SlideShare a Scribd company logo
PPT KOM ARALIN 6.pptx
PAGHINUHA
Naitanong mo ba sa iyong sarili kung saan
nagmula ang wika? Saan nga kaya ito nagmula?
Isulat sa kahon sa iyong mga hinuha kung paano
at saan nagmula ang wika.
PPT KOM ARALIN 6.pptx
1. Paniniwala sa Banal na Pagkilos ng Panginoon
Ang mga teologo ay naniniwalang ang pinagmulan ng
Wika ay matatagpuan Sa Banal na Aklat. Sa Genesis 2:20
naisulat na at pinangalanan ng lalaki ang lahat ng mga
hayop, at ang mga ibon sa himpapawid, at ang bawat
ganid Sa parang. Ayon sa bersong ito, magagamit
kasabay ng pagkalalang sa tao ay ang pagsilang din ng
wika na ginagamit sa pakikipagtalastasan. Sa Genesis
11:1-9 naman ay ipinakikita ang pinagmulan ng
pagkakaiba- iba ng wika. Basahin ang sumusunod na mga
berso mula sa Bibliya.
Genesis 11: 1-9 Ang Bagong Magandang Balita Bilbliya
1. Ebolusyon
Ayon sa mga antropologo, masasabi raw na sa
pagdaan ng panahon ang mga tao ay nagkaroon ng mas
sopistikadong pag-isip. Umunlad ang kakayahan ng
taong tumuklas ng mga bagay na kakailanganin nila
upang mabuhay kayâ sila ay nakadiskubre ng mga
wikang kanilang ginamit sa pakikipagtalastasan. Sa
huling bahagi ng ikalabindalawang siglo, ang mga iskolar
ay nagsimulang mag-usisa kung paanong ang tao ay
nagkaroon ng mga wika. Nagsulputan ang sumusunod
na mga teoryang nagtatatangkang ipaliwanag ang
pinagmulan ng wika.
a. Teoryang Ding Dong
Batay sa teoryang ito, nagmula raw ang wika sa
panggagaya ng mga Sinaunang tao sa mga tunog ng
kalikasan. Ito marahil ang dahilan kung bakit ang boom ay
palaging naikakabit sa pagsabog, splash sa paghampas
ng tubig sa isang bagay, at whoosh sa pag-ihip ng hangin.
Sinasabing ang paggaya sa mga tunog ng kalikasan ay
bunga ng kawalan ng kaalaman sa mga salita ng mga
Sinaunang tao. Ipinakikita ng teoryang ito na ang lahat ng
bagay ay may sariling tunog na maaaring gamitin upang
pangalanan ang bagay na iyon. Malaking tulong ang
paggaya ng mga tunog sa paglikha nila ng sariling wika.
b. Teoryang Bow-Wow
Katulad ng leoryang Ding-Dong, ang wika raw
ay nagmula sa panggagaya ng mga sinaunang
tao sa mga tunog na nilikha ng mga hayop,
katulad ng bow-wow para sa áso, ngiyaw para
sa pusa, kwak-kwak para sa pato, at moo para
sa báka. Pinaniniwalaang nabuo ng mga
primitibong tao ang kanilang mga unang salita
sa panggagaya sa mga ito. Sinasabi pang
kagaya ng mga sanggol na nag-uumpisang
magsalita, ginagaya ng mga ito ang mga tunog
na kanilang naririnig. Hindi rin nakapagtataka
kung bakit tinawag na "tuko" ang tuko. Ngunit
marami ang hindi sang-ayon sa teoryang ito
sapagkat sa bawat bansa ay naiiba ang tawag
c.Teoryang Pooh-Pooh
Isinasaad ng teoryang ito na nagmula
raw ang wika sa mga salitang namutawi
sa mga bibig ng sinaunang tao nang
nakaramdam Sila ng masisidhing
damdamin tulad ng tuwa, gálit, sákit,
sarap, kalungkutan, at pagkabigla. Ang
patalim ay tinawag na ai ai sa Basque sa
kadahilanang ai ai ang winiwika kapag
nasasaktan. Ang ibig sabihin ng ai ai sa
Basque ay “aray.”
c.Teoryang Ta-Ta
Batay sa teoryang ito, may koneksiyon
ang kumpas o galaw ng kamay ng tao sa
paggalaw ng dila. Ito raw ay naging
sanhi ng pagkatuto ng taong Iumikha ng
tunog at matutong magsalita. Ayon sa
mga nag-aral ng ebolusyon ng tao, ang
salita raw ay mula sa mga galaw at
kumpas na humantong sa pagkilala ng
wika.
c. Teoryang Yo-he-ho
Ayon sa teoryang ito, ang wika ay
nabuo mula sa pagsasama-sama, lalo
na kapag nagatrabaho nang
magkakasama. Ang mga tunog o himig
na namumutawi sa mga bibig ng tao
kapag silá ay nagtatrabaho nang sama-
sama ay sinasabing pinagmulan ng
wika.
Panahon ng
mga
Katutubo
1.Teoryang Pandarayuhan
Kilala rin ang teoryang ito sa
taguring wave migration theory na
pinasikat ni Dr. Henry Otley Beyer,
isang Amerikanong antropologo noong
1916. Naniniwala si Beyer na may
tatlong pangkat ng taong dumating sa
Pilipinas na nagpasimula ng lahing
Pilipino. Ang mga ito ay ang mga grupo
ng Negrito, Indones, at Malay.
PPT KOM ARALIN 6.pptx
Nasira ang teorya ni Beyer nang matagpuan ng
pangkat ng mga arkeologo ng Pambansang
Museo ng Pilpinas sa pangunguna ni Dr. Robert
B. Fox ang harap ng isang bungo at 1sang buto
ng panga sa yungib ng Tabon sa Palawan
noong 1962. Ang natagpuang bungong8 to ng
tao ang nagpatunay na mas unang dumating sa
Pilipinas ang tao kaysa sa Malaysia na
sinasabing siyang pinanggalingan ng mga
Pilipino.
PPT KOM ARALIN 6.pptx
Sa mga makabagong impormasyong
nakalap noong 1962, lumalabas na unang
nagkaroon ng tao sa Pilipinas kaysa sa
Malaysia at sa Indonesia. Pinatunayan din
nina Landa Jocano sa kanyang pag-aaral
ukol sa kasaysayan ng Pilipinas sa UP
Center for Advanced Studies noong 1975
at ng mga mananaliksik ng National
Museum na ang bungong natagpuan ay
kumakatawan sa unang lahing Pilipino sa
Pilipinas.
PPT KOM ARALIN 6.pptx
1. Teoryang Pandarayuhan mula sa Rehiyong
Austronesyano
Isa sa pinakabagong teorya tungkol sa
pinagmulan ng lahing Pilipino ay ang Teorya ng
Pandarayuhan mula sa rehiyong
Austronesyano. Pinanimiwalaan ng teoryang ito
na ang mga Pilipino ay nagmula sa lahing
Austronesian. Ang Austronesian ay hinango sa
salitang Latin na auster na nangangahulugang
"south wind" at nesos na ang ibig sabihin ay
"isla.
PPT KOM ARALIN 6.pptx
Panahon ng mga Espanyol
Pagkatapos ng mga katutubo, ang mga
Kastila naman ang nandayuhan sa
Pilipinas. Layunin nilang ikintal sa isip at
puso ng mga katutubo ang Kristiyanismo.
Ayon sa mga Espanyol, nasa kalagayang
"barbariko, di sibilisado at pagano as mga
katutubo noon kung kaya't dapat lamang
nilang gawing sibilisado ang mga tao sa
pamamagitan ng kanilang
pananampalataya.
. Ang mga ordeng ito
ay ang Agustino,
Pransiskano,
Dominiko, Heswita,
at Rekoleto.
Upang mas maging epektibo ang pagpapalaganap
ng Kristiyanismo, ang mga misyonerong Espanyol
mismo ang nag-aral ng mga wikang katutubo. Nakita
nilang mas madaling matutuhan ang wika ng isang
rehiyon kaysa ituro sa lahat ang wikang Espanyol.
Nabatid nilang sa pagpapalaganap ng kanılang
relihiyon mas magiging kapani-paniwala at mas
mabisa kung ang mismong banyaga ang nagsasalita
ng wikang katutubo. Dahil dito ang mga prayle ay
nagsulat ng mga diksiyonaryo at aklat-
panggramatika, katekismo at mga kumpesyonal para
sa mas mapabilis ang pagkatuto nila ng katutubong
wika
Nasa kamay ng mga misyonerong nasa ilalim ng
pamamahala ng simbahan ang edukasyon ng mamamayan
noong panahon ng mga Espanyol. Naging usapn ang
wikang panturong gagamitin sa mga Pilipino. Iniutos ng Hari
na gamitin ang wikang katutubo sa pagtuturo ngunit hindi
naman ito nasunod. Nagmungkahi naman si Gobernador
Tello na turuan ang mga Indio ng wikang Espanyol. Sina
Carlos I at Felipe II naman ay naniniwalang kailangang
maging bilingguwal ng mga Pilipino. Iminungkahi naman ni
Carlos I na ituro ang Doctrina Christiana gamit ang wikang
Espanyol. Sa huli napalapit ang mga katutubo sa mga prayle
dahil sa wikang katutubo ang ginamit nila samantalang
napalayo naman sa pamahalaan dahil sa wikang Espanyol
ang gamit nila.
PPT KOM ARALIN 6.pptx
Muling inulit ni Haring Felipe II ang utos tungkol
sa pagtuturo ng wikang Espanyol sa lahat ng
katutubo noong ika-2 ng Marso 1634. Nabigo ang
nabanggit na kautusan kaya si Carlos ll ay
lumagda ng isang dekrito na inuulit ang probisyon
ng nabanggit na kautusan. Nagtakda rin siya ng
parusa para sa mga hindi susunod dito. Noong
Disyembre 29, 1972, si Carlos IV ay lumagda sa
isa pang dekrito na nag-uutos na gamitin ang
wikang Espanyol sa lahat ng paaralang itatatag sa
pamayanan ng mga Indio.
Mababatid sa parte ng kasaysayang ito
na nanganib ang wikang katutubo.Sa
panahong ito, lalong nagkawatak-watak
ang mga Pilipino. Matagumpay na nahati at
nasakop ng mga Espanyol ang mga
katutubo. Hindi nila itinamin sa isipan ng
mga Pilipino ang kahalagahan ng isang
wikang magbibigkis ng kanilang mga
damdamin.
Panahon ng mga
Rebolusyong Pilipino
Matapos ang mahigit na tatlong daang
taong pananahimik dahil sa pananakop
ng mga Espanyol, namulat ang mga
mamamayan sa kaapihang kanilang
dinaranas. S pananong to, maraming
mga Pilipino ang naging matindi ang
damdaming nasyonalismo. Nagtungo
sila sa ibang bansa upang kumuha ng
mga karunungan.
Nagkaroon din ng kilusan ang
propagandista noong 1872 na siyang
naging Simula ng kamalayan upang
maghimagsik. Itinatag din nina Andres
Bonifacio ang Katipunan. Ang wikang
Tagalog ang ginamit sa kanilang mga
kautusan at pahayagan. Ito ang
sinasabing unang hakbang tungo sa
pagtataguyod ng wikang Tagalog.
Nang panahong iyon sumibol sa mga
manghihimagsik na Pilipino ang kaisipang "isang
bansa, isang diwa "laban sa mga Espanyol. Pinili
nilang gamitin ang tagalog sa pagsulat ng mga
sanaysay, tula, kuwento, liham, at mga talumpati na
punumpuno ng damdaming makabayan. Masisidhing
damdamin laban sa mga Espanyol ang pangunahing
paksa ng kanilang mga isinulat. Kahit si Rizal at iba
pang propagandista na sumulat na gamit ang wikang
Espanyol ay nakababatid na ang wika ay malaking
bahagi upang mapagbuklod ang mga kababayan
nila.
Masasabing ang unang
konkretong pagkilos ng mga Pilipino
ay nang pagtibayin ang Konstitusyon
ng Biak-na-Bato noong 1899.
Ginawang opisyal na wika ang
Tagalog bagama't walang isinasaad
na ito ang magiging wikang
pambansa ng Republika.
Nang itinatag ang Unang Republika sa
pamumuno ni Aguinaldo, isinaad sa Konstitusyon
na ang paggamit ng wikang Tagalog ay opsiyonal.
Doon lamang sa mga gawaing nangangailangan ng
paggamit ng wikang Tagalog ito gagamitin.
Sinasabing ang pamamayani ng mga ilustrado sa
Asembleyang Konstitusyonal ang pangunahing
dahilan nito. Nais ding maakit ni Aguinaldo ang mga
di Tagalog. Nakalulungkot isiping naging biktima ng
politika ang wikang Tagalog. Nag- uumpisa pa
lamang sana itong lumago ay napailalim na naman
ito sa dayuhang wika.
PROGRESS DEFINITION TEST
Naunawaan mo ba ang mga pinagdaanang
pangyayari ng ating wika sa naunang tatlong
panahon na nabanggit sa araling ito? Isulat sa
linya ang mga mahahalagang pangyayari sa
bawat kahon.
1. Panahon ng mga Katutubo
2. Panahon ng mga Espanyol
3. Panahon ng Rebolusyong Pilipino
PAGBIBIGAY – REAKSIYON
Basahin ang mga pahayag.
Sang- ayon ka ba sa mga ito?
Mayroon bang ibang kaisipang
nais mong iugnay sa mga ito?
Gamit ang estratehiyang Read
and React, ilahad na iyong
sariling opinion, pananaw o
kongklusyon hinggil sa mga
pahayag na tumatalakay sa
1.Read: Ayon kay Jean-Jacques Rousseau,
"Ang pagkalikha ng wika ay hindi nagmula sa
pangangailangan nito ngunit nanggaling sa
silakbo ng damdamin. Ang pangangailangan
ay maaaring makapaghati-hati sa mga tao at
magtulak sa kanilang magkanya-kanya,
ngunit ang silakbo ng damdamin ang
nagtutulak na mamutawi sa bibig ng mga tao
ang iyak, halakhak, sigaw, galit na maaaring
pinagmulan ng sinaunang wika."
2. Read: Sinasabing malaking bahagi ng
ginawa ng mga katutubo noon ay hindi
na matagpuan sapagkat sinunog na ng
mga dayuhang Espanyol ang mga ito
dahil kagagawan daw ito ng diyablo.
Maliban sa dahilang iyon, nabuo sa
kanilang sarili na magiging sagabal iyon
sa pagpapalaganap nila ng
pananampalatayang Katoliko.
3. Read: Noong panahon ng mga
Espanyol, naging malaking usapin ang
wikang gagamitin sa pagpapalawak ng
Kristiyanismo. Naniniwala ang mga
Espanyol noong mga panahong iyon na
mas mabisa ang paggamit ng
katutubong wika sa pagpapatahimik sa
mamamayan kaysa sa libong sundalong
Espanyol.
4. Read: Matagumpay na
nahati at nasakop ng mga
Espanyol ang mga katutubo.
Hindi nila itinanim sa isipan ng
mga Pilipino ang kahalagahan
ng isang wikang magbibigkis
ng kanilang mga damdamin.
5. Read: Naging biktima
ng politaka ang wikang
Tagalog. Nag-uumpisa pa
lamang sana itong lumago
ay napailalim na naman ito
sa dayuhang wika.
STATEMENT CRITICISM
Magsaliksik ng mga pananaw na iba’t
ibang awtor tungkol sa naging takbo ng
mga pangyayari sa kasaysayan ng ating
wikang Pambansa. Isulat sa kahon ang
iyong nasipi at ilahad ang iyong
pananaw ukol dito. Isulat kung ikaw ay
sumasang-ayon o sumasalungat sa
kanilang pananaw at pangatwiran ito
PAG SULAT NG JOURNAL (15 PTS.)
Isulat sa journal notebook ang sagot sa
tanong ito:
Kailangan ba talagang alamin ang kasaysayan
upang maunawaan ang kahalagahan ng
paggamit ng wikang Pambansa? Ipaliwanag.
Ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang
wikang mauunawaan ng lahat?
Sa iyong palagay, totoo nga kayang ang wika ay
malaking bahagi upang magpabuklod ang
mamamayan? Ipaliwanag.

More Related Content

What's hot

Kasaysayan ng wika
Kasaysayan ng wikaKasaysayan ng wika
Kasaysayan ng wika
jhon_kurt22
 
Mga teorya ng pinagmulan ng wika
Mga teorya ng pinagmulan ng wikaMga teorya ng pinagmulan ng wika
Mga teorya ng pinagmulan ng wika
PatriciaRocolan
 
Mga ponemang suprasegmental
Mga ponemang suprasegmentalMga ponemang suprasegmental
Mga ponemang suprasegmental
shekainalea
 
Mga Katutubo sa Pilipinas
Mga Katutubo sa PilipinasMga Katutubo sa Pilipinas
Mga Katutubo sa Pilipinas
Rigile Requierme
 
Antas ng wika 2
Antas ng wika 2Antas ng wika 2
Antas ng wika 2
Allan Ortiz
 
Antas ng salita
Antas ng salitaAntas ng salita
Antas ng salita
PRINTDESK by Dan
 
Pagsasaling wika
Pagsasaling wikaPagsasaling wika
Pagsasaling wika
Audrey Jana
 
Mga Teorya at Mga Salik sa Matagumpay ng Pagkatuto ng Ikalawang Wika
Mga Teorya at Mga Salik sa Matagumpay ng Pagkatuto ng Ikalawang WikaMga Teorya at Mga Salik sa Matagumpay ng Pagkatuto ng Ikalawang Wika
Mga Teorya at Mga Salik sa Matagumpay ng Pagkatuto ng Ikalawang Wika
Allan Lloyd Martinez
 
Panandang kohesyong gramatikal
Panandang kohesyong gramatikalPanandang kohesyong gramatikal
Panandang kohesyong gramatikal
Byng Sumague
 
Bilingguwalismo at Multilingguwalismo
Bilingguwalismo at MultilingguwalismoBilingguwalismo at Multilingguwalismo
Bilingguwalismo at Multilingguwalismo
Rochelle Nato
 
Kasaysayan ng Wikang Pambansa sa Panahon ng Rebulusyong Filipino
Kasaysayan ng Wikang Pambansa sa Panahon ng Rebulusyong FilipinoKasaysayan ng Wikang Pambansa sa Panahon ng Rebulusyong Filipino
Kasaysayan ng Wikang Pambansa sa Panahon ng Rebulusyong Filipino
Noldanne Quiapo
 
Filipino 9 Mga Salitang na may higit sa Isang Kahulugan
Filipino 9 Mga Salitang na may higit sa Isang KahuluganFilipino 9 Mga Salitang na may higit sa Isang Kahulugan
Filipino 9 Mga Salitang na may higit sa Isang Kahulugan
Juan Miguel Palero
 
Panimulang pagkilatis sa sosyolingguwistika
Panimulang pagkilatis sa sosyolingguwistikaPanimulang pagkilatis sa sosyolingguwistika
Panimulang pagkilatis sa sosyolingguwistika
Jose Valdez
 
Kakayahang Pangkomunikatibo, Linggwistiko o Gramatical at Wastyong Gamit ng m...
Kakayahang Pangkomunikatibo, Linggwistiko o Gramatical at Wastyong Gamit ng m...Kakayahang Pangkomunikatibo, Linggwistiko o Gramatical at Wastyong Gamit ng m...
Kakayahang Pangkomunikatibo, Linggwistiko o Gramatical at Wastyong Gamit ng m...
CryztnAbella
 
Elemento ng sanaysay
Elemento ng sanaysayElemento ng sanaysay
Elemento ng sanaysay
Neilia Christina Que
 
Mga tungkulin ng wika
Mga tungkulin ng wikaMga tungkulin ng wika
Mga tungkulin ng wika
Mj Aspa
 
Kaantasan ng wika
Kaantasan ng wikaKaantasan ng wika
Kaantasan ng wika
Rochelle Nato
 
PRELIM --FIL 208 UGNAYAN NG WIKA, KULTURA AT LIPUNAN111.pdf
PRELIM --FIL 208 UGNAYAN NG WIKA, KULTURA AT LIPUNAN111.pdfPRELIM --FIL 208 UGNAYAN NG WIKA, KULTURA AT LIPUNAN111.pdf
PRELIM --FIL 208 UGNAYAN NG WIKA, KULTURA AT LIPUNAN111.pdf
JosephRRafananGPC
 

What's hot (20)

Kasaysayan ng wika
Kasaysayan ng wikaKasaysayan ng wika
Kasaysayan ng wika
 
Mga teorya ng pinagmulan ng wika
Mga teorya ng pinagmulan ng wikaMga teorya ng pinagmulan ng wika
Mga teorya ng pinagmulan ng wika
 
Mga ponemang suprasegmental
Mga ponemang suprasegmentalMga ponemang suprasegmental
Mga ponemang suprasegmental
 
Mga Katutubo sa Pilipinas
Mga Katutubo sa PilipinasMga Katutubo sa Pilipinas
Mga Katutubo sa Pilipinas
 
Antas ng wika 2
Antas ng wika 2Antas ng wika 2
Antas ng wika 2
 
Antas ng salita
Antas ng salitaAntas ng salita
Antas ng salita
 
Pagsasaling wika
Pagsasaling wikaPagsasaling wika
Pagsasaling wika
 
Wika todo
Wika todoWika todo
Wika todo
 
Mga Teorya at Mga Salik sa Matagumpay ng Pagkatuto ng Ikalawang Wika
Mga Teorya at Mga Salik sa Matagumpay ng Pagkatuto ng Ikalawang WikaMga Teorya at Mga Salik sa Matagumpay ng Pagkatuto ng Ikalawang Wika
Mga Teorya at Mga Salik sa Matagumpay ng Pagkatuto ng Ikalawang Wika
 
Panandang kohesyong gramatikal
Panandang kohesyong gramatikalPanandang kohesyong gramatikal
Panandang kohesyong gramatikal
 
Bilingguwalismo at Multilingguwalismo
Bilingguwalismo at MultilingguwalismoBilingguwalismo at Multilingguwalismo
Bilingguwalismo at Multilingguwalismo
 
Kasaysayan ng Wikang Pambansa sa Panahon ng Rebulusyong Filipino
Kasaysayan ng Wikang Pambansa sa Panahon ng Rebulusyong FilipinoKasaysayan ng Wikang Pambansa sa Panahon ng Rebulusyong Filipino
Kasaysayan ng Wikang Pambansa sa Panahon ng Rebulusyong Filipino
 
Antas ng wika
Antas ng wikaAntas ng wika
Antas ng wika
 
Filipino 9 Mga Salitang na may higit sa Isang Kahulugan
Filipino 9 Mga Salitang na may higit sa Isang KahuluganFilipino 9 Mga Salitang na may higit sa Isang Kahulugan
Filipino 9 Mga Salitang na may higit sa Isang Kahulugan
 
Panimulang pagkilatis sa sosyolingguwistika
Panimulang pagkilatis sa sosyolingguwistikaPanimulang pagkilatis sa sosyolingguwistika
Panimulang pagkilatis sa sosyolingguwistika
 
Kakayahang Pangkomunikatibo, Linggwistiko o Gramatical at Wastyong Gamit ng m...
Kakayahang Pangkomunikatibo, Linggwistiko o Gramatical at Wastyong Gamit ng m...Kakayahang Pangkomunikatibo, Linggwistiko o Gramatical at Wastyong Gamit ng m...
Kakayahang Pangkomunikatibo, Linggwistiko o Gramatical at Wastyong Gamit ng m...
 
Elemento ng sanaysay
Elemento ng sanaysayElemento ng sanaysay
Elemento ng sanaysay
 
Mga tungkulin ng wika
Mga tungkulin ng wikaMga tungkulin ng wika
Mga tungkulin ng wika
 
Kaantasan ng wika
Kaantasan ng wikaKaantasan ng wika
Kaantasan ng wika
 
PRELIM --FIL 208 UGNAYAN NG WIKA, KULTURA AT LIPUNAN111.pdf
PRELIM --FIL 208 UGNAYAN NG WIKA, KULTURA AT LIPUNAN111.pdfPRELIM --FIL 208 UGNAYAN NG WIKA, KULTURA AT LIPUNAN111.pdf
PRELIM --FIL 208 UGNAYAN NG WIKA, KULTURA AT LIPUNAN111.pdf
 

Similar to PPT KOM ARALIN 6.pptx

kasaysayan ng wika 1.pptx
kasaysayan ng wika 1.pptxkasaysayan ng wika 1.pptx
kasaysayan ng wika 1.pptx
KrizelEllabBiantan
 
fylet philo komu.pptx
fylet philo komu.pptxfylet philo komu.pptx
fylet philo komu.pptx
FrancisEverian
 
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
LiezelRagas1
 
Kasaysayan ng Wika.final.pptx
Kasaysayan ng Wika.final.pptxKasaysayan ng Wika.final.pptx
Kasaysayan ng Wika.final.pptx
LibertyTabloLabajo
 
Pinagmulan ng wika
Pinagmulan ng wikaPinagmulan ng wika
Pinagmulan ng wika
john emil estera
 
KOMUNIKASYON.pptx
KOMUNIKASYON.pptxKOMUNIKASYON.pptx
KOMUNIKASYON.pptx
abellaea4930576
 
KOMUNIKASYON.pptx
KOMUNIKASYON.pptxKOMUNIKASYON.pptx
KOMUNIKASYON.pptx
abellaea4930576
 
KOMUNIKASYON.pptx
KOMUNIKASYON.pptxKOMUNIKASYON.pptx
KOMUNIKASYON.pptx
mabatanjudea
 
KOMUNIKASYONwordgHhBahyanhjnajzygzgagbaj
KOMUNIKASYONwordgHhBahyanhjnajzygzgagbajKOMUNIKASYONwordgHhBahyanhjnajzygzgagbaj
KOMUNIKASYONwordgHhBahyanhjnajzygzgagbaj
abellaedwin0
 
Fil12 1...ang kasaysayan ng wikang filipino
Fil12 1...ang kasaysayan ng wikang filipinoFil12 1...ang kasaysayan ng wikang filipino
Fil12 1...ang kasaysayan ng wikang filipino
yhanjohn
 
kasaysayan.pptx
kasaysayan.pptxkasaysayan.pptx
kasaysayan.pptx
MaryKristineSesno
 
kasaysayan ng wika
kasaysayan ng wikakasaysayan ng wika
kasaysayan ng wika
Karen Fajardo
 
Panahon Bago Dumating Ang Kastila
Panahon Bago Dumating Ang KastilaPanahon Bago Dumating Ang Kastila
Panahon Bago Dumating Ang Kastila
Jered Adal
 
Konsepto ng Wika.pptx
Konsepto ng Wika.pptxKonsepto ng Wika.pptx
Konsepto ng Wika.pptx
GinoLacandula1
 
Presentation.pptx
Presentation.pptxPresentation.pptx
Presentation.pptx
GemilynImana1
 
Presentation.pptx
Presentation.pptxPresentation.pptx
Presentation.pptx
GemilynImana1
 
Kasaysayan-ng-Wikang-Filipino.pdf
Kasaysayan-ng-Wikang-Filipino.pdfKasaysayan-ng-Wikang-Filipino.pdf
Kasaysayan-ng-Wikang-Filipino.pdf
esther219983
 
Topic___2_Kasaysayan_ng_Wika.pptx.pdf
Topic___2_Kasaysayan_ng_Wika.pptx.pdfTopic___2_Kasaysayan_ng_Wika.pptx.pdf
Topic___2_Kasaysayan_ng_Wika.pptx.pdf
ssuser2d1201
 
Topic___2_Kasaysayan_ng_Wika.pptx.pdf
Topic___2_Kasaysayan_ng_Wika.pptx.pdfTopic___2_Kasaysayan_ng_Wika.pptx.pdf
Topic___2_Kasaysayan_ng_Wika.pptx.pdf
ssuser2d1201
 
Panitikan Bago Dumating Ang Mga Kastila
Panitikan Bago Dumating Ang Mga KastilaPanitikan Bago Dumating Ang Mga Kastila
Panitikan Bago Dumating Ang Mga Kastila
Merland Mabait
 

Similar to PPT KOM ARALIN 6.pptx (20)

kasaysayan ng wika 1.pptx
kasaysayan ng wika 1.pptxkasaysayan ng wika 1.pptx
kasaysayan ng wika 1.pptx
 
fylet philo komu.pptx
fylet philo komu.pptxfylet philo komu.pptx
fylet philo komu.pptx
 
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
 
Kasaysayan ng Wika.final.pptx
Kasaysayan ng Wika.final.pptxKasaysayan ng Wika.final.pptx
Kasaysayan ng Wika.final.pptx
 
Pinagmulan ng wika
Pinagmulan ng wikaPinagmulan ng wika
Pinagmulan ng wika
 
KOMUNIKASYON.pptx
KOMUNIKASYON.pptxKOMUNIKASYON.pptx
KOMUNIKASYON.pptx
 
KOMUNIKASYON.pptx
KOMUNIKASYON.pptxKOMUNIKASYON.pptx
KOMUNIKASYON.pptx
 
KOMUNIKASYON.pptx
KOMUNIKASYON.pptxKOMUNIKASYON.pptx
KOMUNIKASYON.pptx
 
KOMUNIKASYONwordgHhBahyanhjnajzygzgagbaj
KOMUNIKASYONwordgHhBahyanhjnajzygzgagbajKOMUNIKASYONwordgHhBahyanhjnajzygzgagbaj
KOMUNIKASYONwordgHhBahyanhjnajzygzgagbaj
 
Fil12 1...ang kasaysayan ng wikang filipino
Fil12 1...ang kasaysayan ng wikang filipinoFil12 1...ang kasaysayan ng wikang filipino
Fil12 1...ang kasaysayan ng wikang filipino
 
kasaysayan.pptx
kasaysayan.pptxkasaysayan.pptx
kasaysayan.pptx
 
kasaysayan ng wika
kasaysayan ng wikakasaysayan ng wika
kasaysayan ng wika
 
Panahon Bago Dumating Ang Kastila
Panahon Bago Dumating Ang KastilaPanahon Bago Dumating Ang Kastila
Panahon Bago Dumating Ang Kastila
 
Konsepto ng Wika.pptx
Konsepto ng Wika.pptxKonsepto ng Wika.pptx
Konsepto ng Wika.pptx
 
Presentation.pptx
Presentation.pptxPresentation.pptx
Presentation.pptx
 
Presentation.pptx
Presentation.pptxPresentation.pptx
Presentation.pptx
 
Kasaysayan-ng-Wikang-Filipino.pdf
Kasaysayan-ng-Wikang-Filipino.pdfKasaysayan-ng-Wikang-Filipino.pdf
Kasaysayan-ng-Wikang-Filipino.pdf
 
Topic___2_Kasaysayan_ng_Wika.pptx.pdf
Topic___2_Kasaysayan_ng_Wika.pptx.pdfTopic___2_Kasaysayan_ng_Wika.pptx.pdf
Topic___2_Kasaysayan_ng_Wika.pptx.pdf
 
Topic___2_Kasaysayan_ng_Wika.pptx.pdf
Topic___2_Kasaysayan_ng_Wika.pptx.pdfTopic___2_Kasaysayan_ng_Wika.pptx.pdf
Topic___2_Kasaysayan_ng_Wika.pptx.pdf
 
Panitikan Bago Dumating Ang Mga Kastila
Panitikan Bago Dumating Ang Mga KastilaPanitikan Bago Dumating Ang Mga Kastila
Panitikan Bago Dumating Ang Mga Kastila
 

More from ChristianMarkAlmagro

Lesson 3 Sculpture.pdf
Lesson 3 Sculpture.pdfLesson 3 Sculpture.pdf
Lesson 3 Sculpture.pdf
ChristianMarkAlmagro
 
LESSON 1.1 ARTS AND IT'S VISUAL.pdf
LESSON 1.1 ARTS AND IT'S VISUAL.pdfLESSON 1.1 ARTS AND IT'S VISUAL.pdf
LESSON 1.1 ARTS AND IT'S VISUAL.pdf
ChristianMarkAlmagro
 
A Brief History of CPAR 2.pdf
A Brief History of CPAR 2.pdfA Brief History of CPAR 2.pdf
A Brief History of CPAR 2.pdf
ChristianMarkAlmagro
 
A Brief History CPAR 1.pdf
A Brief History CPAR 1.pdfA Brief History CPAR 1.pdf
A Brief History CPAR 1.pdf
ChristianMarkAlmagro
 
PPT KOM ARALIN 5.pptx
PPT KOM ARALIN 5.pptxPPT KOM ARALIN 5.pptx
PPT KOM ARALIN 5.pptx
ChristianMarkAlmagro
 
PPT KOM ARALIN 4.pptx
PPT KOM ARALIN 4.pptxPPT KOM ARALIN 4.pptx
PPT KOM ARALIN 4.pptx
ChristianMarkAlmagro
 
PPT KOM ARALIN 3.pptx
PPT KOM ARALIN 3.pptxPPT KOM ARALIN 3.pptx
PPT KOM ARALIN 3.pptx
ChristianMarkAlmagro
 
PPT KOM ARALIN 2.pptx
PPT KOM ARALIN 2.pptxPPT KOM ARALIN 2.pptx
PPT KOM ARALIN 2.pptx
ChristianMarkAlmagro
 
PPT KOM ARALIN 1.pptx
PPT KOM ARALIN 1.pptxPPT KOM ARALIN 1.pptx
PPT KOM ARALIN 1.pptx
ChristianMarkAlmagro
 

More from ChristianMarkAlmagro (9)

Lesson 3 Sculpture.pdf
Lesson 3 Sculpture.pdfLesson 3 Sculpture.pdf
Lesson 3 Sculpture.pdf
 
LESSON 1.1 ARTS AND IT'S VISUAL.pdf
LESSON 1.1 ARTS AND IT'S VISUAL.pdfLESSON 1.1 ARTS AND IT'S VISUAL.pdf
LESSON 1.1 ARTS AND IT'S VISUAL.pdf
 
A Brief History of CPAR 2.pdf
A Brief History of CPAR 2.pdfA Brief History of CPAR 2.pdf
A Brief History of CPAR 2.pdf
 
A Brief History CPAR 1.pdf
A Brief History CPAR 1.pdfA Brief History CPAR 1.pdf
A Brief History CPAR 1.pdf
 
PPT KOM ARALIN 5.pptx
PPT KOM ARALIN 5.pptxPPT KOM ARALIN 5.pptx
PPT KOM ARALIN 5.pptx
 
PPT KOM ARALIN 4.pptx
PPT KOM ARALIN 4.pptxPPT KOM ARALIN 4.pptx
PPT KOM ARALIN 4.pptx
 
PPT KOM ARALIN 3.pptx
PPT KOM ARALIN 3.pptxPPT KOM ARALIN 3.pptx
PPT KOM ARALIN 3.pptx
 
PPT KOM ARALIN 2.pptx
PPT KOM ARALIN 2.pptxPPT KOM ARALIN 2.pptx
PPT KOM ARALIN 2.pptx
 
PPT KOM ARALIN 1.pptx
PPT KOM ARALIN 1.pptxPPT KOM ARALIN 1.pptx
PPT KOM ARALIN 1.pptx
 

Recently uploaded

Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
MylaValencia
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
Just Passing By
 
ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasappt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
luzviminda birung
 
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
Just Passing By
 
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNANDETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
jpyago
 
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Mack943419
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdfNatutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Myles V.
 
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong FilipinoAralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
CristalTeves
 
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URIPOWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
carmelitalamug
 
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdfYUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
ErikaCapillo2
 
GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
JaiahMarieAdo
 
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
DEBBIEMANAOIS2
 

Recently uploaded (12)

Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
 
ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasappt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
ppt marungko approach- Unang hakbang sa Pagbasa
 
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
 
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNANDETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
 
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdfNatutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
 
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong FilipinoAralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
 
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URIPOWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
POWERPOINT-PANG-URI FILIPINO 2 GRADE 2 PANG URI
 
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdfYUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
 
GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
 
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
 

PPT KOM ARALIN 6.pptx

 • 2. PAGHINUHA Naitanong mo ba sa iyong sarili kung saan nagmula ang wika? Saan nga kaya ito nagmula? Isulat sa kahon sa iyong mga hinuha kung paano at saan nagmula ang wika.
 • 4. 1. Paniniwala sa Banal na Pagkilos ng Panginoon Ang mga teologo ay naniniwalang ang pinagmulan ng Wika ay matatagpuan Sa Banal na Aklat. Sa Genesis 2:20 naisulat na at pinangalanan ng lalaki ang lahat ng mga hayop, at ang mga ibon sa himpapawid, at ang bawat ganid Sa parang. Ayon sa bersong ito, magagamit kasabay ng pagkalalang sa tao ay ang pagsilang din ng wika na ginagamit sa pakikipagtalastasan. Sa Genesis 11:1-9 naman ay ipinakikita ang pinagmulan ng pagkakaiba- iba ng wika. Basahin ang sumusunod na mga berso mula sa Bibliya. Genesis 11: 1-9 Ang Bagong Magandang Balita Bilbliya
 • 5. 1. Ebolusyon Ayon sa mga antropologo, masasabi raw na sa pagdaan ng panahon ang mga tao ay nagkaroon ng mas sopistikadong pag-isip. Umunlad ang kakayahan ng taong tumuklas ng mga bagay na kakailanganin nila upang mabuhay kayâ sila ay nakadiskubre ng mga wikang kanilang ginamit sa pakikipagtalastasan. Sa huling bahagi ng ikalabindalawang siglo, ang mga iskolar ay nagsimulang mag-usisa kung paanong ang tao ay nagkaroon ng mga wika. Nagsulputan ang sumusunod na mga teoryang nagtatatangkang ipaliwanag ang pinagmulan ng wika.
 • 6. a. Teoryang Ding Dong Batay sa teoryang ito, nagmula raw ang wika sa panggagaya ng mga Sinaunang tao sa mga tunog ng kalikasan. Ito marahil ang dahilan kung bakit ang boom ay palaging naikakabit sa pagsabog, splash sa paghampas ng tubig sa isang bagay, at whoosh sa pag-ihip ng hangin. Sinasabing ang paggaya sa mga tunog ng kalikasan ay bunga ng kawalan ng kaalaman sa mga salita ng mga Sinaunang tao. Ipinakikita ng teoryang ito na ang lahat ng bagay ay may sariling tunog na maaaring gamitin upang pangalanan ang bagay na iyon. Malaking tulong ang paggaya ng mga tunog sa paglikha nila ng sariling wika.
 • 7. b. Teoryang Bow-Wow Katulad ng leoryang Ding-Dong, ang wika raw ay nagmula sa panggagaya ng mga sinaunang tao sa mga tunog na nilikha ng mga hayop, katulad ng bow-wow para sa áso, ngiyaw para sa pusa, kwak-kwak para sa pato, at moo para sa báka. Pinaniniwalaang nabuo ng mga primitibong tao ang kanilang mga unang salita sa panggagaya sa mga ito. Sinasabi pang kagaya ng mga sanggol na nag-uumpisang magsalita, ginagaya ng mga ito ang mga tunog na kanilang naririnig. Hindi rin nakapagtataka kung bakit tinawag na "tuko" ang tuko. Ngunit marami ang hindi sang-ayon sa teoryang ito sapagkat sa bawat bansa ay naiiba ang tawag
 • 8. c.Teoryang Pooh-Pooh Isinasaad ng teoryang ito na nagmula raw ang wika sa mga salitang namutawi sa mga bibig ng sinaunang tao nang nakaramdam Sila ng masisidhing damdamin tulad ng tuwa, gálit, sákit, sarap, kalungkutan, at pagkabigla. Ang patalim ay tinawag na ai ai sa Basque sa kadahilanang ai ai ang winiwika kapag nasasaktan. Ang ibig sabihin ng ai ai sa Basque ay “aray.”
 • 9. c.Teoryang Ta-Ta Batay sa teoryang ito, may koneksiyon ang kumpas o galaw ng kamay ng tao sa paggalaw ng dila. Ito raw ay naging sanhi ng pagkatuto ng taong Iumikha ng tunog at matutong magsalita. Ayon sa mga nag-aral ng ebolusyon ng tao, ang salita raw ay mula sa mga galaw at kumpas na humantong sa pagkilala ng wika.
 • 10. c. Teoryang Yo-he-ho Ayon sa teoryang ito, ang wika ay nabuo mula sa pagsasama-sama, lalo na kapag nagatrabaho nang magkakasama. Ang mga tunog o himig na namumutawi sa mga bibig ng tao kapag silá ay nagtatrabaho nang sama- sama ay sinasabing pinagmulan ng wika.
 • 12. 1.Teoryang Pandarayuhan Kilala rin ang teoryang ito sa taguring wave migration theory na pinasikat ni Dr. Henry Otley Beyer, isang Amerikanong antropologo noong 1916. Naniniwala si Beyer na may tatlong pangkat ng taong dumating sa Pilipinas na nagpasimula ng lahing Pilipino. Ang mga ito ay ang mga grupo ng Negrito, Indones, at Malay.
 • 14. Nasira ang teorya ni Beyer nang matagpuan ng pangkat ng mga arkeologo ng Pambansang Museo ng Pilpinas sa pangunguna ni Dr. Robert B. Fox ang harap ng isang bungo at 1sang buto ng panga sa yungib ng Tabon sa Palawan noong 1962. Ang natagpuang bungong8 to ng tao ang nagpatunay na mas unang dumating sa Pilipinas ang tao kaysa sa Malaysia na sinasabing siyang pinanggalingan ng mga Pilipino.
 • 16. Sa mga makabagong impormasyong nakalap noong 1962, lumalabas na unang nagkaroon ng tao sa Pilipinas kaysa sa Malaysia at sa Indonesia. Pinatunayan din nina Landa Jocano sa kanyang pag-aaral ukol sa kasaysayan ng Pilipinas sa UP Center for Advanced Studies noong 1975 at ng mga mananaliksik ng National Museum na ang bungong natagpuan ay kumakatawan sa unang lahing Pilipino sa Pilipinas.
 • 18. 1. Teoryang Pandarayuhan mula sa Rehiyong Austronesyano Isa sa pinakabagong teorya tungkol sa pinagmulan ng lahing Pilipino ay ang Teorya ng Pandarayuhan mula sa rehiyong Austronesyano. Pinanimiwalaan ng teoryang ito na ang mga Pilipino ay nagmula sa lahing Austronesian. Ang Austronesian ay hinango sa salitang Latin na auster na nangangahulugang "south wind" at nesos na ang ibig sabihin ay "isla.
 • 20. Panahon ng mga Espanyol
 • 21. Pagkatapos ng mga katutubo, ang mga Kastila naman ang nandayuhan sa Pilipinas. Layunin nilang ikintal sa isip at puso ng mga katutubo ang Kristiyanismo. Ayon sa mga Espanyol, nasa kalagayang "barbariko, di sibilisado at pagano as mga katutubo noon kung kaya't dapat lamang nilang gawing sibilisado ang mga tao sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya.
 • 22. . Ang mga ordeng ito ay ang Agustino, Pransiskano, Dominiko, Heswita, at Rekoleto.
 • 23. Upang mas maging epektibo ang pagpapalaganap ng Kristiyanismo, ang mga misyonerong Espanyol mismo ang nag-aral ng mga wikang katutubo. Nakita nilang mas madaling matutuhan ang wika ng isang rehiyon kaysa ituro sa lahat ang wikang Espanyol. Nabatid nilang sa pagpapalaganap ng kanılang relihiyon mas magiging kapani-paniwala at mas mabisa kung ang mismong banyaga ang nagsasalita ng wikang katutubo. Dahil dito ang mga prayle ay nagsulat ng mga diksiyonaryo at aklat- panggramatika, katekismo at mga kumpesyonal para sa mas mapabilis ang pagkatuto nila ng katutubong wika
 • 24. Nasa kamay ng mga misyonerong nasa ilalim ng pamamahala ng simbahan ang edukasyon ng mamamayan noong panahon ng mga Espanyol. Naging usapn ang wikang panturong gagamitin sa mga Pilipino. Iniutos ng Hari na gamitin ang wikang katutubo sa pagtuturo ngunit hindi naman ito nasunod. Nagmungkahi naman si Gobernador Tello na turuan ang mga Indio ng wikang Espanyol. Sina Carlos I at Felipe II naman ay naniniwalang kailangang maging bilingguwal ng mga Pilipino. Iminungkahi naman ni Carlos I na ituro ang Doctrina Christiana gamit ang wikang Espanyol. Sa huli napalapit ang mga katutubo sa mga prayle dahil sa wikang katutubo ang ginamit nila samantalang napalayo naman sa pamahalaan dahil sa wikang Espanyol ang gamit nila.
 • 26. Muling inulit ni Haring Felipe II ang utos tungkol sa pagtuturo ng wikang Espanyol sa lahat ng katutubo noong ika-2 ng Marso 1634. Nabigo ang nabanggit na kautusan kaya si Carlos ll ay lumagda ng isang dekrito na inuulit ang probisyon ng nabanggit na kautusan. Nagtakda rin siya ng parusa para sa mga hindi susunod dito. Noong Disyembre 29, 1972, si Carlos IV ay lumagda sa isa pang dekrito na nag-uutos na gamitin ang wikang Espanyol sa lahat ng paaralang itatatag sa pamayanan ng mga Indio.
 • 27. Mababatid sa parte ng kasaysayang ito na nanganib ang wikang katutubo.Sa panahong ito, lalong nagkawatak-watak ang mga Pilipino. Matagumpay na nahati at nasakop ng mga Espanyol ang mga katutubo. Hindi nila itinamin sa isipan ng mga Pilipino ang kahalagahan ng isang wikang magbibigkis ng kanilang mga damdamin.
 • 29. Matapos ang mahigit na tatlong daang taong pananahimik dahil sa pananakop ng mga Espanyol, namulat ang mga mamamayan sa kaapihang kanilang dinaranas. S pananong to, maraming mga Pilipino ang naging matindi ang damdaming nasyonalismo. Nagtungo sila sa ibang bansa upang kumuha ng mga karunungan.
 • 30. Nagkaroon din ng kilusan ang propagandista noong 1872 na siyang naging Simula ng kamalayan upang maghimagsik. Itinatag din nina Andres Bonifacio ang Katipunan. Ang wikang Tagalog ang ginamit sa kanilang mga kautusan at pahayagan. Ito ang sinasabing unang hakbang tungo sa pagtataguyod ng wikang Tagalog.
 • 31. Nang panahong iyon sumibol sa mga manghihimagsik na Pilipino ang kaisipang "isang bansa, isang diwa "laban sa mga Espanyol. Pinili nilang gamitin ang tagalog sa pagsulat ng mga sanaysay, tula, kuwento, liham, at mga talumpati na punumpuno ng damdaming makabayan. Masisidhing damdamin laban sa mga Espanyol ang pangunahing paksa ng kanilang mga isinulat. Kahit si Rizal at iba pang propagandista na sumulat na gamit ang wikang Espanyol ay nakababatid na ang wika ay malaking bahagi upang mapagbuklod ang mga kababayan nila.
 • 32. Masasabing ang unang konkretong pagkilos ng mga Pilipino ay nang pagtibayin ang Konstitusyon ng Biak-na-Bato noong 1899. Ginawang opisyal na wika ang Tagalog bagama't walang isinasaad na ito ang magiging wikang pambansa ng Republika.
 • 33. Nang itinatag ang Unang Republika sa pamumuno ni Aguinaldo, isinaad sa Konstitusyon na ang paggamit ng wikang Tagalog ay opsiyonal. Doon lamang sa mga gawaing nangangailangan ng paggamit ng wikang Tagalog ito gagamitin. Sinasabing ang pamamayani ng mga ilustrado sa Asembleyang Konstitusyonal ang pangunahing dahilan nito. Nais ding maakit ni Aguinaldo ang mga di Tagalog. Nakalulungkot isiping naging biktima ng politika ang wikang Tagalog. Nag- uumpisa pa lamang sana itong lumago ay napailalim na naman ito sa dayuhang wika.
 • 34. PROGRESS DEFINITION TEST Naunawaan mo ba ang mga pinagdaanang pangyayari ng ating wika sa naunang tatlong panahon na nabanggit sa araling ito? Isulat sa linya ang mga mahahalagang pangyayari sa bawat kahon. 1. Panahon ng mga Katutubo 2. Panahon ng mga Espanyol 3. Panahon ng Rebolusyong Pilipino
 • 35. PAGBIBIGAY – REAKSIYON Basahin ang mga pahayag. Sang- ayon ka ba sa mga ito? Mayroon bang ibang kaisipang nais mong iugnay sa mga ito? Gamit ang estratehiyang Read and React, ilahad na iyong sariling opinion, pananaw o kongklusyon hinggil sa mga pahayag na tumatalakay sa
 • 36. 1.Read: Ayon kay Jean-Jacques Rousseau, "Ang pagkalikha ng wika ay hindi nagmula sa pangangailangan nito ngunit nanggaling sa silakbo ng damdamin. Ang pangangailangan ay maaaring makapaghati-hati sa mga tao at magtulak sa kanilang magkanya-kanya, ngunit ang silakbo ng damdamin ang nagtutulak na mamutawi sa bibig ng mga tao ang iyak, halakhak, sigaw, galit na maaaring pinagmulan ng sinaunang wika."
 • 37. 2. Read: Sinasabing malaking bahagi ng ginawa ng mga katutubo noon ay hindi na matagpuan sapagkat sinunog na ng mga dayuhang Espanyol ang mga ito dahil kagagawan daw ito ng diyablo. Maliban sa dahilang iyon, nabuo sa kanilang sarili na magiging sagabal iyon sa pagpapalaganap nila ng pananampalatayang Katoliko.
 • 38. 3. Read: Noong panahon ng mga Espanyol, naging malaking usapin ang wikang gagamitin sa pagpapalawak ng Kristiyanismo. Naniniwala ang mga Espanyol noong mga panahong iyon na mas mabisa ang paggamit ng katutubong wika sa pagpapatahimik sa mamamayan kaysa sa libong sundalong Espanyol.
 • 39. 4. Read: Matagumpay na nahati at nasakop ng mga Espanyol ang mga katutubo. Hindi nila itinanim sa isipan ng mga Pilipino ang kahalagahan ng isang wikang magbibigkis ng kanilang mga damdamin.
 • 40. 5. Read: Naging biktima ng politaka ang wikang Tagalog. Nag-uumpisa pa lamang sana itong lumago ay napailalim na naman ito sa dayuhang wika.
 • 41. STATEMENT CRITICISM Magsaliksik ng mga pananaw na iba’t ibang awtor tungkol sa naging takbo ng mga pangyayari sa kasaysayan ng ating wikang Pambansa. Isulat sa kahon ang iyong nasipi at ilahad ang iyong pananaw ukol dito. Isulat kung ikaw ay sumasang-ayon o sumasalungat sa kanilang pananaw at pangatwiran ito
 • 42. PAG SULAT NG JOURNAL (15 PTS.) Isulat sa journal notebook ang sagot sa tanong ito: Kailangan ba talagang alamin ang kasaysayan upang maunawaan ang kahalagahan ng paggamit ng wikang Pambansa? Ipaliwanag. Ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang wikang mauunawaan ng lahat? Sa iyong palagay, totoo nga kayang ang wika ay malaking bahagi upang magpabuklod ang mamamayan? Ipaliwanag.