SlideShare a Scribd company logo
HÄLSAVÄLKOMMEN!
Nationella riktlinjer för tandvården –Metoder för munhälsorelaterade levnadsvanor Faktagrupp: Katarina Konradsson Pia Gabre Görel Müller Katri Ståhlnacke 2
Patientperspektivet: Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande metoder i tandvården – bästa tillgängliga kunskap
Förebygga ↓ Främja ↑
Vad är rätt – vad är bäst? Vem vill veta, vem har nytta av att veta? Patienterna ,[object Object]
 valuta för sina pengar
 likvärdig behandlingBehandlarna ,[object Object]
 vad är effektivtVårdplanerare och politiker ,[object Object],Producenter av material och utrustning
Evidens Bästa tillgängliga kunskap Hypotesprövande Hypotesskapande
Randomiserade kontrollerade studier (RCT) Kontrollerade studier (CT) Observationsstudier Fallstudier Konsensus Bästa tillgängliga kunskap
Konsensus Tillgänglig information på alla nivåer läggs samman med klinisk erfarenhet av experter – samsyn skapas
Bästa tillgängliga kunskap….. …för att de hitta de metoder som bäst behandlar sjukdom men även de som bäst förebygger sjukdom Målet: Största möjliga nytta med den resurs som ställts till förfogande (=kostnadseffektiv)
Rangordning 1 - 10 Bästa tillgängliga kunskap Tillstånd och åtgärd Faktadokument Icke göra FoU Den odontologiska riktlinjeprocessen 10
Smärta och funktionsstörning i mun, ansikte och käkar Sjukdomar i vävnaderna kring tänder och implantat Bett – och tandpositions-avvikelser Karies Total och partiell tandlöshet Sjukdomar i tandpulpa och periradikulära vävnader
Karies Förebyggande Behandling
Vilken kariesförebyggande effekt har minskat sockerintag?
God effekt OM intaget minskas…
Hurkanbeteendenochvanorpåverkas?
Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande metoder – vanor, beteende
När är hälsofrämjande arbete effektivt? Vad är målet med hälsofrämjande arbete? Mäts nyttan i sjukdomsförekomst eller i vilken grad personen kan ta ansvar för sin egen hälsa? Vad är det övergripande målet?
Tandvårdslagen …lägga särskild vikt vid förebyggande åtgärder… …respekt för patientens självbestämmande och integritet Vården ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten Prioriteringsutredningen 1995: Vårdens svåra val Förebyggande insatser bör ha mycket hög prioritet, näst efter behandling av livshotande tillstånd. Men kravet är att insatsen har bevisad nytta. Värdet av en insats bedöms av: 1) Insatsen ska göra gott, 2) ska inte skada, 3) ska utgå från att alla människor har lika värde, 4) ska främja rättvisa, 5) ska respektera människors självbestämmande och 6) ska göra största möjliga nytta med givna insatser
Hälsofrämjande metoder påverkar människors levnadsvanor och livsstil – en etisk dimension tillförs
  skuldbelägga.
Vi lägger oss i människors liv – extra viktigt att det vi säger är sant, grundat på bästa tillgängliga kunskap Inte på behandlarens tyckande eller moral
Alla kommer till tandvården med nedsatt autonomi
Två experter möts – en är expert på tandvård, den andra på sitt eget liv
Utmaningen för området hälsofrämjande metoder och levnadsvanor Undvika paternalism Skapa möjligheter för människor att ta egna hälsosamma beslut Och när man är redo för förändring – då har vi identifierat vilka sätt som är mest effektiva
Vetenskap och beprövad erfarenhet Kunskapsbaserad och ändamålsenlig Effektiv Nationella riktlinjer Säker Rimlig tid Nationella riktlinjer för hälsofrämjande metoder Patientfokuserad Jämlik Värdegrunds- dokument God vård
Förslag på Generella indikatorer för god tandvård Andel av befolkningen som upplever att de har mycket eller ganska bra munhälsa Andel personer som anser att de fått tillräcklig information för att själva kunna förebygga tandsjukdomar Andel i befolkningen som anser att de blivit respektfullt bemötta när de besökt tandvården Synpunkter till Socialstyrelsen före 31 maj
Syfte ,[object Object],hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande metoder ,[object Object],metoders effekt ,[object Object],vetenskapligt underlag finns ,[object Object],och självbestämmande ?
Tillstånds- och åtgärdslista Hälsofrämjande metoder   Sjukdomsförebyggande metoder 	 Vilka tillstånd ? 		Vilka åtgärder ? 29
Tillstånd – munhälsa - patientperspektiv             Koncensuskonferens Oral Hälsa, 2003 30
Tillstånd  A. Vuxen utan känd oral sjukdom och riskfaktorer Patientperspektiv? B. Vuxen med oral sjukdom eller förhöjd sjukdomsrisk  ,[object Object]
 där bristande matvanor är en riskfaktor
 där tobaksbruk är en riskfaktorPatientperspektiv?
Åtgärder – för ett munhälsobeteende Enkla råd Korta råd och rekommendationer normalt cirka 5 minuter. B. Rådgivning   Mer patientcentrerade samtal / mer dialog vid    jämförelse med enkla råd C. Kvalificerad rådgivning/samtal 	Ofta tidsmässigt mer omfattande än rådgivning. Patientcentrerad och teoribaserad. 	Exempel på teorier som studerats är Social Cognitive Theory, Transtheoretical Model, Theory of Planned Behavior.
Åtgärder vid tillstånd ”…. bristande munhygien” B1. Rådgivning/samtal    Patientcentrerade samtal / dialog, med eller    utan demonstration eller övning B2. Rådgivning/samtal med tillägg av egenkontroll.    Patientcentrerade samtal / dialog. Med eller utan demonstration eller övning. Med tillägg av egenkontroll.  B3. Rådgivning/samtal med särskild uppföljning, med     eller utan tillägg.    Patientcentrerade samtal /dialog, Med eller utan    demonstration eller övning. Med särskild uppföljning.
C. Kvalificerad rådgivning/samtal Strukturerad teoribaserad rådgivning utifrån antaganden om hur motivation och beteenden kan påverkas. Exempel på teorier/modeller: Social Cognitive Theory, Theory of Planned Behavior och Stages of Change. Rådgivningen följer en viss struktur. Motiverande samtal är exempel på en teoribaserad och strukturerad intervention.
Tillstånds- och åtgärdslista Munhygien, matvanor och tobak 35
Förslag till gemensamma åtgärdsnivåer avseende munhygien, mat och tobaksvanor 2010-03-19 36
Exempel på effektmått  37
Arbetsdokument 38
”Metod och Sökvägar” 39
Rangordning 1 - 10 Tillstånds- och åtgärdslistan formuleras Bästa tillgängliga kunskap ,[object Object]
referentgranskade	publikationer ,[object Object],Faktadokument sammanställs Icke göra FoU Den odontologiska riktlinjeprocessen 40
41
Litteratursökning, PubMed Start i september 2009 tillsammans med Socialstyrelsens bibliotekarie 42
Metod Faktaunderlag Exempel på sökord: ,[object Object]
Motivation OR Health Education, Dental/methods OR Patient compiance/psychology OR Patient Participation/ psychology….
Motivational interviewing OR Oral Health Promotion OR Behavioural education intervention OR adherence to oral hygiene instructions….43
Metod Faktaunderlag ,[object Object]
Relevansbedömning utifrån titlar och abstract                 44
Metod Faktaunderlag ,[object Object]
Relevansbedömning utifrån titlar och abstractExklusionskriterier– ,[object Object]
Populationsinriktade studier
Specifika sjukdomsgrupper (kognitiva brister, demens)
Inte relevanta för svenska förhållanden
Utvärderar munhygieniska hjälpmedel och inte pedagogisk metod
Effekt av metod riktad indirekt, ex att påverka moder för att överföra till barn
Studier som inte riktar sig mot metod
Icke systematiska översikter     45
Metod Faktaunderlag Läspar om två – Pia/Görel och Katarina/Katri ,[object Object]
Kvar blev 117 artiklar som lästes i fulltext
Kvar blev 50 artiklar som granskades46
Lathund – Granskningsmallar– Arbetsdokument 47
Metod Granskningsmall SÖ 48
Systematisk översikt Artikel som efter en viss mall refererar och kommenterar alla tillgängliga resultat som belyser ett visst medicinskt problem. Skillnaden jämfört med en metaanalys är att den systematiska översikten inte gör en statistisk sammanslagning av alla de refererade resultaten (SBU:s ordlista, www. sbu.se) 49
Metod Granskningsmall RCT/CCT 50
Randomiserade studier En randomiserad klinisk studie är en undersökning som är både randomiserad och jämförande (kontrollerad). Undersöker effekten av en behandling. Studien kännetecknas av att patienterna fördelas slumpmässigt till att antingen få en experimentell behandling eller en kontrollbehandling (SBU:s ordlista, www. sbu.se) 51
Metod Granskningsmall Observationsstudier 52
Observationsstudier Studier där ingen aktiv åtgärd vidtas. Exempel: tvärsnittsundersökning, kohortundersökning, fall-kontrollundersökning (SBU:s ordlista, www. sbu.se) 53
Bedömning av studier ,[object Object]
Viss osäkerhet

More Related Content

Viewers also liked

Bettavvikelser och tandreglering i ett hälsoperspektiv - Bengt Mohlin
Bettavvikelser och tandreglering i ett hälsoperspektiv - Bengt MohlinBettavvikelser och tandreglering i ett hälsoperspektiv - Bengt Mohlin
Bettavvikelser och tandreglering i ett hälsoperspektiv - Bengt MohlinSvensk Tandhälsovårdsförening
 
Beteendeinriktad behandling vid smärta och käkfunktionsstörning stockholm 2012
Beteendeinriktad behandling vid smärta och käkfunktionsstörning stockholm 2012Beteendeinriktad behandling vid smärta och käkfunktionsstörning stockholm 2012
Beteendeinriktad behandling vid smärta och käkfunktionsstörning stockholm 2012Svensk Tandhälsovårdsförening
 
Hur gör vi tandvården (mer) hälsoinriktad? - Lars Gahnberg
Hur gör vi tandvården (mer) hälsoinriktad? - Lars GahnbergHur gör vi tandvården (mer) hälsoinriktad? - Lars Gahnberg
Hur gör vi tandvården (mer) hälsoinriktad? - Lars GahnbergSvensk Tandhälsovårdsförening
 
Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården?
Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården?Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården?
Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården?Svensk Tandhälsovårdsförening
 
Karies gigi presentation
Karies gigi presentationKaries gigi presentation
Karies gigi presentation
Sinta Gitaning
 

Viewers also liked (16)

Mi 121017
Mi 121017Mi 121017
Mi 121017
 
Bettavvikelser och tandreglering i ett hälsoperspektiv - Bengt Mohlin
Bettavvikelser och tandreglering i ett hälsoperspektiv - Bengt MohlinBettavvikelser och tandreglering i ett hälsoperspektiv - Bengt Mohlin
Bettavvikelser och tandreglering i ett hälsoperspektiv - Bengt Mohlin
 
Beteendemedicinsk tillämpning
Beteendemedicinsk tillämpningBeteendemedicinsk tillämpning
Beteendemedicinsk tillämpning
 
Beteendemedicin i tandvården föreläsningskopior
Beteendemedicin i tandvården föreläsningskopiorBeteendemedicin i tandvården föreläsningskopior
Beteendemedicin i tandvården föreläsningskopior
 
Hur gör vi tandvården hälsoinriktad? - Hans Sandberg
Hur gör vi tandvården hälsoinriktad? - Hans SandbergHur gör vi tandvården hälsoinriktad? - Hans Sandberg
Hur gör vi tandvården hälsoinriktad? - Hans Sandberg
 
Beteendeinriktad behandling vid smärta och käkfunktionsstörning stockholm 2012
Beteendeinriktad behandling vid smärta och käkfunktionsstörning stockholm 2012Beteendeinriktad behandling vid smärta och käkfunktionsstörning stockholm 2012
Beteendeinriktad behandling vid smärta och käkfunktionsstörning stockholm 2012
 
Margareta kristenson
Margareta kristensonMargareta kristenson
Margareta kristenson
 
Hur gör vi tandvården (mer) hälsoinriktad? - Lars Gahnberg
Hur gör vi tandvården (mer) hälsoinriktad? - Lars GahnbergHur gör vi tandvården (mer) hälsoinriktad? - Lars Gahnberg
Hur gör vi tandvården (mer) hälsoinriktad? - Lars Gahnberg
 
Två sjukdommmar moa s
Två sjukdommmar moa sTvå sjukdommmar moa s
Två sjukdommmar moa s
 
Beteende 2012-konferens(2)-nils o
Beteende 2012-konferens(2)-nils oBeteende 2012-konferens(2)-nils o
Beteende 2012-konferens(2)-nils o
 
Alla vill ju vara friska
Alla vill ju vara friskaAlla vill ju vara friska
Alla vill ju vara friska
 
Uppföljning och Kvalitetssystem - Thomas Jacobsen
Uppföljning och Kvalitetssystem - Thomas JacobsenUppföljning och Kvalitetssystem - Thomas Jacobsen
Uppföljning och Kvalitetssystem - Thomas Jacobsen
 
Att engagera patienten - Positiv beteendeförändring
Att engagera patienten - Positiv beteendeförändringAtt engagera patienten - Positiv beteendeförändring
Att engagera patienten - Positiv beteendeförändring
 
Konsensuskonferens birgitta handsout
Konsensuskonferens birgitta handsoutKonsensuskonferens birgitta handsout
Konsensuskonferens birgitta handsout
 
Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården?
Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården?Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården?
Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården?
 
Karies gigi presentation
Karies gigi presentationKaries gigi presentation
Karies gigi presentation
 

Similar to Nationella riktlinjer för tandvården - Metoder för munhälsorelaterade levnadsvanor

Implementering vetenskap, strategier och utvärdering
Implementering  vetenskap, strategier och utvärderingImplementering  vetenskap, strategier och utvärdering
Implementering vetenskap, strategier och utvärdering
GPCC - University of Gothenburg Centre for Person-centred Care
 
Preventionens grunder
Preventionens grunder Preventionens grunder
winbladPatientcentreradeVårdmöten
winbladPatientcentreradeVårdmötenwinbladPatientcentreradeVårdmöten
winbladPatientcentreradeVårdmötenPhilippa Göranson
 
Medicinsk vetenskap för st läkare, 121203
Medicinsk vetenskap för st läkare, 121203Medicinsk vetenskap för st läkare, 121203
Medicinsk vetenskap för st läkare, 121203thesv
 
Patientcentrering i svensk halso- och sjukvard
Patientcentrering i svensk halso- och sjukvardPatientcentrering i svensk halso- och sjukvard
Patientcentrering i svensk halso- och sjukvard
Mer Organdonation
 
Emergence in health care
Emergence in health careEmergence in health care
Emergence in health care
Anna Essén
 
Barnfetma i Sverige – brukarperspektivet
Barnfetma i Sverige – brukarperspektivet  Barnfetma i Sverige – brukarperspektivet
Barnfetma i Sverige – brukarperspektivet
Transformator Design Group
 
Preventionsstrategier - med utgångspunkt i föräldraskapsstöd
Preventionsstrategier - med utgångspunkt i föräldraskapsstödPreventionsstrategier - med utgångspunkt i föräldraskapsstöd
Preventionsstrategier - med utgångspunkt i föräldraskapsstöd
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN
 
Acbs nordic 2012
Acbs nordic 2012Acbs nordic 2012
Acbs nordic 2012
Nordic_ACBS_Forum
 
2015-6-3MinGuideförSäkerVårdPatienthandbokSocialstyrelsen
2015-6-3MinGuideförSäkerVårdPatienthandbokSocialstyrelsen2015-6-3MinGuideförSäkerVårdPatienthandbokSocialstyrelsen
2015-6-3MinGuideförSäkerVårdPatienthandbokSocialstyrelsenPhilippa Göranson
 
Self-Determination Theory and Person-centred care (PCC)
Self-Determination Theory and Person-centred care (PCC)Self-Determination Theory and Person-centred care (PCC)
Self-Determination Theory and Person-centred care (PCC)
GPCC - University of Gothenburg Centre for Person-centred Care
 
Litteratursökning inför systematiska översikter 160504
Litteratursökning inför systematiska översikter 160504Litteratursökning inför systematiska översikter 160504
Litteratursökning inför systematiska översikter 160504
hannawilhelmsson
 
Statusrapportering från utredningsgrupp 1
Statusrapportering från utredningsgrupp 1Statusrapportering från utredningsgrupp 1
Statusrapportering från utredningsgrupp 1
Kungliga biblioteket National Library of Sweden
 
Thinale.examensarbete
Thinale.examensarbeteThinale.examensarbete
Thinale.examensarbete
TLePink
 
Hälso och sjukvårdens och omsorgens viktiga paradigmskifte
Hälso och sjukvårdens och omsorgens viktiga paradigmskifteHälso och sjukvårdens och omsorgens viktiga paradigmskifte
Hälso och sjukvårdens och omsorgens viktiga paradigmskifte
Implement Consulting Group
 
Livsstilsmottagning
LivsstilsmottagningLivsstilsmottagning
Livsstilsmottagning
Anneli Steen
 
Powerpoint livsstilsmottagning
Powerpoint livsstilsmottagningPowerpoint livsstilsmottagning
Powerpoint livsstilsmottagning
Anneli Steen
 

Similar to Nationella riktlinjer för tandvården - Metoder för munhälsorelaterade levnadsvanor (20)

Implementering vetenskap, strategier och utvärdering
Implementering  vetenskap, strategier och utvärderingImplementering  vetenskap, strategier och utvärdering
Implementering vetenskap, strategier och utvärdering
 
Preventionens grunder
Preventionens grunder Preventionens grunder
Preventionens grunder
 
Redovisning sem6
Redovisning sem6Redovisning sem6
Redovisning sem6
 
winbladPatientcentreradeVårdmöten
winbladPatientcentreradeVårdmötenwinbladPatientcentreradeVårdmöten
winbladPatientcentreradeVårdmöten
 
Medicinsk vetenskap för st läkare, 121203
Medicinsk vetenskap för st läkare, 121203Medicinsk vetenskap för st läkare, 121203
Medicinsk vetenskap för st läkare, 121203
 
Patientcentrering i svensk halso- och sjukvard
Patientcentrering i svensk halso- och sjukvardPatientcentrering i svensk halso- och sjukvard
Patientcentrering i svensk halso- och sjukvard
 
Emergence in health care
Emergence in health careEmergence in health care
Emergence in health care
 
Barnfetma i Sverige – brukarperspektivet
Barnfetma i Sverige – brukarperspektivet  Barnfetma i Sverige – brukarperspektivet
Barnfetma i Sverige – brukarperspektivet
 
Can 101118
Can 101118Can 101118
Can 101118
 
Preventionsstrategier - med utgångspunkt i föräldraskapsstöd
Preventionsstrategier - med utgångspunkt i föräldraskapsstödPreventionsstrategier - med utgångspunkt i föräldraskapsstöd
Preventionsstrategier - med utgångspunkt i föräldraskapsstöd
 
Acbs nordic 2012
Acbs nordic 2012Acbs nordic 2012
Acbs nordic 2012
 
2015-6-3MinGuideförSäkerVårdPatienthandbokSocialstyrelsen
2015-6-3MinGuideförSäkerVårdPatienthandbokSocialstyrelsen2015-6-3MinGuideförSäkerVårdPatienthandbokSocialstyrelsen
2015-6-3MinGuideförSäkerVårdPatienthandbokSocialstyrelsen
 
Self-Determination Theory and Person-centred care (PCC)
Self-Determination Theory and Person-centred care (PCC)Self-Determination Theory and Person-centred care (PCC)
Self-Determination Theory and Person-centred care (PCC)
 
Litteratursökning inför systematiska översikter 160504
Litteratursökning inför systematiska översikter 160504Litteratursökning inför systematiska översikter 160504
Litteratursökning inför systematiska översikter 160504
 
Statusrapportering från utredningsgrupp 1
Statusrapportering från utredningsgrupp 1Statusrapportering från utredningsgrupp 1
Statusrapportering från utredningsgrupp 1
 
Thinale.examensarbete
Thinale.examensarbeteThinale.examensarbete
Thinale.examensarbete
 
KvalindSpri95
KvalindSpri95KvalindSpri95
KvalindSpri95
 
Hälso och sjukvårdens och omsorgens viktiga paradigmskifte
Hälso och sjukvårdens och omsorgens viktiga paradigmskifteHälso och sjukvårdens och omsorgens viktiga paradigmskifte
Hälso och sjukvårdens och omsorgens viktiga paradigmskifte
 
Livsstilsmottagning
LivsstilsmottagningLivsstilsmottagning
Livsstilsmottagning
 
Powerpoint livsstilsmottagning
Powerpoint livsstilsmottagningPowerpoint livsstilsmottagning
Powerpoint livsstilsmottagning
 

Nationella riktlinjer för tandvården - Metoder för munhälsorelaterade levnadsvanor