SlideShare a Scribd company logo
Forum Partycypacji Społecznej
w ramach projektu „Decydujmy Razem”
Białowieża, 29 października 2010
Istota partycypacji społecznej oraz jej
rola w procesie podejmowania decyzji
dotyczących społeczności lokalnych i
wdrażania polityk publicznych
Radosław Oryszczyszyn
Instytut Socjologii UwB
oryszczyszyn@gmail.com
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 października 2010
Czy potrafimy wspólnie działać?
Co 10 Polak jest członkiem jakiejś
organizacji, stowarzyszenia,
związku, rady
Co 5mieszkaniec naszego kraju brał w ciągu
ostatniego roku w jakimś zebraniu publicznym
Co 20 Polak sam zorganizował jakieś
spotkanie publiczne
Źródło: Diagnoza Społeczna 2009
Czy sobie ufamy?
2.6
2.5
2.4
2.3
2.1
2
1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
1.3
1
0.9
0.7
0.6
0.5
0.4 0.4
0.3
Przeciętna liczba organizacji, do których należą osoby w wieku 16 lat i więcej. Źródło: DS 2009
67
62
58 56
43 42
35 35
32 31 30 28
25 24 23 22 22 20 20 20 19 17 16 15 14
Czy sobie ufamy?
Odsetek osób ufających innym ludziom w Polsce i innych krajach. Źródło: Diagnoza Społeczna 2009
Pytania stojące przed władzą lokalną
Jak stwarzać ludziom
warunki do realizacji ich
planów, ambicji i
zamierzeń?
Jak godzić rozbieżne interesy
różnych grup i środowisk
społecznych?
Jak wykorzystywać potencjał tkwiący w ludziach, aby
przyspieszać rozwój społeczny i zwiększać jakość
życia?
Instytucje
państwowe
działają
dopiero w
momencie, gdy
działająca
samodzielnie i
spontanicznie
jednostka, grupa
społeczna,
organizacja
społeczna nie
może zrealizować
swoich celów.
Rodzina
Wspólnota
sąsiedzka
Organizacja
pozarządowa
Społeczność lokalna
Państwo
Zasada subsydiarności
Partycypacja społeczna nie jest
zagrożeniem dla demokratycznie
wybranej władzy samorządowej!
Jak zachęcać
mieszkańców
do
podejmowania
aktywności
obywatelskiej?
W jaki sposób
korzystać z
mądrości
obywatelskiej
mieszkańców?
Jakie są
argumenty za
zwiększaniem
partycypacji?
Organizacje społeczne
– istotnym partnerem
samorządu lokalnego w
poszukiwaniu rozwiązań
wielu problemów
społecznych
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Zespół różnorodnych form aktywności (partycypacji)
obywateli na rzecz wspólnot realizowanych poza
strukturami administracyjnymi państwa
PARTYCYPACJA SPOŁECZNA
Aktywny udział mieszkańców gminy w istotnych
dla niej, jej mieszkańców lub określonych grup społecznych
sprawach
Poziomy aktywności obywatelskiej
Podstawowy:
aktywność małych grup
społecznych (grupa sąsiedzka,
grupa środowiskowa)
Pośredni:
Aktywność wspólnot i
społeczności lokalnych
Zbiorowy:
Aktywność dużych zbiorowości
(związki zawodowe, grupy
zawodowe, naród)
Gmina Pakość (województwo kujawsko-pomorskie)PRZYKŁAD 1.
1. Zidentyfikowanie kierunków rozwoju w trakcie pracy nad strategią:
- Edukacja
- Kultura
- Turystyka
- Oświata
2. Opracowanie przez Konwent Strategiczny (grupa pracujących społecznie
mieszkańców) dwóch programów operacyjnych:
- Wytyczenie ścieżek turystycznych (pieszych i rowerowych)
- Zidentyfikowanie i opisanie atrakcji turystycznych gminy zrealizowane przez
młodzież miejscowych szkół w ramach specjalnych lekcji
LIKWIDACJA WIEJSKIEJ SZKOŁYPRZYKŁAD 2.
1. W jednej z wiejskich gmin – w ramach oszczędności –
zdecydowano o likwidacji szkoły i dowożenia uczących się tam
dzieci do innych miejscowości.
2. Koszty decyzji – obniżenie jakości nauczania, koszty dowozu
dzieci, mniejsze bezpieczeństwo uczniów
3. Decyzję ogłoszono mieszkańcom zaraz po jej uchwaleniu.
4. Mieszkańcy ogłosili akcję protestacyjną połączoną z okupacją
szkoły.
Czy udział
mieszkańców w
rozwiązaniu
problemu był
wystarczający?
Jakie warunki
powinny być
spełnione, aby
osiągnąć wspólny cel
władzy i rodziców?
Co mogłoby
wspomóc obie
strony w
osiągnięciu
porozumienia?
Od czego zależy aktywność mieszkańców?
Historia społeczności
Charakterystyka powiązań społecznych
Tradycje kulturowe
Konflikty
Władza
Przywództwo
Jasna i akceptowalna wizja rozwoju
Jakie korzyści płyną z partycypacji?
Możliwość konsultacji społecznej problemów gminy
Tworzenie propozycji możliwych rozwiązań problemów
Zwiększenie prawdopodobieństwa wypracowania trafnych i społecznie akceptowanych
decyzji
Konstruktywne rozwiązywanie lokalnych problemów
Społeczna legitymizacja decyzji władzy
Aktywizacja lokalnej społeczności
Usprawnienie komunikacji ze społecznością lokalną
Możliwość uregulowania współpracy władzy lokalnej z organizacjami społecznymi
Mobilizowanie lokalnych zasobów
Jakie są klasyczne narzędzia
partycypacji społecznej?
Wybory
Referendum
Konsultacje społeczne
Postępowanie administracyjne
Akcja bezpośrednia
Trzy sektory
Sektor
publiczny
Sektor
społeczny
Sektor
prywatny
Co to są organizacje pozarządowe?
Jakie cechy posiadają organizacje pozarządowe?
Suwerenność
Działalność nie nastawiona na zysk
Instytucjonalność
Dobrowolność
Wolontariat
Jakie funkcje pełnią organizacje pozarządowe?
Reprezentują interesy
Pomagają bezpośrednio
Kreują opinie
Wprowadzają innowacje
Integrują
PASŁĘKPRZYKŁAD 3.
1. Pasłęk to mała rolnicza gmina w województwie warmińsko-mazurskim. Głównym
problemem jest tam wysoki poziom bezrobocia.
2. Grupa mieszkańców (w tym osób bezrobotnych) – z inicjatywy władz – podjęła wysiłek
założenia lokalnego stowarzyszenia, promującego przedsiębiorczość.
3. CREP prowadzi „inkubator” przedsiębiorczości dla powstających i już funkcjonujących
przedsiębiorstw potrzebujących wsparcia.
4. Dodatkowo CREP prowadzi różnorodne szkolenia przygotowujące bezrobotnych do
podjęcia pracy i wspomagające działalność lokalnych firm
Przez swoje działania, CREP przyczynia się do powstawania nowych miejsc
pracy w gminie (przyrost kilkuset nowych miejsc pracy w ciągu kilku lat.
Jak można dzielić organizacje pozarządowe?
Osobowość prawna
Prowadzenie działalności
gospodarczej
Zasięg oddziaływania
Przedmiot działalności
Dlaczego potrzebne jest
partnerstwo publiczno-prawne?
Samorządność oznacza
nie tylko prawo, ale
także powinność
oddziaływania na różne
lokalne struktury
społeczno-gospodarcze
Rozwój lokalny nie
może dokonywać się
bez aktywnego
współudziału
mieszkańców
Skuteczne działania
na rzecz rozwoju
lokalnego wymagają
partnerstwa publiczno-
prywatnego
Od czego zależy partnerstwo
publiczno-prywatne?
Od podmiotowego i równoprawnego
traktowania partnerów
Od kreatywności i aktywności
partnerów
Od wspólnej wizji rozwoju
Od czego zacząć?
1
• Identyfikacja najważniejszych problemów mieszkańców gminy
2
• Poznanie preferencji mieszkańców odnośnie rozwiązania tych problemów
3
• Identyfikacja „liderów opinii” gotowych zarazić ideą rozwiązania problemu innych
4
• Wyjaśnienie mieszkańcom przyczyn, skutków i możliwych sposobów rozwiązania
problemu
5
• Zyskanie przychylności mieszkańców do wybranego pomysłu rozwiązania
problemu
6
• Włączenie mieszkańców w proces rozwiązywania problemu
Instytucjonalizacja współpracy
publiczno-prawnej
Zbudowanie organizacyjnych podstaw współpracy
• Integracja środowiska NGO w ramach forum stowarzyszeń
• Integracja lokalnego biznesu w ramach forum biznesu
• Stworzenie wewnątrz urzędu struktury odpowiedzialnej za współpracę
Zainicjowanie (instytucjonalizacja) współpracy trójstronnej władze-biznes-NGO poprzez
stworzenie prawnych ram współpracy trójstronnej
Intensyfikacja współpracy władz z NGO poprzez:
• Opracowanie wspólnego systemu informacji i promocji
• Wdrożenie i przeprowadzenie konkursu grantowego
Wdrożenie wspólnego systemu informacji i promocji
Zwiększenie stopnia partycypacji NGO i biznesu w podejmowaniu ważnych decyzji (wspólne
tworzenie i weryfikacja strategii rozwoju, włączenie lokalnych środowisk w proces konsultacji
budżetu miasta
Modele
współpracy
władz z
organizacjami
pozarządowymi
Model
konkursowy
Kontraktowanie
uslug
Model
zadaniowy
Model konkursowy
Władze wyodrębniają co roku pulę środków dla organizacji
pozarządowych (najczęściej 1% budżetu). O rozdziale
środków rozstrzyga Komisja, w skład której wchodzą
przedstawiciele zainteresowanych stron.
- Przejrzystość
- Jawność
Konieczność
wyeliminowania
merytorycznych
pracowników
urzędu z prac
Komisji
Model zadaniowy
Każda z merytorycznych jednostek urzędu w oparciu o
zapotrzebowanie otrzymuje z budżetu określoną kwotę na
realizację danych przedsięwzięć we współpracy z
organizacjami pozarządowymi
Większy wpływ samorządu na
rodzaj projektów
realizowanych przez
organizacje społeczne.
Większe szanse na
długofalową współpracę NGO
i władz samorządowych
Decyzje nie są w pełni
obiektywne i
przejrzyste.
Mniejsza szansa na
projekty o szerokim
zasięgu
merytorycznym
Kontraktowanie usług
Przekazanie przez władze publiczne swoich ustawowych
kompetencji, zadań i środków finansowych organizacjom
społecznym. Wyboru organizacji dokonuje się w oparciu o
procedury zamówień publicznych
Wysoki poziom usług
świadczonych przez NGO i
ich profesjonalizacja.
Stwarzanie trwałych podstaw
finansowych dla działań NGO
Procedury przetargowe
dyskryminują organizacje
społeczne ubiegające się
o kontrakty
Niewłaściwe stosowanie
procedur zamówień
publicznych
KOMUNIKACJA,
GŁUPCZE!
Komunikacja
Komunikacja jest najważniejszym czynnikiem w
aktywizacji obywateli
Napisany  wysłany
Wysłany  odebrany
Zrozumiany  zaakceptowany
Zaakceptowany  zapamiętany
Zapamiętany  wykorzystany
Komunikat
Komunikat
DUKLAPRZYKŁAD 4.
Kampania informacyjna, adresowana do społeczności lokalnej, mająca wspomóc
wprowadzenie nowego gminnego systemu gospodarki odpadami . Zadanie to zostało
zrealizowane w 3 etapach:
1. Zbadanie stosunku mieszkańców do segregowania odpadów
2. Opracowanie strategii promocyjnej dotyczącego segregacji
3. Opracowanie materiałów promocyjno-informacyjnych dotyczących nowych zasad
gospodarki odpadami stałymi
W ramach pierwszego etapu opracowano ankietę, którą dostarczono
mieszkańcom poprzez: uczniów, sołtysów, pracowników UMG i komunalnej
spółki gminnej. Urząd otrzymał z powrotem 154 odpowiedzi.
Program segregacji
odpadów wywołuje duże
zainteresowanie wśród
mieszkańców gminy
(wróciło 80% rozdanych
ankiet)
Duklanie wiedzą,
co to jest
segregacja śmieci i
mają do niej
stosunek
pozytywny
Obawy wywołuje nie
sam program
segregacji, ale
wątpliwości, czy
pojemniki będą
regularnie opróżniane
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 października 2010
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 października 2010
Czym powinna charakteryzować się
dobra strategia komunikacyjna?
Przekazywanie informacji w oparciu o fakty, a
nie tylko wrażenia
Nakierowanie na polepszenie postrzegania,
budowanie zrozumienia i zaufania
Rozpoznawanie kluczowych odbiorców
Pomoc w docieraniu z właściwą informacją do
właściwej osoby we właściwym czasie, w
skuteczny sposób
Co sprzyja? Co blokuje?
Akceptacja Wywyższanie się
Cierpliwość Okazywanie zniecierpliwienia
Sympatia Wrogie nastawienie
Empatia Obojętność
Dążenie do kompromisu Sztywność stanowisk
Gotowość do zmiany zdania Niezachwiana pewność swoich racji
Otwartość Podejrzliwość
Spontaniczność Tendencja do manipulacji
Podkreślanie wspólnoty Podkreślanie odrębności
Co sprzyja komunikacji, a co ją
blokuje?
Informacyjny
Konsultacyjny
Decyzyjny
Kontroli
społecznej
Jakie są cele komunikacji?
Komunikacja w celu informacji
Obowiązkiem urzędników gminy jest zapewnienie
dostępu do informacji publicznej wszystkim
zainteresowanym. Obowiązek ten wprowadza ustawa z dnia
6.09.01 r. O dostępie do informacji publicznej.
Skuteczna realizacja tego obowiązku zależy od
tego, kto jest źródłem informacji, jaki jest cel
przekazu i kto jest odbiorcą.
W jaki sposób można przekazywać
informacje?
Nośnik Sposób i forma przekazywania informacji
Papier - Informacje na budynkach publicznych
- Informacje rozwieszane w dobrze widocznych miejscach
- Biuletyn informacyjny
- Sprawozdania z działalności gminy
- Ogłoszenia o sesjach Rady Gminy
- Poczta
Media
elektroniczne
- Radio lokalne
- Telewizja lokalna
- Strona www gminy
Lider
społeczności
lokalnej
Szczególnie w społecznościach wiejskich, nośnikiem informacji
może być lider lokalny
Co powinno znaleźć się na stronie
www gminy?
Dane adresowe gminy Adres e-mail Dane osobowe przedstawicieli władzy
Informacje o historii gminy Dane o walorach przyrodniczo-kulturowych
Dane o rozwoju społeczno-gospodarczym Sukcesy gminy
Bieżące prace rady i urzędu
Uchwały
Plany długofalowe (np. strategia) oraz krótkookresowe
Ostatnie wydarzenia
Plany inwestycyjne Oferta turystyczna i kulturalna
Statut gminy i podstawowe regulaminy organizacyjne
Plan zagospodarowania przestrzennego Budżet Zasady nabywania gruntów
Zasady udzielania
pomocy publicznej
Komunikacja w celu konsultacji
Konsultacje
społeczne
Obligatoryjne
• Zmiana granic gminy lub
miasta
• Stworzenie jednostki
pomocniczej
Fakultatywne
• Każda ważna dla
społeczności lokalnej
sprawa
Referenda
Obligatoryjne
• Samoopodatkowanie się
mieszkańców
• Wniosek o odwołanie
Rady Gminy przed
upływem kadencji
Fakultatywne
• W każdej ważnej dla
gminy sprawie
Jakie są najpopularniejsze formy
konsultacji społecznych?
Spotkania z ogółem mieszkańców lub z grupami celowymi
Spotkania radnych z wyborcami
Spotkania z organizacjami pozarządowymi
Mieszane komisje i zespoły problemowe
Ankieta
Sondaż opinii
Konsultacje w ramach „trójkąta współpracy”
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 października 2010
Dziękuję za
uwagę!
44
Radosław Oryszczyszyn
Instytut Socjologii
Uniwersytet w Białymstoku
 tel. +48504064851
 oryszczyszyn@gmail.com
 www.soc.uwb.edu.pl

More Related Content

What's hot

Jak oczarować się nawzajem cz II
Jak oczarować się nawzajem cz IIJak oczarować się nawzajem cz II
Jak oczarować się nawzajem cz II
Akademia Liderów Innowacji i Przedsiebiorczosci
 
Barka ekonomia spoleczna biuletyn
Barka ekonomia spoleczna biuletynBarka ekonomia spoleczna biuletyn
Barka ekonomia spoleczna biuletyn
Barka Foundation
 
System wsparcia w gminie wiejskiej
System wsparcia w gminie wiejskiejSystem wsparcia w gminie wiejskiej
System wsparcia w gminie wiejskiej
Barka Foundation
 
Gazeta Osiedlowa
Gazeta OsiedlowaGazeta Osiedlowa
Gazeta Osiedlowa
Centrum OPUS
 
Biuletyn Obywatelska Wielkopolska
Biuletyn Obywatelska WielkopolskaBiuletyn Obywatelska Wielkopolska
Biuletyn Obywatelska Wielkopolska
Barka Foundation
 
Przemysław Smyczek - Czy statystyka publiczna może być narzędziem wspierający...
Przemysław Smyczek - Czy statystyka publiczna może być narzędziem wspierający...Przemysław Smyczek - Czy statystyka publiczna może być narzędziem wspierający...
Przemysław Smyczek - Czy statystyka publiczna może być narzędziem wspierający...
Małopolski Instytut Kultury
 
Terenowe case studies. Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji...
 Terenowe case studies. Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji... Terenowe case studies. Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji...
Terenowe case studies. Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji...
Małopolski Instytut Kultury
 
Postulaty zespołu ds. aktywizacji społecznej i zawodowej i
Postulaty zespołu ds. aktywizacji społecznej i zawodowej iPostulaty zespołu ds. aktywizacji społecznej i zawodowej i
Postulaty zespołu ds. aktywizacji społecznej i zawodowej i
Jacek Sztajnke
 
Blogerzy w Polsce 2013
Blogerzy w Polsce 2013 Blogerzy w Polsce 2013
Blogerzy w Polsce 2013
Anna Miotk
 
Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji publicznej dl...
Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji publicznej dl...Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji publicznej dl...
Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji publicznej dl...
CyfrowePanstwo.pl
 
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Sochaczewie
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w SochaczewieRaport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Sochaczewie
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Sochaczewie
Marcin Germanek
 
Polityka rodzinna: pomoc - czy polityka społeczna? ... - Konferencja "Samorzą...
Polityka rodzinna: pomoc - czy polityka społeczna? ... - Konferencja "Samorzą...Polityka rodzinna: pomoc - czy polityka społeczna? ... - Konferencja "Samorzą...
Polityka rodzinna: pomoc - czy polityka społeczna? ... - Konferencja "Samorzą...
Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" - koło w Szczecinie
 
Forum debaty publicznej
Forum debaty publicznejForum debaty publicznej
Forum debaty publicznej
Fundacja "Merkury"
 
Otwarty Rząd i ponowne wykorzystanie informacji publicznej - inspirujące wzor...
Otwarty Rząd i ponowne wykorzystanie informacji publicznej - inspirujące wzor...Otwarty Rząd i ponowne wykorzystanie informacji publicznej - inspirujące wzor...
Otwarty Rząd i ponowne wykorzystanie informacji publicznej - inspirujące wzor...
Andrzej Sobczak
 
Program współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2013
Program współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2013Program współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2013
Program współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2013
Fundacja "Merkury"
 

What's hot (20)

Jak oczarować się nawzajem cz II
Jak oczarować się nawzajem cz IIJak oczarować się nawzajem cz II
Jak oczarować się nawzajem cz II
 
Barka ekonomia spoleczna biuletyn
Barka ekonomia spoleczna biuletynBarka ekonomia spoleczna biuletyn
Barka ekonomia spoleczna biuletyn
 
System wsparcia w gminie wiejskiej
System wsparcia w gminie wiejskiejSystem wsparcia w gminie wiejskiej
System wsparcia w gminie wiejskiej
 
Jak pelnic mandat_radnego
Jak pelnic mandat_radnegoJak pelnic mandat_radnego
Jak pelnic mandat_radnego
 
Gazeta Uliczna 3/2005
Gazeta Uliczna 3/2005Gazeta Uliczna 3/2005
Gazeta Uliczna 3/2005
 
Zdrowe zęby demokracji
Zdrowe zęby demokracjiZdrowe zęby demokracji
Zdrowe zęby demokracji
 
Gazeta Osiedlowa
Gazeta OsiedlowaGazeta Osiedlowa
Gazeta Osiedlowa
 
Biuletyn Obywatelska Wielkopolska
Biuletyn Obywatelska WielkopolskaBiuletyn Obywatelska Wielkopolska
Biuletyn Obywatelska Wielkopolska
 
Przemysław Smyczek - Czy statystyka publiczna może być narzędziem wspierający...
Przemysław Smyczek - Czy statystyka publiczna może być narzędziem wspierający...Przemysław Smyczek - Czy statystyka publiczna może być narzędziem wspierający...
Przemysław Smyczek - Czy statystyka publiczna może być narzędziem wspierający...
 
Terenowe case studies. Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji...
 Terenowe case studies. Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji... Terenowe case studies. Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji...
Terenowe case studies. Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji...
 
Postulaty zespołu ds. aktywizacji społecznej i zawodowej i
Postulaty zespołu ds. aktywizacji społecznej i zawodowej iPostulaty zespołu ds. aktywizacji społecznej i zawodowej i
Postulaty zespołu ds. aktywizacji społecznej i zawodowej i
 
Budżet Obywatelski
Budżet Obywatelski Budżet Obywatelski
Budżet Obywatelski
 
Blogerzy w Polsce 2013
Blogerzy w Polsce 2013 Blogerzy w Polsce 2013
Blogerzy w Polsce 2013
 
Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji publicznej dl...
Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji publicznej dl...Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji publicznej dl...
Aspekty prawne i ekonomiczne ponownego wykorzystania informacji publicznej dl...
 
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Sochaczewie
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w SochaczewieRaport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Sochaczewie
Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Sochaczewie
 
Abc organizacji pozarządowej
Abc organizacji pozarządowejAbc organizacji pozarządowej
Abc organizacji pozarządowej
 
Polityka rodzinna: pomoc - czy polityka społeczna? ... - Konferencja "Samorzą...
Polityka rodzinna: pomoc - czy polityka społeczna? ... - Konferencja "Samorzą...Polityka rodzinna: pomoc - czy polityka społeczna? ... - Konferencja "Samorzą...
Polityka rodzinna: pomoc - czy polityka społeczna? ... - Konferencja "Samorzą...
 
Forum debaty publicznej
Forum debaty publicznejForum debaty publicznej
Forum debaty publicznej
 
Otwarty Rząd i ponowne wykorzystanie informacji publicznej - inspirujące wzor...
Otwarty Rząd i ponowne wykorzystanie informacji publicznej - inspirujące wzor...Otwarty Rząd i ponowne wykorzystanie informacji publicznej - inspirujące wzor...
Otwarty Rząd i ponowne wykorzystanie informacji publicznej - inspirujące wzor...
 
Program współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2013
Program współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2013Program współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2013
Program współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2013
 

Similar to Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 października 2010

Raport z monitoringu polityki senioralnej we Wrocławiu
Raport z monitoringu polityki senioralnej we WrocławiuRaport z monitoringu polityki senioralnej we Wrocławiu
Raport z monitoringu polityki senioralnej we Wrocławiu
Stowarzyszenie Bona Fides
 
2.11 "Projekty infrastrukturalne - dobre praktyki konsultacji społecznych zap...
2.11 "Projekty infrastrukturalne - dobre praktyki konsultacji społecznych zap...2.11 "Projekty infrastrukturalne - dobre praktyki konsultacji społecznych zap...
2.11 "Projekty infrastrukturalne - dobre praktyki konsultacji społecznych zap...
Pomcert
 
Zaprojektuj działanie, cz. 1, Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli", 2015
Zaprojektuj działanie, cz. 1, Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli", 2015Zaprojektuj działanie, cz. 1, Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli", 2015
Zaprojektuj działanie, cz. 1, Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli", 2015
Julia Sarnecka, née Płachecka
 
Raport podsumowujący BO śląskie
Raport podsumowujący BO śląskieRaport podsumowujący BO śląskie
Raport podsumowujący BO śląskie
Stowarzyszenie Bona Fides
 
Budżet Równych Szans
Budżet Równych SzansBudżet Równych Szans
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw PozarządowychOpolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Ka Es
 
Quo Vadis - Wrzeszcz Górny
Quo Vadis - Wrzeszcz GórnyQuo Vadis - Wrzeszcz Górny
Quo Vadis - Wrzeszcz Górny
Trojmiasto.pl
 
Cezary Miżejewski KPRES v 2
Cezary Miżejewski KPRES v 2 Cezary Miżejewski KPRES v 2
Cezary Miżejewski KPRES v 2
Sylwester Pyrka
 
Podsumowanie inkubatora dla organziacji pozarządowych
Podsumowanie inkubatora dla organziacji pozarządowychPodsumowanie inkubatora dla organziacji pozarządowych
Podsumowanie inkubatora dla organziacji pozarządowych
Centrum OPUS
 
Centrum OPUS ANIMATOR – CZŁOWIEK – INSTYTUCJA
Centrum OPUS ANIMATOR – CZŁOWIEK – INSTYTUCJACentrum OPUS ANIMATOR – CZŁOWIEK – INSTYTUCJA
Centrum OPUS ANIMATOR – CZŁOWIEK – INSTYTUCJA
Centrum OPUS
 
Zlecamy pozytecznie wydajemy z pozytkiem_ poradnik
Zlecamy pozytecznie wydajemy z pozytkiem_ poradnikZlecamy pozytecznie wydajemy z pozytkiem_ poradnik
Zlecamy pozytecznie wydajemy z pozytkiem_ poradnik
Stowarzyszenie Bona Fides
 
Projekt 1 19 Informacje Podstawowe
Projekt 1 19 Informacje PodstawoweProjekt 1 19 Informacje Podstawowe
Projekt 1 19 Informacje Podstawowe
Barka Foundation
 
Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organziajci pozarz...
Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać  poradnik dla organziajci pozarz...Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać  poradnik dla organziajci pozarz...
Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organziajci pozarz...
Centrum OPUS
 
KIS w TRGD
KIS w TRGDKIS w TRGD
KIS w TRGD
JSz
 
Program edukacyjny dla animatorów przedsiębiorczości społecznej w polsce
Program edukacyjny dla animatorów przedsiębiorczości społecznej w polsceProgram edukacyjny dla animatorów przedsiębiorczości społecznej w polsce
Program edukacyjny dla animatorów przedsiębiorczości społecznej w polsce
Barka Foundation
 
Budowanie potencjału NGO.pdf
Budowanie potencjału NGO.pdfBudowanie potencjału NGO.pdf
Budowanie potencjału NGO.pdf
Fundacja "Merkury"
 
LAB Wrocław - prezentacja z Wroclove Design Festival
LAB Wrocław - prezentacja z Wroclove Design FestivalLAB Wrocław - prezentacja z Wroclove Design Festival
LAB Wrocław - prezentacja z Wroclove Design Festival
Szymon Sikorski
 
LAB Wrocław - prezentacja projektu
LAB Wrocław - prezentacja projektuLAB Wrocław - prezentacja projektu
LAB Wrocław - prezentacja projektu
Agencja Publicon
 
Propozycje zasad budżetu obywatelskiego na 2015 rok w Białymstoku
Propozycje zasad budżetu obywatelskiego na 2015 rok w BiałymstokuPropozycje zasad budżetu obywatelskiego na 2015 rok w Białymstoku
Propozycje zasad budżetu obywatelskiego na 2015 rok w Białymstoku
Fundacja Soclab - Laboratorium Badań i Działań Społecznych
 

Similar to Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 października 2010 (20)

Raport z monitoringu polityki senioralnej we Wrocławiu
Raport z monitoringu polityki senioralnej we WrocławiuRaport z monitoringu polityki senioralnej we Wrocławiu
Raport z monitoringu polityki senioralnej we Wrocławiu
 
2.11 "Projekty infrastrukturalne - dobre praktyki konsultacji społecznych zap...
2.11 "Projekty infrastrukturalne - dobre praktyki konsultacji społecznych zap...2.11 "Projekty infrastrukturalne - dobre praktyki konsultacji społecznych zap...
2.11 "Projekty infrastrukturalne - dobre praktyki konsultacji społecznych zap...
 
Zaprojektuj działanie, cz. 1, Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli", 2015
Zaprojektuj działanie, cz. 1, Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli", 2015Zaprojektuj działanie, cz. 1, Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli", 2015
Zaprojektuj działanie, cz. 1, Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli", 2015
 
Raport podsumowujący BO śląskie
Raport podsumowujący BO śląskieRaport podsumowujący BO śląskie
Raport podsumowujący BO śląskie
 
Budżet Równych Szans
Budżet Równych SzansBudżet Równych Szans
Budżet Równych Szans
 
Dom Kultury + Partycypacja
Dom Kultury + PartycypacjaDom Kultury + Partycypacja
Dom Kultury + Partycypacja
 
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw PozarządowychOpolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
 
Quo Vadis - Wrzeszcz Górny
Quo Vadis - Wrzeszcz GórnyQuo Vadis - Wrzeszcz Górny
Quo Vadis - Wrzeszcz Górny
 
Cezary Miżejewski KPRES v 2
Cezary Miżejewski KPRES v 2 Cezary Miżejewski KPRES v 2
Cezary Miżejewski KPRES v 2
 
Podsumowanie inkubatora dla organziacji pozarządowych
Podsumowanie inkubatora dla organziacji pozarządowychPodsumowanie inkubatora dla organziacji pozarządowych
Podsumowanie inkubatora dla organziacji pozarządowych
 
Centrum OPUS ANIMATOR – CZŁOWIEK – INSTYTUCJA
Centrum OPUS ANIMATOR – CZŁOWIEK – INSTYTUCJACentrum OPUS ANIMATOR – CZŁOWIEK – INSTYTUCJA
Centrum OPUS ANIMATOR – CZŁOWIEK – INSTYTUCJA
 
Zlecamy pozytecznie wydajemy z pozytkiem_ poradnik
Zlecamy pozytecznie wydajemy z pozytkiem_ poradnikZlecamy pozytecznie wydajemy z pozytkiem_ poradnik
Zlecamy pozytecznie wydajemy z pozytkiem_ poradnik
 
Projekt 1 19 Informacje Podstawowe
Projekt 1 19 Informacje PodstawoweProjekt 1 19 Informacje Podstawowe
Projekt 1 19 Informacje Podstawowe
 
Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organziajci pozarz...
Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać  poradnik dla organziajci pozarz...Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać  poradnik dla organziajci pozarz...
Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organziajci pozarz...
 
KIS w TRGD
KIS w TRGDKIS w TRGD
KIS w TRGD
 
Program edukacyjny dla animatorów przedsiębiorczości społecznej w polsce
Program edukacyjny dla animatorów przedsiębiorczości społecznej w polsceProgram edukacyjny dla animatorów przedsiębiorczości społecznej w polsce
Program edukacyjny dla animatorów przedsiębiorczości społecznej w polsce
 
Budowanie potencjału NGO.pdf
Budowanie potencjału NGO.pdfBudowanie potencjału NGO.pdf
Budowanie potencjału NGO.pdf
 
LAB Wrocław - prezentacja z Wroclove Design Festival
LAB Wrocław - prezentacja z Wroclove Design FestivalLAB Wrocław - prezentacja z Wroclove Design Festival
LAB Wrocław - prezentacja z Wroclove Design Festival
 
LAB Wrocław - prezentacja projektu
LAB Wrocław - prezentacja projektuLAB Wrocław - prezentacja projektu
LAB Wrocław - prezentacja projektu
 
Propozycje zasad budżetu obywatelskiego na 2015 rok w Białymstoku
Propozycje zasad budżetu obywatelskiego na 2015 rok w BiałymstokuPropozycje zasad budżetu obywatelskiego na 2015 rok w Białymstoku
Propozycje zasad budżetu obywatelskiego na 2015 rok w Białymstoku
 

More from Radek Oryszczyszyn

Zaangażowanie i neutralność
Zaangażowanie i neutralnośćZaangażowanie i neutralność
Zaangażowanie i neutralność
Radek Oryszczyszyn
 
Fakty społeczne Emile'a Durkheima
Fakty społeczne Emile'a DurkheimaFakty społeczne Emile'a Durkheima
Fakty społeczne Emile'a Durkheima
Radek Oryszczyszyn
 
Brak odpowiedzi w badaniach
Brak odpowiedzi w badaniachBrak odpowiedzi w badaniach
Brak odpowiedzi w badaniach
Radek Oryszczyszyn
 
Czy powinniśmy być rozczarowani socjologią?
Czy powinniśmy być rozczarowani socjologią?Czy powinniśmy być rozczarowani socjologią?
Czy powinniśmy być rozczarowani socjologią?
Radek Oryszczyszyn
 
Wielkość próby – podstawowe zagadnienia
Wielkość próby – podstawowe zagadnieniaWielkość próby – podstawowe zagadnienia
Wielkość próby – podstawowe zagadnienia
Radek Oryszczyszyn
 
Paradygmaty - codzienność, nauki przyrodnicze, nauki społeczne
Paradygmaty - codzienność, nauki przyrodnicze, nauki społeczneParadygmaty - codzienność, nauki przyrodnicze, nauki społeczne
Paradygmaty - codzienność, nauki przyrodnicze, nauki społeczne
Radek Oryszczyszyn
 
Eksperyment w naukach społecznych
Eksperyment w naukach społecznychEksperyment w naukach społecznych
Eksperyment w naukach społecznych
Radek Oryszczyszyn
 
Dobór warstwowy - ćwiczenia
Dobór warstwowy - ćwiczeniaDobór warstwowy - ćwiczenia
Dobór warstwowy - ćwiczenia
Radek Oryszczyszyn
 
Co to znaczy "wyjaśnić" i co ma do tego wolna wola? Przyczynowość w naukach s...
Co to znaczy "wyjaśnić" i co ma do tego wolna wola? Przyczynowość w naukach s...Co to znaczy "wyjaśnić" i co ma do tego wolna wola? Przyczynowość w naukach s...
Co to znaczy "wyjaśnić" i co ma do tego wolna wola? Przyczynowość w naukach s...
Radek Oryszczyszyn
 
Czym jest teoria naukowa?
Czym jest teoria naukowa?Czym jest teoria naukowa?
Czym jest teoria naukowa?
Radek Oryszczyszyn
 
Z czego składa się nauka - pojęcia, twierdzenia, prawa
Z czego składa się nauka - pojęcia, twierdzenia, prawaZ czego składa się nauka - pojęcia, twierdzenia, prawa
Z czego składa się nauka - pojęcia, twierdzenia, prawa
Radek Oryszczyszyn
 
Co z tą socjologią - okoliczności powstania socjologii i najważniejsze wyzwania
Co z tą socjologią - okoliczności powstania socjologii i najważniejsze wyzwaniaCo z tą socjologią - okoliczności powstania socjologii i najważniejsze wyzwania
Co z tą socjologią - okoliczności powstania socjologii i najważniejsze wyzwania
Radek Oryszczyszyn
 
Dobór próby i schematy doboru próby - schematy losowe - indywidualny, systema...
Dobór próby i schematy doboru próby - schematy losowe - indywidualny, systema...Dobór próby i schematy doboru próby - schematy losowe - indywidualny, systema...
Dobór próby i schematy doboru próby - schematy losowe - indywidualny, systema...
Radek Oryszczyszyn
 
Czym jest nauka?
Czym jest nauka?Czym jest nauka?
Czym jest nauka?
Radek Oryszczyszyn
 
Dobór próby i schematy doboru próby - dobór nielosowy
Dobór próby i schematy doboru próby - dobór nielosowyDobór próby i schematy doboru próby - dobór nielosowy
Dobór próby i schematy doboru próby - dobór nielosowy
Radek Oryszczyszyn
 
Czy naprawdę jesteśmy tak mądrzy i obiektywni, jak nam się wydaje?
Czy naprawdę jesteśmy tak mądrzy i obiektywni, jak nam się wydaje?Czy naprawdę jesteśmy tak mądrzy i obiektywni, jak nam się wydaje?
Czy naprawdę jesteśmy tak mądrzy i obiektywni, jak nam się wydaje?
Radek Oryszczyszyn
 
Praca z tabelami w Excelu
Praca z tabelami w ExceluPraca z tabelami w Excelu
Praca z tabelami w Excelu
Radek Oryszczyszyn
 
Funkcje i formuły w Excelu
Funkcje i formuły w ExceluFunkcje i formuły w Excelu
Funkcje i formuły w Excelu
Radek Oryszczyszyn
 
Operacje na tekście w Excelu
Operacje na tekście w ExceluOperacje na tekście w Excelu
Operacje na tekście w Excelu
Radek Oryszczyszyn
 
Praca z datami i czasami w Excelu
Praca z datami i czasami w ExceluPraca z datami i czasami w Excelu
Praca z datami i czasami w Excelu
Radek Oryszczyszyn
 

More from Radek Oryszczyszyn (20)

Zaangażowanie i neutralność
Zaangażowanie i neutralnośćZaangażowanie i neutralność
Zaangażowanie i neutralność
 
Fakty społeczne Emile'a Durkheima
Fakty społeczne Emile'a DurkheimaFakty społeczne Emile'a Durkheima
Fakty społeczne Emile'a Durkheima
 
Brak odpowiedzi w badaniach
Brak odpowiedzi w badaniachBrak odpowiedzi w badaniach
Brak odpowiedzi w badaniach
 
Czy powinniśmy być rozczarowani socjologią?
Czy powinniśmy być rozczarowani socjologią?Czy powinniśmy być rozczarowani socjologią?
Czy powinniśmy być rozczarowani socjologią?
 
Wielkość próby – podstawowe zagadnienia
Wielkość próby – podstawowe zagadnieniaWielkość próby – podstawowe zagadnienia
Wielkość próby – podstawowe zagadnienia
 
Paradygmaty - codzienność, nauki przyrodnicze, nauki społeczne
Paradygmaty - codzienność, nauki przyrodnicze, nauki społeczneParadygmaty - codzienność, nauki przyrodnicze, nauki społeczne
Paradygmaty - codzienność, nauki przyrodnicze, nauki społeczne
 
Eksperyment w naukach społecznych
Eksperyment w naukach społecznychEksperyment w naukach społecznych
Eksperyment w naukach społecznych
 
Dobór warstwowy - ćwiczenia
Dobór warstwowy - ćwiczeniaDobór warstwowy - ćwiczenia
Dobór warstwowy - ćwiczenia
 
Co to znaczy "wyjaśnić" i co ma do tego wolna wola? Przyczynowość w naukach s...
Co to znaczy "wyjaśnić" i co ma do tego wolna wola? Przyczynowość w naukach s...Co to znaczy "wyjaśnić" i co ma do tego wolna wola? Przyczynowość w naukach s...
Co to znaczy "wyjaśnić" i co ma do tego wolna wola? Przyczynowość w naukach s...
 
Czym jest teoria naukowa?
Czym jest teoria naukowa?Czym jest teoria naukowa?
Czym jest teoria naukowa?
 
Z czego składa się nauka - pojęcia, twierdzenia, prawa
Z czego składa się nauka - pojęcia, twierdzenia, prawaZ czego składa się nauka - pojęcia, twierdzenia, prawa
Z czego składa się nauka - pojęcia, twierdzenia, prawa
 
Co z tą socjologią - okoliczności powstania socjologii i najważniejsze wyzwania
Co z tą socjologią - okoliczności powstania socjologii i najważniejsze wyzwaniaCo z tą socjologią - okoliczności powstania socjologii i najważniejsze wyzwania
Co z tą socjologią - okoliczności powstania socjologii i najważniejsze wyzwania
 
Dobór próby i schematy doboru próby - schematy losowe - indywidualny, systema...
Dobór próby i schematy doboru próby - schematy losowe - indywidualny, systema...Dobór próby i schematy doboru próby - schematy losowe - indywidualny, systema...
Dobór próby i schematy doboru próby - schematy losowe - indywidualny, systema...
 
Czym jest nauka?
Czym jest nauka?Czym jest nauka?
Czym jest nauka?
 
Dobór próby i schematy doboru próby - dobór nielosowy
Dobór próby i schematy doboru próby - dobór nielosowyDobór próby i schematy doboru próby - dobór nielosowy
Dobór próby i schematy doboru próby - dobór nielosowy
 
Czy naprawdę jesteśmy tak mądrzy i obiektywni, jak nam się wydaje?
Czy naprawdę jesteśmy tak mądrzy i obiektywni, jak nam się wydaje?Czy naprawdę jesteśmy tak mądrzy i obiektywni, jak nam się wydaje?
Czy naprawdę jesteśmy tak mądrzy i obiektywni, jak nam się wydaje?
 
Praca z tabelami w Excelu
Praca z tabelami w ExceluPraca z tabelami w Excelu
Praca z tabelami w Excelu
 
Funkcje i formuły w Excelu
Funkcje i formuły w ExceluFunkcje i formuły w Excelu
Funkcje i formuły w Excelu
 
Operacje na tekście w Excelu
Operacje na tekście w ExceluOperacje na tekście w Excelu
Operacje na tekście w Excelu
 
Praca z datami i czasami w Excelu
Praca z datami i czasami w ExceluPraca z datami i czasami w Excelu
Praca z datami i czasami w Excelu
 

Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 października 2010

 • 1. Forum Partycypacji Społecznej w ramach projektu „Decydujmy Razem” Białowieża, 29 października 2010 Istota partycypacji społecznej oraz jej rola w procesie podejmowania decyzji dotyczących społeczności lokalnych i wdrażania polityk publicznych Radosław Oryszczyszyn Instytut Socjologii UwB oryszczyszyn@gmail.com
 • 3. Czy potrafimy wspólnie działać? Co 10 Polak jest członkiem jakiejś organizacji, stowarzyszenia, związku, rady Co 5mieszkaniec naszego kraju brał w ciągu ostatniego roku w jakimś zebraniu publicznym Co 20 Polak sam zorganizował jakieś spotkanie publiczne Źródło: Diagnoza Społeczna 2009
 • 4. Czy sobie ufamy? 2.6 2.5 2.4 2.3 2.1 2 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.3 1 0.9 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3 Przeciętna liczba organizacji, do których należą osoby w wieku 16 lat i więcej. Źródło: DS 2009
 • 5. 67 62 58 56 43 42 35 35 32 31 30 28 25 24 23 22 22 20 20 20 19 17 16 15 14 Czy sobie ufamy? Odsetek osób ufających innym ludziom w Polsce i innych krajach. Źródło: Diagnoza Społeczna 2009
 • 6. Pytania stojące przed władzą lokalną Jak stwarzać ludziom warunki do realizacji ich planów, ambicji i zamierzeń? Jak godzić rozbieżne interesy różnych grup i środowisk społecznych? Jak wykorzystywać potencjał tkwiący w ludziach, aby przyspieszać rozwój społeczny i zwiększać jakość życia?
 • 7. Instytucje państwowe działają dopiero w momencie, gdy działająca samodzielnie i spontanicznie jednostka, grupa społeczna, organizacja społeczna nie może zrealizować swoich celów. Rodzina Wspólnota sąsiedzka Organizacja pozarządowa Społeczność lokalna Państwo Zasada subsydiarności
 • 8. Partycypacja społeczna nie jest zagrożeniem dla demokratycznie wybranej władzy samorządowej! Jak zachęcać mieszkańców do podejmowania aktywności obywatelskiej? W jaki sposób korzystać z mądrości obywatelskiej mieszkańców? Jakie są argumenty za zwiększaniem partycypacji? Organizacje społeczne – istotnym partnerem samorządu lokalnego w poszukiwaniu rozwiązań wielu problemów społecznych
 • 9. SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE Zespół różnorodnych form aktywności (partycypacji) obywateli na rzecz wspólnot realizowanych poza strukturami administracyjnymi państwa PARTYCYPACJA SPOŁECZNA Aktywny udział mieszkańców gminy w istotnych dla niej, jej mieszkańców lub określonych grup społecznych sprawach
 • 10. Poziomy aktywności obywatelskiej Podstawowy: aktywność małych grup społecznych (grupa sąsiedzka, grupa środowiskowa) Pośredni: Aktywność wspólnot i społeczności lokalnych Zbiorowy: Aktywność dużych zbiorowości (związki zawodowe, grupy zawodowe, naród)
 • 11. Gmina Pakość (województwo kujawsko-pomorskie)PRZYKŁAD 1. 1. Zidentyfikowanie kierunków rozwoju w trakcie pracy nad strategią: - Edukacja - Kultura - Turystyka - Oświata 2. Opracowanie przez Konwent Strategiczny (grupa pracujących społecznie mieszkańców) dwóch programów operacyjnych: - Wytyczenie ścieżek turystycznych (pieszych i rowerowych) - Zidentyfikowanie i opisanie atrakcji turystycznych gminy zrealizowane przez młodzież miejscowych szkół w ramach specjalnych lekcji
 • 12. LIKWIDACJA WIEJSKIEJ SZKOŁYPRZYKŁAD 2. 1. W jednej z wiejskich gmin – w ramach oszczędności – zdecydowano o likwidacji szkoły i dowożenia uczących się tam dzieci do innych miejscowości. 2. Koszty decyzji – obniżenie jakości nauczania, koszty dowozu dzieci, mniejsze bezpieczeństwo uczniów 3. Decyzję ogłoszono mieszkańcom zaraz po jej uchwaleniu. 4. Mieszkańcy ogłosili akcję protestacyjną połączoną z okupacją szkoły. Czy udział mieszkańców w rozwiązaniu problemu był wystarczający? Jakie warunki powinny być spełnione, aby osiągnąć wspólny cel władzy i rodziców? Co mogłoby wspomóc obie strony w osiągnięciu porozumienia?
 • 13. Od czego zależy aktywność mieszkańców? Historia społeczności Charakterystyka powiązań społecznych Tradycje kulturowe Konflikty Władza Przywództwo Jasna i akceptowalna wizja rozwoju
 • 14. Jakie korzyści płyną z partycypacji? Możliwość konsultacji społecznej problemów gminy Tworzenie propozycji możliwych rozwiązań problemów Zwiększenie prawdopodobieństwa wypracowania trafnych i społecznie akceptowanych decyzji Konstruktywne rozwiązywanie lokalnych problemów Społeczna legitymizacja decyzji władzy Aktywizacja lokalnej społeczności Usprawnienie komunikacji ze społecznością lokalną Możliwość uregulowania współpracy władzy lokalnej z organizacjami społecznymi Mobilizowanie lokalnych zasobów
 • 15. Jakie są klasyczne narzędzia partycypacji społecznej? Wybory Referendum Konsultacje społeczne Postępowanie administracyjne Akcja bezpośrednia
 • 17. Co to są organizacje pozarządowe?
 • 18. Jakie cechy posiadają organizacje pozarządowe? Suwerenność Działalność nie nastawiona na zysk Instytucjonalność Dobrowolność Wolontariat
 • 19. Jakie funkcje pełnią organizacje pozarządowe? Reprezentują interesy Pomagają bezpośrednio Kreują opinie Wprowadzają innowacje Integrują
 • 20. PASŁĘKPRZYKŁAD 3. 1. Pasłęk to mała rolnicza gmina w województwie warmińsko-mazurskim. Głównym problemem jest tam wysoki poziom bezrobocia. 2. Grupa mieszkańców (w tym osób bezrobotnych) – z inicjatywy władz – podjęła wysiłek założenia lokalnego stowarzyszenia, promującego przedsiębiorczość. 3. CREP prowadzi „inkubator” przedsiębiorczości dla powstających i już funkcjonujących przedsiębiorstw potrzebujących wsparcia. 4. Dodatkowo CREP prowadzi różnorodne szkolenia przygotowujące bezrobotnych do podjęcia pracy i wspomagające działalność lokalnych firm Przez swoje działania, CREP przyczynia się do powstawania nowych miejsc pracy w gminie (przyrost kilkuset nowych miejsc pracy w ciągu kilku lat.
 • 21. Jak można dzielić organizacje pozarządowe? Osobowość prawna Prowadzenie działalności gospodarczej Zasięg oddziaływania Przedmiot działalności
 • 22. Dlaczego potrzebne jest partnerstwo publiczno-prawne? Samorządność oznacza nie tylko prawo, ale także powinność oddziaływania na różne lokalne struktury społeczno-gospodarcze Rozwój lokalny nie może dokonywać się bez aktywnego współudziału mieszkańców Skuteczne działania na rzecz rozwoju lokalnego wymagają partnerstwa publiczno- prywatnego
 • 23. Od czego zależy partnerstwo publiczno-prywatne? Od podmiotowego i równoprawnego traktowania partnerów Od kreatywności i aktywności partnerów Od wspólnej wizji rozwoju
 • 24. Od czego zacząć? 1 • Identyfikacja najważniejszych problemów mieszkańców gminy 2 • Poznanie preferencji mieszkańców odnośnie rozwiązania tych problemów 3 • Identyfikacja „liderów opinii” gotowych zarazić ideą rozwiązania problemu innych 4 • Wyjaśnienie mieszkańcom przyczyn, skutków i możliwych sposobów rozwiązania problemu 5 • Zyskanie przychylności mieszkańców do wybranego pomysłu rozwiązania problemu 6 • Włączenie mieszkańców w proces rozwiązywania problemu
 • 25. Instytucjonalizacja współpracy publiczno-prawnej Zbudowanie organizacyjnych podstaw współpracy • Integracja środowiska NGO w ramach forum stowarzyszeń • Integracja lokalnego biznesu w ramach forum biznesu • Stworzenie wewnątrz urzędu struktury odpowiedzialnej za współpracę Zainicjowanie (instytucjonalizacja) współpracy trójstronnej władze-biznes-NGO poprzez stworzenie prawnych ram współpracy trójstronnej Intensyfikacja współpracy władz z NGO poprzez: • Opracowanie wspólnego systemu informacji i promocji • Wdrożenie i przeprowadzenie konkursu grantowego Wdrożenie wspólnego systemu informacji i promocji Zwiększenie stopnia partycypacji NGO i biznesu w podejmowaniu ważnych decyzji (wspólne tworzenie i weryfikacja strategii rozwoju, włączenie lokalnych środowisk w proces konsultacji budżetu miasta
 • 27. Model konkursowy Władze wyodrębniają co roku pulę środków dla organizacji pozarządowych (najczęściej 1% budżetu). O rozdziale środków rozstrzyga Komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele zainteresowanych stron. - Przejrzystość - Jawność Konieczność wyeliminowania merytorycznych pracowników urzędu z prac Komisji
 • 28. Model zadaniowy Każda z merytorycznych jednostek urzędu w oparciu o zapotrzebowanie otrzymuje z budżetu określoną kwotę na realizację danych przedsięwzięć we współpracy z organizacjami pozarządowymi Większy wpływ samorządu na rodzaj projektów realizowanych przez organizacje społeczne. Większe szanse na długofalową współpracę NGO i władz samorządowych Decyzje nie są w pełni obiektywne i przejrzyste. Mniejsza szansa na projekty o szerokim zasięgu merytorycznym
 • 29. Kontraktowanie usług Przekazanie przez władze publiczne swoich ustawowych kompetencji, zadań i środków finansowych organizacjom społecznym. Wyboru organizacji dokonuje się w oparciu o procedury zamówień publicznych Wysoki poziom usług świadczonych przez NGO i ich profesjonalizacja. Stwarzanie trwałych podstaw finansowych dla działań NGO Procedury przetargowe dyskryminują organizacje społeczne ubiegające się o kontrakty Niewłaściwe stosowanie procedur zamówień publicznych
 • 31. Komunikacja Komunikacja jest najważniejszym czynnikiem w aktywizacji obywateli Napisany  wysłany Wysłany  odebrany Zrozumiany  zaakceptowany Zaakceptowany  zapamiętany Zapamiętany  wykorzystany Komunikat Komunikat
 • 32. DUKLAPRZYKŁAD 4. Kampania informacyjna, adresowana do społeczności lokalnej, mająca wspomóc wprowadzenie nowego gminnego systemu gospodarki odpadami . Zadanie to zostało zrealizowane w 3 etapach: 1. Zbadanie stosunku mieszkańców do segregowania odpadów 2. Opracowanie strategii promocyjnej dotyczącego segregacji 3. Opracowanie materiałów promocyjno-informacyjnych dotyczących nowych zasad gospodarki odpadami stałymi W ramach pierwszego etapu opracowano ankietę, którą dostarczono mieszkańcom poprzez: uczniów, sołtysów, pracowników UMG i komunalnej spółki gminnej. Urząd otrzymał z powrotem 154 odpowiedzi. Program segregacji odpadów wywołuje duże zainteresowanie wśród mieszkańców gminy (wróciło 80% rozdanych ankiet) Duklanie wiedzą, co to jest segregacja śmieci i mają do niej stosunek pozytywny Obawy wywołuje nie sam program segregacji, ale wątpliwości, czy pojemniki będą regularnie opróżniane
 • 35. Czym powinna charakteryzować się dobra strategia komunikacyjna? Przekazywanie informacji w oparciu o fakty, a nie tylko wrażenia Nakierowanie na polepszenie postrzegania, budowanie zrozumienia i zaufania Rozpoznawanie kluczowych odbiorców Pomoc w docieraniu z właściwą informacją do właściwej osoby we właściwym czasie, w skuteczny sposób
 • 36. Co sprzyja? Co blokuje? Akceptacja Wywyższanie się Cierpliwość Okazywanie zniecierpliwienia Sympatia Wrogie nastawienie Empatia Obojętność Dążenie do kompromisu Sztywność stanowisk Gotowość do zmiany zdania Niezachwiana pewność swoich racji Otwartość Podejrzliwość Spontaniczność Tendencja do manipulacji Podkreślanie wspólnoty Podkreślanie odrębności Co sprzyja komunikacji, a co ją blokuje?
 • 38. Komunikacja w celu informacji Obowiązkiem urzędników gminy jest zapewnienie dostępu do informacji publicznej wszystkim zainteresowanym. Obowiązek ten wprowadza ustawa z dnia 6.09.01 r. O dostępie do informacji publicznej. Skuteczna realizacja tego obowiązku zależy od tego, kto jest źródłem informacji, jaki jest cel przekazu i kto jest odbiorcą.
 • 39. W jaki sposób można przekazywać informacje? Nośnik Sposób i forma przekazywania informacji Papier - Informacje na budynkach publicznych - Informacje rozwieszane w dobrze widocznych miejscach - Biuletyn informacyjny - Sprawozdania z działalności gminy - Ogłoszenia o sesjach Rady Gminy - Poczta Media elektroniczne - Radio lokalne - Telewizja lokalna - Strona www gminy Lider społeczności lokalnej Szczególnie w społecznościach wiejskich, nośnikiem informacji może być lider lokalny
 • 40. Co powinno znaleźć się na stronie www gminy? Dane adresowe gminy Adres e-mail Dane osobowe przedstawicieli władzy Informacje o historii gminy Dane o walorach przyrodniczo-kulturowych Dane o rozwoju społeczno-gospodarczym Sukcesy gminy Bieżące prace rady i urzędu Uchwały Plany długofalowe (np. strategia) oraz krótkookresowe Ostatnie wydarzenia Plany inwestycyjne Oferta turystyczna i kulturalna Statut gminy i podstawowe regulaminy organizacyjne Plan zagospodarowania przestrzennego Budżet Zasady nabywania gruntów Zasady udzielania pomocy publicznej
 • 41. Komunikacja w celu konsultacji Konsultacje społeczne Obligatoryjne • Zmiana granic gminy lub miasta • Stworzenie jednostki pomocniczej Fakultatywne • Każda ważna dla społeczności lokalnej sprawa Referenda Obligatoryjne • Samoopodatkowanie się mieszkańców • Wniosek o odwołanie Rady Gminy przed upływem kadencji Fakultatywne • W każdej ważnej dla gminy sprawie
 • 42. Jakie są najpopularniejsze formy konsultacji społecznych? Spotkania z ogółem mieszkańców lub z grupami celowymi Spotkania radnych z wyborcami Spotkania z organizacjami pozarządowymi Mieszane komisje i zespoły problemowe Ankieta Sondaż opinii Konsultacje w ramach „trójkąta współpracy”
 • 44. Dziękuję za uwagę! 44 Radosław Oryszczyszyn Instytut Socjologii Uniwersytet w Białymstoku  tel. +48504064851  oryszczyszyn@gmail.com  www.soc.uwb.edu.pl