SlideShare a Scribd company logo
UNIVERSITETI I PRIZRENIT Administrim Biznesi Lënda BAZAT E MENAXHIMIT  Izet Çelaj, MSc - MBA Prizren, 13 JANAR 2011
MJETET DHE TEKNIKAT E PLANIFIKIMIT
PERMBAJTJA Teknikat për vlerësimin e mjedisit Tre çasje të ndryshme për skenimin e mjedisit. Si menaxherët mund të përmirësojnë efektivitetin e parashikimit. Shpjegimi i hapave në procesin e matjes së performancës (benchmarkingut). Teknikat për alokimin e burimeve Katër teknikat e alokimit të burimeve. Përshkrimi i llojeve të ndryshme të buxheteve. Shpjegimi I tabeles se Gantt-it (gantogramit) .
PERMBAJTJA Teknikat për alokimin e burimeve (vazhdim) Ngarkesa e grafikonit. Si funksionon PERT analiza. Llogaritja e pikes se rentabilitetit (breakeven point). Si e perdorin menaxheret programimin linear. Teknikat e planifikimit bashkëkohor Pse fleksibiliteti është I rëndësishëm në teknikat e sotme të planifikimit. Menaxhimi I Projekteve. Listimi I hapave në procecin e planifikimit të projektit. Pse “planifikimi skenar” është bërë një mjet i rëndësishëm i planifikimit për menaxherët e sotëm.
Vlerësimi i Mjedisit Skenimi i Mjedisit Kontrolli i sasive të mëdha të informatave që interpretojnë dhe parashikojnë ndryshimet në mjedis. Inteligjenca konkurruese Procesi I grumbullimit të informacioneve për konkurentët —kush janë ata ?; çfarë bëjnë ata? Nuk është “spiunim” por vëmendje e kujdesshme për informacionet që janë lehtësishtë të arritshme për punëtorët, blerësit, furnitorët, në Internet dhe vet konkurentët. Dukje bërë gara pë produktin mund të involvon inxhinjeringun të arrijë inovacione teknike.
Vlerësimi i Mjedisit (vazhdim) Skenimi i mjedisit (vazhdim) Skenimi global Shqyrtimi i një fushe të gjer informatash mbi forcat globale që mund të ndikojnë në organizatë. Ka vlerë për firmat me interesa të rëndësishme globale. Terhjekë informacione nga burimet që ofrojnë perspektiva dhe mundësi globale.
Vlerësimi i Mjedisit (vazhdim) Parashikimi Pjesë e planifikimit organizativ që involvon krijimin e parashikimeve të rezultateve në bazë të informatave të grumbulluara nga skanimi i mjedisit. Lehtëson vendim marrjen menaxheriale. Është më i saktë në mjedise të qëndrueshme.
Vlerësimi i Mjedisit (vazhdim) Tipet (llojet) e Parashikimit Parashikimi Kuantitativ Aplikon një grup rregullash matematikore për një seri të të dhënave që vështirë parashikohen rezultatet (p.sh., njësitë për të prodhuar). Parashikimi kualitativ Përdorimi I gjykimeve të ekspertëve dhe opinioneve për të parashikuar më pak se rezultatet e sakta (p.sh., drejtimin e ekonomise). CPFR softveri ( Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment - CPFR Software) Një mënyrë e standardizuar për organizatat që të përdorin Internertin për shkëmbimin e të dhënave.
Teknikat e Parashikimit Kuantitative Analiza e Serive Kohore Modelet e Regresionit Modelet Ekonometrike Indikatorët Ekonomik Efekti i zëvendësimit Kualitative Juria e opinionit Kompozimi i forcës shitëse Evaluimi i përdoruesve
Bërja e parashikimit më efektiv Përdor metoda të thjeshta të parashikimit. Krahaso çdo parashikim me parashikim përkatës “pa asnjë ndryshim”. Mos u mbështet vetëm në një metodë të vetme të partashikimit. Don’t Mos mendoni se pik a kthes ë në një trend mund të identifikohet me saktësi. Shkurtoni periudhën kohore të mbuluar nga një parashikimi. Mbani mend se parashikimi është një aftësi e zhvilluar menaxheriale që mbështet marrjen e vendimit.
Matja e Performancës / Benchmarking Kërkimi për praktikat më të mira ndër konkurentët dhe jo konkurentët që çojnë tek performanca e tyre superiore. Duke i analizuar dhe kopjuar këto praktika, firmat mund të përmirësojnë performancën.
Proçesi i “Benchmarking-ut” Formo ekipin e “benchmarking-ut”. Identifiko se për çka duhet të matet performanca, zgjedh organizatat krahasuese dhe determino metodën e mbledhjes së të dhënave. Mbledh informata interne dhe eksterne për metodën e punës. Analizo të dhëna për të identifikuar boshllëqet e punës dhe shkakun e dallimeve. Përgatitja dhe zbatimi i një plani veprimi për të përmbushur apo tejkaluar standardet e tjerëve.
Alokimi i Burimeve (resurseve)  Tipet e Resurseve Asetet e organizatës Financiare: borxhi, kapitali dhe fitimimet e mbajtura Fizike: ndërtesat, pajisjet dhe lëndët e para Humane: eksperienca, aftësitë, njohuritë dhe kompertencat Jo të matshme: emri i brendit, patentat, reputacioni, markat tregtare, të drejtat autoriale dhe databazat Strukturore/kulturore: historia, kultura, sistemet e punës, marrëdhëniet e punës, besimi dhe politikat
Hapat në “Benchmarking” Source:  Based on Y.K. Shetty, “Aiming High: Competitive Benchmarking for Superior Performance,” Long Range Planning . February 1993, p. 42.
Alokimi i Burimeve : Buxhetimi Buxhetimi Planet numerike per alokimin e burimeve (p.sh. .g., të ardhurat, shpenzimet dhe shpenzimet kapitale). Përdoren për të përmirësuar kohën, hapësirën dhe përdorimin e resurseve materiale. Janë teknikat më të përdorura dhe teknikat më gjerësishtë të aplikueshme për organizatat
Llojet e buxheteve Source:  Based on R.S. Russell and B.W. Taylor III. Production and Operations Management (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1995), p. 287.
Sygjerime për përmirësimin e Buxhetimit Të jetë fleksibël. Qëllimet do të duhej t’i leviznin buxhetet—buxhetet nuk do të duhej t’i përcaktonin qëllimet. Koordinoni buxhetimin në të gjithë organizatën. Përdorni softverin e buxhetimit/planifikimit kur është e përshtatshme. Mos harroni se buxhetet janë mjete. Mos harroni se fitimet rezultojnë nga menaxhimi I zgjuar jo për shkak se ju i keni buxhetuar ato.
Alokimi i Resurseve: Caktimi i orareve Oraret Planet që alokojnë resurset duke detajuar se çfarë aktivitete duhet bërë, rreguli sipas të cilit ato do të bëhen gjërat, kush do të bëjë çka dhe kur do të duhej të kompletohen. Përfaqësojnë bashkërendimin e aktiviteteve të ndryshme.
Alokimi i Resurseve: Grafiku Grafiku i Gantt-it Një grafik me kohën në boshtin horizontal dhe aktivitetet që do të kryhen në boshtin vertikal . T regon përparimin e pritur  dhe ate aktual të detyrave të ndryshme.  Leximi i Grafikut Një grafik i modifikuar i Gantt-it që liston te gjitha departamentet ose resurset specifike në boshtin vertikal. U lejon menaxherëve të planifikojnë dhe kontrollojnë shfrytëzimin e kapaciteteve.
Grafiku i Gantt-it
A Load Chart
Alokimi i Resurseve: Analiza Evaluimi i Programit dhe Pasqyra e Teknikave (Anglishtë: Program Evaluation and Review Technique (PERT) A flow chart diagram that depicts the sequence of activities needed to complete a project and the time or costs associated with each activity. Një tabelë -diagram rrjedh ës  që përshkruan sekuenc a t ë aktiviteteve të nevojshme për të përfunduar një projekt dhe kohë n ose shpenzimet lidhur me  çdo aktivitet. Ngjarje: “endpoints”apo kufiri i fundit për përfundim. Aktivitetet: koha e nevojshme për çdo aktivitet. Koha “slack” apo e qetësisë: koha kur një aktivitet i kompletuar pret për një aktivitet tjetër të përfundon kështu që aktiviteti i ardhshëm, që mvaret nga të dyja këto aktivitete të mund të startoj. Rruga kritike: rruga e aktiviteteve që mundëson që të gjitha detyrat të kompletohen me më së paku “slack” apo kohë të qetësisë
Hapat në Zhvillimin e rrjetit PERT Identifik o çdo aktivitet të rëndësishëm që duhet të arrihet për të përfunduar një projekt . Përcakto rradhitjen sipas së cilës këto aktivitete duhet të kompletohen. Bëni diagramin e aktiviteteve dhe vijimin e tyre nga fillimi në finish, duke identifikuar çdo aktivitet dhe relacionin e tij me aktivitetet tjera. Llogaritni kohën e përafërt për kompletimin e çdo aktiviteti. Duke përdorur diagramin e rrjetit që përmban vlerësimet e kohës për secilin aktivitet, të përcakto ni një kohë/ orar për fillimin dhe përfundimin e çdo aktivitet i si dhe për të gjithë projekti n .
PERT rrjeti për Konstruktimin e një Ndërtese me zyra
PERT rrjeti për Konstruktimin e një Ndërtese me zyra Rruga kritike/ Critical  Path : A - B - C - D - G - H - J - K
Alokimi i Resurseve: Analiza (vazhdim) Analiza e Rentabilitetit Është përdorur për të përcaktuar pikën në të cilën të gjitha shpenzimet fikse janë mbuluar dhe profitabiliteti fillon . Shpenzimet fikse (SHF) Shpenzimet Variabile (SHV) Shpenzimet Fikse Totale (SHFT) Çmimi (Ç) Formula për llogaritjen e pikës së renabilitetit:
Analiza e Rentabilitetit
Alokimi i Resurseve: Analiza (vazhdim) Programimi Linear Një teknikë që kërkon për të zgjidhur problemet e alokimi t të burimeve duke përdorur marrëdhëniet proporcionale mes të dy variablave.
Të dhënat për prodhimin e produkteve kanellë-aromatike
Zgjidhja Grafike për Problemin  Linear të Programuar
Teknikat Bashkëkohore të Planifikimit Projekti Seti i aktiviteteve vetëm për një kohë, që ka një fillim të caktuar dhe kohën e përfundimit. Menaxhimi i Projektit Detyra e gjetjes së kryerjes së asktiviteteve me kohë, me buxhet dhe sipas specifikave. Përcaktimi i qëllimeve të Projektit Identifikimi i të gjitha aktiviteteve të nevojshme, materialeve dhe punës. Përcaktimi i rradhës së përfundimit të aktiviteteve.
Proçesi i Planifikimit të Projektit Source:  Based on R.S. Russell and B.W. Taylor III, Production and Operations Management (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1995), p. 287.
Teknikat Bashkëkohore të Planifikimit Skenari (“scenario ”) Një pikëpamje se si do të duhej të jetë e ardhmja. Skenari i Planifikimit Një përpjekje jo për të parashik uar të ardhmen, por për të reduktuar pasigurinë duke luajtur situata t e mundshme në kushte të ndryshme të specifikuara . Planifikimi i “paparashikuar” /Contingency Planning/ Zhvillimi i skenarëve që u lejon menaxherëve të përcaktojnë që më parë se çfarë duhet të jenë akcionet e tyre duke konsideruar shfaqjen e ngjarjeve të paparashikuara.
Përgatitja për ngjarjet e papritura Identifiko ngjarjet e papritura potenciale. Përcaktoni nëse ndonjë nga këto ngjarje do të ketë indicatorë të hershëm. Formoni një sistem të grumbul;limit të informacionit për të indentifikuar treguesit në fiullim. Kini përgjigje (plane) të pershtatshme nëse ndonjë nga ngjarjet e papritura ndodhë.
Pyetje ?

More Related Content

Similar to Mjetet dhe teknikat e planifikimit

Menaxhimi i projekteve perkufizimi i projektit dhe objektivat e tij
Menaxhimi i projekteve  perkufizimi i projektit dhe objektivat e tijMenaxhimi i projekteve  perkufizimi i projektit dhe objektivat e tij
Menaxhimi i projekteve perkufizimi i projektit dhe objektivat e tij
Veton Sopjani
 
Menaxhimi i projekteve perkufizimi i projektit dhe objektivat e tij
Menaxhimi i projekteve  perkufizimi i projektit dhe objektivat e tijMenaxhimi i projekteve  perkufizimi i projektit dhe objektivat e tij
Menaxhimi i projekteve perkufizimi i projektit dhe objektivat e tij
Veton Sopjani
 
Planifikimi
PlanifikimiPlanifikimi
Planifikimi
Zana Agushi
 
Menaxhim i projekteteve
Menaxhim i projekteteveMenaxhim i projekteteve
Menaxhim i projekteteve
ArdiBucaj
 
Menaxhimi dhe planifikimi i kapacitetit
Menaxhimi dhe planifikimi i kapacitetitMenaxhimi dhe planifikimi i kapacitetit
Menaxhimi dhe planifikimi i kapacitetit
edona krasniqi
 
Planifikimi si funksion i menaxhimit
Planifikimi si funksion i menaxhimitPlanifikimi si funksion i menaxhimit
Planifikimi si funksion i menaxhimit
Menaxherat
 
Menaxhim i projekteve java-10
Menaxhim i projekteve java-10Menaxhim i projekteve java-10
Menaxhim i projekteve java-10
Gazmir Rrahmani
 
Pyetje nga menaxhimi i resurseve humane
Pyetje nga menaxhimi i resurseve humanePyetje nga menaxhimi i resurseve humane
Pyetje nga menaxhimi i resurseve humane
samel123456
 
Vleresimi i Performances Nehar ISLAMI- Menaxhment dhe Informatikë
Vleresimi i Performances Nehar ISLAMI- Menaxhment dhe InformatikëVleresimi i Performances Nehar ISLAMI- Menaxhment dhe Informatikë
Vleresimi i Performances Nehar ISLAMI- Menaxhment dhe Informatikë
Target
 
Portofoli i tik me zgjedhje 3
Portofoli i tik me zgjedhje 3Portofoli i tik me zgjedhje 3
Portofoli i tik me zgjedhje 3
Rexhino Kovaci
 
Menaxhimi I Prodhimit Nga Libri
Menaxhimi I Prodhimit Nga LibriMenaxhimi I Prodhimit Nga Libri
Menaxhimi I Prodhimit Nga Libri
Veton Sopjani
 
Menaxhim i projekteve java-14-15
Menaxhim i projekteve java-14-15Menaxhim i projekteve java-14-15
Menaxhim i projekteve java-14-15
Gazmir Rrahmani
 
Vleresimi i Performances
Vleresimi i PerformancesVleresimi i Performances
Vleresimi i Performances
Menaxherat
 
Strategjia e-operacioneve-prioritetet-konkuruese
Strategjia e-operacioneve-prioritetet-konkurueseStrategjia e-operacioneve-prioritetet-konkuruese
Strategjia e-operacioneve-prioritetet-konkuruese
kridi deliu
 
Menaxhment strategjik java-2
Menaxhment strategjik java-2Menaxhment strategjik java-2
Menaxhment strategjik java-2
Gazmir Rrahmani
 
Hyrjenmanaxhimineoperacioneve 090526121745-phpapp02
Hyrjenmanaxhimineoperacioneve 090526121745-phpapp02Hyrjenmanaxhimineoperacioneve 090526121745-phpapp02
Hyrjenmanaxhimineoperacioneve 090526121745-phpapp02
Ilir Gashi
 
Hyrje Në Manaxhimin E Operacioneve
Hyrje Në Manaxhimin E OperacioneveHyrje Në Manaxhimin E Operacioneve
Hyrje Në Manaxhimin E Operacioneve
fakete duraku
 
Planifikimi dhe karriera MBNJ
Planifikimi dhe karriera MBNJPlanifikimi dhe karriera MBNJ
Planifikimi dhe karriera MBNJ
Mikena Çako
 
Planifikimi me pjesemarrje per trajnim.ppt
Planifikimi me pjesemarrje per trajnim.pptPlanifikimi me pjesemarrje per trajnim.ppt
Planifikimi me pjesemarrje per trajnim.ppt
mbiemri1
 

Similar to Mjetet dhe teknikat e planifikimit (20)

Menaxhimi i projekteve perkufizimi i projektit dhe objektivat e tij
Menaxhimi i projekteve  perkufizimi i projektit dhe objektivat e tijMenaxhimi i projekteve  perkufizimi i projektit dhe objektivat e tij
Menaxhimi i projekteve perkufizimi i projektit dhe objektivat e tij
 
Menaxhimi i projekteve perkufizimi i projektit dhe objektivat e tij
Menaxhimi i projekteve  perkufizimi i projektit dhe objektivat e tijMenaxhimi i projekteve  perkufizimi i projektit dhe objektivat e tij
Menaxhimi i projekteve perkufizimi i projektit dhe objektivat e tij
 
Planifikimi
PlanifikimiPlanifikimi
Planifikimi
 
Menaxhim i projekteteve
Menaxhim i projekteteveMenaxhim i projekteteve
Menaxhim i projekteteve
 
Menaxhimi dhe planifikimi i kapacitetit
Menaxhimi dhe planifikimi i kapacitetitMenaxhimi dhe planifikimi i kapacitetit
Menaxhimi dhe planifikimi i kapacitetit
 
Planifikimi si funksion i menaxhimit
Planifikimi si funksion i menaxhimitPlanifikimi si funksion i menaxhimit
Planifikimi si funksion i menaxhimit
 
Menaxhim i projekteve java-10
Menaxhim i projekteve java-10Menaxhim i projekteve java-10
Menaxhim i projekteve java-10
 
Pyetje nga menaxhimi i resurseve humane
Pyetje nga menaxhimi i resurseve humanePyetje nga menaxhimi i resurseve humane
Pyetje nga menaxhimi i resurseve humane
 
Presentation menaxhment
Presentation menaxhmentPresentation menaxhment
Presentation menaxhment
 
Vleresimi i Performances Nehar ISLAMI- Menaxhment dhe Informatikë
Vleresimi i Performances Nehar ISLAMI- Menaxhment dhe InformatikëVleresimi i Performances Nehar ISLAMI- Menaxhment dhe Informatikë
Vleresimi i Performances Nehar ISLAMI- Menaxhment dhe Informatikë
 
Portofoli i tik me zgjedhje 3
Portofoli i tik me zgjedhje 3Portofoli i tik me zgjedhje 3
Portofoli i tik me zgjedhje 3
 
Menaxhimi I Prodhimit Nga Libri
Menaxhimi I Prodhimit Nga LibriMenaxhimi I Prodhimit Nga Libri
Menaxhimi I Prodhimit Nga Libri
 
Menaxhim i projekteve java-14-15
Menaxhim i projekteve java-14-15Menaxhim i projekteve java-14-15
Menaxhim i projekteve java-14-15
 
Vleresimi i Performances
Vleresimi i PerformancesVleresimi i Performances
Vleresimi i Performances
 
Strategjia e-operacioneve-prioritetet-konkuruese
Strategjia e-operacioneve-prioritetet-konkurueseStrategjia e-operacioneve-prioritetet-konkuruese
Strategjia e-operacioneve-prioritetet-konkuruese
 
Menaxhment strategjik java-2
Menaxhment strategjik java-2Menaxhment strategjik java-2
Menaxhment strategjik java-2
 
Hyrjenmanaxhimineoperacioneve 090526121745-phpapp02
Hyrjenmanaxhimineoperacioneve 090526121745-phpapp02Hyrjenmanaxhimineoperacioneve 090526121745-phpapp02
Hyrjenmanaxhimineoperacioneve 090526121745-phpapp02
 
Hyrje Në Manaxhimin E Operacioneve
Hyrje Në Manaxhimin E OperacioneveHyrje Në Manaxhimin E Operacioneve
Hyrje Në Manaxhimin E Operacioneve
 
Planifikimi dhe karriera MBNJ
Planifikimi dhe karriera MBNJPlanifikimi dhe karriera MBNJ
Planifikimi dhe karriera MBNJ
 
Planifikimi me pjesemarrje per trajnim.ppt
Planifikimi me pjesemarrje per trajnim.pptPlanifikimi me pjesemarrje per trajnim.ppt
Planifikimi me pjesemarrje per trajnim.ppt
 

More from ekonomia

Mjedisi organizacional
Mjedisi organizacionalMjedisi organizacional
Mjedisi organizacional
ekonomia
 
Ligjerata e 13 & info
Ligjerata e 13 & infoLigjerata e 13 & info
Ligjerata e 13 & info
ekonomia
 
Organizimi i ndermarrjes
Organizimi i ndermarrjesOrganizimi i ndermarrjes
Organizimi i ndermarrjes
ekonomia
 
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni Marketing 14 sh.personale dhe promocioni
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni
ekonomia
 
Ekonomia, shoqeria dhe ndermarrja
Ekonomia, shoqeria dhe ndermarrjaEkonomia, shoqeria dhe ndermarrja
Ekonomia, shoqeria dhe ndermarrja
ekonomia
 
Bazat teorike te procesit te qeverisjes ekonomike te ndermarrjes si sistem
Bazat teorike te procesit te qeverisjes ekonomike te ndermarrjes si sistemBazat teorike te procesit te qeverisjes ekonomike te ndermarrjes si sistem
Bazat teorike te procesit te qeverisjes ekonomike te ndermarrjes si sistem
ekonomia
 
Ndermarrja dhe ndermarresia
Ndermarrja dhe ndermarresiaNdermarrja dhe ndermarresia
Ndermarrja dhe ndermarresia
ekonomia
 
Nje veshtrim mbi sh.e
Nje veshtrim mbi sh.eNje veshtrim mbi sh.e
Nje veshtrim mbi sh.e
ekonomia
 
7. politika monetare dhe fiskale e be
7. politika monetare dhe fiskale e be7. politika monetare dhe fiskale e be
7. politika monetare dhe fiskale e be
ekonomia
 
Makro 3 ligj. 4
Makro 3 ligj. 4Makro 3 ligj. 4
Makro 3 ligj. 4
ekonomia
 
Strategjite segmentimi i tregut
Strategjite  segmentimi i tregutStrategjite  segmentimi i tregut
Strategjite segmentimi i tregut
ekonomia
 
3. integrimi i tregut
3. integrimi i tregut3. integrimi i tregut
3. integrimi i tregut
ekonomia
 
2. bashk raj, mtl, cefta
2. bashk raj, mtl, cefta2. bashk raj, mtl, cefta
2. bashk raj, mtl, cefta
ekonomia
 
1. hyrje ne integrime
1. hyrje ne integrime1. hyrje ne integrime
1. hyrje ne integrime
ekonomia
 
1 bazat kontabiliteti kapitulli i
1 bazat kontabiliteti kapitulli i1 bazat kontabiliteti kapitulli i
1 bazat kontabiliteti kapitulli i
ekonomia
 
1 kapitulli ii pasqyrat financiare
1 kapitulli ii pasqyrat financiare1 kapitulli ii pasqyrat financiare
1 kapitulli ii pasqyrat financiare
ekonomia
 
1.kontabilitet analiza e transaksioneve ne biznes
1.kontabilitet analiza e transaksioneve ne biznes1.kontabilitet analiza e transaksioneve ne biznes
1.kontabilitet analiza e transaksioneve ne biznes
ekonomia
 
1.kontabilitet analiza e transaksioneve ne biznes
1.kontabilitet analiza e transaksioneve ne biznes1.kontabilitet analiza e transaksioneve ne biznes
1.kontabilitet analiza e transaksioneve ne biznes
ekonomia
 
Hyrje ne shpenzimet afariste
Hyrje ne shpenzimet afaristeHyrje ne shpenzimet afariste
Hyrje ne shpenzimet afariste
ekonomia
 

More from ekonomia (20)

Mjedisi organizacional
Mjedisi organizacionalMjedisi organizacional
Mjedisi organizacional
 
Ligjerata e 13 & info
Ligjerata e 13 & infoLigjerata e 13 & info
Ligjerata e 13 & info
 
Organizimi i ndermarrjes
Organizimi i ndermarrjesOrganizimi i ndermarrjes
Organizimi i ndermarrjes
 
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni Marketing 14 sh.personale dhe promocioni
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni
 
Ekonomia, shoqeria dhe ndermarrja
Ekonomia, shoqeria dhe ndermarrjaEkonomia, shoqeria dhe ndermarrja
Ekonomia, shoqeria dhe ndermarrja
 
Bazat teorike te procesit te qeverisjes ekonomike te ndermarrjes si sistem
Bazat teorike te procesit te qeverisjes ekonomike te ndermarrjes si sistemBazat teorike te procesit te qeverisjes ekonomike te ndermarrjes si sistem
Bazat teorike te procesit te qeverisjes ekonomike te ndermarrjes si sistem
 
Ndermarrja dhe ndermarresia
Ndermarrja dhe ndermarresiaNdermarrja dhe ndermarresia
Ndermarrja dhe ndermarresia
 
Nje veshtrim mbi sh.e
Nje veshtrim mbi sh.eNje veshtrim mbi sh.e
Nje veshtrim mbi sh.e
 
7. politika monetare dhe fiskale e be
7. politika monetare dhe fiskale e be7. politika monetare dhe fiskale e be
7. politika monetare dhe fiskale e be
 
Vb
VbVb
Vb
 
Makro 3 ligj. 4
Makro 3 ligj. 4Makro 3 ligj. 4
Makro 3 ligj. 4
 
Strategjite segmentimi i tregut
Strategjite  segmentimi i tregutStrategjite  segmentimi i tregut
Strategjite segmentimi i tregut
 
3. integrimi i tregut
3. integrimi i tregut3. integrimi i tregut
3. integrimi i tregut
 
2. bashk raj, mtl, cefta
2. bashk raj, mtl, cefta2. bashk raj, mtl, cefta
2. bashk raj, mtl, cefta
 
1. hyrje ne integrime
1. hyrje ne integrime1. hyrje ne integrime
1. hyrje ne integrime
 
1 bazat kontabiliteti kapitulli i
1 bazat kontabiliteti kapitulli i1 bazat kontabiliteti kapitulli i
1 bazat kontabiliteti kapitulli i
 
1 kapitulli ii pasqyrat financiare
1 kapitulli ii pasqyrat financiare1 kapitulli ii pasqyrat financiare
1 kapitulli ii pasqyrat financiare
 
1.kontabilitet analiza e transaksioneve ne biznes
1.kontabilitet analiza e transaksioneve ne biznes1.kontabilitet analiza e transaksioneve ne biznes
1.kontabilitet analiza e transaksioneve ne biznes
 
1.kontabilitet analiza e transaksioneve ne biznes
1.kontabilitet analiza e transaksioneve ne biznes1.kontabilitet analiza e transaksioneve ne biznes
1.kontabilitet analiza e transaksioneve ne biznes
 
Hyrje ne shpenzimet afariste
Hyrje ne shpenzimet afaristeHyrje ne shpenzimet afariste
Hyrje ne shpenzimet afariste
 

Mjetet dhe teknikat e planifikimit

 • 1. UNIVERSITETI I PRIZRENIT Administrim Biznesi Lënda BAZAT E MENAXHIMIT Izet Çelaj, MSc - MBA Prizren, 13 JANAR 2011
 • 2. MJETET DHE TEKNIKAT E PLANIFIKIMIT
 • 3. PERMBAJTJA Teknikat për vlerësimin e mjedisit Tre çasje të ndryshme për skenimin e mjedisit. Si menaxherët mund të përmirësojnë efektivitetin e parashikimit. Shpjegimi i hapave në procesin e matjes së performancës (benchmarkingut). Teknikat për alokimin e burimeve Katër teknikat e alokimit të burimeve. Përshkrimi i llojeve të ndryshme të buxheteve. Shpjegimi I tabeles se Gantt-it (gantogramit) .
 • 4. PERMBAJTJA Teknikat për alokimin e burimeve (vazhdim) Ngarkesa e grafikonit. Si funksionon PERT analiza. Llogaritja e pikes se rentabilitetit (breakeven point). Si e perdorin menaxheret programimin linear. Teknikat e planifikimit bashkëkohor Pse fleksibiliteti është I rëndësishëm në teknikat e sotme të planifikimit. Menaxhimi I Projekteve. Listimi I hapave në procecin e planifikimit të projektit. Pse “planifikimi skenar” është bërë një mjet i rëndësishëm i planifikimit për menaxherët e sotëm.
 • 5. Vlerësimi i Mjedisit Skenimi i Mjedisit Kontrolli i sasive të mëdha të informatave që interpretojnë dhe parashikojnë ndryshimet në mjedis. Inteligjenca konkurruese Procesi I grumbullimit të informacioneve për konkurentët —kush janë ata ?; çfarë bëjnë ata? Nuk është “spiunim” por vëmendje e kujdesshme për informacionet që janë lehtësishtë të arritshme për punëtorët, blerësit, furnitorët, në Internet dhe vet konkurentët. Dukje bërë gara pë produktin mund të involvon inxhinjeringun të arrijë inovacione teknike.
 • 6. Vlerësimi i Mjedisit (vazhdim) Skenimi i mjedisit (vazhdim) Skenimi global Shqyrtimi i një fushe të gjer informatash mbi forcat globale që mund të ndikojnë në organizatë. Ka vlerë për firmat me interesa të rëndësishme globale. Terhjekë informacione nga burimet që ofrojnë perspektiva dhe mundësi globale.
 • 7. Vlerësimi i Mjedisit (vazhdim) Parashikimi Pjesë e planifikimit organizativ që involvon krijimin e parashikimeve të rezultateve në bazë të informatave të grumbulluara nga skanimi i mjedisit. Lehtëson vendim marrjen menaxheriale. Është më i saktë në mjedise të qëndrueshme.
 • 8. Vlerësimi i Mjedisit (vazhdim) Tipet (llojet) e Parashikimit Parashikimi Kuantitativ Aplikon një grup rregullash matematikore për një seri të të dhënave që vështirë parashikohen rezultatet (p.sh., njësitë për të prodhuar). Parashikimi kualitativ Përdorimi I gjykimeve të ekspertëve dhe opinioneve për të parashikuar më pak se rezultatet e sakta (p.sh., drejtimin e ekonomise). CPFR softveri ( Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment - CPFR Software) Një mënyrë e standardizuar për organizatat që të përdorin Internertin për shkëmbimin e të dhënave.
 • 9. Teknikat e Parashikimit Kuantitative Analiza e Serive Kohore Modelet e Regresionit Modelet Ekonometrike Indikatorët Ekonomik Efekti i zëvendësimit Kualitative Juria e opinionit Kompozimi i forcës shitëse Evaluimi i përdoruesve
 • 10. Bërja e parashikimit më efektiv Përdor metoda të thjeshta të parashikimit. Krahaso çdo parashikim me parashikim përkatës “pa asnjë ndryshim”. Mos u mbështet vetëm në një metodë të vetme të partashikimit. Don’t Mos mendoni se pik a kthes ë në një trend mund të identifikohet me saktësi. Shkurtoni periudhën kohore të mbuluar nga një parashikimi. Mbani mend se parashikimi është një aftësi e zhvilluar menaxheriale që mbështet marrjen e vendimit.
 • 11. Matja e Performancës / Benchmarking Kërkimi për praktikat më të mira ndër konkurentët dhe jo konkurentët që çojnë tek performanca e tyre superiore. Duke i analizuar dhe kopjuar këto praktika, firmat mund të përmirësojnë performancën.
 • 12. Proçesi i “Benchmarking-ut” Formo ekipin e “benchmarking-ut”. Identifiko se për çka duhet të matet performanca, zgjedh organizatat krahasuese dhe determino metodën e mbledhjes së të dhënave. Mbledh informata interne dhe eksterne për metodën e punës. Analizo të dhëna për të identifikuar boshllëqet e punës dhe shkakun e dallimeve. Përgatitja dhe zbatimi i një plani veprimi për të përmbushur apo tejkaluar standardet e tjerëve.
 • 13. Alokimi i Burimeve (resurseve) Tipet e Resurseve Asetet e organizatës Financiare: borxhi, kapitali dhe fitimimet e mbajtura Fizike: ndërtesat, pajisjet dhe lëndët e para Humane: eksperienca, aftësitë, njohuritë dhe kompertencat Jo të matshme: emri i brendit, patentat, reputacioni, markat tregtare, të drejtat autoriale dhe databazat Strukturore/kulturore: historia, kultura, sistemet e punës, marrëdhëniet e punës, besimi dhe politikat
 • 14. Hapat në “Benchmarking” Source: Based on Y.K. Shetty, “Aiming High: Competitive Benchmarking for Superior Performance,” Long Range Planning . February 1993, p. 42.
 • 15. Alokimi i Burimeve : Buxhetimi Buxhetimi Planet numerike per alokimin e burimeve (p.sh. .g., të ardhurat, shpenzimet dhe shpenzimet kapitale). Përdoren për të përmirësuar kohën, hapësirën dhe përdorimin e resurseve materiale. Janë teknikat më të përdorura dhe teknikat më gjerësishtë të aplikueshme për organizatat
 • 16. Llojet e buxheteve Source: Based on R.S. Russell and B.W. Taylor III. Production and Operations Management (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1995), p. 287.
 • 17. Sygjerime për përmirësimin e Buxhetimit Të jetë fleksibël. Qëllimet do të duhej t’i leviznin buxhetet—buxhetet nuk do të duhej t’i përcaktonin qëllimet. Koordinoni buxhetimin në të gjithë organizatën. Përdorni softverin e buxhetimit/planifikimit kur është e përshtatshme. Mos harroni se buxhetet janë mjete. Mos harroni se fitimet rezultojnë nga menaxhimi I zgjuar jo për shkak se ju i keni buxhetuar ato.
 • 18. Alokimi i Resurseve: Caktimi i orareve Oraret Planet që alokojnë resurset duke detajuar se çfarë aktivitete duhet bërë, rreguli sipas të cilit ato do të bëhen gjërat, kush do të bëjë çka dhe kur do të duhej të kompletohen. Përfaqësojnë bashkërendimin e aktiviteteve të ndryshme.
 • 19. Alokimi i Resurseve: Grafiku Grafiku i Gantt-it Një grafik me kohën në boshtin horizontal dhe aktivitetet që do të kryhen në boshtin vertikal . T regon përparimin e pritur dhe ate aktual të detyrave të ndryshme. Leximi i Grafikut Një grafik i modifikuar i Gantt-it që liston te gjitha departamentet ose resurset specifike në boshtin vertikal. U lejon menaxherëve të planifikojnë dhe kontrollojnë shfrytëzimin e kapaciteteve.
 • 22. Alokimi i Resurseve: Analiza Evaluimi i Programit dhe Pasqyra e Teknikave (Anglishtë: Program Evaluation and Review Technique (PERT) A flow chart diagram that depicts the sequence of activities needed to complete a project and the time or costs associated with each activity. Një tabelë -diagram rrjedh ës që përshkruan sekuenc a t ë aktiviteteve të nevojshme për të përfunduar një projekt dhe kohë n ose shpenzimet lidhur me çdo aktivitet. Ngjarje: “endpoints”apo kufiri i fundit për përfundim. Aktivitetet: koha e nevojshme për çdo aktivitet. Koha “slack” apo e qetësisë: koha kur një aktivitet i kompletuar pret për një aktivitet tjetër të përfundon kështu që aktiviteti i ardhshëm, që mvaret nga të dyja këto aktivitete të mund të startoj. Rruga kritike: rruga e aktiviteteve që mundëson që të gjitha detyrat të kompletohen me më së paku “slack” apo kohë të qetësisë
 • 23. Hapat në Zhvillimin e rrjetit PERT Identifik o çdo aktivitet të rëndësishëm që duhet të arrihet për të përfunduar një projekt . Përcakto rradhitjen sipas së cilës këto aktivitete duhet të kompletohen. Bëni diagramin e aktiviteteve dhe vijimin e tyre nga fillimi në finish, duke identifikuar çdo aktivitet dhe relacionin e tij me aktivitetet tjera. Llogaritni kohën e përafërt për kompletimin e çdo aktiviteti. Duke përdorur diagramin e rrjetit që përmban vlerësimet e kohës për secilin aktivitet, të përcakto ni një kohë/ orar për fillimin dhe përfundimin e çdo aktivitet i si dhe për të gjithë projekti n .
 • 24. PERT rrjeti për Konstruktimin e një Ndërtese me zyra
 • 25. PERT rrjeti për Konstruktimin e një Ndërtese me zyra Rruga kritike/ Critical Path : A - B - C - D - G - H - J - K
 • 26. Alokimi i Resurseve: Analiza (vazhdim) Analiza e Rentabilitetit Është përdorur për të përcaktuar pikën në të cilën të gjitha shpenzimet fikse janë mbuluar dhe profitabiliteti fillon . Shpenzimet fikse (SHF) Shpenzimet Variabile (SHV) Shpenzimet Fikse Totale (SHFT) Çmimi (Ç) Formula për llogaritjen e pikës së renabilitetit:
 • 28. Alokimi i Resurseve: Analiza (vazhdim) Programimi Linear Një teknikë që kërkon për të zgjidhur problemet e alokimi t të burimeve duke përdorur marrëdhëniet proporcionale mes të dy variablave.
 • 29. Të dhënat për prodhimin e produkteve kanellë-aromatike
 • 30. Zgjidhja Grafike për Problemin Linear të Programuar
 • 31. Teknikat Bashkëkohore të Planifikimit Projekti Seti i aktiviteteve vetëm për një kohë, që ka një fillim të caktuar dhe kohën e përfundimit. Menaxhimi i Projektit Detyra e gjetjes së kryerjes së asktiviteteve me kohë, me buxhet dhe sipas specifikave. Përcaktimi i qëllimeve të Projektit Identifikimi i të gjitha aktiviteteve të nevojshme, materialeve dhe punës. Përcaktimi i rradhës së përfundimit të aktiviteteve.
 • 32. Proçesi i Planifikimit të Projektit Source: Based on R.S. Russell and B.W. Taylor III, Production and Operations Management (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1995), p. 287.
 • 33. Teknikat Bashkëkohore të Planifikimit Skenari (“scenario ”) Një pikëpamje se si do të duhej të jetë e ardhmja. Skenari i Planifikimit Një përpjekje jo për të parashik uar të ardhmen, por për të reduktuar pasigurinë duke luajtur situata t e mundshme në kushte të ndryshme të specifikuara . Planifikimi i “paparashikuar” /Contingency Planning/ Zhvillimi i skenarëve që u lejon menaxherëve të përcaktojnë që më parë se çfarë duhet të jenë akcionet e tyre duke konsideruar shfaqjen e ngjarjeve të paparashikuara.
 • 34. Përgatitja për ngjarjet e papritura Identifiko ngjarjet e papritura potenciale. Përcaktoni nëse ndonjë nga këto ngjarje do të ketë indicatorë të hershëm. Formoni një sistem të grumbul;limit të informacionit për të indentifikuar treguesit në fiullim. Kini përgjigje (plane) të pershtatshme nëse ndonjë nga ngjarjet e papritura ndodhë.

Editor's Notes

 1. Buxheti I të ardhurave Buxheti I shpenzimeve Buxheti I fitimit Buxheti kesh Buxheti Variabil - Buxheti fiks