SlideShare a Scribd company logo
KOMUNIKASYON AT
PANANALIKSIK SA
WIKA AT
KULTURANG
PILIPINO
Ang Wikang
Pambansa
Ang Wikang Pambansa
1934: Dahil nga sa
pagkakahiwa-hiwalay ng ating
bansa sa iba’t ibang pulo at sa
dami ng wikang umiiral dito,
naging isang paksang
mainitang pinagtalunan, pinag-
isipan, at tinalakay sa
Kumbensiyong Konstitusyunal
Ang Wikang Pambansa
1935: Ang pagsusog na ito ni
Pangulong Quezon ay nagbigay-daan
sa probisyong pangwika na nakasaad
sa Artikulo XIV, Seksiyon 3 ng
Saligang Batas ng 1935 na
nagsasabing: “Ang Kongreso ay
gagawa ng mga hakbang tungo sa
pagkakaroon ng isang wikang
pambansang ibabatay sa isa sa
Ang Wikang Pambansa
“ang wikang pipiliin ay
dapat…
Wika ng sentro ng
pamahalaan
Wika ng sentro ng
edukasyon
Wika ng sentro ng
Ang Wikang Pambansa
1937: Noong Disyembre 30,
1937 ay iprinoklama ni
Pangulong Manuel L. Quezon
ang wikang Tagalog upang
maging batayan ng Wikang
Pambansa base sa
rekomendasyon ng Surian sa
bisa ng Kautusang
Ang Wikang Pambansa
1940: Dalawang taon
matapos mapagtibay ang
Kautusang
Tagapagpaganap Blg. 134,
nagsimulang ituro ang
wikang Pambansa na batay
sa Tagalog sa mga
Ang Wikang Pambansa
1946: Nang ipinagkaloob ng
mga Amerikano ang ating
Kalayaan, sa Araw ng
Pagsasarili ng Pilipinas
noong Hulyo 4, 1946 ay
ipinahayag ding ang mga
wikang opisyal sa bansa ay
Ang Wikang Pambansa
1959: Noong Agosto 13, 1959,
pinalitan ang tawag sa wikang
pambansa. Mula sa Tagalog ito
ay naging Pilipino sa bisa ng
Kautusang Pangkagawaran Blg.
7 na ipinalabas ni Jose E.
Romero, ang Kalihim ng
Edukasyon noon. Sa panahong
Ang Wikang Pambansa
1972: Muling nagkaroon ng
mainitang pagtatalo sa
Kumbensiyon Konstitusyunal
noong 1972 kaugnay ng
usaping pangwika. Sa huli,
ito ang mga naging
probisyon pangwika sa
Ang Wikang Pambansa
“Ang Batasang
Pambansa ay dapat
magsagawa ng mga
hakbang na
magpapaunlad at pormal
na magpapatibay sa
Ang Wikang Pambansa
1987: Sa Saligang Batas ng
1987 ay ipinagpatibay ng
Komunikasyong Konstitusyunal
na binuo ni dating Pangulong
Cory Aquino ang
implementasyon sa paggamit ng
Wikang Pilipino. Nakasaad sa
Artikulo XIV, Seksiyon 6 ang
Ang Wikang Pambansa
“Ang wikang Pambansa
ng Pilipinas ay Filipino.
Samantalang nililinang
ito ay dapat pagyabungin
at pagyamanin pa salig
sa umiiral na mga wika
Ang Wikang Pambansa
Gabay na Tanong:
Ngayong nabatid mo na ang
mahaba at masalimuot na
kasaysayan ng ating Wikang
Pambansa, paano mo
maipapakita ang
pagpapahalaga sa
pagkakaroon natin ng isang
KOMUNIKASYON AT
PANANALIKSIK SA
WIKA AT
KULTURANG
PILIPINO
WIKANG OPISYAL AT
WIKANG PANTURO
Ayon kay Virgilio Almario (2014:12) ang wikang
opisyal ay ang itinadhana ng batas na maging
wika sa opisyal na talastasan ng pamahalaan.
Ibig sabihin, ito ang wikang maaaring gamitin sa
anumang uri ng komunikasyon, lalo na sa
anyong nakasulat sa loob at labas ng alinmang
sangay o ahensiya ng gobyerno. Ang wikang
panturo naman ang opisyal na ginagamit sa
pagtuturo at pag-aaral sa mga eskuwelahan at
ang wika sa pagsualt sa ng mga aklat at
kagamitang panturo sa silid-aralan.
Ayon sa itinatadhana ng ating Saligang Batas
ng 1987, Artikulo XIV, Seksiyon 7, mababasa
ang sumusunod:
“Ukol sa layunin ng komunikasyon at pagtuturo,
ang mga wikang opisyal ng Pilipinas ay Filipino
at, hangga’t walang ibang itinatadhana ang
batas, Ingles. Ang mga wikang panrehiyon ay
pantulong ng mga wikang opisyal sa mga
rehiyon at magsisilbing pantulong na mga
wikang panturo roon. Dapat itaguyod nang kusa
at opisyanal ang Kastila at Arabic”.
Sa pangkahalatan nga ay Filipino at
Ingles ang mga opisyal na wika at wikang
panturo sa mga paaralan. Sa pagpasok
ng K to 12 Curriculum, ang Mother
Tongue o unang wika ng mga mag-aaaral
ay naging opisyal na wikang panturo mula
Kindergarten hanggang Grade 3 sa mga
pampubliko at pribado man. Tinawag
itong Mother Tongue Based - Multi
Lingual Education (MTB-MLE).
MTB-MLE
Noong unang taon ng pagpapatupad ng K to 12 ay
itinadhana ng DepEd ang labindalwang local o
panrehiyon na wika at diyalekto para magamit sa MTB-
MLE. Subalit sa taong 2013 ay nadagdagan pa ito ng
pito kaya’t sa kasalukuyan ay labinsiyam na wika at
diyalekto na ang ginagamit tulad ng sumusunod:
Tagalog, Kapampangan, Pangasinense, Iloko, Bikol,
Cebuano, Hiligaynon, Waray, Tausug, Maguindanao,
Meranao, Chavacano, Ybanang, Ivatan, Sambal,
Aklanon, Kinaray-a, Yakan, Surigaonon. Ang mga wika
at diyalektong ito ay ginagamit sa dalawang paraan: (1)
Bilang hiwalay na asignatura at (2) bilang wikang
panturo,
Monolingguwalismo ang tawag sa
pagpapatupad ng iisang wika sa isang bansa
tulad ng isinasagawa sa mga bansang England,
Pransya, South Korea, Hapon at iba pa kung
saan iisang wika ang ginagamit na wikang
panturo sa lahat ng larangan o asignatura.
Maliban sa edukasyon, sa sistemang
monolingguwalismo ay may iisang wika ring
umiiral lang wika ng komersiyo, wika ng
negosyo, at wika ng pakikipagtalastasan sa
pang-araw-araw na buhay.
Monolingguwalismo
Binigyang-pagpapakahulugan ni
Leonard Bloomfield (1935), isang
Amerikanong lingguwista ang
bilingguwalismo bilang paggamit o
pagkontrol ng tao dalawang wika
na tila ba ang dalawang ito ay
kanyang katutubong wika.
Bilingguwalismo
Ang Pilipinas ay isang bansang multilingguwal.
Mayroon tayong mahigit 150 wika at wikain
kaya naman bibihirang Pilipino ang
monolingguwal. Karamihan sa atin, lalo na sa
mga nakatira sa labas ng Katagalugan, ay
nakapagsasalita at nakakaunawa ng Filipino,
Ingles, at isa o higit pang wikang katutubo na
karaniwang ang wika o mga wikang kinagisnan.
Sa kabila nito, sa loob ng mahabang panahon,
ang wikang Filipino at wikang lngles ang
ginagamit na wikang panturo sa mga paaralan.
Multilingguwalismo
SURIIN
1. Bakit kinakailangan ng ating bansang magkaroon
ng isang wikang pambansang magagamit at
mauunawaan ng nakararaming Pilipino?
2. Sa paanong paraan sinuportahan ni dating
Pangulong Manuel L. Quezon ang pagkakaroon natin ng
wikang Pambansa? Nararapat ba ang parangal sa kanya
bilang “Ama ng Wikang Pambansa”? Ipaliwanag.
3. Bakit kinakailangang itatag ang Surian ng Wikang
Pambansa? Ano-ano ang naging pangunahing tungkulin
nila?
4. Bakit kaya maraming tao rin ang tumutol o
sumalungat sa pagkakapili ng Tagalog bilang batayan ng
wikang Pambansa? Sa iyong palagay, ano-ano kaya ang
dahilan ng kanilang pagtutol?
SURIIN
5. Ano ang ibig sabihin ng wikang opisyal?
Paano nagging opisyal ang wika?
6. Ano-ano naman ang ating mga opisyal na
wikat at wikang panturo alinsunod sa itinatadhana
ng Saligang Batas?
7. Ano ang MTBL-MLE? Sa paanong paraan
daw ito maaaring makatulong sa mga mag-aaral sa
mga unang taon ng pagpasok nila sa paaralan?
8. Sa iyong palagay, makakatulong nga kaya sa
mga batang mag-aaral kung ang wikang kinagisnan
nila ang gagamiting wikang pantruo sa kanila?
Magbigay ng patunay.
PAGYAMANIN
Makikilala mo ba ang bagay o taong tinutukoy sa bawat pahayag?
Isulat ang sagot sa linya.
________________1. Siya ang ligguwista at propesor na nagbigay ng
pagpapakahulugan sa wika bilang masistemang balangkas ng mga tunog
na napili at isinaayos sa pamaraang arbitaryo upang mgamit ng mga taong
nabibilang sa inyong kultura.
________________2. Siya naman ay naniniwalang ang wika ay hindi tunay
na likas sapagkat ang bawat wika raw y kailangan munang pag-aralan bago
matutuhan.
________________3. Siya ang pangulo ng bansang sumusog sa
mungkahing ibatay ang wikang Pambansa sa isa sa mga umiiral na wika o
wikain sa ating bansa.
________________4. Ito ang sangay na itinatag sa bisa ng Batas
Komonwelt Blg 184 na naatasang magsagawa ng pag-aaral kung alin sa
mga umiiral na wika at wikain sa bansa ang dapat maging batayan ng ating
wikang Pambansa.
________________5. Ito ang wikang naging batayan ng wikang Pambansa
dahil ito ay tumugma sa mga pamantayang binuo ng sangay na nagsuri sa
iba’t ibang wika o diyalekto sa bansa.
PAGYAMANIN
Makikilala mo ba ang bagay o taong tinutukoy sa bawat pahayag?
Isulat ang sagot sa linya.
________________6. Siya ang dating Kalihim ng Edukasyon na
nagpalabas ng kautusang pangkagawarang nagsasaad na mula
Tagalog ay Pilipino na ang itatawag sa ating wikang pambansa.
________________7. Sa probisyong pangwika ng Saligang Bats na ito
unang nagamit ang Filipino bilang wikang pambansa.
________________8. Ito ang Atas Tagapagpaganap na naglalayong
magamit ang Filipino sa opisyal na mga transaksiyon, komunikasyon, at
korespondensiya sa pamahalaan.
_________________9. Siya ang kalihim ng DepEd na nangunguna sa
pagtataguyod ng mga pagbabagong dala ng K to 12 Kurikulum.
________________10. Ito ang bilang ng mga wika at diyalektong
pinangalanan ng DepEd upang gamitin sa pagtuturo ng mga mag-aaral
mula Kindergarten hanggang Grade 3 noong 2013.
TAMA O MALI
Basahin at unawaing Mabuti ang bawat pahayag. Kung ito ay tama,
isulat ang salitang TAMA sa linya. Kung mali naman, isulat sa linya
ang salitang magpapatama sa pahayag.
__________1. Ang wikang opisyal ng ating bansa ay Filipino lang
ayon sa itinatadhana ng Saligang Batas ng 1987.
__________2. Alinsunod pa rin sa Saligang Batas ng 1987,
itinuturing na pantulong na wikang opisyal at pantulong na wikang
panturo ang mga wikang panrehiyon.
__________3. Sa K to 12 Kurikulum, ang unang wika o kinagisnang
wika ng mga mag-aaral sa kinder hanggang ikatlong baitang ang
gagamiting wikang panturo sa paaralan.
__________4. Hindi gagamiting at ituturo sa mga mag-aaral sa
kinder hanggang ikatlong baitang ang mga wikang Filipino at Ingles.
__________5. Ang mga wika at diyalektong kabilang sa MTB-ML ay
gagamitin sa dalwang paraan: bilang hiwalay na asignatura at bilang
wikang panturo.
NOOD-SURI
Panoorin ang alinman sa mga palabas pantelebisyon na nasa kabilang
panina. Lagyan ng tsek () ang palabas na napili at pinanood mo saka
sagutin ang mga tanong.
___Tonight with Arnold Clavio sa episode na Marian Rivera, Boobay, and
Ana Feleo take the "Test of Friendship" sa link na ito:
___Isang segment ng SONA: Ilang tricycle driver, nagtigil-pasada para
manood ng kalyeserye ng Eat Bulaga sa State of the Nation ni Jessica Soho
sa link na ito: https://www.youtube.com/watch?v-6uxGgltSKuw
__Bawal ang Pasaway Kay Mareng Winnie sa episode na Mareng Winnie
interviews billionaire David Consunji, 5th richest Filipino sa link na ito:
https://www.youtube.com/watch?v=APV__PkEGTkw
__Kris TV sa episode na Are Piolo and Sarah big spenders? sa link na ito:
https://www.youtube.com/watch?v=LERL57oKnJE
NOOD-SURI
Panoorin ang alinman sa mga palabas pantelebisyon na nasa kabilang
panina. Lagyan ng tsek () ang palabas na napili at pinanood mo saka
sagutin ang mga tanong.
Pamagat ng Palabas:
______________________________________________________
Pangalan ng Host:
________________________________________________________
Mga Naging Bisita:
_______________________________________________________
1.Masasabi mo bang monolingguwal, bilingguwal, o multilingguwal ang
paraan ng pagsasalita ng host ng napili mong palabas pantelebisyon?
Magbigay ng patunay.
2.Paano mo naman ilalarawan ang paraan ng pagsasalita ng kanyang bisita
o mga bisita?
3.Batay sa narinig mo sa host, masasabi mo bang ang salitang ginamit niya
sa pagbo-broadcast ay kaniyang unang wika? Bakit oo o bakit hindi?
RUBRIK
Puntos Pamantayan
4 Sabawatsagotaymaliwanagnanaiugnayangmgakonseptongpangwikasanapanoodna
sitwasyongpangkomunikasyonsatelebisyon.
3 Sabawatsagotaynaiugnayangmgakonseptongpangwikasanapanoodnasitwasyong
pangkomunikasyonsatelebisyon.
2 Bahagyangnaiugnayangmgakonseptongpangwikasanapanoodnasitwasyong
pangkomunikasyonsatelebisyon.
1 Hindinaiugnayangmgakonseptongpangwikasanapanoodnasitwasyong
pangkomunikasyonsatelebisyon.
Isulat sa journal notebook ang sagot sa
tanong ito:
Bakit mahalagang matutuhan ng isang
tao ang mga wika o wikang ginagamit sa
kaniyang paligid? Sa paanong paraan
maaaring makatulong sa isang tao ang
pagiging multilingguwal? Magtala ng
limang paraan.
PAG SULAT NG
JOURNAL
MARAMING
SALAMAT

More Related Content

What's hot

Polynomials Grade 10
Polynomials Grade 10Polynomials Grade 10
Polynomials Grade 10
ingroy
 
Science-and-Technology-Writing-1.pptx
Science-and-Technology-Writing-1.pptxScience-and-Technology-Writing-1.pptx
Science-and-Technology-Writing-1.pptx
wennelynolavidez
 
Mga Programa sa Hamon ng Suliraning Pangkapaligiran
Mga Programa sa Hamon ng Suliraning Pangkapaligiran Mga Programa sa Hamon ng Suliraning Pangkapaligiran
Mga Programa sa Hamon ng Suliraning Pangkapaligiran
edmond84
 
KASAYSAYAN NG WIKANG PAMBANSA- PANAHON NG KASTILA
KASAYSAYAN NG WIKANG PAMBANSA- PANAHON NG KASTILAKASAYSAYAN NG WIKANG PAMBANSA- PANAHON NG KASTILA
KASAYSAYAN NG WIKANG PAMBANSA- PANAHON NG KASTILA
Mary Grace Ayade
 
Philippine opera
Philippine operaPhilippine opera
Philippine opera
Noemi Balbido
 
Lm math grade10_q2
Lm math grade10_q2Lm math grade10_q2
Lm math grade10_q2
Gabriel Fordan
 
PAGHAHANDA SA MINIMITHING URI NG BUHAY
PAGHAHANDA SA MINIMITHING URI NG BUHAYPAGHAHANDA SA MINIMITHING URI NG BUHAY
PAGHAHANDA SA MINIMITHING URI NG BUHAY
JENELOUH SIOCO
 
Quarter 1,module 3.pptx
Quarter 1,module 3.pptxQuarter 1,module 3.pptx
Quarter 1,module 3.pptx
MarilynLaquindanum1
 
music 10 learners material quarter 3
music 10 learners material quarter 3music 10 learners material quarter 3
music 10 learners material quarter 3
Ronalyn Concordia
 
Hele ng ina sa kanyang panganay
Hele ng ina sa kanyang panganayHele ng ina sa kanyang panganay
Hele ng ina sa kanyang panganay
Sean Davis
 
Filipino Grade 10 Learner's Module
Filipino Grade 10 Learner's ModuleFilipino Grade 10 Learner's Module
Filipino Grade 10 Learner's Module
PRINTDESK by Dan
 
CE-FE-1 Introduction to Stem and the K-12 Science Framework
CE-FE-1 Introduction to Stem and the K-12 Science FrameworkCE-FE-1 Introduction to Stem and the K-12 Science Framework
CE-FE-1 Introduction to Stem and the K-12 Science Framework
OPEN NH / NH e-Learning for Educators
 
Sumisibol na gramatika sa Filipino
Sumisibol na gramatika sa FilipinoSumisibol na gramatika sa Filipino
Sumisibol na gramatika sa Filipino
Menard Fabella
 
Panandang kohesyong gramatikal
Panandang kohesyong gramatikalPanandang kohesyong gramatikal
Panandang kohesyong gramatikalByng Sumague
 
Introduksyon sa Pag- aaral ng Wika (Sintaks)
Introduksyon sa Pag- aaral ng Wika (Sintaks) Introduksyon sa Pag- aaral ng Wika (Sintaks)
Introduksyon sa Pag- aaral ng Wika (Sintaks)
Shiela Mae Gutierrez
 
Filipino 10 teachers guide
Filipino 10 teachers guideFilipino 10 teachers guide
Filipino 10 teachers guide
Walter Colega
 
Science10 q3 ver4_mod3-converted (1)
Science10 q3 ver4_mod3-converted (1)Science10 q3 ver4_mod3-converted (1)
Science10 q3 ver4_mod3-converted (1)
NinaAledzurc1123
 
Grade 9 Math Module 4 - Zero Exponents, Negative Integral Exponents, Rational...
Grade 9 Math Module 4 - Zero Exponents, Negative Integral Exponents, Rational...Grade 9 Math Module 4 - Zero Exponents, Negative Integral Exponents, Rational...
Grade 9 Math Module 4 - Zero Exponents, Negative Integral Exponents, Rational...
Richabelle Abriol Santos
 

What's hot (20)

Polynomials Grade 10
Polynomials Grade 10Polynomials Grade 10
Polynomials Grade 10
 
Science-and-Technology-Writing-1.pptx
Science-and-Technology-Writing-1.pptxScience-and-Technology-Writing-1.pptx
Science-and-Technology-Writing-1.pptx
 
Mga Programa sa Hamon ng Suliraning Pangkapaligiran
Mga Programa sa Hamon ng Suliraning Pangkapaligiran Mga Programa sa Hamon ng Suliraning Pangkapaligiran
Mga Programa sa Hamon ng Suliraning Pangkapaligiran
 
KASAYSAYAN NG WIKANG PAMBANSA- PANAHON NG KASTILA
KASAYSAYAN NG WIKANG PAMBANSA- PANAHON NG KASTILAKASAYSAYAN NG WIKANG PAMBANSA- PANAHON NG KASTILA
KASAYSAYAN NG WIKANG PAMBANSA- PANAHON NG KASTILA
 
Philippine opera
Philippine operaPhilippine opera
Philippine opera
 
Lm math grade10_q2
Lm math grade10_q2Lm math grade10_q2
Lm math grade10_q2
 
PAGHAHANDA SA MINIMITHING URI NG BUHAY
PAGHAHANDA SA MINIMITHING URI NG BUHAYPAGHAHANDA SA MINIMITHING URI NG BUHAY
PAGHAHANDA SA MINIMITHING URI NG BUHAY
 
Wika todo
Wika todoWika todo
Wika todo
 
Quarter 1,module 3.pptx
Quarter 1,module 3.pptxQuarter 1,module 3.pptx
Quarter 1,module 3.pptx
 
music 10 learners material quarter 3
music 10 learners material quarter 3music 10 learners material quarter 3
music 10 learners material quarter 3
 
Hele ng ina sa kanyang panganay
Hele ng ina sa kanyang panganayHele ng ina sa kanyang panganay
Hele ng ina sa kanyang panganay
 
Filipino Grade 10 Learner's Module
Filipino Grade 10 Learner's ModuleFilipino Grade 10 Learner's Module
Filipino Grade 10 Learner's Module
 
CE-FE-1 Introduction to Stem and the K-12 Science Framework
CE-FE-1 Introduction to Stem and the K-12 Science FrameworkCE-FE-1 Introduction to Stem and the K-12 Science Framework
CE-FE-1 Introduction to Stem and the K-12 Science Framework
 
Buhay ni rizal
Buhay ni rizalBuhay ni rizal
Buhay ni rizal
 
Sumisibol na gramatika sa Filipino
Sumisibol na gramatika sa FilipinoSumisibol na gramatika sa Filipino
Sumisibol na gramatika sa Filipino
 
Panandang kohesyong gramatikal
Panandang kohesyong gramatikalPanandang kohesyong gramatikal
Panandang kohesyong gramatikal
 
Introduksyon sa Pag- aaral ng Wika (Sintaks)
Introduksyon sa Pag- aaral ng Wika (Sintaks) Introduksyon sa Pag- aaral ng Wika (Sintaks)
Introduksyon sa Pag- aaral ng Wika (Sintaks)
 
Filipino 10 teachers guide
Filipino 10 teachers guideFilipino 10 teachers guide
Filipino 10 teachers guide
 
Science10 q3 ver4_mod3-converted (1)
Science10 q3 ver4_mod3-converted (1)Science10 q3 ver4_mod3-converted (1)
Science10 q3 ver4_mod3-converted (1)
 
Grade 9 Math Module 4 - Zero Exponents, Negative Integral Exponents, Rational...
Grade 9 Math Module 4 - Zero Exponents, Negative Integral Exponents, Rational...Grade 9 Math Module 4 - Zero Exponents, Negative Integral Exponents, Rational...
Grade 9 Math Module 4 - Zero Exponents, Negative Integral Exponents, Rational...
 

Similar to PPT KOM ARALIN 2.pptx

Aralin 1.pptx
Aralin 1.pptxAralin 1.pptx
Aralin 1.pptx
DerajLagnason
 
2_Q1-Komunikasyon.pptx
2_Q1-Komunikasyon.pptx2_Q1-Komunikasyon.pptx
2_Q1-Komunikasyon.pptx
JesselleMarieGallego
 
PRELIM --1.1 FIL 212 BARAYTI SA BARYASYONG WIKA.pdf
PRELIM --1.1 FIL 212 BARAYTI SA BARYASYONG WIKA.pdfPRELIM --1.1 FIL 212 BARAYTI SA BARYASYONG WIKA.pdf
PRELIM --1.1 FIL 212 BARAYTI SA BARYASYONG WIKA.pdf
JosephRRafananGPC
 
Wikang Opisyal at Wikang Panturo
Wikang Opisyal at Wikang PanturoWikang Opisyal at Wikang Panturo
Wikang Opisyal at Wikang Panturo
REGie3
 
KomPan Aralin 1.pptx
KomPan Aralin 1.pptxKomPan Aralin 1.pptx
KomPan Aralin 1.pptx
VanessaLastimosa3
 
lesson 2.pptx
lesson 2.pptxlesson 2.pptx
lesson 2.pptx
Marife Culaba
 
KOMUNIKASYON.pptx
KOMUNIKASYON.pptxKOMUNIKASYON.pptx
KOMUNIKASYON.pptx
KiaLagrama1
 
komunikasyon at pananaliksik sa kultura at wikang filipino
komunikasyon at pananaliksik sa kultura at wikang filipinokomunikasyon at pananaliksik sa kultura at wikang filipino
komunikasyon at pananaliksik sa kultura at wikang filipino
WIKA
 
ARALIN 1 KPWKP - Mga Konseptong Pangwika.pptx
ARALIN 1 KPWKP - Mga Konseptong Pangwika.pptxARALIN 1 KPWKP - Mga Konseptong Pangwika.pptx
ARALIN 1 KPWKP - Mga Konseptong Pangwika.pptx
RicaVAlcantara
 
Introdusyon sa Pag-aaral ng Wika
Introdusyon sa Pag-aaral ng WikaIntrodusyon sa Pag-aaral ng Wika
Introdusyon sa Pag-aaral ng Wika
JerlieMaePanes
 
ANG-WALANG-KAMATAYANG-ISYU-NG-WIKA-AT-EDUKASYON-SA-PILIPINAS-HULYO-17-2021.pptx
ANG-WALANG-KAMATAYANG-ISYU-NG-WIKA-AT-EDUKASYON-SA-PILIPINAS-HULYO-17-2021.pptxANG-WALANG-KAMATAYANG-ISYU-NG-WIKA-AT-EDUKASYON-SA-PILIPINAS-HULYO-17-2021.pptx
ANG-WALANG-KAMATAYANG-ISYU-NG-WIKA-AT-EDUKASYON-SA-PILIPINAS-HULYO-17-2021.pptx
DindoArambalaOjeda
 
KONSEPTONG-PANGWIKA.pptx
KONSEPTONG-PANGWIKA.pptxKONSEPTONG-PANGWIKA.pptx
KONSEPTONG-PANGWIKA.pptx
VinLadin
 
Monolingguwalismo, Bilingguwalismo at Multilingguwalismo.pptx
Monolingguwalismo, Bilingguwalismo at Multilingguwalismo.pptxMonolingguwalismo, Bilingguwalismo at Multilingguwalismo.pptx
Monolingguwalismo, Bilingguwalismo at Multilingguwalismo.pptx
EdelaineEncarguez1
 
WEEK 1-wikang-pambansa-opisyal-at-panturo.ppt
WEEK 1-wikang-pambansa-opisyal-at-panturo.pptWEEK 1-wikang-pambansa-opisyal-at-panturo.ppt
WEEK 1-wikang-pambansa-opisyal-at-panturo.ppt
AnnaleiTumaliuanTagu
 
wikang-pambansa-opisyal-at-panturo.ppt
wikang-pambansa-opisyal-at-panturo.pptwikang-pambansa-opisyal-at-panturo.ppt
wikang-pambansa-opisyal-at-panturo.ppt
LeahMaePanahon1
 
Aralin_1_Ang_Mga_Batayang_Kaalaman_sa_Wika (1).pptx
Aralin_1_Ang_Mga_Batayang_Kaalaman_sa_Wika (1).pptxAralin_1_Ang_Mga_Batayang_Kaalaman_sa_Wika (1).pptx
Aralin_1_Ang_Mga_Batayang_Kaalaman_sa_Wika (1).pptx
BalacanoKyleGianB
 
1Komunikasyon-at-Pananaliksik-Sa-Wika-at-Kulturang-Pilipino.pptx
1Komunikasyon-at-Pananaliksik-Sa-Wika-at-Kulturang-Pilipino.pptx1Komunikasyon-at-Pananaliksik-Sa-Wika-at-Kulturang-Pilipino.pptx
1Komunikasyon-at-Pananaliksik-Sa-Wika-at-Kulturang-Pilipino.pptx
MariaCecilia93
 
WEEK 4-wikang Pambansa.pptx
WEEK 4-wikang Pambansa.pptxWEEK 4-wikang Pambansa.pptx
WEEK 4-wikang Pambansa.pptx
janettemanlapaz1
 
GE 5 - YUNIT 1: ANG PAGTATAGUYOD NG WIKANG PAMBANSA
GE 5 - YUNIT 1: ANG PAGTATAGUYOD NG WIKANG PAMBANSAGE 5 - YUNIT 1: ANG PAGTATAGUYOD NG WIKANG PAMBANSA
GE 5 - YUNIT 1: ANG PAGTATAGUYOD NG WIKANG PAMBANSA
Samar State university
 

Similar to PPT KOM ARALIN 2.pptx (20)

Aralin 1.pptx
Aralin 1.pptxAralin 1.pptx
Aralin 1.pptx
 
2_Q1-Komunikasyon.pptx
2_Q1-Komunikasyon.pptx2_Q1-Komunikasyon.pptx
2_Q1-Komunikasyon.pptx
 
PRELIM --1.1 FIL 212 BARAYTI SA BARYASYONG WIKA.pdf
PRELIM --1.1 FIL 212 BARAYTI SA BARYASYONG WIKA.pdfPRELIM --1.1 FIL 212 BARAYTI SA BARYASYONG WIKA.pdf
PRELIM --1.1 FIL 212 BARAYTI SA BARYASYONG WIKA.pdf
 
Wikang Opisyal at Wikang Panturo
Wikang Opisyal at Wikang PanturoWikang Opisyal at Wikang Panturo
Wikang Opisyal at Wikang Panturo
 
KomPan Aralin 1.pptx
KomPan Aralin 1.pptxKomPan Aralin 1.pptx
KomPan Aralin 1.pptx
 
lesson 2.pptx
lesson 2.pptxlesson 2.pptx
lesson 2.pptx
 
KOMUNIKASYON.pptx
KOMUNIKASYON.pptxKOMUNIKASYON.pptx
KOMUNIKASYON.pptx
 
Mga batas pangwika
Mga batas pangwikaMga batas pangwika
Mga batas pangwika
 
komunikasyon at pananaliksik sa kultura at wikang filipino
komunikasyon at pananaliksik sa kultura at wikang filipinokomunikasyon at pananaliksik sa kultura at wikang filipino
komunikasyon at pananaliksik sa kultura at wikang filipino
 
ARALIN 1 KPWKP - Mga Konseptong Pangwika.pptx
ARALIN 1 KPWKP - Mga Konseptong Pangwika.pptxARALIN 1 KPWKP - Mga Konseptong Pangwika.pptx
ARALIN 1 KPWKP - Mga Konseptong Pangwika.pptx
 
Introdusyon sa Pag-aaral ng Wika
Introdusyon sa Pag-aaral ng WikaIntrodusyon sa Pag-aaral ng Wika
Introdusyon sa Pag-aaral ng Wika
 
ANG-WALANG-KAMATAYANG-ISYU-NG-WIKA-AT-EDUKASYON-SA-PILIPINAS-HULYO-17-2021.pptx
ANG-WALANG-KAMATAYANG-ISYU-NG-WIKA-AT-EDUKASYON-SA-PILIPINAS-HULYO-17-2021.pptxANG-WALANG-KAMATAYANG-ISYU-NG-WIKA-AT-EDUKASYON-SA-PILIPINAS-HULYO-17-2021.pptx
ANG-WALANG-KAMATAYANG-ISYU-NG-WIKA-AT-EDUKASYON-SA-PILIPINAS-HULYO-17-2021.pptx
 
KONSEPTONG-PANGWIKA.pptx
KONSEPTONG-PANGWIKA.pptxKONSEPTONG-PANGWIKA.pptx
KONSEPTONG-PANGWIKA.pptx
 
Monolingguwalismo, Bilingguwalismo at Multilingguwalismo.pptx
Monolingguwalismo, Bilingguwalismo at Multilingguwalismo.pptxMonolingguwalismo, Bilingguwalismo at Multilingguwalismo.pptx
Monolingguwalismo, Bilingguwalismo at Multilingguwalismo.pptx
 
WEEK 1-wikang-pambansa-opisyal-at-panturo.ppt
WEEK 1-wikang-pambansa-opisyal-at-panturo.pptWEEK 1-wikang-pambansa-opisyal-at-panturo.ppt
WEEK 1-wikang-pambansa-opisyal-at-panturo.ppt
 
wikang-pambansa-opisyal-at-panturo.ppt
wikang-pambansa-opisyal-at-panturo.pptwikang-pambansa-opisyal-at-panturo.ppt
wikang-pambansa-opisyal-at-panturo.ppt
 
Aralin_1_Ang_Mga_Batayang_Kaalaman_sa_Wika (1).pptx
Aralin_1_Ang_Mga_Batayang_Kaalaman_sa_Wika (1).pptxAralin_1_Ang_Mga_Batayang_Kaalaman_sa_Wika (1).pptx
Aralin_1_Ang_Mga_Batayang_Kaalaman_sa_Wika (1).pptx
 
1Komunikasyon-at-Pananaliksik-Sa-Wika-at-Kulturang-Pilipino.pptx
1Komunikasyon-at-Pananaliksik-Sa-Wika-at-Kulturang-Pilipino.pptx1Komunikasyon-at-Pananaliksik-Sa-Wika-at-Kulturang-Pilipino.pptx
1Komunikasyon-at-Pananaliksik-Sa-Wika-at-Kulturang-Pilipino.pptx
 
WEEK 4-wikang Pambansa.pptx
WEEK 4-wikang Pambansa.pptxWEEK 4-wikang Pambansa.pptx
WEEK 4-wikang Pambansa.pptx
 
GE 5 - YUNIT 1: ANG PAGTATAGUYOD NG WIKANG PAMBANSA
GE 5 - YUNIT 1: ANG PAGTATAGUYOD NG WIKANG PAMBANSAGE 5 - YUNIT 1: ANG PAGTATAGUYOD NG WIKANG PAMBANSA
GE 5 - YUNIT 1: ANG PAGTATAGUYOD NG WIKANG PAMBANSA
 

More from ChristianMarkAlmagro

Lesson 3 Sculpture.pdf
Lesson 3 Sculpture.pdfLesson 3 Sculpture.pdf
Lesson 3 Sculpture.pdf
ChristianMarkAlmagro
 
LESSON 1.1 ARTS AND IT'S VISUAL.pdf
LESSON 1.1 ARTS AND IT'S VISUAL.pdfLESSON 1.1 ARTS AND IT'S VISUAL.pdf
LESSON 1.1 ARTS AND IT'S VISUAL.pdf
ChristianMarkAlmagro
 
A Brief History of CPAR 2.pdf
A Brief History of CPAR 2.pdfA Brief History of CPAR 2.pdf
A Brief History of CPAR 2.pdf
ChristianMarkAlmagro
 
A Brief History CPAR 1.pdf
A Brief History CPAR 1.pdfA Brief History CPAR 1.pdf
A Brief History CPAR 1.pdf
ChristianMarkAlmagro
 
PPT KOM ARALIN 5.pptx
PPT KOM ARALIN 5.pptxPPT KOM ARALIN 5.pptx
PPT KOM ARALIN 5.pptx
ChristianMarkAlmagro
 
PPT KOM ARALIN 4.pptx
PPT KOM ARALIN 4.pptxPPT KOM ARALIN 4.pptx
PPT KOM ARALIN 4.pptx
ChristianMarkAlmagro
 
PPT KOM ARALIN 3.pptx
PPT KOM ARALIN 3.pptxPPT KOM ARALIN 3.pptx
PPT KOM ARALIN 3.pptx
ChristianMarkAlmagro
 
PPT KOM ARALIN 1.pptx
PPT KOM ARALIN 1.pptxPPT KOM ARALIN 1.pptx
PPT KOM ARALIN 1.pptx
ChristianMarkAlmagro
 

More from ChristianMarkAlmagro (9)

Lesson 3 Sculpture.pdf
Lesson 3 Sculpture.pdfLesson 3 Sculpture.pdf
Lesson 3 Sculpture.pdf
 
LESSON 1.1 ARTS AND IT'S VISUAL.pdf
LESSON 1.1 ARTS AND IT'S VISUAL.pdfLESSON 1.1 ARTS AND IT'S VISUAL.pdf
LESSON 1.1 ARTS AND IT'S VISUAL.pdf
 
A Brief History of CPAR 2.pdf
A Brief History of CPAR 2.pdfA Brief History of CPAR 2.pdf
A Brief History of CPAR 2.pdf
 
A Brief History CPAR 1.pdf
A Brief History CPAR 1.pdfA Brief History CPAR 1.pdf
A Brief History CPAR 1.pdf
 
PPT KOM ARALIN 6.pptx
PPT KOM ARALIN 6.pptxPPT KOM ARALIN 6.pptx
PPT KOM ARALIN 6.pptx
 
PPT KOM ARALIN 5.pptx
PPT KOM ARALIN 5.pptxPPT KOM ARALIN 5.pptx
PPT KOM ARALIN 5.pptx
 
PPT KOM ARALIN 4.pptx
PPT KOM ARALIN 4.pptxPPT KOM ARALIN 4.pptx
PPT KOM ARALIN 4.pptx
 
PPT KOM ARALIN 3.pptx
PPT KOM ARALIN 3.pptxPPT KOM ARALIN 3.pptx
PPT KOM ARALIN 3.pptx
 
PPT KOM ARALIN 1.pptx
PPT KOM ARALIN 1.pptxPPT KOM ARALIN 1.pptx
PPT KOM ARALIN 1.pptx
 

PPT KOM ARALIN 2.pptx

 • 1. KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG PILIPINO Ang Wikang Pambansa
 • 2. Ang Wikang Pambansa 1934: Dahil nga sa pagkakahiwa-hiwalay ng ating bansa sa iba’t ibang pulo at sa dami ng wikang umiiral dito, naging isang paksang mainitang pinagtalunan, pinag- isipan, at tinalakay sa Kumbensiyong Konstitusyunal
 • 3. Ang Wikang Pambansa 1935: Ang pagsusog na ito ni Pangulong Quezon ay nagbigay-daan sa probisyong pangwika na nakasaad sa Artikulo XIV, Seksiyon 3 ng Saligang Batas ng 1935 na nagsasabing: “Ang Kongreso ay gagawa ng mga hakbang tungo sa pagkakaroon ng isang wikang pambansang ibabatay sa isa sa
 • 4. Ang Wikang Pambansa “ang wikang pipiliin ay dapat… Wika ng sentro ng pamahalaan Wika ng sentro ng edukasyon Wika ng sentro ng
 • 5. Ang Wikang Pambansa 1937: Noong Disyembre 30, 1937 ay iprinoklama ni Pangulong Manuel L. Quezon ang wikang Tagalog upang maging batayan ng Wikang Pambansa base sa rekomendasyon ng Surian sa bisa ng Kautusang
 • 6. Ang Wikang Pambansa 1940: Dalawang taon matapos mapagtibay ang Kautusang Tagapagpaganap Blg. 134, nagsimulang ituro ang wikang Pambansa na batay sa Tagalog sa mga
 • 7. Ang Wikang Pambansa 1946: Nang ipinagkaloob ng mga Amerikano ang ating Kalayaan, sa Araw ng Pagsasarili ng Pilipinas noong Hulyo 4, 1946 ay ipinahayag ding ang mga wikang opisyal sa bansa ay
 • 8. Ang Wikang Pambansa 1959: Noong Agosto 13, 1959, pinalitan ang tawag sa wikang pambansa. Mula sa Tagalog ito ay naging Pilipino sa bisa ng Kautusang Pangkagawaran Blg. 7 na ipinalabas ni Jose E. Romero, ang Kalihim ng Edukasyon noon. Sa panahong
 • 9. Ang Wikang Pambansa 1972: Muling nagkaroon ng mainitang pagtatalo sa Kumbensiyon Konstitusyunal noong 1972 kaugnay ng usaping pangwika. Sa huli, ito ang mga naging probisyon pangwika sa
 • 10. Ang Wikang Pambansa “Ang Batasang Pambansa ay dapat magsagawa ng mga hakbang na magpapaunlad at pormal na magpapatibay sa
 • 11. Ang Wikang Pambansa 1987: Sa Saligang Batas ng 1987 ay ipinagpatibay ng Komunikasyong Konstitusyunal na binuo ni dating Pangulong Cory Aquino ang implementasyon sa paggamit ng Wikang Pilipino. Nakasaad sa Artikulo XIV, Seksiyon 6 ang
 • 12. Ang Wikang Pambansa “Ang wikang Pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang nililinang ito ay dapat pagyabungin at pagyamanin pa salig sa umiiral na mga wika
 • 13. Ang Wikang Pambansa Gabay na Tanong: Ngayong nabatid mo na ang mahaba at masalimuot na kasaysayan ng ating Wikang Pambansa, paano mo maipapakita ang pagpapahalaga sa pagkakaroon natin ng isang
 • 14. KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG PILIPINO WIKANG OPISYAL AT WIKANG PANTURO
 • 15. Ayon kay Virgilio Almario (2014:12) ang wikang opisyal ay ang itinadhana ng batas na maging wika sa opisyal na talastasan ng pamahalaan. Ibig sabihin, ito ang wikang maaaring gamitin sa anumang uri ng komunikasyon, lalo na sa anyong nakasulat sa loob at labas ng alinmang sangay o ahensiya ng gobyerno. Ang wikang panturo naman ang opisyal na ginagamit sa pagtuturo at pag-aaral sa mga eskuwelahan at ang wika sa pagsualt sa ng mga aklat at kagamitang panturo sa silid-aralan.
 • 16. Ayon sa itinatadhana ng ating Saligang Batas ng 1987, Artikulo XIV, Seksiyon 7, mababasa ang sumusunod: “Ukol sa layunin ng komunikasyon at pagtuturo, ang mga wikang opisyal ng Pilipinas ay Filipino at, hangga’t walang ibang itinatadhana ang batas, Ingles. Ang mga wikang panrehiyon ay pantulong ng mga wikang opisyal sa mga rehiyon at magsisilbing pantulong na mga wikang panturo roon. Dapat itaguyod nang kusa at opisyanal ang Kastila at Arabic”.
 • 17. Sa pangkahalatan nga ay Filipino at Ingles ang mga opisyal na wika at wikang panturo sa mga paaralan. Sa pagpasok ng K to 12 Curriculum, ang Mother Tongue o unang wika ng mga mag-aaaral ay naging opisyal na wikang panturo mula Kindergarten hanggang Grade 3 sa mga pampubliko at pribado man. Tinawag itong Mother Tongue Based - Multi Lingual Education (MTB-MLE). MTB-MLE
 • 18. Noong unang taon ng pagpapatupad ng K to 12 ay itinadhana ng DepEd ang labindalwang local o panrehiyon na wika at diyalekto para magamit sa MTB- MLE. Subalit sa taong 2013 ay nadagdagan pa ito ng pito kaya’t sa kasalukuyan ay labinsiyam na wika at diyalekto na ang ginagamit tulad ng sumusunod: Tagalog, Kapampangan, Pangasinense, Iloko, Bikol, Cebuano, Hiligaynon, Waray, Tausug, Maguindanao, Meranao, Chavacano, Ybanang, Ivatan, Sambal, Aklanon, Kinaray-a, Yakan, Surigaonon. Ang mga wika at diyalektong ito ay ginagamit sa dalawang paraan: (1) Bilang hiwalay na asignatura at (2) bilang wikang panturo,
 • 19. Monolingguwalismo ang tawag sa pagpapatupad ng iisang wika sa isang bansa tulad ng isinasagawa sa mga bansang England, Pransya, South Korea, Hapon at iba pa kung saan iisang wika ang ginagamit na wikang panturo sa lahat ng larangan o asignatura. Maliban sa edukasyon, sa sistemang monolingguwalismo ay may iisang wika ring umiiral lang wika ng komersiyo, wika ng negosyo, at wika ng pakikipagtalastasan sa pang-araw-araw na buhay. Monolingguwalismo
 • 20. Binigyang-pagpapakahulugan ni Leonard Bloomfield (1935), isang Amerikanong lingguwista ang bilingguwalismo bilang paggamit o pagkontrol ng tao dalawang wika na tila ba ang dalawang ito ay kanyang katutubong wika. Bilingguwalismo
 • 21. Ang Pilipinas ay isang bansang multilingguwal. Mayroon tayong mahigit 150 wika at wikain kaya naman bibihirang Pilipino ang monolingguwal. Karamihan sa atin, lalo na sa mga nakatira sa labas ng Katagalugan, ay nakapagsasalita at nakakaunawa ng Filipino, Ingles, at isa o higit pang wikang katutubo na karaniwang ang wika o mga wikang kinagisnan. Sa kabila nito, sa loob ng mahabang panahon, ang wikang Filipino at wikang lngles ang ginagamit na wikang panturo sa mga paaralan. Multilingguwalismo
 • 22. SURIIN 1. Bakit kinakailangan ng ating bansang magkaroon ng isang wikang pambansang magagamit at mauunawaan ng nakararaming Pilipino? 2. Sa paanong paraan sinuportahan ni dating Pangulong Manuel L. Quezon ang pagkakaroon natin ng wikang Pambansa? Nararapat ba ang parangal sa kanya bilang “Ama ng Wikang Pambansa”? Ipaliwanag. 3. Bakit kinakailangang itatag ang Surian ng Wikang Pambansa? Ano-ano ang naging pangunahing tungkulin nila? 4. Bakit kaya maraming tao rin ang tumutol o sumalungat sa pagkakapili ng Tagalog bilang batayan ng wikang Pambansa? Sa iyong palagay, ano-ano kaya ang dahilan ng kanilang pagtutol?
 • 23. SURIIN 5. Ano ang ibig sabihin ng wikang opisyal? Paano nagging opisyal ang wika? 6. Ano-ano naman ang ating mga opisyal na wikat at wikang panturo alinsunod sa itinatadhana ng Saligang Batas? 7. Ano ang MTBL-MLE? Sa paanong paraan daw ito maaaring makatulong sa mga mag-aaral sa mga unang taon ng pagpasok nila sa paaralan? 8. Sa iyong palagay, makakatulong nga kaya sa mga batang mag-aaral kung ang wikang kinagisnan nila ang gagamiting wikang pantruo sa kanila? Magbigay ng patunay.
 • 24. PAGYAMANIN Makikilala mo ba ang bagay o taong tinutukoy sa bawat pahayag? Isulat ang sagot sa linya. ________________1. Siya ang ligguwista at propesor na nagbigay ng pagpapakahulugan sa wika bilang masistemang balangkas ng mga tunog na napili at isinaayos sa pamaraang arbitaryo upang mgamit ng mga taong nabibilang sa inyong kultura. ________________2. Siya naman ay naniniwalang ang wika ay hindi tunay na likas sapagkat ang bawat wika raw y kailangan munang pag-aralan bago matutuhan. ________________3. Siya ang pangulo ng bansang sumusog sa mungkahing ibatay ang wikang Pambansa sa isa sa mga umiiral na wika o wikain sa ating bansa. ________________4. Ito ang sangay na itinatag sa bisa ng Batas Komonwelt Blg 184 na naatasang magsagawa ng pag-aaral kung alin sa mga umiiral na wika at wikain sa bansa ang dapat maging batayan ng ating wikang Pambansa. ________________5. Ito ang wikang naging batayan ng wikang Pambansa dahil ito ay tumugma sa mga pamantayang binuo ng sangay na nagsuri sa iba’t ibang wika o diyalekto sa bansa.
 • 25. PAGYAMANIN Makikilala mo ba ang bagay o taong tinutukoy sa bawat pahayag? Isulat ang sagot sa linya. ________________6. Siya ang dating Kalihim ng Edukasyon na nagpalabas ng kautusang pangkagawarang nagsasaad na mula Tagalog ay Pilipino na ang itatawag sa ating wikang pambansa. ________________7. Sa probisyong pangwika ng Saligang Bats na ito unang nagamit ang Filipino bilang wikang pambansa. ________________8. Ito ang Atas Tagapagpaganap na naglalayong magamit ang Filipino sa opisyal na mga transaksiyon, komunikasyon, at korespondensiya sa pamahalaan. _________________9. Siya ang kalihim ng DepEd na nangunguna sa pagtataguyod ng mga pagbabagong dala ng K to 12 Kurikulum. ________________10. Ito ang bilang ng mga wika at diyalektong pinangalanan ng DepEd upang gamitin sa pagtuturo ng mga mag-aaral mula Kindergarten hanggang Grade 3 noong 2013.
 • 26. TAMA O MALI Basahin at unawaing Mabuti ang bawat pahayag. Kung ito ay tama, isulat ang salitang TAMA sa linya. Kung mali naman, isulat sa linya ang salitang magpapatama sa pahayag. __________1. Ang wikang opisyal ng ating bansa ay Filipino lang ayon sa itinatadhana ng Saligang Batas ng 1987. __________2. Alinsunod pa rin sa Saligang Batas ng 1987, itinuturing na pantulong na wikang opisyal at pantulong na wikang panturo ang mga wikang panrehiyon. __________3. Sa K to 12 Kurikulum, ang unang wika o kinagisnang wika ng mga mag-aaral sa kinder hanggang ikatlong baitang ang gagamiting wikang panturo sa paaralan. __________4. Hindi gagamiting at ituturo sa mga mag-aaral sa kinder hanggang ikatlong baitang ang mga wikang Filipino at Ingles. __________5. Ang mga wika at diyalektong kabilang sa MTB-ML ay gagamitin sa dalwang paraan: bilang hiwalay na asignatura at bilang wikang panturo.
 • 27. NOOD-SURI Panoorin ang alinman sa mga palabas pantelebisyon na nasa kabilang panina. Lagyan ng tsek () ang palabas na napili at pinanood mo saka sagutin ang mga tanong. ___Tonight with Arnold Clavio sa episode na Marian Rivera, Boobay, and Ana Feleo take the "Test of Friendship" sa link na ito: ___Isang segment ng SONA: Ilang tricycle driver, nagtigil-pasada para manood ng kalyeserye ng Eat Bulaga sa State of the Nation ni Jessica Soho sa link na ito: https://www.youtube.com/watch?v-6uxGgltSKuw __Bawal ang Pasaway Kay Mareng Winnie sa episode na Mareng Winnie interviews billionaire David Consunji, 5th richest Filipino sa link na ito: https://www.youtube.com/watch?v=APV__PkEGTkw __Kris TV sa episode na Are Piolo and Sarah big spenders? sa link na ito: https://www.youtube.com/watch?v=LERL57oKnJE
 • 28. NOOD-SURI Panoorin ang alinman sa mga palabas pantelebisyon na nasa kabilang panina. Lagyan ng tsek () ang palabas na napili at pinanood mo saka sagutin ang mga tanong. Pamagat ng Palabas: ______________________________________________________ Pangalan ng Host: ________________________________________________________ Mga Naging Bisita: _______________________________________________________ 1.Masasabi mo bang monolingguwal, bilingguwal, o multilingguwal ang paraan ng pagsasalita ng host ng napili mong palabas pantelebisyon? Magbigay ng patunay. 2.Paano mo naman ilalarawan ang paraan ng pagsasalita ng kanyang bisita o mga bisita? 3.Batay sa narinig mo sa host, masasabi mo bang ang salitang ginamit niya sa pagbo-broadcast ay kaniyang unang wika? Bakit oo o bakit hindi?
 • 29. RUBRIK Puntos Pamantayan 4 Sabawatsagotaymaliwanagnanaiugnayangmgakonseptongpangwikasanapanoodna sitwasyongpangkomunikasyonsatelebisyon. 3 Sabawatsagotaynaiugnayangmgakonseptongpangwikasanapanoodnasitwasyong pangkomunikasyonsatelebisyon. 2 Bahagyangnaiugnayangmgakonseptongpangwikasanapanoodnasitwasyong pangkomunikasyonsatelebisyon. 1 Hindinaiugnayangmgakonseptongpangwikasanapanoodnasitwasyong pangkomunikasyonsatelebisyon.
 • 30. Isulat sa journal notebook ang sagot sa tanong ito: Bakit mahalagang matutuhan ng isang tao ang mga wika o wikang ginagamit sa kaniyang paligid? Sa paanong paraan maaaring makatulong sa isang tao ang pagiging multilingguwal? Magtala ng limang paraan. PAG SULAT NG JOURNAL