SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
Download to read offline
Mga Batayang Kaalaman 
sa Pananaliksik 
Ang pananaliksik bilang 
isang disiplina ay mahalaga sa pag-unlad 
ng isang bansa. Ito ay may 
malaking papel na ginagampanan sa 
pag-unlad ng komunidad, kalakalan, 
edukasyon, pulitika at iba pa.
Sa kasalukuyan, maraming 
mag-aaral ang nahihirapan 
sa pagsulat ng papel sa 
pananaliksik at isa ito sa 
dahilan kaya masusi itong 
tinatalakay.
Kahulugan ng Pananaliksik 
Ayon kay Aquino(1974), ang 
pananaliksik ay isang maingat at sistematikong 
paghahanap ng kaukulang impormasyon o datos 
sa tiyak na paksang pag-aaralan. 
Ipinahayag naman nina Manuel at 
Medel(1976) na ang pananaliksik ay isang 
proseso ng paglilikom ng mga datos o 
impormasyon para malutas ang isang partikular 
o tiyak na suliranin sa isang siyentipikong 
paraan.
Si Perel (Sanchez, 1980) ay nagbigay 
ng kahulugan sa pananaliksik bilang 
sistematikong pag-aaral o pagsisiyasat bilang 
pagsagot sa mga tanong na ginawa ng 
mananaliksik 
Sina Treece at Treece (1977) ay 
nagbigay puna na ang pananaliksik ay isang 
pagtatangkang makahanap ng mga solusyon 
sa mga suliranin. Ito ay tinipong mga datos sa 
kontroladong sitwasyon para sa 
pagpapaliwanag at pagbibigay ng prediksyon.
Si Parel(Sanchez 1980) ay nagbigay ng kahulugan sa 
pananaliksik bilang sistematikong pag-aaral o pagsisiyasat bilang pag 
sagot sa mga tanong na ginawa ng mananaliksik. 
Sina Atienza at iba pa (1996) ng 
Unibersidad ng Pilipinas ay bumuo ng isang 
praktikal na depinisyon ng pananaliksik. Ayon sa 
kanila, ang pananaliksik ay ang matiyaga, 
maingat, sistematiko, mapanuri, at kritikal na 
pagsisiyasat o pag-aaral tungkol sa isang bagay, 
konsepto, kagawian, problema, isyu o aspekto ng 
kultura at lipunan. 
Sina Treece at Treece(1970) ay nagbigay ng puna na ang 
pananaliksik ay isang pagtatangkang makahanap ng mga solusyon sa mga 
suliranin.
Batay naman sa kahulugang 
matatagpuan sa ensayklopidya, ang 
pananaliksik ay isang aktibo, matiyaga at 
sistematikong proseso ng pagsisiyasat para 
makatuklas, makapagbigay ng interpretasyon 
o baguhin ang katotohanan, pangyayari, asal, 
teorya o makagawa ng praktikal na 
aplikasyon sa tulong ng mga makatotohanang 
pangyayari, batas o teorya. Ang terminong 
pananaliksik ay ginagamit din sa 
paglalarawan ng mga tinipong impormasyon 
tungkol sa isang partikular na paksa.
Bilang kongklusyon, ang pananaliksik batay 
sa ibinigay na iba’t ibang kahulugan ay isang 
sistematiko at siyentapikong proseso ng 
pangangalap, pagsusuri, pag-aayos, pag-oorganisa 
at pagpapakahulugan ng mga datos tungo sa 
paglutas ng suliranin, pagpapatotoo ng prediksyon 
at pagpapatunay sa imbensyong nagawa ng tao.
Mga Katangian ng Pananaliksik 
 Ang pananaliksik ay sistematiko. Ito’y 
sumusunod sa maayos at makabuluhang 
proseso na nagbubunsod sa pagtuklas ng 
katotohanan, solusyon sa suliranin o anuman na 
naglalayong matuklasan ang bagay na 
hinahanapan kasagutan. 
Ang pananaliksik ay kontrolado. Ito’y hindi 
isang ordinaryong problema na madaling 
lutasan. Pinaplano itong mabuti at ang bawat 
hakbang pinag-iisipan kaya hindi pwedeng 
manghula ng resulta ng pag-aaral na 
isinasagawa.
 Ang pananaliksik ay empirikal. Ipinapakita rito na 
kapag ang lahat ng mga datos ay kumpleto na, ang mga 
ebidensya ay handa na upang mapatunayan o 
mapatunayan o mapasinungalingan ang binuong 
hipotesis sa umpisa pa lamang ng pagsisiyasat. Ang mga 
empirikal na datos na ito ay magsisilbing batayan sa 
pagbuo ng kongklusyon. 
 Ang pananaliksik ay pagsusuri. Ito’y masusuri sa pag-aaral 
sa mga datos na kwantitatibo at kwalitatibo. 
Sinasabing kwantitatibo kapag ang pagsusuri ay 
nakatuon sa pagkalkula ng mga bilang na ginagamit 
samantalang ang kwalitatib ay tumutukoy sa malinaw 
at tiyak na pagbibigay ng kuru-kuro o interpretasyon.
Ang pananaliksik ay obhetibo, walang 
kinikilingan at lohikal. Ipinakikita sa pahayag na 
ito na ang anumang resulta ng pag-aaral ay may 
sapat na batayan at hindi salig sa sariling opinyon 
ng mananaliksik. 
 Ang pananaliksik ay ginagamitan ng hipotesis. Ayon kay 
Gay (1976), ang hipotesis ay pansamantala o temporaryong 
pagpapaliwanag sa isang tiyak na kaasalan, bagay na hindi 
pangkaraniwan, pangyayaring naganap na o magaganap pa 
lamang.
Tungkulin at Responsibilidad ng Mananaliksik 
Ang mananaliksik ay may mga tungkulin 
at responsibilidad na dapat isaalang-alang upang 
maging matagumpay sa gagawing pananaliksik. 
. 
A. Katangian ng isang mananaliksik 
 Ang isang mananaliksik ay masigasig. 
Napakaraming impormasyong makukuha sa 
gagawing pananaliksik subalit kailangang 
pagtiyagaan at pagsikapang makuha ang mga aklat, 
dyornal, magasin, tesis at disertasyon na 
makakatulong sa paksang pag-aaralan.
Ang mananaliksik ay masinop. Pagkatapos na 
makakuha ang lahat ng impormasyong kailangan 
sa gagawing pananaliksik, sikaping maging maayos 
at organisado ang pagtatala ng mga impormasyon. 
Ang mananaliksik ay masistema. 
Mahihiwatigan sa kilos at gawi ng manunulat 
kung nakaprograma ang lahat ng gagawin niya 
sa pananaliksik. 
Ang mananaliksik ay mapamaraan. Kailangang 
marunong dumiskarte sa sarili ang 
mananaliksik. 
 Ang mananaliksik ay magaling magsiyasat. 
Ang mga impormasyong nakuha ay tinitimbang 
nang mabuti kung nararapat o di- nararapat 
isama.
Ang mananaliksik ay may pananagutan. 
Ang mga awtoridad o eksperto at ang 
mga manunulat na ginagamit sa 
pananaliksik ay dapat kinikilala. 
B. Responsibilidad ng isang mananaliksik 
Ang bawat pagkilos o anumang gawain 
ay may kaakibat na obligasyon at 
responsibilidad. Hindi sapat na matapos 
at mabuo lamang ang sulating 
pananaliksik nang walang obligasyon ang 
mananaliksik.
Narito ang ilang responsibilidad na 
kailangang niyang isaalang-alang: 
Huwag mangopya ng mga 
impormasyong gagamitin sa 
sulating pananaliksik. May 
batas tayo na nagpaparusa sa 
tuwirang pangongopya ng 
impormasyon na hindi 
kinikilala ang tunay na 
sumulat nito.
Plagiarism – ang tuwirang pangongopya ng 
impormasyon. Ayon kay atienza at iba pa ang 
plagiarism ay : 
• Tuwirang paggamit ng orihinal na termino o salita 
na hindi ginagamitan ng bantas na pinipi at hindi 
binanggit ang pinaghanguan; 
• Panghihiram ng mga ideya o pangungusap at 
pinalitan lamang ang pagkakapahayag ngunit hindi 
kinilala ang pinaghanguan; 
• Pamumulot ng mga ideya mula sa ibat ibang 
mananaliksik o manunulat at pinagsama-sama 
lamang ang mga ito subalit hindi itinala ang 
pinaghanguang datos;
• Pagsasalin ang mga termino na nasa ibang wika 
na inangkin at hindi itinala na salin ang mga ito; 
at 
• Pagnanakaw ng bahagi ng isang disenyo, 
banghay, himig nang hindi kinikilala ang 
pagbabatayan ng ibang mananaliksik subalit 
inangkin na siya ang naghagilap ng mga datos na 
ito. 
 Humingi ng permiso o pahintulot sa manunulat 
ng akdang gagamitin sa pananaliksik. 
 Isulat ang pangalan ng manunulat at ang taon ng 
pagkakalathala ng tekstong pinaghanguan ng 
ideya o mga impormasyon.
 Gumawa ng bibliograpiya sa mga 
gumamit na sangguniang bilang 
pagpapatunay na may sapat na 
batayan ang ginawang pananaliksik. 
Sikaping maging matapat sa 
paglalahad ng resulta ng isinagawang 
pag-aaral. 
 Sundin ang prosesong inaprubahan 
ng tagapayo sa paggawa ng 
pananaliksik.
Mga Bahagi ng Pananaliksik 
Ang sulating pananaliksik ay may sinusunod na mga 
bahagi na ginagamit na gabay ng mga mananaliksik. 
Kontrolado ang sulating ito kaya hindi magagawa ng 
manunulat na manipulahin ito. Naririto ang mga bahagi na 
gabay sulating pananaliksik. 
Kaligiran ng Pananaliksik 
A. Panimula –Mababasa sa panimula ang presentasyon o paglalahad ng 
suliranin. 
B. Paglalahad ng suliranin - Ipinaliwanag sa bahagi ng panimula ang 
kahalagahan ng paksang pag-aaralan at ang kaligirang kasaysayan nito kaya 
sa bahagi ng paglalahad ng suliranin ay makikita ang pangkalahatang 
suliranin ng paksang pag-aaralan.
C. Layunin at kahalagahan ng pag-aaral – tinatalakay at 
kahalagahan ng buong pag-aaral at kung ano ang magiging 
kontribusyon nito sa larangan ng edukasyon at siyensya. 
Binabanggit din kung sino ang makikinabang at ang posibleng 
implikasyon ng pag-aaral na gagawin sa mga taong tintukoy na 
makikinabang . 
D. Batayang konseptwal/teoretikal – Ipinaliwanag ni 
Kerlinger (1973) na ang teoretikal o konseptwal na 
balangkas na kailangan sa isang sulating pananaliksik ay 
tumutukoy set ng pagkakaugnay na konsepto, teorya, 
kahulugan at proporsyon na pagpapakita sa sistematikong 
pananaw ng penomena sa pamamagitan ng pagtukoy sa 
relasyon o kaugnayan ng mga baryabol sa paksang pag-aaralan.
E. Saklaw at limitasyon ng pag-aaral – Inilalahad ng 
mananaliksik sa bahaging ito kung sino ang 
tagatugon na gagamitin sa isasagawang pag-aaral, 
saan at kailan ito gagawin. 
F. Kahulugan ng mga Katawagan – May mga salita o 
konseptong ginagamit sa pag-aaral na kailangang isa 
– isahin at ipaliwanag ang kahulugan upang 
maunawaan ng mambabasa kung paano ginagamit 
ang salita o konsepto sa paksang pag-aaralan.
Mga Kaugnay na Literatura at 
Pag-aaral 
Isa sa mahalagang bahagi ng pananaliksik ang pag-aaral sa 
mga kaugnay sa literatura. May ibat ibang sistema sa pag-aayos ng 
mga kaugnay na literatura. Naririto ang pamantayan sa paghahanap 
ng mga datos kailangan sa pananaliksik. 
A. Sikaping makabago at napapanahon ang mga sangguniang gagamitin sa 
pananaliksik. 
B. Dapat na may kaugnayan sa isasagawang pananaliksik ang mga kukuning 
sanggunian. 
C. Kailangang may sapat na bilang ng mga sanggunian na makatugon sa paksang 
pag-aaralan.
Pamamaraan 
Ipinaliliwanag ng mananaliksik sa bahaging ito ang 
disenyo o metodolohiya sa pagsasagawa ng pananaliksik na 
maaaring palarawan , historikal o kaya’y eksperimental. 
Pagsusuri,Paglalahad at Interpretasyon ng mga Datos 
Tinatalakay sa bahaging ito ang resulta ng pananaliksik. 
Makikita ang paglalaahad ng mga datos paraan ng pagsusuri nito 
at pagbibigay ng interpretasyon. Inilalatag din sa bahaging ito ang 
paggamit ng talahanayan at mga grap sa pagpapakita ng mga 
datos.
Paglalagom , Kongklusyon at Rekomendasyon 
Hindi lahat ng ginawa sa pananaliksik ay isinasama sa 
bahaging ito. Pinipili lamang ang mahalagang bahagi na punto ng 
pag-aaral at inilalahad ang kongklusyon sa pag-aaral na ginawa. 
Sa kabilang banda dapat na maipakita ng mananaliksik ang 
kaibahan ng pagbibigay ng resulta sa pagbibigay ng kongklusyon. 
Ipinahahayag sa rekomendasyon ang mga obserbasyon sa 
ginawang pag-aaral at nagbibigay ng mga mungkahi ang mananaliksik na 
maaaring gawin pa ng ibang mananaliksik sa paksa o porsyon na 
pananaliksik na maaring ipagpatuloy na hindi nagawa dahil sa limitasyon 
ng pag aaral .

More Related Content

What's hot

Kahulugan at Kahalagahan ng Panunuring Pampanitikan ; Katangian ng isang Mahu...
Kahulugan at Kahalagahan ng Panunuring Pampanitikan ; Katangian ng isang Mahu...Kahulugan at Kahalagahan ng Panunuring Pampanitikan ; Katangian ng isang Mahu...
Kahulugan at Kahalagahan ng Panunuring Pampanitikan ; Katangian ng isang Mahu...Karen Fajardo
 
Mga bahagi ng pananaliksik
Mga bahagi ng pananaliksikMga bahagi ng pananaliksik
Mga bahagi ng pananaliksikMicah January
 
PAGSUSURI SA MGA AKDANG MAPANGHIMAGSIK SA PANITIKANG FILIPINO
PAGSUSURI SA MGA AKDANG MAPANGHIMAGSIK SA PANITIKANG FILIPINOPAGSUSURI SA MGA AKDANG MAPANGHIMAGSIK SA PANITIKANG FILIPINO
PAGSUSURI SA MGA AKDANG MAPANGHIMAGSIK SA PANITIKANG FILIPINONimpha Gonzaga
 
Mga bantog na manunulat
Mga bantog na manunulatMga bantog na manunulat
Mga bantog na manunulatArlyn Anglon
 
Proseso at-yugto-ng-pagsulat
Proseso at-yugto-ng-pagsulatProseso at-yugto-ng-pagsulat
Proseso at-yugto-ng-pagsulatsjbians
 
Mga hakbang sa Pagbasa
Mga hakbang sa Pagbasa Mga hakbang sa Pagbasa
Mga hakbang sa Pagbasa Mariel Bagsic
 
Mga Teoryang Pampanitikan
Mga Teoryang PampanitikanMga Teoryang Pampanitikan
Mga Teoryang PampanitikanAdmin Jan
 
Disenyo at Pamamaraan ng Pananaliksik
Disenyo at Pamamaraan ng PananaliksikDisenyo at Pamamaraan ng Pananaliksik
Disenyo at Pamamaraan ng PananaliksikHanna Elise
 
Mga Pananaw at Teoryang Pampanitikan
Mga Pananaw at Teoryang PampanitikanMga Pananaw at Teoryang Pampanitikan
Mga Pananaw at Teoryang PampanitikanJohn Jarrem Pasol
 
Etikal na pananaliksik at mga responsibilidad ng mananaliksik
Etikal na pananaliksik at mga responsibilidad ng mananaliksik Etikal na pananaliksik at mga responsibilidad ng mananaliksik
Etikal na pananaliksik at mga responsibilidad ng mananaliksik Muel Clamor
 
Ang Pagbuo Ng Konseptong Papel
Ang Pagbuo Ng Konseptong PapelAng Pagbuo Ng Konseptong Papel
Ang Pagbuo Ng Konseptong Papelallan jake
 
Mga Teorya at Dulog sa Pagsusuring Pampanitikan
Mga Teorya at Dulog sa Pagsusuring PampanitikanMga Teorya at Dulog sa Pagsusuring Pampanitikan
Mga Teorya at Dulog sa Pagsusuring PampanitikanPaula Jane Castillo
 
Ang Filipino Bilang Wikang Pambansa
Ang Filipino Bilang Wikang PambansaAng Filipino Bilang Wikang Pambansa
Ang Filipino Bilang Wikang PambansaJewel del Mundo
 

What's hot (20)

Banaag at sikat
Banaag at sikatBanaag at sikat
Banaag at sikat
 
Paksang pampananaliksik
Paksang pampananaliksikPaksang pampananaliksik
Paksang pampananaliksik
 
Ako ang Daigdig
Ako ang DaigdigAko ang Daigdig
Ako ang Daigdig
 
Pananaliksik
PananaliksikPananaliksik
Pananaliksik
 
Kahulugan at Kahalagahan ng Panunuring Pampanitikan ; Katangian ng isang Mahu...
Kahulugan at Kahalagahan ng Panunuring Pampanitikan ; Katangian ng isang Mahu...Kahulugan at Kahalagahan ng Panunuring Pampanitikan ; Katangian ng isang Mahu...
Kahulugan at Kahalagahan ng Panunuring Pampanitikan ; Katangian ng isang Mahu...
 
Mga bahagi ng pananaliksik
Mga bahagi ng pananaliksikMga bahagi ng pananaliksik
Mga bahagi ng pananaliksik
 
PAGSUSURI SA MGA AKDANG MAPANGHIMAGSIK SA PANITIKANG FILIPINO
PAGSUSURI SA MGA AKDANG MAPANGHIMAGSIK SA PANITIKANG FILIPINOPAGSUSURI SA MGA AKDANG MAPANGHIMAGSIK SA PANITIKANG FILIPINO
PAGSUSURI SA MGA AKDANG MAPANGHIMAGSIK SA PANITIKANG FILIPINO
 
Mga bantog na manunulat
Mga bantog na manunulatMga bantog na manunulat
Mga bantog na manunulat
 
Ang panitikan
Ang panitikanAng panitikan
Ang panitikan
 
Proseso at-yugto-ng-pagsulat
Proseso at-yugto-ng-pagsulatProseso at-yugto-ng-pagsulat
Proseso at-yugto-ng-pagsulat
 
Mga hakbang sa Pagbasa
Mga hakbang sa Pagbasa Mga hakbang sa Pagbasa
Mga hakbang sa Pagbasa
 
Mga Teoryang Pampanitikan
Mga Teoryang PampanitikanMga Teoryang Pampanitikan
Mga Teoryang Pampanitikan
 
Pananaliksik 1
Pananaliksik 1Pananaliksik 1
Pananaliksik 1
 
Pagsasaling wika
Pagsasaling wikaPagsasaling wika
Pagsasaling wika
 
Disenyo at Pamamaraan ng Pananaliksik
Disenyo at Pamamaraan ng PananaliksikDisenyo at Pamamaraan ng Pananaliksik
Disenyo at Pamamaraan ng Pananaliksik
 
Mga Pananaw at Teoryang Pampanitikan
Mga Pananaw at Teoryang PampanitikanMga Pananaw at Teoryang Pampanitikan
Mga Pananaw at Teoryang Pampanitikan
 
Etikal na pananaliksik at mga responsibilidad ng mananaliksik
Etikal na pananaliksik at mga responsibilidad ng mananaliksik Etikal na pananaliksik at mga responsibilidad ng mananaliksik
Etikal na pananaliksik at mga responsibilidad ng mananaliksik
 
Ang Pagbuo Ng Konseptong Papel
Ang Pagbuo Ng Konseptong PapelAng Pagbuo Ng Konseptong Papel
Ang Pagbuo Ng Konseptong Papel
 
Mga Teorya at Dulog sa Pagsusuring Pampanitikan
Mga Teorya at Dulog sa Pagsusuring PampanitikanMga Teorya at Dulog sa Pagsusuring Pampanitikan
Mga Teorya at Dulog sa Pagsusuring Pampanitikan
 
Ang Filipino Bilang Wikang Pambansa
Ang Filipino Bilang Wikang PambansaAng Filipino Bilang Wikang Pambansa
Ang Filipino Bilang Wikang Pambansa
 

Viewers also liked

Mabisang pagsusulat 2013 (with cyber crime law)
Mabisang pagsusulat 2013 (with cyber crime law)Mabisang pagsusulat 2013 (with cyber crime law)
Mabisang pagsusulat 2013 (with cyber crime law)Jackie Vacalares
 
Introduksyon sa pananaliksik wika at panitikan
Introduksyon sa pananaliksik wika at panitikanIntroduksyon sa pananaliksik wika at panitikan
Introduksyon sa pananaliksik wika at panitikanEmma Sarah
 
Module 6.6 araling panglipunan
Module 6.6 araling panglipunanModule 6.6 araling panglipunan
Module 6.6 araling panglipunanNoel Tan
 
Kabanata 1 sa pananaliksik (suliranin at kaligiran)
Kabanata 1 sa pananaliksik (suliranin at kaligiran)Kabanata 1 sa pananaliksik (suliranin at kaligiran)
Kabanata 1 sa pananaliksik (suliranin at kaligiran)NicoleGala
 
THESIS (Pananaliksik) Tagalog
THESIS (Pananaliksik) TagalogTHESIS (Pananaliksik) Tagalog
THESIS (Pananaliksik) Tagaloghm alumia
 

Viewers also liked (6)

Mabisang pagsusulat 2013 (with cyber crime law)
Mabisang pagsusulat 2013 (with cyber crime law)Mabisang pagsusulat 2013 (with cyber crime law)
Mabisang pagsusulat 2013 (with cyber crime law)
 
Introduksyon sa pananaliksik wika at panitikan
Introduksyon sa pananaliksik wika at panitikanIntroduksyon sa pananaliksik wika at panitikan
Introduksyon sa pananaliksik wika at panitikan
 
Pananaliksik
PananaliksikPananaliksik
Pananaliksik
 
Module 6.6 araling panglipunan
Module 6.6 araling panglipunanModule 6.6 araling panglipunan
Module 6.6 araling panglipunan
 
Kabanata 1 sa pananaliksik (suliranin at kaligiran)
Kabanata 1 sa pananaliksik (suliranin at kaligiran)Kabanata 1 sa pananaliksik (suliranin at kaligiran)
Kabanata 1 sa pananaliksik (suliranin at kaligiran)
 
THESIS (Pananaliksik) Tagalog
THESIS (Pananaliksik) TagalogTHESIS (Pananaliksik) Tagalog
THESIS (Pananaliksik) Tagalog
 

Similar to Mga batayang kaalaman

Filipino 130318055021-phpapp02 (1)
Filipino 130318055021-phpapp02 (1)Filipino 130318055021-phpapp02 (1)
Filipino 130318055021-phpapp02 (1)Ronnie Reintegrado
 
Sulating pananaliksik1
Sulating pananaliksik1Sulating pananaliksik1
Sulating pananaliksik1Allan Ortiz
 
Sulating pananaliksik1
Sulating pananaliksik1Sulating pananaliksik1
Sulating pananaliksik1Allan Ortiz
 
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptxPagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptxLlemorSoledSeyer1
 
Sulating pananaliksik
Sulating pananaliksikSulating pananaliksik
Sulating pananaliksikAllan Ortiz
 
PPT ng Group 5 komunikasyon-WPS Office.pptx
PPT ng Group 5 komunikasyon-WPS Office.pptxPPT ng Group 5 komunikasyon-WPS Office.pptx
PPT ng Group 5 komunikasyon-WPS Office.pptxLoida59
 
Ang Pananaliksik.pptx
Ang Pananaliksik.pptxAng Pananaliksik.pptx
Ang Pananaliksik.pptxricasandiego2
 
Pananaliksik unang hakbang Updated File
Pananaliksik unang hakbang Updated FilePananaliksik unang hakbang Updated File
Pananaliksik unang hakbang Updated FileAllan Ortiz
 
Q2_Introduksyon-sa-Pananaliksik-sa-Wika-at-Kulturang-Pilipino-1.pptx
Q2_Introduksyon-sa-Pananaliksik-sa-Wika-at-Kulturang-Pilipino-1.pptxQ2_Introduksyon-sa-Pananaliksik-sa-Wika-at-Kulturang-Pilipino-1.pptx
Q2_Introduksyon-sa-Pananaliksik-sa-Wika-at-Kulturang-Pilipino-1.pptxCRISTYMAEDETALO
 
Pananaliksik unang hakbang
Pananaliksik unang hakbangPananaliksik unang hakbang
Pananaliksik unang hakbangAllan Ortiz
 
Disenyo_At_Pamamaraan_ng_Pananaliksik.pptx
Disenyo_At_Pamamaraan_ng_Pananaliksik.pptxDisenyo_At_Pamamaraan_ng_Pananaliksik.pptx
Disenyo_At_Pamamaraan_ng_Pananaliksik.pptxIanCeasareTanagon
 
Ang Sulating Pananaliksik ARALIN 1.pptx
Ang Sulating Pananaliksik ARALIN 1.pptxAng Sulating Pananaliksik ARALIN 1.pptx
Ang Sulating Pananaliksik ARALIN 1.pptxJhenMaquirang
 
MODYUL 1 G11.pptx........................................
MODYUL 1 G11.pptx........................................MODYUL 1 G11.pptx........................................
MODYUL 1 G11.pptx........................................ferdinandsanbuenaven
 
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa PananaliksikPagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa PananaliksikEVAFECAMPANADO
 

Similar to Mga batayang kaalaman (20)

Filipino 130318055021-phpapp02 (1)
Filipino 130318055021-phpapp02 (1)Filipino 130318055021-phpapp02 (1)
Filipino 130318055021-phpapp02 (1)
 
Filipino
FilipinoFilipino
Filipino
 
Sulating pananaliksik1
Sulating pananaliksik1Sulating pananaliksik1
Sulating pananaliksik1
 
Sulating pananaliksik1
Sulating pananaliksik1Sulating pananaliksik1
Sulating pananaliksik1
 
Pananaliksik2
Pananaliksik2Pananaliksik2
Pananaliksik2
 
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptxPagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
 
Sulating pananaliksik
Sulating pananaliksikSulating pananaliksik
Sulating pananaliksik
 
PPT ng Group 5 komunikasyon-WPS Office.pptx
PPT ng Group 5 komunikasyon-WPS Office.pptxPPT ng Group 5 komunikasyon-WPS Office.pptx
PPT ng Group 5 komunikasyon-WPS Office.pptx
 
PANANALIKSIK.pptx
PANANALIKSIK.pptxPANANALIKSIK.pptx
PANANALIKSIK.pptx
 
Ang Pananaliksik.pptx
Ang Pananaliksik.pptxAng Pananaliksik.pptx
Ang Pananaliksik.pptx
 
Pananaliksik unang hakbang Updated File
Pananaliksik unang hakbang Updated FilePananaliksik unang hakbang Updated File
Pananaliksik unang hakbang Updated File
 
Filipino
FilipinoFilipino
Filipino
 
Q2_Introduksyon-sa-Pananaliksik-sa-Wika-at-Kulturang-Pilipino-1.pptx
Q2_Introduksyon-sa-Pananaliksik-sa-Wika-at-Kulturang-Pilipino-1.pptxQ2_Introduksyon-sa-Pananaliksik-sa-Wika-at-Kulturang-Pilipino-1.pptx
Q2_Introduksyon-sa-Pananaliksik-sa-Wika-at-Kulturang-Pilipino-1.pptx
 
PANANALIKSIK.pdf
PANANALIKSIK.pdfPANANALIKSIK.pdf
PANANALIKSIK.pdf
 
pananalksik.pptx
pananalksik.pptxpananalksik.pptx
pananalksik.pptx
 
Pananaliksik unang hakbang
Pananaliksik unang hakbangPananaliksik unang hakbang
Pananaliksik unang hakbang
 
Disenyo_At_Pamamaraan_ng_Pananaliksik.pptx
Disenyo_At_Pamamaraan_ng_Pananaliksik.pptxDisenyo_At_Pamamaraan_ng_Pananaliksik.pptx
Disenyo_At_Pamamaraan_ng_Pananaliksik.pptx
 
Ang Sulating Pananaliksik ARALIN 1.pptx
Ang Sulating Pananaliksik ARALIN 1.pptxAng Sulating Pananaliksik ARALIN 1.pptx
Ang Sulating Pananaliksik ARALIN 1.pptx
 
MODYUL 1 G11.pptx........................................
MODYUL 1 G11.pptx........................................MODYUL 1 G11.pptx........................................
MODYUL 1 G11.pptx........................................
 
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa PananaliksikPagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
 

More from Elain Cruz

Multicultural education
Multicultural educationMulticultural education
Multicultural educationElain Cruz
 
Elements of an effective essay
Elements of an effective essayElements of an effective essay
Elements of an effective essayElain Cruz
 
Presentation of Data and Frequency Distribution
Presentation of Data and Frequency DistributionPresentation of Data and Frequency Distribution
Presentation of Data and Frequency DistributionElain Cruz
 
Chapter 9 in Philippine Literature
Chapter 9 in Philippine LiteratureChapter 9 in Philippine Literature
Chapter 9 in Philippine LiteratureElain Cruz
 
The japanese period (1941 – 1945)
The japanese period (1941 – 1945)The japanese period (1941 – 1945)
The japanese period (1941 – 1945)Elain Cruz
 

More from Elain Cruz (7)

Multicultural education
Multicultural educationMulticultural education
Multicultural education
 
Elements of an effective essay
Elements of an effective essayElements of an effective essay
Elements of an effective essay
 
Dangling
Dangling Dangling
Dangling
 
Filipino
FilipinoFilipino
Filipino
 
Presentation of Data and Frequency Distribution
Presentation of Data and Frequency DistributionPresentation of Data and Frequency Distribution
Presentation of Data and Frequency Distribution
 
Chapter 9 in Philippine Literature
Chapter 9 in Philippine LiteratureChapter 9 in Philippine Literature
Chapter 9 in Philippine Literature
 
The japanese period (1941 – 1945)
The japanese period (1941 – 1945)The japanese period (1941 – 1945)
The japanese period (1941 – 1945)
 

Recently uploaded

FILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPT
FILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPTFILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPT
FILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPTJosieLebrino1
 
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulumFilipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulumDanicaHipulanHinol1
 
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaFilipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaJaysonKierAquino
 
FILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptx
FILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptxFILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptx
FILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptxKlarisReyes1
 
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxkaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxJelyTaburnalBermundo
 
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaFilipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaJaysonKierAquino
 
G8 AP Q4 Week 1-2 Unang Digmaang Pandaigdig.ppt
G8 AP Q4 Week 1-2 Unang Digmaang Pandaigdig.pptG8 AP Q4 Week 1-2 Unang Digmaang Pandaigdig.ppt
G8 AP Q4 Week 1-2 Unang Digmaang Pandaigdig.pptManilynPenaflorida
 
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptxFILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptxjaniceagam1
 
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptxMga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptxVincentNiez4
 
aralin1-konseptoatkatuturanngpagkamamamayan-citizenship-230512065109-63115093...
aralin1-konseptoatkatuturanngpagkamamamayan-citizenship-230512065109-63115093...aralin1-konseptoatkatuturanngpagkamamamayan-citizenship-230512065109-63115093...
aralin1-konseptoatkatuturanngpagkamamamayan-citizenship-230512065109-63115093...renliejanep
 
ilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptx
ilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptxilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptx
ilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptxdennissombilon1
 
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...MariaFeIntina
 
local_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdflocal_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdfAvelynDequilla1
 
bar Graph, Pie Graph, at Talahanayan.pptx
bar Graph, Pie Graph, at Talahanayan.pptxbar Graph, Pie Graph, at Talahanayan.pptx
bar Graph, Pie Graph, at Talahanayan.pptxChristineJaneWaquizM
 
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang ito
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang itoKABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang ito
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang itobryandomingo8
 
Kabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang ito
Kabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang itoKabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang ito
Kabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang itobryandomingo8
 
Mga Tungkuling Kaakibat ng mga Karapatan ng Mamamayang.pptx
Mga Tungkuling Kaakibat ng mga Karapatan ng Mamamayang.pptxMga Tungkuling Kaakibat ng mga Karapatan ng Mamamayang.pptx
Mga Tungkuling Kaakibat ng mga Karapatan ng Mamamayang.pptxAraceliBMacaraeg
 
science quarter 4 week 1 daily lesson log
science quarter 4 week 1 daily lesson logscience quarter 4 week 1 daily lesson log
science quarter 4 week 1 daily lesson logVirgilAcainGalario
 
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGEREPPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERECleahMaeFrancisco1
 
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres Bonifacio
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres BonifacioAng Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres Bonifacio
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres BonifacioJuleahMaraABorillo
 

Recently uploaded (20)

FILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPT
FILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPTFILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPT
FILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPT
 
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulumFilipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
 
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaFilipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
 
FILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptx
FILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptxFILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptx
FILIPINO 10 Q4 WEEK 1 EL FILIBUSTERISMO.pptx
 
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxkaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
 
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaFilipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
 
G8 AP Q4 Week 1-2 Unang Digmaang Pandaigdig.ppt
G8 AP Q4 Week 1-2 Unang Digmaang Pandaigdig.pptG8 AP Q4 Week 1-2 Unang Digmaang Pandaigdig.ppt
G8 AP Q4 Week 1-2 Unang Digmaang Pandaigdig.ppt
 
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptxFILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
 
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptxMga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
 
aralin1-konseptoatkatuturanngpagkamamamayan-citizenship-230512065109-63115093...
aralin1-konseptoatkatuturanngpagkamamamayan-citizenship-230512065109-63115093...aralin1-konseptoatkatuturanngpagkamamamayan-citizenship-230512065109-63115093...
aralin1-konseptoatkatuturanngpagkamamamayan-citizenship-230512065109-63115093...
 
ilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptx
ilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptxilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptx
ilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptx
 
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...
 
local_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdflocal_media6485474161169553927378678.pdf
local_media6485474161169553927378678.pdf
 
bar Graph, Pie Graph, at Talahanayan.pptx
bar Graph, Pie Graph, at Talahanayan.pptxbar Graph, Pie Graph, at Talahanayan.pptx
bar Graph, Pie Graph, at Talahanayan.pptx
 
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang ito
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang itoKABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang ito
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang ito
 
Kabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang ito
Kabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang itoKabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang ito
Kabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang ito
 
Mga Tungkuling Kaakibat ng mga Karapatan ng Mamamayang.pptx
Mga Tungkuling Kaakibat ng mga Karapatan ng Mamamayang.pptxMga Tungkuling Kaakibat ng mga Karapatan ng Mamamayang.pptx
Mga Tungkuling Kaakibat ng mga Karapatan ng Mamamayang.pptx
 
science quarter 4 week 1 daily lesson log
science quarter 4 week 1 daily lesson logscience quarter 4 week 1 daily lesson log
science quarter 4 week 1 daily lesson log
 
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGEREPPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
 
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres Bonifacio
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres BonifacioAng Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres Bonifacio
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres Bonifacio
 

Mga batayang kaalaman

 • 1. Mga Batayang Kaalaman sa Pananaliksik Ang pananaliksik bilang isang disiplina ay mahalaga sa pag-unlad ng isang bansa. Ito ay may malaking papel na ginagampanan sa pag-unlad ng komunidad, kalakalan, edukasyon, pulitika at iba pa.
 • 2. Sa kasalukuyan, maraming mag-aaral ang nahihirapan sa pagsulat ng papel sa pananaliksik at isa ito sa dahilan kaya masusi itong tinatalakay.
 • 3. Kahulugan ng Pananaliksik Ayon kay Aquino(1974), ang pananaliksik ay isang maingat at sistematikong paghahanap ng kaukulang impormasyon o datos sa tiyak na paksang pag-aaralan. Ipinahayag naman nina Manuel at Medel(1976) na ang pananaliksik ay isang proseso ng paglilikom ng mga datos o impormasyon para malutas ang isang partikular o tiyak na suliranin sa isang siyentipikong paraan.
 • 4. Si Perel (Sanchez, 1980) ay nagbigay ng kahulugan sa pananaliksik bilang sistematikong pag-aaral o pagsisiyasat bilang pagsagot sa mga tanong na ginawa ng mananaliksik Sina Treece at Treece (1977) ay nagbigay puna na ang pananaliksik ay isang pagtatangkang makahanap ng mga solusyon sa mga suliranin. Ito ay tinipong mga datos sa kontroladong sitwasyon para sa pagpapaliwanag at pagbibigay ng prediksyon.
 • 5. Si Parel(Sanchez 1980) ay nagbigay ng kahulugan sa pananaliksik bilang sistematikong pag-aaral o pagsisiyasat bilang pag sagot sa mga tanong na ginawa ng mananaliksik. Sina Atienza at iba pa (1996) ng Unibersidad ng Pilipinas ay bumuo ng isang praktikal na depinisyon ng pananaliksik. Ayon sa kanila, ang pananaliksik ay ang matiyaga, maingat, sistematiko, mapanuri, at kritikal na pagsisiyasat o pag-aaral tungkol sa isang bagay, konsepto, kagawian, problema, isyu o aspekto ng kultura at lipunan. Sina Treece at Treece(1970) ay nagbigay ng puna na ang pananaliksik ay isang pagtatangkang makahanap ng mga solusyon sa mga suliranin.
 • 6. Batay naman sa kahulugang matatagpuan sa ensayklopidya, ang pananaliksik ay isang aktibo, matiyaga at sistematikong proseso ng pagsisiyasat para makatuklas, makapagbigay ng interpretasyon o baguhin ang katotohanan, pangyayari, asal, teorya o makagawa ng praktikal na aplikasyon sa tulong ng mga makatotohanang pangyayari, batas o teorya. Ang terminong pananaliksik ay ginagamit din sa paglalarawan ng mga tinipong impormasyon tungkol sa isang partikular na paksa.
 • 7. Bilang kongklusyon, ang pananaliksik batay sa ibinigay na iba’t ibang kahulugan ay isang sistematiko at siyentapikong proseso ng pangangalap, pagsusuri, pag-aayos, pag-oorganisa at pagpapakahulugan ng mga datos tungo sa paglutas ng suliranin, pagpapatotoo ng prediksyon at pagpapatunay sa imbensyong nagawa ng tao.
 • 8. Mga Katangian ng Pananaliksik  Ang pananaliksik ay sistematiko. Ito’y sumusunod sa maayos at makabuluhang proseso na nagbubunsod sa pagtuklas ng katotohanan, solusyon sa suliranin o anuman na naglalayong matuklasan ang bagay na hinahanapan kasagutan. Ang pananaliksik ay kontrolado. Ito’y hindi isang ordinaryong problema na madaling lutasan. Pinaplano itong mabuti at ang bawat hakbang pinag-iisipan kaya hindi pwedeng manghula ng resulta ng pag-aaral na isinasagawa.
 • 9.  Ang pananaliksik ay empirikal. Ipinapakita rito na kapag ang lahat ng mga datos ay kumpleto na, ang mga ebidensya ay handa na upang mapatunayan o mapatunayan o mapasinungalingan ang binuong hipotesis sa umpisa pa lamang ng pagsisiyasat. Ang mga empirikal na datos na ito ay magsisilbing batayan sa pagbuo ng kongklusyon.  Ang pananaliksik ay pagsusuri. Ito’y masusuri sa pag-aaral sa mga datos na kwantitatibo at kwalitatibo. Sinasabing kwantitatibo kapag ang pagsusuri ay nakatuon sa pagkalkula ng mga bilang na ginagamit samantalang ang kwalitatib ay tumutukoy sa malinaw at tiyak na pagbibigay ng kuru-kuro o interpretasyon.
 • 10. Ang pananaliksik ay obhetibo, walang kinikilingan at lohikal. Ipinakikita sa pahayag na ito na ang anumang resulta ng pag-aaral ay may sapat na batayan at hindi salig sa sariling opinyon ng mananaliksik.  Ang pananaliksik ay ginagamitan ng hipotesis. Ayon kay Gay (1976), ang hipotesis ay pansamantala o temporaryong pagpapaliwanag sa isang tiyak na kaasalan, bagay na hindi pangkaraniwan, pangyayaring naganap na o magaganap pa lamang.
 • 11. Tungkulin at Responsibilidad ng Mananaliksik Ang mananaliksik ay may mga tungkulin at responsibilidad na dapat isaalang-alang upang maging matagumpay sa gagawing pananaliksik. . A. Katangian ng isang mananaliksik  Ang isang mananaliksik ay masigasig. Napakaraming impormasyong makukuha sa gagawing pananaliksik subalit kailangang pagtiyagaan at pagsikapang makuha ang mga aklat, dyornal, magasin, tesis at disertasyon na makakatulong sa paksang pag-aaralan.
 • 12. Ang mananaliksik ay masinop. Pagkatapos na makakuha ang lahat ng impormasyong kailangan sa gagawing pananaliksik, sikaping maging maayos at organisado ang pagtatala ng mga impormasyon. Ang mananaliksik ay masistema. Mahihiwatigan sa kilos at gawi ng manunulat kung nakaprograma ang lahat ng gagawin niya sa pananaliksik. Ang mananaliksik ay mapamaraan. Kailangang marunong dumiskarte sa sarili ang mananaliksik.  Ang mananaliksik ay magaling magsiyasat. Ang mga impormasyong nakuha ay tinitimbang nang mabuti kung nararapat o di- nararapat isama.
 • 13. Ang mananaliksik ay may pananagutan. Ang mga awtoridad o eksperto at ang mga manunulat na ginagamit sa pananaliksik ay dapat kinikilala. B. Responsibilidad ng isang mananaliksik Ang bawat pagkilos o anumang gawain ay may kaakibat na obligasyon at responsibilidad. Hindi sapat na matapos at mabuo lamang ang sulating pananaliksik nang walang obligasyon ang mananaliksik.
 • 14. Narito ang ilang responsibilidad na kailangang niyang isaalang-alang: Huwag mangopya ng mga impormasyong gagamitin sa sulating pananaliksik. May batas tayo na nagpaparusa sa tuwirang pangongopya ng impormasyon na hindi kinikilala ang tunay na sumulat nito.
 • 15. Plagiarism – ang tuwirang pangongopya ng impormasyon. Ayon kay atienza at iba pa ang plagiarism ay : • Tuwirang paggamit ng orihinal na termino o salita na hindi ginagamitan ng bantas na pinipi at hindi binanggit ang pinaghanguan; • Panghihiram ng mga ideya o pangungusap at pinalitan lamang ang pagkakapahayag ngunit hindi kinilala ang pinaghanguan; • Pamumulot ng mga ideya mula sa ibat ibang mananaliksik o manunulat at pinagsama-sama lamang ang mga ito subalit hindi itinala ang pinaghanguang datos;
 • 16. • Pagsasalin ang mga termino na nasa ibang wika na inangkin at hindi itinala na salin ang mga ito; at • Pagnanakaw ng bahagi ng isang disenyo, banghay, himig nang hindi kinikilala ang pagbabatayan ng ibang mananaliksik subalit inangkin na siya ang naghagilap ng mga datos na ito.  Humingi ng permiso o pahintulot sa manunulat ng akdang gagamitin sa pananaliksik.  Isulat ang pangalan ng manunulat at ang taon ng pagkakalathala ng tekstong pinaghanguan ng ideya o mga impormasyon.
 • 17.  Gumawa ng bibliograpiya sa mga gumamit na sangguniang bilang pagpapatunay na may sapat na batayan ang ginawang pananaliksik. Sikaping maging matapat sa paglalahad ng resulta ng isinagawang pag-aaral.  Sundin ang prosesong inaprubahan ng tagapayo sa paggawa ng pananaliksik.
 • 18. Mga Bahagi ng Pananaliksik Ang sulating pananaliksik ay may sinusunod na mga bahagi na ginagamit na gabay ng mga mananaliksik. Kontrolado ang sulating ito kaya hindi magagawa ng manunulat na manipulahin ito. Naririto ang mga bahagi na gabay sulating pananaliksik. Kaligiran ng Pananaliksik A. Panimula –Mababasa sa panimula ang presentasyon o paglalahad ng suliranin. B. Paglalahad ng suliranin - Ipinaliwanag sa bahagi ng panimula ang kahalagahan ng paksang pag-aaralan at ang kaligirang kasaysayan nito kaya sa bahagi ng paglalahad ng suliranin ay makikita ang pangkalahatang suliranin ng paksang pag-aaralan.
 • 19. C. Layunin at kahalagahan ng pag-aaral – tinatalakay at kahalagahan ng buong pag-aaral at kung ano ang magiging kontribusyon nito sa larangan ng edukasyon at siyensya. Binabanggit din kung sino ang makikinabang at ang posibleng implikasyon ng pag-aaral na gagawin sa mga taong tintukoy na makikinabang . D. Batayang konseptwal/teoretikal – Ipinaliwanag ni Kerlinger (1973) na ang teoretikal o konseptwal na balangkas na kailangan sa isang sulating pananaliksik ay tumutukoy set ng pagkakaugnay na konsepto, teorya, kahulugan at proporsyon na pagpapakita sa sistematikong pananaw ng penomena sa pamamagitan ng pagtukoy sa relasyon o kaugnayan ng mga baryabol sa paksang pag-aaralan.
 • 20. E. Saklaw at limitasyon ng pag-aaral – Inilalahad ng mananaliksik sa bahaging ito kung sino ang tagatugon na gagamitin sa isasagawang pag-aaral, saan at kailan ito gagawin. F. Kahulugan ng mga Katawagan – May mga salita o konseptong ginagamit sa pag-aaral na kailangang isa – isahin at ipaliwanag ang kahulugan upang maunawaan ng mambabasa kung paano ginagamit ang salita o konsepto sa paksang pag-aaralan.
 • 21. Mga Kaugnay na Literatura at Pag-aaral Isa sa mahalagang bahagi ng pananaliksik ang pag-aaral sa mga kaugnay sa literatura. May ibat ibang sistema sa pag-aayos ng mga kaugnay na literatura. Naririto ang pamantayan sa paghahanap ng mga datos kailangan sa pananaliksik. A. Sikaping makabago at napapanahon ang mga sangguniang gagamitin sa pananaliksik. B. Dapat na may kaugnayan sa isasagawang pananaliksik ang mga kukuning sanggunian. C. Kailangang may sapat na bilang ng mga sanggunian na makatugon sa paksang pag-aaralan.
 • 22. Pamamaraan Ipinaliliwanag ng mananaliksik sa bahaging ito ang disenyo o metodolohiya sa pagsasagawa ng pananaliksik na maaaring palarawan , historikal o kaya’y eksperimental. Pagsusuri,Paglalahad at Interpretasyon ng mga Datos Tinatalakay sa bahaging ito ang resulta ng pananaliksik. Makikita ang paglalaahad ng mga datos paraan ng pagsusuri nito at pagbibigay ng interpretasyon. Inilalatag din sa bahaging ito ang paggamit ng talahanayan at mga grap sa pagpapakita ng mga datos.
 • 23. Paglalagom , Kongklusyon at Rekomendasyon Hindi lahat ng ginawa sa pananaliksik ay isinasama sa bahaging ito. Pinipili lamang ang mahalagang bahagi na punto ng pag-aaral at inilalahad ang kongklusyon sa pag-aaral na ginawa. Sa kabilang banda dapat na maipakita ng mananaliksik ang kaibahan ng pagbibigay ng resulta sa pagbibigay ng kongklusyon. Ipinahahayag sa rekomendasyon ang mga obserbasyon sa ginawang pag-aaral at nagbibigay ng mga mungkahi ang mananaliksik na maaaring gawin pa ng ibang mananaliksik sa paksa o porsyon na pananaliksik na maaring ipagpatuloy na hindi nagawa dahil sa limitasyon ng pag aaral .