SlideShare a Scribd company logo
UNIVERSITETI I PRIZRENIT Administrim Biznesi Lënda BAZAT E MENAXHIMIT  Izet Çelaj, MSc - MBA Prizren, 27 JANAR 2011
MENAXHIMI I RESURSEVE HUMANE
Rëndësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore (resurseve humane) Pjesë e rëndësishme e funksionit të organizimit në menaxhment Selektimi, trajnimi dhe evaluimi i forcës punëtore Është një mjet i rëndësishëm dhe strategjik MBNJ ndihmon në krijimin e një përparësie të qëndrueshme konkurruese të organizatës. Ia shton vlerën firmës Puna me performancë të lartë çon përpara edhe performancen individuale dhe ate organizative.
Proçesi i Menaxhimit të Burimeve Njerëzore Chapter 11, Stephen P. Robbins, Mary Coulter, and Nancy Langton, Management, Eighth Canadian Edition Copyright © 2005 Pearson Education Canada Inc. 1. Identifikimi dhe selektimi  2. Ruajtja (mbajtja) e punët. kompetent 3. Njohuritë (dija) dhe aftësitë Mjedisi Mjedisi Decruitment Rekrutimi Planifikimi i Burimeve Njerezore Selektimi Orientimi Trajnimi Menaxhimi I Performancës Zhvillimi i Karierës Kompensimi dhe Benefitet Identifikimi dhe selektimi i Punëtorëve Kompetent Punëtorët e adaptuar dhe kompetent të pajisur me shkathtesi dhe njohuri Punëtorët me kompetencë dhe performancë të lartë janë të aftë të mirëmbajnë performancën e dhe në afat të gjatë
Menaxhimi i Resurseve Humane Planifikimi I Burimeve Njerëzore (BNJ) Proçes me të cilin menaxherët sigurohen se e kanë numrin e duhur dhe llojet e punëtorëve në vendin e duhur, në kohën e duhur, të cilët janë të aftë për kryerjen e punëve në mënyre efektive dhe me efikasitet. Ndihmon që të shmangen mungesat apo tepricat. Hapat në planifikimin e BNJ: Vlerësimi i burimeve njerëzore aktuale. Vlerësimi i nevojave të ardhshme për BNJ. Zhvillimi i një plani (programi ) për të përmbushur nevojat në të ardhmen
Vlerësimi aktual Inventarizimi i Burimeve Njerëzore Një përmbledhje e statusit të tanishëm të burimeve njerëzore të organizatës Analiza e Punës Një vlerësim që përcakton një punë dhe shkathtësitë e nevojshme për të kryer atë punë Njohuritë, aftësitë dhe shkathtësitë Kërkon mbajtjen e intervistave, angazh imin për vëzhgimi n e drejtpërdrejtë  dhe mbledhjen e r aporte ve nga vet punonjës it dhe menaxherë t e tyre
Vlerësimi aktual Përshkrimi i Punëve Një përshkrim se çfarë bënë mbajtësi i atij vendi të punës, përgjegjësitë dhe detyrat e tij. Specifikimi i punës Një deklaratë me shkrim mbi kualifikimet minimale që një person duhet të zotëroj për ta kryer një punë të dhënë me sukses
Burimet Kryesore për Kandidatët potencial për punë
Rekrutimi dhe Largimi (nga puna) Rekrutimi Procesi i gjetje s , identifikimi t dhe tërheqjen e kandidatëve të aftë për një organizatë Largimi Procesi i reduktimit të një tepricë të të punësuarve në një organizat ë E-rekrutimi Rekrutimi i punonjësve nëpërmjet Internetit Web-faqet e organizatave Rekrutuesit online
Opcionet e Largimit
Selektimi (përzgjedhja) Proçesi i selektimit Procesi i shqyrtimit të aplikuesit për punë , për të siguruar që kandidatët më të përshtatsh ëm do të punës ohen . Selektimi Një proçes i parashikimit se cili apolkikant (kandidat) do të ishte më i përshtatshmi për t’u punësuar bazuar në kriteret e evaluimit të organizatës
Tipet e Selektimit Forma e Aplikacionit Testi i shkruar Performanca e simulimit Intervista Prapavija e Investigimit Ekzaminimi fizik
Testi me shkrim Llojet e Testimit Intelligjenca: sa temençur jeni? Qëndrimi: a mund të mësoni ta bëni atë? Aftësia: a mund ta jryeni atë (punë)? Interesi: a dëshironi ta bëni atë (punë)?
Sygjerimet për Intervistim Strukturoni nje set pyetjesh te njejta per te gjithe aplikantet. Keni nje pershkrim detal mbi vendin ne punes per te cilin intervistoni aplikantin. Perdorni forme te standardizuar evaluimi. Mbani shenime gjate intervistes. Menjanoni intervistat e shkurta ne menyre qe te mos merrni vendime te shpejta. Source:  Based on D.A. DeCenzo and S.P. Robbins, Human Resource Management, 7th ed. (New York Wiley: 2002, p. 200)
Orientimi (në punë) Tranzicioni i një punonjësi të ri në organizatë. Orientimi në njësinë punuese Familiarizimi I punetorit te ri me objektivat e njesise punuese Sqarimi se si puna e tij/saj I kontribuon qellimeve te njesise Njohja me bashkepunetoret apo koleget e puness Orientimi në organizatë Informimi i punetorit te ri me caqet e organizates
Llojet e Trajnimeve Aftësitë profesionale Teknike Biznesi I detyrueshëm Menaxhimi i Performancës Zgjidhja e Problemeve/Vendim Marrja Personale
Metodat e Trajnimit të Punëtorëve Metodat Tradicionale të Trajnimit: Në punë Rotacioni i punëve Mentorim dhe trajnim Ushtrime eksperience Libra pune/manuale Leksione në klasë  Metodat e Trajnimit të bazuara në Teknologji: CD-ROM/DVD/Videokaseta/ Audiokasetat Videokonferenca/ telekonferenca/ TV, Sateliti E-mësimi ose module tjera interaktive
Menaxhimi i Performancës së Punëtorëve Sistemi i Menaxhimit të Performancës Një proces i vendosjes së standardeve të performancës dhe vlerësimin e performancës të punësuarve në mënyrë që të arrijë në vendime objektive për BNJ dhe të siguroj dokumentacionin në mbështetje të këtyre vendimeve.
Kompensimi dhe Benefitet Përfitimet e një Sistemi fer , efektiv  dhe të përshtatsh ëm Kompensimi Ndihmon për të tërhequr dhe mbajtur të lartë performancë n  e të punësuar ve Ndikon në performancën strategjike të firmës Tipet e Kompensimit Paga bazë ose rroga Shtesat në paga/rroga Pagesat stimuluese (nxitëse) Pagesa e bazuar në shkathtësitë
Faktorët që influencojnë Kompensimin dhe Benefitet Sources: Based on R.I. Henderson, Compensation Management, 6 th ed. (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1994), pp. 3–24; and A. Murray, “Mom, Apple Pie, and Small Business,” Wall Street Journal, August 15, 1994, p. A1
Zhvillimi i Karrierës Përcaktimi i Karrierës Një mori pozitash që në person mban gjatë jetës së tij/saj. Zhvillimi i Karrierës Ofron informacion in , vlerësimin  dhe trajnimi n Ndihmon për të tërhequr dhe mbajtur njerëzit e talentuar . Kufizimi i Karrierës Një karrierë në të cilin individët e jo organizatat defin ojnë avancimin në karrierë dhe besnikëri në  ndaj organizat ës.
Disa sygjerime për Menaxhimin e Suksesshëm të Karrierës
Çështjet bashkëkohore të BNJ Zvogëlimi (shkurtimi) Elimini i planifikuar i vendeve të punës në organizatë. Siguron komunikim të hapur dhe të ndershëm. Sigurimi i mbijetesës. Menaxhimi i Diversitetit të Fuqisë Punëtore Rekrutimi për diversitetin Selektimi pa diskrimin Orientimi dhe trajnimi që është efektiv

More Related Content

What's hot

Cikli i jetes se produktit ( marketing )
Cikli i jetes se produktit ( marketing )Cikli i jetes se produktit ( marketing )
Cikli i jetes se produktit ( marketing )
Sabir Asipi
 
Menaxhmenti strategjik
Menaxhmenti strategjikMenaxhmenti strategjik
Menaxhmenti strategjik
coupletea
 
Hyrje ne financa
Hyrje ne financaHyrje ne financa
Hyrje ne financa
Menaxherat
 
Bazat e Menaxhmentit
Bazat e MenaxhmentitBazat e Menaxhmentit
Bazat e Menaxhmentit
Ermon Cërvadiku
 
MENAXHIMI I INOVACIONEVE - Dr. Besnik Krasniqi
MENAXHIMI I INOVACIONEVE - Dr. Besnik KrasniqiMENAXHIMI I INOVACIONEVE - Dr. Besnik Krasniqi
MENAXHIMI I INOVACIONEVE - Dr. Besnik Krasniqi
fatonbajrami1
 
Menaxhimi i Resurseve Njerzore
Menaxhimi i Resurseve NjerzoreMenaxhimi i Resurseve Njerzore
Menaxhimi i Resurseve Njerzore
Ermon Cërvadiku
 
Detyre kursi-drejtim financiar analize-nai
Detyre kursi-drejtim financiar analize-naiDetyre kursi-drejtim financiar analize-nai
Detyre kursi-drejtim financiar analize-nai
Sava Elezaj
 
Pasqyrat Financiare
Pasqyrat FinanciarePasqyrat Financiare
Pasqyrat Financiare
Bujar Morina
 
Hyrje ne menaxhimin e operacioneve
Hyrje ne menaxhimin e operacioneveHyrje ne menaxhimin e operacioneve
Hyrje ne menaxhimin e operacioneve
Hamit Agushi
 
INFORMATIKA NË BIZNES - Dr. Mihane Berisha (97 pyetje dhe përgjigje)
INFORMATIKA NË BIZNES - Dr. Mihane Berisha (97 pyetje dhe përgjigje)INFORMATIKA NË BIZNES - Dr. Mihane Berisha (97 pyetje dhe përgjigje)
INFORMATIKA NË BIZNES - Dr. Mihane Berisha (97 pyetje dhe përgjigje)
fatonbajrami1
 
Ushtrime pasqyrat financiare
Ushtrime pasqyrat financiareUshtrime pasqyrat financiare
Ushtrime pasqyrat financiare
Menaxherat
 
Metodologji e hulumtimeve Skripta Master
Metodologji e hulumtimeve Skripta MasterMetodologji e hulumtimeve Skripta Master
Metodologji e hulumtimeve Skripta Master
Muhamet Sopa
 
Menaxhimi i Dijes dhe Inovacionet - Dr. Ymer Havolli (Ligjërata të autorizuara)
Menaxhimi i Dijes dhe Inovacionet - Dr. Ymer Havolli (Ligjërata të autorizuara)Menaxhimi i Dijes dhe Inovacionet - Dr. Ymer Havolli (Ligjërata të autorizuara)
Menaxhimi i Dijes dhe Inovacionet - Dr. Ymer Havolli (Ligjërata të autorizuara)
fatonbajrami1
 
Pyetjet me përgjigje nga kontabiliteti
Pyetjet me përgjigje nga kontabilitetiPyetjet me përgjigje nga kontabiliteti
Pyetjet me përgjigje nga kontabiliteti
Kushtrim Xhemajli
 
Menaxhimi i burimeve njerëzore në kompaninë V
Menaxhimi i burimeve njerëzore në kompaninë VMenaxhimi i burimeve njerëzore në kompaninë V
Menaxhimi i burimeve njerëzore në kompaninë V
NGO Etnika
 
Menaxhment - Permbledhje
Menaxhment - PermbledhjeMenaxhment - Permbledhje
Menaxhment - Permbledhje
Jozef Nokaj
 
Bazat e menaxhimit
Bazat e menaxhimitBazat e menaxhimit
Bazat e menaxhimit
Menaxherat
 
Analiza e likuiditetit të njësisë ekonomike
Analiza e likuiditetit të njësisë ekonomikeAnaliza e likuiditetit të njësisë ekonomike
Analiza e likuiditetit të njësisë ekonomike
Menaxherat
 

What's hot (20)

Cikli i jetes se produktit ( marketing )
Cikli i jetes se produktit ( marketing )Cikli i jetes se produktit ( marketing )
Cikli i jetes se produktit ( marketing )
 
Ndermarrjet
NdermarrjetNdermarrjet
Ndermarrjet
 
Menaxhmenti strategjik
Menaxhmenti strategjikMenaxhmenti strategjik
Menaxhmenti strategjik
 
Analiza e Mjedisit te Brendshem
Analiza e Mjedisit te BrendshemAnaliza e Mjedisit te Brendshem
Analiza e Mjedisit te Brendshem
 
Hyrje ne financa
Hyrje ne financaHyrje ne financa
Hyrje ne financa
 
Bazat e Menaxhmentit
Bazat e MenaxhmentitBazat e Menaxhmentit
Bazat e Menaxhmentit
 
MENAXHIMI I INOVACIONEVE - Dr. Besnik Krasniqi
MENAXHIMI I INOVACIONEVE - Dr. Besnik KrasniqiMENAXHIMI I INOVACIONEVE - Dr. Besnik Krasniqi
MENAXHIMI I INOVACIONEVE - Dr. Besnik Krasniqi
 
Menaxhimi i Resurseve Njerzore
Menaxhimi i Resurseve NjerzoreMenaxhimi i Resurseve Njerzore
Menaxhimi i Resurseve Njerzore
 
Detyre kursi-drejtim financiar analize-nai
Detyre kursi-drejtim financiar analize-naiDetyre kursi-drejtim financiar analize-nai
Detyre kursi-drejtim financiar analize-nai
 
Pasqyrat Financiare
Pasqyrat FinanciarePasqyrat Financiare
Pasqyrat Financiare
 
Hyrje ne menaxhimin e operacioneve
Hyrje ne menaxhimin e operacioneveHyrje ne menaxhimin e operacioneve
Hyrje ne menaxhimin e operacioneve
 
INFORMATIKA NË BIZNES - Dr. Mihane Berisha (97 pyetje dhe përgjigje)
INFORMATIKA NË BIZNES - Dr. Mihane Berisha (97 pyetje dhe përgjigje)INFORMATIKA NË BIZNES - Dr. Mihane Berisha (97 pyetje dhe përgjigje)
INFORMATIKA NË BIZNES - Dr. Mihane Berisha (97 pyetje dhe përgjigje)
 
Ushtrime pasqyrat financiare
Ushtrime pasqyrat financiareUshtrime pasqyrat financiare
Ushtrime pasqyrat financiare
 
Metodologji e hulumtimeve Skripta Master
Metodologji e hulumtimeve Skripta MasterMetodologji e hulumtimeve Skripta Master
Metodologji e hulumtimeve Skripta Master
 
Menaxhimi i Dijes dhe Inovacionet - Dr. Ymer Havolli (Ligjërata të autorizuara)
Menaxhimi i Dijes dhe Inovacionet - Dr. Ymer Havolli (Ligjërata të autorizuara)Menaxhimi i Dijes dhe Inovacionet - Dr. Ymer Havolli (Ligjërata të autorizuara)
Menaxhimi i Dijes dhe Inovacionet - Dr. Ymer Havolli (Ligjërata të autorizuara)
 
Pyetjet me përgjigje nga kontabiliteti
Pyetjet me përgjigje nga kontabilitetiPyetjet me përgjigje nga kontabiliteti
Pyetjet me përgjigje nga kontabiliteti
 
Menaxhimi i burimeve njerëzore në kompaninë V
Menaxhimi i burimeve njerëzore në kompaninë VMenaxhimi i burimeve njerëzore në kompaninë V
Menaxhimi i burimeve njerëzore në kompaninë V
 
Menaxhment - Permbledhje
Menaxhment - PermbledhjeMenaxhment - Permbledhje
Menaxhment - Permbledhje
 
Bazat e menaxhimit
Bazat e menaxhimitBazat e menaxhimit
Bazat e menaxhimit
 
Analiza e likuiditetit të njësisë ekonomike
Analiza e likuiditetit të njësisë ekonomikeAnaliza e likuiditetit të njësisë ekonomike
Analiza e likuiditetit të njësisë ekonomike
 

Similar to Menaxhimi i burimeve njerezore

Menaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFON
Menaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFONMenaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFON
Menaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFON
#MesueseAurela Elezaj
 
Planifikimi dhe karriera MBNJ
Planifikimi dhe karriera MBNJPlanifikimi dhe karriera MBNJ
Planifikimi dhe karriera MBNJ
Mikena Çako
 
Zhvillimi i karrierës menaxheriale
Zhvillimi i karrierës menaxherialeZhvillimi i karrierës menaxheriale
Zhvillimi i karrierës menaxheriale
Diellza Haxhimehmeti
 
Definimi i nevojave_per_personel
Definimi i nevojave_per_personelDefinimi i nevojave_per_personel
Definimi i nevojave_per_personel
Blinera Sahiti
 
Vleresimi i Performances
Vleresimi i PerformancesVleresimi i Performances
Vleresimi i Performances
Menaxherat
 
Definimi i nevojave për personel
Definimi i nevojave për personelDefinimi i nevojave për personel
Definimi i nevojave për personel
fatlumhashani
 
Perzantimi enver kutllovci mrh
Perzantimi enver kutllovci  mrhPerzantimi enver kutllovci  mrh
Perzantimi enver kutllovci mrh
drilon emini
 
Pyetje nga menaxhimi i resurseve humane
Pyetje nga menaxhimi i resurseve humanePyetje nga menaxhimi i resurseve humane
Pyetje nga menaxhimi i resurseve humane
samel123456
 
Menaxhimi i resurseve humane (ndarjet)
Menaxhimi i resurseve humane (ndarjet)Menaxhimi i resurseve humane (ndarjet)
Menaxhimi i resurseve humane (ndarjet)
Gashi Besnik
 
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore
Menaxhimi i Burimeve NjerëzoreMenaxhimi i Burimeve Njerëzore
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore
edona krasniqi
 
Instrumentet e Seleksionimit - Menaxhimi i Burimeve Njerëzore
Instrumentet e Seleksionimit - Menaxhimi i Burimeve NjerëzoreInstrumentet e Seleksionimit - Menaxhimi i Burimeve Njerëzore
Instrumentet e Seleksionimit - Menaxhimi i Burimeve Njerëzore
Arianit Zeqiri
 
Menaxhimi i Resurseve Humane - Dr. Enver Kutllovci (Pyetje dhe përgjigje)
Menaxhimi i Resurseve Humane - Dr. Enver Kutllovci (Pyetje dhe përgjigje)Menaxhimi i Resurseve Humane - Dr. Enver Kutllovci (Pyetje dhe përgjigje)
Menaxhimi i Resurseve Humane - Dr. Enver Kutllovci (Pyetje dhe përgjigje)
fatonbajrami1
 
Menaxhment strategjik java-7
Menaxhment strategjik java-7Menaxhment strategjik java-7
Menaxhment strategjik java-7
Gazmir Rrahmani
 
Menaxhimi strategjik i burimeve njerëzore(seminari final) Bekim Përgjegjaj
Menaxhimi strategjik i burimeve njerëzore(seminari final) Bekim PërgjegjajMenaxhimi strategjik i burimeve njerëzore(seminari final) Bekim Përgjegjaj
Menaxhimi strategjik i burimeve njerëzore(seminari final) Bekim Përgjegjaj
Atlantida Marketing Club
 
Punim seminarik efektiviteti i menaxherëve në fazat e planifikimit operativ n...
Punim seminarik efektiviteti i menaxherëve në fazat e planifikimit operativ n...Punim seminarik efektiviteti i menaxherëve në fazat e planifikimit operativ n...
Punim seminarik efektiviteti i menaxherëve në fazat e planifikimit operativ n...
Shpejtim Rudi
 
Metodat e Kerkimit Shkencor ne Finance : " Motivimi i punonjesve ne banka"
Metodat e Kerkimit Shkencor ne Finance : " Motivimi i punonjesve ne banka"Metodat e Kerkimit Shkencor ne Finance : " Motivimi i punonjesve ne banka"
Metodat e Kerkimit Shkencor ne Finance : " Motivimi i punonjesve ne banka"
Xhino Brokaj
 
Hr prezentimi
Hr prezentimiHr prezentimi
Hr prezentimi
Berat Gashi
 
BAZAT E MENAXHIMIT
BAZAT E MENAXHIMITBAZAT E MENAXHIMIT
BAZAT E MENAXHIMIT
Saimir Ciraku
 
So kapitulli i 2013
So kapitulli i 2013So kapitulli i 2013
So kapitulli i 2013
Valdet Shala
 

Similar to Menaxhimi i burimeve njerezore (20)

Menaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFON
Menaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFONMenaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFON
Menaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFON
 
Planifikimi dhe karriera MBNJ
Planifikimi dhe karriera MBNJPlanifikimi dhe karriera MBNJ
Planifikimi dhe karriera MBNJ
 
Zhvillimi i karrierës menaxheriale
Zhvillimi i karrierës menaxherialeZhvillimi i karrierës menaxheriale
Zhvillimi i karrierës menaxheriale
 
Definimi i nevojave_per_personel
Definimi i nevojave_per_personelDefinimi i nevojave_per_personel
Definimi i nevojave_per_personel
 
Vleresimi i Performances
Vleresimi i PerformancesVleresimi i Performances
Vleresimi i Performances
 
Definimi i nevojave për personel
Definimi i nevojave për personelDefinimi i nevojave për personel
Definimi i nevojave për personel
 
Perzantimi enver kutllovci mrh
Perzantimi enver kutllovci  mrhPerzantimi enver kutllovci  mrh
Perzantimi enver kutllovci mrh
 
Pyetje nga menaxhimi i resurseve humane
Pyetje nga menaxhimi i resurseve humanePyetje nga menaxhimi i resurseve humane
Pyetje nga menaxhimi i resurseve humane
 
Menaxhimi i resurseve humane (ndarjet)
Menaxhimi i resurseve humane (ndarjet)Menaxhimi i resurseve humane (ndarjet)
Menaxhimi i resurseve humane (ndarjet)
 
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore
Menaxhimi i Burimeve NjerëzoreMenaxhimi i Burimeve Njerëzore
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore
 
Instrumentet e Seleksionimit - Menaxhimi i Burimeve Njerëzore
Instrumentet e Seleksionimit - Menaxhimi i Burimeve NjerëzoreInstrumentet e Seleksionimit - Menaxhimi i Burimeve Njerëzore
Instrumentet e Seleksionimit - Menaxhimi i Burimeve Njerëzore
 
Menaxhimi i Resurseve Humane - Dr. Enver Kutllovci (Pyetje dhe përgjigje)
Menaxhimi i Resurseve Humane - Dr. Enver Kutllovci (Pyetje dhe përgjigje)Menaxhimi i Resurseve Humane - Dr. Enver Kutllovci (Pyetje dhe përgjigje)
Menaxhimi i Resurseve Humane - Dr. Enver Kutllovci (Pyetje dhe përgjigje)
 
Menaxhment strategjik java-7
Menaxhment strategjik java-7Menaxhment strategjik java-7
Menaxhment strategjik java-7
 
Menaxhimi strategjik i burimeve njerëzore(seminari final) Bekim Përgjegjaj
Menaxhimi strategjik i burimeve njerëzore(seminari final) Bekim PërgjegjajMenaxhimi strategjik i burimeve njerëzore(seminari final) Bekim Përgjegjaj
Menaxhimi strategjik i burimeve njerëzore(seminari final) Bekim Përgjegjaj
 
Punim seminarik efektiviteti i menaxherëve në fazat e planifikimit operativ n...
Punim seminarik efektiviteti i menaxherëve në fazat e planifikimit operativ n...Punim seminarik efektiviteti i menaxherëve në fazat e planifikimit operativ n...
Punim seminarik efektiviteti i menaxherëve në fazat e planifikimit operativ n...
 
Metodat e Kerkimit Shkencor ne Finance : " Motivimi i punonjesve ne banka"
Metodat e Kerkimit Shkencor ne Finance : " Motivimi i punonjesve ne banka"Metodat e Kerkimit Shkencor ne Finance : " Motivimi i punonjesve ne banka"
Metodat e Kerkimit Shkencor ne Finance : " Motivimi i punonjesve ne banka"
 
Analiza e MBNJ
Analiza e MBNJAnaliza e MBNJ
Analiza e MBNJ
 
Hr prezentimi
Hr prezentimiHr prezentimi
Hr prezentimi
 
BAZAT E MENAXHIMIT
BAZAT E MENAXHIMITBAZAT E MENAXHIMIT
BAZAT E MENAXHIMIT
 
So kapitulli i 2013
So kapitulli i 2013So kapitulli i 2013
So kapitulli i 2013
 

More from ekonomia

K o n t r o ll i
K o n t r o ll i K o n t r o ll i
K o n t r o ll i
ekonomia
 
Struktura organizacionale
Struktura organizacionaleStruktura organizacionale
Struktura organizacionale
ekonomia
 
L09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinal
L09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinalL09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinal
L09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinal
ekonomia
 
Vecorite fundamentale te shpenzimeve dhe te hyrave
Vecorite fundamentale te shpenzimeve dhe te hyraveVecorite fundamentale te shpenzimeve dhe te hyrave
Vecorite fundamentale te shpenzimeve dhe te hyrave
ekonomia
 
Teoria e kerkeses
Teoria e kerkesesTeoria e kerkeses
Teoria e kerkeses
ekonomia
 
Mjetet dhe teknikat e planifikimit
Mjetet dhe teknikat e planifikimitMjetet dhe teknikat e planifikimit
Mjetet dhe teknikat e planifikimit
ekonomia
 
Mjetet dhe teknikat e planifikimit
Mjetet dhe teknikat e planifikimitMjetet dhe teknikat e planifikimit
Mjetet dhe teknikat e planifikimit
ekonomia
 
Mjedisi organizacional
Mjedisi organizacionalMjedisi organizacional
Mjedisi organizacional
ekonomia
 
Ligjerata e 13 & info
Ligjerata e 13 & infoLigjerata e 13 & info
Ligjerata e 13 & info
ekonomia
 
Organizimi i ndermarrjes
Organizimi i ndermarrjesOrganizimi i ndermarrjes
Organizimi i ndermarrjes
ekonomia
 
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni Marketing 14 sh.personale dhe promocioni
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni
ekonomia
 
Ekonomia, shoqeria dhe ndermarrja
Ekonomia, shoqeria dhe ndermarrjaEkonomia, shoqeria dhe ndermarrja
Ekonomia, shoqeria dhe ndermarrja
ekonomia
 
Bazat teorike te procesit te qeverisjes ekonomike te ndermarrjes si sistem
Bazat teorike te procesit te qeverisjes ekonomike te ndermarrjes si sistemBazat teorike te procesit te qeverisjes ekonomike te ndermarrjes si sistem
Bazat teorike te procesit te qeverisjes ekonomike te ndermarrjes si sistem
ekonomia
 
Ndermarrja dhe ndermarresia
Ndermarrja dhe ndermarresiaNdermarrja dhe ndermarresia
Ndermarrja dhe ndermarresia
ekonomia
 
Nje veshtrim mbi sh.e
Nje veshtrim mbi sh.eNje veshtrim mbi sh.e
Nje veshtrim mbi sh.e
ekonomia
 
Tipologjia e marketingut pjesa e ii
Tipologjia e marketingut  pjesa e iiTipologjia e marketingut  pjesa e ii
Tipologjia e marketingut pjesa e ii
ekonomia
 
7. politika monetare dhe fiskale e be
7. politika monetare dhe fiskale e be7. politika monetare dhe fiskale e be
7. politika monetare dhe fiskale e be
ekonomia
 
Makro 3 ligj. 4
Makro 3 ligj. 4Makro 3 ligj. 4
Makro 3 ligj. 4
ekonomia
 
Strategjite segmentimi i tregut
Strategjite  segmentimi i tregutStrategjite  segmentimi i tregut
Strategjite segmentimi i tregut
ekonomia
 

More from ekonomia (20)

K o n t r o ll i
K o n t r o ll i K o n t r o ll i
K o n t r o ll i
 
Struktura organizacionale
Struktura organizacionaleStruktura organizacionale
Struktura organizacionale
 
L09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinal
L09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinalL09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinal
L09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinal
 
Vecorite fundamentale te shpenzimeve dhe te hyrave
Vecorite fundamentale te shpenzimeve dhe te hyraveVecorite fundamentale te shpenzimeve dhe te hyrave
Vecorite fundamentale te shpenzimeve dhe te hyrave
 
Teoria e kerkeses
Teoria e kerkesesTeoria e kerkeses
Teoria e kerkeses
 
Mjetet dhe teknikat e planifikimit
Mjetet dhe teknikat e planifikimitMjetet dhe teknikat e planifikimit
Mjetet dhe teknikat e planifikimit
 
Mjetet dhe teknikat e planifikimit
Mjetet dhe teknikat e planifikimitMjetet dhe teknikat e planifikimit
Mjetet dhe teknikat e planifikimit
 
Mjedisi organizacional
Mjedisi organizacionalMjedisi organizacional
Mjedisi organizacional
 
Ligjerata e 13 & info
Ligjerata e 13 & infoLigjerata e 13 & info
Ligjerata e 13 & info
 
Organizimi i ndermarrjes
Organizimi i ndermarrjesOrganizimi i ndermarrjes
Organizimi i ndermarrjes
 
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni Marketing 14 sh.personale dhe promocioni
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni
 
Ekonomia, shoqeria dhe ndermarrja
Ekonomia, shoqeria dhe ndermarrjaEkonomia, shoqeria dhe ndermarrja
Ekonomia, shoqeria dhe ndermarrja
 
Bazat teorike te procesit te qeverisjes ekonomike te ndermarrjes si sistem
Bazat teorike te procesit te qeverisjes ekonomike te ndermarrjes si sistemBazat teorike te procesit te qeverisjes ekonomike te ndermarrjes si sistem
Bazat teorike te procesit te qeverisjes ekonomike te ndermarrjes si sistem
 
Ndermarrja dhe ndermarresia
Ndermarrja dhe ndermarresiaNdermarrja dhe ndermarresia
Ndermarrja dhe ndermarresia
 
Nje veshtrim mbi sh.e
Nje veshtrim mbi sh.eNje veshtrim mbi sh.e
Nje veshtrim mbi sh.e
 
Tipologjia e marketingut pjesa e ii
Tipologjia e marketingut  pjesa e iiTipologjia e marketingut  pjesa e ii
Tipologjia e marketingut pjesa e ii
 
7. politika monetare dhe fiskale e be
7. politika monetare dhe fiskale e be7. politika monetare dhe fiskale e be
7. politika monetare dhe fiskale e be
 
Vb
VbVb
Vb
 
Makro 3 ligj. 4
Makro 3 ligj. 4Makro 3 ligj. 4
Makro 3 ligj. 4
 
Strategjite segmentimi i tregut
Strategjite  segmentimi i tregutStrategjite  segmentimi i tregut
Strategjite segmentimi i tregut
 

Menaxhimi i burimeve njerezore

 • 1. UNIVERSITETI I PRIZRENIT Administrim Biznesi Lënda BAZAT E MENAXHIMIT Izet Çelaj, MSc - MBA Prizren, 27 JANAR 2011
 • 2. MENAXHIMI I RESURSEVE HUMANE
 • 3. Rëndësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore (resurseve humane) Pjesë e rëndësishme e funksionit të organizimit në menaxhment Selektimi, trajnimi dhe evaluimi i forcës punëtore Është një mjet i rëndësishëm dhe strategjik MBNJ ndihmon në krijimin e një përparësie të qëndrueshme konkurruese të organizatës. Ia shton vlerën firmës Puna me performancë të lartë çon përpara edhe performancen individuale dhe ate organizative.
 • 4. Proçesi i Menaxhimit të Burimeve Njerëzore Chapter 11, Stephen P. Robbins, Mary Coulter, and Nancy Langton, Management, Eighth Canadian Edition Copyright © 2005 Pearson Education Canada Inc. 1. Identifikimi dhe selektimi 2. Ruajtja (mbajtja) e punët. kompetent 3. Njohuritë (dija) dhe aftësitë Mjedisi Mjedisi Decruitment Rekrutimi Planifikimi i Burimeve Njerezore Selektimi Orientimi Trajnimi Menaxhimi I Performancës Zhvillimi i Karierës Kompensimi dhe Benefitet Identifikimi dhe selektimi i Punëtorëve Kompetent Punëtorët e adaptuar dhe kompetent të pajisur me shkathtesi dhe njohuri Punëtorët me kompetencë dhe performancë të lartë janë të aftë të mirëmbajnë performancën e dhe në afat të gjatë
 • 5. Menaxhimi i Resurseve Humane Planifikimi I Burimeve Njerëzore (BNJ) Proçes me të cilin menaxherët sigurohen se e kanë numrin e duhur dhe llojet e punëtorëve në vendin e duhur, në kohën e duhur, të cilët janë të aftë për kryerjen e punëve në mënyre efektive dhe me efikasitet. Ndihmon që të shmangen mungesat apo tepricat. Hapat në planifikimin e BNJ: Vlerësimi i burimeve njerëzore aktuale. Vlerësimi i nevojave të ardhshme për BNJ. Zhvillimi i një plani (programi ) për të përmbushur nevojat në të ardhmen
 • 6. Vlerësimi aktual Inventarizimi i Burimeve Njerëzore Një përmbledhje e statusit të tanishëm të burimeve njerëzore të organizatës Analiza e Punës Një vlerësim që përcakton një punë dhe shkathtësitë e nevojshme për të kryer atë punë Njohuritë, aftësitë dhe shkathtësitë Kërkon mbajtjen e intervistave, angazh imin për vëzhgimi n e drejtpërdrejtë dhe mbledhjen e r aporte ve nga vet punonjës it dhe menaxherë t e tyre
 • 7. Vlerësimi aktual Përshkrimi i Punëve Një përshkrim se çfarë bënë mbajtësi i atij vendi të punës, përgjegjësitë dhe detyrat e tij. Specifikimi i punës Një deklaratë me shkrim mbi kualifikimet minimale që një person duhet të zotëroj për ta kryer një punë të dhënë me sukses
 • 8. Burimet Kryesore për Kandidatët potencial për punë
 • 9. Rekrutimi dhe Largimi (nga puna) Rekrutimi Procesi i gjetje s , identifikimi t dhe tërheqjen e kandidatëve të aftë për një organizatë Largimi Procesi i reduktimit të një tepricë të të punësuarve në një organizat ë E-rekrutimi Rekrutimi i punonjësve nëpërmjet Internetit Web-faqet e organizatave Rekrutuesit online
 • 11. Selektimi (përzgjedhja) Proçesi i selektimit Procesi i shqyrtimit të aplikuesit për punë , për të siguruar që kandidatët më të përshtatsh ëm do të punës ohen . Selektimi Një proçes i parashikimit se cili apolkikant (kandidat) do të ishte më i përshtatshmi për t’u punësuar bazuar në kriteret e evaluimit të organizatës
 • 12. Tipet e Selektimit Forma e Aplikacionit Testi i shkruar Performanca e simulimit Intervista Prapavija e Investigimit Ekzaminimi fizik
 • 13. Testi me shkrim Llojet e Testimit Intelligjenca: sa temençur jeni? Qëndrimi: a mund të mësoni ta bëni atë? Aftësia: a mund ta jryeni atë (punë)? Interesi: a dëshironi ta bëni atë (punë)?
 • 14. Sygjerimet për Intervistim Strukturoni nje set pyetjesh te njejta per te gjithe aplikantet. Keni nje pershkrim detal mbi vendin ne punes per te cilin intervistoni aplikantin. Perdorni forme te standardizuar evaluimi. Mbani shenime gjate intervistes. Menjanoni intervistat e shkurta ne menyre qe te mos merrni vendime te shpejta. Source: Based on D.A. DeCenzo and S.P. Robbins, Human Resource Management, 7th ed. (New York Wiley: 2002, p. 200)
 • 15. Orientimi (në punë) Tranzicioni i një punonjësi të ri në organizatë. Orientimi në njësinë punuese Familiarizimi I punetorit te ri me objektivat e njesise punuese Sqarimi se si puna e tij/saj I kontribuon qellimeve te njesise Njohja me bashkepunetoret apo koleget e puness Orientimi në organizatë Informimi i punetorit te ri me caqet e organizates
 • 16. Llojet e Trajnimeve Aftësitë profesionale Teknike Biznesi I detyrueshëm Menaxhimi i Performancës Zgjidhja e Problemeve/Vendim Marrja Personale
 • 17. Metodat e Trajnimit të Punëtorëve Metodat Tradicionale të Trajnimit: Në punë Rotacioni i punëve Mentorim dhe trajnim Ushtrime eksperience Libra pune/manuale Leksione në klasë Metodat e Trajnimit të bazuara në Teknologji: CD-ROM/DVD/Videokaseta/ Audiokasetat Videokonferenca/ telekonferenca/ TV, Sateliti E-mësimi ose module tjera interaktive
 • 18. Menaxhimi i Performancës së Punëtorëve Sistemi i Menaxhimit të Performancës Një proces i vendosjes së standardeve të performancës dhe vlerësimin e performancës të punësuarve në mënyrë që të arrijë në vendime objektive për BNJ dhe të siguroj dokumentacionin në mbështetje të këtyre vendimeve.
 • 19. Kompensimi dhe Benefitet Përfitimet e një Sistemi fer , efektiv dhe të përshtatsh ëm Kompensimi Ndihmon për të tërhequr dhe mbajtur të lartë performancë n e të punësuar ve Ndikon në performancën strategjike të firmës Tipet e Kompensimit Paga bazë ose rroga Shtesat në paga/rroga Pagesat stimuluese (nxitëse) Pagesa e bazuar në shkathtësitë
 • 20. Faktorët që influencojnë Kompensimin dhe Benefitet Sources: Based on R.I. Henderson, Compensation Management, 6 th ed. (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1994), pp. 3–24; and A. Murray, “Mom, Apple Pie, and Small Business,” Wall Street Journal, August 15, 1994, p. A1
 • 21. Zhvillimi i Karrierës Përcaktimi i Karrierës Një mori pozitash që në person mban gjatë jetës së tij/saj. Zhvillimi i Karrierës Ofron informacion in , vlerësimin dhe trajnimi n Ndihmon për të tërhequr dhe mbajtur njerëzit e talentuar . Kufizimi i Karrierës Një karrierë në të cilin individët e jo organizatat defin ojnë avancimin në karrierë dhe besnikëri në ndaj organizat ës.
 • 22. Disa sygjerime për Menaxhimin e Suksesshëm të Karrierës
 • 23. Çështjet bashkëkohore të BNJ Zvogëlimi (shkurtimi) Elimini i planifikuar i vendeve të punës në organizatë. Siguron komunikim të hapur dhe të ndershëm. Sigurimi i mbijetesës. Menaxhimi i Diversitetit të Fuqisë Punëtore Rekrutimi për diversitetin Selektimi pa diskrimin Orientimi dhe trajnimi që është efektiv

Editor's Notes

 1. Në këtë sllajd janë paraqitur përbërësit kryesorë të procesit të menaxhimit të burimeve njerëzore n ë një organizat ë.