SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
Download to read offline
Sosiaali- ja terveyspalvelut ja -etuudet
Webinaarisarja
koronaepidemiaan
liittyvistä
tutkimuksista
#koronanvaikutukset
28.9.2021
#koronanvaikutukset #tttv21
Ikääntyneiden palvelut
Katja Ilmarinen, erikoistutkija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
20.9.2021
#koronanvaikutukset #tttv21
Ikääntyneiden arjen ongelmat ja tuen tarpeet 2020
➢ Haasteet (Sosiaalibarometrit, Sosiaalipäivystyskyselyt 2020; Kehusmaa ym.
2021)
➢ Yksinäisyys ja eristäytyminen suurimpia haasteita. Lisäksi asiointiongelmat,
kotona pärjääminen sekä koronaan sairastumisen pelko. Sopeutuminen > mm.
digiloikka & ulkoilu. Ei uusia tuen tarpeita, tyypillisten ongelmien kärjistymistä.
➢ Muutokset tarjotussa tuessa
✓ Kevät -20: räätälöityjä tukitoimia kunnissa: etsivä vanhustyö, asiointiapu, tuki
kotiin, neuvonta, tiedotus. Haaste: toimintakykyä ja mielen vireyttä ylläpitävän ja
vahvistavan toiminnan tarve, mutta etäpalvelut riittämättömiä. Samoin
omaishoitajat kovilla. Kuntakohtainen vaihtelu.
✓ Tapaamisia etäpalveluiksi, aikoja peruttiin/peruutettiin (FinSote-2020/2021),
ryhmätoimintoja keskeytettiin. Ympärivuorokautisessa hoidossa ja kotiin
annettavissa palveluissa merkittävä muutos palvelujen saatavuudessa ja
henkilöstön riittävyydessä
20.9.2021
#koronanvaikutukset #tttv21
20.9.2021
#koronanvaikutukset #tttv21
20.9.2021
#koronanvaikutukset #tttv21
Lähteet ja lisätietoa
• Parikka S., Ikonen J., Koskela T., Hedman L., Kilpeläinen H., Aalto A-M., Sainio P., Ilmarinen K., Holm M,
Lundqvist A. (2020). Koronan vaikutukset vaihtelevat alueittain - eroja myös ikääntyneillä sekä
toimintarajoitteisilla verrattuna muuhun väestöön. Kansallisen FinSote-tutkimuksen ennakkotuloksia syksyllä
2020. thl.fi/finsote.
• Kehusmaa S., Siltanen S., Leppäaho S. (2021) Hyvinvointi korona-aikana – tuloksia vanhuspalvelujen
asiakastyytyväisyyskyselystä. Tutkimuksesta tiiviisti 10/2021. THL, Helsinki.
• Eronen A., Hiilamo H., Ilmarinen K., Jokela M., Karjalainen P., Karvonen S., Kivipelto M., Koponen E., Leemann
La., Londén P., Saikku P. (2020). Sosiaalibarometri 2020. Suomen sosiaali ja terveys ry, Helsinki.
• Eronen A., Hiilamo H., Ilmarinen K., Jokela M., Karjalainen P., Karvonen S., Kivipelto M., Knop J., Londén P.
(2021) Sosiaalibarometri 2021. SOSTE ry, Helsinki.
• Kivipelto M., Koponen E., Hiilamo H., Ilmarinen K., Karjalainen P. (2020). Sosiaalipäivystykset ja
koronaepidemian ensimmäinen vaihe. Tutkimuksesta tiiviisti 2020:9. THL, Helsinki.
• Koronaepidemian vaikutukset hyvinvointiin, palveluihin ja talouteen (2021). Seurantaraportit, THL, Helsinki.
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/140880/Viikko%2033-2021%20-
%20Koronaepidemian%20vaikutukset%20hyvinvointiin%20palveluihin%20ja%20talouteen.pdf?sequence=4
1&isAllowed=y
20.9.2021
#koronanvaikutukset #tttv21
Työntekijöiden havaintoja
vanhusten hoivakodeista korona-
vuonna 2020
Vera Ylinen, Tyyne Ylinen, Satu Ylinen, Laura Kalliomaa-Puha
Tampereen yliopisto
28.9.2021 | 7
Toimintatavat hakivat uomaansa
✓Epäselvät komentoketjut
➢ Määräyksiä sairaanhoitopiireistä, THLstä, ministeriöstä, kunnista
➢ Mitä pitäisi uskoa, jos ristiriidassa
✓Palvelutarpeen arviot ja asiakassuunnitelmien teko vaikeutunut
➢ Kotikäyntien ohjeistus ja käytännöt
➢ Käynnit palveluasumisessa – jopa kielletty kokonaan
✓Asiakkaiden tilanne
➢ 1) Asiakkaiden arvottomuuden tunne välittyi vahvasti; 2) Sosiaalinen velka kasvaa – ei
vaan hoitovelka 3) Digitaalisuus ei auta kaikkia; Palveluiden sulkeminen vaikuttaa
vahvasti asiakkaiden toimintakykyyn ja sitä kautta itsemääräämisoikeuden
toteutumiseen – sulkemisia pitää harkita tarkemmin jatkossa
28.9.2021 | 8
Lähteet:
• Tyyne Ylinen, Vera Ylinen, Laura Kalliomaa-Puha, Satu Ylinen: Governmental response to the
COVID-19 pandemic in Long-Term-Care residences for older people: preparedness, responses and
challenges for the future. MC COVID-19. Working paper 04/2021.CSIC. https://www.mc-
covid.csic.es/english-version/publications
• Tyyne Ylinen, Vera Ylinen, Satu Ylinen & Laura Kalliomaa-Puha: Itsemääräämisoikeuden ja
suojelun välinen jännite gerontologisessa sosiaalityössä koronapandemian aikana. Sosiaalityön
tutkimuksen vuosikirja. Tekeillä.
• Työ jatkuu WELGO-hankkeessa
• Alkava STN-hanke, aloitus vuoden vaihteessa
• Kysely työntekijöille Talentian ja Tehyn kautta, syventäviä fokusryhmä-haastatteluja
• Mukana asiakkaiden ja työntekijöiden näkökulmat
28.9.2021 | 9
Sosiaalipalvelut
Minna Kivipelto, tutkimuspäällikkö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
20.9.2021
#koronanvaikutukset #tttv21
Sosiaalipalvelut
✓ Sosiaalipäivystys
➢ Vuodenvaihteessa 2020-2021 erityisesti iäkkäät ja muistisairaat. Eniten kasvoi
keskusteluavun tarve. Myös paine lastensuojelussa, asiointiavussa, ruokahuollossa
ja MT-palveluissa lisääntyi (eniten HYKS ja KYS, Knop ym. 2021; Kivipelto ym. 2020.)
✓ Perusterveydenhuollon sosiaalityö
➢ Sosiaalisten ongelmien (esim. taloudelliset ongelmat, lapseen tai perheenjäseneen
liittyvät huolet ja ongelmat) kirjaukset vähenivät perusterveydenhuollossa
vuodessa 10 000:lla kirjauksella (2019–20)
✓ MT-palvelut
➢ MT:n ja käytösongelmien käynnit kolminkertaistuivat (Avohilmo). Huoli suurin
suuren väestömäärän alueilla, mutta pienemmillä palveluun pääsy helpompaa
(Eronen ym. 2020, 2021).
➢ Päihdepalvelut
➢ Huoli lisääntynyt. 2/3 sotejohtajista: tarpeeseen vastattu hyvin. Eniten huolta
keskisuurilla, mutta palveluihin pääsy helpompaa pienillä alueilla.
03.06.2021
Minna Kivipelto
Henkilökohtainen palvelu? Etäpalvelut?
✓ Kirjatut vastaanottokäynnit vähentyneet perusterveydenhuollossa 2019. (erityisesti
mielenterveyssyihin liittyvät vastaanottokäynnit). Ulkotapaamisia lisättiin jonkin
verran. Uusien menetelmien kehittäminen vähäisempää kuin etäpalvelujen
lanseeraminen.
✓ 98 % sote-johdosta ja 46 % sosiaalityöntekijöistä arveli henkilökohtaisen palvelun
olleen saatavilla sitä tarvitseville. (Eronen ym. 2021.)
20.9.2021
#koronanvaikutukset #tttv21
Yhteenveto: korona toi esiin sosiaalityön jakolinjat
✓Osa asiakkaista pärjäsi ja jopa piti siitä, että työntekijöitä ei
tarvinnut tavata kasvokkain.
➢ Esim. aikuissosiaalityön asiakkaat, joilla digitaaliset valmiudet.
✓Osa taas ei hyötynyt etäpalveluista, eikä kaikkia tavoitettu
epidemian aikana.
➢ Esim. mielenterveyskuntoutujat, joilla esim ahdistusta ja vaikeutta
hoitaa asioitaan.
✓Näiden ryhmien väliset erot hyvinvoinnissa huolen aiheena:
tulevatko jakolinjat kasvamaan, jos henkilökohtaista
palvelua ei saada käyntiin?
20.9.2021
#koronanvaikutukset #tttv21
Lähteet ja lisätietoa
• Honkatukia, Juha & Härmä, Vuokko & Jokela, Merita & Jormanainen, Vesa & Kestilä, Laura & Rissanen, Pekka
(toim.) Koronaepidemian vaikutukset hyvinvointiin, palveluihin ja talouteen (2021). THL:n seurantaraportti,
viikot 35–36 / 2021. 15.9.2021. https://www.julkari.fi/handle/10024/140880
• Eronen, Anne & Hiilamo, Heikki & Ilmarinen, Katja & Jokela, Merita & Karjalainen, Pekka & Karvonen, Sakari
& Kivipelto, Minna & Koponen, Erja & Leemann, Lars & Londén, Pia & Saikku, Peppi (2020.)
Sosiaalibarometri 2020. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. Helsinki.
• Eronen, Anne & Hiilamo, Heikki & Ilmarinen, Katja & Jokela, Merita & Karjalainen, Pekka & Karvonen, Sakari &
Kivipelto, Minna & Knop, Jade & Londén, Pia (2021). Sosiaalibarometri 2021. Koronakriisi ja
palvelujärjestelmän joustavuus. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Helsinki.
• Jokela, Merita & Kivipelto, Minna & Hiilamo, Heikki (2021, May 5). Responding to adult social work clients’
needs in Finland during the COVID19.
• Kivipelto, Minna & Koponen, Erja & Hiilamo, Heikki & Ilmarinen, Katja & Karjalainen, Pekka (2020)
Sosiaalipäivystykset ja koronaepidemian ensimmäinen vaihe. Tutkimuksesta tiiviisti 9/2020. Helsinki:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-510-0
• Knop, Jade & Hiilamo, Heikki & Ilmarinen, Katja & Karjalainen, Pekka & Kivipelto, Minna (2021)
Sosiaalipäivystysten kiire jatkui koronaepidemian pitkittyessä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
Tutkimuksesta tiiviisti 8/2021, Helsinki. -19 pandemic. https://doi.org/10.31235/osf.io/k7uwv
20.9.2021
#koronanvaikutukset #tttv21
Sosiaalialasta, sosiaalityöstä,
ammattilaisista, asiakkaista
Timo Harrikari, sosiaalityön professori
Lapin yliopisto
20.9.2021
#koronanvaikutukset #tttv21
SOSIAALITYÖN SWOT-ANALYYSI, kevät 2020 (Harrikari et al. 2021a)
Positiiviset Negatiiviset
Sisä
VAHVUUDET
✓ Notkeus ja joustavuus poikkeusoloissa
✓ Ennakointi – osataan nähdä kriisin vaikutuksia
nyt ja tulevaisuudessa ihmisten arkeen ja
yhteiskuntaan
✓ Sosiaalityön vahva ammattietiikka ja -moraali
✓ Ammatilliset tiedot ja taidot vahvuuksina
✓ Kehittäminen, vaikuttaminen ja tiedonvälitys
HEIKKOUDET
✓ Kriisitilanteen hallinta ja kriisiviestintä: varautuminen
heikkoa, sekä ulkoinen että sisäinen viestintä epäonnistui
✓ Heikot etätyöskentelyvalmiudet ja heikko toteutus
✓ Työyhteisön sisäiset ristiriidat, yhteistyö ja kommunikaatio
✓ Työyhteisön jakautuminen “leireihin”
✓ Eettiset haasteet ja uudet ”koronatehtävät”
Ulko
MAHDOLLISUUDET
✓ Asiakkaiden elämäntilanteet uudessa valossa
✓ Innovoivat ideat työtapojen uudistamiseen
✓ Sosiaalityöntyöntekijöiden iskukykyisyys
✓ Työn tekemisen uudenlainen organisointi
✓ Hybridimalli työnteon hyvinvoinnin lisääjänä
✓ Avautuvat yhteistyömahdollisuudet
✓ Uudet hallinnolliset ja institutionaaliset
käytännöt
UHAT
✓ Avautuvat yleisuhkakuvat
✓ Stigmatisointi, asiakasryhmien leimaaminen
✓ Palveluiden saatavuuden vaikeudet
✓ Asiantuntijuuden ja etiikan rajoitukset tehtäessä päätöksiä
epätavallisessa tilanteessa
✓ Sosiaalityön näkymätön asema palvelujärjestelmässä
✓ Virustaudin tuntemattomuus ja hallitsemattomuus
✓ Työn kuormitus ja uudet, vaivihkaa hiipivät vaateet
✓ Työilmapiirimuutokset: tuen puute ja vastuun yksilöityminen
28.9.2021
Panda-tutkimusryhmä
”Digital Leap” (Harrikari et al 2021b)
20.9.2021
#koronanvaikutukset #tttv21
Koronavaikutukset, työnkuva, arvostus (Harrikari et al 2021b)
✓ Työn toteuttamisen tavat muuttuneet, sisällöt eivät niinkään. Voidaan puhua
laajamittaisesta sosiaalialan ”digiloikasta” keväällä 2020. Rytmit kiihtyneet ja
multaskaus lisääntynyt; etätyön kaksiteräinen vaikutus.
✓ Työyhteisöjen fragmentoitumista. Akuutin kriisivaiheen jälkeen kokemus
johtamisesta varovaisen myönteinen, mutta jännitteinen. Ohjeistuksiin
perehtyminen liian kiireistä.
✓ Laajamittainen ja intensiivinen vaikutus sosiaalialan asiakkaiden elämäntilanteisiin.
Ongelmien kasautuminen ja kärjistyminen. Halukkuus palvelujen vs. ei vähentynyt.
✓ Asiakastyö vaikeutunut erityisesti muiden palveluiden sulkemisen vuoksi. Kaikki
palvelusektorit kertovat asiakkuuksien lisääntymisestä.
✓ Työkuormitus lisääntynyt (75 % vastanneista, 25 %: lisääntynyt merkittävästi). Vuoden
2021 arviot edellistä synkempiä. Työpainotteisuus: työaika riitä tehtävien suoritt.
✓ Arvostu omaan työhön, mutta yhteisk. arvostus hyvin heikkoa. Sosiaaliala ei näy
julkisuudessa, sen ammattilaisia ei ole hyödynnetty pandemia-ajan ongelmia
ratkaistaessa, eikä sen ääntä ole kuultu.
20.9.2021
#koronanvaikutukset #tttv21
Muita hankehavaintoja
✓ Ilmastonmuutos ym. sosiaalityön kysymykset nr 1. (Harrikari & Rauhala 2019)
✓ Sosiaalityöntekijöiden haasteet intersektionaalisessa liminaalitilassa (Ovaskainen et al. 2021)
✓ 1) Arjen rutiinien romahtaminen, 2) tartuntapelko ja viruksen kantaminen 3) tilaratkaisujen
haasteet 4) aikaan sidottujen rytmien ja toimintojen asynkronia
✓ Siirtymät arjen rooleissa hämmentävät; on oltu ”samassa veneessä” Tarvitaan käsitteellisiä
kehikkoja jäsentämään muutosta (Tiitinen et al. 2021)
✓ Pienet rooli/positiosiirtymät usealla sosiaalityön toteuttamisen osa-alueella ovat tuottaneet
työnkuvan muutoksia (enemmän kuin osiensa summa, Romakkaniemi et al. 2021)
✓ Keskustelu lähi- ja etätyöstä sosiaalialalla on kapeaa. Digitaalisesti välitetty sosiaalityö on
uudenlainen tila (space), jonka mahdollisuudet tulee hyödyntää (Fiorentino et al. 2021)
✓ Sosiaalialan ammattilaiset hiljainen ja yhteiskunnan viimesijainen perälauta. Kun perheet
väsyvät ja hoitoalan ammattilaiset uupuvat, perustetaan sosiaalityöntekijän vastaanotto, jolle voi
tulla käsittelemään niin ammatillisia kuin yksityisasioitakin (Harrikari et al. 2021a)
✓ Sosiaalialan työn hiljaisuus ja jääminen terveydenhuollon, elinkeinoelämän ja
viihdeteollisuuden pitämän metelin ja vaateiden alle on kv-ilmiö (Dominelli et al. 2020)
20.9.2021
#koronanvaikutukset #tttv21
Panda-hankkeen julkaisut
• Dominelli, Lena, Harrikari, Timo, Mooney, Joseph, Leskosek, Vesna & Kennedy Tsunoda, Erin (2020 eds.) COVID-19 and Social Work.
A Collection of Country Reports. IASSW & COVID-19 Social Work Research Forum
• Fiorentino, Vera, Romakkaniemi, Marjo, Harrikari, Timo, Ovaskainen, Sanna & Tiitinen, Laura (2021) `Towards digitally mediated
social work – the impact of COVID-19 pandemic to encountering clients in social work’. QSW (in review)
• Harrikari, Timo & Rauhala, Pirkko-Liisa (2019) Towards Glocal Social Work in the Era of Compressed Modernity. London & New York:
Routledge
• Harrikari, Timo, Romakkaniemi, Marjo, Tiitinen, Laura & Ovaskainen, Sanna (2021a) Pandemic and Social Work. Exploring Social
Workers’ experiences through SWOT-analysis. BJSW (51) 5, 1644–1662.
• Harrikari, Timo, Romakkaniemi, Marjo, Tiitinen, Laura & Ovaskainen, Sanna (2021b) Sosiaaliala ja koronaviruspandemia. Talentian
jäsenistölle suunnatun kyselyn 2021 tuloksia. Julkaisematon käsikirjoitus.
• Ovaskainen, Sanna, Harrikari, Timo, Fiorentino, Vera, Romakkaniemi, Marjo & Tiitinen Laura (2021) `I have built an office for myself
in the sauna´ – Challenges and solutions for the well-being of social workers during the COVID19–pandemic´. EJSW (in review)
• Romakkaniemi, Marjo, Harrikari, Timo, Ovaskainen, Sanna, Fiorentino, Vera & Tiitinen, Laura (2021) ‘Bonding, bridging and linking
the last resort tailboard’: Shifts in social workers’ professional positions and mobilising adaptive capital during the coronavirus
pandemic, NSWR (in review)
• Tiitinen Laura, Ovaskainen Sanna, Harrikari Timo, Romakkaniemi Marjo & Fiorentino Vera (2021) Home School at the Edge of
Chaos during the lockdown: social workers perspective. CFSW (in review)
20.9.2021
#koronanvaikutukset #tttv21
”Sosiaalialan ammattilaiset ja
sosiaalipalvelut ovat pohjoismaisen
hyvinvointiyhteiskunnan näkymätön,
hiljainen ja viimesijainen perälauta. Niiden
resursoinnista ja toimivuudesta on syytä
pitää huolta niin kriisiaikoina kuin
yhteiskuntien nousukausina.”
20.9.2021
#koronanvaikutukset #tttv21

More Related Content

What's hot

Natalia Skogberg, THL: Maahan muuttaneet
Natalia Skogberg, THL: Maahan muuttaneetNatalia Skogberg, THL: Maahan muuttaneet
Natalia Skogberg, THL: Maahan muuttaneetTHL
 
Tarja Heino, THL: Heikoimmassa asemassa olevat lapset ja nuoret
Tarja Heino, THL: Heikoimmassa asemassa olevat lapset ja nuoretTarja Heino, THL: Heikoimmassa asemassa olevat lapset ja nuoret
Tarja Heino, THL: Heikoimmassa asemassa olevat lapset ja nuoretTHL
 
Sini Siltanen, THL: Ikääntyneet ja laitoshoidossa olevat
Sini Siltanen, THL: Ikääntyneet ja laitoshoidossa olevatSini Siltanen, THL: Ikääntyneet ja laitoshoidossa olevat
Sini Siltanen, THL: Ikääntyneet ja laitoshoidossa olevatTHL
 
Tommi Vasankari, UKK-instituutti: Epidemian vaikutukset liikuntatottumuksiin
Tommi Vasankari, UKK-instituutti: Epidemian vaikutukset liikuntatottumuksiinTommi Vasankari, UKK-instituutti: Epidemian vaikutukset liikuntatottumuksiin
Tommi Vasankari, UKK-instituutti: Epidemian vaikutukset liikuntatottumuksiinTHL
 
Koronan yhteiskunnalliset vaikutukset: Talous, työllisyys ja toimeentulo 12.1...
Koronan yhteiskunnalliset vaikutukset: Talous, työllisyys ja toimeentulo 12.1...Koronan yhteiskunnalliset vaikutukset: Talous, työllisyys ja toimeentulo 12.1...
Koronan yhteiskunnalliset vaikutukset: Talous, työllisyys ja toimeentulo 12.1...THL
 
Koronan yhteiskunnalliset vaikutukset: Koulutus ja nuorten hyvinvointi
Koronan yhteiskunnalliset vaikutukset: Koulutus ja nuorten hyvinvointiKoronan yhteiskunnalliset vaikutukset: Koulutus ja nuorten hyvinvointi
Koronan yhteiskunnalliset vaikutukset: Koulutus ja nuorten hyvinvointiTHL
 
Sosiaalihuollon tilannekuva vko 16 / 2020
Sosiaalihuollon tilannekuva vko 16 / 2020Sosiaalihuollon tilannekuva vko 16 / 2020
Sosiaalihuollon tilannekuva vko 16 / 2020THL
 
Sosiaalihuollon tilannekuva vko 18 / 2020
Sosiaalihuollon tilannekuva vko 18 / 2020Sosiaalihuollon tilannekuva vko 18 / 2020
Sosiaalihuollon tilannekuva vko 18 / 2020THL
 
Sosiaalihuollon tilannekuva vko 15 /2020
Sosiaalihuollon tilannekuva vko 15 /2020Sosiaalihuollon tilannekuva vko 15 /2020
Sosiaalihuollon tilannekuva vko 15 /2020THL
 
Sosiaalihuollon tilannekuva vko 17 / 2020
Sosiaalihuollon tilannekuva vko 17 / 2020Sosiaalihuollon tilannekuva vko 17 / 2020
Sosiaalihuollon tilannekuva vko 17 / 2020THL
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2021
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2021Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2021
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2021THL
 
Väitöskirja - doctoral dissertation - TTS kalvot slides.
Väitöskirja - doctoral dissertation - TTS kalvot slides.Väitöskirja - doctoral dissertation - TTS kalvot slides.
Väitöskirja - doctoral dissertation - TTS kalvot slides.Eero Siljander
 
Anne-Mari Raassina. Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikeni...
Anne-Mari Raassina. Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikeni...Anne-Mari Raassina. Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikeni...
Anne-Mari Raassina. Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikeni...Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Koronan yhteiskunnalliset vaikutukset: Mielenterveys
Koronan yhteiskunnalliset vaikutukset: MielenterveysKoronan yhteiskunnalliset vaikutukset: Mielenterveys
Koronan yhteiskunnalliset vaikutukset: MielenterveysTHL
 
Fors Raija: Miten ehkäisevä päihdetyö näkyy kunnan toiminnassa, avuksi Pohjoi...
Fors Raija: Miten ehkäisevä päihdetyö näkyy kunnan toiminnassa, avuksi Pohjoi...Fors Raija: Miten ehkäisevä päihdetyö näkyy kunnan toiminnassa, avuksi Pohjoi...
Fors Raija: Miten ehkäisevä päihdetyö näkyy kunnan toiminnassa, avuksi Pohjoi...THL
 
Sosiaalihuollon tilannekuva vko 19 / 2020
Sosiaalihuollon tilannekuva vko 19 / 2020Sosiaalihuollon tilannekuva vko 19 / 2020
Sosiaalihuollon tilannekuva vko 19 / 2020THL
 

What's hot (20)

Natalia Skogberg, THL: Maahan muuttaneet
Natalia Skogberg, THL: Maahan muuttaneetNatalia Skogberg, THL: Maahan muuttaneet
Natalia Skogberg, THL: Maahan muuttaneet
 
Tarja Heino, THL: Heikoimmassa asemassa olevat lapset ja nuoret
Tarja Heino, THL: Heikoimmassa asemassa olevat lapset ja nuoretTarja Heino, THL: Heikoimmassa asemassa olevat lapset ja nuoret
Tarja Heino, THL: Heikoimmassa asemassa olevat lapset ja nuoret
 
Sini Siltanen, THL: Ikääntyneet ja laitoshoidossa olevat
Sini Siltanen, THL: Ikääntyneet ja laitoshoidossa olevatSini Siltanen, THL: Ikääntyneet ja laitoshoidossa olevat
Sini Siltanen, THL: Ikääntyneet ja laitoshoidossa olevat
 
Tommi Vasankari, UKK-instituutti: Epidemian vaikutukset liikuntatottumuksiin
Tommi Vasankari, UKK-instituutti: Epidemian vaikutukset liikuntatottumuksiinTommi Vasankari, UKK-instituutti: Epidemian vaikutukset liikuntatottumuksiin
Tommi Vasankari, UKK-instituutti: Epidemian vaikutukset liikuntatottumuksiin
 
Koronan yhteiskunnalliset vaikutukset: Talous, työllisyys ja toimeentulo 12.1...
Koronan yhteiskunnalliset vaikutukset: Talous, työllisyys ja toimeentulo 12.1...Koronan yhteiskunnalliset vaikutukset: Talous, työllisyys ja toimeentulo 12.1...
Koronan yhteiskunnalliset vaikutukset: Talous, työllisyys ja toimeentulo 12.1...
 
Koronan yhteiskunnalliset vaikutukset: Koulutus ja nuorten hyvinvointi
Koronan yhteiskunnalliset vaikutukset: Koulutus ja nuorten hyvinvointiKoronan yhteiskunnalliset vaikutukset: Koulutus ja nuorten hyvinvointi
Koronan yhteiskunnalliset vaikutukset: Koulutus ja nuorten hyvinvointi
 
Sosiaalihuollon tilannekuva vko 16 / 2020
Sosiaalihuollon tilannekuva vko 16 / 2020Sosiaalihuollon tilannekuva vko 16 / 2020
Sosiaalihuollon tilannekuva vko 16 / 2020
 
Sosiaalihuollon tilannekuva vko 18 / 2020
Sosiaalihuollon tilannekuva vko 18 / 2020Sosiaalihuollon tilannekuva vko 18 / 2020
Sosiaalihuollon tilannekuva vko 18 / 2020
 
Sosiaalihuollon tilannekuva vko 15 /2020
Sosiaalihuollon tilannekuva vko 15 /2020Sosiaalihuollon tilannekuva vko 15 /2020
Sosiaalihuollon tilannekuva vko 15 /2020
 
Sosiaalihuollon tilannekuva vko 17 / 2020
Sosiaalihuollon tilannekuva vko 17 / 2020Sosiaalihuollon tilannekuva vko 17 / 2020
Sosiaalihuollon tilannekuva vko 17 / 2020
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2021
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2021Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2021
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2021
 
Yrjö Mattila: Oikeusturva sosiaalivakuutusasioissa
Yrjö Mattila: Oikeusturva sosiaalivakuutusasioissaYrjö Mattila: Oikeusturva sosiaalivakuutusasioissa
Yrjö Mattila: Oikeusturva sosiaalivakuutusasioissa
 
Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021
Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021
Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021
 
Sari Kehusmaa. Omaishoito osana palveluja Oulussa.
Sari Kehusmaa. Omaishoito osana palveluja Oulussa.Sari Kehusmaa. Omaishoito osana palveluja Oulussa.
Sari Kehusmaa. Omaishoito osana palveluja Oulussa.
 
Väitöskirja - doctoral dissertation - TTS kalvot slides.
Väitöskirja - doctoral dissertation - TTS kalvot slides.Väitöskirja - doctoral dissertation - TTS kalvot slides.
Väitöskirja - doctoral dissertation - TTS kalvot slides.
 
Anne-Mari Raassina. Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikeni...
Anne-Mari Raassina. Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikeni...Anne-Mari Raassina. Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikeni...
Anne-Mari Raassina. Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikeni...
 
Tietoa perhevapaiden uudistamisen tueksi
Tietoa perhevapaiden uudistamisen tueksiTietoa perhevapaiden uudistamisen tueksi
Tietoa perhevapaiden uudistamisen tueksi
 
Koronan yhteiskunnalliset vaikutukset: Mielenterveys
Koronan yhteiskunnalliset vaikutukset: MielenterveysKoronan yhteiskunnalliset vaikutukset: Mielenterveys
Koronan yhteiskunnalliset vaikutukset: Mielenterveys
 
Fors Raija: Miten ehkäisevä päihdetyö näkyy kunnan toiminnassa, avuksi Pohjoi...
Fors Raija: Miten ehkäisevä päihdetyö näkyy kunnan toiminnassa, avuksi Pohjoi...Fors Raija: Miten ehkäisevä päihdetyö näkyy kunnan toiminnassa, avuksi Pohjoi...
Fors Raija: Miten ehkäisevä päihdetyö näkyy kunnan toiminnassa, avuksi Pohjoi...
 
Sosiaalihuollon tilannekuva vko 19 / 2020
Sosiaalihuollon tilannekuva vko 19 / 2020Sosiaalihuollon tilannekuva vko 19 / 2020
Sosiaalihuollon tilannekuva vko 19 / 2020
 

Similar to Timo Harrikari, Lapin yliopisto: Sosiaalipalvelut

10. seminaari paihdepalvelujen saatavuus ja yhteistyo eri puolilla suomea pai...
10. seminaari paihdepalvelujen saatavuus ja yhteistyo eri puolilla suomea pai...10. seminaari paihdepalvelujen saatavuus ja yhteistyo eri puolilla suomea pai...
10. seminaari paihdepalvelujen saatavuus ja yhteistyo eri puolilla suomea pai...EHYT
 
Miten asiakkaat selviytyivät? Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien näk...
Miten asiakkaat selviytyivät? Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien näk...Miten asiakkaat selviytyivät? Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien näk...
Miten asiakkaat selviytyivät? Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien näk...Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022THL
 
Miten koronavirusepidemia on vaikuttanut Kelan asiakaskuntaan?
Miten koronavirusepidemia on vaikuttanut Kelan asiakaskuntaan?Miten koronavirusepidemia on vaikuttanut Kelan asiakaskuntaan?
Miten koronavirusepidemia on vaikuttanut Kelan asiakaskuntaan?Kela
 
Tervesos webinaari: Martti Lehto: Kyberturvallisuus
Tervesos webinaari: Martti Lehto: KyberturvallisuusTervesos webinaari: Martti Lehto: Kyberturvallisuus
Tervesos webinaari: Martti Lehto: KyberturvallisuusTHL
 
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...THL
 
Millaista työterveyshuoltoa Suomessa tarvitaan?
Millaista työterveyshuoltoa Suomessa tarvitaan?Millaista työterveyshuoltoa Suomessa tarvitaan?
Millaista työterveyshuoltoa Suomessa tarvitaan?Työterveyslaitos
 
Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi...
Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi...Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi...
Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi...THL
 
Vaikuttavuustieto sosiaalihuollon palveluprosesseissa - kohti integroitua asi...
Vaikuttavuustieto sosiaalihuollon palveluprosesseissa - kohti integroitua asi...Vaikuttavuustieto sosiaalihuollon palveluprosesseissa - kohti integroitua asi...
Vaikuttavuustieto sosiaalihuollon palveluprosesseissa - kohti integroitua asi...THL
 
Toimeentulotukiuudistuksesta sosiaaliturvan uudistamiseen?
Toimeentulotukiuudistuksesta sosiaaliturvan uudistamiseen?Toimeentulotukiuudistuksesta sosiaaliturvan uudistamiseen?
Toimeentulotukiuudistuksesta sosiaaliturvan uudistamiseen?THL
 
Mikä ihmeen SOTE?
Mikä ihmeen SOTE?Mikä ihmeen SOTE?
Mikä ihmeen SOTE?Marjo Orava
 
Tauko ohjelma alix helfer paihdepaivat 2021
Tauko ohjelma alix helfer paihdepaivat 2021Tauko ohjelma alix helfer paihdepaivat 2021
Tauko ohjelma alix helfer paihdepaivat 2021EHYT
 
Asiakkaiden ohjaamisen vaikeus toimeentulotukiuudistuksen jälkeen
Asiakkaiden ohjaamisen vaikeus toimeentulotukiuudistuksen jälkeenAsiakkaiden ohjaamisen vaikeus toimeentulotukiuudistuksen jälkeen
Asiakkaiden ohjaamisen vaikeus toimeentulotukiuudistuksen jälkeenKelan tutkimus / Research at Kela
 
Paihdepalveluiden seuranta koronaepidemian aikana_thl_18082020
Paihdepalveluiden seuranta koronaepidemian aikana_thl_18082020Paihdepalveluiden seuranta koronaepidemian aikana_thl_18082020
Paihdepalveluiden seuranta koronaepidemian aikana_thl_18082020THL
 
STM Digi open 14092017 Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio
STM Digi open 14092017 Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatioSTM Digi open 14092017 Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio
STM Digi open 14092017 Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatioSTM DigiOpen
 
Koti- ja omaishoidon muutos: Näköaloja ikäihmisten kotihoidon kehittämiseen
Koti- ja omaishoidon muutos: Näköaloja ikäihmisten kotihoidon kehittämiseenKoti- ja omaishoidon muutos: Näköaloja ikäihmisten kotihoidon kehittämiseen
Koti- ja omaishoidon muutos: Näköaloja ikäihmisten kotihoidon kehittämiseenTHL
 
Projektisuunnitelma digitutor
Projektisuunnitelma digitutorProjektisuunnitelma digitutor
Projektisuunnitelma digitutorIrinaRiihikoski
 
Miten tietojärjestelmät palvelevat terveydenhuollon ammattilaisten työtä? Vai...
Miten tietojärjestelmät palvelevat terveydenhuollon ammattilaisten työtä? Vai...Miten tietojärjestelmät palvelevat terveydenhuollon ammattilaisten työtä? Vai...
Miten tietojärjestelmät palvelevat terveydenhuollon ammattilaisten työtä? Vai...THL
 
Näkökulmia talous- ja velkaneuvonnan tulevaisuuteen
Näkökulmia talous- ja velkaneuvonnan tulevaisuuteenNäkökulmia talous- ja velkaneuvonnan tulevaisuuteen
Näkökulmia talous- ja velkaneuvonnan tulevaisuuteenMatti Heikkinen
 

Similar to Timo Harrikari, Lapin yliopisto: Sosiaalipalvelut (20)

10. seminaari paihdepalvelujen saatavuus ja yhteistyo eri puolilla suomea pai...
10. seminaari paihdepalvelujen saatavuus ja yhteistyo eri puolilla suomea pai...10. seminaari paihdepalvelujen saatavuus ja yhteistyo eri puolilla suomea pai...
10. seminaari paihdepalvelujen saatavuus ja yhteistyo eri puolilla suomea pai...
 
ELY-keskusten toimialaneuvottelut - Jaana Korhonen
ELY-keskusten toimialaneuvottelut - Jaana KorhonenELY-keskusten toimialaneuvottelut - Jaana Korhonen
ELY-keskusten toimialaneuvottelut - Jaana Korhonen
 
Miten asiakkaat selviytyivät? Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien näk...
Miten asiakkaat selviytyivät? Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien näk...Miten asiakkaat selviytyivät? Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien näk...
Miten asiakkaat selviytyivät? Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien näk...
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
 
Miten koronavirusepidemia on vaikuttanut Kelan asiakaskuntaan?
Miten koronavirusepidemia on vaikuttanut Kelan asiakaskuntaan?Miten koronavirusepidemia on vaikuttanut Kelan asiakaskuntaan?
Miten koronavirusepidemia on vaikuttanut Kelan asiakaskuntaan?
 
Tervesos webinaari: Martti Lehto: Kyberturvallisuus
Tervesos webinaari: Martti Lehto: KyberturvallisuusTervesos webinaari: Martti Lehto: Kyberturvallisuus
Tervesos webinaari: Martti Lehto: Kyberturvallisuus
 
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...
Ahtonen Huuskonen- Jaana: Kanta-Hämeen perhekeskustoiminnan ratkaisut varhais...
 
Millaista työterveyshuoltoa Suomessa tarvitaan?
Millaista työterveyshuoltoa Suomessa tarvitaan?Millaista työterveyshuoltoa Suomessa tarvitaan?
Millaista työterveyshuoltoa Suomessa tarvitaan?
 
Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi...
Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi...Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi...
Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi...
 
Vaikuttavuustieto sosiaalihuollon palveluprosesseissa - kohti integroitua asi...
Vaikuttavuustieto sosiaalihuollon palveluprosesseissa - kohti integroitua asi...Vaikuttavuustieto sosiaalihuollon palveluprosesseissa - kohti integroitua asi...
Vaikuttavuustieto sosiaalihuollon palveluprosesseissa - kohti integroitua asi...
 
Toimeentulotukiuudistuksesta sosiaaliturvan uudistamiseen?
Toimeentulotukiuudistuksesta sosiaaliturvan uudistamiseen?Toimeentulotukiuudistuksesta sosiaaliturvan uudistamiseen?
Toimeentulotukiuudistuksesta sosiaaliturvan uudistamiseen?
 
Mikä ihmeen SOTE?
Mikä ihmeen SOTE?Mikä ihmeen SOTE?
Mikä ihmeen SOTE?
 
Tauko ohjelma alix helfer paihdepaivat 2021
Tauko ohjelma alix helfer paihdepaivat 2021Tauko ohjelma alix helfer paihdepaivat 2021
Tauko ohjelma alix helfer paihdepaivat 2021
 
Asiakkaiden ohjaamisen vaikeus toimeentulotukiuudistuksen jälkeen
Asiakkaiden ohjaamisen vaikeus toimeentulotukiuudistuksen jälkeenAsiakkaiden ohjaamisen vaikeus toimeentulotukiuudistuksen jälkeen
Asiakkaiden ohjaamisen vaikeus toimeentulotukiuudistuksen jälkeen
 
Paihdepalveluiden seuranta koronaepidemian aikana_thl_18082020
Paihdepalveluiden seuranta koronaepidemian aikana_thl_18082020Paihdepalveluiden seuranta koronaepidemian aikana_thl_18082020
Paihdepalveluiden seuranta koronaepidemian aikana_thl_18082020
 
STM Digi open 14092017 Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio
STM Digi open 14092017 Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatioSTM Digi open 14092017 Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio
STM Digi open 14092017 Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio
 
Koti- ja omaishoidon muutos: Näköaloja ikäihmisten kotihoidon kehittämiseen
Koti- ja omaishoidon muutos: Näköaloja ikäihmisten kotihoidon kehittämiseenKoti- ja omaishoidon muutos: Näköaloja ikäihmisten kotihoidon kehittämiseen
Koti- ja omaishoidon muutos: Näköaloja ikäihmisten kotihoidon kehittämiseen
 
Projektisuunnitelma digitutor
Projektisuunnitelma digitutorProjektisuunnitelma digitutor
Projektisuunnitelma digitutor
 
Miten tietojärjestelmät palvelevat terveydenhuollon ammattilaisten työtä? Vai...
Miten tietojärjestelmät palvelevat terveydenhuollon ammattilaisten työtä? Vai...Miten tietojärjestelmät palvelevat terveydenhuollon ammattilaisten työtä? Vai...
Miten tietojärjestelmät palvelevat terveydenhuollon ammattilaisten työtä? Vai...
 
Näkökulmia talous- ja velkaneuvonnan tulevaisuuteen
Näkökulmia talous- ja velkaneuvonnan tulevaisuuteenNäkökulmia talous- ja velkaneuvonnan tulevaisuuteen
Näkökulmia talous- ja velkaneuvonnan tulevaisuuteen
 

More from THL

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021THL
 
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfTHL
 
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfTHL
 
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfTHL
 
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfTHL
 
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...THL
 
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfTHL
 
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfTHL
 
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022THL
 
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoTHL
 
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeTHL
 
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021THL
 
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfTHL
 
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerTHL
 
Förvaring av vacciner
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vaccinerTHL
 
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...THL
 
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluTHL
 
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022THL
 
Tietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTHL
 
Rokotteiden säilyttäminen
Rokotteiden säilyttäminenRokotteiden säilyttäminen
Rokotteiden säilyttäminenTHL
 

More from THL (20)

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
 
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
 
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
 
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
 
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
 
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
 
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
 
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
 
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
 
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
 
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
 
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
 
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
 
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
 
Förvaring av vacciner
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
 
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
 
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
 
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
 
Tietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
 
Rokotteiden säilyttäminen
Rokotteiden säilyttäminenRokotteiden säilyttäminen
Rokotteiden säilyttäminen
 

Timo Harrikari, Lapin yliopisto: Sosiaalipalvelut

 • 1. Sosiaali- ja terveyspalvelut ja -etuudet Webinaarisarja koronaepidemiaan liittyvistä tutkimuksista #koronanvaikutukset 28.9.2021 #koronanvaikutukset #tttv21
 • 2. Ikääntyneiden palvelut Katja Ilmarinen, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 20.9.2021 #koronanvaikutukset #tttv21
 • 3. Ikääntyneiden arjen ongelmat ja tuen tarpeet 2020 ➢ Haasteet (Sosiaalibarometrit, Sosiaalipäivystyskyselyt 2020; Kehusmaa ym. 2021) ➢ Yksinäisyys ja eristäytyminen suurimpia haasteita. Lisäksi asiointiongelmat, kotona pärjääminen sekä koronaan sairastumisen pelko. Sopeutuminen > mm. digiloikka & ulkoilu. Ei uusia tuen tarpeita, tyypillisten ongelmien kärjistymistä. ➢ Muutokset tarjotussa tuessa ✓ Kevät -20: räätälöityjä tukitoimia kunnissa: etsivä vanhustyö, asiointiapu, tuki kotiin, neuvonta, tiedotus. Haaste: toimintakykyä ja mielen vireyttä ylläpitävän ja vahvistavan toiminnan tarve, mutta etäpalvelut riittämättömiä. Samoin omaishoitajat kovilla. Kuntakohtainen vaihtelu. ✓ Tapaamisia etäpalveluiksi, aikoja peruttiin/peruutettiin (FinSote-2020/2021), ryhmätoimintoja keskeytettiin. Ympärivuorokautisessa hoidossa ja kotiin annettavissa palveluissa merkittävä muutos palvelujen saatavuudessa ja henkilöstön riittävyydessä 20.9.2021 #koronanvaikutukset #tttv21
 • 6. Lähteet ja lisätietoa • Parikka S., Ikonen J., Koskela T., Hedman L., Kilpeläinen H., Aalto A-M., Sainio P., Ilmarinen K., Holm M, Lundqvist A. (2020). Koronan vaikutukset vaihtelevat alueittain - eroja myös ikääntyneillä sekä toimintarajoitteisilla verrattuna muuhun väestöön. Kansallisen FinSote-tutkimuksen ennakkotuloksia syksyllä 2020. thl.fi/finsote. • Kehusmaa S., Siltanen S., Leppäaho S. (2021) Hyvinvointi korona-aikana – tuloksia vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyyskyselystä. Tutkimuksesta tiiviisti 10/2021. THL, Helsinki. • Eronen A., Hiilamo H., Ilmarinen K., Jokela M., Karjalainen P., Karvonen S., Kivipelto M., Koponen E., Leemann La., Londén P., Saikku P. (2020). Sosiaalibarometri 2020. Suomen sosiaali ja terveys ry, Helsinki. • Eronen A., Hiilamo H., Ilmarinen K., Jokela M., Karjalainen P., Karvonen S., Kivipelto M., Knop J., Londén P. (2021) Sosiaalibarometri 2021. SOSTE ry, Helsinki. • Kivipelto M., Koponen E., Hiilamo H., Ilmarinen K., Karjalainen P. (2020). Sosiaalipäivystykset ja koronaepidemian ensimmäinen vaihe. Tutkimuksesta tiiviisti 2020:9. THL, Helsinki. • Koronaepidemian vaikutukset hyvinvointiin, palveluihin ja talouteen (2021). Seurantaraportit, THL, Helsinki. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/140880/Viikko%2033-2021%20- %20Koronaepidemian%20vaikutukset%20hyvinvointiin%20palveluihin%20ja%20talouteen.pdf?sequence=4 1&isAllowed=y 20.9.2021 #koronanvaikutukset #tttv21
 • 7. Työntekijöiden havaintoja vanhusten hoivakodeista korona- vuonna 2020 Vera Ylinen, Tyyne Ylinen, Satu Ylinen, Laura Kalliomaa-Puha Tampereen yliopisto 28.9.2021 | 7
 • 8. Toimintatavat hakivat uomaansa ✓Epäselvät komentoketjut ➢ Määräyksiä sairaanhoitopiireistä, THLstä, ministeriöstä, kunnista ➢ Mitä pitäisi uskoa, jos ristiriidassa ✓Palvelutarpeen arviot ja asiakassuunnitelmien teko vaikeutunut ➢ Kotikäyntien ohjeistus ja käytännöt ➢ Käynnit palveluasumisessa – jopa kielletty kokonaan ✓Asiakkaiden tilanne ➢ 1) Asiakkaiden arvottomuuden tunne välittyi vahvasti; 2) Sosiaalinen velka kasvaa – ei vaan hoitovelka 3) Digitaalisuus ei auta kaikkia; Palveluiden sulkeminen vaikuttaa vahvasti asiakkaiden toimintakykyyn ja sitä kautta itsemääräämisoikeuden toteutumiseen – sulkemisia pitää harkita tarkemmin jatkossa 28.9.2021 | 8
 • 9. Lähteet: • Tyyne Ylinen, Vera Ylinen, Laura Kalliomaa-Puha, Satu Ylinen: Governmental response to the COVID-19 pandemic in Long-Term-Care residences for older people: preparedness, responses and challenges for the future. MC COVID-19. Working paper 04/2021.CSIC. https://www.mc- covid.csic.es/english-version/publications • Tyyne Ylinen, Vera Ylinen, Satu Ylinen & Laura Kalliomaa-Puha: Itsemääräämisoikeuden ja suojelun välinen jännite gerontologisessa sosiaalityössä koronapandemian aikana. Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja. Tekeillä. • Työ jatkuu WELGO-hankkeessa • Alkava STN-hanke, aloitus vuoden vaihteessa • Kysely työntekijöille Talentian ja Tehyn kautta, syventäviä fokusryhmä-haastatteluja • Mukana asiakkaiden ja työntekijöiden näkökulmat 28.9.2021 | 9
 • 10. Sosiaalipalvelut Minna Kivipelto, tutkimuspäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 20.9.2021 #koronanvaikutukset #tttv21
 • 11. Sosiaalipalvelut ✓ Sosiaalipäivystys ➢ Vuodenvaihteessa 2020-2021 erityisesti iäkkäät ja muistisairaat. Eniten kasvoi keskusteluavun tarve. Myös paine lastensuojelussa, asiointiavussa, ruokahuollossa ja MT-palveluissa lisääntyi (eniten HYKS ja KYS, Knop ym. 2021; Kivipelto ym. 2020.) ✓ Perusterveydenhuollon sosiaalityö ➢ Sosiaalisten ongelmien (esim. taloudelliset ongelmat, lapseen tai perheenjäseneen liittyvät huolet ja ongelmat) kirjaukset vähenivät perusterveydenhuollossa vuodessa 10 000:lla kirjauksella (2019–20) ✓ MT-palvelut ➢ MT:n ja käytösongelmien käynnit kolminkertaistuivat (Avohilmo). Huoli suurin suuren väestömäärän alueilla, mutta pienemmillä palveluun pääsy helpompaa (Eronen ym. 2020, 2021). ➢ Päihdepalvelut ➢ Huoli lisääntynyt. 2/3 sotejohtajista: tarpeeseen vastattu hyvin. Eniten huolta keskisuurilla, mutta palveluihin pääsy helpompaa pienillä alueilla. 03.06.2021 Minna Kivipelto
 • 12. Henkilökohtainen palvelu? Etäpalvelut? ✓ Kirjatut vastaanottokäynnit vähentyneet perusterveydenhuollossa 2019. (erityisesti mielenterveyssyihin liittyvät vastaanottokäynnit). Ulkotapaamisia lisättiin jonkin verran. Uusien menetelmien kehittäminen vähäisempää kuin etäpalvelujen lanseeraminen. ✓ 98 % sote-johdosta ja 46 % sosiaalityöntekijöistä arveli henkilökohtaisen palvelun olleen saatavilla sitä tarvitseville. (Eronen ym. 2021.) 20.9.2021 #koronanvaikutukset #tttv21
 • 13. Yhteenveto: korona toi esiin sosiaalityön jakolinjat ✓Osa asiakkaista pärjäsi ja jopa piti siitä, että työntekijöitä ei tarvinnut tavata kasvokkain. ➢ Esim. aikuissosiaalityön asiakkaat, joilla digitaaliset valmiudet. ✓Osa taas ei hyötynyt etäpalveluista, eikä kaikkia tavoitettu epidemian aikana. ➢ Esim. mielenterveyskuntoutujat, joilla esim ahdistusta ja vaikeutta hoitaa asioitaan. ✓Näiden ryhmien väliset erot hyvinvoinnissa huolen aiheena: tulevatko jakolinjat kasvamaan, jos henkilökohtaista palvelua ei saada käyntiin? 20.9.2021 #koronanvaikutukset #tttv21
 • 14. Lähteet ja lisätietoa • Honkatukia, Juha & Härmä, Vuokko & Jokela, Merita & Jormanainen, Vesa & Kestilä, Laura & Rissanen, Pekka (toim.) Koronaepidemian vaikutukset hyvinvointiin, palveluihin ja talouteen (2021). THL:n seurantaraportti, viikot 35–36 / 2021. 15.9.2021. https://www.julkari.fi/handle/10024/140880 • Eronen, Anne & Hiilamo, Heikki & Ilmarinen, Katja & Jokela, Merita & Karjalainen, Pekka & Karvonen, Sakari & Kivipelto, Minna & Koponen, Erja & Leemann, Lars & Londén, Pia & Saikku, Peppi (2020.) Sosiaalibarometri 2020. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. Helsinki. • Eronen, Anne & Hiilamo, Heikki & Ilmarinen, Katja & Jokela, Merita & Karjalainen, Pekka & Karvonen, Sakari & Kivipelto, Minna & Knop, Jade & Londén, Pia (2021). Sosiaalibarometri 2021. Koronakriisi ja palvelujärjestelmän joustavuus. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Helsinki. • Jokela, Merita & Kivipelto, Minna & Hiilamo, Heikki (2021, May 5). Responding to adult social work clients’ needs in Finland during the COVID19. • Kivipelto, Minna & Koponen, Erja & Hiilamo, Heikki & Ilmarinen, Katja & Karjalainen, Pekka (2020) Sosiaalipäivystykset ja koronaepidemian ensimmäinen vaihe. Tutkimuksesta tiiviisti 9/2020. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-510-0 • Knop, Jade & Hiilamo, Heikki & Ilmarinen, Katja & Karjalainen, Pekka & Kivipelto, Minna (2021) Sosiaalipäivystysten kiire jatkui koronaepidemian pitkittyessä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tutkimuksesta tiiviisti 8/2021, Helsinki. -19 pandemic. https://doi.org/10.31235/osf.io/k7uwv 20.9.2021 #koronanvaikutukset #tttv21
 • 15. Sosiaalialasta, sosiaalityöstä, ammattilaisista, asiakkaista Timo Harrikari, sosiaalityön professori Lapin yliopisto 20.9.2021 #koronanvaikutukset #tttv21
 • 16. SOSIAALITYÖN SWOT-ANALYYSI, kevät 2020 (Harrikari et al. 2021a) Positiiviset Negatiiviset Sisä VAHVUUDET ✓ Notkeus ja joustavuus poikkeusoloissa ✓ Ennakointi – osataan nähdä kriisin vaikutuksia nyt ja tulevaisuudessa ihmisten arkeen ja yhteiskuntaan ✓ Sosiaalityön vahva ammattietiikka ja -moraali ✓ Ammatilliset tiedot ja taidot vahvuuksina ✓ Kehittäminen, vaikuttaminen ja tiedonvälitys HEIKKOUDET ✓ Kriisitilanteen hallinta ja kriisiviestintä: varautuminen heikkoa, sekä ulkoinen että sisäinen viestintä epäonnistui ✓ Heikot etätyöskentelyvalmiudet ja heikko toteutus ✓ Työyhteisön sisäiset ristiriidat, yhteistyö ja kommunikaatio ✓ Työyhteisön jakautuminen “leireihin” ✓ Eettiset haasteet ja uudet ”koronatehtävät” Ulko MAHDOLLISUUDET ✓ Asiakkaiden elämäntilanteet uudessa valossa ✓ Innovoivat ideat työtapojen uudistamiseen ✓ Sosiaalityöntyöntekijöiden iskukykyisyys ✓ Työn tekemisen uudenlainen organisointi ✓ Hybridimalli työnteon hyvinvoinnin lisääjänä ✓ Avautuvat yhteistyömahdollisuudet ✓ Uudet hallinnolliset ja institutionaaliset käytännöt UHAT ✓ Avautuvat yleisuhkakuvat ✓ Stigmatisointi, asiakasryhmien leimaaminen ✓ Palveluiden saatavuuden vaikeudet ✓ Asiantuntijuuden ja etiikan rajoitukset tehtäessä päätöksiä epätavallisessa tilanteessa ✓ Sosiaalityön näkymätön asema palvelujärjestelmässä ✓ Virustaudin tuntemattomuus ja hallitsemattomuus ✓ Työn kuormitus ja uudet, vaivihkaa hiipivät vaateet ✓ Työilmapiirimuutokset: tuen puute ja vastuun yksilöityminen 28.9.2021 Panda-tutkimusryhmä
 • 17. ”Digital Leap” (Harrikari et al 2021b) 20.9.2021 #koronanvaikutukset #tttv21
 • 18. Koronavaikutukset, työnkuva, arvostus (Harrikari et al 2021b) ✓ Työn toteuttamisen tavat muuttuneet, sisällöt eivät niinkään. Voidaan puhua laajamittaisesta sosiaalialan ”digiloikasta” keväällä 2020. Rytmit kiihtyneet ja multaskaus lisääntynyt; etätyön kaksiteräinen vaikutus. ✓ Työyhteisöjen fragmentoitumista. Akuutin kriisivaiheen jälkeen kokemus johtamisesta varovaisen myönteinen, mutta jännitteinen. Ohjeistuksiin perehtyminen liian kiireistä. ✓ Laajamittainen ja intensiivinen vaikutus sosiaalialan asiakkaiden elämäntilanteisiin. Ongelmien kasautuminen ja kärjistyminen. Halukkuus palvelujen vs. ei vähentynyt. ✓ Asiakastyö vaikeutunut erityisesti muiden palveluiden sulkemisen vuoksi. Kaikki palvelusektorit kertovat asiakkuuksien lisääntymisestä. ✓ Työkuormitus lisääntynyt (75 % vastanneista, 25 %: lisääntynyt merkittävästi). Vuoden 2021 arviot edellistä synkempiä. Työpainotteisuus: työaika riitä tehtävien suoritt. ✓ Arvostu omaan työhön, mutta yhteisk. arvostus hyvin heikkoa. Sosiaaliala ei näy julkisuudessa, sen ammattilaisia ei ole hyödynnetty pandemia-ajan ongelmia ratkaistaessa, eikä sen ääntä ole kuultu. 20.9.2021 #koronanvaikutukset #tttv21
 • 19. Muita hankehavaintoja ✓ Ilmastonmuutos ym. sosiaalityön kysymykset nr 1. (Harrikari & Rauhala 2019) ✓ Sosiaalityöntekijöiden haasteet intersektionaalisessa liminaalitilassa (Ovaskainen et al. 2021) ✓ 1) Arjen rutiinien romahtaminen, 2) tartuntapelko ja viruksen kantaminen 3) tilaratkaisujen haasteet 4) aikaan sidottujen rytmien ja toimintojen asynkronia ✓ Siirtymät arjen rooleissa hämmentävät; on oltu ”samassa veneessä” Tarvitaan käsitteellisiä kehikkoja jäsentämään muutosta (Tiitinen et al. 2021) ✓ Pienet rooli/positiosiirtymät usealla sosiaalityön toteuttamisen osa-alueella ovat tuottaneet työnkuvan muutoksia (enemmän kuin osiensa summa, Romakkaniemi et al. 2021) ✓ Keskustelu lähi- ja etätyöstä sosiaalialalla on kapeaa. Digitaalisesti välitetty sosiaalityö on uudenlainen tila (space), jonka mahdollisuudet tulee hyödyntää (Fiorentino et al. 2021) ✓ Sosiaalialan ammattilaiset hiljainen ja yhteiskunnan viimesijainen perälauta. Kun perheet väsyvät ja hoitoalan ammattilaiset uupuvat, perustetaan sosiaalityöntekijän vastaanotto, jolle voi tulla käsittelemään niin ammatillisia kuin yksityisasioitakin (Harrikari et al. 2021a) ✓ Sosiaalialan työn hiljaisuus ja jääminen terveydenhuollon, elinkeinoelämän ja viihdeteollisuuden pitämän metelin ja vaateiden alle on kv-ilmiö (Dominelli et al. 2020) 20.9.2021 #koronanvaikutukset #tttv21
 • 20. Panda-hankkeen julkaisut • Dominelli, Lena, Harrikari, Timo, Mooney, Joseph, Leskosek, Vesna & Kennedy Tsunoda, Erin (2020 eds.) COVID-19 and Social Work. A Collection of Country Reports. IASSW & COVID-19 Social Work Research Forum • Fiorentino, Vera, Romakkaniemi, Marjo, Harrikari, Timo, Ovaskainen, Sanna & Tiitinen, Laura (2021) `Towards digitally mediated social work – the impact of COVID-19 pandemic to encountering clients in social work’. QSW (in review) • Harrikari, Timo & Rauhala, Pirkko-Liisa (2019) Towards Glocal Social Work in the Era of Compressed Modernity. London & New York: Routledge • Harrikari, Timo, Romakkaniemi, Marjo, Tiitinen, Laura & Ovaskainen, Sanna (2021a) Pandemic and Social Work. Exploring Social Workers’ experiences through SWOT-analysis. BJSW (51) 5, 1644–1662. • Harrikari, Timo, Romakkaniemi, Marjo, Tiitinen, Laura & Ovaskainen, Sanna (2021b) Sosiaaliala ja koronaviruspandemia. Talentian jäsenistölle suunnatun kyselyn 2021 tuloksia. Julkaisematon käsikirjoitus. • Ovaskainen, Sanna, Harrikari, Timo, Fiorentino, Vera, Romakkaniemi, Marjo & Tiitinen Laura (2021) `I have built an office for myself in the sauna´ – Challenges and solutions for the well-being of social workers during the COVID19–pandemic´. EJSW (in review) • Romakkaniemi, Marjo, Harrikari, Timo, Ovaskainen, Sanna, Fiorentino, Vera & Tiitinen, Laura (2021) ‘Bonding, bridging and linking the last resort tailboard’: Shifts in social workers’ professional positions and mobilising adaptive capital during the coronavirus pandemic, NSWR (in review) • Tiitinen Laura, Ovaskainen Sanna, Harrikari Timo, Romakkaniemi Marjo & Fiorentino Vera (2021) Home School at the Edge of Chaos during the lockdown: social workers perspective. CFSW (in review) 20.9.2021 #koronanvaikutukset #tttv21
 • 21. ”Sosiaalialan ammattilaiset ja sosiaalipalvelut ovat pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan näkymätön, hiljainen ja viimesijainen perälauta. Niiden resursoinnista ja toimivuudesta on syytä pitää huolta niin kriisiaikoina kuin yhteiskuntien nousukausina.” 20.9.2021 #koronanvaikutukset #tttv21