SlideShare a Scribd company logo
Disediakan oleh
PROF. MADYA DR. PATMAWATI IBRAHIM
PROF. MADYA SR. DR WAN ZAHARI WAN YUSOF
DR. MAIMUNAH ALI
DR. ABD RAHMAN AHMAD
FAKULTI PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN PERNIAGAAN
UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)
patmawati@uthm.edu.my
PERANAN AHLI SUNNAH WAL JAMAAH DALAM
MENANGANI
CABARAN GLOBALISASI EKONOMI
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
KANDUNGAN
1. KONSEP GLOBALISASI
2. MATLAMAT GLOBALISASI
3. KONSEP DAN CIRI-CIRI GLOBALISASI
EKONOMI
4. KEPENTINGAN GLOBALISASI EKONOMI
5. KESAN GLOBALISASI EKONOMI
6. BAGAIMANA ASWJ MENANGANI KESAN
GLOBALISASI EKONOMI-
7. KESIMPULAN
KONSEP GLOBALISASI
 Takrif
Menurut Kamus Dewan, globalisasi membawa maksud
"fenomena yang menjadikan dunia kelihatan mengecil dari
segi perhubungan manusia disebabkan kepantasan
perkembangan teknologi maklumat.”
 Globalisasi merupakan satu proses untuk meletakkan dunia
di bawah satu unit yang sama tanpa dibatasi oleh sempadan
dan kedudukan geografi sesebuah negara. Melalui proses
ini, dunia akhirnya tidak lagi mempunyai sempadan dengan
ruang udara dan langit sesebuah negara itu terbuka luas
untuk dimasuki oleh pelbagai maklumat yang disalurkan
menerusi pelbagai perantaraan media komunikasi seperti
internet, media elektronik, dan teknologi siber.
Perkembangan ini memungkinkan perhubungan di antara
sesebuah negara dengan negara yang lain dan
perhubungan sesama manusia dapat dilakukan dalam
tempoh yang singkat." [2]
KONSEP GLOBALISASI
 globalisasi merupakan satu proses yang berlaku
secara semula jadi kesan daripada perubahan
global. Cth:apabila komputer dan rangkaian
Internet diperkenalkan sesebuah negara
dihubungkan tanpa batas sempadan geografi
lagi.
 hubungan sosial, ekonomi dan politik di seluruh
dunia yang menghubungkan kawasan yang jauh
dalam apa cara keadaan dan peristiwa.
MATLAMAT GLOBALISASI
1. menggalakkan kesaksamaan ekonomi dan
pembangunan sesebuah negara.
2. menggalakkan pengeluaran produk dan
perkhidmatan hasil daripada kerjasama di
peringkat global.
3. kerjasama dalam bidang pendidikan.
KONSEP DAN CIRI-CIRI GLOBALISASI
EKONOMI
 Globalisasi ekonomi merujuk kepada sempadan
ekonomi antara Negara di dunia yang semakin runtuh
dan seluruh dunia menjadi satu unit yang boleh
dihubungkan dengan cepat mudah pantas dan rapat.
-
 Dikenali sebagai dunia tanpa sempadan - pertukaran
maklumat dan komunikasi berlaku dengan mudah dan
berkesan.
 Melibatkan 2 perkara :
i) Liberalisasi ekonomi – dasar pasaran bebas
ii) Deregulasi ekonomi - Menghapuskan dasar
perlindungan yang diamalkan oleh sebuah negara
KONSEP DAN CIRI-CIRI GLOBALISASI EKONOMI
(samb.)
 ciri dan sifat utama globalisasi ekonomi ialah
persaingan.
 Bagi negara yang mahu terus maju maka ia
harus bergiat aktif dengan melibatkan diri dalam
keseluruhan ekonmi antarabangsa.
 Globalisasi ekonomi menjadikan persaingan,
pengeluaran, kawalan pasaran, pengurusan,
teknologi dan modal insan turut menjadi global.
 faktor-faktor pengeluaran bergerak mudah
merentasi sempadan geo-politik negara lantas
sempadan pasaran dan ekonomi dunia menjadi
semakin mengecil
KEPENTINGAN GLOBALISASI EKONOMI
 meningkatnya perdagangan bebas dan meningkatnya
hubungan antara pelaku ekonomi di pelbagai negara.
- didorong oleh dasar domestik dan antarabangsa
sesebuah negara yang membuka pintu
perdagangan kepada negara luar.
 meningkatkan jaringan hubungan perdagangan dan
pelaburan kewangan antarabangsa - perkembangan
teknologi dan peluang ekonomi yang wujud dalam
sesebuah negara.
 Meningkatkan elemen-elemen kreativiti dan inovasi
yang tinggi - globalisasi ekonomi menuntut kita
melakukan perubahan berubah dari masa ke semasa.
Negara perlu memiliki kelebihan bersaing (competitive edge)
dalam pasaran antarabangsa bagi memastikan negara
mampu berhadapan dengan cabaran persaingan
ekonomi sejagat yang semakin meningkat.
 Meningkatkan pertumbuhan dan
pembangunan ekonomi negara.
Hakikatnya..
 Tiada mana-mana negara pun yang mampu
mengasingkan diri daripada globalisasi ekonomi.
Justeru, rangka pembangunan ekonomi nasional
mestilah terus bersifat dinamik, kreatif dan
inovatif bagi memastikan ekonomi negara dapat
bertindak balas terhadap perubahan dan cabaran
ekonomi global yang semakin kompetitif sifatnya.
KESAN GLOBALISASI EKONOMI
(1) Kesan positif :
i. Perdagangan bebas
ii. Perluasan pasaran
iii. Pemindahan teknologi
iv. Aliran buruh
v. Menggalakkan persaingan
vi. Peningkatan kualiti produk
vii. Menambah Keupayaan Modal Dalam
Negara
KESAN GLOBALISASI EKONOMI
(2) Kesan negatif
i. Penjajahan Baru Ekonomi
ii. Penguasaan ekonomi Negara oleh syarikat-
syarikat MNC.
iii. Terdedah kepada masalah kegawatan
ekonomi.
iv. Kesukaran mengawal aliran modal asing
v. Tekanan Ekonomi dan Bebanan Kepada
Golongan / negara2 Miskin
vi. Ancaman kepada barangan, perkhidmatan dan
budaya tempatan.
vii. Ancaman kepada pengusaha2 tempatan,
khususnya SME
viii. Sistem kewangan dan perbankan berasaskan
ISU YANG TIMBUL DARI KESAN GLOBALISASI
EKONOMI
1) Dunia bukan Islam menguasai sistem
kewangan dan perdagangan dunia –
berleluasanya sistem riba.
- kemampuan teknologi.
- pengurusan maklumat sistem
- kekuatan ketenteraan
- sistem telekomunikasi dan media massa
2) Keraguan dalam melaksanakan sistem
ekonomi Islam dalam kalangan umat Islam
sendiri.
3) Perpecahan dalam kalangan umat Islam
sendiri.
 BAGAIMANA ASWJ MENANGANI
KESAN GLOBALISASI EKONOMI
Definisi Manhaj Menurut Istilah :
• Kaedah-kaedah dan ketentuan-ketentuan yang digunakan
bagi setiap pembelajaran ilmiyyah.
Definisi Manhaj Menurut Bahasa:
• Jalan yang jelas dan terang. Allah Ta’ala berfirman :
ً‫اج‬َ‫ه‬ْ‫ن‬ِ‫م‬َ‫و‬ ً‫ة‬َ‫ع‬ْ‫ر‬ِ‫ش‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬‫ن‬ِ‫م‬ ‫ا‬َ‫ن‬ْ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ج‬ ٍّ‫ل‬ُ‫ك‬ِ‫ل‬‫ا‬
Maksudnya : Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami
berikan aturan dan jalan yang terang.
PANDANGAN ISLAM TERHADAP
GLOBALISASI
 Pertama: Globalisasi hanya baru dari sudut istilah, tidak
dari sudut maksudnya. Ini kerana pertukaran, pemindahan
dan perkongsian dalam pelbagai medium sudah berlaku di
antara manusia sejak sejarah mula dicatit. Bahkan antara
tujuan Allah Subhanahu wa Ta‘ala mencipta manusia
adalah untuk mereka saling “berglobalisasi” sepertimana
firman-Nya:
 َ‫ع‬َ‫ج‬ َ‫و‬ ‫ى‬َ‫ث‬‫ن‬ُ‫أ‬ َ‫و‬ ٍ‫ر‬َ‫ك‬َ‫ذ‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬‫َا‬‫ن‬ْ‫ق‬َ‫ل‬َ‫خ‬ ‫ا‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬ ُ‫اس‬َّ‫ن‬‫ال‬ ‫ا‬َ‫ه‬ُّ‫ي‬َ‫اأ‬َ‫ي‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬ ‫وا‬ُ‫ف‬ َ‫ار‬َ‫ع‬َ‫ت‬ِ‫ل‬ َ‫ل‬ِ‫ئ‬‫ا‬َ‫ب‬َ‫ق‬ َ‫و‬ ‫ا‬ً‫ب‬‫و‬ُ‫ع‬ُ‫ش‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬‫َا‬‫ن‬ْ‫ل‬َ‫م‬ َ‫ر‬ْ‫ك‬َ‫أ‬ْ‫م‬ُ‫ك‬
ٌ‫ير‬ِ‫ب‬َ‫خ‬ ٌ‫م‬‫ي‬ِ‫ل‬َ‫ع‬ َ َّ‫اَّلل‬ َّ‫ن‬ِ‫إ‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬‫ا‬َ‫ق‬ْ‫ت‬َ‫أ‬ ِ َّ‫اَّلل‬ َ‫د‬ْ‫ن‬ِ‫ع‬.
 Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah
menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan
Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan
bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan (dan
beramah mesra antara satu dengan yang lain).
Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah
orang yang lebih taqwanya di antara kamu, (bukan
yang lebih keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mendalam
PengetahuanNya (akan keadaan dan amalan kamu).
PANDANGAN TERHADAP GLOBALISASI
 Kedua: Globalisasi tidak seluruhnya membawa
manfaat dan tidak seluruhnya membawa mudarat. Ia
bercampur aduk antara manfaat dan mudarat, antara
positif dan negatif.
 Ketiga: Walaupun globalisasi pada asalnya
bermaksud pertukaran, pemindahan dan perkongsian
antara negara, realiti menunjukkan bahawa ia tidak
wujud dalam bentuk dua hala yang adil. Sebaliknya,
ada negara yang bersifat “mengglobalisasi” dan ada
negara yang bersifat “diglobalisasi”.
---------------------------------
*mengglobalisasi: negara yang menyebarkan ilmu, pemikiran, ekonomi,
kebudayaan dan agama mereka kepada negara lain. Ada pun “
diglobalisasi : negara yang bersifat hanya menerima ilmu, pemikiran,
ekonomi, kebudayaan dan agama dari negara yang
“mengglobalisasi” tanpa menilai sama ada ia membawa manfaat atau
mudarat.
PANDANGAN TERHADAP
GLOBALISASI
 Seorang tokoh Islam, Dr. Yusufal-Qaradawi
berpendapat:
"Adapun globalisasi, kami melihat -
berdasarkan seruannya sehingga ke hari ini -
ia adalah pemaksaan penguasaan politik,
ekonomi, budaya dan sosial daripada Amerika
Syarikat terhadap dunia, khususnya dunia
timur dan dunia ketiga, bahkan secara lebih
khusus, dunia Islam."
MENANGANI KESAN GLOBALISASI
EKONOMI
Penyelesaian melalui pelaksanaan sistem ekonomi Islam yang
berasaskan kesaksamaan (equity) dan keadilan (justice)
untuk semua berteraskan al-Quran dan as-sunnah.
1) Penegasan konsep Islamic rationality (akal + garis panduan shariah)
2) Pengamalan sistem ekonomi Islam berkaitan suruhan / galakan dan
larangan dalam
bermuamalat
Suruhan – wajib, sunat, harus
larangan – haram, makruh
3) 3 Prinsip keadilan dalam sistem ekonomi Islam :
i. Keadilan dalam pengeluaran
ii. Keadilan dalam penggunaan,
iii. Keadilan dan kebajikan dalam agihan – functional dan transfer
payment
3) Pelaksanaan 3 prinsip dalam makroekonomi
Islam
i) Prinsip 1 : Takaful atau ta'awun: saling
bantu membantu.
Ii) Prinsip 2 : Keseimbangan fundamental
atau asas ekonomi.
iii) Prinsip 3 : Hisbah – timbang tara yg boleh
mengawal ekploitasi pembekal ke atas
pasaran.
MENANGANI KESAN GLOBALISASI
EKONOMI
KESIMPULAN
SISTEM EKONOMI ISLAM PERLU
DILAKSANAKAN UNTUK MENGATASI
CABARAN GLOBALISASI.
Apa yang perlu dilakukan:
1. Mempromosi dan mengetengahkan sistem
ekonomi Islam,
2. Mendidik masyarakat tentang sistem
ekonomi Islam, dan,
3. Melaksanakan sistem ekonomi Islam dalam
masyarakat.
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

DAMPAK GLOBALISASI DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA
DAMPAK GLOBALISASI DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARADAMPAK GLOBALISASI DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA
DAMPAK GLOBALISASI DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA
Dela Pandu Asworo
 
Presentasi globalisasi
Presentasi globalisasiPresentasi globalisasi
Presentasi globalisasi
Adelisa Hutabarat
 
Up tik n rizka nerisandi power point globalisasi
Up tik n rizka nerisandi power point globalisasiUp tik n rizka nerisandi power point globalisasi
Up tik n rizka nerisandi power point globalisasi
N Nerisandi
 
9 globalisasi
9 globalisasi9 globalisasi
9 globalisasi
halilibun
 
Globalisasi ekonomi
Globalisasi ekonomiGlobalisasi ekonomi
Globalisasi ekonomi
Mujiono Tdl
 
Globalisasi Ekonomi
Globalisasi EkonomiGlobalisasi Ekonomi
Globalisasi Ekonomi
Rifda Latifa
 
Kesan globalisasi
Kesan globalisasiKesan globalisasi
Kesan globalisasi
SITI HAJAR
 
Globalisasi
GlobalisasiGlobalisasi
Globalisasi
Akbarul Umam
 
Globalisasi 2020
Globalisasi 2020Globalisasi 2020
Globalisasi 2020
S'Roni Roni
 
G l obalisasi-1
G l obalisasi-1G l obalisasi-1
G l obalisasi-1
saefulmaulana
 
Globalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Globalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegaraGlobalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Globalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Dody Rustyadi
 
Materi PKN Kelas XII SMA : GLOBALISASI
Materi PKN Kelas XII SMA : GLOBALISASI Materi PKN Kelas XII SMA : GLOBALISASI
Materi PKN Kelas XII SMA : GLOBALISASI
nindyaagassi
 
Presentasi Globalisasi
Presentasi GlobalisasiPresentasi Globalisasi
Presentasi Globalisasi
Naufal Mu'afa
 
Globalisasi ppt
Globalisasi pptGlobalisasi ppt
Globalisasi ppt
Syifa Sakinah Hidayat
 
Makalah pengaruh globalisasi dalam bidang ekonomi
Makalah pengaruh globalisasi dalam bidang ekonomiMakalah pengaruh globalisasi dalam bidang ekonomi
Makalah pengaruh globalisasi dalam bidang ekonomi
Operator Warnet Vast Raha
 
Globalisasi
GlobalisasiGlobalisasi
Globalisasi
sidiqm26
 
Kelas ix bab 3 globalisasi
Kelas ix bab 3 globalisasiKelas ix bab 3 globalisasi
Kelas ix bab 3 globalisasi
Hendrastuti Retno
 

What's hot (19)

DAMPAK GLOBALISASI DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA
DAMPAK GLOBALISASI DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARADAMPAK GLOBALISASI DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA
DAMPAK GLOBALISASI DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA
 
Presentasi globalisasi
Presentasi globalisasiPresentasi globalisasi
Presentasi globalisasi
 
Up tik n rizka nerisandi power point globalisasi
Up tik n rizka nerisandi power point globalisasiUp tik n rizka nerisandi power point globalisasi
Up tik n rizka nerisandi power point globalisasi
 
9 globalisasi
9 globalisasi9 globalisasi
9 globalisasi
 
Globalisasi ekonomi
Globalisasi ekonomiGlobalisasi ekonomi
Globalisasi ekonomi
 
Globalisasi Ekonomi
Globalisasi EkonomiGlobalisasi Ekonomi
Globalisasi Ekonomi
 
Kesan globalisasi
Kesan globalisasiKesan globalisasi
Kesan globalisasi
 
Globalisasi
GlobalisasiGlobalisasi
Globalisasi
 
Globalisasi
GlobalisasiGlobalisasi
Globalisasi
 
Globalisasi 2020
Globalisasi 2020Globalisasi 2020
Globalisasi 2020
 
G l obalisasi-1
G l obalisasi-1G l obalisasi-1
G l obalisasi-1
 
G lobalis asi 3
G lobalis asi 3G lobalis asi 3
G lobalis asi 3
 
Globalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Globalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegaraGlobalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Globalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
 
Materi PKN Kelas XII SMA : GLOBALISASI
Materi PKN Kelas XII SMA : GLOBALISASI Materi PKN Kelas XII SMA : GLOBALISASI
Materi PKN Kelas XII SMA : GLOBALISASI
 
Presentasi Globalisasi
Presentasi GlobalisasiPresentasi Globalisasi
Presentasi Globalisasi
 
Globalisasi ppt
Globalisasi pptGlobalisasi ppt
Globalisasi ppt
 
Makalah pengaruh globalisasi dalam bidang ekonomi
Makalah pengaruh globalisasi dalam bidang ekonomiMakalah pengaruh globalisasi dalam bidang ekonomi
Makalah pengaruh globalisasi dalam bidang ekonomi
 
Globalisasi
GlobalisasiGlobalisasi
Globalisasi
 
Kelas ix bab 3 globalisasi
Kelas ix bab 3 globalisasiKelas ix bab 3 globalisasi
Kelas ix bab 3 globalisasi
 

Similar to Peranan aswaja dalam menangani globalisasi ekonomi

Makalah pengaruh globalisasi dalam bidang ekonomi
Makalah pengaruh globalisasi dalam bidang ekonomiMakalah pengaruh globalisasi dalam bidang ekonomi
Makalah pengaruh globalisasi dalam bidang ekonomi
Warnet Raha
 
Makalah pengaruh globalisasi dalam bidang ekonomi
Makalah pengaruh globalisasi dalam bidang ekonomiMakalah pengaruh globalisasi dalam bidang ekonomi
Makalah pengaruh globalisasi dalam bidang ekonomi
Septian Muna Barakati
 
Tamadun islam dan tamadun asia
Tamadun islam dan tamadun asiaTamadun islam dan tamadun asia
Tamadun islam dan tamadun asiaRusyda Rahim
 
83327517 ketahanan-nasional-di-bidang-ekonomi
83327517 ketahanan-nasional-di-bidang-ekonomi83327517 ketahanan-nasional-di-bidang-ekonomi
83327517 ketahanan-nasional-di-bidang-ekonomi
Adly AL
 
Globalisasi
GlobalisasiGlobalisasi
Globalisasi
Naimnukke
 
Globalisasi
GlobalisasiGlobalisasi
Globalisasi
Naimnukke
 
359242520-MAKALAH-GLOBALISASI-EKONOMI.pdf
359242520-MAKALAH-GLOBALISASI-EKONOMI.pdf359242520-MAKALAH-GLOBALISASI-EKONOMI.pdf
359242520-MAKALAH-GLOBALISASI-EKONOMI.pdf
MaszuzaSyahlevi1
 
Globalisasi
GlobalisasiGlobalisasi
Globalisasi
SharifahNurAbu
 
Makalah dampak globalisasi di beberapa aspek kehidupan
Makalah dampak globalisasi di beberapa aspek kehidupanMakalah dampak globalisasi di beberapa aspek kehidupan
Makalah dampak globalisasi di beberapa aspek kehidupanWulan Yulian
 
Makalah ekin
Makalah ekinMakalah ekin
Makalah ekinadis56
 
9 globalisasi
9 globalisasi9 globalisasi
9 globalisasi
lindaazam
 
Globalisasi dalam perkeonomian negara berkembang
Globalisasi dalam perkeonomian negara berkembangGlobalisasi dalam perkeonomian negara berkembang
Globalisasi dalam perkeonomian negara berkembang
Utam Ejaz
 
ISLAMIC STUDIES - GLOBALISASI
ISLAMIC STUDIES - GLOBALISASIISLAMIC STUDIES - GLOBALISASI
ISLAMIC STUDIES - GLOBALISASI
Putri Tasya Azeeta
 
GLOBALISASI salsa.pptx
GLOBALISASI salsa.pptxGLOBALISASI salsa.pptx
GLOBALISASI salsa.pptx
Faathv
 
9 globalisasi
9 globalisasi9 globalisasi
9 globalisasi
Resty Cahya
 
Globalisasi ekonomi dan perkembangan ekonomi global
Globalisasi ekonomi dan perkembangan ekonomi globalGlobalisasi ekonomi dan perkembangan ekonomi global
Globalisasi ekonomi dan perkembangan ekonomi global
Siti Zuariyah
 
Trend & issue keperawatan
Trend & issue keperawatanTrend & issue keperawatan
Trend & issue keperawatan
UNMER Surabaya n SMK Roudlotul Hikmah
 
Presentasi alya indah
Presentasi alya indahPresentasi alya indah
Presentasi alya indahrandymhmd
 

Similar to Peranan aswaja dalam menangani globalisasi ekonomi (20)

Makalah pengaruh globalisasi dalam bidang ekonomi
Makalah pengaruh globalisasi dalam bidang ekonomiMakalah pengaruh globalisasi dalam bidang ekonomi
Makalah pengaruh globalisasi dalam bidang ekonomi
 
Makalah pengaruh globalisasi dalam bidang ekonomi
Makalah pengaruh globalisasi dalam bidang ekonomiMakalah pengaruh globalisasi dalam bidang ekonomi
Makalah pengaruh globalisasi dalam bidang ekonomi
 
Artikel globalisasi
Artikel globalisasiArtikel globalisasi
Artikel globalisasi
 
Tamadun islam dan tamadun asia
Tamadun islam dan tamadun asiaTamadun islam dan tamadun asia
Tamadun islam dan tamadun asia
 
83327517 ketahanan-nasional-di-bidang-ekonomi
83327517 ketahanan-nasional-di-bidang-ekonomi83327517 ketahanan-nasional-di-bidang-ekonomi
83327517 ketahanan-nasional-di-bidang-ekonomi
 
Globalisasi
GlobalisasiGlobalisasi
Globalisasi
 
Globalisasi
GlobalisasiGlobalisasi
Globalisasi
 
359242520-MAKALAH-GLOBALISASI-EKONOMI.pdf
359242520-MAKALAH-GLOBALISASI-EKONOMI.pdf359242520-MAKALAH-GLOBALISASI-EKONOMI.pdf
359242520-MAKALAH-GLOBALISASI-EKONOMI.pdf
 
Globalisasi
GlobalisasiGlobalisasi
Globalisasi
 
Makalah dampak globalisasi di beberapa aspek kehidupan
Makalah dampak globalisasi di beberapa aspek kehidupanMakalah dampak globalisasi di beberapa aspek kehidupan
Makalah dampak globalisasi di beberapa aspek kehidupan
 
Makalah ekin
Makalah ekinMakalah ekin
Makalah ekin
 
9 globalisasi
9 globalisasi9 globalisasi
9 globalisasi
 
Globalisasi dalam perkeonomian negara berkembang
Globalisasi dalam perkeonomian negara berkembangGlobalisasi dalam perkeonomian negara berkembang
Globalisasi dalam perkeonomian negara berkembang
 
ISLAMIC STUDIES - GLOBALISASI
ISLAMIC STUDIES - GLOBALISASIISLAMIC STUDIES - GLOBALISASI
ISLAMIC STUDIES - GLOBALISASI
 
GLOBALISASI salsa.pptx
GLOBALISASI salsa.pptxGLOBALISASI salsa.pptx
GLOBALISASI salsa.pptx
 
9 globalisasi
9 globalisasi9 globalisasi
9 globalisasi
 
Globalisasi ekonomi dan perkembangan ekonomi global
Globalisasi ekonomi dan perkembangan ekonomi globalGlobalisasi ekonomi dan perkembangan ekonomi global
Globalisasi ekonomi dan perkembangan ekonomi global
 
Trend & issue keperawatan
Trend & issue keperawatanTrend & issue keperawatan
Trend & issue keperawatan
 
Presentasi alya indah
Presentasi alya indahPresentasi alya indah
Presentasi alya indah
 
Pkn globalisasi
Pkn globalisasiPkn globalisasi
Pkn globalisasi
 

More from aswajanu

proker admin
proker adminproker admin
proker admin
aswajanu
 
KISWAH KETIGA (9 MEI 2015)-BEDAH BUKU AMALIYAH NAHDLATUL ULAMA
KISWAH KETIGA (9 MEI 2015)-BEDAH BUKU AMALIYAH NAHDLATUL ULAMAKISWAH KETIGA (9 MEI 2015)-BEDAH BUKU AMALIYAH NAHDLATUL ULAMA
KISWAH KETIGA (9 MEI 2015)-BEDAH BUKU AMALIYAH NAHDLATUL ULAMA
aswajanu
 
AMALAN DI BULAN RAJAB - KH. ABDURRAHMAN NAVIS
AMALAN DI BULAN RAJAB - KH. ABDURRAHMAN NAVISAMALAN DI BULAN RAJAB - KH. ABDURRAHMAN NAVIS
AMALAN DI BULAN RAJAB - KH. ABDURRAHMAN NAVIS
aswajanu
 
NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM : LEGASI, PENGUKUHAN DAN PENGAWALAN AKIDAH ASWJA
NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM : LEGASI, PENGUKUHAN DAN PENGAWALAN AKIDAH ASWJANEGERI JOHOR DARUL TAKZIM : LEGASI, PENGUKUHAN DAN PENGAWALAN AKIDAH ASWJA
NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM : LEGASI, PENGUKUHAN DAN PENGAWALAN AKIDAH ASWJA
aswajanu
 
SEJARAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH DAN RELEVANSINYA DALAM PEMBANGUNAN INSAN DI UTHM
SEJARAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH DAN RELEVANSINYA DALAM PEMBANGUNAN INSAN DI UTHMSEJARAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH DAN RELEVANSINYA DALAM PEMBANGUNAN INSAN DI UTHM
SEJARAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH DAN RELEVANSINYA DALAM PEMBANGUNAN INSAN DI UTHM
aswajanu
 
kerjasama
kerjasamakerjasama
kerjasama
aswajanu
 
pedoman kerjasama
pedoman kerjasamapedoman kerjasama
pedoman kerjasama
aswajanu
 
prposal
prposalprposal
prposal
aswajanu
 
dalil Tradisi tujuh hari
dalil Tradisi tujuh haridalil Tradisi tujuh hari
dalil Tradisi tujuh hari
aswajanu
 
Konsep tabaruk
Konsep tabarukKonsep tabaruk
Konsep tabaruk
aswajanu
 
Kehidupan alam barzakh
Kehidupan alam barzakhKehidupan alam barzakh
Kehidupan alam barzakh
aswajanu
 
Hadiah pahala al qur’an
Hadiah pahala al qur’anHadiah pahala al qur’an
Hadiah pahala al qur’an
aswajanu
 
Berdoa di makam ulama
Berdoa di makam ulamaBerdoa di makam ulama
Berdoa di makam ulama
aswajanu
 
Berdoa di makam ulama
Berdoa di makam ulamaBerdoa di makam ulama
Berdoa di makam ulama
aswajanu
 
tradisi sebelum kelahiran anak
 tradisi sebelum kelahiran anak tradisi sebelum kelahiran anak
tradisi sebelum kelahiran anak
aswajanu
 
Argumen amaliyah nahdhiyyah di bulan ramadhan
Argumen amaliyah nahdhiyyah di bulan ramadhanArgumen amaliyah nahdhiyyah di bulan ramadhan
Argumen amaliyah nahdhiyyah di bulan ramadhan
aswajanu
 
tawasul dan istighatsah
tawasul dan istighatsah tawasul dan istighatsah
tawasul dan istighatsah
aswajanu
 
Peringatan Maulid Nabi Muhammad
Peringatan Maulid Nabi MuhammadPeringatan Maulid Nabi Muhammad
Peringatan Maulid Nabi Muhammad
aswajanu
 
Dalil Tradisi NU
Dalil Tradisi NUDalil Tradisi NU
Dalil Tradisi NU
aswajanu
 
Islam dan Pancasila
Islam dan PancasilaIslam dan Pancasila
Islam dan Pancasila
aswajanu
 

More from aswajanu (20)

proker admin
proker adminproker admin
proker admin
 
KISWAH KETIGA (9 MEI 2015)-BEDAH BUKU AMALIYAH NAHDLATUL ULAMA
KISWAH KETIGA (9 MEI 2015)-BEDAH BUKU AMALIYAH NAHDLATUL ULAMAKISWAH KETIGA (9 MEI 2015)-BEDAH BUKU AMALIYAH NAHDLATUL ULAMA
KISWAH KETIGA (9 MEI 2015)-BEDAH BUKU AMALIYAH NAHDLATUL ULAMA
 
AMALAN DI BULAN RAJAB - KH. ABDURRAHMAN NAVIS
AMALAN DI BULAN RAJAB - KH. ABDURRAHMAN NAVISAMALAN DI BULAN RAJAB - KH. ABDURRAHMAN NAVIS
AMALAN DI BULAN RAJAB - KH. ABDURRAHMAN NAVIS
 
NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM : LEGASI, PENGUKUHAN DAN PENGAWALAN AKIDAH ASWJA
NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM : LEGASI, PENGUKUHAN DAN PENGAWALAN AKIDAH ASWJANEGERI JOHOR DARUL TAKZIM : LEGASI, PENGUKUHAN DAN PENGAWALAN AKIDAH ASWJA
NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM : LEGASI, PENGUKUHAN DAN PENGAWALAN AKIDAH ASWJA
 
SEJARAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH DAN RELEVANSINYA DALAM PEMBANGUNAN INSAN DI UTHM
SEJARAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH DAN RELEVANSINYA DALAM PEMBANGUNAN INSAN DI UTHMSEJARAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH DAN RELEVANSINYA DALAM PEMBANGUNAN INSAN DI UTHM
SEJARAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH DAN RELEVANSINYA DALAM PEMBANGUNAN INSAN DI UTHM
 
kerjasama
kerjasamakerjasama
kerjasama
 
pedoman kerjasama
pedoman kerjasamapedoman kerjasama
pedoman kerjasama
 
prposal
prposalprposal
prposal
 
dalil Tradisi tujuh hari
dalil Tradisi tujuh haridalil Tradisi tujuh hari
dalil Tradisi tujuh hari
 
Konsep tabaruk
Konsep tabarukKonsep tabaruk
Konsep tabaruk
 
Kehidupan alam barzakh
Kehidupan alam barzakhKehidupan alam barzakh
Kehidupan alam barzakh
 
Hadiah pahala al qur’an
Hadiah pahala al qur’anHadiah pahala al qur’an
Hadiah pahala al qur’an
 
Berdoa di makam ulama
Berdoa di makam ulamaBerdoa di makam ulama
Berdoa di makam ulama
 
Berdoa di makam ulama
Berdoa di makam ulamaBerdoa di makam ulama
Berdoa di makam ulama
 
tradisi sebelum kelahiran anak
 tradisi sebelum kelahiran anak tradisi sebelum kelahiran anak
tradisi sebelum kelahiran anak
 
Argumen amaliyah nahdhiyyah di bulan ramadhan
Argumen amaliyah nahdhiyyah di bulan ramadhanArgumen amaliyah nahdhiyyah di bulan ramadhan
Argumen amaliyah nahdhiyyah di bulan ramadhan
 
tawasul dan istighatsah
tawasul dan istighatsah tawasul dan istighatsah
tawasul dan istighatsah
 
Peringatan Maulid Nabi Muhammad
Peringatan Maulid Nabi MuhammadPeringatan Maulid Nabi Muhammad
Peringatan Maulid Nabi Muhammad
 
Dalil Tradisi NU
Dalil Tradisi NUDalil Tradisi NU
Dalil Tradisi NU
 
Islam dan Pancasila
Islam dan PancasilaIslam dan Pancasila
Islam dan Pancasila
 

Recently uploaded

Chapter 19 Intermediate Accounting Kieso
Chapter 19 Intermediate Accounting KiesoChapter 19 Intermediate Accounting Kieso
Chapter 19 Intermediate Accounting Kieso
AryaMahardhika3
 
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamiiAksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
esmaducoklat
 
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada AnakDefenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak
 
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdfPpt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
fadlurrahman260903
 
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
mohfedri24
 
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdekaKKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
irvansupriadi44
 
Penjelasan tentang Tahapan Sinkro PMM.pptx
Penjelasan tentang Tahapan Sinkro PMM.pptxPenjelasan tentang Tahapan Sinkro PMM.pptx
Penjelasan tentang Tahapan Sinkro PMM.pptx
GuneriHollyIrda
 
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdfLaporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
OcitaDianAntari
 
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
setiatinambunan
 
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdfSeminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
inganahsholihahpangs
 
Refleksi pembelajaran guru bahasa inggris.pptx
Refleksi pembelajaran guru bahasa inggris.pptxRefleksi pembelajaran guru bahasa inggris.pptx
Refleksi pembelajaran guru bahasa inggris.pptx
SholahuddinAslam
 
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdfppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
setiatinambunan
 
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdfPPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
SdyokoSusanto1
 
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Fathan Emran
 
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDFJUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
budimoko2
 
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
Nur afiyah
 
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptx
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptxPemaparan budaya positif di sekolah.pptx
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptx
maulatamah
 
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOKPENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
GusniartiGusniarti5
 
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docxLaporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
RUBEN Mbiliyora
 

Recently uploaded (20)

Chapter 19 Intermediate Accounting Kieso
Chapter 19 Intermediate Accounting KiesoChapter 19 Intermediate Accounting Kieso
Chapter 19 Intermediate Accounting Kieso
 
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamiiAksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
 
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada AnakDefenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
 
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdfPpt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
 
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
 
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdekaKKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
 
Penjelasan tentang Tahapan Sinkro PMM.pptx
Penjelasan tentang Tahapan Sinkro PMM.pptxPenjelasan tentang Tahapan Sinkro PMM.pptx
Penjelasan tentang Tahapan Sinkro PMM.pptx
 
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdfLaporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
 
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
 
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
 
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdfSeminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
 
Refleksi pembelajaran guru bahasa inggris.pptx
Refleksi pembelajaran guru bahasa inggris.pptxRefleksi pembelajaran guru bahasa inggris.pptx
Refleksi pembelajaran guru bahasa inggris.pptx
 
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdfppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
 
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdfPPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
 
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
 
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDFJUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
 
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
 
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptx
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptxPemaparan budaya positif di sekolah.pptx
Pemaparan budaya positif di sekolah.pptx
 
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOKPENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
 
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docxLaporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
 

Peranan aswaja dalam menangani globalisasi ekonomi

 • 1. Disediakan oleh PROF. MADYA DR. PATMAWATI IBRAHIM PROF. MADYA SR. DR WAN ZAHARI WAN YUSOF DR. MAIMUNAH ALI DR. ABD RAHMAN AHMAD FAKULTI PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN PERNIAGAAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) patmawati@uthm.edu.my PERANAN AHLI SUNNAH WAL JAMAAH DALAM MENANGANI CABARAN GLOBALISASI EKONOMI Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
 • 2. KANDUNGAN 1. KONSEP GLOBALISASI 2. MATLAMAT GLOBALISASI 3. KONSEP DAN CIRI-CIRI GLOBALISASI EKONOMI 4. KEPENTINGAN GLOBALISASI EKONOMI 5. KESAN GLOBALISASI EKONOMI 6. BAGAIMANA ASWJ MENANGANI KESAN GLOBALISASI EKONOMI- 7. KESIMPULAN
 • 3. KONSEP GLOBALISASI  Takrif Menurut Kamus Dewan, globalisasi membawa maksud "fenomena yang menjadikan dunia kelihatan mengecil dari segi perhubungan manusia disebabkan kepantasan perkembangan teknologi maklumat.”  Globalisasi merupakan satu proses untuk meletakkan dunia di bawah satu unit yang sama tanpa dibatasi oleh sempadan dan kedudukan geografi sesebuah negara. Melalui proses ini, dunia akhirnya tidak lagi mempunyai sempadan dengan ruang udara dan langit sesebuah negara itu terbuka luas untuk dimasuki oleh pelbagai maklumat yang disalurkan menerusi pelbagai perantaraan media komunikasi seperti internet, media elektronik, dan teknologi siber. Perkembangan ini memungkinkan perhubungan di antara sesebuah negara dengan negara yang lain dan perhubungan sesama manusia dapat dilakukan dalam tempoh yang singkat." [2]
 • 4. KONSEP GLOBALISASI  globalisasi merupakan satu proses yang berlaku secara semula jadi kesan daripada perubahan global. Cth:apabila komputer dan rangkaian Internet diperkenalkan sesebuah negara dihubungkan tanpa batas sempadan geografi lagi.  hubungan sosial, ekonomi dan politik di seluruh dunia yang menghubungkan kawasan yang jauh dalam apa cara keadaan dan peristiwa.
 • 5. MATLAMAT GLOBALISASI 1. menggalakkan kesaksamaan ekonomi dan pembangunan sesebuah negara. 2. menggalakkan pengeluaran produk dan perkhidmatan hasil daripada kerjasama di peringkat global. 3. kerjasama dalam bidang pendidikan.
 • 6. KONSEP DAN CIRI-CIRI GLOBALISASI EKONOMI  Globalisasi ekonomi merujuk kepada sempadan ekonomi antara Negara di dunia yang semakin runtuh dan seluruh dunia menjadi satu unit yang boleh dihubungkan dengan cepat mudah pantas dan rapat. -  Dikenali sebagai dunia tanpa sempadan - pertukaran maklumat dan komunikasi berlaku dengan mudah dan berkesan.  Melibatkan 2 perkara : i) Liberalisasi ekonomi – dasar pasaran bebas ii) Deregulasi ekonomi - Menghapuskan dasar perlindungan yang diamalkan oleh sebuah negara
 • 7. KONSEP DAN CIRI-CIRI GLOBALISASI EKONOMI (samb.)  ciri dan sifat utama globalisasi ekonomi ialah persaingan.  Bagi negara yang mahu terus maju maka ia harus bergiat aktif dengan melibatkan diri dalam keseluruhan ekonmi antarabangsa.  Globalisasi ekonomi menjadikan persaingan, pengeluaran, kawalan pasaran, pengurusan, teknologi dan modal insan turut menjadi global.  faktor-faktor pengeluaran bergerak mudah merentasi sempadan geo-politik negara lantas sempadan pasaran dan ekonomi dunia menjadi semakin mengecil
 • 8. KEPENTINGAN GLOBALISASI EKONOMI  meningkatnya perdagangan bebas dan meningkatnya hubungan antara pelaku ekonomi di pelbagai negara. - didorong oleh dasar domestik dan antarabangsa sesebuah negara yang membuka pintu perdagangan kepada negara luar.  meningkatkan jaringan hubungan perdagangan dan pelaburan kewangan antarabangsa - perkembangan teknologi dan peluang ekonomi yang wujud dalam sesebuah negara.  Meningkatkan elemen-elemen kreativiti dan inovasi yang tinggi - globalisasi ekonomi menuntut kita melakukan perubahan berubah dari masa ke semasa. Negara perlu memiliki kelebihan bersaing (competitive edge) dalam pasaran antarabangsa bagi memastikan negara mampu berhadapan dengan cabaran persaingan ekonomi sejagat yang semakin meningkat.  Meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara.
 • 9. Hakikatnya..  Tiada mana-mana negara pun yang mampu mengasingkan diri daripada globalisasi ekonomi. Justeru, rangka pembangunan ekonomi nasional mestilah terus bersifat dinamik, kreatif dan inovatif bagi memastikan ekonomi negara dapat bertindak balas terhadap perubahan dan cabaran ekonomi global yang semakin kompetitif sifatnya.
 • 10. KESAN GLOBALISASI EKONOMI (1) Kesan positif : i. Perdagangan bebas ii. Perluasan pasaran iii. Pemindahan teknologi iv. Aliran buruh v. Menggalakkan persaingan vi. Peningkatan kualiti produk vii. Menambah Keupayaan Modal Dalam Negara
 • 11. KESAN GLOBALISASI EKONOMI (2) Kesan negatif i. Penjajahan Baru Ekonomi ii. Penguasaan ekonomi Negara oleh syarikat- syarikat MNC. iii. Terdedah kepada masalah kegawatan ekonomi. iv. Kesukaran mengawal aliran modal asing v. Tekanan Ekonomi dan Bebanan Kepada Golongan / negara2 Miskin vi. Ancaman kepada barangan, perkhidmatan dan budaya tempatan. vii. Ancaman kepada pengusaha2 tempatan, khususnya SME viii. Sistem kewangan dan perbankan berasaskan
 • 12. ISU YANG TIMBUL DARI KESAN GLOBALISASI EKONOMI 1) Dunia bukan Islam menguasai sistem kewangan dan perdagangan dunia – berleluasanya sistem riba. - kemampuan teknologi. - pengurusan maklumat sistem - kekuatan ketenteraan - sistem telekomunikasi dan media massa 2) Keraguan dalam melaksanakan sistem ekonomi Islam dalam kalangan umat Islam sendiri. 3) Perpecahan dalam kalangan umat Islam sendiri.
 • 13.  BAGAIMANA ASWJ MENANGANI KESAN GLOBALISASI EKONOMI
 • 14.
 • 15. Definisi Manhaj Menurut Istilah : • Kaedah-kaedah dan ketentuan-ketentuan yang digunakan bagi setiap pembelajaran ilmiyyah. Definisi Manhaj Menurut Bahasa: • Jalan yang jelas dan terang. Allah Ta’ala berfirman : ً‫اج‬َ‫ه‬ْ‫ن‬ِ‫م‬َ‫و‬ ً‫ة‬َ‫ع‬ْ‫ر‬ِ‫ش‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬‫ن‬ِ‫م‬ ‫ا‬َ‫ن‬ْ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ج‬ ٍّ‫ل‬ُ‫ك‬ِ‫ل‬‫ا‬ Maksudnya : Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang.
 • 16.
 • 17. PANDANGAN ISLAM TERHADAP GLOBALISASI  Pertama: Globalisasi hanya baru dari sudut istilah, tidak dari sudut maksudnya. Ini kerana pertukaran, pemindahan dan perkongsian dalam pelbagai medium sudah berlaku di antara manusia sejak sejarah mula dicatit. Bahkan antara tujuan Allah Subhanahu wa Ta‘ala mencipta manusia adalah untuk mereka saling “berglobalisasi” sepertimana firman-Nya:  َ‫ع‬َ‫ج‬ َ‫و‬ ‫ى‬َ‫ث‬‫ن‬ُ‫أ‬ َ‫و‬ ٍ‫ر‬َ‫ك‬َ‫ذ‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬‫َا‬‫ن‬ْ‫ق‬َ‫ل‬َ‫خ‬ ‫ا‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬ ُ‫اس‬َّ‫ن‬‫ال‬ ‫ا‬َ‫ه‬ُّ‫ي‬َ‫اأ‬َ‫ي‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬ ‫وا‬ُ‫ف‬ َ‫ار‬َ‫ع‬َ‫ت‬ِ‫ل‬ َ‫ل‬ِ‫ئ‬‫ا‬َ‫ب‬َ‫ق‬ َ‫و‬ ‫ا‬ً‫ب‬‫و‬ُ‫ع‬ُ‫ش‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬‫َا‬‫ن‬ْ‫ل‬َ‫م‬ َ‫ر‬ْ‫ك‬َ‫أ‬ْ‫م‬ُ‫ك‬ ٌ‫ير‬ِ‫ب‬َ‫خ‬ ٌ‫م‬‫ي‬ِ‫ل‬َ‫ع‬ َ َّ‫اَّلل‬ َّ‫ن‬ِ‫إ‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬‫ا‬َ‫ق‬ْ‫ت‬َ‫أ‬ ِ َّ‫اَّلل‬ َ‫د‬ْ‫ن‬ِ‫ع‬.  Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu dengan yang lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih taqwanya di antara kamu, (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mendalam PengetahuanNya (akan keadaan dan amalan kamu).
 • 18. PANDANGAN TERHADAP GLOBALISASI  Kedua: Globalisasi tidak seluruhnya membawa manfaat dan tidak seluruhnya membawa mudarat. Ia bercampur aduk antara manfaat dan mudarat, antara positif dan negatif.  Ketiga: Walaupun globalisasi pada asalnya bermaksud pertukaran, pemindahan dan perkongsian antara negara, realiti menunjukkan bahawa ia tidak wujud dalam bentuk dua hala yang adil. Sebaliknya, ada negara yang bersifat “mengglobalisasi” dan ada negara yang bersifat “diglobalisasi”. --------------------------------- *mengglobalisasi: negara yang menyebarkan ilmu, pemikiran, ekonomi, kebudayaan dan agama mereka kepada negara lain. Ada pun “ diglobalisasi : negara yang bersifat hanya menerima ilmu, pemikiran, ekonomi, kebudayaan dan agama dari negara yang “mengglobalisasi” tanpa menilai sama ada ia membawa manfaat atau mudarat.
 • 19. PANDANGAN TERHADAP GLOBALISASI  Seorang tokoh Islam, Dr. Yusufal-Qaradawi berpendapat: "Adapun globalisasi, kami melihat - berdasarkan seruannya sehingga ke hari ini - ia adalah pemaksaan penguasaan politik, ekonomi, budaya dan sosial daripada Amerika Syarikat terhadap dunia, khususnya dunia timur dan dunia ketiga, bahkan secara lebih khusus, dunia Islam."
 • 20. MENANGANI KESAN GLOBALISASI EKONOMI Penyelesaian melalui pelaksanaan sistem ekonomi Islam yang berasaskan kesaksamaan (equity) dan keadilan (justice) untuk semua berteraskan al-Quran dan as-sunnah. 1) Penegasan konsep Islamic rationality (akal + garis panduan shariah) 2) Pengamalan sistem ekonomi Islam berkaitan suruhan / galakan dan larangan dalam bermuamalat Suruhan – wajib, sunat, harus larangan – haram, makruh 3) 3 Prinsip keadilan dalam sistem ekonomi Islam : i. Keadilan dalam pengeluaran ii. Keadilan dalam penggunaan, iii. Keadilan dan kebajikan dalam agihan – functional dan transfer payment
 • 21. 3) Pelaksanaan 3 prinsip dalam makroekonomi Islam i) Prinsip 1 : Takaful atau ta'awun: saling bantu membantu. Ii) Prinsip 2 : Keseimbangan fundamental atau asas ekonomi. iii) Prinsip 3 : Hisbah – timbang tara yg boleh mengawal ekploitasi pembekal ke atas pasaran. MENANGANI KESAN GLOBALISASI EKONOMI
 • 22. KESIMPULAN SISTEM EKONOMI ISLAM PERLU DILAKSANAKAN UNTUK MENGATASI CABARAN GLOBALISASI. Apa yang perlu dilakukan: 1. Mempromosi dan mengetengahkan sistem ekonomi Islam, 2. Mendidik masyarakat tentang sistem ekonomi Islam, dan, 3. Melaksanakan sistem ekonomi Islam dalam masyarakat.