës. Sikurse qdo formë tjetër e organizimit të biznesit edhe te kjo formë shfaqen: •Avntazhet •Disavantazhet Ndërmarrësit qysh në fillim ballafaqohen me dilemën se cilën formë të organizimit ta zgjidhin për ndërrmarjen e tyre. Duke u bazuar në kriterin ligjor të organizimit të bizneseve dallojmë tri lloje kryesore firmash: Firmat individuale (inokose) Ortakitë Korporatat (shoqërit aksionare)
 • 6. Disavantazhet Jo gjithkush është i aftë të jetë pronar dhe menaxhues i biznesit. Shpeshherë është e vështirë të ruhen para për të nisur dhe mirëmbajtur një biznes. Kostot e inventarit, furnizimeve, sigurimit, reklamimit, qirasë, shërbimeve publike, mund të jenë të papërballueshme nga një individ i vetëm. Pronësia individuale e biznesit i ka edhe disavantazhe tjera.  Përgjegjësitë e pakufizuara – rreziku i humbjeve  Resurset e kufizuara financiare  Vështirësitë në menaxhim  Kushtimi i kohës  Përfitimet e vogla anësore  Rritje e kufizuar  Jetëgjatësia e kufizuar Tim DeMello, themeluesi i kompanisë së suksesshme Wall Street Games Inc. flet në emër të një numri të madh të afaristëve individualë kur thotë se: “Biznesi individual nuk është një punë, nuk është një karrierë, por është një mënyrë e jetesës.” Avntazhet Lehtësia e hapjes dhe mbylljes së një biznesi Të qenit shef i vetvetes Krenaria mbi pronësinë Mbajtja e profiteve Pa tatime speciale
 • 7. ORTAKËRITË Ortakëria është një formë ligjore e biznesit me dy ose më shumë pronarë. Ekzistojnë disa lloje të ortakërive. 1. Ortakëri e përgjithshme 2. Ortakëri e kufizuar 3. Ortakëri Master e kufizuar Një ortakëri e përgjithshme është ortakëri në të cilën të gjithë pronarët i ndajnë përgjegjësitë për operimin e biznesit si dhe përgjegjësitë për borxhet e biznesit. Një ortakëri e kufizuar është një ortakëri me një ose më shumë ortak të përgjithshëm dhe një ose më shumë ortakë të kufizuar. Avntazhet Ekzistenca e një apo më shumë partnerëve në biznes sjell shumë përparësi. Shpesh është shumë më e lehtë të zotërohet dhe menaxhohet një biznes me një apo më shumë pronar. Ortakëritë zakonisht i kanë përparësitë vijuese: Më shumë resurse financiare Përgjegjësitë e ndara në menaxhim dhe bashkimi i njohurive Jetëgjatësia më e madhe
 • 8. Disavantazhet  Përgjegjësitë e pakufizuara  Ndarja e profitit  Mospajtimet në mes të partnerëve  Vështirësitë për ta mbyllur biznesin
 • 9. KORPORATAT Një gjë e përbashkët në mes të biznesit individual dhe ortakërisë është frika nga humbja e çdo gjëje që posedoni në rast se biznesi humb para apo dikush ju padit. Një korporatë është një entitet ligjor të cilit shteti i jep autoritetin që të veprojë dhe të ketë përgjegjësi të ndara nga pronarët e saj. Për pronarët e korporatës (aksionarët) kjo do të thotë se ata nuk janë përgjegjës për borxhet apo problemet e korporatës përtej parave të cilat i investojnë në kompani. Avntazhet Më shumë para për investime Përgjegjësitë e kufizuara Madhësia Jeta e vazhdueshme Lehtësia e ndryshimit të pronësisë Lehtësia e tërheqjes së punëtorëve të talentuar Ndarja e pronësisë nga menaxhmenti
 • 10. Disavantazhet Fakti se ka aq shumë biznese individuale dhe ortakëri në botë dëshmon se duhet të ekzistojnë disa disavantazhe të korporatizimit. Në vijim janë disa nga disavantazhet:  Kostoja fillestare Dokumentimi Kthimi i dyfishtë i tatimeve Madhësia Vështirësitë e mbylljes së saj Kthimi i dyfishtë i tatimeve Madhësia Vështirësitë e mbylljes së saj
 • 11. PËRFUNDIM Si përfundim, nga e gjithë kjo që u tha me lartë mund të konkludojmë se: Cilët janë themeluesit e ndërrmarjeve të vogla dhe të mesme Cilat janë format kryesore të organizimit sipas pronësisë Cilat janë Avntazhet dhe Dizavantazhet e këtyre formave kryesore të organizimit sipas pronësisë