SlideShare a Scribd company logo
Ergaa Ignaatiwoos
warra Filadelfiyaatiif
barreesse
BOQONNAA 1
1 Ignaatiwos inni Tiyooforos jedhamus waldaa Waaqayyo abbaa fi
Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos ishee Filadelfiyaa Eeshiyaatti
argamtutti; innis araara argate, walii galtee Waaqayyootti kan dhaabbate,
yeroo hundumaa dhiphina Gooftaa keenyaatti kan gammade, du'aa ka'uu
isaatiinis araara hundumaatti kan raawwatame; gammachuu; keessumaa
luba, fi presbiters isa waliin jiran, fi diyaaqonoota akka yaada Yesus
Kiristoositti muudaman waliin tokkummaa yoo qabaatan; Hafuura
Qulqulluu isaatiin akka fedha isaatti jabina hundumaan isa qubsiiseera.
2 Phaaphaasiin ani beeku kamtu tajaajila guddaa sana isin gidduutti
argate, ofii isaatiinis ta'e namootaan yookaan ulfina waa'ee hin qabne
irraa kan ka'e miti; jaalala Waaqayyo abbaa fi Gooftaa keenya Iyyasuus
Kiristoosiin malee.
3 Kan ani madaalummaa isaa dinqisiifadhu; kan callisuu isaatiin haasawa
isaanii isa gatii hin qabne hundaan warra kaan caalaa hojjechuu danda’u.
Inni abboommiitti, akkuma qaccee funyoo isaatti in mijateera.
4 Kanaaf lubbuun koo yaada isaa gara Waaqayyootti baay’ee akka
gammadu ilaalti, safuu hundumaan akka firii fi mudaa hin qabne ta’uu
isaa beekee; dhaabbataa guutuu, dhiphina irraa bilisa, akkasumas akka
madaallii Waaqayyoo jiraataa hundumaatti.
5 Kanaaf ijoolleen ifaa fi kan dhugaa akka ta'u; qoqqoodinsa fi barumsa
sobaa baqachuu; bakka tiksaan keessan jirutti garuu akka hoolotaatti
achitti duukaa bu'aa.
6 Waraabessi gammachuu sobaatiin amanuuf kan malu fakkaatu
baay'eedha; waliigaltee sanaan garuu bakka hin argatan.
7 Kanaaf baala hamaa Yesus hin uffatin irraa fagaadhaa; sababni isaas
kan akkasii dhaabbii Abbaa miti. Isin gidduutti qoqqoodinsa tokkollee
argadheera jechuu miti, garuu qulqullummaa gosa hundumaa argadheera.
8 Warri Waaqayyoo fi Yesus Kiristoos irraa dhufan hundinuu
Phaaphaasii isaanii wajjinis jiru. Namoonni qalbii diddiirrannaadhaan
gara tokkummaa mana kiristaanaatti deebi’an, isaanis akka Yesusitti akka
jiraataniif tajaajiltoota Waaqayyoo ta’u.
9 Obboloota, hin gowwoomfaminaa; namni waldaa keessatti wal
qoqqoodinsa uumu yoo duukaa bu'e mootummaa Waaqayyoo hin dhaalu.
Namni kamiyyuu yaada biraa duukaa yoo deeme, dhiphina Kiristoositti
osoo hin taane walii hin galu.
10 Kanaaf, iqaarsitii qulqulluu tokkicha hundumaa irratti hirmaachuun
carraaqqii keessan haa ta'u.
11 Gooftaa keenya Yesus Kiristoos foon tokko qofa waan ta'eef;
tokkummaa dhiiga isaatiin xoofoo tokkos; iddoo aarsaa tokko;
12 Akkasumas lubni tokko, dura bu'oota isaa wajjin, diyaaqonoonnis
tajaajiltoota koo wajjin ta'an, akkasitti wanta hojjettan hundumaa akka
fedha Waaqayyootti akka raawwataniif.
BOQONNAA 2
1 Obboloota koo jaalalli ani isiniif qabu caalaatti na guddisa; gammachuu
guddaa isinitti waanan qabuuf, balaa irraa isin eeguuf nan carraaqa;
yookaan immoo ana miti, Yesus Kiristoos malee; isa keessatti
hidhamuun koo, amma iyyuu karaa gidiraa qofa irra waanan jiruuf,
caalaatti nan sodaadha.
2 Kadhannaan isin Waaqayyotti dhiheessitan garuu qooda isa araara
Waaqayyootiin naaf ramadame sana akkan argadhuuf, akka foon
Kiristoositti gara Wangeelaatti baqachuu kootiif, mudaa kan hin qabne na
godha; akkasumas Ergamootaaf akka presbitery waldaa.
3 Raajonnis gara Wangeelaatti nu geessan, Kiristoosittis abdachuu fi isa
eeggachuutti waan nu geessaniif, haa jaallannu.
4 Isaanis isatti amananii tokkummaa Yesus Kiristoosiin fayyan; namoota
qulqulloota, jaallatamuuf kan malu, dinqisiifannaa ta'uu isaanii;
5 Isaan Yesus Kiristoos irraa dhugaa ba'umsa fudhattanii, Wangeela abdii
waloo keenyaatiin lakkaa'amaniiru.
6 Namni tokko seera Yihudootaa yoo isinitti lallabe garuu isa hin
dhaggeeffatinaa; sababni isaas, amantii Yihudootaa isa dhaqna qabaa hin
qabne irraa barumsa Kiristoos fudhachuu wayya.
7 Namni tokkos taʼe inni kaan waaʼee Kiristoos Yesus yoo hin dubbanne,
akka siidaa fi awwaalota warra duʼanii, maqaan namootaa qofti irratti
barreeffame qofa natti fakkaata.
8 Kanaafuu, ogummaawwan hamaa fi kiyyoo bulchaa biyya lafaa kanaa
jalaa baqadhaa; haxxummaa isaatiin cunqurfamtanii jaalala keessan
keessatti akka hin qabbanaa'ineef. Garuu garaa hin qoqqoodamneen
hunduu walitti qabamtee bakka tokkotti kottaa.
9 Waaqa koos garaa gaarii isiniif qabaachuu kootiif, isin keessaas namni
tokko illee ifattis taʼe kophaatti waanan of jajuu akka hin qabne, baayʼee
fi xinnoon isaaf baʼaa taʼuu kootiif nan eebbisa.
10 Warra ani waliin haasa'e hundumaas akka isaan irratti ragaa ba'utti
akka hin deebineef nan hawwa.
11 Namoonni tokko tokko akka fooniitti na gowwoomsuu kan barbaadan
taʼus, hafuurri Waaqayyo biraa waan taʼeef, hin gowwoomfamu; sababni
isaas eessaa akka dhufus eessa akka deemus ni beekti, iccitii garaas ni
ceepha'a.
12 Osoon isin gidduu jiruu nan boo'e; Sagalee guddaadhaan dubbadhe:
luba, fi presbitery, fi diyacons dhaggeeffadhu.
13 Namoonni tokko tokko, ani kana kanan dubbadhe, qoqqoodinsa isin
gidduutti dhufuuf jiru dursee argeera jedhanii yaadan.
14 Inni garuu nama kamirraayyuu homaa waanan hin beekneef hidhamee
jira. Hafuurri sun garuu akkas jedhee dubbate: Phaaphaasii malee homaa
hin godhinaa;
15 Qaama keessan akka mana qulqullummaa Waaqayyootti eegaa:
Tokkummaa jaalladhaa; Kutaalee baqachuu; Akkuma inni kan Abbaa
isaa duuka buutota Kiristoos ta'aa.
16 Anis akka nama tokkummaaf tolfameetti waan naaf ta'e nan hojjedhe.
Bakka qoqqoodinsi fi dheekkamsi jirutti Waaqayyo hin jiraatu.
17 Gooftaan garuu warra qalbii geddaratan hundumaaf dhiifama godha,
yoo gara tokkummaa Waaqayyootti, gara yaa’ii phaaphaasiittis deebi’an.
18 Ayyaana Yesus Kiristoos hidhaa hundumaa jalaa akka isin baasu nan
amana.
19 Haa ta'u iyyuu malee, akka qajeelfama Kiristoositti malee,
waldhabdee irraa kan ka'e homaa akka hin hojjenne isin gorsa.
20 Namoonni tokko tokko akka jedhan waanan dhaga'eef; yoo jalqaba
irratti barreeffame argadhe malee Wangeela keessatti barreeffame jedhee
hin amanu. Yeroon, Caafameera; isaanis kooppii isaanii manca’e
keessatti waan isaan dura jiru deebisaniiru.
21 Anaaf garuu Yesus Kiristoos bakka siidaa addunyaa kanarra jiru
hundumaa kan hin mancaane; siidaawwan hin xuroofne sana, fannoo isaa,
du’a isaa, du’aa ka’uu isaa fi amantii isa biraa jiru waliin; kanaanis karaa
kadhannaa keessaniin qajeelaa akkan ta’u hawwa.
22 Luboonni dhuguma gaarii dha; garuu Angafni Lubaa Qulqulloonni
Qulqullootaa itti kenname baay’ee caala; akkasumas iccitii Waaqayyoo
kan imaanaa itti kenname qofa.
23 Inni balbala Abbaati; Abrahaam, Yisihaaq, Yaaqoob, raajonni
hundinuu ittiin seenu; akkasumas Ergamoota, fi waldaa.
24 Wantoonni kun hundinuu tokkummaa isa Waaqayyo irraa maddeetti
in deeru. Haa ta'u malee Wangeelli tokko tokko qaba. maaltu isa keessa
jiru barawwan biroo hundumaa caalaa; jechuunis mul’achuu Fayyisaa
keenya Gooftaa Iyyasuus Kiristoos dhiphina isaa fi du’aa ka’uu isaati.
25 Raajonni jaallatamoo taʼan waaʼee isaa waan dubbataniif; wangeelli
garuu fiixaan ba’iinsa hin mancaane ti. Kanaaf, jaalalaan yoo amantan
hundinuu gaarii dha.
BOQONNAA 3
1 Waldaa Anxokiyaa ishee Sooriyaa keessa jirtu ilaalchisee, kadhannaa
keessanii fi garaacha keessan Yesus Kiristoosiin gara isheetti qabdaniin
nagaadhaan akka ta'e natti himamee; akka waldaa Waaqayyootti
diyaaqonii tokko tokko akka ambaasaaddara Waaqayyootti gara isaaniitti
akka deemu muuduun isin ta’a; yeroo walitti qabaman isaanii wajjin
gammadee maqaa Waaqayyoof ulfina akka kennu.
2 Namichi Yesus Kiristoositti tajaajila akkasii hojjechuuf kan malu ta'ee
argamu haa eebbifamu; isinis ulfina in argattu.
3 Fedhii yoo qabaattan, ayyaana Waaqayyootiif jecha kana gochuun isin
hin dandaʼamu; akkuma waldoonni ollaa biroo isaan erganiiru, tokko
tokko phaaphaasonni, kaan luboonni fi diyaaqonoonni.
4 Waa'ee Filoo diyaaqonii Qiliqiyaa, nama baay'ee malu, amma iyyuu
sagalee Waaqayyootiin na tajaajila: Rheus nama gaarii tokkicha tokkicha,
inni jireenya isaa ilaalchisee Sooriyaa irraa illee na duukaa bu'e: Isaan
kun akkasumas dhugaa ba'aa.
5 Ani ofii kootii akkuma Gooftaan isin simatu isaan fudhachuu keessaniif
Waaqayyoon nan galateeffadha. Warra isaan salphisaniif garuu ayyaana
Yesuus Kiristoosiin dhiifamni isaaniif haa ta'u.
6 Jaalalli obboloonni warra Xiroo’aa jiranii nagaa isin gaafateera, amma
immoo Burruus isa warra Efesoon fi Ismirnaa wajjin ana wajjin ergame,
kabajaaf jedheen barreessa.
7 Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos isaan haa kabaju; fooniin,
lubbuudhaan, hafuuraan immoo isa abdatu; amantiidhaan, jaalalaan,
tokkummaan. Kiristoos Yesuusiin nagaa abdii waloo keenya.

More Related Content

Similar to Oromo - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf

Oromo - 1st Maccabees.pdf
Oromo - 1st Maccabees.pdfOromo - 1st Maccabees.pdf
Oromo - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Oromo - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfOromo - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Oromo - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Oromo - Testament of Dan.pdf
Oromo  - Testament of Dan.pdfOromo  - Testament of Dan.pdf
Oromo - Testament of Dan.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Oromo - The Gospel of Nicodemus formerly called The Acts of Pontius Pilate.pdf
Oromo - The Gospel of Nicodemus formerly called The Acts of Pontius Pilate.pdfOromo - The Gospel of Nicodemus formerly called The Acts of Pontius Pilate.pdf
Oromo - The Gospel of Nicodemus formerly called The Acts of Pontius Pilate.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Oromo - First Esdras.pdf
Oromo - First Esdras.pdfOromo - First Esdras.pdf
Oromo - Testament of Gad.pdf
Oromo - Testament of Gad.pdfOromo - Testament of Gad.pdf
Oromo - Testament of Gad.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Oromo - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to Paul.pdf
Oromo - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to Paul.pdfOromo - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to Paul.pdf
Oromo - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to Paul.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Oromo - Testament of Benjamin.pdf
Oromo - Testament of Benjamin.pdfOromo - Testament of Benjamin.pdf
Oromo - Testament of Benjamin.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Oromo - Testament of Naphtali.pdf
Oromo - Testament of Naphtali.pdfOromo - Testament of Naphtali.pdf
Oromo - Testament of Naphtali.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Oromo - 2nd Maccabees.pdf
Oromo - 2nd Maccabees.pdfOromo - 2nd Maccabees.pdf
tajaajila wangeelaa
tajaajila wangeelaatajaajila wangeelaa
tajaajila wangeelaa
MAGARSAA ALLANEE
 
Oromo - 2nd Esdras.pdf
Oromo - 2nd Esdras.pdfOromo - 2nd Esdras.pdf
The Book of the Prophet Habakkuk-Oromo.pdf
The Book of the Prophet Habakkuk-Oromo.pdfThe Book of the Prophet Habakkuk-Oromo.pdf
The Book of the Prophet Habakkuk-Oromo.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Oromo - Tobit.pdf
Oromo - Tobit.pdfOromo - Tobit.pdf
1 corinthians in huarijío, sonora, guarijío, warihío, varihío
1 corinthians in huarijío, sonora, guarijío, warihío, varihío1 corinthians in huarijío, sonora, guarijío, warihío, varihío
1 corinthians in huarijío, sonora, guarijío, warihío, varihíoHolyBibles
 
Oromo - The Protevangelion.pdf
Oromo - The Protevangelion.pdfOromo - The Protevangelion.pdf
Oromo - The Protevangelion.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Oromo - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Oromo - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdfOromo - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Oromo - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
OROMO - The Book of the Prophet Nahum.pdf
OROMO - The Book of the Prophet Nahum.pdfOROMO - The Book of the Prophet Nahum.pdf
OROMO - The Book of the Prophet Nahum.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Oromo - Testament of Asher.pdf
Oromo - Testament of Asher.pdfOromo - Testament of Asher.pdf
Oromo - Testament of Asher.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

Similar to Oromo - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf (20)

Oromo - 1st Maccabees.pdf
Oromo - 1st Maccabees.pdfOromo - 1st Maccabees.pdf
Oromo - 1st Maccabees.pdf
 
Oromo - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Oromo - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfOromo - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Oromo - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
 
Oromo - Testament of Dan.pdf
Oromo  - Testament of Dan.pdfOromo  - Testament of Dan.pdf
Oromo - Testament of Dan.pdf
 
Oromo - The Gospel of Nicodemus formerly called The Acts of Pontius Pilate.pdf
Oromo - The Gospel of Nicodemus formerly called The Acts of Pontius Pilate.pdfOromo - The Gospel of Nicodemus formerly called The Acts of Pontius Pilate.pdf
Oromo - The Gospel of Nicodemus formerly called The Acts of Pontius Pilate.pdf
 
Oromo - First Esdras.pdf
Oromo - First Esdras.pdfOromo - First Esdras.pdf
Oromo - First Esdras.pdf
 
Oromo - Testament of Gad.pdf
Oromo - Testament of Gad.pdfOromo - Testament of Gad.pdf
Oromo - Testament of Gad.pdf
 
Oromo - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to Paul.pdf
Oromo - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to Paul.pdfOromo - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to Paul.pdf
Oromo - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to Paul.pdf
 
Oromo - Testament of Benjamin.pdf
Oromo - Testament of Benjamin.pdfOromo - Testament of Benjamin.pdf
Oromo - Testament of Benjamin.pdf
 
Oromo - Testament of Naphtali.pdf
Oromo - Testament of Naphtali.pdfOromo - Testament of Naphtali.pdf
Oromo - Testament of Naphtali.pdf
 
Oromo - 2nd Maccabees.pdf
Oromo - 2nd Maccabees.pdfOromo - 2nd Maccabees.pdf
Oromo - 2nd Maccabees.pdf
 
tajaajila wangeelaa
tajaajila wangeelaatajaajila wangeelaa
tajaajila wangeelaa
 
Barumsa bu
Barumsa buBarumsa bu
Barumsa bu
 
Oromo - 2nd Esdras.pdf
Oromo - 2nd Esdras.pdfOromo - 2nd Esdras.pdf
Oromo - 2nd Esdras.pdf
 
The Book of the Prophet Habakkuk-Oromo.pdf
The Book of the Prophet Habakkuk-Oromo.pdfThe Book of the Prophet Habakkuk-Oromo.pdf
The Book of the Prophet Habakkuk-Oromo.pdf
 
Oromo - Tobit.pdf
Oromo - Tobit.pdfOromo - Tobit.pdf
Oromo - Tobit.pdf
 
1 corinthians in huarijío, sonora, guarijío, warihío, varihío
1 corinthians in huarijío, sonora, guarijío, warihío, varihío1 corinthians in huarijío, sonora, guarijío, warihío, varihío
1 corinthians in huarijío, sonora, guarijío, warihío, varihío
 
Oromo - The Protevangelion.pdf
Oromo - The Protevangelion.pdfOromo - The Protevangelion.pdf
Oromo - The Protevangelion.pdf
 
Oromo - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Oromo - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdfOromo - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Oromo - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
 
OROMO - The Book of the Prophet Nahum.pdf
OROMO - The Book of the Prophet Nahum.pdfOROMO - The Book of the Prophet Nahum.pdf
OROMO - The Book of the Prophet Nahum.pdf
 
Oromo - Testament of Asher.pdf
Oromo - Testament of Asher.pdfOromo - Testament of Asher.pdf
Oromo - Testament of Asher.pdf
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBelarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdfTahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAzerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
 
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
 
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBelarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
 
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
 
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
 
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdfTahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
 
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAzerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 

Oromo - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf

  • 1. Ergaa Ignaatiwoos warra Filadelfiyaatiif barreesse BOQONNAA 1 1 Ignaatiwos inni Tiyooforos jedhamus waldaa Waaqayyo abbaa fi Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos ishee Filadelfiyaa Eeshiyaatti argamtutti; innis araara argate, walii galtee Waaqayyootti kan dhaabbate, yeroo hundumaa dhiphina Gooftaa keenyaatti kan gammade, du'aa ka'uu isaatiinis araara hundumaatti kan raawwatame; gammachuu; keessumaa luba, fi presbiters isa waliin jiran, fi diyaaqonoota akka yaada Yesus Kiristoositti muudaman waliin tokkummaa yoo qabaatan; Hafuura Qulqulluu isaatiin akka fedha isaatti jabina hundumaan isa qubsiiseera. 2 Phaaphaasiin ani beeku kamtu tajaajila guddaa sana isin gidduutti argate, ofii isaatiinis ta'e namootaan yookaan ulfina waa'ee hin qabne irraa kan ka'e miti; jaalala Waaqayyo abbaa fi Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin malee. 3 Kan ani madaalummaa isaa dinqisiifadhu; kan callisuu isaatiin haasawa isaanii isa gatii hin qabne hundaan warra kaan caalaa hojjechuu danda’u. Inni abboommiitti, akkuma qaccee funyoo isaatti in mijateera. 4 Kanaaf lubbuun koo yaada isaa gara Waaqayyootti baay’ee akka gammadu ilaalti, safuu hundumaan akka firii fi mudaa hin qabne ta’uu isaa beekee; dhaabbataa guutuu, dhiphina irraa bilisa, akkasumas akka madaallii Waaqayyoo jiraataa hundumaatti. 5 Kanaaf ijoolleen ifaa fi kan dhugaa akka ta'u; qoqqoodinsa fi barumsa sobaa baqachuu; bakka tiksaan keessan jirutti garuu akka hoolotaatti achitti duukaa bu'aa. 6 Waraabessi gammachuu sobaatiin amanuuf kan malu fakkaatu baay'eedha; waliigaltee sanaan garuu bakka hin argatan. 7 Kanaaf baala hamaa Yesus hin uffatin irraa fagaadhaa; sababni isaas kan akkasii dhaabbii Abbaa miti. Isin gidduutti qoqqoodinsa tokkollee argadheera jechuu miti, garuu qulqullummaa gosa hundumaa argadheera. 8 Warri Waaqayyoo fi Yesus Kiristoos irraa dhufan hundinuu Phaaphaasii isaanii wajjinis jiru. Namoonni qalbii diddiirrannaadhaan gara tokkummaa mana kiristaanaatti deebi’an, isaanis akka Yesusitti akka jiraataniif tajaajiltoota Waaqayyoo ta’u. 9 Obboloota, hin gowwoomfaminaa; namni waldaa keessatti wal qoqqoodinsa uumu yoo duukaa bu'e mootummaa Waaqayyoo hin dhaalu. Namni kamiyyuu yaada biraa duukaa yoo deeme, dhiphina Kiristoositti osoo hin taane walii hin galu. 10 Kanaaf, iqaarsitii qulqulluu tokkicha hundumaa irratti hirmaachuun carraaqqii keessan haa ta'u. 11 Gooftaa keenya Yesus Kiristoos foon tokko qofa waan ta'eef; tokkummaa dhiiga isaatiin xoofoo tokkos; iddoo aarsaa tokko; 12 Akkasumas lubni tokko, dura bu'oota isaa wajjin, diyaaqonoonnis tajaajiltoota koo wajjin ta'an, akkasitti wanta hojjettan hundumaa akka fedha Waaqayyootti akka raawwataniif. BOQONNAA 2 1 Obboloota koo jaalalli ani isiniif qabu caalaatti na guddisa; gammachuu guddaa isinitti waanan qabuuf, balaa irraa isin eeguuf nan carraaqa; yookaan immoo ana miti, Yesus Kiristoos malee; isa keessatti hidhamuun koo, amma iyyuu karaa gidiraa qofa irra waanan jiruuf, caalaatti nan sodaadha. 2 Kadhannaan isin Waaqayyotti dhiheessitan garuu qooda isa araara Waaqayyootiin naaf ramadame sana akkan argadhuuf, akka foon Kiristoositti gara Wangeelaatti baqachuu kootiif, mudaa kan hin qabne na godha; akkasumas Ergamootaaf akka presbitery waldaa. 3 Raajonnis gara Wangeelaatti nu geessan, Kiristoosittis abdachuu fi isa eeggachuutti waan nu geessaniif, haa jaallannu. 4 Isaanis isatti amananii tokkummaa Yesus Kiristoosiin fayyan; namoota qulqulloota, jaallatamuuf kan malu, dinqisiifannaa ta'uu isaanii; 5 Isaan Yesus Kiristoos irraa dhugaa ba'umsa fudhattanii, Wangeela abdii waloo keenyaatiin lakkaa'amaniiru. 6 Namni tokko seera Yihudootaa yoo isinitti lallabe garuu isa hin dhaggeeffatinaa; sababni isaas, amantii Yihudootaa isa dhaqna qabaa hin qabne irraa barumsa Kiristoos fudhachuu wayya. 7 Namni tokkos taʼe inni kaan waaʼee Kiristoos Yesus yoo hin dubbanne, akka siidaa fi awwaalota warra duʼanii, maqaan namootaa qofti irratti barreeffame qofa natti fakkaata. 8 Kanaafuu, ogummaawwan hamaa fi kiyyoo bulchaa biyya lafaa kanaa jalaa baqadhaa; haxxummaa isaatiin cunqurfamtanii jaalala keessan keessatti akka hin qabbanaa'ineef. Garuu garaa hin qoqqoodamneen hunduu walitti qabamtee bakka tokkotti kottaa. 9 Waaqa koos garaa gaarii isiniif qabaachuu kootiif, isin keessaas namni tokko illee ifattis taʼe kophaatti waanan of jajuu akka hin qabne, baayʼee fi xinnoon isaaf baʼaa taʼuu kootiif nan eebbisa. 10 Warra ani waliin haasa'e hundumaas akka isaan irratti ragaa ba'utti akka hin deebineef nan hawwa. 11 Namoonni tokko tokko akka fooniitti na gowwoomsuu kan barbaadan taʼus, hafuurri Waaqayyo biraa waan taʼeef, hin gowwoomfamu; sababni isaas eessaa akka dhufus eessa akka deemus ni beekti, iccitii garaas ni ceepha'a. 12 Osoon isin gidduu jiruu nan boo'e; Sagalee guddaadhaan dubbadhe: luba, fi presbitery, fi diyacons dhaggeeffadhu. 13 Namoonni tokko tokko, ani kana kanan dubbadhe, qoqqoodinsa isin gidduutti dhufuuf jiru dursee argeera jedhanii yaadan. 14 Inni garuu nama kamirraayyuu homaa waanan hin beekneef hidhamee jira. Hafuurri sun garuu akkas jedhee dubbate: Phaaphaasii malee homaa hin godhinaa; 15 Qaama keessan akka mana qulqullummaa Waaqayyootti eegaa: Tokkummaa jaalladhaa; Kutaalee baqachuu; Akkuma inni kan Abbaa isaa duuka buutota Kiristoos ta'aa. 16 Anis akka nama tokkummaaf tolfameetti waan naaf ta'e nan hojjedhe. Bakka qoqqoodinsi fi dheekkamsi jirutti Waaqayyo hin jiraatu. 17 Gooftaan garuu warra qalbii geddaratan hundumaaf dhiifama godha, yoo gara tokkummaa Waaqayyootti, gara yaa’ii phaaphaasiittis deebi’an. 18 Ayyaana Yesus Kiristoos hidhaa hundumaa jalaa akka isin baasu nan amana. 19 Haa ta'u iyyuu malee, akka qajeelfama Kiristoositti malee, waldhabdee irraa kan ka'e homaa akka hin hojjenne isin gorsa. 20 Namoonni tokko tokko akka jedhan waanan dhaga'eef; yoo jalqaba irratti barreeffame argadhe malee Wangeela keessatti barreeffame jedhee hin amanu. Yeroon, Caafameera; isaanis kooppii isaanii manca’e keessatti waan isaan dura jiru deebisaniiru. 21 Anaaf garuu Yesus Kiristoos bakka siidaa addunyaa kanarra jiru hundumaa kan hin mancaane; siidaawwan hin xuroofne sana, fannoo isaa, du’a isaa, du’aa ka’uu isaa fi amantii isa biraa jiru waliin; kanaanis karaa kadhannaa keessaniin qajeelaa akkan ta’u hawwa. 22 Luboonni dhuguma gaarii dha; garuu Angafni Lubaa Qulqulloonni Qulqullootaa itti kenname baay’ee caala; akkasumas iccitii Waaqayyoo kan imaanaa itti kenname qofa. 23 Inni balbala Abbaati; Abrahaam, Yisihaaq, Yaaqoob, raajonni hundinuu ittiin seenu; akkasumas Ergamoota, fi waldaa. 24 Wantoonni kun hundinuu tokkummaa isa Waaqayyo irraa maddeetti in deeru. Haa ta'u malee Wangeelli tokko tokko qaba. maaltu isa keessa jiru barawwan biroo hundumaa caalaa; jechuunis mul’achuu Fayyisaa keenya Gooftaa Iyyasuus Kiristoos dhiphina isaa fi du’aa ka’uu isaati. 25 Raajonni jaallatamoo taʼan waaʼee isaa waan dubbataniif; wangeelli garuu fiixaan ba’iinsa hin mancaane ti. Kanaaf, jaalalaan yoo amantan hundinuu gaarii dha. BOQONNAA 3 1 Waldaa Anxokiyaa ishee Sooriyaa keessa jirtu ilaalchisee, kadhannaa keessanii fi garaacha keessan Yesus Kiristoosiin gara isheetti qabdaniin nagaadhaan akka ta'e natti himamee; akka waldaa Waaqayyootti diyaaqonii tokko tokko akka ambaasaaddara Waaqayyootti gara isaaniitti akka deemu muuduun isin ta’a; yeroo walitti qabaman isaanii wajjin gammadee maqaa Waaqayyoof ulfina akka kennu. 2 Namichi Yesus Kiristoositti tajaajila akkasii hojjechuuf kan malu ta'ee argamu haa eebbifamu; isinis ulfina in argattu. 3 Fedhii yoo qabaattan, ayyaana Waaqayyootiif jecha kana gochuun isin hin dandaʼamu; akkuma waldoonni ollaa biroo isaan erganiiru, tokko tokko phaaphaasonni, kaan luboonni fi diyaaqonoonni. 4 Waa'ee Filoo diyaaqonii Qiliqiyaa, nama baay'ee malu, amma iyyuu sagalee Waaqayyootiin na tajaajila: Rheus nama gaarii tokkicha tokkicha, inni jireenya isaa ilaalchisee Sooriyaa irraa illee na duukaa bu'e: Isaan kun akkasumas dhugaa ba'aa. 5 Ani ofii kootii akkuma Gooftaan isin simatu isaan fudhachuu keessaniif Waaqayyoon nan galateeffadha. Warra isaan salphisaniif garuu ayyaana Yesuus Kiristoosiin dhiifamni isaaniif haa ta'u. 6 Jaalalli obboloonni warra Xiroo’aa jiranii nagaa isin gaafateera, amma immoo Burruus isa warra Efesoon fi Ismirnaa wajjin ana wajjin ergame, kabajaaf jedheen barreessa. 7 Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos isaan haa kabaju; fooniin, lubbuudhaan, hafuuraan immoo isa abdatu; amantiidhaan, jaalalaan, tokkummaan. Kiristoos Yesuusiin nagaa abdii waloo keenya.