SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
Wangeela Dhaloota
Maariyaam
BOQONNAA 1
1 Dubroon Maariyaam eebbifamtuu fi yeroo hundumaa
ulfina qabdu, sanyii mootii fi maatii Daawit irraa kan
dhalatte, magaalaa Naazireet keessatti dhalattee,
Yerusaalemitti, mana qulqullummaa Gooftaa keessatti
baratte.
2 Maqaan abbaa ishee Yo'aakim, haati ishee immoo Aanaa
jedhama. Maatiin abbaa ishee Galiilaa fi magaalaa
Naazireet ture. Maatiin haadha ishee Beetaliheem turan.
3 Jireenyi isaanii fuula Gooftaa duratti ifaafi sirrii, namoota
duratti Waaqayyoon sodaatuu fi mudaa kan hin qabne ture.
Qabeenya isaanii hundumaa bakka sadiitti qoodaniiru.
4 Isaan keessaa tokko mana qulqullummaa fi hoggantoota
mana qulqullummaaf ni kennan; kan biraa immoo orma, fi
namoota haala gadhee keessa jiran gidduutti raabsu turan;
isa sadaffaa immoo ofii isaanii fi itti fayyadama maatii ofii
isaaniitiif kuufamaniiru.
5 Akkasitti gara waggaa digdamaa qulqulluu taʼanii, tola
Waaqayyoo fi namoota biratti ulfina argachuudhaan,
ijoollee tokko malee jiraatan.
6 Isaan garuu, Waaqayyo dhimma kamiinuu yoo isaanitti
tole, tajaajila Gooftaatiif akka kennan dhaadatan; kanaafis
waggaatti ayyaana hundumaatti gara mana qulqullummaa
Gooftaa ni dhaqu turan.
7 Ayyaanni qulqullaaʼuu yommuu dhihaatu, Yo’aakim
gosa isaa keessaa namoota tokko tokkoo wajjin gara
Yerusaalemitti ol baʼan, yeroo sanatti Yisaakar angafa
lubootaa ture;
8 Yo'aakim ollaawwan isaa warra kaan wajjin aarsaa isaa
yeroo fidanii yommuu argu, isa fi aarsaa isaa tuffatee isa
gaafate.
9 Inni inni ijoollee hin qabne, maaliif warra ijoollee
godhatan gidduutti mulʼata? Itti dabaluudhaanis, aarsaan
isaa Waaqayyo isa ijoollee godhachuuf akka hin malle itti
murtaa’e biratti gonkumaa fudhatama argachuu akka hin
dandeenye; Caaffanni Qulqullaa'oon, Israa'el keessatti
namni dhiira hin dhalchine hundinuu abaaramaa dha"
jedheera.
10 Itti dabaluudhaanis, jalqaba baala tokko dhalchuudhaan
abaarsa sana irraa bilisa taʼuu qaba, achiis aarsaa isaa
wajjin gara fuula Waaqayyootti dhufuu akka qabu
dubbateera.
11 Yo'aakiim garuu salphina arrabsoo akkasiitiin baay'ee
waan qaanesseef, tiksoota warra horii wajjin dheedichaa
isaaniitti argamanitti deebi'e;
12 Ollaan isaa warri achitti argamanii fi kana hundumaa
angafa luboocha irraa dhagaʼan, akkasumaan ifatti akka isa
hin arrabsineef, gara manaatti deebiʼuuf fedhii hin qabu
ture.
BOQONNAA 2
1 Inni garuu yeroo muraasaaf achi ture, guyyaa tokko
kophaa isaa yeroo turetti, ergamaan Gooftaa ifa dinqisiisaa
taʼeen isa cinaa dhaabbate.
2 Ergamaan isatti mul'atee isa qopheessuuf carraaqqii
godhee, mul'achuun isaa waan dhiphateef;
3 Yaa Yo’aakim, kadhannaan kee akka dhagaʼame, sadaqa
kees Waaqayyo duratti akka ol baʼe si beeksisuuf, ani
ergamaa Yihowaa isa sitti erge waanan taʼeef, ana arguuttis
hin sodaatin .
4 Inni dhuguma salphina keessan argeera, ijoollee dhabuu
keessaniif haqa malee akka isin arrabsaman dhaga'eera;
5 Kanaafis gadameessa nama kamiyyuu yommuu cufu,
haala kana caalaa ajaa'ibsiisaa ta'een deebi'ee akka banuuf,
wanti dhalate immoo kennaa Waaqayyoo malee, bu'aa
kajeellaa osoo hin taane, akka mul'atuuf, kana godha .
6 Haati jalqabaa saba keessanii Saaraan, hanga waggaa
saddeettamaffaatti illee dhaltuu hin turre.
7 Raahel Waaqayyo biratti baay'ee kan jaallatamte,
qulqulluu Yaaqoob birattis baay'ee kan jaallatamte, yeroo
dheeraaf dhaltuu taatee itti fufte, sana boodas mot ishee
Yoseef isa bulchaa Gibxii qofa utuu hin ta'in, saboota
hedduu wajjin badiisa irraa oolche beela.
8 Abbootii firdii keessaa Siimson caalaa goota ykn
Saamuʼel caalaa qulqulluu taʼe eenyu? Ta’us garuu
haadholiin isaanii lamaan dhaltuu turan.
9 Garuu sababni dhugaa dubbii koo, waggoota dullooman
keessatti ulfi yeroo baay’ee akka jiru, warri dhala dhaban
immoo baay’ee ajaa’ibsiifachuu isaanii yoo isin hin
amansiisu ta’e; kanaaf haati manaa kee Aanaa intala siif
fiddi, ati immoo Maariyaam jettee moggaafta;
10 Akka waadaa keetiin daa'imummaa ishee irraa kaasee
Gooftaaf of kennitee, gadameessa haadha ishee irraa
kaastee hafuura qulqulluudhaan ni guutamti;
11 Mana qulqullummaa Gooftaa keessatti malee, wanta
xuraaʼaa hin nyaattu, hin dhugdu, haalli ishiis namoota
gammachiisaa biratti alatti hin taʼu; akkas maqaa balleessii
ykn shakkii waan hamaa kamiyyuu jalatti akka hin kufneef.
12 Egaa adeemsa waggoota ishii keessatti, akkuma
dinqiidhaan nama dhala hin qabne irraa dhalattu, durba
utuu jirtuu, karaa gita hin qabneen, Ilma Waaqayyo isa
hundumaa ol taʼee fi in godha , Yesus jedhamtu, akka hiika
maqaa isaatiinis Fayyisaa saba hundumaa ta’i.
13 Kun immoo wanta ani labsu, karra warqee
Yerusaalemitti yommuu dhuftan, achitti haadha manaa kee
Haannaa wajjin wal argita, isheen daftee deebiʼuu keetiin
baayʼee kan dhiphatte siʼa taʼu, yeroo sanatti ni gammaddi
si arguuf.
14 Ergamaan sun kana erga dubbatee booda isa biraa
deeme.
BOQONNAA 3
1 Booda ergamaan sun haadha manaa isaa Aanaatti
mul'atee akkana jedhe: Hin sodaatin, wanti ati argitu
immoo hafuura akka ta'e hin yaadin.
2 Ani ergamaa kadhannaa kee fi sadaqaa kee Waaqayyo
duratti dhiheessee, amma immoo intalli Maariyaam
jedhamtu akka siif dhalattee fi olitti akka eebbifamtu akkan
si beeksisuuf gara keetti ergame sana dha hundi dubartoota.
3 Isheen, battaluma dhalattee, ayyaana Gooftaatiin kan
guutamte yoo ta’u, waggoota sadan harma irraa kutuu ishee
mana abbaa ishee keessatti ni itti fufti, sana boodas,
tajaajila Gooftaaf of kennitee, kan mana qulqullummaa,
hanga isheen waggootaaf of eeggannootti geessutti.
4 Jecha tokkoon achitti halkanii guyyaa soomaa fi
kadhannaadhaan Gooftaa ni tajaajilti, wanta xuraaʼaa
hundumaa irraa ni fagaatti, gonkumaa nama tokko illee ni
hin beektu;
5 Garuu, fakkeenya gita hin qabne faalamaa fi
xuraa’ummaa tokko malee ta’uudhaan, durbi dhiira tokko
illee hin beekne ta’uudhaan, ilma ni deesse, hojjettuun
manaa immoo Gooftaa isa ayyaana isaa fi maqaa isaa fi
hojii isaatiin Fayyisaa ta’u ni deesse kan addunyaa.
6 Kanaaf kaʼii gara Yerusaalemitti ol baʼi, wanta ani sitti
hime sanaaf akka mallattoo karra warqee jedhamutti
warqeedhaan waan dibameef yommuu dhuftu, abbaa
manaa kee isa nageenya isaatiif jettee wajjin wal argita
baay’ee yaadda’aniiru.
7 Kanaaf wantoonni kun akkasitti raawwataman yommuu
argitan, wanti ani isinitti hime hundinuu shakkii tokko
malee akka raawwatamu amanaa.
8 Kanaaf, akka ajaja ergamichaatti, lamaan isaanii iyyuu
bakka jiranitti dhiisanii, bakka raajii ergamichi ibsametti
yommuu gaʼan, wal argan.
9 Achiis, mulʼata walii isaaniitti gammadanii, abdii mucaa
isaaniittis guutummaatti quufanii, Gooftaa isa gad of
deebisu ol kaasuuf galata malu kennan.
10 Erga Gooftaan galateeffatanii booda gara manaatti
deebiʼanii, abdii Waaqayyo kenne eeggachaa gammachuu
fi mirkanaaʼaa taʼeen jiraatan.
11 Haannaan ulfooftee intala deesse, akka ajaja
ergamichaattis warri ishee Maariyaam jedhanii moggaasan.
BOQONNAA 4
1 Waggaan sadii yommuu darbee, yeroon harma irraa
kutuu ishee xumuramee, Durbee aarsaa qabatanii gara
mana qulqullummaa Gooftaatti fidan.
2 Naannoo mana qulqullummaa sanaatti, akka Faarfannaa
kudha shanitti ol baʼuuf sadarkaa kudha shan ture.
3 Manni qulqullummaa gaara irratti ijaaramaa waan tureef,
iddoon aarsaa aarsaa gubamaa isa ala jiru, sadarkaadhaan
malee itti dhihaachuu hin dandaʼu ture;
4 Warri qulqulleettii Durbee fi daa’ima Maariyaam
sadarkaa kana keessaa tokko irra ishee kaa’an;
5 Isaan garuu uffata isaanii isa irra deeman ofirraa baasanii,
akka aadaa isaaniitti immoo uffata qulqulluu fi qulqulluu
taʼe tokko tokko uffachaa utuu jiranii.
6 Gidduu kana Durbeen Gooftaa haala akkasiitiin,
gargaarsa nama kamiyyuu malee, ishee geggeessuuf ykn ol
kaasuuf, sadarkaa hundumaa tokko tokkoon ol baate,
namni kamiyyuu umuriin ishee guutuu ta’uu ishee asii irraa
akka murteessutti.
7 Akkasitti Gooftaan, daa’imummaa Durbee isaa keessatti,
hojii adda ta’e kana hojjete, dinqii kanaan immoo isheen
gara boodaatti hammam guddaa akka taate ragaa ba’e.
8 Warri garuu akka aadaa seeraatti aarsaa isaanii
dhiheessanii, waadaa isaanii guutuu erga raawwatanii
booda, Durba durboota biroo wajjin mana qulqullummaa
mana qulqullummaa keessaa warra achitti guddifamuu
qaban dhiisanii gara manaatti deebi’an.
BOQONNAA 5
1 Dubroon Gooftaa garuu akkuma sodaadhaan
tarkaanfachaa deemtu, fiixaan ba'iinsaan dabalaa deemte,
akka jecha Faarfatichi jedhutti abbaa fi haati ishee dhiisanii,
Gooftaan garuu ishee kunuunse.
2 Isheen guyyaa hundumaa ergamoota wajjin haasa'aa turte,
guyyaa hundumaas Waaqayyo biraa daawwattoota ishee
simachaa turte, innis hammeenya hundumaa irraa ishee
eega, wanta gaarii hundumaas akka baay'attu ishee godhe;
3 Yeroo dheeraa booda waggaa kudha afraffaatti yommuu
geesse, akkuma namoonni hamoon wanta ishee ceepha'uuf
malu kaa'uu hin dandeenye, namoonni gaariin warri ishee
beekan hundinuu jireenya ishee fi haasawa ishee
dinqisiifatan.
4 Yeroo sanatti angafni lubaa sun sirna uummataa ni tolcha
ture. Durboonni mana qulqullummaa keessatti qubsuma
ummataa qaban, fi umurii kana irra ga’an hundinuu gara
manaatti akka deebi’an, akkasumas akkuma amma bilchina
sirrii ta’e, akka aadaa biyya isaaniitti, fuudhuuf akka
carraaqan.
5 Ajaja kanaaf durboonni kaan hundinuu fedhiidhaan kan
ajajaman taʼus, Maariyaam Dubroon Gooftaa qofti isheen
ajaja kana raawwachuu akka hin dandeenye kennite.
6 Sababoota kana ramaduudhaan, ishiinis warri ishee
tajaajila Gooftaatiif akka ishee kennan; kana malees,
durbummaa Gooftaaf dhaadachuu ishee, dhaadannoo kanas
dhiira waliin ciisuudhaan gonkumaa akka hin cabsine
murteessiteetti.
7 Angafni lubaa rakkina keessa galfamee, .
8 Inni gama tokkoon waadaa sana diiguuf, Caaffata
Qulqullaa'oo, "Kaadadhaa, raawwadhaa!
9 Gama biraatiin immoo aadaa, kan sabni orma ture,
ajajame, .
10 Ayyaana yeroo dhihaatutti namoonni gurguddoon
Yerusaalemittis taʼe iddoowwan ollaa jiran hundinuu
walitti qabamaniiru, kunis gorsa isaanii akka argatuuf,
dhimma ulfaataa kana keessatti akkamitti akka taʼe.
11 Haaluma kanaan yommuu isaan qunnaman sagalee
tokkoon Gooftaa barbaaduu fi dhimma kana irratti gorsa
isa gaafachuuf walii galan.
12 Hundi isaanii kadhannaa irratti yommuu bobba'an,
angafni lubaa sun akkuma barameetti Waaqayyoon
mari'achuuf deeme.
13 Achumaan sagaleen Taabotichaa fi teessoo araara irraa,
warri achitti argaman hundinuu dhaga’an, raajii Isaayaas
isa Durbeen itti kennamtee fi kaadhimamtu tokkoon
gaafatamuu ykn barbaadamuu qaba;
14 Isaayaas, "Hundee Isaa keessaa uleen ni ba'a, daraaraan
immoo hundee isaa keessaa ni biqila;
15 Hafuurri Gooftaas isa irra ni boqota, Hafuurri
Ogummaa fi Hubannoo, Hafuurri Gorsaa fi Humna,
Hafuurri Beekumsaa fi Waaqayyoon sodaachuu, Hafuurri
sodaa Gooftaas ni guuta.
16 Achiis, akka raajii kanaatti, namoonni mana Daawit
keessaa fi maatii Daawit keessaa warri gaaʼela godhatan
hundinuu uleewwan isaanii hedduu gara iddoo aarsaa
sanaatti akka fidan muude.
17 Ulee nama kamiyyuu erga fidamee booda daraaraan yoo
biqilu, gubbaa isaa irrattis Hafuurri Gooftaa bifa gugeetiin
yoo taa'e, inni nama Dubroon itti kennamu ta'a fi
kaadhimamuu.
BOQONNAA 6
1 Kanneen hafan keessaa namni Yoseef jedhamu, mana fi
maatii Daawit keessaa tokko, akkasumas namni umuriin
isaa baay'ee guddate tokko, ulee isaa duubatti harkisee,
yeroo namni hundinuu kan isaa dhiheessu ture.
2 Kanaaf, wanti sagalee samii sanaaf tolu tokko illee
yommuu hin mulʼanne, angafni lubaa sun deebiʼee
Waaqayyoon mariʼachuun isaa sirrii taʼee itti murteesse.
3 Kan Dubroon kaadhimamuu qabdu warra walitti fidaman
keessaa, kan ulee isaa hin fidne qofa akka ta’e deebiseef.
4 Kanaaf Yoseef dabarsee kenname.
5 Sababni isaas, ulee isaa yeroo fidee, gugee tokkos Samii
irraa dhuftu tokko gubbaa isaa irratti dhaabbattee, namni
hundinuu Dubroon akka isaaf kaadhimamte ifatti arge.
6 Haaluma kanaan sirni kaadhimummaa barame
xumuramee, mana isaa sirreessuu fi gaa’elaaf barbaachisu
tolchuuf gara magaalaa ofii isaa Beetaliheemitti deebi’e.
7 Dubroon Gooftaa Maariyaam garuu durboota umuriin
isaanii wal fakkaatu kan biroo torba yeroo wal fakkaatutti
harma irraa ciccitanii fi lubichaan akka ishee tajaajiluuf
muudaman waliin gara mana warra ishee Galiilaa deebite.
BOQONNAA 7
1 Yeroo isheen jalqaba gara Galiilaa dhufte kanatti,
ergamaan Gabri'eel Waaqayyo biraa gara isheetti ergamee,
ulfoo Fayyisaa keenyaa fi akkaataa fi akkaataa isheen isa
ulfoofte itti himuuf.
2 Haaluma kanaan gara ishee keessa seenee, kutaa isheen
keessa jirtu ifa dinqisiisaa taʼeen guutee, haala gaarii taʼeen
nagaa ishee gaafate;
3 Mee Maariyaam! Durbee Gooftaa hunda caalaa
fudhatama! Yaa Durbee Ayyaana guutuu! Gooftaan si
waliin jira, ati dubartoota hundumaa caalaa eebbifamte, ati
dhiira hundumaa caalaa eebbifamte, akka. hanga ammaatti
dhalataniiru.
4 Dubroon isheen kanaan dura fuula ergamootaa akka
gaariitti kan beektu, ifa akkasii samii irraas waan hin
baratamne isheef hin turre;
5 Mul'ata ergamichaan hin sodaanne, guddummaa ifa
sanaas hin dinqisiifanne, dubbii ergamichaa qofaan
dhiphate.
6 Nagaa gaafachuun maal jechuu akka qabu, maal akka
argisiisu ykn dhuma akkamii akka qabaatu ilaaluu jalqabe.
7 Yaada kanaaf ergamichi hafuura waaqayyootiin deebisa;
8 Yaa Maariyaam, akka waan ani nagaa kana keessatti
qulqullummaa kee wajjin wal hin simne yaadeetti hin
sodaatin.
9 Durbummaa filannoo keessan waan gootaniif, Gooftaa
biratti tola argattaniittu.
10 Kanaaf durbee osoo jirtuu cubbuu malee ulfooftee ilma
ni deesse.
11 Inni galaana irraa gara galaanaatti, laggeen irraa hamma
fixee lafaatti waan mo'atuuf, inni guddaa in ta'a.
12 Innis Ilma isa ol aanaa ni jedhama; sababni isaas namni
lafa irratti haala gadhee ta’een dhalate samii irratti ol ka’aa
ta’een moo’a.
13 Yihowaan teessoo abbaa isaa Daawit in kennaaf, inni
mana Yaaqoob irratti bara baraan mootii in ta'a,
mootummaan isaas dhuma hin qabu.
14 Inni Mootii Moototaa, Gooftaa Gooftotaa ti, teessoo
isaas bara baraan jiraata.
15 Haasaa ergamaa kanaaf Durbiin akka waan hin
amanneetti osoo hin deebisne, akkaataa isaa beekuuf fedhii
qabdi.
16 Ishiinis, Akkamitti ta'uu danda'a? Akka irbuu kootti
dhiira tokkollee beekee hin beeku jedhee waanan argineef,
sanyii dhiiraa osoo hin dabalamiin akkamittan mucaa
godhadha?
17 Ergamaan sunis deebisee, "Maariyaam, akka ati karaa
idileetti akka ulfooftu hin yaadin" jedheen.
18 Durbee osoo jirtuu dhiira waliin utuu hin ciisin ni
ulfoofta; Durbee osoo jirtuu, ni deesse; akkasumas Durbee
tokko osoo xuuxuu kennituu.
19 Hafuurri qulqulluun isinitti in dhufa, humni isa
hundumaa ol taʼes isin golgu, hoʼa hawwii tokko malee.
20 Kanaaf wanti isin irraa dhalatu qulqulluu qofa ta'a, ta'aa.
sababni isaas cubbuu malee ulfooftee dhalatee ilma
Waaqayyoo jedhama.
21 Maariyaam immoo harka ishee diriirsitee ija ishee gara
samiitti ol qabdee, “Kunoo garbittii Gooftaa! Akka dubbii
keetiitti anaaf haa ta'u.
BOQONNAA 8
1 Yoseef Durbee kaadhimamte fuudhuuf yaadee Yihudaa
irraa gara Galiilaa deeme.
2 Erga kaadhimamtee ji'a sadii ta'eera.
3 Dhuma irrattis ulfa ta'uun ishee ifa ta'ee mul'ate, Yoseef
jalaa dhokachuu hin dandeenye.
4 Akka nama gaa'ela godhatetti bilisaan gara Durbee
dhaqee ishee wajjin haalaan haasa'uu isaatiin akka ulfa
ta'uu ishee hubate.
5 Kana boodas, daandii akkamii fudhachuun gaarii akka
ta’e osoo hin beekin, tasgabbii dhabuu fi shakkii
qabaachuu jalqaban;
6 Nama qajeelaa waan ta’eef, nama Waaqayyoon sodaatu
waan ta’eef, ejjituu ta’uu ishee shakkuudhaan ishee
saaxiluudhaaf, maqaa ishee balleessuuf fedhii hin qabu ture.
7 Kanaaf, kophaatti waliigaltee isaanii xumuruuf, akka
dhuunfaattis ishee gadhiisuuf kaayyeffate.
8 Inni garuu wantoota kana utuu xiinxaluu, kunoo
ergamaan Gooftaa hirriba isaa keessatti mul'atee, Yoseef
ilma Daawit, hin sodaatin;
9 Durbee halalummaadhaan yakkamaa ta'uu ishee shakkii
kamiyyuu qabachuuf fedhii hin qabaatin, ykn waan tokko
illee ishee irratti dogoggora ta'e yaaduuf fedhii hin qabaatin,
haadha manaa ishee fudhachuus hin sodaatin;
10 Wanti ishee keessatti dhalatee amma yaada keessan
dhiphisu, hojii namaa osoo hin taane, Hafuura Qulqulluuti.
11 Dubartoota hundumaa keessaa isheen Dubroo tokkicha
ilma Waaqayyoo kan deessedha, ati immoo maqaa isaa
Yesus, jechuunis Fayyisaa jettee moggaafta, inni saba isaa
cubbuu isaanii irraa in oolcha.
12 Yoseef kana booda akka ajaja ergamichaatti Dubroo
fuudhe, ishee hin beekne garuu qulqullummaa ishee eege.
13 Ulfa ishii irraa kaasee jiʼa sagalffaan yommuu Yoseef
haadha manaa isaa fi wantoota biroo Beetaliheem mandara
inni irraa dhufeef barbaachisu fudhatutti dhihaate.
14 Utuu isaan achi jiranii, guyyoonni isheen itti deesse
guutaman.
15 Isheen immoo akkuma warri Wangeelaa qulqulloonni
barsiisan, Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos isa Abbaa,
Ilmaa fi Hafuura Qulqulluu wajjin jiraatuu fi bara bara
baraatti kan bulchu ilma ishee angafaa deesse.

More Related Content

Similar to Oromo - The Gospel of the Birth of Mary.pdf

(Daandii jijjiiramaa ).pdf
(Daandii jijjiiramaa ).pdf(Daandii jijjiiramaa ).pdf
(Daandii jijjiiramaa ).pdfHaroopost
 
Yaadannoo Barnoota Gadaa kutaa 8ffaa 2016
Yaadannoo Barnoota Gadaa kutaa 8ffaa  2016Yaadannoo Barnoota Gadaa kutaa 8ffaa  2016
Yaadannoo Barnoota Gadaa kutaa 8ffaa 2016tesfayealemu167
 
Saayinsii Naannoo Kutaa-3.pdf
Saayinsii Naannoo Kutaa-3.pdfSaayinsii Naannoo Kutaa-3.pdf
Saayinsii Naannoo Kutaa-3.pdfhabtamu292245
 

Similar to Oromo - The Gospel of the Birth of Mary.pdf (20)

Oromo - Testament of Gad.pdf
Oromo - Testament of Gad.pdfOromo - Testament of Gad.pdf
Oromo - Testament of Gad.pdf
 
Oromo - Book of Baruch.pdf
Oromo - Book of Baruch.pdfOromo - Book of Baruch.pdf
Oromo - Book of Baruch.pdf
 
Oromo - Tobit.pdf
Oromo - Tobit.pdfOromo - Tobit.pdf
Oromo - Tobit.pdf
 
Oromo - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to Paul.pdf
Oromo - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to Paul.pdfOromo - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to Paul.pdf
Oromo - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to Paul.pdf
 
Oromo - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdf
Oromo - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdfOromo - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdf
Oromo - The Epistle of Apostle Paul to Titus.pdf
 
Oromo - Wisdom of Solomon.pdf
Oromo - Wisdom of Solomon.pdfOromo - Wisdom of Solomon.pdf
Oromo - Wisdom of Solomon.pdf
 
(Daandii jijjiiramaa ).pdf
(Daandii jijjiiramaa ).pdf(Daandii jijjiiramaa ).pdf
(Daandii jijjiiramaa ).pdf
 
Oromo - Testament of Naphtali.pdf
Oromo - Testament of Naphtali.pdfOromo - Testament of Naphtali.pdf
Oromo - Testament of Naphtali.pdf
 
Inuktitut (Latin) - The Protevangelion.pdf
Inuktitut (Latin) - The Protevangelion.pdfInuktitut (Latin) - The Protevangelion.pdf
Inuktitut (Latin) - The Protevangelion.pdf
 
Qoricha Maraatuu5.pdf
Qoricha Maraatuu5.pdfQoricha Maraatuu5.pdf
Qoricha Maraatuu5.pdf
 
Inuktitut (Latin) - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
Inuktitut (Latin) - The Gospel of the Birth of Mary.pdfInuktitut (Latin) - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
Inuktitut (Latin) - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
 
Oromo - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Oromo - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdfOromo - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
Oromo - Honor Your Parents Your Father and Mother.pdf
 
Oromo - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Oromo - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfOromo - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Oromo - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
 
Oromo - Testament of Benjamin.pdf
Oromo - Testament of Benjamin.pdfOromo - Testament of Benjamin.pdf
Oromo - Testament of Benjamin.pdf
 
Yaadannoo Barnoota Gadaa kutaa 8ffaa 2016
Yaadannoo Barnoota Gadaa kutaa 8ffaa  2016Yaadannoo Barnoota Gadaa kutaa 8ffaa  2016
Yaadannoo Barnoota Gadaa kutaa 8ffaa 2016
 
Oromo - Testament of Zebulun.pdf
Oromo - Testament of Zebulun.pdfOromo - Testament of Zebulun.pdf
Oromo - Testament of Zebulun.pdf
 
tajaajila wangeelaa
tajaajila wangeelaatajaajila wangeelaa
tajaajila wangeelaa
 
Oromo - The Gospel of Nicodemus formerly called The Acts of Pontius Pilate.pdf
Oromo - The Gospel of Nicodemus formerly called The Acts of Pontius Pilate.pdfOromo - The Gospel of Nicodemus formerly called The Acts of Pontius Pilate.pdf
Oromo - The Gospel of Nicodemus formerly called The Acts of Pontius Pilate.pdf
 
Oromo - 1st Maccabees.pdf
Oromo - 1st Maccabees.pdfOromo - 1st Maccabees.pdf
Oromo - 1st Maccabees.pdf
 
Saayinsii Naannoo Kutaa-3.pdf
Saayinsii Naannoo Kutaa-3.pdfSaayinsii Naannoo Kutaa-3.pdf
Saayinsii Naannoo Kutaa-3.pdf
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Spanish - La Preciosa Sangre de Jesucristo - The Precious Blood of Jesus Chri...
Spanish - La Preciosa Sangre de Jesucristo - The Precious Blood of Jesus Chri...Spanish - La Preciosa Sangre de Jesucristo - The Precious Blood of Jesus Chri...
Spanish - La Preciosa Sangre de Jesucristo - The Precious Blood of Jesus Chri...Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tagalog - Ang Mahalagang Dugo ng Panginoong Hesukristo - The Precious Blood o...
Tagalog - Ang Mahalagang Dugo ng Panginoong Hesukristo - The Precious Blood o...Tagalog - Ang Mahalagang Dugo ng Panginoong Hesukristo - The Precious Blood o...
Tagalog - Ang Mahalagang Dugo ng Panginoong Hesukristo - The Precious Blood o...Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Macedonian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Macedonian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxMacedonian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Macedonian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Inuinnaqtun - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Inuinnaqtun - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfInuinnaqtun - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Inuinnaqtun - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
Thai - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Thai - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfThai - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Thai - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
 
English - The Dangers of Wine Alcohol.pptx
English - The Dangers of Wine Alcohol.pptxEnglish - The Dangers of Wine Alcohol.pptx
English - The Dangers of Wine Alcohol.pptx
 
Luxembourgish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Luxembourgish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxLuxembourgish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Luxembourgish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Telugu - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Telugu - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfTelugu - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Telugu - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
 
Fijian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Fijian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfFijian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Fijian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
English - The Psalms of King Solomon.pdf
English - The Psalms of King Solomon.pdfEnglish - The Psalms of King Solomon.pdf
English - The Psalms of King Solomon.pdf
 
Luganda Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Luganda Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxLuganda Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Luganda Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Spanish - La Preciosa Sangre de Jesucristo - The Precious Blood of Jesus Chri...
Spanish - La Preciosa Sangre de Jesucristo - The Precious Blood of Jesus Chri...Spanish - La Preciosa Sangre de Jesucristo - The Precious Blood of Jesus Chri...
Spanish - La Preciosa Sangre de Jesucristo - The Precious Blood of Jesus Chri...
 
Tagalog - Ang Mahalagang Dugo ng Panginoong Hesukristo - The Precious Blood o...
Tagalog - Ang Mahalagang Dugo ng Panginoong Hesukristo - The Precious Blood o...Tagalog - Ang Mahalagang Dugo ng Panginoong Hesukristo - The Precious Blood o...
Tagalog - Ang Mahalagang Dugo ng Panginoong Hesukristo - The Precious Blood o...
 
The Precious Blood of the Lord Jesus Christ.pptx
The Precious Blood of the Lord Jesus Christ.pptxThe Precious Blood of the Lord Jesus Christ.pptx
The Precious Blood of the Lord Jesus Christ.pptx
 
Faroese - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Faroese - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfFaroese - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Faroese - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
Tatar - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tatar - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfTatar - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tatar - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
 
Lower Sorbian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Lower Sorbian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxLower Sorbian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Lower Sorbian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Lithuanian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Lithuanian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxLithuanian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Lithuanian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Tamil - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tamil - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfTamil - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Tamil - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
 
Dari Persian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Dari Persian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfDari Persian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Dari Persian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
English - The Lost Books of the Bible.pdf
English - The Lost Books of the Bible.pdfEnglish - The Lost Books of the Bible.pdf
English - The Lost Books of the Bible.pdf
 
English - The Book of the Secrets of Enoch.pdf
English - The Book of the Secrets of Enoch.pdfEnglish - The Book of the Secrets of Enoch.pdf
English - The Book of the Secrets of Enoch.pdf
 

Oromo - The Gospel of the Birth of Mary.pdf

  • 1. Wangeela Dhaloota Maariyaam BOQONNAA 1 1 Dubroon Maariyaam eebbifamtuu fi yeroo hundumaa ulfina qabdu, sanyii mootii fi maatii Daawit irraa kan dhalatte, magaalaa Naazireet keessatti dhalattee, Yerusaalemitti, mana qulqullummaa Gooftaa keessatti baratte. 2 Maqaan abbaa ishee Yo'aakim, haati ishee immoo Aanaa jedhama. Maatiin abbaa ishee Galiilaa fi magaalaa Naazireet ture. Maatiin haadha ishee Beetaliheem turan. 3 Jireenyi isaanii fuula Gooftaa duratti ifaafi sirrii, namoota duratti Waaqayyoon sodaatuu fi mudaa kan hin qabne ture. Qabeenya isaanii hundumaa bakka sadiitti qoodaniiru. 4 Isaan keessaa tokko mana qulqullummaa fi hoggantoota mana qulqullummaaf ni kennan; kan biraa immoo orma, fi namoota haala gadhee keessa jiran gidduutti raabsu turan; isa sadaffaa immoo ofii isaanii fi itti fayyadama maatii ofii isaaniitiif kuufamaniiru. 5 Akkasitti gara waggaa digdamaa qulqulluu taʼanii, tola Waaqayyoo fi namoota biratti ulfina argachuudhaan, ijoollee tokko malee jiraatan. 6 Isaan garuu, Waaqayyo dhimma kamiinuu yoo isaanitti tole, tajaajila Gooftaatiif akka kennan dhaadatan; kanaafis waggaatti ayyaana hundumaatti gara mana qulqullummaa Gooftaa ni dhaqu turan. 7 Ayyaanni qulqullaaʼuu yommuu dhihaatu, Yo’aakim gosa isaa keessaa namoota tokko tokkoo wajjin gara Yerusaalemitti ol baʼan, yeroo sanatti Yisaakar angafa lubootaa ture; 8 Yo'aakim ollaawwan isaa warra kaan wajjin aarsaa isaa yeroo fidanii yommuu argu, isa fi aarsaa isaa tuffatee isa gaafate. 9 Inni inni ijoollee hin qabne, maaliif warra ijoollee godhatan gidduutti mulʼata? Itti dabaluudhaanis, aarsaan isaa Waaqayyo isa ijoollee godhachuuf akka hin malle itti murtaa’e biratti gonkumaa fudhatama argachuu akka hin dandeenye; Caaffanni Qulqullaa'oon, Israa'el keessatti namni dhiira hin dhalchine hundinuu abaaramaa dha" jedheera. 10 Itti dabaluudhaanis, jalqaba baala tokko dhalchuudhaan abaarsa sana irraa bilisa taʼuu qaba, achiis aarsaa isaa wajjin gara fuula Waaqayyootti dhufuu akka qabu dubbateera. 11 Yo'aakiim garuu salphina arrabsoo akkasiitiin baay'ee waan qaanesseef, tiksoota warra horii wajjin dheedichaa isaaniitti argamanitti deebi'e; 12 Ollaan isaa warri achitti argamanii fi kana hundumaa angafa luboocha irraa dhagaʼan, akkasumaan ifatti akka isa hin arrabsineef, gara manaatti deebiʼuuf fedhii hin qabu ture. BOQONNAA 2 1 Inni garuu yeroo muraasaaf achi ture, guyyaa tokko kophaa isaa yeroo turetti, ergamaan Gooftaa ifa dinqisiisaa taʼeen isa cinaa dhaabbate. 2 Ergamaan isatti mul'atee isa qopheessuuf carraaqqii godhee, mul'achuun isaa waan dhiphateef; 3 Yaa Yo’aakim, kadhannaan kee akka dhagaʼame, sadaqa kees Waaqayyo duratti akka ol baʼe si beeksisuuf, ani ergamaa Yihowaa isa sitti erge waanan taʼeef, ana arguuttis hin sodaatin . 4 Inni dhuguma salphina keessan argeera, ijoollee dhabuu keessaniif haqa malee akka isin arrabsaman dhaga'eera; 5 Kanaafis gadameessa nama kamiyyuu yommuu cufu, haala kana caalaa ajaa'ibsiisaa ta'een deebi'ee akka banuuf, wanti dhalate immoo kennaa Waaqayyoo malee, bu'aa kajeellaa osoo hin taane, akka mul'atuuf, kana godha . 6 Haati jalqabaa saba keessanii Saaraan, hanga waggaa saddeettamaffaatti illee dhaltuu hin turre. 7 Raahel Waaqayyo biratti baay'ee kan jaallatamte, qulqulluu Yaaqoob birattis baay'ee kan jaallatamte, yeroo dheeraaf dhaltuu taatee itti fufte, sana boodas mot ishee Yoseef isa bulchaa Gibxii qofa utuu hin ta'in, saboota hedduu wajjin badiisa irraa oolche beela. 8 Abbootii firdii keessaa Siimson caalaa goota ykn Saamuʼel caalaa qulqulluu taʼe eenyu? Ta’us garuu haadholiin isaanii lamaan dhaltuu turan. 9 Garuu sababni dhugaa dubbii koo, waggoota dullooman keessatti ulfi yeroo baay’ee akka jiru, warri dhala dhaban immoo baay’ee ajaa’ibsiifachuu isaanii yoo isin hin amansiisu ta’e; kanaaf haati manaa kee Aanaa intala siif fiddi, ati immoo Maariyaam jettee moggaafta; 10 Akka waadaa keetiin daa'imummaa ishee irraa kaasee Gooftaaf of kennitee, gadameessa haadha ishee irraa kaastee hafuura qulqulluudhaan ni guutamti; 11 Mana qulqullummaa Gooftaa keessatti malee, wanta xuraaʼaa hin nyaattu, hin dhugdu, haalli ishiis namoota gammachiisaa biratti alatti hin taʼu; akkas maqaa balleessii ykn shakkii waan hamaa kamiyyuu jalatti akka hin kufneef. 12 Egaa adeemsa waggoota ishii keessatti, akkuma dinqiidhaan nama dhala hin qabne irraa dhalattu, durba utuu jirtuu, karaa gita hin qabneen, Ilma Waaqayyo isa hundumaa ol taʼee fi in godha , Yesus jedhamtu, akka hiika maqaa isaatiinis Fayyisaa saba hundumaa ta’i. 13 Kun immoo wanta ani labsu, karra warqee Yerusaalemitti yommuu dhuftan, achitti haadha manaa kee Haannaa wajjin wal argita, isheen daftee deebiʼuu keetiin baayʼee kan dhiphatte siʼa taʼu, yeroo sanatti ni gammaddi si arguuf. 14 Ergamaan sun kana erga dubbatee booda isa biraa deeme.
  • 2. BOQONNAA 3 1 Booda ergamaan sun haadha manaa isaa Aanaatti mul'atee akkana jedhe: Hin sodaatin, wanti ati argitu immoo hafuura akka ta'e hin yaadin. 2 Ani ergamaa kadhannaa kee fi sadaqaa kee Waaqayyo duratti dhiheessee, amma immoo intalli Maariyaam jedhamtu akka siif dhalattee fi olitti akka eebbifamtu akkan si beeksisuuf gara keetti ergame sana dha hundi dubartoota. 3 Isheen, battaluma dhalattee, ayyaana Gooftaatiin kan guutamte yoo ta’u, waggoota sadan harma irraa kutuu ishee mana abbaa ishee keessatti ni itti fufti, sana boodas, tajaajila Gooftaaf of kennitee, kan mana qulqullummaa, hanga isheen waggootaaf of eeggannootti geessutti. 4 Jecha tokkoon achitti halkanii guyyaa soomaa fi kadhannaadhaan Gooftaa ni tajaajilti, wanta xuraaʼaa hundumaa irraa ni fagaatti, gonkumaa nama tokko illee ni hin beektu; 5 Garuu, fakkeenya gita hin qabne faalamaa fi xuraa’ummaa tokko malee ta’uudhaan, durbi dhiira tokko illee hin beekne ta’uudhaan, ilma ni deesse, hojjettuun manaa immoo Gooftaa isa ayyaana isaa fi maqaa isaa fi hojii isaatiin Fayyisaa ta’u ni deesse kan addunyaa. 6 Kanaaf kaʼii gara Yerusaalemitti ol baʼi, wanta ani sitti hime sanaaf akka mallattoo karra warqee jedhamutti warqeedhaan waan dibameef yommuu dhuftu, abbaa manaa kee isa nageenya isaatiif jettee wajjin wal argita baay’ee yaadda’aniiru. 7 Kanaaf wantoonni kun akkasitti raawwataman yommuu argitan, wanti ani isinitti hime hundinuu shakkii tokko malee akka raawwatamu amanaa. 8 Kanaaf, akka ajaja ergamichaatti, lamaan isaanii iyyuu bakka jiranitti dhiisanii, bakka raajii ergamichi ibsametti yommuu gaʼan, wal argan. 9 Achiis, mulʼata walii isaaniitti gammadanii, abdii mucaa isaaniittis guutummaatti quufanii, Gooftaa isa gad of deebisu ol kaasuuf galata malu kennan. 10 Erga Gooftaan galateeffatanii booda gara manaatti deebiʼanii, abdii Waaqayyo kenne eeggachaa gammachuu fi mirkanaaʼaa taʼeen jiraatan. 11 Haannaan ulfooftee intala deesse, akka ajaja ergamichaattis warri ishee Maariyaam jedhanii moggaasan. BOQONNAA 4 1 Waggaan sadii yommuu darbee, yeroon harma irraa kutuu ishee xumuramee, Durbee aarsaa qabatanii gara mana qulqullummaa Gooftaatti fidan. 2 Naannoo mana qulqullummaa sanaatti, akka Faarfannaa kudha shanitti ol baʼuuf sadarkaa kudha shan ture. 3 Manni qulqullummaa gaara irratti ijaaramaa waan tureef, iddoon aarsaa aarsaa gubamaa isa ala jiru, sadarkaadhaan malee itti dhihaachuu hin dandaʼu ture; 4 Warri qulqulleettii Durbee fi daa’ima Maariyaam sadarkaa kana keessaa tokko irra ishee kaa’an; 5 Isaan garuu uffata isaanii isa irra deeman ofirraa baasanii, akka aadaa isaaniitti immoo uffata qulqulluu fi qulqulluu taʼe tokko tokko uffachaa utuu jiranii. 6 Gidduu kana Durbeen Gooftaa haala akkasiitiin, gargaarsa nama kamiyyuu malee, ishee geggeessuuf ykn ol kaasuuf, sadarkaa hundumaa tokko tokkoon ol baate, namni kamiyyuu umuriin ishee guutuu ta’uu ishee asii irraa akka murteessutti. 7 Akkasitti Gooftaan, daa’imummaa Durbee isaa keessatti, hojii adda ta’e kana hojjete, dinqii kanaan immoo isheen gara boodaatti hammam guddaa akka taate ragaa ba’e. 8 Warri garuu akka aadaa seeraatti aarsaa isaanii dhiheessanii, waadaa isaanii guutuu erga raawwatanii booda, Durba durboota biroo wajjin mana qulqullummaa mana qulqullummaa keessaa warra achitti guddifamuu qaban dhiisanii gara manaatti deebi’an. BOQONNAA 5 1 Dubroon Gooftaa garuu akkuma sodaadhaan tarkaanfachaa deemtu, fiixaan ba'iinsaan dabalaa deemte, akka jecha Faarfatichi jedhutti abbaa fi haati ishee dhiisanii, Gooftaan garuu ishee kunuunse. 2 Isheen guyyaa hundumaa ergamoota wajjin haasa'aa turte, guyyaa hundumaas Waaqayyo biraa daawwattoota ishee simachaa turte, innis hammeenya hundumaa irraa ishee eega, wanta gaarii hundumaas akka baay'attu ishee godhe; 3 Yeroo dheeraa booda waggaa kudha afraffaatti yommuu geesse, akkuma namoonni hamoon wanta ishee ceepha'uuf malu kaa'uu hin dandeenye, namoonni gaariin warri ishee beekan hundinuu jireenya ishee fi haasawa ishee dinqisiifatan. 4 Yeroo sanatti angafni lubaa sun sirna uummataa ni tolcha ture. Durboonni mana qulqullummaa keessatti qubsuma ummataa qaban, fi umurii kana irra ga’an hundinuu gara manaatti akka deebi’an, akkasumas akkuma amma bilchina sirrii ta’e, akka aadaa biyya isaaniitti, fuudhuuf akka carraaqan. 5 Ajaja kanaaf durboonni kaan hundinuu fedhiidhaan kan ajajaman taʼus, Maariyaam Dubroon Gooftaa qofti isheen ajaja kana raawwachuu akka hin dandeenye kennite. 6 Sababoota kana ramaduudhaan, ishiinis warri ishee tajaajila Gooftaatiif akka ishee kennan; kana malees, durbummaa Gooftaaf dhaadachuu ishee, dhaadannoo kanas dhiira waliin ciisuudhaan gonkumaa akka hin cabsine murteessiteetti. 7 Angafni lubaa rakkina keessa galfamee, . 8 Inni gama tokkoon waadaa sana diiguuf, Caaffata Qulqullaa'oo, "Kaadadhaa, raawwadhaa! 9 Gama biraatiin immoo aadaa, kan sabni orma ture, ajajame, . 10 Ayyaana yeroo dhihaatutti namoonni gurguddoon Yerusaalemittis taʼe iddoowwan ollaa jiran hundinuu walitti qabamaniiru, kunis gorsa isaanii akka argatuuf, dhimma ulfaataa kana keessatti akkamitti akka taʼe. 11 Haaluma kanaan yommuu isaan qunnaman sagalee tokkoon Gooftaa barbaaduu fi dhimma kana irratti gorsa isa gaafachuuf walii galan. 12 Hundi isaanii kadhannaa irratti yommuu bobba'an, angafni lubaa sun akkuma barameetti Waaqayyoon mari'achuuf deeme. 13 Achumaan sagaleen Taabotichaa fi teessoo araara irraa, warri achitti argaman hundinuu dhaga’an, raajii Isaayaas isa Durbeen itti kennamtee fi kaadhimamtu tokkoon gaafatamuu ykn barbaadamuu qaba; 14 Isaayaas, "Hundee Isaa keessaa uleen ni ba'a, daraaraan immoo hundee isaa keessaa ni biqila; 15 Hafuurri Gooftaas isa irra ni boqota, Hafuurri Ogummaa fi Hubannoo, Hafuurri Gorsaa fi Humna, Hafuurri Beekumsaa fi Waaqayyoon sodaachuu, Hafuurri sodaa Gooftaas ni guuta.
  • 3. 16 Achiis, akka raajii kanaatti, namoonni mana Daawit keessaa fi maatii Daawit keessaa warri gaaʼela godhatan hundinuu uleewwan isaanii hedduu gara iddoo aarsaa sanaatti akka fidan muude. 17 Ulee nama kamiyyuu erga fidamee booda daraaraan yoo biqilu, gubbaa isaa irrattis Hafuurri Gooftaa bifa gugeetiin yoo taa'e, inni nama Dubroon itti kennamu ta'a fi kaadhimamuu. BOQONNAA 6 1 Kanneen hafan keessaa namni Yoseef jedhamu, mana fi maatii Daawit keessaa tokko, akkasumas namni umuriin isaa baay'ee guddate tokko, ulee isaa duubatti harkisee, yeroo namni hundinuu kan isaa dhiheessu ture. 2 Kanaaf, wanti sagalee samii sanaaf tolu tokko illee yommuu hin mulʼanne, angafni lubaa sun deebiʼee Waaqayyoon mariʼachuun isaa sirrii taʼee itti murteesse. 3 Kan Dubroon kaadhimamuu qabdu warra walitti fidaman keessaa, kan ulee isaa hin fidne qofa akka ta’e deebiseef. 4 Kanaaf Yoseef dabarsee kenname. 5 Sababni isaas, ulee isaa yeroo fidee, gugee tokkos Samii irraa dhuftu tokko gubbaa isaa irratti dhaabbattee, namni hundinuu Dubroon akka isaaf kaadhimamte ifatti arge. 6 Haaluma kanaan sirni kaadhimummaa barame xumuramee, mana isaa sirreessuu fi gaa’elaaf barbaachisu tolchuuf gara magaalaa ofii isaa Beetaliheemitti deebi’e. 7 Dubroon Gooftaa Maariyaam garuu durboota umuriin isaanii wal fakkaatu kan biroo torba yeroo wal fakkaatutti harma irraa ciccitanii fi lubichaan akka ishee tajaajiluuf muudaman waliin gara mana warra ishee Galiilaa deebite. BOQONNAA 7 1 Yeroo isheen jalqaba gara Galiilaa dhufte kanatti, ergamaan Gabri'eel Waaqayyo biraa gara isheetti ergamee, ulfoo Fayyisaa keenyaa fi akkaataa fi akkaataa isheen isa ulfoofte itti himuuf. 2 Haaluma kanaan gara ishee keessa seenee, kutaa isheen keessa jirtu ifa dinqisiisaa taʼeen guutee, haala gaarii taʼeen nagaa ishee gaafate; 3 Mee Maariyaam! Durbee Gooftaa hunda caalaa fudhatama! Yaa Durbee Ayyaana guutuu! Gooftaan si waliin jira, ati dubartoota hundumaa caalaa eebbifamte, ati dhiira hundumaa caalaa eebbifamte, akka. hanga ammaatti dhalataniiru. 4 Dubroon isheen kanaan dura fuula ergamootaa akka gaariitti kan beektu, ifa akkasii samii irraas waan hin baratamne isheef hin turre; 5 Mul'ata ergamichaan hin sodaanne, guddummaa ifa sanaas hin dinqisiifanne, dubbii ergamichaa qofaan dhiphate. 6 Nagaa gaafachuun maal jechuu akka qabu, maal akka argisiisu ykn dhuma akkamii akka qabaatu ilaaluu jalqabe. 7 Yaada kanaaf ergamichi hafuura waaqayyootiin deebisa; 8 Yaa Maariyaam, akka waan ani nagaa kana keessatti qulqullummaa kee wajjin wal hin simne yaadeetti hin sodaatin. 9 Durbummaa filannoo keessan waan gootaniif, Gooftaa biratti tola argattaniittu. 10 Kanaaf durbee osoo jirtuu cubbuu malee ulfooftee ilma ni deesse. 11 Inni galaana irraa gara galaanaatti, laggeen irraa hamma fixee lafaatti waan mo'atuuf, inni guddaa in ta'a. 12 Innis Ilma isa ol aanaa ni jedhama; sababni isaas namni lafa irratti haala gadhee ta’een dhalate samii irratti ol ka’aa ta’een moo’a. 13 Yihowaan teessoo abbaa isaa Daawit in kennaaf, inni mana Yaaqoob irratti bara baraan mootii in ta'a, mootummaan isaas dhuma hin qabu. 14 Inni Mootii Moototaa, Gooftaa Gooftotaa ti, teessoo isaas bara baraan jiraata. 15 Haasaa ergamaa kanaaf Durbiin akka waan hin amanneetti osoo hin deebisne, akkaataa isaa beekuuf fedhii qabdi. 16 Ishiinis, Akkamitti ta'uu danda'a? Akka irbuu kootti dhiira tokkollee beekee hin beeku jedhee waanan argineef, sanyii dhiiraa osoo hin dabalamiin akkamittan mucaa godhadha? 17 Ergamaan sunis deebisee, "Maariyaam, akka ati karaa idileetti akka ulfooftu hin yaadin" jedheen. 18 Durbee osoo jirtuu dhiira waliin utuu hin ciisin ni ulfoofta; Durbee osoo jirtuu, ni deesse; akkasumas Durbee tokko osoo xuuxuu kennituu. 19 Hafuurri qulqulluun isinitti in dhufa, humni isa hundumaa ol taʼes isin golgu, hoʼa hawwii tokko malee. 20 Kanaaf wanti isin irraa dhalatu qulqulluu qofa ta'a, ta'aa. sababni isaas cubbuu malee ulfooftee dhalatee ilma Waaqayyoo jedhama. 21 Maariyaam immoo harka ishee diriirsitee ija ishee gara samiitti ol qabdee, “Kunoo garbittii Gooftaa! Akka dubbii keetiitti anaaf haa ta'u. BOQONNAA 8 1 Yoseef Durbee kaadhimamte fuudhuuf yaadee Yihudaa irraa gara Galiilaa deeme. 2 Erga kaadhimamtee ji'a sadii ta'eera. 3 Dhuma irrattis ulfa ta'uun ishee ifa ta'ee mul'ate, Yoseef jalaa dhokachuu hin dandeenye. 4 Akka nama gaa'ela godhatetti bilisaan gara Durbee dhaqee ishee wajjin haalaan haasa'uu isaatiin akka ulfa ta'uu ishee hubate. 5 Kana boodas, daandii akkamii fudhachuun gaarii akka ta’e osoo hin beekin, tasgabbii dhabuu fi shakkii qabaachuu jalqaban; 6 Nama qajeelaa waan ta’eef, nama Waaqayyoon sodaatu waan ta’eef, ejjituu ta’uu ishee shakkuudhaan ishee saaxiluudhaaf, maqaa ishee balleessuuf fedhii hin qabu ture. 7 Kanaaf, kophaatti waliigaltee isaanii xumuruuf, akka dhuunfaattis ishee gadhiisuuf kaayyeffate. 8 Inni garuu wantoota kana utuu xiinxaluu, kunoo ergamaan Gooftaa hirriba isaa keessatti mul'atee, Yoseef ilma Daawit, hin sodaatin; 9 Durbee halalummaadhaan yakkamaa ta'uu ishee shakkii kamiyyuu qabachuuf fedhii hin qabaatin, ykn waan tokko illee ishee irratti dogoggora ta'e yaaduuf fedhii hin qabaatin, haadha manaa ishee fudhachuus hin sodaatin; 10 Wanti ishee keessatti dhalatee amma yaada keessan dhiphisu, hojii namaa osoo hin taane, Hafuura Qulqulluuti. 11 Dubartoota hundumaa keessaa isheen Dubroo tokkicha ilma Waaqayyoo kan deessedha, ati immoo maqaa isaa Yesus, jechuunis Fayyisaa jettee moggaafta, inni saba isaa cubbuu isaanii irraa in oolcha.
  • 4. 12 Yoseef kana booda akka ajaja ergamichaatti Dubroo fuudhe, ishee hin beekne garuu qulqullummaa ishee eege. 13 Ulfa ishii irraa kaasee jiʼa sagalffaan yommuu Yoseef haadha manaa isaa fi wantoota biroo Beetaliheem mandara inni irraa dhufeef barbaachisu fudhatutti dhihaate. 14 Utuu isaan achi jiranii, guyyoonni isheen itti deesse guutaman. 15 Isheen immoo akkuma warri Wangeelaa qulqulloonni barsiisan, Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos isa Abbaa, Ilmaa fi Hafuura Qulqulluu wajjin jiraatuu fi bara bara baraatti kan bulchu ilma ishee angafaa deesse.