SlideShare a Scribd company logo
Nombre del Projecte:531.262-LLP-2012-ES-KA3-KA3MP 1
METIS - Professors que es troben les necessitats de co-disseny
mitjançant Entorns Integrats d'Aprenentatge
http://www.metis-project.org
Úsd'unentorndeDissenyIntegratd'Aprenentatge
Tallereuropeu.MetisProjecte
Autor(s)/Editor(s): M.ANGELESSerranoiJonathanChacón
Aquesta obra està sota una llicènciaCreative Commons Reconeixement-No comercial-Compartir amb la mateixa
llicència 3.0.
Aquest projecte ha estat finançat amb el suport de la Comissió Europea. Aquesta publicació és
responsabilitat exclusiva del seu autor (s), i la Comissió no es fa responsable de l'ús que pugui fer
de la informaciócontingudaenells.
METIS PROJECTE
Com dissenyar activitats d'aprenentatge col·laboratiu 1
Contingut
Objectius del taller i visió general............................................................................................ 2
Estructura d'activitat del taller ................................................................................................ 5
Sessió 1: Donar sentit de disseny d'aprenentatge i l'aprenentatge col·laboratiu (3 h)............ 5
Sessió 2: La conceptualització del disseny de l'aprenentatge col·laboratiu (3 h).................... 8
Sessió 3: Aplicació de l'aprenentatge col·laboratiu amb les TIC (en Moodle) (3h)................ 11
METIS PROJECTE
Com dissenyar activitats d'aprenentatge col·laboratiu 2
Objectius del taller i visió general
1. Informació general
Una nova generació d'eines canviaran la forma mestres treballen amb altres educadors, mestres
planegen les seves accions, crear i implementar activitats d'aprenentatge amb els seus alumnes
utilitzant tecnologies de la informació i les comunicacions. Aquestes eines permeten als educadors a
convertir-se en "dissenyadors d'aprenentatge": capaç d'aplicar les pedagogies innovadores, utilitzar
mètodes sistemàtics per a la creació de cursos i activitats, la documentació de les pràctiques
d'ensenyamenti reflexionarsobreelseu impactepertalde millorar.
El taller s'ofereix com a part de la Metis Projecte, I és un dels tres tallers pilot s'executarà a través de
diferents sectors de l'educació a Europa. Que utilitzarà diferents eines per al co-disseny de les seves
pròpies activitats d'aprenentatge col·laboratiu. En aquests aspectes, se seguirà el cicle de vida del
"disseny d'aprenentatge", proposat per Metis de dissenys conceptualitzar a desplegar en entorns
virtuals d'aprenentatge,com araMoodle.
Si us plau, tingui en compte que aquest és un taller pilot i el ILDE és un prototip. Esperem els teus
comentaris crítics en l'assistència al projecte per millorar encara més la producció d'aquest prototip en
un sistemadetreball
1.1 Aprenentatge ialtres resultats
Per als participants:
Aplicar una o més pràctiques "de disseny d'aprenentatge per incorporar l'aprenentatge
col·laboratiuenelcontextdelseu treball;
Demostrar una comprensió del valor de 'disseny d'aprenentatge "i tingui en compte les
principalsqüestionsidebatsenel camp;
Utilitzeu les eines de Ilde per desenvolupar un disseny d'aprenentatge que fomenta
l'aprenentatge col·laboratiu en el context del seu treball i compartir-ho amb els seus
companys;i
Demostrar una comprensió del valor d'intercanvi de coneixements de disseny i identificar
formesi formats adequatsperal seu treball.
Per als facilitadors,laUniversitat ObertadelProjecteMetisels objectiusd'aquesttallerpràctic són:
 prova i assaig d'unnou dissenyper millorarlaILDEi futurs tallersde Metis
 per proporcionarespecificacionsperaun veritable sistemadetreball enlloc d'unateòricai
 per entendrecom elILDEpodriaser de beneficipera laUniversitat Oberta.
METIS PROJECTE
Com dissenyar activitats d'aprenentatge col·laboratiu 3
1.2 HorariTaller
Hora
d'inici
Codi
d'activitat
Activitat Durada /
min.
Sessió 1: Donar sentit de disseny d'aprenentatge i
l'aprenentatge col·laboratiu(3 h)
18:00 - IntroduccióaLD,CL, METIS 30
18:30 - Formularideconsentiment 10
18:40 A1 Com pot serimportantpera Metis Àgora 30
19:10 - Introduccióa la CL i Patrons 30
19:40 - Trencament 15
19:55 A2 La formaciódegrupsitrobar escenarisCLperÀgora 40
20:35 - La inscripcióenelILDE i lacreaciód'unprimerLDS 15
20:50 - Embolicar 10
Sessió 2: La conceptualització del disseny de l'aprenentatge
col·laboratiu(3 h)
18:00 - Introducció (re-cap, meta sessió i dinàmica, el cicle
METISLD)(30 ')
30
18:30 B1 Descriureel context delprojectede disseny 60
18:30 B2 Trencament 20
18:50 B3 Explorant ILDE: Panorama general de la ILDE i
introduccióaleseinesdeconceptualització
60
20:50 - Embolicar 10
Sessió 3: Aplicació de l'aprenentatge col·laboratiu amb les TIC
(en Moodle)(3h)
18:00 - Introducció(recapitulació) 5
18:05 C1 Introduccióa la Creació(WebCollage) 10
METIS PROJECTE
Com dissenyar activitats d'aprenentatge col·laboratiu 4
18:15 C2 Autoria ambWebCollage 45
19:00 - Introduccióa l'Aplicació 15
19:15 C3 Completar el disseny i implementació d'autor a
WebCollage
20
19:35 - Trencament 15
19:50 - Introduccióalaimplementació(CUA!-PS) 15
20:05 C4 Prenentla implementacióieldesplegamentdeMoodle 20
20:25 C5 Compartir l'aplicació i la presentació dels cursos de
Moodleatota la classe
10
20:35 - Resum iplanificaciópromulgació 15
20:50 - Qüestionarid'avaluació 10
Com dissenyar activitats d'aprenentatge col·laboratiu 5
Estructura d'activitat del taller
Sessió 1: Donar sentit de disseny d'aprenentatge i
l'aprenentatge col·laboratiu (3 h)
Aquesta sessió pretén ser una mena de "escalfament" per al contingut real dels tallers,
perquè la comunitat educativa d'Àgora pot discutir entre si i estar convençut que els
continguts i objectius d'aprenentatge del taller estan alineats amb els seus propis interessos.
Per tant, aquesta sessió conté una gran quantitat de la col·laboració i l'intercanvi de treball
per reflexionar sobre com aprendre sobre el disseny i l'aprenentatge col·laboratiu
d'aprenentatge potserimportantpera lacomunitatd'aprenentatge d'Àgora
La sessióté lessegüentsparts:
Introducció a LD, CL, METIS (30 ')
En aquesta part del taller, els facilitadors donen la benvinguda als participants a l'habitació
(per exemple, per demanar-los que signin el full de signatura), i presentar el projecte METIS i
objectius del taller. A més, es presentarà l'estructura general del taller (sessions), així com el
concepte de disseny d'aprenentatge i l'aprenentatge col·laboratiu en general. Tot això s'ha
de fer enla terminologianoinvestigador(ésadir,pel facilitadorÀgora).
Instruccions dels participants: En primer lloc, els facilitadors presentaran el projecte METIS, i
el mateix taller, els seus objectius i l'estructura general. A més, els facilitadors faran una
primeraintroduccióala nocióde dissenyd'aprenentatge i l'aprenentatge col·laboratiu.
Recursos Participant: Diapositivesfacilitadorde la sessió
Recursos del facilitador:Diapositivesfacilitadorde lasessió,full de signatures
Formulari de consentiment (10 ')
Els participants completenel formulari de consentiment després d'haver estat informat de la
naturalesa, l'objectiu del projecte i taller, així com l'ús de la investigació de les dades que
serà gravadorllargde lessessions.
Instruccions dels participants: Introduir la necessitat de completar el formulari de
consentimentenrelacióambel procedimentd'èticadel projecte.
Recursos Participant: Còpiadel formulari de consentiment,encatalàoespanyol
Recursos del facilitador:Diapositivesfacilitadorde lasessió
Com pot ser important per a Metis Àgora (Think-pair-Share sobre els beneficis)
(30 ')
Per a la primera part "activa" de la sessió, els participants podran seguir una seqüència
Think-Parell-Share d'activitats (la primera d'una sèrie de patrons de col·laboració que els
METIS PROJECTE
Com dissenyar activitats d'aprenentatge col·laboratiu 6
participants del taller experimentaran com a estudiants) per tal de posar-se d'acord sobre
els tipus de beneficis que veure en el funcionament d'aquests tallers, en el context concret
d'Àgora. Aquest exercici de reflexió col·laborativa pot arrencar a cop de peu per facilitadors
que presenten escenaris prototípics d'aplicació de Metis / ILDE a la pràctica diària de
l'associacióÀgora.
Instruccions dels participants: Pensar individualment - Atura't un minut (bé, a 5 minuts) i
pensar en els conceptes de disseny d'aprenentatge, l'aprenentatge de comunitat del disseny
i l'aprenentatge col·laboratiu que els facilitadors que acabem de presentar, i els escenaris
d'Àgora utilitzant l'enfocament de Metis. Vostè pensa que vostè (o altres col·legues a Àgora)
podria beneficiar-se de saber més sobre això? Escriure en post-its almenys 3 beneficis
concrets que es veuen de prendre un taller com el que els facilitadors només presenten. Si
crec que també té desavantatges,potposar-losenaddicionalspost-its.
Parell - Organitzeuen grups (4-5 persones per grup). Prengui el post-it de l'activitat anterior i
explicar al seu grup. Vostè té 15 minuts per fer aquest tipus d'explicacions i per posar-se
d'acord sobre un conjunt comú de beneficis (o desavantatges!) Aquest tipus de taller pot
tenir per a vostè a Àgora. Poseuels beneficis i desavantatges d'un cartell de paper i afegir, si
es vol, qualsevol exemples, dibuixos o explicacions que poden ajudar a entendre el cartell.
Prendre unafotodel cartell,peral seuús posterior.
Quota - Explicar el cartell que acaba de fer amb la resta dels seus col·legues (en 3 minuts
com a màxim). Un dels facilitadors seran anotar les principals idees / beneficis /
desavantatges que apareixen al llarg de les presentacions, i fer una ràpida recapitulació al
final (que també esvaa fotografiari pujat a la ILDE).Tens10 minutsentotal.
Recursos Participant: Fullets de paper amb els quatre escenaris, Post-its, paper afiche,
marcadors, un telèfon mòbil amb capacitats de la càmera i missatgeria (poden ser del
facilitadoroparticipant).
Recursos del facilitador: Diapositives facilitador, pissarra i marcadors per a la fase de
'Compartir'
Introducció a la CL i models (30 ')
Després de la primera activitat de col·laboració "escalfament", facilitadors fan una
introducció llum a la noció dels patrons, i la descripció d'un 2-3 tals patrons (incloent-hi la
reflexió sobre l'activitat anterior, i el que el patró era un cas de). També podríem destacar
els avantatges i els inconvenients de disseny i implementació de la mateixa (sp., Quan l'ús
d'eines TIC). Els participants seran capaços de buscar patrons en el ILDE utilitzant paraules
clau. Podria ser interessant també dedicar uns minuts per indicar la forma de col·laboració
d'aprenentatge difereix / connecta amb l'enfocament dialògic que els membres Àgora
podrienestarmésacostumats.
Instruccions dels participantsAra, els facilitadors introduiran breument algunes nocions
bàsiques sobre l'aprenentatge col·laboratiu, els patrons de col·laboració (formes bàsiques
d'organitzar les coses que han demostrat un bon funcionament sovint quan es fa
l'aprenentatge col·laboratiu), com els patrons es poden buscar en el ILDE, i els reptes i els
avantatgesd'utilitzarTICperdonarsuport a aquesttipusd'aprenentatge.
METIS PROJECTE
Com dissenyar activitats d'aprenentatge col·laboratiu 7
Recursos Participant: Documentació patró de Col·laboració (patrons en el ILDE, més potser
fulletsde paper)
Recursos del facilitador:Diapositivesfacilitadorde lasessió
Break (15 ')
La formació de grups i trobar escenaris CL per Àgora (Pluja d'idees sobre
escenaris concrets) (40 ')
Per a aquest nou esclat de treball col·laboratiu, els participants s'agruparan en grups
heterogenis (4-5 persones per grup). La idea és que cada grup inclou als diferents perfils: els
participants (alumnes), voluntaris amb nivells bàsics d'educació, voluntaris amb formació
acadèmica i / o formació tècnica. L'objectiu d'aquesta activitat és començar a pensar en
aplicacions concretes d'aprenentatge col·laboratiu i els patrons que acabem de presentar, a
la sevapròpiapràctica real.
Instruccions dels participants: (1) Ara, dividits en grups, tractant de barrejar tant com sigui
possible per tal de configurar grups heterogenis de treball. Compartir i debatre les seves
idees amb col·legues del seu curs, i fer una llista de les "parts del curs" que podria aplicar
l'aprenentatge col·laboratiu, i quin patró (s) podria ser apropiat per a cada situació. (2)
Explicar el disseny del curs generats en cada grup a les universitats per tal de conèixer les
diferents possibilitats de l'aprenentatge col·laboratiu. Els facilitadors faran una foto
d'aquestallista,peral seuúsposterior.Tens20 minuts.
Recursos Participant: Post-it, paper afiche, marcadors, un telèfon mòbil amb capacitats de la
càmera i missatgeria(potserdel facilitadoroparticipant).
Recursos del facilitador:Diapositivesfacilitadorde lasessió
La inscripció en el ILDE i la creació d'un primer LDS (15 ')
Abans del tancament de la sessió, una mica de temps es dedica a introduir la plataforma
ILDE i registrar cada participant al taller al ILDE. Els facilitadors mostrar, pas a pas, com
inscriure al ILDE i crear grups de dissenyadors per facilitar l'ús compartit dels artefactes més
endavant.
Instruccions dels participants: Ara, anem a mostrar la plataforma ILDE. Prengui un
ordinador, obriu un navegador i aneu a http://ilde.upf.edu/agora. Registrar tots els
membres del seu grup, i crear un grup de LdShakers (persones que les experiències
d'aprenentatge de disseny).
Recursos Participant: L'accés a la ILDE, guia d'inici ràpid descriu el registre i grups / procés
d'intercanvi.
Recursos del facilitador: Diapositives facilitador de la sessió, l'accés a la ILDE i artefactes de
dissenypujats.
METIS PROJECTE
Com dissenyar activitats d'aprenentatge col·laboratiu 8
Recapitulació (10 ')
Per tancar la sessió, el facilitador proposarà una sèrie de passos a seguir i les sessions cara a
cara (com es descriu a continuació, però també modificar si això és el que els participants
van arribara la conclusióde l'activitatanterior),i seràgràciesatots per lasevaparticipació.
Instruccions dels participants: Els facilitadors tancar la sessió, recordant sobre els propers
passosque espodenprendre finsala properasessió.
Recursosdelsparticipants:
Recursos del facilitador: Diapositives facilitador de la sessió, l'accés a la ILDE i artefactes de
dissenypujats.
Online / Offline (opcional): inscriure a ILDE (30 ')
Durant el temps entre la primera sessió i la segona, se'ls demanarà als participants a
registrar-se com usuaris en el ILDE (si no ho han fet encara). També poden ser encoratjats a
escriure qualsevol idea que tinguin per al seu projecte de dissenyen els primers LDS que ells
van crear.
Instruccions dels participants: Si us plau registreu al ILDE, seguint les instruccions
proporcionades.
Recursos Participant: L'accés a la ILDE, guia d'inici ràpid descriu el registre i grups / procés
d'intercanvi
Recursosdel facilitador:
Sessió 2: La conceptualització del disseny de
l'aprenentatge col·laboratiu (3 h)
En aquesta sessió es completa l'etapa de conceptualització del disseny d'activitats
d'aprenentatge concretes de col·laboració, que es va iniciar en la sessió anterior, i també
treu el cap a les fases posteriors del cicle de disseny d'aprenentatge (de creació i posada en
pràctica). Aquesta sessió conté una gran quantitat de col·laboració i l'intercanvi periòdic
amb tot el grup, per tal d'arribar al final de la sessió amb un disseny clarament
conceptualitzat(i revisatperpersonesexpertes).
La sessióté lessegüentsparts:
Introducció (re-cap, meta sessió i dinàmica, el cicle METIS LD) (30 ')
En aquesta part del taller, els facilitadors donen la benvinguda als participants a l'habitació
(per exemple, per demanar-los que signin el full de signatura), i tornar a presentar breument
el projecte METIS, els objectius del taller i de l'estructura i els continguts principals (LD, CL,
patrons) i conclusions de la sessió anterior. Tot això s'ha de fer en la terminologia no
investigador.
METIS PROJECTE
Com dissenyar activitats d'aprenentatge col·laboratiu 9
Instruccions dels participants: En primer lloc, els facilitadors li recordarà breument sobre els
objectius del taller i de l'estructura, que es van acordar en la sessió anterior, així com els
principals continguts vistos en aquesta sessió. Després, els facilitadors presentaran el
"aprenentatge del cicle de vida de disseny" que el projecte METIS utilitza per estructurar el
treball de disseny.
Recursos Participant: Diapositives facilitadorde lasessió
Recursos del facilitador:Diapositivesfacilitadorde lasessió,full de signatures
Descriure el context del projecte de disseny (participants, per descomptat, el
tema, l'abast, curs de Moodle, etc.) (60 ')
Aquesta activitat té tres objectius principals: (1) per a un treball més profund en el disseny
creat a la sessió anterior; (2) per introduir eines bàsiques del ILDE: Persona-Card i Disseny
narratiusi (3) per redefinirel dissenycreatorientatal'estructurarequeridapel ILDE.
Per fer-ho, el grup de participants de nou en els mateixos grups basats en els cursos que es
van utilitzar en la sessió anterior. Per tal de facilitar la seva organització, l'activitat
s'estructuraentres etapesprincipals:
a) Definirelsalumnes
b) Descriure el context d'aprenentatge (objectius, patrons d'aprenentatge i els seus resultats
d'aprenentatge)
c) Compartirconceptualitzacióambtotel grup i obtenirfeedback
En aquesta activitat, cada grup treballa amb un cartell que simula i resumeix la plantilla
personatge-targetai laplantillanarrativadisseny.
a) DefinirelsEstudiants
El primer pas és fer una mica d'exercici de considerar que els seus alumnes estan
(opcionalment,amblaplantillade latargetade Persona)
Instruccions dels participants: Distribuir mateixos enels mateixos grups basats en els cursos
que va utilitzar cap al final de l'última sessió (amb els companys dels mestres del seu curs).
Llavors, tenint en compte el disseny crea la sessió previuos, escriure un parell de paràgrafs
en el cartell sempre descrivien que els seus alumnes són, quina és la seva edat, els seus
coneixements,lasevacultura,lessevesmetesquanvénenal seucurs....
Recursos Participant: Nou pòster, cartell anterior amb el disseny creat, post-its, marcadors,
un telèfon mòbil amb capacitats de la càmera i missatgeria (pot ser participant del facilitador
o).
Recursos del facilitador:Diapositivesfacilitadorde lasessió
b) Descriure el context d'aprenentatge (objectius d'aprenentatge, els resultats de patrons
i aprenentatge)
METIS PROJECTE
Com dissenyar activitats d'aprenentatge col·laboratiu 10
El segon pas és definir clarament els objectius d'aprenentatge, el patró i els resultats
d'aprenentatge de l'escenari / context / curs que han triat. Encara que els participants poden
ja han tractat d'assignar un patró als escenaris en la primera sessió, aquí anem a donar-los
méstempsperdiscutiri reflexionarsobre lasevadecisió.
Instruccions dels participants: En els mateixos grups (amb els companys dels mestres del
seu curs), pensi en els seus alumnes i el que serien els objectius d'aprenentatge que puguin
tenir per al curs (o la part del curs) que s'hagi decidit a dissenyar per. A continuació, fer una
ullada als patrons que hem esmentat l'última sessió i discutir entre vosaltres ... què patró
sembla adaptar-se millor als resultats d'aprenentatge? Trieu un i anotar (juntament amb la
raó de la seva elecció). Finalment, pensar en el que estan els resultats d'aprenentatge ... ho
aconseguiràelsalumnesd'aquestcurs?
Recursos Participant: Nou pòster, cartell anterior amb el disseny creat, post-its, marcadors,
un telèfon mòbil amb capacitats de la càmera i missatgeria (pot ser participant del facilitador
o).
Recursos del facilitador: Diapositives facilitador de la sessió
c) Compartir conceptualització amb tot el grup, obtenir retroalimentació
En aquest tercer pas, els participants comparteixen els seus dissenys fins ara amb la resta
dels participants. Les presentacions han de ser breus (3 min), però alguns comentaris i
dubtesd'altresgrups(ode facilitadors) s'hade permetre.
Instruccions dels participants: Seguiu les instruccions dels facilitadors per compartir el seu
treball / cartell del seu disseny amb la resta dels participants, i després explicar (en 3 minuts
o menys) la visió general i l'estructura del seu disseny. Pot donar i rebre retroalimentació
d'altresgrupsdurant aquestapresentació!
Recursos ParticipantNoucartell completat.
Recursos del facilitador:Diapositivesfacilitadorperala sessió.
Break (20 ')
Explorant el ILDE: Panorama general de la ILDE i introducció a les eines de
conceptualització (60 ')
En aquest moment, els participants al taller han obtingut una visió més àmplia de la CL, cicle
de vida de LD, models, disseny de classes (objectius d'aprenentatge de fixació, activitats i
resultats d'aprenentatge) i va tenir l'oportunitat de reflexionar sobre les seves pràctiques
diàries, vinculant aquesta realitat amb les possibilitats de les eines incloses en el ILDE. És el
moment,desprésde treballarambel ILDE!
Els mateixos participants s'han inscrit al ILDE. En aquesta ocasió, i en els mateixos grups,
entren a la ILDE. Una introducció a la ILDE cal: visió general dels menús, on i quines eines
s'inclouen al menú de la conceptualització, el menú d'edició i el menú de l'aplicació. Algunes
einesaddicionalstambé s'introdueixenaquí:missatgesi etiquetes.
METIS PROJECTE
Com dissenyar activitats d'aprenentatge col·laboratiu 11
Els participants, amb un ordinador per grup, seguiran els passos dels facilitadors. També
crearan el seu projecte LD utilitzant el flux de treball elaborat pels facilitadors: han de
completar una plantilla de persona-targeta, narrativa-disseny utilitzant la informació
definidaenel cartell de l'activitatanteriori realitzarl'edicióseguintWebCollage.
Instruccions dels participants: En els mateixos grups (amb els companys dels mestres del
seu curs), completar la plantilla de persona-targeta i narrativa disseny utilitzant la informació
definidaenel cartell de l'activitatanterior.
Recursos Participant: Cartell que simula la persona de targetes i la narrativa de disseny de
plantilles,ordinadorsportàtils,connexióa internet,accésILDE.
Recursos del facilitador: Diapositives facilitador per a la sessió.
Recapitulació (10 ')
Per tancar aquesta sessió, els facilitadors es recordi als participants un cop més sobre el cicle
de vidade LD, lesaccionsdelsparticipantsfinsara,i el que quedaperdavant.
Instruccions dels participants: Els facilitadors tancar la sessió, recordant sobre els propers
passosque espodenprendre finsala properasessió.
Recursosdelsparticipants:
Recursos del facilitador:Diapositivesfacilitadorperala sessió.
Sessió 3: Aplicació de l'aprenentatge col·laboratiu
amb les TIC (en Moodle) (3h)
En la tercera i última sessió del taller, els participants obtenir retroalimentació sobre els seus
dissenys fins al moment (dels companys i facilitadors), i van a acabar el seu primer "cicle de
vida LD" repassant leseines d'autor i d'aplicació(WebCollage i COLA! - PS), fins que tenen un
curs a punt perexecutarenel servidorMoodle d'Àgora.
Introducció (re-cap, meta sessió i dinàmica, el cicle METIS LD) (5 ')
Com de costum, els facilitadors benvinguda als participants (per exemple, i demanar
signatures al full de participació), que estarà assegut en funció de les seves actuals grups
(petits) de disseny. Després, els facilitadors faran un breu resum dels objectius i l'estructura
del taller,i aniran de nou enel cicle METIS LD (Conceptualitzar, Autor, utensili), les coses que
s'han aconseguitfinsal momenti el que esfaràen aquestasessió.
Instruccions dels participants: Els facilitadors fan una breu benvinguda i resum dels
objectius del taller, el que s'ha fet fins ara i el que anem a aconseguir en aquest últim
període de sessionscaraa cara del taller.
Recursos Participant: Diapositivesfacilitadorperala sessió.
Recursos del facilitador:Diapositivesfacilitadorde lasessió,el full de signatura.
METIS PROJECTE
Com dissenyar activitats d'aprenentatge col·laboratiu 12
Introducció a la Creació (WebCollage) (10 ')
Ara facilitadors introduiran de nou el cicle de vida de LD, destacant l'etapa de creació, el seu
paper i algunes de les eines que es poden utilitzar per ajudar en el mateix. A continuació, es
farà una breuintroduccióaWebCollage.
Instruccions dels participants: Els facilitadors ara explicar més sobre l'etapa de creació en el
cicle de vida de LD, i com WebCollage (una de les eines, al ILDE) poden ser utilitzats per
ajudar a l'estructuració dels patrons i activitats de col·laboració, que es reflecteix després en
Moodle.
Recursosdelsparticipants:
Recursos del facilitador:Diapositivesfacilitadorperala sessió.
Autoria amb WebCollage (45 ')
Ara els participants tindran una primera oportunitat per modelar l'escenari i les activitats
que van imaginar usant WebCollage. Els facilitadors han de fer èmfasi que només un model
parcial (per exemple, només les primeres fases de l'escenari) és completament bé, tot i que
han modelartantcom elssigui possible.
Instruccions dels participants: En el seu grup petit, utilitzeu el full de treball proporcionada
(i ajuda facilitador) per modelar el disseny que va fer fins ara en els cartells, utilitzant la
funció WebCollage al ILDE. Vostè només té 45 minuts, per la qual cosa és bona idea modelar
només una part d'ella - concentrar-se en els patrons d'activitat, noms i descripcions. No
obstantaixò,el que modelar,intentaque sigui comprensible peralsaltresespectadors.
Recursos Participant: Accés a ILDE, cartells de les activitats anteriors, WebCollage full de
treball perILDE
Recursos del facilitador:Diapositivesfacilitadorperala sessió.
Introducció a la implementació (WebCollage) (15 ')
Els facilitadors introduiran breumentla següent etapa del cicle de vida de l'LD (Aplicació), i el
que comporta, tant conceptual (la selecció d'un VLE, formant i omplir els grups, la selecció
dels recursos, la implementació de Moodle) i operativament a través ILDE (seleccioni un VLE,
i afegir grups i recursos en WebCollage). S'ha de fer èmfasi en la terminologia i ús de trucs
específics (per exemple, la diferència entre documents i eines, de distribució de grup
automatitzada, etc.). Els participants poden seguir els primers passos de l'operació en
paral·lel amb els facilitadors, usant la seva pròpia ordinador (fins que s'assoleixen les etapes
de dissenyespecífic).
Instruccions dels participants: Els facilitadors explicaran amb més detall la següent fase en
el cicle de vida de LD: l'aplicació. També es mostrarà com es pot utilitzar el ILDE per
implementar un disseny (per exemple, fet a WebCollage) per tal de transformar-lo en un
curs de Moodle amb tots els recursos TIC que necessita per funcionar immediatament amb
els estudiants. Si us plau, tracti de seguir les accions del facilitador amb el seu propi disseny
(el que vafer enWebCollage).
METIS PROJECTE
Com dissenyar activitats d'aprenentatge col·laboratiu 13
Recursos Participant: Accésa ILDE pertal de continuarla demostració
Recursos del facilitador: Diapositives del facilitador, l'accés a ILDE per a la demostració,
dissenypre-fetsWebCollage
Completar el disseny i implementació d'autor a WebCollage (20 ')
Ara, els participants podran seleccionar el VLE i per descomptat que volien utilitzar des del
principi, i que van a fer la primera etapa de la implementació a Collage web (seleccionant el
nombre i la composició dels grups, i les eines i documents de TIC per a ser utilitzat en cada
activitat - o marcadors de posició per a ells si són desconeguts encara). Un full de treball es
prestarà per tal d'ajudar amb les interaccions concretes de l'eina (un dels membres del grup
poden anar sobre el full de treball, mentre que un altre manipula l'equip). Els participants
han de ser encoratjats a fer un model parcial de l'aplicació si no tenen el temps per fer-ne un
complet.Noobstantaixò,nohi ha grups modelats(incloentprofessors) hande deixarbuits.
Instruccions dels participants: Si us plau, accedir a la ILDE i seleccioneu el disseny
WebCollage, i seleccionar quin Moodle curs que desitja implementar a. A continuació,
definiu el nombre de grup i la composició de les seves activitats d'aprenentatge, seguint el
full de treball. A més, pensar i afegir en WebCollage els recursos TIC i eines que desitja que
els estudiants utilitzin en cada activitat. Vostè té 40 minuts per fer-ho, però està bé per
completar només les primeres activitats, si no pot completar a temps. No obstant això,
recordeuomplirtotselsgrupsque té (inclososelsgrupsde mestres)!
Recursos Participant: L'accés a ILDE, ILDE full de treball perWebCollage
Recursosdel facilitador:
Break (15 ')
Introducció a la implementació (CUA! -PS) (15 ')
Els facilitadors ara presentaran l'últim pas en la implementació i la CUA! -PS Eina que l'ILDE
s'integra amb la finalitat de transformar la WebCollage dissenya enels cursos de Moodle. Els
participants poden seguir el pas a pas de demostració juntament amb els facilitadors, fins
que s'assoleixenlesetapesde dissenyespecífic.
Instruccions dels participants: Els facilitadors mostrar com es pot utilitzar la ILDE per acabar
l'execució d'un disseny. El ILDE integra la CUA! -PS Eina, que transforma la seva WebCollage
dissenya en un curs de Moodle amb tots els recursos TIC que necessita per funcionar
immediatament ambelsestudiants. Si us plau, tracti de seguir les accions del facilitador amb
el seupropi disseny(el que vaferenWebCollage).
Recursos Participant: Accésa ILDE pertal de continuarla demostració
Recursos del facilitador:Diapositivesdelfacilitador,l'accésaILDE pera lademostració
Afinant la implementació i el desplegament de Moodle (20 ')
En aquesta fase, els participants faran la segona etapa de la implementació en CUA! -PS
(Comprovació de les activitats, grups i recursos definits fins al moment, retocant coses,
METIS PROJECTE
Com dissenyar activitats d'aprenentatge col·laboratiu 14
marcant la reutilització de recursos, etc.). Un full de treball es prestarà per tal d'ajudar amb
les interaccions concretes de l'eina (un dels membres del grup poden anar sobre el full de
treball, mentre que un altre manipula l'equip). Els participants han de ser encoratjats a fer
un model parcial de l'aplicació si no tenen el temps per fer-ne un complet. No obstant això,
no hi ha grups modelats(incloentprofessors) hande deixarbuits.
Instruccions dels participants: Si us plau, accedeixi a la ILDE i seleccioneu la seva aplicació
WebCollage, i després acabar-encolats -ps fer el ajustos definitiva dels grups, els recursos
que utilitza cada grup, etc. A continuació, utilitzeu el botó "Deploy" per carregar en el seu
Moodle Per descomptat, i veure el resultat. Voilà! Vostè té 35 minuts per fer-ho, però està
bé per completar només les primeres activitats, si no pot completar tots ells a temps. No
obstantaixò,recordeuomplirtotselsgrupsque té (inclososelsgrupsde mestres)!
Recursos Participant: L'accés a ILDE, ILDE full de treball perCOLA-PS
Recursosdel facilitador:
Compartir l'aplicació i la presentació dels cursos de Moodle a tota la classe (10 ')
Una vegada que han fet el seu primer desplegament del disseny en un curs Moodle,
presentaran breument a la resta dels participants. Els facilitadors han de tenir en compte
que el punt de vista docent i la vista dels estudiantsen Moodle poden diferir en gran mesura
(l'estudiant només veu els seus propis artefactes). A més, els participants han de ser
encoratjats a deixar els seus comentaris o suggeriments en el CUA! -ps Implementació dels
dissenys.
Instruccions dels participants: Si us plau, comparteixi el resultat que va obtenir en Moodle
amb la resta de la classe, i proporcionar comentaris o idees sobre ells utilitzant les
característiquesde comentarisIlde.
Recursos Participant: L'accés a ILDE, enllaços a les diferents "projectes de disseny / tags"
delsdiferentsgrups - perfacilitarl'accés.
Recursosdel facilitador:
Resum i planificació promulgació (15 ')
Una vegada que cada grup té un disseny implementat en Moodle, els facilitadors tractar
d'embolicar en marxa el taller amb algunes reflexions de comiat, agraint als participants per
la seva col·laboració. Els facilitadors també es posarà èmfasi en les mesures que s'han
d'adoptar per tal de posar les idees de disseny que s'han desenvolupat a la pràctica en una
representacióreal.
Instruccions dels participants: Els facilitadors ara resumir els resultats del taller, i detallarà
els propers passos que vostè pot prendre per tal de posar les seves idees de disseny en
pràctica a Àgora.
Recursos ParticipantEnllaça ILDE "línia directade suport"a ILDE
Recursos del facilitador:DiapositivesFacilitador
METIS PROJECTE
Com dissenyar activitats d'aprenentatge col·laboratiu 15
Qüestionari d'avaluació (10 ')
Finalment, els facilitadors administrar el qüestionari en línia per avaluar el propi taller i els
productes METIS presentats. Això pot requerir als participants que van a una altra habitació,
si no hi ha prou equips de la sala del taller (més, aquestes noves ordinador ha d'estar
engegatiapunt,per tal de minimitzarelsretards) ..
Instruccions dels participants: Ens agradaria saber la seva opinió sobre el taller i els
elements presentats a la mateixa (per exemple, el ILDE, les activitats que vas fer, etc.) -
perquè puguem fer-les millor per a les futures carreres i que han d'aplicar en la seva pràctica
quotidiana . Si us plau, ompli aquest qüestionari sobre el taller. No ha de prendre més de 30
minuts.
Recursos Participant: Enllaçal formulari d'enquesta
Recursos del facilitador:Instruccionsdel qüestionari WP5

More Related Content

Viewers also liked

DOC121715-12172015155404 (1)
DOC121715-12172015155404 (1)DOC121715-12172015155404 (1)
DOC121715-12172015155404 (1)
TSEGANESH SOLOMON
 
Crepúsculos 2
Crepúsculos 2Crepúsculos 2
Crepúsculos 2
pebaz
 
Presentacion Redes Sociales
Presentacion Redes SocialesPresentacion Redes Sociales
Presentacion Redes Sociales
Raul Barroso
 
Portal de traducción en el móvil
Portal de traducción en el móvilPortal de traducción en el móvil
Portal de traducción en el móvil
tauyou.com
 
Platon Selectividad en esquema
Platon Selectividad en esquemaPlaton Selectividad en esquema
Platon Selectividad en esquema
Santiago Navajas
 
eBooks & SFX Plug-Ins
eBooks & SFX Plug-InseBooks & SFX Plug-Ins
eBooks & SFX Plug-Ins
Inga Overkamp
 
Descargar Programario Libre Portatil Descarregar Programari Lliure Portatil
Descargar Programario Libre Portatil Descarregar Programari Lliure PortatilDescargar Programario Libre Portatil Descarregar Programari Lliure Portatil
Descargar Programario Libre Portatil Descarregar Programari Lliure Portatil
Tecno Pedagogia
 
El canto gregoriano (continuación)
El canto gregoriano (continuación)El canto gregoriano (continuación)
El canto gregoriano (continuación)
Francisco Callejo
 
Sabiasque[1][1][1]. 2.
Sabiasque[1][1][1]. 2.Sabiasque[1][1][1]. 2.
Sabiasque[1][1][1]. 2.
yak072
 
Hombres De La MontañA
Hombres De La MontañAHombres De La MontañA
Hombres De La MontañA
jovenlobo
 
Mujeresdeotromundo Lor
Mujeresdeotromundo LorMujeresdeotromundo Lor
Mujeresdeotromundo Lor
yak072
 
Cuestiones Repaso17
Cuestiones Repaso17Cuestiones Repaso17
Cuestiones Repaso17
Emprendimiento Shalah
 
Ganzheitlichkeit und die 5 Koshas - das umfassende System des Yoga für ganzhe...
Ganzheitlichkeit und die 5 Koshas - das umfassende System des Yoga für ganzhe...Ganzheitlichkeit und die 5 Koshas - das umfassende System des Yoga für ganzhe...
Ganzheitlichkeit und die 5 Koshas - das umfassende System des Yoga für ganzhe...
Mahashakti Uta Engeln
 
P 1 Pobres!
P 1 Pobres!P 1 Pobres!
P 1 Pobres!
Pentapolin
 
2 C
2 C2 C
Verdopplung des energietechnischen Fortschritts Die Rolle örtlicher Innovatio...
Verdopplung des energietechnischen Fortschritts Die Rolle örtlicher Innovatio...Verdopplung des energietechnischen Fortschritts Die Rolle örtlicher Innovatio...
Verdopplung des energietechnischen Fortschritts Die Rolle örtlicher Innovatio...
Ulla Herbst
 

Viewers also liked (20)

DOC121715-12172015155404 (1)
DOC121715-12172015155404 (1)DOC121715-12172015155404 (1)
DOC121715-12172015155404 (1)
 
25
2525
25
 
Crepúsculos 2
Crepúsculos 2Crepúsculos 2
Crepúsculos 2
 
Presentacion Redes Sociales
Presentacion Redes SocialesPresentacion Redes Sociales
Presentacion Redes Sociales
 
Portal de traducción en el móvil
Portal de traducción en el móvilPortal de traducción en el móvil
Portal de traducción en el móvil
 
Platon Selectividad en esquema
Platon Selectividad en esquemaPlaton Selectividad en esquema
Platon Selectividad en esquema
 
eBooks & SFX Plug-Ins
eBooks & SFX Plug-InseBooks & SFX Plug-Ins
eBooks & SFX Plug-Ins
 
Descargar Programario Libre Portatil Descarregar Programari Lliure Portatil
Descargar Programario Libre Portatil Descarregar Programari Lliure PortatilDescargar Programario Libre Portatil Descarregar Programari Lliure Portatil
Descargar Programario Libre Portatil Descarregar Programari Lliure Portatil
 
El canto gregoriano (continuación)
El canto gregoriano (continuación)El canto gregoriano (continuación)
El canto gregoriano (continuación)
 
Sabiasque[1][1][1]. 2.
Sabiasque[1][1][1]. 2.Sabiasque[1][1][1]. 2.
Sabiasque[1][1][1]. 2.
 
Jorge
JorgeJorge
Jorge
 
Teoria sistemica de_la_organizacion
Teoria sistemica de_la_organizacionTeoria sistemica de_la_organizacion
Teoria sistemica de_la_organizacion
 
Hombres De La MontañA
Hombres De La MontañAHombres De La MontañA
Hombres De La MontañA
 
Mujeresdeotromundo Lor
Mujeresdeotromundo LorMujeresdeotromundo Lor
Mujeresdeotromundo Lor
 
Cuestiones Repaso17
Cuestiones Repaso17Cuestiones Repaso17
Cuestiones Repaso17
 
Ganzheitlichkeit und die 5 Koshas - das umfassende System des Yoga für ganzhe...
Ganzheitlichkeit und die 5 Koshas - das umfassende System des Yoga für ganzhe...Ganzheitlichkeit und die 5 Koshas - das umfassende System des Yoga für ganzhe...
Ganzheitlichkeit und die 5 Koshas - das umfassende System des Yoga für ganzhe...
 
eu
eueu
eu
 
P 1 Pobres!
P 1 Pobres!P 1 Pobres!
P 1 Pobres!
 
2 C
2 C2 C
2 C
 
Verdopplung des energietechnischen Fortschritts Die Rolle örtlicher Innovatio...
Verdopplung des energietechnischen Fortschritts Die Rolle örtlicher Innovatio...Verdopplung des energietechnischen Fortschritts Die Rolle örtlicher Innovatio...
Verdopplung des energietechnischen Fortschritts Die Rolle örtlicher Innovatio...
 

Similar to Ús d'un entorn de Disseny Integrat d'Aprenentatge

Presentació_ClockingIT
Presentació_ClockingITPresentació_ClockingIT
Presentació_ClockingIT
emiligilabert
 
Presentació_ClockingIT
Presentació_ClockingITPresentació_ClockingIT
Presentació_ClockingIT
jpozom752
 
METIS D3.4: Paquets finals per tallers: tallers per als diferents nivells i ...
METIS D3.4: Paquets finals per tallers: tallers per als diferents nivells i ...METIS D3.4: Paquets finals per tallers: tallers per als diferents nivells i ...
METIS D3.4: Paquets finals per tallers: tallers per als diferents nivells i ...
METIS-project
 
Projecte De Formació
Projecte De FormacióProjecte De Formació
Projecte De Formació
dlaguna
 
L'aprofitament didàctic de ClockingIT
L'aprofitament didàctic de ClockingITL'aprofitament didàctic de ClockingIT
L'aprofitament didàctic de ClockingIT
jpozom752
 
Freixes Perez Cas2
Freixes Perez Cas2Freixes Perez Cas2
Freixes Perez Cas2
rfreixes
 
Ús metodològic de la pissarra digital
Ús metodològic de la pissarra digitalÚs metodològic de la pissarra digital
Ús metodològic de la pissarra digital
reporteducacio
 
Mceider Pac1
Mceider Pac1Mceider Pac1
Mceider Pac1
mceide
 
Mceider Pac1
Mceider Pac1Mceider Pac1
Mceider Pac1
mceide
 
Disseny de contextos educatius. Cas 2
Disseny de contextos educatius. Cas 2Disseny de contextos educatius. Cas 2
Disseny de contextos educatius. Cas 2
UOC
 
Disseny De Contextos Educatius Grup Dessign Net
Disseny De Contextos Educatius Grup Dessign NetDisseny De Contextos Educatius Grup Dessign Net
Disseny De Contextos Educatius Grup Dessign Net
universitat oberta de catalunya
 
Cas 2. Disseny d'entorns i escenaris d'aprenentatges: Moodle en la classe d'i...
Cas 2. Disseny d'entorns i escenaris d'aprenentatges: Moodle en la classe d'i...Cas 2. Disseny d'entorns i escenaris d'aprenentatges: Moodle en la classe d'i...
Cas 2. Disseny d'entorns i escenaris d'aprenentatges: Moodle en la classe d'i...
jessinef
 
Moodle A La Classe Didiomes
Moodle A La Classe DidiomesMoodle A La Classe Didiomes
Moodle A La Classe Didiomes
Joan Solé
 
Formació en centre
Formació en centreFormació en centre
Formació en centre
dlaguna
 
Presentacio e-coFormació
Presentacio e-coFormacióPresentacio e-coFormació
Presentacio e-coFormació
Webformació4
 
Sessió 8 pile 2n any 13 14
Sessió 8 pile 2n any 13 14Sessió 8 pile 2n any 13 14
Sessió 8 pile 2n any 13 14
pilarolivares
 
V Jornada Compartim. CoP TIC i presó: fent camí. Julio Zino
V Jornada Compartim. CoP TIC i presó: fent camí. Julio ZinoV Jornada Compartim. CoP TIC i presó: fent camí. Julio Zino
V Jornada Compartim. CoP TIC i presó: fent camí. Julio Zino
Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.
 
Formació en centre
Formació en centreFormació en centre
Formació en centre
guest9e8269
 

Similar to Ús d'un entorn de Disseny Integrat d'Aprenentatge (20)

Presentació_ClockingIT
Presentació_ClockingITPresentació_ClockingIT
Presentació_ClockingIT
 
Presentació_ClockingIT
Presentació_ClockingITPresentació_ClockingIT
Presentació_ClockingIT
 
METIS D3.4: Paquets finals per tallers: tallers per als diferents nivells i ...
METIS D3.4: Paquets finals per tallers: tallers per als diferents nivells i ...METIS D3.4: Paquets finals per tallers: tallers per als diferents nivells i ...
METIS D3.4: Paquets finals per tallers: tallers per als diferents nivells i ...
 
Projecte De Formació
Projecte De FormacióProjecte De Formació
Projecte De Formació
 
L'aprofitament didàctic de ClockingIT
L'aprofitament didàctic de ClockingITL'aprofitament didàctic de ClockingIT
L'aprofitament didàctic de ClockingIT
 
Freixes Perez Cas2
Freixes Perez Cas2Freixes Perez Cas2
Freixes Perez Cas2
 
Ús metodològic de la pissarra digital
Ús metodològic de la pissarra digitalÚs metodològic de la pissarra digital
Ús metodològic de la pissarra digital
 
Mceider Pac1
Mceider Pac1Mceider Pac1
Mceider Pac1
 
Mceider Pac1
Mceider Pac1Mceider Pac1
Mceider Pac1
 
Disseny de contextos educatius. Cas 2
Disseny de contextos educatius. Cas 2Disseny de contextos educatius. Cas 2
Disseny de contextos educatius. Cas 2
 
Cas 1
Cas 1Cas 1
Cas 1
 
Disseny De Contextos Educatius Grup Dessign Net
Disseny De Contextos Educatius Grup Dessign NetDisseny De Contextos Educatius Grup Dessign Net
Disseny De Contextos Educatius Grup Dessign Net
 
Cas 2. Disseny d'entorns i escenaris d'aprenentatges: Moodle en la classe d'i...
Cas 2. Disseny d'entorns i escenaris d'aprenentatges: Moodle en la classe d'i...Cas 2. Disseny d'entorns i escenaris d'aprenentatges: Moodle en la classe d'i...
Cas 2. Disseny d'entorns i escenaris d'aprenentatges: Moodle en la classe d'i...
 
Moodle A La Classe Didiomes
Moodle A La Classe DidiomesMoodle A La Classe Didiomes
Moodle A La Classe Didiomes
 
Formació en centre
Formació en centreFormació en centre
Formació en centre
 
Presentacio e-coFormació
Presentacio e-coFormacióPresentacio e-coFormació
Presentacio e-coFormació
 
Desing.NET
Desing.NETDesing.NET
Desing.NET
 
Sessió 8 pile 2n any 13 14
Sessió 8 pile 2n any 13 14Sessió 8 pile 2n any 13 14
Sessió 8 pile 2n any 13 14
 
V Jornada Compartim. CoP TIC i presó: fent camí. Julio Zino
V Jornada Compartim. CoP TIC i presó: fent camí. Julio ZinoV Jornada Compartim. CoP TIC i presó: fent camí. Julio Zino
V Jornada Compartim. CoP TIC i presó: fent camí. Julio Zino
 
Formació en centre
Formació en centreFormació en centre
Formació en centre
 

More from METIS-project

METIS D3.4: Workshop package versione finale: workshop per diversi livelli e ...
METIS D3.4: Workshop package versione finale: workshop per diversi livelli e ...METIS D3.4: Workshop package versione finale: workshop per diversi livelli e ...
METIS D3.4: Workshop package versione finale: workshop per diversi livelli e ...
METIS-project
 
METIS D3.4: Finale Workshop-Pakete: Workshops für verschiedene Bildungsebenen...
METIS D3.4: Finale Workshop-Pakete: Workshops für verschiedene Bildungsebenen...METIS D3.4: Finale Workshop-Pakete: Workshops für verschiedene Bildungsebenen...
METIS D3.4: Finale Workshop-Pakete: Workshops für verschiedene Bildungsebenen...
METIS-project
 
METIS D3.4: Τελικά πακέτα εργαστηρίων: εργαστήρια για διαφορετικά επίπεδα εκπ...
METIS D3.4: Τελικά πακέτα εργαστηρίων: εργαστήρια για διαφορετικά επίπεδα εκπ...METIS D3.4: Τελικά πακέτα εργαστηρίων: εργαστήρια για διαφορετικά επίπεδα εκπ...
METIS D3.4: Τελικά πακέτα εργαστηρίων: εργαστήρια για διαφορετικά επίπεδα εκπ...
METIS-project
 
METIS D3.4: paquetes definitivos para los talleres: talleres para los diferen...
METIS D3.4: paquetes definitivos para los talleres: talleres para los diferen...METIS D3.4: paquetes definitivos para los talleres: talleres para los diferen...
METIS D3.4: paquetes definitivos para los talleres: talleres para los diferen...
METIS-project
 
Taller pràctic sobre l’Entorn Integrat de Disseny per a l’Aprenentatge (ILDE)...
Taller pràctic sobre l’Entorn Integrat de Disseny per a l’Aprenentatge (ILDE)...Taller pràctic sobre l’Entorn Integrat de Disseny per a l’Aprenentatge (ILDE)...
Taller pràctic sobre l’Entorn Integrat de Disseny per a l’Aprenentatge (ILDE)...
METIS-project
 
Συνεργατική Σχεδίαση Διδακτικών Σεναρίων
Συνεργατική Σχεδίαση Διδακτικών ΣεναρίωνΣυνεργατική Σχεδίαση Διδακτικών Σεναρίων
Συνεργατική Σχεδίαση Διδακτικών Σεναρίων
METIS-project
 
PATRONES DE APRENDIZAJE COLABORATIVO
PATRONES DE APRENDIZAJE COLABORATIVOPATRONES DE APRENDIZAJE COLABORATIVO
PATRONES DE APRENDIZAJE COLABORATIVO
METIS-project
 
Hoja de trabajo para la AUTORÍA e IMPLEMENTACIÓN de actividades colaborativas...
Hoja de trabajo para la AUTORÍA e IMPLEMENTACIÓN de actividades colaborativas...Hoja de trabajo para la AUTORÍA e IMPLEMENTACIÓN de actividades colaborativas...
Hoja de trabajo para la AUTORÍA e IMPLEMENTACIÓN de actividades colaborativas...
METIS-project
 
Estrategias y herramientas TIC específicas para el aprendizaje colaborativo: ...
Estrategias y herramientas TIC específicas para el aprendizaje colaborativo: ...Estrategias y herramientas TIC específicas para el aprendizaje colaborativo: ...
Estrategias y herramientas TIC específicas para el aprendizaje colaborativo: ...
METIS-project
 
Estrategias y herramientas TIC específicas para el aprendizaje colaborativo: ...
Estrategias y herramientas TIC específicas para el aprendizaje colaborativo: ...Estrategias y herramientas TIC específicas para el aprendizaje colaborativo: ...
Estrategias y herramientas TIC específicas para el aprendizaje colaborativo: ...
METIS-project
 
Estrategias y herramientas TIC específicas para el aprendizaje colaborativo
Estrategias y herramientas TIC específicas para el aprendizaje colaborativoEstrategias y herramientas TIC específicas para el aprendizaje colaborativo
Estrategias y herramientas TIC específicas para el aprendizaje colaborativo
METIS-project
 
Estrategias y TICs específicas para aprendizaje colaborativo
Estrategias y TICs específicas para aprendizaje colaborativoEstrategias y TICs específicas para aprendizaje colaborativo
Estrategias y TICs específicas para aprendizaje colaborativo
METIS-project
 
How to design Collaborative learning activities
How to design Collaborative learning activitiesHow to design Collaborative learning activities
How to design Collaborative learning activities
METIS-project
 
Kollaborativer Entwurf von Unterrichtsszenarien
Kollaborativer Entwurf von UnterrichtsszenarienKollaborativer Entwurf von Unterrichtsszenarien
Kollaborativer Entwurf von Unterrichtsszenarien
METIS-project
 
Progettazione Collaborativa di Scenari di Apprendimento/Insegnamento
Progettazione Collaborativa di Scenari di Apprendimento/InsegnamentoProgettazione Collaborativa di Scenari di Apprendimento/Insegnamento
Progettazione Collaborativa di Scenari di Apprendimento/Insegnamento
METIS-project
 
METIS D3.4: Final workshops packages: workshops for different educational lev...
METIS D3.4: Final workshops packages: workshops for different educational lev...METIS D3.4: Final workshops packages: workshops for different educational lev...
METIS D3.4: Final workshops packages: workshops for different educational lev...
METIS-project
 
Collaborative Design of Teaching Scenarios
Collaborative Design of Teaching ScenariosCollaborative Design of Teaching Scenarios
Collaborative Design of Teaching Scenarios
METIS-project
 

More from METIS-project (17)

METIS D3.4: Workshop package versione finale: workshop per diversi livelli e ...
METIS D3.4: Workshop package versione finale: workshop per diversi livelli e ...METIS D3.4: Workshop package versione finale: workshop per diversi livelli e ...
METIS D3.4: Workshop package versione finale: workshop per diversi livelli e ...
 
METIS D3.4: Finale Workshop-Pakete: Workshops für verschiedene Bildungsebenen...
METIS D3.4: Finale Workshop-Pakete: Workshops für verschiedene Bildungsebenen...METIS D3.4: Finale Workshop-Pakete: Workshops für verschiedene Bildungsebenen...
METIS D3.4: Finale Workshop-Pakete: Workshops für verschiedene Bildungsebenen...
 
METIS D3.4: Τελικά πακέτα εργαστηρίων: εργαστήρια για διαφορετικά επίπεδα εκπ...
METIS D3.4: Τελικά πακέτα εργαστηρίων: εργαστήρια για διαφορετικά επίπεδα εκπ...METIS D3.4: Τελικά πακέτα εργαστηρίων: εργαστήρια για διαφορετικά επίπεδα εκπ...
METIS D3.4: Τελικά πακέτα εργαστηρίων: εργαστήρια για διαφορετικά επίπεδα εκπ...
 
METIS D3.4: paquetes definitivos para los talleres: talleres para los diferen...
METIS D3.4: paquetes definitivos para los talleres: talleres para los diferen...METIS D3.4: paquetes definitivos para los talleres: talleres para los diferen...
METIS D3.4: paquetes definitivos para los talleres: talleres para los diferen...
 
Taller pràctic sobre l’Entorn Integrat de Disseny per a l’Aprenentatge (ILDE)...
Taller pràctic sobre l’Entorn Integrat de Disseny per a l’Aprenentatge (ILDE)...Taller pràctic sobre l’Entorn Integrat de Disseny per a l’Aprenentatge (ILDE)...
Taller pràctic sobre l’Entorn Integrat de Disseny per a l’Aprenentatge (ILDE)...
 
Συνεργατική Σχεδίαση Διδακτικών Σεναρίων
Συνεργατική Σχεδίαση Διδακτικών ΣεναρίωνΣυνεργατική Σχεδίαση Διδακτικών Σεναρίων
Συνεργατική Σχεδίαση Διδακτικών Σεναρίων
 
PATRONES DE APRENDIZAJE COLABORATIVO
PATRONES DE APRENDIZAJE COLABORATIVOPATRONES DE APRENDIZAJE COLABORATIVO
PATRONES DE APRENDIZAJE COLABORATIVO
 
Hoja de trabajo para la AUTORÍA e IMPLEMENTACIÓN de actividades colaborativas...
Hoja de trabajo para la AUTORÍA e IMPLEMENTACIÓN de actividades colaborativas...Hoja de trabajo para la AUTORÍA e IMPLEMENTACIÓN de actividades colaborativas...
Hoja de trabajo para la AUTORÍA e IMPLEMENTACIÓN de actividades colaborativas...
 
Estrategias y herramientas TIC específicas para el aprendizaje colaborativo: ...
Estrategias y herramientas TIC específicas para el aprendizaje colaborativo: ...Estrategias y herramientas TIC específicas para el aprendizaje colaborativo: ...
Estrategias y herramientas TIC específicas para el aprendizaje colaborativo: ...
 
Estrategias y herramientas TIC específicas para el aprendizaje colaborativo: ...
Estrategias y herramientas TIC específicas para el aprendizaje colaborativo: ...Estrategias y herramientas TIC específicas para el aprendizaje colaborativo: ...
Estrategias y herramientas TIC específicas para el aprendizaje colaborativo: ...
 
Estrategias y herramientas TIC específicas para el aprendizaje colaborativo
Estrategias y herramientas TIC específicas para el aprendizaje colaborativoEstrategias y herramientas TIC específicas para el aprendizaje colaborativo
Estrategias y herramientas TIC específicas para el aprendizaje colaborativo
 
Estrategias y TICs específicas para aprendizaje colaborativo
Estrategias y TICs específicas para aprendizaje colaborativoEstrategias y TICs específicas para aprendizaje colaborativo
Estrategias y TICs específicas para aprendizaje colaborativo
 
How to design Collaborative learning activities
How to design Collaborative learning activitiesHow to design Collaborative learning activities
How to design Collaborative learning activities
 
Kollaborativer Entwurf von Unterrichtsszenarien
Kollaborativer Entwurf von UnterrichtsszenarienKollaborativer Entwurf von Unterrichtsszenarien
Kollaborativer Entwurf von Unterrichtsszenarien
 
Progettazione Collaborativa di Scenari di Apprendimento/Insegnamento
Progettazione Collaborativa di Scenari di Apprendimento/InsegnamentoProgettazione Collaborativa di Scenari di Apprendimento/Insegnamento
Progettazione Collaborativa di Scenari di Apprendimento/Insegnamento
 
METIS D3.4: Final workshops packages: workshops for different educational lev...
METIS D3.4: Final workshops packages: workshops for different educational lev...METIS D3.4: Final workshops packages: workshops for different educational lev...
METIS D3.4: Final workshops packages: workshops for different educational lev...
 
Collaborative Design of Teaching Scenarios
Collaborative Design of Teaching ScenariosCollaborative Design of Teaching Scenarios
Collaborative Design of Teaching Scenarios
 

Ús d'un entorn de Disseny Integrat d'Aprenentatge

 • 1. Nombre del Projecte:531.262-LLP-2012-ES-KA3-KA3MP 1 METIS - Professors que es troben les necessitats de co-disseny mitjançant Entorns Integrats d'Aprenentatge http://www.metis-project.org Úsd'unentorndeDissenyIntegratd'Aprenentatge Tallereuropeu.MetisProjecte Autor(s)/Editor(s): M.ANGELESSerranoiJonathanChacón Aquesta obra està sota una llicènciaCreative Commons Reconeixement-No comercial-Compartir amb la mateixa llicència 3.0. Aquest projecte ha estat finançat amb el suport de la Comissió Europea. Aquesta publicació és responsabilitat exclusiva del seu autor (s), i la Comissió no es fa responsable de l'ús que pugui fer de la informaciócontingudaenells.
 • 2. METIS PROJECTE Com dissenyar activitats d'aprenentatge col·laboratiu 1 Contingut Objectius del taller i visió general............................................................................................ 2 Estructura d'activitat del taller ................................................................................................ 5 Sessió 1: Donar sentit de disseny d'aprenentatge i l'aprenentatge col·laboratiu (3 h)............ 5 Sessió 2: La conceptualització del disseny de l'aprenentatge col·laboratiu (3 h).................... 8 Sessió 3: Aplicació de l'aprenentatge col·laboratiu amb les TIC (en Moodle) (3h)................ 11
 • 3. METIS PROJECTE Com dissenyar activitats d'aprenentatge col·laboratiu 2 Objectius del taller i visió general 1. Informació general Una nova generació d'eines canviaran la forma mestres treballen amb altres educadors, mestres planegen les seves accions, crear i implementar activitats d'aprenentatge amb els seus alumnes utilitzant tecnologies de la informació i les comunicacions. Aquestes eines permeten als educadors a convertir-se en "dissenyadors d'aprenentatge": capaç d'aplicar les pedagogies innovadores, utilitzar mètodes sistemàtics per a la creació de cursos i activitats, la documentació de les pràctiques d'ensenyamenti reflexionarsobreelseu impactepertalde millorar. El taller s'ofereix com a part de la Metis Projecte, I és un dels tres tallers pilot s'executarà a través de diferents sectors de l'educació a Europa. Que utilitzarà diferents eines per al co-disseny de les seves pròpies activitats d'aprenentatge col·laboratiu. En aquests aspectes, se seguirà el cicle de vida del "disseny d'aprenentatge", proposat per Metis de dissenys conceptualitzar a desplegar en entorns virtuals d'aprenentatge,com araMoodle. Si us plau, tingui en compte que aquest és un taller pilot i el ILDE és un prototip. Esperem els teus comentaris crítics en l'assistència al projecte per millorar encara més la producció d'aquest prototip en un sistemadetreball 1.1 Aprenentatge ialtres resultats Per als participants: Aplicar una o més pràctiques "de disseny d'aprenentatge per incorporar l'aprenentatge col·laboratiuenelcontextdelseu treball; Demostrar una comprensió del valor de 'disseny d'aprenentatge "i tingui en compte les principalsqüestionsidebatsenel camp; Utilitzeu les eines de Ilde per desenvolupar un disseny d'aprenentatge que fomenta l'aprenentatge col·laboratiu en el context del seu treball i compartir-ho amb els seus companys;i Demostrar una comprensió del valor d'intercanvi de coneixements de disseny i identificar formesi formats adequatsperal seu treball. Per als facilitadors,laUniversitat ObertadelProjecteMetisels objectiusd'aquesttallerpràctic són:  prova i assaig d'unnou dissenyper millorarlaILDEi futurs tallersde Metis  per proporcionarespecificacionsperaun veritable sistemadetreball enlloc d'unateòricai  per entendrecom elILDEpodriaser de beneficipera laUniversitat Oberta.
 • 4. METIS PROJECTE Com dissenyar activitats d'aprenentatge col·laboratiu 3 1.2 HorariTaller Hora d'inici Codi d'activitat Activitat Durada / min. Sessió 1: Donar sentit de disseny d'aprenentatge i l'aprenentatge col·laboratiu(3 h) 18:00 - IntroduccióaLD,CL, METIS 30 18:30 - Formularideconsentiment 10 18:40 A1 Com pot serimportantpera Metis Àgora 30 19:10 - Introduccióa la CL i Patrons 30 19:40 - Trencament 15 19:55 A2 La formaciódegrupsitrobar escenarisCLperÀgora 40 20:35 - La inscripcióenelILDE i lacreaciód'unprimerLDS 15 20:50 - Embolicar 10 Sessió 2: La conceptualització del disseny de l'aprenentatge col·laboratiu(3 h) 18:00 - Introducció (re-cap, meta sessió i dinàmica, el cicle METISLD)(30 ') 30 18:30 B1 Descriureel context delprojectede disseny 60 18:30 B2 Trencament 20 18:50 B3 Explorant ILDE: Panorama general de la ILDE i introduccióaleseinesdeconceptualització 60 20:50 - Embolicar 10 Sessió 3: Aplicació de l'aprenentatge col·laboratiu amb les TIC (en Moodle)(3h) 18:00 - Introducció(recapitulació) 5 18:05 C1 Introduccióa la Creació(WebCollage) 10
 • 5. METIS PROJECTE Com dissenyar activitats d'aprenentatge col·laboratiu 4 18:15 C2 Autoria ambWebCollage 45 19:00 - Introduccióa l'Aplicació 15 19:15 C3 Completar el disseny i implementació d'autor a WebCollage 20 19:35 - Trencament 15 19:50 - Introduccióalaimplementació(CUA!-PS) 15 20:05 C4 Prenentla implementacióieldesplegamentdeMoodle 20 20:25 C5 Compartir l'aplicació i la presentació dels cursos de Moodleatota la classe 10 20:35 - Resum iplanificaciópromulgació 15 20:50 - Qüestionarid'avaluació 10
 • 6. Com dissenyar activitats d'aprenentatge col·laboratiu 5 Estructura d'activitat del taller Sessió 1: Donar sentit de disseny d'aprenentatge i l'aprenentatge col·laboratiu (3 h) Aquesta sessió pretén ser una mena de "escalfament" per al contingut real dels tallers, perquè la comunitat educativa d'Àgora pot discutir entre si i estar convençut que els continguts i objectius d'aprenentatge del taller estan alineats amb els seus propis interessos. Per tant, aquesta sessió conté una gran quantitat de la col·laboració i l'intercanvi de treball per reflexionar sobre com aprendre sobre el disseny i l'aprenentatge col·laboratiu d'aprenentatge potserimportantpera lacomunitatd'aprenentatge d'Àgora La sessióté lessegüentsparts: Introducció a LD, CL, METIS (30 ') En aquesta part del taller, els facilitadors donen la benvinguda als participants a l'habitació (per exemple, per demanar-los que signin el full de signatura), i presentar el projecte METIS i objectius del taller. A més, es presentarà l'estructura general del taller (sessions), així com el concepte de disseny d'aprenentatge i l'aprenentatge col·laboratiu en general. Tot això s'ha de fer enla terminologianoinvestigador(ésadir,pel facilitadorÀgora). Instruccions dels participants: En primer lloc, els facilitadors presentaran el projecte METIS, i el mateix taller, els seus objectius i l'estructura general. A més, els facilitadors faran una primeraintroduccióala nocióde dissenyd'aprenentatge i l'aprenentatge col·laboratiu. Recursos Participant: Diapositivesfacilitadorde la sessió Recursos del facilitador:Diapositivesfacilitadorde lasessió,full de signatures Formulari de consentiment (10 ') Els participants completenel formulari de consentiment després d'haver estat informat de la naturalesa, l'objectiu del projecte i taller, així com l'ús de la investigació de les dades que serà gravadorllargde lessessions. Instruccions dels participants: Introduir la necessitat de completar el formulari de consentimentenrelacióambel procedimentd'èticadel projecte. Recursos Participant: Còpiadel formulari de consentiment,encatalàoespanyol Recursos del facilitador:Diapositivesfacilitadorde lasessió Com pot ser important per a Metis Àgora (Think-pair-Share sobre els beneficis) (30 ') Per a la primera part "activa" de la sessió, els participants podran seguir una seqüència Think-Parell-Share d'activitats (la primera d'una sèrie de patrons de col·laboració que els
 • 7. METIS PROJECTE Com dissenyar activitats d'aprenentatge col·laboratiu 6 participants del taller experimentaran com a estudiants) per tal de posar-se d'acord sobre els tipus de beneficis que veure en el funcionament d'aquests tallers, en el context concret d'Àgora. Aquest exercici de reflexió col·laborativa pot arrencar a cop de peu per facilitadors que presenten escenaris prototípics d'aplicació de Metis / ILDE a la pràctica diària de l'associacióÀgora. Instruccions dels participants: Pensar individualment - Atura't un minut (bé, a 5 minuts) i pensar en els conceptes de disseny d'aprenentatge, l'aprenentatge de comunitat del disseny i l'aprenentatge col·laboratiu que els facilitadors que acabem de presentar, i els escenaris d'Àgora utilitzant l'enfocament de Metis. Vostè pensa que vostè (o altres col·legues a Àgora) podria beneficiar-se de saber més sobre això? Escriure en post-its almenys 3 beneficis concrets que es veuen de prendre un taller com el que els facilitadors només presenten. Si crec que també té desavantatges,potposar-losenaddicionalspost-its. Parell - Organitzeuen grups (4-5 persones per grup). Prengui el post-it de l'activitat anterior i explicar al seu grup. Vostè té 15 minuts per fer aquest tipus d'explicacions i per posar-se d'acord sobre un conjunt comú de beneficis (o desavantatges!) Aquest tipus de taller pot tenir per a vostè a Àgora. Poseuels beneficis i desavantatges d'un cartell de paper i afegir, si es vol, qualsevol exemples, dibuixos o explicacions que poden ajudar a entendre el cartell. Prendre unafotodel cartell,peral seuús posterior. Quota - Explicar el cartell que acaba de fer amb la resta dels seus col·legues (en 3 minuts com a màxim). Un dels facilitadors seran anotar les principals idees / beneficis / desavantatges que apareixen al llarg de les presentacions, i fer una ràpida recapitulació al final (que també esvaa fotografiari pujat a la ILDE).Tens10 minutsentotal. Recursos Participant: Fullets de paper amb els quatre escenaris, Post-its, paper afiche, marcadors, un telèfon mòbil amb capacitats de la càmera i missatgeria (poden ser del facilitadoroparticipant). Recursos del facilitador: Diapositives facilitador, pissarra i marcadors per a la fase de 'Compartir' Introducció a la CL i models (30 ') Després de la primera activitat de col·laboració "escalfament", facilitadors fan una introducció llum a la noció dels patrons, i la descripció d'un 2-3 tals patrons (incloent-hi la reflexió sobre l'activitat anterior, i el que el patró era un cas de). També podríem destacar els avantatges i els inconvenients de disseny i implementació de la mateixa (sp., Quan l'ús d'eines TIC). Els participants seran capaços de buscar patrons en el ILDE utilitzant paraules clau. Podria ser interessant també dedicar uns minuts per indicar la forma de col·laboració d'aprenentatge difereix / connecta amb l'enfocament dialògic que els membres Àgora podrienestarmésacostumats. Instruccions dels participantsAra, els facilitadors introduiran breument algunes nocions bàsiques sobre l'aprenentatge col·laboratiu, els patrons de col·laboració (formes bàsiques d'organitzar les coses que han demostrat un bon funcionament sovint quan es fa l'aprenentatge col·laboratiu), com els patrons es poden buscar en el ILDE, i els reptes i els avantatgesd'utilitzarTICperdonarsuport a aquesttipusd'aprenentatge.
 • 8. METIS PROJECTE Com dissenyar activitats d'aprenentatge col·laboratiu 7 Recursos Participant: Documentació patró de Col·laboració (patrons en el ILDE, més potser fulletsde paper) Recursos del facilitador:Diapositivesfacilitadorde lasessió Break (15 ') La formació de grups i trobar escenaris CL per Àgora (Pluja d'idees sobre escenaris concrets) (40 ') Per a aquest nou esclat de treball col·laboratiu, els participants s'agruparan en grups heterogenis (4-5 persones per grup). La idea és que cada grup inclou als diferents perfils: els participants (alumnes), voluntaris amb nivells bàsics d'educació, voluntaris amb formació acadèmica i / o formació tècnica. L'objectiu d'aquesta activitat és començar a pensar en aplicacions concretes d'aprenentatge col·laboratiu i els patrons que acabem de presentar, a la sevapròpiapràctica real. Instruccions dels participants: (1) Ara, dividits en grups, tractant de barrejar tant com sigui possible per tal de configurar grups heterogenis de treball. Compartir i debatre les seves idees amb col·legues del seu curs, i fer una llista de les "parts del curs" que podria aplicar l'aprenentatge col·laboratiu, i quin patró (s) podria ser apropiat per a cada situació. (2) Explicar el disseny del curs generats en cada grup a les universitats per tal de conèixer les diferents possibilitats de l'aprenentatge col·laboratiu. Els facilitadors faran una foto d'aquestallista,peral seuúsposterior.Tens20 minuts. Recursos Participant: Post-it, paper afiche, marcadors, un telèfon mòbil amb capacitats de la càmera i missatgeria(potserdel facilitadoroparticipant). Recursos del facilitador:Diapositivesfacilitadorde lasessió La inscripció en el ILDE i la creació d'un primer LDS (15 ') Abans del tancament de la sessió, una mica de temps es dedica a introduir la plataforma ILDE i registrar cada participant al taller al ILDE. Els facilitadors mostrar, pas a pas, com inscriure al ILDE i crear grups de dissenyadors per facilitar l'ús compartit dels artefactes més endavant. Instruccions dels participants: Ara, anem a mostrar la plataforma ILDE. Prengui un ordinador, obriu un navegador i aneu a http://ilde.upf.edu/agora. Registrar tots els membres del seu grup, i crear un grup de LdShakers (persones que les experiències d'aprenentatge de disseny). Recursos Participant: L'accés a la ILDE, guia d'inici ràpid descriu el registre i grups / procés d'intercanvi. Recursos del facilitador: Diapositives facilitador de la sessió, l'accés a la ILDE i artefactes de dissenypujats.
 • 9. METIS PROJECTE Com dissenyar activitats d'aprenentatge col·laboratiu 8 Recapitulació (10 ') Per tancar la sessió, el facilitador proposarà una sèrie de passos a seguir i les sessions cara a cara (com es descriu a continuació, però també modificar si això és el que els participants van arribara la conclusióde l'activitatanterior),i seràgràciesatots per lasevaparticipació. Instruccions dels participants: Els facilitadors tancar la sessió, recordant sobre els propers passosque espodenprendre finsala properasessió. Recursosdelsparticipants: Recursos del facilitador: Diapositives facilitador de la sessió, l'accés a la ILDE i artefactes de dissenypujats. Online / Offline (opcional): inscriure a ILDE (30 ') Durant el temps entre la primera sessió i la segona, se'ls demanarà als participants a registrar-se com usuaris en el ILDE (si no ho han fet encara). També poden ser encoratjats a escriure qualsevol idea que tinguin per al seu projecte de dissenyen els primers LDS que ells van crear. Instruccions dels participants: Si us plau registreu al ILDE, seguint les instruccions proporcionades. Recursos Participant: L'accés a la ILDE, guia d'inici ràpid descriu el registre i grups / procés d'intercanvi Recursosdel facilitador: Sessió 2: La conceptualització del disseny de l'aprenentatge col·laboratiu (3 h) En aquesta sessió es completa l'etapa de conceptualització del disseny d'activitats d'aprenentatge concretes de col·laboració, que es va iniciar en la sessió anterior, i també treu el cap a les fases posteriors del cicle de disseny d'aprenentatge (de creació i posada en pràctica). Aquesta sessió conté una gran quantitat de col·laboració i l'intercanvi periòdic amb tot el grup, per tal d'arribar al final de la sessió amb un disseny clarament conceptualitzat(i revisatperpersonesexpertes). La sessióté lessegüentsparts: Introducció (re-cap, meta sessió i dinàmica, el cicle METIS LD) (30 ') En aquesta part del taller, els facilitadors donen la benvinguda als participants a l'habitació (per exemple, per demanar-los que signin el full de signatura), i tornar a presentar breument el projecte METIS, els objectius del taller i de l'estructura i els continguts principals (LD, CL, patrons) i conclusions de la sessió anterior. Tot això s'ha de fer en la terminologia no investigador.
 • 10. METIS PROJECTE Com dissenyar activitats d'aprenentatge col·laboratiu 9 Instruccions dels participants: En primer lloc, els facilitadors li recordarà breument sobre els objectius del taller i de l'estructura, que es van acordar en la sessió anterior, així com els principals continguts vistos en aquesta sessió. Després, els facilitadors presentaran el "aprenentatge del cicle de vida de disseny" que el projecte METIS utilitza per estructurar el treball de disseny. Recursos Participant: Diapositives facilitadorde lasessió Recursos del facilitador:Diapositivesfacilitadorde lasessió,full de signatures Descriure el context del projecte de disseny (participants, per descomptat, el tema, l'abast, curs de Moodle, etc.) (60 ') Aquesta activitat té tres objectius principals: (1) per a un treball més profund en el disseny creat a la sessió anterior; (2) per introduir eines bàsiques del ILDE: Persona-Card i Disseny narratiusi (3) per redefinirel dissenycreatorientatal'estructurarequeridapel ILDE. Per fer-ho, el grup de participants de nou en els mateixos grups basats en els cursos que es van utilitzar en la sessió anterior. Per tal de facilitar la seva organització, l'activitat s'estructuraentres etapesprincipals: a) Definirelsalumnes b) Descriure el context d'aprenentatge (objectius, patrons d'aprenentatge i els seus resultats d'aprenentatge) c) Compartirconceptualitzacióambtotel grup i obtenirfeedback En aquesta activitat, cada grup treballa amb un cartell que simula i resumeix la plantilla personatge-targetai laplantillanarrativadisseny. a) DefinirelsEstudiants El primer pas és fer una mica d'exercici de considerar que els seus alumnes estan (opcionalment,amblaplantillade latargetade Persona) Instruccions dels participants: Distribuir mateixos enels mateixos grups basats en els cursos que va utilitzar cap al final de l'última sessió (amb els companys dels mestres del seu curs). Llavors, tenint en compte el disseny crea la sessió previuos, escriure un parell de paràgrafs en el cartell sempre descrivien que els seus alumnes són, quina és la seva edat, els seus coneixements,lasevacultura,lessevesmetesquanvénenal seucurs.... Recursos Participant: Nou pòster, cartell anterior amb el disseny creat, post-its, marcadors, un telèfon mòbil amb capacitats de la càmera i missatgeria (pot ser participant del facilitador o). Recursos del facilitador:Diapositivesfacilitadorde lasessió b) Descriure el context d'aprenentatge (objectius d'aprenentatge, els resultats de patrons i aprenentatge)
 • 11. METIS PROJECTE Com dissenyar activitats d'aprenentatge col·laboratiu 10 El segon pas és definir clarament els objectius d'aprenentatge, el patró i els resultats d'aprenentatge de l'escenari / context / curs que han triat. Encara que els participants poden ja han tractat d'assignar un patró als escenaris en la primera sessió, aquí anem a donar-los méstempsperdiscutiri reflexionarsobre lasevadecisió. Instruccions dels participants: En els mateixos grups (amb els companys dels mestres del seu curs), pensi en els seus alumnes i el que serien els objectius d'aprenentatge que puguin tenir per al curs (o la part del curs) que s'hagi decidit a dissenyar per. A continuació, fer una ullada als patrons que hem esmentat l'última sessió i discutir entre vosaltres ... què patró sembla adaptar-se millor als resultats d'aprenentatge? Trieu un i anotar (juntament amb la raó de la seva elecció). Finalment, pensar en el que estan els resultats d'aprenentatge ... ho aconseguiràelsalumnesd'aquestcurs? Recursos Participant: Nou pòster, cartell anterior amb el disseny creat, post-its, marcadors, un telèfon mòbil amb capacitats de la càmera i missatgeria (pot ser participant del facilitador o). Recursos del facilitador: Diapositives facilitador de la sessió c) Compartir conceptualització amb tot el grup, obtenir retroalimentació En aquest tercer pas, els participants comparteixen els seus dissenys fins ara amb la resta dels participants. Les presentacions han de ser breus (3 min), però alguns comentaris i dubtesd'altresgrups(ode facilitadors) s'hade permetre. Instruccions dels participants: Seguiu les instruccions dels facilitadors per compartir el seu treball / cartell del seu disseny amb la resta dels participants, i després explicar (en 3 minuts o menys) la visió general i l'estructura del seu disseny. Pot donar i rebre retroalimentació d'altresgrupsdurant aquestapresentació! Recursos ParticipantNoucartell completat. Recursos del facilitador:Diapositivesfacilitadorperala sessió. Break (20 ') Explorant el ILDE: Panorama general de la ILDE i introducció a les eines de conceptualització (60 ') En aquest moment, els participants al taller han obtingut una visió més àmplia de la CL, cicle de vida de LD, models, disseny de classes (objectius d'aprenentatge de fixació, activitats i resultats d'aprenentatge) i va tenir l'oportunitat de reflexionar sobre les seves pràctiques diàries, vinculant aquesta realitat amb les possibilitats de les eines incloses en el ILDE. És el moment,desprésde treballarambel ILDE! Els mateixos participants s'han inscrit al ILDE. En aquesta ocasió, i en els mateixos grups, entren a la ILDE. Una introducció a la ILDE cal: visió general dels menús, on i quines eines s'inclouen al menú de la conceptualització, el menú d'edició i el menú de l'aplicació. Algunes einesaddicionalstambé s'introdueixenaquí:missatgesi etiquetes.
 • 12. METIS PROJECTE Com dissenyar activitats d'aprenentatge col·laboratiu 11 Els participants, amb un ordinador per grup, seguiran els passos dels facilitadors. També crearan el seu projecte LD utilitzant el flux de treball elaborat pels facilitadors: han de completar una plantilla de persona-targeta, narrativa-disseny utilitzant la informació definidaenel cartell de l'activitatanteriori realitzarl'edicióseguintWebCollage. Instruccions dels participants: En els mateixos grups (amb els companys dels mestres del seu curs), completar la plantilla de persona-targeta i narrativa disseny utilitzant la informació definidaenel cartell de l'activitatanterior. Recursos Participant: Cartell que simula la persona de targetes i la narrativa de disseny de plantilles,ordinadorsportàtils,connexióa internet,accésILDE. Recursos del facilitador: Diapositives facilitador per a la sessió. Recapitulació (10 ') Per tancar aquesta sessió, els facilitadors es recordi als participants un cop més sobre el cicle de vidade LD, lesaccionsdelsparticipantsfinsara,i el que quedaperdavant. Instruccions dels participants: Els facilitadors tancar la sessió, recordant sobre els propers passosque espodenprendre finsala properasessió. Recursosdelsparticipants: Recursos del facilitador:Diapositivesfacilitadorperala sessió. Sessió 3: Aplicació de l'aprenentatge col·laboratiu amb les TIC (en Moodle) (3h) En la tercera i última sessió del taller, els participants obtenir retroalimentació sobre els seus dissenys fins al moment (dels companys i facilitadors), i van a acabar el seu primer "cicle de vida LD" repassant leseines d'autor i d'aplicació(WebCollage i COLA! - PS), fins que tenen un curs a punt perexecutarenel servidorMoodle d'Àgora. Introducció (re-cap, meta sessió i dinàmica, el cicle METIS LD) (5 ') Com de costum, els facilitadors benvinguda als participants (per exemple, i demanar signatures al full de participació), que estarà assegut en funció de les seves actuals grups (petits) de disseny. Després, els facilitadors faran un breu resum dels objectius i l'estructura del taller,i aniran de nou enel cicle METIS LD (Conceptualitzar, Autor, utensili), les coses que s'han aconseguitfinsal momenti el que esfaràen aquestasessió. Instruccions dels participants: Els facilitadors fan una breu benvinguda i resum dels objectius del taller, el que s'ha fet fins ara i el que anem a aconseguir en aquest últim període de sessionscaraa cara del taller. Recursos Participant: Diapositivesfacilitadorperala sessió. Recursos del facilitador:Diapositivesfacilitadorde lasessió,el full de signatura.
 • 13. METIS PROJECTE Com dissenyar activitats d'aprenentatge col·laboratiu 12 Introducció a la Creació (WebCollage) (10 ') Ara facilitadors introduiran de nou el cicle de vida de LD, destacant l'etapa de creació, el seu paper i algunes de les eines que es poden utilitzar per ajudar en el mateix. A continuació, es farà una breuintroduccióaWebCollage. Instruccions dels participants: Els facilitadors ara explicar més sobre l'etapa de creació en el cicle de vida de LD, i com WebCollage (una de les eines, al ILDE) poden ser utilitzats per ajudar a l'estructuració dels patrons i activitats de col·laboració, que es reflecteix després en Moodle. Recursosdelsparticipants: Recursos del facilitador:Diapositivesfacilitadorperala sessió. Autoria amb WebCollage (45 ') Ara els participants tindran una primera oportunitat per modelar l'escenari i les activitats que van imaginar usant WebCollage. Els facilitadors han de fer èmfasi que només un model parcial (per exemple, només les primeres fases de l'escenari) és completament bé, tot i que han modelartantcom elssigui possible. Instruccions dels participants: En el seu grup petit, utilitzeu el full de treball proporcionada (i ajuda facilitador) per modelar el disseny que va fer fins ara en els cartells, utilitzant la funció WebCollage al ILDE. Vostè només té 45 minuts, per la qual cosa és bona idea modelar només una part d'ella - concentrar-se en els patrons d'activitat, noms i descripcions. No obstantaixò,el que modelar,intentaque sigui comprensible peralsaltresespectadors. Recursos Participant: Accés a ILDE, cartells de les activitats anteriors, WebCollage full de treball perILDE Recursos del facilitador:Diapositivesfacilitadorperala sessió. Introducció a la implementació (WebCollage) (15 ') Els facilitadors introduiran breumentla següent etapa del cicle de vida de l'LD (Aplicació), i el que comporta, tant conceptual (la selecció d'un VLE, formant i omplir els grups, la selecció dels recursos, la implementació de Moodle) i operativament a través ILDE (seleccioni un VLE, i afegir grups i recursos en WebCollage). S'ha de fer èmfasi en la terminologia i ús de trucs específics (per exemple, la diferència entre documents i eines, de distribució de grup automatitzada, etc.). Els participants poden seguir els primers passos de l'operació en paral·lel amb els facilitadors, usant la seva pròpia ordinador (fins que s'assoleixen les etapes de dissenyespecífic). Instruccions dels participants: Els facilitadors explicaran amb més detall la següent fase en el cicle de vida de LD: l'aplicació. També es mostrarà com es pot utilitzar el ILDE per implementar un disseny (per exemple, fet a WebCollage) per tal de transformar-lo en un curs de Moodle amb tots els recursos TIC que necessita per funcionar immediatament amb els estudiants. Si us plau, tracti de seguir les accions del facilitador amb el seu propi disseny (el que vafer enWebCollage).
 • 14. METIS PROJECTE Com dissenyar activitats d'aprenentatge col·laboratiu 13 Recursos Participant: Accésa ILDE pertal de continuarla demostració Recursos del facilitador: Diapositives del facilitador, l'accés a ILDE per a la demostració, dissenypre-fetsWebCollage Completar el disseny i implementació d'autor a WebCollage (20 ') Ara, els participants podran seleccionar el VLE i per descomptat que volien utilitzar des del principi, i que van a fer la primera etapa de la implementació a Collage web (seleccionant el nombre i la composició dels grups, i les eines i documents de TIC per a ser utilitzat en cada activitat - o marcadors de posició per a ells si són desconeguts encara). Un full de treball es prestarà per tal d'ajudar amb les interaccions concretes de l'eina (un dels membres del grup poden anar sobre el full de treball, mentre que un altre manipula l'equip). Els participants han de ser encoratjats a fer un model parcial de l'aplicació si no tenen el temps per fer-ne un complet.Noobstantaixò,nohi ha grups modelats(incloentprofessors) hande deixarbuits. Instruccions dels participants: Si us plau, accedir a la ILDE i seleccioneu el disseny WebCollage, i seleccionar quin Moodle curs que desitja implementar a. A continuació, definiu el nombre de grup i la composició de les seves activitats d'aprenentatge, seguint el full de treball. A més, pensar i afegir en WebCollage els recursos TIC i eines que desitja que els estudiants utilitzin en cada activitat. Vostè té 40 minuts per fer-ho, però està bé per completar només les primeres activitats, si no pot completar a temps. No obstant això, recordeuomplirtotselsgrupsque té (inclososelsgrupsde mestres)! Recursos Participant: L'accés a ILDE, ILDE full de treball perWebCollage Recursosdel facilitador: Break (15 ') Introducció a la implementació (CUA! -PS) (15 ') Els facilitadors ara presentaran l'últim pas en la implementació i la CUA! -PS Eina que l'ILDE s'integra amb la finalitat de transformar la WebCollage dissenya enels cursos de Moodle. Els participants poden seguir el pas a pas de demostració juntament amb els facilitadors, fins que s'assoleixenlesetapesde dissenyespecífic. Instruccions dels participants: Els facilitadors mostrar com es pot utilitzar la ILDE per acabar l'execució d'un disseny. El ILDE integra la CUA! -PS Eina, que transforma la seva WebCollage dissenya en un curs de Moodle amb tots els recursos TIC que necessita per funcionar immediatament ambelsestudiants. Si us plau, tracti de seguir les accions del facilitador amb el seupropi disseny(el que vaferenWebCollage). Recursos Participant: Accésa ILDE pertal de continuarla demostració Recursos del facilitador:Diapositivesdelfacilitador,l'accésaILDE pera lademostració Afinant la implementació i el desplegament de Moodle (20 ') En aquesta fase, els participants faran la segona etapa de la implementació en CUA! -PS (Comprovació de les activitats, grups i recursos definits fins al moment, retocant coses,
 • 15. METIS PROJECTE Com dissenyar activitats d'aprenentatge col·laboratiu 14 marcant la reutilització de recursos, etc.). Un full de treball es prestarà per tal d'ajudar amb les interaccions concretes de l'eina (un dels membres del grup poden anar sobre el full de treball, mentre que un altre manipula l'equip). Els participants han de ser encoratjats a fer un model parcial de l'aplicació si no tenen el temps per fer-ne un complet. No obstant això, no hi ha grups modelats(incloentprofessors) hande deixarbuits. Instruccions dels participants: Si us plau, accedeixi a la ILDE i seleccioneu la seva aplicació WebCollage, i després acabar-encolats -ps fer el ajustos definitiva dels grups, els recursos que utilitza cada grup, etc. A continuació, utilitzeu el botó "Deploy" per carregar en el seu Moodle Per descomptat, i veure el resultat. Voilà! Vostè té 35 minuts per fer-ho, però està bé per completar només les primeres activitats, si no pot completar tots ells a temps. No obstantaixò,recordeuomplirtotselsgrupsque té (inclososelsgrupsde mestres)! Recursos Participant: L'accés a ILDE, ILDE full de treball perCOLA-PS Recursosdel facilitador: Compartir l'aplicació i la presentació dels cursos de Moodle a tota la classe (10 ') Una vegada que han fet el seu primer desplegament del disseny en un curs Moodle, presentaran breument a la resta dels participants. Els facilitadors han de tenir en compte que el punt de vista docent i la vista dels estudiantsen Moodle poden diferir en gran mesura (l'estudiant només veu els seus propis artefactes). A més, els participants han de ser encoratjats a deixar els seus comentaris o suggeriments en el CUA! -ps Implementació dels dissenys. Instruccions dels participants: Si us plau, comparteixi el resultat que va obtenir en Moodle amb la resta de la classe, i proporcionar comentaris o idees sobre ells utilitzant les característiquesde comentarisIlde. Recursos Participant: L'accés a ILDE, enllaços a les diferents "projectes de disseny / tags" delsdiferentsgrups - perfacilitarl'accés. Recursosdel facilitador: Resum i planificació promulgació (15 ') Una vegada que cada grup té un disseny implementat en Moodle, els facilitadors tractar d'embolicar en marxa el taller amb algunes reflexions de comiat, agraint als participants per la seva col·laboració. Els facilitadors també es posarà èmfasi en les mesures que s'han d'adoptar per tal de posar les idees de disseny que s'han desenvolupat a la pràctica en una representacióreal. Instruccions dels participants: Els facilitadors ara resumir els resultats del taller, i detallarà els propers passos que vostè pot prendre per tal de posar les seves idees de disseny en pràctica a Àgora. Recursos ParticipantEnllaça ILDE "línia directade suport"a ILDE Recursos del facilitador:DiapositivesFacilitador
 • 16. METIS PROJECTE Com dissenyar activitats d'aprenentatge col·laboratiu 15 Qüestionari d'avaluació (10 ') Finalment, els facilitadors administrar el qüestionari en línia per avaluar el propi taller i els productes METIS presentats. Això pot requerir als participants que van a una altra habitació, si no hi ha prou equips de la sala del taller (més, aquestes noves ordinador ha d'estar engegatiapunt,per tal de minimitzarelsretards) .. Instruccions dels participants: Ens agradaria saber la seva opinió sobre el taller i els elements presentats a la mateixa (per exemple, el ILDE, les activitats que vas fer, etc.) - perquè puguem fer-les millor per a les futures carreres i que han d'aplicar en la seva pràctica quotidiana . Si us plau, ompli aquest qüestionari sobre el taller. No ha de prendre més de 30 minuts. Recursos Participant: Enllaçal formulari d'enquesta Recursos del facilitador:Instruccionsdel qüestionari WP5