SlideShare a Scribd company logo
L_07

Organizimi i Ndërmarrjes
  MSc. LULJETA ELEZAJ
     Tetor, 2010
              ëëë.company.com
Struktura organizative
• Struktura organizative është e rëndësishme
 sepse përmes saj përzgjidhet se si resurset dhe
 funksionet do të bashkëveprojnë që të arrihen
 objektivat e ndërmarrjes.
• Struktura organizative e drejton dhe orienton
 ndarjen e punëve , përgjegjësinë, obligimet,
 vendimmarrjen dhe kompetencat.
• Skema Organizative
                      ëëë.company.com
Organizimi….
• Mënyra se si ndërmarrja është organizuar ka
 ndikim të drejtëpërdrejt në rendimentin e
 punës dhe motivimin e secilit punëtorë.

• është e rëndësishme që udhëheqësit e
 ndërmarrjes të krijojë një organizimi të
 punës që shpie në përmbushjen e qëllimeve
 edhe të punëtorit edhe të ndërmarrjes në
 tërësi
                     ëëë.company.com
Organizimi i ndërmarrjes si mjet
   qeverisjeje /menaxhimi

• Struktura e organizimit funksionon si mjet menaxhimi
 kur kemi të bëjmë me bashkërënditjen e resurseve të
 ndërmarrjes dhe funksioneve të ndryshme të
 ndërmarrjes si : blerja, prodhimi, magazinimi, shitja,
 marketingu dhe administrimi i cështjeve ekonomike dhe
 përsonelit.

• Në firmat private me vëtëm një pronar , shpesh është një
 përson që bënë punën organizative.
• Rritja e ndërmarrjes dhe numrit të punëtorëve paraqet
 nëvojën e organizimit.

                           ëëë.company.com
Përzgjedhja e organizimit
• Përzgjedhja e organizimit përcakton :

• Shpërndarjen e punëve dhë përgjegjësisë
• Shpërndarjen e vendimarrjes dhe kometencat
• Drejtimin dhe bashkërenditjen e veprimtarisë

• “Njeriu i përshtatshëm në vëndin e duhur”
                         ëëë.company.com
Skema organizative e ndërmarrjes
  Pasqyrimi skematik i organizimit të ndërmarrjes sipas ndërtimit hierarkik
                                   ëëë.company.com
Organizimi i ndërmarrjes nga prespektiva e blerësit• Frontin e organizimit piramidal të ndërmarrjes e përbëjnë pjesët e
 organizatës që kanë kontakte të drejtëpërdrejta me blerësit.

• Baza e piramidës është e orientiar kah blerësi
                              ëëë.company.com
Përzgjedhja e formës së organizimit


• Përzgjedhja e formës së organizimit varet nga
 madhësia e ndërmarrjes, numri i fushveprimtarive dhe
 i llojeve të tyre.
                        ëëë.company.com
Organizimi Funksional


• Ndarja e punës horizontale nisur nga funksionet
 kryesore.


                  Drejtori
                  Kryesor
  Blerja    Prodhimi     Magazinimi     Shitja     Ekonomia
•      Pasqyrimi skematik i organizimit funksional të ndërmarrjes
                                     ëëë.company.com
Organizimi sipas divizioneve
               Drejtori Kryesor
Divizioni i grupit të     Divizioni i grupit    Divizioni i grupit
  produkteve të        të produkteve       të produkteve
   konsumit           industiale         kapitale
          Pasqyrimi skematik ndërmarrjes sipas divizioneve
                                       ëëë.company.com
Organizimi sipas formës së matricës

• Organizimi matricor është forma e tillë e
 organizimit që ka dy apo më shumë dimenzione.
• Përparësia:
• Ekzistojnë ekspertë të fortë në kuadër të njësive
 funksionale
• Dobësia:
• E drejta e vendimarrjes mund të jetë e paqartë,
 përgjegjësia e shefit mund të ndahet në shumë
 duar dhe mund të ketë përplasje/implikime.                        ëëë.company.com
Kompetencat dhe përgjegjësia


• Decentralizimi i vendimarrjes
 (e drejta e vendimarrjes bartet në bartës më të ulët)• Centralizimi i vendimarrjes
  (e drejta e vendimarrjes bartet në bartës më të lartë)
                              ëëë.company.com
Ndryshimi dhe përshtatja e organizimit

  Nëse konsiderohet i nevojshëm ndryshimi i organizimit:
         (e drejta e vendimarrjes bartet në bartës më të ulët)


-  Çka ka qenë vendimtare për zhvillimin historik të njësisë?
-  Cilat janë detyrat e njësisë në vështrim afatrshkurtër dhe
  afatgjatë?
-  A është i përshtatshëm organizimi I tanishëm për të arritur
  këto qëllime ?
-  Si do të realizohet ndryshimi?
-  Çfarë roli do të luan njësia e ndërmarrjes?
-  Në cfarë mënyre njësia është e varur nga njësitë e tjera?
-  Si do të ndahen detyrat e punës?
                                     ëëë.company.com
Ndryshimi i organizimit
 Pjesëmarrja dhe
   implikimet

                                           Angazhimi Aktiv
                                   Implikimi
        Të kuptuarit           Akceptimi
                                                    Koha
         Pasyrimi grafik i shkallës së pjesëmarrjes dhe
 implikimit në procesin e ndryshimit dhe përshtatjes së organizimit të ndërmarrjes                                                ëëë.company.com
Organizimi i punës
• Si të organizohet puna në ndërmarrje?

• Organizimi i përgjithshëm dhe brenda të gjitha
 njësive organizative si psh :
• funksionit të prodhimit,
• funksionit të blerjes,
• funksionit të shitjes,
• funksionit ekonomiko-finajnciar etj                       ëëë.company.com
Organizimi klasiki punës - Taylorizmi

• Shumë parime të organizimit të punës kanë zanafillën në
 teoritë e vitit 1911 të inxj=hinierit amerikan Frederick ë
 Taylor:
• Synonte shpërndarje në shkallë të lartë të shkathtësive të
 punës dhe specializimit të detyrave,
• Përcaktonte mëtoden më të mirë për të kryer cdo detyrë,
• Aplikonte pagën indivisuale sipas sasisë së prodhimit apo
 të punës së kryer,
• Synonte mbikqyrjen e saktë dhe të përballohet kufiri në
 mes të udhëheqësve dhe punëtorëve.
                          ëëë.company.com
Organizimi modern i punës
• Proceset paralele,
• Përgjegjësia e rezultatit të bartët sa më poshtë
 që është e mundur,
• Më shumë punë ekipore,
• Arsimimi më i mirë i përsonelit etj.
                       ëëë.company.com
Organizimi i punës i orientuar nga kualiteti

• Kërkesat e blërësve janë pikënisje dhe synim,
• Të bëhen gjërat e duhura nga fillimi – filozofia e
 zero gabimeve,
• Të gjithë, e tërë ndërmarrja , puna ekipore
• Zhvillimi i njohurive dhe aftësive në mënyrë të
 qëndrueshme
                        ëëë.company.com
Organizimi fleksibil i punës

• Bashkëvepruesit të kenë aftësi të shumta dhe të
 kryejnë punë të ndryshme,
• i bënë punëtorët të identifikohen me ndërmarrjen
 të tërësi jo vetëm më njësi të caktuara,
• Përsoneli nuk përjeton monotoni,
• Përsoneli merr pjesë në punën zhvillimore dhe
 mundësohet shfrytëzimi i “rezërvës së diturisë”
• Organizimi i punës duhet të karakterizohet me
 sinqeritet dhe komunikim                      ëëë.company.com
Organizimi i punës duke mësuar

• “KAIZEN” – “ndryshim i përhershëm gjerë më
 mirë”,
• Bashkëvepruesit të marrin përgjegjësinë për
 ndryshime të përhesrshme të metodave të rritjes
 së kualitetit dhe produktivitetit.
• Krijimi i organizimit duke mësuar.
                      ëëë.company.com
Udhëheqësia në përshtatje të situatës

 • Të udhëheqet duke dhënë urdhëra,

 • Duke formuluar qëllimin dhe përcjellur realizimin
  e qëllimit,
                       ëëë.company.com
Situata e punës dhe shëndeti

•  Ndërvarësia e ndërsjelltë e shëndetit dhe punës.
•  Situata e punë:
•  Aktive – Kerkesët e larta dhe mundësia e madhe e vendimarrjes
•  Tendosur – Kërkesat e larta, mundësitë e vogla të vendimarrjes
•  Shtendosur – Kërkesat e ukëta, mundësia e madhe e
  vendimarrjes

• Pasive – Kërkesat e ulëta dhe mundëia e vogël e vendimarrjes
                              ëëë.company.com

More Related Content

What's hot

Elasticiteti i kerkeses
Elasticiteti i kerkesesElasticiteti i kerkeses
Elasticiteti i kerkeses
Bessnik Latifi
 
Vleresimi i Performances
Vleresimi i PerformancesVleresimi i Performances
Vleresimi i Performances
Menaxherat
 
MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Sllajdet e ligjëratave)
MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Sllajdet e ligjëratave)MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Sllajdet e ligjëratave)
MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Sllajdet e ligjëratave)
fatonbajrami1
 
Kostoja E Prodhimit
Kostoja E ProdhimitKostoja E Prodhimit
Kostoja E Prodhimit
guest2514d3
 
Planifikimi si funksion i menaxhimit
Planifikimi si funksion i menaxhimitPlanifikimi si funksion i menaxhimit
Planifikimi si funksion i menaxhimit
Menaxherat
 
Reklamimi i bisnesit
Reklamimi i bisnesitReklamimi i bisnesit
Reklamimi i bisnesit
koralda
 
Elasticiteti i ofertës dhe këkresës
Elasticiteti i ofertës dhe këkresësElasticiteti i ofertës dhe këkresës
Elasticiteti i ofertës dhe këkresës
Fakulteti i Prishtines - FSHAB Pejë
 
Ndermarrja dhe ndermarresia
Ndermarrja dhe ndermarresiaNdermarrja dhe ndermarresia
Ndermarrja dhe ndermarresia
ekonomia
 
Ushtrime nga lenda e statistikes
Ushtrime nga lenda e statistikesUshtrime nga lenda e statistikes
Ushtrime nga lenda e statistikes
kulla 2010
 
Biznesi i Vogel dhe i Mesem
Biznesi i Vogel dhe i MesemBiznesi i Vogel dhe i Mesem
Biznesi i Vogel dhe i Mesem
Ermon Cërvadiku
 
Dallimi ndermjet kerkimeve kuantitative dhe kualitative
Dallimi ndermjet kerkimeve kuantitative dhe kualitativeDallimi ndermjet kerkimeve kuantitative dhe kualitative
Dallimi ndermjet kerkimeve kuantitative dhe kualitative
Besfort N Haziri - Prishtine
 
Menaxhimi i Resurseve Humane - Dr. Enver Kutllovci (Pyetje dhe përgjigje)
Menaxhimi i Resurseve Humane - Dr. Enver Kutllovci (Pyetje dhe përgjigje)Menaxhimi i Resurseve Humane - Dr. Enver Kutllovci (Pyetje dhe përgjigje)
Menaxhimi i Resurseve Humane - Dr. Enver Kutllovci (Pyetje dhe përgjigje)
fatonbajrami1
 
Format Ligjore te Biznesit
Format Ligjore te BiznesitFormat Ligjore te Biznesit
Format Ligjore te Biznesit
Menaxherat
 
FaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVe
FaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVeFaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVe
FaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVe
Veton Sopjani
 
Punim seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Sinalco"
Punim seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Sinalco"Punim seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Sinalco"
Punim seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Sinalco"
Ajete Malaj
 
Si bëhet një plani biznesi
Si bëhet një plani biznesiSi bëhet një plani biznesi
Si bëhet një plani biznesi
Guri Gurashi
 
Bazat e menaxhimit
Bazat e menaxhimitBazat e menaxhimit
Bazat e menaxhimit
Menaxherat
 
Punim Seminarik
Punim SeminarikPunim Seminarik
Punim Seminarik
Ermirë Redenica
 
SJELLJA ORGANIZATIVE - Dr. Berim Ramosaj (Pyetjet e provimeve)
SJELLJA ORGANIZATIVE - Dr. Berim Ramosaj (Pyetjet e provimeve)SJELLJA ORGANIZATIVE - Dr. Berim Ramosaj (Pyetjet e provimeve)
SJELLJA ORGANIZATIVE - Dr. Berim Ramosaj (Pyetjet e provimeve)
fatonbajrami1
 

What's hot (20)

Elasticiteti i kerkeses
Elasticiteti i kerkesesElasticiteti i kerkeses
Elasticiteti i kerkeses
 
Vleresimi i Performances
Vleresimi i PerformancesVleresimi i Performances
Vleresimi i Performances
 
MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Sllajdet e ligjëratave)
MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Sllajdet e ligjëratave)MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Sllajdet e ligjëratave)
MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Sllajdet e ligjëratave)
 
Kostoja E Prodhimit
Kostoja E ProdhimitKostoja E Prodhimit
Kostoja E Prodhimit
 
Planifikimi si funksion i menaxhimit
Planifikimi si funksion i menaxhimitPlanifikimi si funksion i menaxhimit
Planifikimi si funksion i menaxhimit
 
Dobia Marxhinale
Dobia MarxhinaleDobia Marxhinale
Dobia Marxhinale
 
Reklamimi i bisnesit
Reklamimi i bisnesitReklamimi i bisnesit
Reklamimi i bisnesit
 
Elasticiteti i ofertës dhe këkresës
Elasticiteti i ofertës dhe këkresësElasticiteti i ofertës dhe këkresës
Elasticiteti i ofertës dhe këkresës
 
Ndermarrja dhe ndermarresia
Ndermarrja dhe ndermarresiaNdermarrja dhe ndermarresia
Ndermarrja dhe ndermarresia
 
Ushtrime nga lenda e statistikes
Ushtrime nga lenda e statistikesUshtrime nga lenda e statistikes
Ushtrime nga lenda e statistikes
 
Biznesi i Vogel dhe i Mesem
Biznesi i Vogel dhe i MesemBiznesi i Vogel dhe i Mesem
Biznesi i Vogel dhe i Mesem
 
Dallimi ndermjet kerkimeve kuantitative dhe kualitative
Dallimi ndermjet kerkimeve kuantitative dhe kualitativeDallimi ndermjet kerkimeve kuantitative dhe kualitative
Dallimi ndermjet kerkimeve kuantitative dhe kualitative
 
Menaxhimi i Resurseve Humane - Dr. Enver Kutllovci (Pyetje dhe përgjigje)
Menaxhimi i Resurseve Humane - Dr. Enver Kutllovci (Pyetje dhe përgjigje)Menaxhimi i Resurseve Humane - Dr. Enver Kutllovci (Pyetje dhe përgjigje)
Menaxhimi i Resurseve Humane - Dr. Enver Kutllovci (Pyetje dhe përgjigje)
 
Format Ligjore te Biznesit
Format Ligjore te BiznesitFormat Ligjore te Biznesit
Format Ligjore te Biznesit
 
FaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVe
FaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVeFaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVe
FaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVe
 
Punim seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Sinalco"
Punim seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Sinalco"Punim seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Sinalco"
Punim seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Sinalco"
 
Si bëhet një plani biznesi
Si bëhet një plani biznesiSi bëhet një plani biznesi
Si bëhet një plani biznesi
 
Bazat e menaxhimit
Bazat e menaxhimitBazat e menaxhimit
Bazat e menaxhimit
 
Punim Seminarik
Punim SeminarikPunim Seminarik
Punim Seminarik
 
SJELLJA ORGANIZATIVE - Dr. Berim Ramosaj (Pyetjet e provimeve)
SJELLJA ORGANIZATIVE - Dr. Berim Ramosaj (Pyetjet e provimeve)SJELLJA ORGANIZATIVE - Dr. Berim Ramosaj (Pyetjet e provimeve)
SJELLJA ORGANIZATIVE - Dr. Berim Ramosaj (Pyetjet e provimeve)
 

Viewers also liked

Menaxhimi i BVM-ve - Dr. Besnik Krasniqi (Pyetje dhe përgjigje)
Menaxhimi i BVM-ve - Dr. Besnik Krasniqi (Pyetje dhe përgjigje)Menaxhimi i BVM-ve - Dr. Besnik Krasniqi (Pyetje dhe përgjigje)
Menaxhimi i BVM-ve - Dr. Besnik Krasniqi (Pyetje dhe përgjigje)
fatonbajrami1
 
Ndermarresia
NdermarresiaNdermarresia
Ndermarresia
Besart Rexhepi
 
Plan biznesi
Plan biznesiPlan biznesi
Plan biznesi
Diana Rama
 
Plani i biznesit 2014 librari elektronike
Plani i biznesit 2014 librari elektronikePlani i biznesit 2014 librari elektronike
Plani i biznesit 2014 librari elektronike
Esjona
 
Plan i biznesit ne bazat e biznesit
Plan i biznesit ne bazat e biznesitPlan i biznesit ne bazat e biznesit
Plan i biznesit ne bazat e biznesit
Ramë Hajraj
 
Plan biznesi
Plan biznesi Plan biznesi
Plan biznesi
LidijeRapaj
 
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
fatonbajrami1
 
Plani i Biznesit
Plani i BiznesitPlani i Biznesit
Plani i Biznesit
Menaxherat
 
Shembull i plan_biznesit
Shembull i plan_biznesitShembull i plan_biznesit
Shembull i plan_biznesit
Menaxherat
 

Viewers also liked (11)

Menaxhimi i BVM-ve - Dr. Besnik Krasniqi (Pyetje dhe përgjigje)
Menaxhimi i BVM-ve - Dr. Besnik Krasniqi (Pyetje dhe përgjigje)Menaxhimi i BVM-ve - Dr. Besnik Krasniqi (Pyetje dhe përgjigje)
Menaxhimi i BVM-ve - Dr. Besnik Krasniqi (Pyetje dhe përgjigje)
 
Ndermarresia
NdermarresiaNdermarresia
Ndermarresia
 
ekonomi dhe ndermarresi
ekonomi dhe ndermarresiekonomi dhe ndermarresi
ekonomi dhe ndermarresi
 
Ndermarresi
NdermarresiNdermarresi
Ndermarresi
 
Plan biznesi
Plan biznesiPlan biznesi
Plan biznesi
 
Plani i biznesit 2014 librari elektronike
Plani i biznesit 2014 librari elektronikePlani i biznesit 2014 librari elektronike
Plani i biznesit 2014 librari elektronike
 
Plan i biznesit ne bazat e biznesit
Plan i biznesit ne bazat e biznesitPlan i biznesit ne bazat e biznesit
Plan i biznesit ne bazat e biznesit
 
Plan biznesi
Plan biznesi Plan biznesi
Plan biznesi
 
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
 
Plani i Biznesit
Plani i BiznesitPlani i Biznesit
Plani i Biznesit
 
Shembull i plan_biznesit
Shembull i plan_biznesitShembull i plan_biznesit
Shembull i plan_biznesit
 

Similar to Organizimi i ndermarrjes

Mesimi praktik 7
Mesimi praktik 7Mesimi praktik 7
Mesimi praktik 7
Valdet Shala
 
Struktura organizative rast studimi aplikimi i tyre
Struktura organizative rast studimi aplikimi i tyreStruktura organizative rast studimi aplikimi i tyre
Struktura organizative rast studimi aplikimi i tyre
FatjonBerisha3
 
Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011
Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011
Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011
Menaxherat
 
Manaxhimi strategjik 305 sllajde
Manaxhimi strategjik 305 sllajdeManaxhimi strategjik 305 sllajde
Manaxhimi strategjik 305 sllajde
Shpejtim Rudi
 
Struktura organizacionale
Struktura organizacionaleStruktura organizacionale
Struktura organizacionale
Menaxherat
 
Struktura organizacionale
Struktura organizacionaleStruktura organizacionale
Struktura organizacionale
ekonomia
 
Menaxhment strategjik java-7
Menaxhment strategjik java-7Menaxhment strategjik java-7
Menaxhment strategjik java-7
Gazmir Rrahmani
 
Manaxhimi strategjik-nga-literatura-mesimore
Manaxhimi strategjik-nga-literatura-mesimoreManaxhimi strategjik-nga-literatura-mesimore
Manaxhimi strategjik-nga-literatura-mesimore
coupletea
 
Analiza e faktorëve të brendshëm
Analiza e faktorëve të brendshëmAnaliza e faktorëve të brendshëm
Analiza e faktorëve të brendshëm
Ramë Hajraj
 
Bazat E Menaxhimit Sfidat
Bazat E Menaxhimit SfidatBazat E Menaxhimit Sfidat
Bazat E Menaxhimit Sfidat
Veton Sopjani
 
Planifikimi
PlanifikimiPlanifikimi
Planifikimi
Zana Agushi
 
Menaxheret aftesite, pergjegjesite
Menaxheret  aftesite, pergjegjesiteMenaxheret  aftesite, pergjegjesite
Menaxheret aftesite, pergjegjesite
NatyraDikaKerluku
 
Menaxhmenti Hyrje
Menaxhmenti HyrjeMenaxhmenti Hyrje
Menaxhmenti Hyrje
Menaxherat
 
BAZAT E MENAXHIMIT
BAZAT E MENAXHIMITBAZAT E MENAXHIMIT
BAZAT E MENAXHIMIT
Saimir Ciraku
 
Definimi i nevojave_per_personel
Definimi i nevojave_per_personelDefinimi i nevojave_per_personel
Definimi i nevojave_per_personel
Blinera Sahiti
 
Lidhur Me Menaxhmentin Në NdëRmarrje (NdëRmarrëSia, E Drejta Tregtare, In...
Lidhur Me Menaxhmentin   Në NdëRmarrje (NdëRmarrëSia, E Drejta Tregtare, In...Lidhur Me Menaxhmentin   Në NdëRmarrje (NdëRmarrëSia, E Drejta Tregtare, In...
Lidhur Me Menaxhmentin Në NdëRmarrje (NdëRmarrëSia, E Drejta Tregtare, In...
fakete duraku
 
Menaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFON
Menaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFONMenaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFON
Menaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFON
#MesueseAurela Elezaj
 
Manaxhimi ne biznesin e vogel siperrmarja
Manaxhimi ne biznesin e vogel siperrmarjaManaxhimi ne biznesin e vogel siperrmarja
Manaxhimi ne biznesin e vogel siperrmarja
Veton Sopjani
 
Nje veshtrim mbi sh.e
Nje veshtrim mbi sh.eNje veshtrim mbi sh.e
Nje veshtrim mbi sh.e
ekonomia
 

Similar to Organizimi i ndermarrjes (20)

Mesimi praktik 7
Mesimi praktik 7Mesimi praktik 7
Mesimi praktik 7
 
Mesimi praktik 7
Mesimi praktik 7Mesimi praktik 7
Mesimi praktik 7
 
Struktura organizative rast studimi aplikimi i tyre
Struktura organizative rast studimi aplikimi i tyreStruktura organizative rast studimi aplikimi i tyre
Struktura organizative rast studimi aplikimi i tyre
 
Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011
Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011
Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011
 
Manaxhimi strategjik 305 sllajde
Manaxhimi strategjik 305 sllajdeManaxhimi strategjik 305 sllajde
Manaxhimi strategjik 305 sllajde
 
Struktura organizacionale
Struktura organizacionaleStruktura organizacionale
Struktura organizacionale
 
Struktura organizacionale
Struktura organizacionaleStruktura organizacionale
Struktura organizacionale
 
Menaxhment strategjik java-7
Menaxhment strategjik java-7Menaxhment strategjik java-7
Menaxhment strategjik java-7
 
Manaxhimi strategjik-nga-literatura-mesimore
Manaxhimi strategjik-nga-literatura-mesimoreManaxhimi strategjik-nga-literatura-mesimore
Manaxhimi strategjik-nga-literatura-mesimore
 
Analiza e faktorëve të brendshëm
Analiza e faktorëve të brendshëmAnaliza e faktorëve të brendshëm
Analiza e faktorëve të brendshëm
 
Bazat E Menaxhimit Sfidat
Bazat E Menaxhimit SfidatBazat E Menaxhimit Sfidat
Bazat E Menaxhimit Sfidat
 
Planifikimi
PlanifikimiPlanifikimi
Planifikimi
 
Menaxheret aftesite, pergjegjesite
Menaxheret  aftesite, pergjegjesiteMenaxheret  aftesite, pergjegjesite
Menaxheret aftesite, pergjegjesite
 
Menaxhmenti Hyrje
Menaxhmenti HyrjeMenaxhmenti Hyrje
Menaxhmenti Hyrje
 
BAZAT E MENAXHIMIT
BAZAT E MENAXHIMITBAZAT E MENAXHIMIT
BAZAT E MENAXHIMIT
 
Definimi i nevojave_per_personel
Definimi i nevojave_per_personelDefinimi i nevojave_per_personel
Definimi i nevojave_per_personel
 
Lidhur Me Menaxhmentin Në NdëRmarrje (NdëRmarrëSia, E Drejta Tregtare, In...
Lidhur Me Menaxhmentin   Në NdëRmarrje (NdëRmarrëSia, E Drejta Tregtare, In...Lidhur Me Menaxhmentin   Në NdëRmarrje (NdëRmarrëSia, E Drejta Tregtare, In...
Lidhur Me Menaxhmentin Në NdëRmarrje (NdëRmarrëSia, E Drejta Tregtare, In...
 
Menaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFON
Menaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFONMenaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFON
Menaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFON
 
Manaxhimi ne biznesin e vogel siperrmarja
Manaxhimi ne biznesin e vogel siperrmarjaManaxhimi ne biznesin e vogel siperrmarja
Manaxhimi ne biznesin e vogel siperrmarja
 
Nje veshtrim mbi sh.e
Nje veshtrim mbi sh.eNje veshtrim mbi sh.e
Nje veshtrim mbi sh.e
 

More from ekonomia

K o n t r o ll i
K o n t r o ll i K o n t r o ll i
K o n t r o ll i
ekonomia
 
L09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinal
L09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinalL09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinal
L09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinal
ekonomia
 
Vecorite fundamentale te shpenzimeve dhe te hyrave
Vecorite fundamentale te shpenzimeve dhe te hyraveVecorite fundamentale te shpenzimeve dhe te hyrave
Vecorite fundamentale te shpenzimeve dhe te hyrave
ekonomia
 
Teoria e kerkeses
Teoria e kerkesesTeoria e kerkeses
Teoria e kerkeses
ekonomia
 
Menaxhimi i burimeve njerezore
Menaxhimi i burimeve njerezoreMenaxhimi i burimeve njerezore
Menaxhimi i burimeve njerezore
ekonomia
 
Mjetet dhe teknikat e planifikimit
Mjetet dhe teknikat e planifikimitMjetet dhe teknikat e planifikimit
Mjetet dhe teknikat e planifikimit
ekonomia
 
Mjetet dhe teknikat e planifikimit
Mjetet dhe teknikat e planifikimitMjetet dhe teknikat e planifikimit
Mjetet dhe teknikat e planifikimit
ekonomia
 
Mjedisi organizacional
Mjedisi organizacionalMjedisi organizacional
Mjedisi organizacional
ekonomia
 
Ligjerata e 13 & info
Ligjerata e 13 & infoLigjerata e 13 & info
Ligjerata e 13 & info
ekonomia
 
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni Marketing 14 sh.personale dhe promocioni
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni
ekonomia
 
Ekonomia, shoqeria dhe ndermarrja
Ekonomia, shoqeria dhe ndermarrjaEkonomia, shoqeria dhe ndermarrja
Ekonomia, shoqeria dhe ndermarrja
ekonomia
 
Bazat teorike te procesit te qeverisjes ekonomike te ndermarrjes si sistem
Bazat teorike te procesit te qeverisjes ekonomike te ndermarrjes si sistemBazat teorike te procesit te qeverisjes ekonomike te ndermarrjes si sistem
Bazat teorike te procesit te qeverisjes ekonomike te ndermarrjes si sistem
ekonomia
 
Tipologjia e marketingut pjesa e ii
Tipologjia e marketingut  pjesa e iiTipologjia e marketingut  pjesa e ii
Tipologjia e marketingut pjesa e ii
ekonomia
 
7. politika monetare dhe fiskale e be
7. politika monetare dhe fiskale e be7. politika monetare dhe fiskale e be
7. politika monetare dhe fiskale e be
ekonomia
 
Makro 3 ligj. 4
Makro 3 ligj. 4Makro 3 ligj. 4
Makro 3 ligj. 4
ekonomia
 
Strategjite segmentimi i tregut
Strategjite  segmentimi i tregutStrategjite  segmentimi i tregut
Strategjite segmentimi i tregut
ekonomia
 
3. integrimi i tregut
3. integrimi i tregut3. integrimi i tregut
3. integrimi i tregut
ekonomia
 
2. bashk raj, mtl, cefta
2. bashk raj, mtl, cefta2. bashk raj, mtl, cefta
2. bashk raj, mtl, cefta
ekonomia
 
1. hyrje ne integrime
1. hyrje ne integrime1. hyrje ne integrime
1. hyrje ne integrime
ekonomia
 

More from ekonomia (20)

K o n t r o ll i
K o n t r o ll i K o n t r o ll i
K o n t r o ll i
 
L09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinal
L09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinalL09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinal
L09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinal
 
Vecorite fundamentale te shpenzimeve dhe te hyrave
Vecorite fundamentale te shpenzimeve dhe te hyraveVecorite fundamentale te shpenzimeve dhe te hyrave
Vecorite fundamentale te shpenzimeve dhe te hyrave
 
Teoria e kerkeses
Teoria e kerkesesTeoria e kerkeses
Teoria e kerkeses
 
Menaxhimi i burimeve njerezore
Menaxhimi i burimeve njerezoreMenaxhimi i burimeve njerezore
Menaxhimi i burimeve njerezore
 
Mjetet dhe teknikat e planifikimit
Mjetet dhe teknikat e planifikimitMjetet dhe teknikat e planifikimit
Mjetet dhe teknikat e planifikimit
 
Mjetet dhe teknikat e planifikimit
Mjetet dhe teknikat e planifikimitMjetet dhe teknikat e planifikimit
Mjetet dhe teknikat e planifikimit
 
Mjedisi organizacional
Mjedisi organizacionalMjedisi organizacional
Mjedisi organizacional
 
Ligjerata e 13 & info
Ligjerata e 13 & infoLigjerata e 13 & info
Ligjerata e 13 & info
 
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni Marketing 14 sh.personale dhe promocioni
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni
 
Ekonomia, shoqeria dhe ndermarrja
Ekonomia, shoqeria dhe ndermarrjaEkonomia, shoqeria dhe ndermarrja
Ekonomia, shoqeria dhe ndermarrja
 
Bazat teorike te procesit te qeverisjes ekonomike te ndermarrjes si sistem
Bazat teorike te procesit te qeverisjes ekonomike te ndermarrjes si sistemBazat teorike te procesit te qeverisjes ekonomike te ndermarrjes si sistem
Bazat teorike te procesit te qeverisjes ekonomike te ndermarrjes si sistem
 
Tipologjia e marketingut pjesa e ii
Tipologjia e marketingut  pjesa e iiTipologjia e marketingut  pjesa e ii
Tipologjia e marketingut pjesa e ii
 
7. politika monetare dhe fiskale e be
7. politika monetare dhe fiskale e be7. politika monetare dhe fiskale e be
7. politika monetare dhe fiskale e be
 
Vb
VbVb
Vb
 
Makro 3 ligj. 4
Makro 3 ligj. 4Makro 3 ligj. 4
Makro 3 ligj. 4
 
Strategjite segmentimi i tregut
Strategjite  segmentimi i tregutStrategjite  segmentimi i tregut
Strategjite segmentimi i tregut
 
3. integrimi i tregut
3. integrimi i tregut3. integrimi i tregut
3. integrimi i tregut
 
2. bashk raj, mtl, cefta
2. bashk raj, mtl, cefta2. bashk raj, mtl, cefta
2. bashk raj, mtl, cefta
 
1. hyrje ne integrime
1. hyrje ne integrime1. hyrje ne integrime
1. hyrje ne integrime
 

Organizimi i ndermarrjes

 • 1. L_07 Organizimi i Ndërmarrjes MSc. LULJETA ELEZAJ Tetor, 2010 ëëë.company.com
 • 2. Struktura organizative • Struktura organizative është e rëndësishme sepse përmes saj përzgjidhet se si resurset dhe funksionet do të bashkëveprojnë që të arrihen objektivat e ndërmarrjes. • Struktura organizative e drejton dhe orienton ndarjen e punëve , përgjegjësinë, obligimet, vendimmarrjen dhe kompetencat. • Skema Organizative ëëë.company.com
 • 3. Organizimi…. • Mënyra se si ndërmarrja është organizuar ka ndikim të drejtëpërdrejt në rendimentin e punës dhe motivimin e secilit punëtorë. • është e rëndësishme që udhëheqësit e ndërmarrjes të krijojë një organizimi të punës që shpie në përmbushjen e qëllimeve edhe të punëtorit edhe të ndërmarrjes në tërësi ëëë.company.com
 • 4. Organizimi i ndërmarrjes si mjet qeverisjeje /menaxhimi • Struktura e organizimit funksionon si mjet menaxhimi kur kemi të bëjmë me bashkërënditjen e resurseve të ndërmarrjes dhe funksioneve të ndryshme të ndërmarrjes si : blerja, prodhimi, magazinimi, shitja, marketingu dhe administrimi i cështjeve ekonomike dhe përsonelit. • Në firmat private me vëtëm një pronar , shpesh është një përson që bënë punën organizative. • Rritja e ndërmarrjes dhe numrit të punëtorëve paraqet nëvojën e organizimit. ëëë.company.com
 • 5. Përzgjedhja e organizimit • Përzgjedhja e organizimit përcakton : • Shpërndarjen e punëve dhë përgjegjësisë • Shpërndarjen e vendimarrjes dhe kometencat • Drejtimin dhe bashkërenditjen e veprimtarisë • “Njeriu i përshtatshëm në vëndin e duhur” ëëë.company.com
 • 6. Skema organizative e ndërmarrjes Pasqyrimi skematik i organizimit të ndërmarrjes sipas ndërtimit hierarkik ëëë.company.com
 • 7. Organizimi i ndërmarrjes nga prespektiva e blerësit • Frontin e organizimit piramidal të ndërmarrjes e përbëjnë pjesët e organizatës që kanë kontakte të drejtëpërdrejta me blerësit. • Baza e piramidës është e orientiar kah blerësi ëëë.company.com
 • 8. Përzgjedhja e formës së organizimit • Përzgjedhja e formës së organizimit varet nga madhësia e ndërmarrjes, numri i fushveprimtarive dhe i llojeve të tyre. ëëë.company.com
 • 9. Organizimi Funksional • Ndarja e punës horizontale nisur nga funksionet kryesore. Drejtori Kryesor Blerja Prodhimi Magazinimi Shitja Ekonomia • Pasqyrimi skematik i organizimit funksional të ndërmarrjes ëëë.company.com
 • 10. Organizimi sipas divizioneve Drejtori Kryesor Divizioni i grupit të Divizioni i grupit Divizioni i grupit produkteve të të produkteve të produkteve konsumit industiale kapitale Pasqyrimi skematik ndërmarrjes sipas divizioneve ëëë.company.com
 • 11. Organizimi sipas formës së matricës • Organizimi matricor është forma e tillë e organizimit që ka dy apo më shumë dimenzione. • Përparësia: • Ekzistojnë ekspertë të fortë në kuadër të njësive funksionale • Dobësia: • E drejta e vendimarrjes mund të jetë e paqartë, përgjegjësia e shefit mund të ndahet në shumë duar dhe mund të ketë përplasje/implikime. ëëë.company.com
 • 12. Kompetencat dhe përgjegjësia • Decentralizimi i vendimarrjes (e drejta e vendimarrjes bartet në bartës më të ulët) • Centralizimi i vendimarrjes (e drejta e vendimarrjes bartet në bartës më të lartë) ëëë.company.com
 • 13. Ndryshimi dhe përshtatja e organizimit Nëse konsiderohet i nevojshëm ndryshimi i organizimit: (e drejta e vendimarrjes bartet në bartës më të ulët) - Çka ka qenë vendimtare për zhvillimin historik të njësisë? - Cilat janë detyrat e njësisë në vështrim afatrshkurtër dhe afatgjatë? - A është i përshtatshëm organizimi I tanishëm për të arritur këto qëllime ? - Si do të realizohet ndryshimi? - Çfarë roli do të luan njësia e ndërmarrjes? - Në cfarë mënyre njësia është e varur nga njësitë e tjera? - Si do të ndahen detyrat e punës? ëëë.company.com
 • 14. Ndryshimi i organizimit Pjesëmarrja dhe implikimet Angazhimi Aktiv Implikimi Të kuptuarit Akceptimi Koha Pasyrimi grafik i shkallës së pjesëmarrjes dhe implikimit në procesin e ndryshimit dhe përshtatjes së organizimit të ndërmarrjes ëëë.company.com
 • 15. Organizimi i punës • Si të organizohet puna në ndërmarrje? • Organizimi i përgjithshëm dhe brenda të gjitha njësive organizative si psh : • funksionit të prodhimit, • funksionit të blerjes, • funksionit të shitjes, • funksionit ekonomiko-finajnciar etj ëëë.company.com
 • 16. Organizimi klasiki punës - Taylorizmi • Shumë parime të organizimit të punës kanë zanafillën në teoritë e vitit 1911 të inxj=hinierit amerikan Frederick ë Taylor: • Synonte shpërndarje në shkallë të lartë të shkathtësive të punës dhe specializimit të detyrave, • Përcaktonte mëtoden më të mirë për të kryer cdo detyrë, • Aplikonte pagën indivisuale sipas sasisë së prodhimit apo të punës së kryer, • Synonte mbikqyrjen e saktë dhe të përballohet kufiri në mes të udhëheqësve dhe punëtorëve. ëëë.company.com
 • 17. Organizimi modern i punës • Proceset paralele, • Përgjegjësia e rezultatit të bartët sa më poshtë që është e mundur, • Më shumë punë ekipore, • Arsimimi më i mirë i përsonelit etj. ëëë.company.com
 • 18. Organizimi i punës i orientuar nga kualiteti • Kërkesat e blërësve janë pikënisje dhe synim, • Të bëhen gjërat e duhura nga fillimi – filozofia e zero gabimeve, • Të gjithë, e tërë ndërmarrja , puna ekipore • Zhvillimi i njohurive dhe aftësive në mënyrë të qëndrueshme ëëë.company.com
 • 19. Organizimi fleksibil i punës • Bashkëvepruesit të kenë aftësi të shumta dhe të kryejnë punë të ndryshme, • i bënë punëtorët të identifikohen me ndërmarrjen të tërësi jo vetëm më njësi të caktuara, • Përsoneli nuk përjeton monotoni, • Përsoneli merr pjesë në punën zhvillimore dhe mundësohet shfrytëzimi i “rezërvës së diturisë” • Organizimi i punës duhet të karakterizohet me sinqeritet dhe komunikim ëëë.company.com
 • 20. Organizimi i punës duke mësuar • “KAIZEN” – “ndryshim i përhershëm gjerë më mirë”, • Bashkëvepruesit të marrin përgjegjësinë për ndryshime të përhesrshme të metodave të rritjes së kualitetit dhe produktivitetit. • Krijimi i organizimit duke mësuar. ëëë.company.com
 • 21. Udhëheqësia në përshtatje të situatës • Të udhëheqet duke dhënë urdhëra, • Duke formuluar qëllimin dhe përcjellur realizimin e qëllimit, ëëë.company.com
 • 22. Situata e punës dhe shëndeti • Ndërvarësia e ndërsjelltë e shëndetit dhe punës. • Situata e punë: • Aktive – Kerkesët e larta dhe mundësia e madhe e vendimarrjes • Tendosur – Kërkesat e larta, mundësitë e vogla të vendimarrjes • Shtendosur – Kërkesat e ukëta, mundësia e madhe e vendimarrjes • Pasive – Kërkesat e ulëta dhe mundëia e vogël e vendimarrjes ëëë.company.com