SlideShare a Scribd company logo
Material docent:
drets d'autor,
llicències lliures
i recursos 2.0
Josep Bargalló VallsJosep Bargalló Valls
ICE Universitat Rovira i Virgili
Tarragona, Tortosa 20122012
Montblanc, Reus, Torredembarra, Tortosa 20132013
Amposta 20142014
Falset 20152015
El Vendrell, Altafulla 20162016
Totes les obres tenen autorTotes les obres tenen autor
Tots els autors tenen drets
Els cercadors no són propietaris
de l'obra que enllacen o cerquen
Tot el que és a la xarxa és públic,
però no necessàriament lliure o obert
Un contingut sense indicacions
no és necessàriament
un contingut lliure d'ús
Els drets d'autor (copyright ©©) són una forma de protecció
proporcionada per les lleis per als autors d'obres originals
(literàries, dramàtiques, musicals, artístiques i intel·lectuals), ja
siguin publicades o que encara no s'hagin publicat.
Es reconeix al seu propietari el dret exclusiu a:
▪ reproduir l'obra en còpies (en qualsevol format o mitjà)
▪ preparar obres derivades basades en l'obra original
▪ distribuir còpies de l'obra al públic, en forma de venda,
lloguer, arrendament o préstec
▪ presentar, mostrar o interpretar l'obra públicament
Qui no ostenta el dret d'autoria sobre l'obra no pot fer cap
d'aquestes accions i actuacions, tret que sigui expressament
autoritzat per l'autor.
Ley de Propiedad Intelectual
Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual,
regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones
legales vigentes sobre la materia (B.O.E. núm. 97, de 22-04-
1996)
a partir del Conveni de Berna -convenció internacional per als drets
d'autor-, redactat el 1886, esmenat per darrer cop el 1979 i signat, fins
ara, per 167 estats
(comentaris jurídics/docents a UPC)
Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el
texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
(B.O.E.5/11/2014)
Art 1Art 1 La propietat intel·lectual d'una obra literària, artística o
científica correspon a l'autor pel fet de crear-la. (no cal cap tràmit per
garantir el dret d'autor)
Art 2Art 2 La propietat intel·lectual està integrada pels drets de caràcter
personal (morals) i patrimonial (d'explotació), que atribueixen a l'autor
la plena disposició i el dret exclusiu a l'explotació de l'obra, sense cap
limitació més enllà de les establertes en la llei.
Art 5Art 5 Es considera autor a la persona natural (no jurídica) que crea
alguna obra literària, artística o científica.
Art 10Art 10 Són objecte de propietat intel·lectual totes les creacions
originals literàries, artístiques o científiques expressades per
qualsevol mitjà o suport, tangible o intangible (per exemple, el discurs
oral), actualment conegut o que s'inventi en el futur.
Art 14Art 14 Corresponen a l'autor els drets següents, irrenunciables i
inalienables (personals i morals, perpetus i sense caducitat):
- Decidir si l'obra ha de ser divulgada i de quina manera
- Determinar si la divulgació s'ha de fer amb el seu nom, amb
pseudònim o de manera anònima. Exigir el reconeixement de la
condició d'autor de l'obra
- Exigir el respecte a la integritat de l'obra i impedir-ne qualsevol
deformació, modificació, alteració o atemptat que suposi un
perjudici als legítims interessos o la seva reputació
Art 17Art 17 Correspon a l'autor l'exercici exclusiu dels drets
d'explotació (patrimonials i amb caducitat) de l'obra en qualsevol
forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució,
comunicació pública i transformació (obra derivada), que no podran
ser realitzades sense la seva autorització, excepte en els casos
previstos en aquesta llei
Art 26Art 26 Els drets d'explotació de l'obra duraran tota la vida de l'autor i
setanta anys després de la seva mort o la seva declaració de defunció
• 80 anys en els morts abans de 1987
• en cas de col·lisió amb legislació internacional, preval el període més curt
• passats els terminis, les obres són de domini públic pel que fa a
l'explotació (i es mantenen els drets d'autoria i integritat)
• els drets d'explotació es poden transmetre, totalment o parcialment,
mitjançant un contracte de cessió
• si en el contracte no consta el temps de cessió, aquest és de 5 anys
• si no consta l'àmbit de cessió, és el de l'estat
• en alguns estats, hi ha excepcions molt concretes a la caducitat dels
dretsd'explotació, conegudes com a "perpetual copyright"
Art 31Art 31 (…) No necessita autorització de l'autor la reproducció, en
qualsevol suport, d'obres ja divulgades quan la porti a terme una
persona física (no una empresa ni un centre educatiu) per al seu ús
privat (una aula no és un ús privat) a partir d'obres a les quals hagi
accedit legalment (no pirates) i la còpìa obtinguda no sigui objecte
d'una utilització col·lectiva ni lucrativa, sense perjudici de la
compensació equitativa prevista
Art 32Art 32 És lícita la inclusió en una obra pròpia de fragments d'altres
alienes de naturalesa escrita, sonora o audiovisual, així com la
d'obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu, sempre que
es tracti d'obres ja divulgades i la seva inclusió es realitzi a títol de
cita o per a la seva anàlisi, comentari o judici crític. Aquesta
utilització només es pot fer amb fins docents (primera excepció
docent) o de recerca, en la mesura justificada pel fi d'aquesta
incorporació (no és una excepció il·limitada) i indicant la font i el nom
de l'autor de l'obra utilitzada.
No necessita autorització de l'autor el professorat de l'educació
reglada (segona excepció docent) per realitzar actes de reproducció,
distribució i comunicació pública (a l'aula i en el centre) de petits
fragments d'obres o d'obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic
figuratiu, exclosos els llibres de text i els manuals universitaris,
quan aquests actes es facin únicament per a la il·lustració de les
seves activitats educatives a les aules, en la mesura justificada per
la finalitat perseguida, sempre que es tracti d'obres ja divulgades i,
llevat dels casos en què sigui impossible, s'hi incloguin el nom de
l'autor i la font (...).
TTampoc no necessitaran l'autorizació de l'autor o editor els actes
de reproducció parcial, de distribució i de comunicació públiques
d'obres o publicacions, impreses o susceptibles de ser-ho, quan
concorrin simultàniament les següents condicions:
a) que aquests actes es duguin a terme únicament per a la
il·lustració amb finalitats educatives (nova excepció docent) i
d'investigació científica.
b) que aquests actes es limtin a un capítol d'un llibre, article d'una
revista o extensió equivalent pel que fa a una publicació assimilida,
o extensió assimilable al 10 per cent del total de l'obra, resultant
indiferent que la còpia es dugui a terme mitjançant un o més actes
de reproducció.
c) que els actes es realitzin en les universitats o centres públics
d'investigació pel seu personal i amb els seus mijans propis.
d) que hi concorri, si més no, una d'aquestes condicions:
1. que la distribució de les còpies parcials s'efectuï exclusivament
(exclusivament) entre els alumnes i el personal docent o investigador
del mateix centre en què s'efectua la reproducció.
2. que només (només) els alumnes i el personal docent o investigador
del centre en què s'efectua la reproducció parcial de l'obra puguin
tenir-hi accés mitjançant els actes de comunicació pública
autoritzats (…) mitjançant les xarxes internes i tancades (…).
En defecte d'un acord previ (…) i tret que el centre o l'organisme
sigui el titular dels corresponents drets de propietat intel·lectual (...)
els seus autors i editors tindran el dret irrenunciable a percebre (…)
una remuneració equitativa que es farà efectiva mitjançant les
entitats de gestió.
Art 37Art 37 Els titulars dels drets d'autor no es poden oposar a les
reproduccions de les obres, quan les duguin a terme sense finalitat
lucrativa museus, biblioteques, fonoteques, filmoteques,
hemeroteques o arxius de titularitat pública o integrades en
institucions de caràcter cultural o científic i la reproducció es
realitzi exclusivament per a finalitats de recerca o conservació (una
activitat escolar o extraescolar no té aquestes finalitats)
No és el mateix dret moral
que dret d'explotació
pel que fa a l'autoria
Els drets morals no caduquen mai
Hi ha excepcions docents
pel que fa als drets d'explotació,
però molt concretes
Les excepcions docents, en l'àmbit
digital, cal entendre-les en un entorn
d'aula
(també en un espai Moodle o Edmodo,
però ja no a Google+, Facebook o Youtube
i tampoc en una web o en un blog)
En d'altres països, com a UK, les
excepcions docents són més àmplies
Les societats de gestió dels drets de propietat
intel·lectual
-d'autors titulars de drets:
SGAE: autors literaris, dramàtics i musicals, a excepció d’obra
impresa
CEDRO: autors i editors d’obres impreses
VEGAP: autors d’obres plàstiques, de creació gràfica, disseny i
fotografia
DAMA: autors/directors/realitzadors d'obres audiovisuals
- d'artistes, intèrprets o executants (drets connexos):
AISGE: d’actuacions fixades sobre un suport o sistema audiovisual
AIE: de música, en general
- de productors (drets connexos):
AGEDI: fonogràfics
EGEDA: d’obres i gravacions audiovisuals
ISBN, ISSN, Dipòsit Legal...
Els registres i els identificadors d'obres publicades no tenen
res a veure amb els drets d'autor com a tals, sinó amb
qüestions inherents a l'edició de les obres, a la seva
catalogació i a la seva conservació patrimonial
ISBN (International Standard Book Number)
• té com a objectiu el seu ús com a identificador comercial en
publicacions no periòdiques, independentment del seu format
• és un sistema de numeració de llibres que permet identificar
un títol i una edició determinada i que permet la normalització
i coordinació a nivell internacional, a través del sistema de codi
de barres
• no és obligatori
ISBN (International Standard Book Number)
El número d'ISBN està format per 13 dígits i es divideix en 5
sèries separades per guions o espais:
- un prefix de tres xifres -978/979- que identifica el producte
llibre
- l'identificador de país, àrea geogràfica o lingüística, que pot
tenir d'1 a 5 dígits (estat espanyol: 84)
- l'identificador de l'editorial, que pot tenir fins a 7 dígits.
- l'identificador del títol (de l'edició i del format d'un títol)
- el dígit de comprovació, que es calcula mitjançant un
algoritme
ISSN (International Standard Serial Number)
• és un codi internacional d'identificació de publicacions
periòdiques promogut per la UNESCO per tal d'identificar
correctament les publicacions seriades
• la Biblioteca Nacional és qui designa l'ISSN per a les
publicacions seriades editades a l'estat, excepte a Catalunya,
on ho fa la Biblioteca de Catalunya
Presentat també en format codi de barres, les primeres
xifres indiquen el tipus de publicació; les centrals,
el codi concret d'aquella revista o diari; i, les finals,
un dígit de control generat amb un algoritme.
D'altres sistemes:
- ISMN (International Standard Music Number)
- ISAN (International Standard Audiovisual Number)
- IBSN (Internet Blog Serial Number)
El Dipòsit Legal és l’obligació tenen els editors/productors de
donar a l’estat exemplars de les seves obres per tal de
garantir l’accés a la producció bibliogràfica, discogràfica... a
través de les biblioteques, arxius, filmoteques, fonoteques...
El Dipòsit Legal de Catalunya és l'oficina receptora de tots els
documents produïts a Catalunya amb finalitats de difusió,
independentment del seu suport o condició venal
Les obres dipositades reben un codi identificador format per
la inicial de la província, el número d'ordre i any d’inscripció
corresponent.
(abans de la modificació legal promulgada l'any 2011,
el Dipòsit Legal obligava els impressors)
D'altra legislació estatalD'altra legislació estatal
• Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret
a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge
• Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal,
modificada per la Llei orgànica 15/2003, de 25 de novembre
• Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal
• Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el
Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
• Llei 23/2011, de 29 de juliol, de dipòsit legal
Els drets i les llicències lliures
Tots els drets reservats
Domini públic
Llicència lliure
Les llicències lliures
Copyleft -en contraposició a copyright- és qualsevol llicència
que, utilitzant la legislació dels drets d'autor, cedeix
lliurement els drets d'una obra per:
- utilitzar-la sense cap limitació.
- (re)distribuir-ne còpies
- modificar-la (obres derivades).
De manera més genèrica, s'entenen com a copyleft les
llicències que cedeixen en obert drets patrimonials a partir de
determinades condicions.
Les diferents viquis, el programari lliure o les Creatives Commons
participen del concepte copyflet, en diversa categorització.
Les llicències lliures
El món digital i la comunicació 2.0 han aportat l'ús cada cop
més freqüent de la publicació a la xarxa de material en obert,
a partir de les llicències lliures (en les quals la cessió de drets
és universal).
Les llicències lliures mantenen l'autoria moral, que cal
continuar respectant -com cal fer-ho amb les condicions que
l'autor es reserva.
Les llicències lliures es poden aplicar a qualsevol mitjà o
format.
Les llicències Creative CommonsLes llicències Creative Commons
Alguns drets reservats
• és una organització sense finalitat de lucre creada el
2001 i ubicada a la Universitat de Stanford (USA), que té
la Universitat de Barcelona com a institució afiliada a
l'Estat
• no és una entitat de gestió de drets ni un registre o
dipòsit d'obres
• ofereix 6 llicències estàndard de cessió lliure de drets
patrimonials:
- gratuïtes
- d'àmbit mundial
- que permeten (segons el cas) la còpia o reproducció de
l'obra, la seva distribució i la seva comunicació pública
- amb l'obligació del reconeixement d'autoria i l'avís de
llicència
La tria de la llicència s'efectua mitjançant un procés de
seleccióen la web.
Hi ha una pàgina d'accés i selecció en català
Els conceptes de la llicència
Atribució (By): obliga a citar la font i l'autoria.
No comercial (NC): obliga a no obtenir beneficis
econòmics de l'ús dels continguts (el símbol varia en
funció de la moneda de cada jurisdicció)
Sense obra derivada (ND): obliga a no alterar l'obra.
Compartir igual (SA): obliga a distribuir totes les obres
derivades sota la mateixa llicència quel'original.
Icones compactes
Icones habituals
Les 6 llicències CC
Reconeixement (by): Es permet qualsevol explotació de l’obra, incloent-hi una
finalitat comercial, així com la creació d’obres derivades, la distribució de les quals també
està permesa sense cap restricció.
Reconeixement–NoComercial (by-nc): Es permet la generació d’obres
derivades sempre que no se’n faci un ús comercial. Tampoc es pot utilitzar l’obra original
amb finalitats comercials.
Reconeixement–NoComercial–CompartirIgual (by-nc-sa): No es permet un ús
comercial de l’obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de les quals
s’ha de fer amb una llicència igual a la que regula l’obra original.
Reconeixement–NoComercial–SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet
un ús comercial de l’obra original ni la generació d’obres derivades.
Reconeixement–CompartirIgual (by-sa): Es permet l’ús comercial de l’obra i
de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s’ha de fer amb una llicència
igual a la que regula l’obra original.
Reconeixement–SenseObraDerivada (by-nd): Es permet l’ús comercial de
l’obra però no la generació d’obres derivades.
Selecció de la llicència
Especificació de la llicència
La llicència
<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/"><img alt="Llicència de Creative
Commons" style="border-width:0" src="http://i.creativecommons.org/l/by-nc/4.0/88x31.png" /></a><br
/>Aquesta obra està subjecta a una llicència de <a rel="license"
href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/">Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de
Creative Commons</a>
Hi ha diverses maneres de referenciar que fem servir una
llicència CC:
© 2014, Autor, Institució,
Subjecte a la llicència XXX de CC
(amb referència sencera o sintetitzada)
Obra digital: enllaç a la llicència / Obra física: ...llicència disponible
a http://...
També es pot incloure el Deed, icona...
El codi / Com indicar-ho
2012, 2013, 2014 Josep Bargalló Valls
Alguns drets reservats
Aquesta presentació està subjecte a una llicència de Reconeixement-
NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons, per la qual es
permet la còpia, la distribució, la comunicació pública i la generació
d'obres derivades sempre que se'n citi l'autor, no se'n faci un ús
comercial i es mantingui l'avís de llicència
Per a la seva realització s'ha utilitzat parcialment la presentació
“Gestió dels drets de propietat intel·lectual dels recursos docents”
©2012 Ignasi Labastida i Juan (Oficina de difusió del coneixement,
Universitat de Barcelona”), subjecte a una llicència de Reconeixement
de Creative Commons
On les podem fer servir?
Les llicències Creative Commons les podem fer servir en:
- les pàgines web
- els blogs
- les presentacions / power's
- i també en el material que editem
Hi ha propostes d'edició de llibres de text que, a més,
ofereixen:
- gratuïtat
- contingut obert a la comunitat
- llibertat de còpia
- personalització
- model basat en serveis
- multiformat
CC0:
Creative Commons Public Domain Mark
Creative Commons també permet etiquetar obres pròpies a
través de la consideració d'obra de domini públic, és a dir,
renunciant a qualsevol dret d'explotació i sense cap
condicionant de reconeixement ni cap tipus de llicència
Creada el 2000 i sotmesa al dret francès, manté el dret
d'autoria i permet la lliure còpia, reproducció, modificació,
distribució, interpretació i representació.
Obtenció, ús i explicitació semblant a Creative Commons.
No té documentació ni versió en català.
La llicència Art Libre
Amb aquestes llicències
els autorsautors no perden els seus dretsdrets,
però sí que els cedeixen
amb unes condicions concretes
que permeten el seu lliure úslliure ús
per d'altres persones
Repositoris de recursos docents lliures
(en obert o copyleft)
Docència en obert
Open Course Ware i Massive Online Open Courses
Massive Online Open Course
 cMOOCs:
construcció col.laborativa del coneixement; un esdeveniment
basat en el connectivisme; idea de xarxa i connexió; tothom
juga el mateix rol; tothom avalua els altres
 xMOOCs:
accés massiu i obert alconeixement; un curs basat en el
model de transmissió de coneixements, amb elements
col.laboratius; rol professor diferenciat; heteroavaluació amb
elements de coavaluació
Imatges en obert
Wikimedia Commons
Creada, el 2004, conté més de 31 milions d'imatges (i
també sons i audiovisuals) d'ús lliure, bé perquè són de
domini públic, bé perquè tenen una llicència d'ús
educatiu.
Funciona amb llicència Creative Commons Creative
Commons.
NGA Images
La National Gallery of Art (Washington, USA)
té un fons gratuït de 25.000 imatges/obres d'art
Sons en obert
Bancs de música i sons cc
música lliure
música lliure CD
Audiovisuals en obert
BBC Creative Archive Licence
No commercial use Share alike Give credit
No endorsement Uk Only
archive.org
Més de 5.000 pel·lícules, documentals i trailers en obert,
de descàrrega lliure
Reconeixement de l'autoria i de les fonts
També en els materials digitals que creem per a l'ús docent,
cal fer constar sempre les citacions documentals pertinents,
així com donar les referències de les imatges que fem servir
@ 2011 Joan Miro Art
http://joanmiro.com/
Les llicències de programari lliure
GNU Operting System
Iniciat el 1983, és el copyleft de programari més usual.
El Moodle, per exemple, funciona amb llicència NGU.
Hi ha versió en català amb diversitat de llicències
Les empreses de gestió de drets digitals
Hi ha empreses dedicades a la gestió de drets digitals (en la
modalitat que es triï) i a la persecució de plagis, com ara
Digital Media Rights, que ofereix serveis gratuïts i, a partir
de cert volum de gestió, de pagament (tant per a
professionals com per a professorat i alumnes)
Enllaços
Ley de Propiedad Intelectual
Protocol d'autoria de material docent 2.0 (Departament d'Ensenyament)
Propietat intel·lectual i drets d'autoria (Departament d'Ensenyament)
El Copyright a internet Digital Media Rights
Les societats de gestió dels drets d'autoria i propietat
Programari lliure Categories de programari lliure i no lliure
Creative Commons Manual d'ús de CC
Art Libre
Wikimedia Commons 22 webs d'imatges lliures NGA images
BBC Creative Archive Licence Bancs de músiques i sons
Bvisió (recursos audiovisuals lliures) Música en obert Cinema en obert
UNESCO Guia de recursos educatius en obert (OER)
MIT Open Courseware MOOC (Massive Online Open Course)
MOOC Universitat Jaume I xarxa MOOC
ARC xtec (Aplicació de Recursos al Currículum)
MDX (materials docents en xarxa) UNIVERSIA (materials docents lliures)
Repositoris acadèmics (CRAI URV) MÉS RECURSOS EDUCATIUS
Excepcions docents a UK i repositoris específics
Dipòsit legal Llicències GNU
D'altres presentacions
Les xarxes socials a l'escola
aquí
Drets d'autor i accés obert
en l'entorn acadèmic
aquí
Podeu descarregar aquestaPodeu descarregar aquesta
i les altres presentacions ai les altres presentacions a
slideshare
http://www.slideshare.net/JosepBargallo
http://josepbargallo.wordpress.com/
http://en.gravatar.com/josepbargallo
http://www.linkedin.com/pub/josep-bargalló-valls/44/8b7/1b2
http://www.edmodo.com/josepbargallo
https://twitter.com/JosepBargallo
https://www.facebook.com/josep.bargallo
https://plus.google.com/u/0/+JosepBargallóValls/posts
http://pinterest.com/josepbargallo/
2012, 2013, 2014, 2016 Josep Bargalló Valls
Aquesta obra està subjecta a una llicència
de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional
de Creative Commons
© 2011 Joan Miro Art, per la il·lustració

More Related Content

What's hot

Tema 1. fonètica
Tema 1. fonèticaTema 1. fonètica
Tema 1. fonètica
Sílvia Montals
 
Els PréStecs LingüíStics
Els PréStecs LingüíSticsEls PréStecs LingüíStics
Els PréStecs LingüíStics
Mariapin
 
Classificació del nom substantiu o mot
Classificació del nom substantiu o motClassificació del nom substantiu o mot
Classificació del nom substantiu o mot
Antonio Asensi Fuertes
 
Sentit propi-sentit-figurat
Sentit propi-sentit-figuratSentit propi-sentit-figurat
Sentit propi-sentit-figurat
Jordi Boix
 
Monosèmia, polisèmia, homonímia i hiperonímia
Monosèmia, polisèmia, homonímia i hiperonímiaMonosèmia, polisèmia, homonímia i hiperonímia
Monosèmia, polisèmia, homonímia i hiperonímia
Sílvia Montals
 
Situació actual del Català
Situació actual del CatalàSituació actual del Català
Situació actual del Català
Jordi Pipó
 
Els elements de la comunicació
Els elements de la comunicacióEls elements de la comunicació
Els elements de la comunicació
paueta
 
L’edat contemporània
L’edat contemporàniaL’edat contemporània
L’edat contemporània
nuriamg
 
Els Borbons D Espanya
Els Borbons D EspanyaEls Borbons D Espanya
Els Borbons D Espanya
llucpc
 
Passat imperfet d'indicatiu
Passat imperfet d'indicatiuPassat imperfet d'indicatiu
Passat imperfet d'indicatiu
ngt1776
 
La descripció d’un paisatge
La descripció d’un paisatgeLa descripció d’un paisatge
La descripció d’un paisatge
Neus Cortiella
 
Les paraules derivades
Les paraules derivadesLes paraules derivades
Les paraules derivades
josemanuelcremades
 
Percentatges
PercentatgesPercentatges
Percentatges
pep250
 
L'Aparell Fonador
L'Aparell FonadorL'Aparell Fonador
L'Aparell Fonador
c.p.a
 
La separació de síl·labes (dígrafs, diftongs, triftongs i hiats)
La separació de síl·labes (dígrafs, diftongs, triftongs i hiats)La separació de síl·labes (dígrafs, diftongs, triftongs i hiats)
La separació de síl·labes (dígrafs, diftongs, triftongs i hiats)
Albert Moyes Farrero
 
Oracions compostes
Oracions compostesOracions compostes
Oracions compostes
Manelic
 
Les fonts històriques i la seva classificació
Les fonts històriques i la seva classificacióLes fonts històriques i la seva classificació
Les fonts històriques i la seva classificació
Gemma Ajenjo Rodriguez
 
Mapa conceptual Antic Règim.
Mapa conceptual Antic Règim.Mapa conceptual Antic Règim.
Mapa conceptual Antic Règim.
Marcel Duran
 
Adverbi, preposició, conjunció i interjecció
Adverbi, preposició, conjunció i interjecció Adverbi, preposició, conjunció i interjecció
Adverbi, preposició, conjunció i interjecció
Sílvia Montals
 

What's hot (20)

Tema 1. fonètica
Tema 1. fonèticaTema 1. fonètica
Tema 1. fonètica
 
Els PréStecs LingüíStics
Els PréStecs LingüíSticsEls PréStecs LingüíStics
Els PréStecs LingüíStics
 
Classificació del nom substantiu o mot
Classificació del nom substantiu o motClassificació del nom substantiu o mot
Classificació del nom substantiu o mot
 
Sentit propi-sentit-figurat
Sentit propi-sentit-figuratSentit propi-sentit-figurat
Sentit propi-sentit-figurat
 
Monosèmia, polisèmia, homonímia i hiperonímia
Monosèmia, polisèmia, homonímia i hiperonímiaMonosèmia, polisèmia, homonímia i hiperonímia
Monosèmia, polisèmia, homonímia i hiperonímia
 
Situació actual del Català
Situació actual del CatalàSituació actual del Català
Situació actual del Català
 
Els elements de la comunicació
Els elements de la comunicacióEls elements de la comunicació
Els elements de la comunicació
 
L’edat contemporània
L’edat contemporàniaL’edat contemporània
L’edat contemporània
 
Els Borbons D Espanya
Els Borbons D EspanyaEls Borbons D Espanya
Els Borbons D Espanya
 
Passat imperfet d'indicatiu
Passat imperfet d'indicatiuPassat imperfet d'indicatiu
Passat imperfet d'indicatiu
 
La descripció d’un paisatge
La descripció d’un paisatgeLa descripció d’un paisatge
La descripció d’un paisatge
 
Les paraules derivades
Les paraules derivadesLes paraules derivades
Les paraules derivades
 
Percentatges
PercentatgesPercentatges
Percentatges
 
L'Aparell Fonador
L'Aparell FonadorL'Aparell Fonador
L'Aparell Fonador
 
La separació de síl·labes (dígrafs, diftongs, triftongs i hiats)
La separació de síl·labes (dígrafs, diftongs, triftongs i hiats)La separació de síl·labes (dígrafs, diftongs, triftongs i hiats)
La separació de síl·labes (dígrafs, diftongs, triftongs i hiats)
 
Oracions compostes
Oracions compostesOracions compostes
Oracions compostes
 
Les fonts històriques i la seva classificació
Les fonts històriques i la seva classificacióLes fonts històriques i la seva classificació
Les fonts històriques i la seva classificació
 
Mapa conceptual Antic Règim.
Mapa conceptual Antic Règim.Mapa conceptual Antic Règim.
Mapa conceptual Antic Règim.
 
Antígona
AntígonaAntígona
Antígona
 
Adverbi, preposició, conjunció i interjecció
Adverbi, preposició, conjunció i interjecció Adverbi, preposició, conjunció i interjecció
Adverbi, preposició, conjunció i interjecció
 

Similar to Material docent: drets d'autor, llicències lliures i recursos 2.0

Gestio de la propietat intelectual en l'elaboracio i la difusio de material...
Gestio de la propietat intelectual en l'elaboracio i la difusio de material...Gestio de la propietat intelectual en l'elaboracio i la difusio de material...
Gestio de la propietat intelectual en l'elaboracio i la difusio de material...
Servei de Biblioteques i Documentacio. Universitat de Valencia
 
M2.a2.montse sanchez alicia_gomez_francisco_sanabria
M2.a2.montse sanchez alicia_gomez_francisco_sanabriaM2.a2.montse sanchez alicia_gomez_francisco_sanabria
M2.a2.montse sanchez alicia_gomez_francisco_sanabria
Montse Sánchez Sáez
 
La gestió dels drets d'autor en l'entorn acadèmic
La gestió dels drets d'autor en l'entorn acadèmicLa gestió dels drets d'autor en l'entorn acadèmic
La gestió dels drets d'autor en l'entorn acadèmic
CENT
 
Drets d’autor i accés obert en l'entorn acadèmic
Drets d’autor i accés obert en l'entorn acadèmicDrets d’autor i accés obert en l'entorn acadèmic
Drets d’autor i accés obert en l'entorn acadèmic
Josep Bargalló Valls
 
Nocions bàsiques sobre propietat intel·lectual
Nocions bàsiques sobre propietat intel·lectualNocions bàsiques sobre propietat intel·lectual
Nocions bàsiques sobre propietat intel·lectual
CENT
 
L’explotació dels fons patrimonials en la societat de la informació. Drets i ...
L’explotació dels fons patrimonials en la societat de la informació. Drets i ...L’explotació dels fons patrimonials en la societat de la informació. Drets i ...
L’explotació dels fons patrimonials en la societat de la informació. Drets i ...
Ateneu Barcelonès
 
Presentació drets-dautoria-i-protecció-de-dades-1-1
Presentació drets-dautoria-i-protecció-de-dades-1-1Presentació drets-dautoria-i-protecció-de-dades-1-1
Presentació drets-dautoria-i-protecció-de-dades-1-1
carmenrubior
 
Drets d'autoria i protecció de dades
Drets d'autoria i protecció de dadesDrets d'autoria i protecció de dades
Drets d'autoria i protecció de dades
Francesc Vila i Batallé
 
Presentació drets-dautoria-i-protecció-de-dades-1
Presentació drets-dautoria-i-protecció-de-dades-1Presentació drets-dautoria-i-protecció-de-dades-1
Presentació drets-dautoria-i-protecció-de-dades-1
aliciaaguilarsanz
 
Propietat intel·lectual i ús de materials en la docència i la investigació
Propietat intel·lectual i ús de materials en la docència i la investigacióPropietat intel·lectual i ús de materials en la docència i la investigació
Propietat intel·lectual i ús de materials en la docència i la investigació
CENT
 
Drets d'autor i propietat intel·lectual en entorns digitals
Drets d'autor i propietat intel·lectual en entorns digitalsDrets d'autor i propietat intel·lectual en entorns digitals
Drets d'autor i propietat intel·lectual en entorns digitals
Atictes
 
Accés obert: gestió dels drets i les llicències de propietat intel·lectual. I...
Accés obert: gestió dels drets i les llicències de propietat intel·lectual. I...Accés obert: gestió dels drets i les llicències de propietat intel·lectual. I...
Accés obert: gestió dels drets i les llicències de propietat intel·lectual. I...
Museu de Ciències Naturals de Barcelona
 
Drets d'autor i propietat intel·lectual en entorns digitals. Com citar docume...
Drets d'autor i propietat intel·lectual en entorns digitals. Com citar docume...Drets d'autor i propietat intel·lectual en entorns digitals. Com citar docume...
Drets d'autor i propietat intel·lectual en entorns digitals. Com citar docume...
Jordi Graells
 
Gestió De Drets Audiovisuals
Gestió De Drets AudiovisualsGestió De Drets Audiovisuals
Gestió De Drets Audiovisuals
Pere Masip
 

Similar to Material docent: drets d'autor, llicències lliures i recursos 2.0 (15)

Gestio de la propietat intelectual en l'elaboracio i la difusio de material...
Gestio de la propietat intelectual en l'elaboracio i la difusio de material...Gestio de la propietat intelectual en l'elaboracio i la difusio de material...
Gestio de la propietat intelectual en l'elaboracio i la difusio de material...
 
M2.a2.montse sanchez alicia_gomez_francisco_sanabria
M2.a2.montse sanchez alicia_gomez_francisco_sanabriaM2.a2.montse sanchez alicia_gomez_francisco_sanabria
M2.a2.montse sanchez alicia_gomez_francisco_sanabria
 
La gestió dels drets d'autor en l'entorn acadèmic
La gestió dels drets d'autor en l'entorn acadèmicLa gestió dels drets d'autor en l'entorn acadèmic
La gestió dels drets d'autor en l'entorn acadèmic
 
Drets d’autor i accés obert en l'entorn acadèmic
Drets d’autor i accés obert en l'entorn acadèmicDrets d’autor i accés obert en l'entorn acadèmic
Drets d’autor i accés obert en l'entorn acadèmic
 
Nocions bàsiques sobre propietat intel·lectual
Nocions bàsiques sobre propietat intel·lectualNocions bàsiques sobre propietat intel·lectual
Nocions bàsiques sobre propietat intel·lectual
 
La Propietat intel·lectual
La Propietat intel·lectualLa Propietat intel·lectual
La Propietat intel·lectual
 
L’explotació dels fons patrimonials en la societat de la informació. Drets i ...
L’explotació dels fons patrimonials en la societat de la informació. Drets i ...L’explotació dels fons patrimonials en la societat de la informació. Drets i ...
L’explotació dels fons patrimonials en la societat de la informació. Drets i ...
 
Presentació drets-dautoria-i-protecció-de-dades-1-1
Presentació drets-dautoria-i-protecció-de-dades-1-1Presentació drets-dautoria-i-protecció-de-dades-1-1
Presentació drets-dautoria-i-protecció-de-dades-1-1
 
Drets d'autoria i protecció de dades
Drets d'autoria i protecció de dadesDrets d'autoria i protecció de dades
Drets d'autoria i protecció de dades
 
Presentació drets-dautoria-i-protecció-de-dades-1
Presentació drets-dautoria-i-protecció-de-dades-1Presentació drets-dautoria-i-protecció-de-dades-1
Presentació drets-dautoria-i-protecció-de-dades-1
 
Propietat intel·lectual i ús de materials en la docència i la investigació
Propietat intel·lectual i ús de materials en la docència i la investigacióPropietat intel·lectual i ús de materials en la docència i la investigació
Propietat intel·lectual i ús de materials en la docència i la investigació
 
Drets d'autor i propietat intel·lectual en entorns digitals
Drets d'autor i propietat intel·lectual en entorns digitalsDrets d'autor i propietat intel·lectual en entorns digitals
Drets d'autor i propietat intel·lectual en entorns digitals
 
Accés obert: gestió dels drets i les llicències de propietat intel·lectual. I...
Accés obert: gestió dels drets i les llicències de propietat intel·lectual. I...Accés obert: gestió dels drets i les llicències de propietat intel·lectual. I...
Accés obert: gestió dels drets i les llicències de propietat intel·lectual. I...
 
Drets d'autor i propietat intel·lectual en entorns digitals. Com citar docume...
Drets d'autor i propietat intel·lectual en entorns digitals. Com citar docume...Drets d'autor i propietat intel·lectual en entorns digitals. Com citar docume...
Drets d'autor i propietat intel·lectual en entorns digitals. Com citar docume...
 
Gestió De Drets Audiovisuals
Gestió De Drets AudiovisualsGestió De Drets Audiovisuals
Gestió De Drets Audiovisuals
 

More from Josep Bargalló Valls

Una dona que es pentina. Del Rector de Vallfogona a Gerard Vergés (PDF)
Una dona que es pentina. Del Rector de Vallfogona a Gerard Vergés (PDF)Una dona que es pentina. Del Rector de Vallfogona a Gerard Vergés (PDF)
Una dona que es pentina. Del Rector de Vallfogona a Gerard Vergés (PDF)
Josep Bargalló Valls
 
Una dona que es pentina. Del Rector de Vallfogona a Gerard Vergés
Una dona que es pentina. Del Rector de Vallfogona a Gerard VergésUna dona que es pentina. Del Rector de Vallfogona a Gerard Vergés
Una dona que es pentina. Del Rector de Vallfogona a Gerard Vergés
Josep Bargalló Valls
 
Torredembarra, plaça castellera. 1975-2017
Torredembarra, plaça castellera. 1975-2017Torredembarra, plaça castellera. 1975-2017
Torredembarra, plaça castellera. 1975-2017
Josep Bargalló Valls
 
Nois de la Torre. Tots els castells. 1975-2017
Nois de la Torre. Tots els castells. 1975-2017Nois de la Torre. Tots els castells. 1975-2017
Nois de la Torre. Tots els castells. 1975-2017
Josep Bargalló Valls
 
L'educació a Catalunya. Del segle XIX al XXI
L'educació a Catalunya. Del segle XIX al XXIL'educació a Catalunya. Del segle XIX al XXI
L'educació a Catalunya. Del segle XIX al XXI
Josep Bargalló Valls
 
L'Administració Educativa. Nivells i competències. Els ens locals
L'Administració Educativa. Nivells i competències. Els ens localsL'Administració Educativa. Nivells i competències. Els ens locals
L'Administració Educativa. Nivells i competències. Els ens locals
Josep Bargalló Valls
 
Ramon Casas i Pere Romeu. Història d'una amistat
Ramon Casas i Pere Romeu. Història d'una amistatRamon Casas i Pere Romeu. Història d'una amistat
Ramon Casas i Pere Romeu. Història d'una amistat
Josep Bargalló Valls
 
Els Casas de Torredembarra
Els Casas de TorredembarraEls Casas de Torredembarra
Els Casas de Torredembarra
Josep Bargalló Valls
 
Ramon Casas i Pere Romeu en un tàndem
Ramon Casas i Pere Romeu en un tàndemRamon Casas i Pere Romeu en un tàndem
Ramon Casas i Pere Romeu en un tàndem
Josep Bargalló Valls
 
Rúbriques competencials i autoavaluació
Rúbriques competencials i autoavaluacióRúbriques competencials i autoavaluació
Rúbriques competencials i autoavaluació
Josep Bargalló Valls
 
Competències bàsiques a secundària
Competències bàsiques a secundàriaCompetències bàsiques a secundària
Competències bàsiques a secundària
Josep Bargalló Valls
 
Disseny d’activitats competencials
Disseny d’activitats competencialsDisseny d’activitats competencials
Disseny d’activitats competencials
Josep Bargalló Valls
 
Els Nin de Salomó. Propostes de treball competencial
Els Nin de Salomó. Propostes de treball competencialEls Nin de Salomó. Propostes de treball competencial
Els Nin de Salomó. Propostes de treball competencial
Josep Bargalló Valls
 
Els sonets de Francesc Vicent Garcia, el Rector de Vallfogona: propostes didà...
Els sonets de Francesc Vicent Garcia, el Rector de Vallfogona: propostes didà...Els sonets de Francesc Vicent Garcia, el Rector de Vallfogona: propostes didà...
Els sonets de Francesc Vicent Garcia, el Rector de Vallfogona: propostes didà...
Josep Bargalló Valls
 
Els castells, Patrimoni de la Humanitat
Els castells, Patrimoni de la HumanitatEls castells, Patrimoni de la Humanitat
Els castells, Patrimoni de la Humanitat
Josep Bargalló Valls
 
¿Qué hacemos en Frankfurt?
¿Qué hacemos en Frankfurt?¿Qué hacemos en Frankfurt?
¿Qué hacemos en Frankfurt?
Josep Bargalló Valls
 
Que faisons-nous à Francfort?
Que faisons-nous à Francfort?Que faisons-nous à Francfort?
Que faisons-nous à Francfort?
Josep Bargalló Valls
 
Què fem a Frankfurt?
Què fem a Frankfurt?Què fem a Frankfurt?
Què fem a Frankfurt?
Josep Bargalló Valls
 

More from Josep Bargalló Valls (20)

Una dona que es pentina. Del Rector de Vallfogona a Gerard Vergés (PDF)
Una dona que es pentina. Del Rector de Vallfogona a Gerard Vergés (PDF)Una dona que es pentina. Del Rector de Vallfogona a Gerard Vergés (PDF)
Una dona que es pentina. Del Rector de Vallfogona a Gerard Vergés (PDF)
 
Una dona que es pentina. Del Rector de Vallfogona a Gerard Vergés
Una dona que es pentina. Del Rector de Vallfogona a Gerard VergésUna dona que es pentina. Del Rector de Vallfogona a Gerard Vergés
Una dona que es pentina. Del Rector de Vallfogona a Gerard Vergés
 
Torredembarra, plaça castellera. 1975-2017
Torredembarra, plaça castellera. 1975-2017Torredembarra, plaça castellera. 1975-2017
Torredembarra, plaça castellera. 1975-2017
 
Nois de la Torre. Tots els castells. 1975-2017
Nois de la Torre. Tots els castells. 1975-2017Nois de la Torre. Tots els castells. 1975-2017
Nois de la Torre. Tots els castells. 1975-2017
 
L'educació a Catalunya. Del segle XIX al XXI
L'educació a Catalunya. Del segle XIX al XXIL'educació a Catalunya. Del segle XIX al XXI
L'educació a Catalunya. Del segle XIX al XXI
 
L'Administració Educativa. Nivells i competències. Els ens locals
L'Administració Educativa. Nivells i competències. Els ens localsL'Administració Educativa. Nivells i competències. Els ens locals
L'Administració Educativa. Nivells i competències. Els ens locals
 
Ramon Casas i Pere Romeu. Història d'una amistat
Ramon Casas i Pere Romeu. Història d'una amistatRamon Casas i Pere Romeu. Història d'una amistat
Ramon Casas i Pere Romeu. Història d'una amistat
 
Els Casas de Torredembarra
Els Casas de TorredembarraEls Casas de Torredembarra
Els Casas de Torredembarra
 
Ramon Casas i Pere Romeu en un tàndem
Ramon Casas i Pere Romeu en un tàndemRamon Casas i Pere Romeu en un tàndem
Ramon Casas i Pere Romeu en un tàndem
 
Rúbriques competencials i autoavaluació
Rúbriques competencials i autoavaluacióRúbriques competencials i autoavaluació
Rúbriques competencials i autoavaluació
 
Competències bàsiques a secundària
Competències bàsiques a secundàriaCompetències bàsiques a secundària
Competències bàsiques a secundària
 
Xarxes socials: administració 2.0
Xarxes socials: administració 2.0Xarxes socials: administració 2.0
Xarxes socials: administració 2.0
 
Disseny d’activitats competencials
Disseny d’activitats competencialsDisseny d’activitats competencials
Disseny d’activitats competencials
 
Les xarxes socials a l'escola
Les xarxes socials a l'escolaLes xarxes socials a l'escola
Les xarxes socials a l'escola
 
Els Nin de Salomó. Propostes de treball competencial
Els Nin de Salomó. Propostes de treball competencialEls Nin de Salomó. Propostes de treball competencial
Els Nin de Salomó. Propostes de treball competencial
 
Els sonets de Francesc Vicent Garcia, el Rector de Vallfogona: propostes didà...
Els sonets de Francesc Vicent Garcia, el Rector de Vallfogona: propostes didà...Els sonets de Francesc Vicent Garcia, el Rector de Vallfogona: propostes didà...
Els sonets de Francesc Vicent Garcia, el Rector de Vallfogona: propostes didà...
 
Els castells, Patrimoni de la Humanitat
Els castells, Patrimoni de la HumanitatEls castells, Patrimoni de la Humanitat
Els castells, Patrimoni de la Humanitat
 
¿Qué hacemos en Frankfurt?
¿Qué hacemos en Frankfurt?¿Qué hacemos en Frankfurt?
¿Qué hacemos en Frankfurt?
 
Que faisons-nous à Francfort?
Que faisons-nous à Francfort?Que faisons-nous à Francfort?
Que faisons-nous à Francfort?
 
Què fem a Frankfurt?
Què fem a Frankfurt?Què fem a Frankfurt?
Què fem a Frankfurt?
 

Material docent: drets d'autor, llicències lliures i recursos 2.0

 • 1. Material docent: drets d'autor, llicències lliures i recursos 2.0 Josep Bargalló VallsJosep Bargalló Valls ICE Universitat Rovira i Virgili
 • 2. Tarragona, Tortosa 20122012 Montblanc, Reus, Torredembarra, Tortosa 20132013 Amposta 20142014 Falset 20152015 El Vendrell, Altafulla 20162016
 • 3. Totes les obres tenen autorTotes les obres tenen autor Tots els autors tenen drets
 • 4. Els cercadors no són propietaris de l'obra que enllacen o cerquen
 • 5. Tot el que és a la xarxa és públic, però no necessàriament lliure o obert Un contingut sense indicacions no és necessàriament un contingut lliure d'ús
 • 6. Els drets d'autor (copyright ©©) són una forma de protecció proporcionada per les lleis per als autors d'obres originals (literàries, dramàtiques, musicals, artístiques i intel·lectuals), ja siguin publicades o que encara no s'hagin publicat. Es reconeix al seu propietari el dret exclusiu a: ▪ reproduir l'obra en còpies (en qualsevol format o mitjà) ▪ preparar obres derivades basades en l'obra original ▪ distribuir còpies de l'obra al públic, en forma de venda, lloguer, arrendament o préstec ▪ presentar, mostrar o interpretar l'obra públicament Qui no ostenta el dret d'autoria sobre l'obra no pot fer cap d'aquestes accions i actuacions, tret que sigui expressament autoritzat per l'autor.
 • 7. Ley de Propiedad Intelectual Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia (B.O.E. núm. 97, de 22-04- 1996) a partir del Conveni de Berna -convenció internacional per als drets d'autor-, redactat el 1886, esmenat per darrer cop el 1979 i signat, fins ara, per 167 estats
 • 8. (comentaris jurídics/docents a UPC) Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (B.O.E.5/11/2014)
 • 9. Art 1Art 1 La propietat intel·lectual d'una obra literària, artística o científica correspon a l'autor pel fet de crear-la. (no cal cap tràmit per garantir el dret d'autor) Art 2Art 2 La propietat intel·lectual està integrada pels drets de caràcter personal (morals) i patrimonial (d'explotació), que atribueixen a l'autor la plena disposició i el dret exclusiu a l'explotació de l'obra, sense cap limitació més enllà de les establertes en la llei. Art 5Art 5 Es considera autor a la persona natural (no jurídica) que crea alguna obra literària, artística o científica. Art 10Art 10 Són objecte de propietat intel·lectual totes les creacions originals literàries, artístiques o científiques expressades per qualsevol mitjà o suport, tangible o intangible (per exemple, el discurs oral), actualment conegut o que s'inventi en el futur.
 • 10. Art 14Art 14 Corresponen a l'autor els drets següents, irrenunciables i inalienables (personals i morals, perpetus i sense caducitat): - Decidir si l'obra ha de ser divulgada i de quina manera - Determinar si la divulgació s'ha de fer amb el seu nom, amb pseudònim o de manera anònima. Exigir el reconeixement de la condició d'autor de l'obra - Exigir el respecte a la integritat de l'obra i impedir-ne qualsevol deformació, modificació, alteració o atemptat que suposi un perjudici als legítims interessos o la seva reputació Art 17Art 17 Correspon a l'autor l'exercici exclusiu dels drets d'explotació (patrimonials i amb caducitat) de l'obra en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació (obra derivada), que no podran ser realitzades sense la seva autorització, excepte en els casos previstos en aquesta llei
 • 11. Art 26Art 26 Els drets d'explotació de l'obra duraran tota la vida de l'autor i setanta anys després de la seva mort o la seva declaració de defunció • 80 anys en els morts abans de 1987 • en cas de col·lisió amb legislació internacional, preval el període més curt • passats els terminis, les obres són de domini públic pel que fa a l'explotació (i es mantenen els drets d'autoria i integritat) • els drets d'explotació es poden transmetre, totalment o parcialment, mitjançant un contracte de cessió • si en el contracte no consta el temps de cessió, aquest és de 5 anys • si no consta l'àmbit de cessió, és el de l'estat • en alguns estats, hi ha excepcions molt concretes a la caducitat dels dretsd'explotació, conegudes com a "perpetual copyright"
 • 12. Art 31Art 31 (…) No necessita autorització de l'autor la reproducció, en qualsevol suport, d'obres ja divulgades quan la porti a terme una persona física (no una empresa ni un centre educatiu) per al seu ús privat (una aula no és un ús privat) a partir d'obres a les quals hagi accedit legalment (no pirates) i la còpìa obtinguda no sigui objecte d'una utilització col·lectiva ni lucrativa, sense perjudici de la compensació equitativa prevista
 • 13. Art 32Art 32 És lícita la inclusió en una obra pròpia de fragments d'altres alienes de naturalesa escrita, sonora o audiovisual, així com la d'obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu, sempre que es tracti d'obres ja divulgades i la seva inclusió es realitzi a títol de cita o per a la seva anàlisi, comentari o judici crític. Aquesta utilització només es pot fer amb fins docents (primera excepció docent) o de recerca, en la mesura justificada pel fi d'aquesta incorporació (no és una excepció il·limitada) i indicant la font i el nom de l'autor de l'obra utilitzada.
 • 14. No necessita autorització de l'autor el professorat de l'educació reglada (segona excepció docent) per realitzar actes de reproducció, distribució i comunicació pública (a l'aula i en el centre) de petits fragments d'obres o d'obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu, exclosos els llibres de text i els manuals universitaris, quan aquests actes es facin únicament per a la il·lustració de les seves activitats educatives a les aules, en la mesura justificada per la finalitat perseguida, sempre que es tracti d'obres ja divulgades i, llevat dels casos en què sigui impossible, s'hi incloguin el nom de l'autor i la font (...).
 • 15. TTampoc no necessitaran l'autorizació de l'autor o editor els actes de reproducció parcial, de distribució i de comunicació públiques d'obres o publicacions, impreses o susceptibles de ser-ho, quan concorrin simultàniament les següents condicions: a) que aquests actes es duguin a terme únicament per a la il·lustració amb finalitats educatives (nova excepció docent) i d'investigació científica. b) que aquests actes es limtin a un capítol d'un llibre, article d'una revista o extensió equivalent pel que fa a una publicació assimilida, o extensió assimilable al 10 per cent del total de l'obra, resultant indiferent que la còpia es dugui a terme mitjançant un o més actes de reproducció. c) que els actes es realitzin en les universitats o centres públics d'investigació pel seu personal i amb els seus mijans propis.
 • 16. d) que hi concorri, si més no, una d'aquestes condicions: 1. que la distribució de les còpies parcials s'efectuï exclusivament (exclusivament) entre els alumnes i el personal docent o investigador del mateix centre en què s'efectua la reproducció. 2. que només (només) els alumnes i el personal docent o investigador del centre en què s'efectua la reproducció parcial de l'obra puguin tenir-hi accés mitjançant els actes de comunicació pública autoritzats (…) mitjançant les xarxes internes i tancades (…). En defecte d'un acord previ (…) i tret que el centre o l'organisme sigui el titular dels corresponents drets de propietat intel·lectual (...) els seus autors i editors tindran el dret irrenunciable a percebre (…) una remuneració equitativa que es farà efectiva mitjançant les entitats de gestió.
 • 17. Art 37Art 37 Els titulars dels drets d'autor no es poden oposar a les reproduccions de les obres, quan les duguin a terme sense finalitat lucrativa museus, biblioteques, fonoteques, filmoteques, hemeroteques o arxius de titularitat pública o integrades en institucions de caràcter cultural o científic i la reproducció es realitzi exclusivament per a finalitats de recerca o conservació (una activitat escolar o extraescolar no té aquestes finalitats)
 • 18. No és el mateix dret moral que dret d'explotació pel que fa a l'autoria Els drets morals no caduquen mai Hi ha excepcions docents pel que fa als drets d'explotació, però molt concretes
 • 19. Les excepcions docents, en l'àmbit digital, cal entendre-les en un entorn d'aula (també en un espai Moodle o Edmodo, però ja no a Google+, Facebook o Youtube i tampoc en una web o en un blog) En d'altres països, com a UK, les excepcions docents són més àmplies
 • 20. Les societats de gestió dels drets de propietat intel·lectual -d'autors titulars de drets: SGAE: autors literaris, dramàtics i musicals, a excepció d’obra impresa CEDRO: autors i editors d’obres impreses VEGAP: autors d’obres plàstiques, de creació gràfica, disseny i fotografia DAMA: autors/directors/realitzadors d'obres audiovisuals - d'artistes, intèrprets o executants (drets connexos): AISGE: d’actuacions fixades sobre un suport o sistema audiovisual AIE: de música, en general - de productors (drets connexos): AGEDI: fonogràfics EGEDA: d’obres i gravacions audiovisuals
 • 21. ISBN, ISSN, Dipòsit Legal... Els registres i els identificadors d'obres publicades no tenen res a veure amb els drets d'autor com a tals, sinó amb qüestions inherents a l'edició de les obres, a la seva catalogació i a la seva conservació patrimonial
 • 22. ISBN (International Standard Book Number) • té com a objectiu el seu ús com a identificador comercial en publicacions no periòdiques, independentment del seu format • és un sistema de numeració de llibres que permet identificar un títol i una edició determinada i que permet la normalització i coordinació a nivell internacional, a través del sistema de codi de barres • no és obligatori
 • 23. ISBN (International Standard Book Number) El número d'ISBN està format per 13 dígits i es divideix en 5 sèries separades per guions o espais: - un prefix de tres xifres -978/979- que identifica el producte llibre - l'identificador de país, àrea geogràfica o lingüística, que pot tenir d'1 a 5 dígits (estat espanyol: 84) - l'identificador de l'editorial, que pot tenir fins a 7 dígits. - l'identificador del títol (de l'edició i del format d'un títol) - el dígit de comprovació, que es calcula mitjançant un algoritme
 • 24. ISSN (International Standard Serial Number) • és un codi internacional d'identificació de publicacions periòdiques promogut per la UNESCO per tal d'identificar correctament les publicacions seriades • la Biblioteca Nacional és qui designa l'ISSN per a les publicacions seriades editades a l'estat, excepte a Catalunya, on ho fa la Biblioteca de Catalunya Presentat també en format codi de barres, les primeres xifres indiquen el tipus de publicació; les centrals, el codi concret d'aquella revista o diari; i, les finals, un dígit de control generat amb un algoritme.
 • 25. D'altres sistemes: - ISMN (International Standard Music Number) - ISAN (International Standard Audiovisual Number) - IBSN (Internet Blog Serial Number)
 • 26. El Dipòsit Legal és l’obligació tenen els editors/productors de donar a l’estat exemplars de les seves obres per tal de garantir l’accés a la producció bibliogràfica, discogràfica... a través de les biblioteques, arxius, filmoteques, fonoteques... El Dipòsit Legal de Catalunya és l'oficina receptora de tots els documents produïts a Catalunya amb finalitats de difusió, independentment del seu suport o condició venal Les obres dipositades reben un codi identificador format per la inicial de la província, el número d'ordre i any d’inscripció corresponent. (abans de la modificació legal promulgada l'any 2011, el Dipòsit Legal obligava els impressors)
 • 27. D'altra legislació estatalD'altra legislació estatal • Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge • Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, modificada per la Llei orgànica 15/2003, de 25 de novembre • Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal • Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal • Llei 23/2011, de 29 de juliol, de dipòsit legal
 • 28. Els drets i les llicències lliures Tots els drets reservats Domini públic Llicència lliure
 • 29. Les llicències lliures Copyleft -en contraposició a copyright- és qualsevol llicència que, utilitzant la legislació dels drets d'autor, cedeix lliurement els drets d'una obra per: - utilitzar-la sense cap limitació. - (re)distribuir-ne còpies - modificar-la (obres derivades). De manera més genèrica, s'entenen com a copyleft les llicències que cedeixen en obert drets patrimonials a partir de determinades condicions. Les diferents viquis, el programari lliure o les Creatives Commons participen del concepte copyflet, en diversa categorització.
 • 30. Les llicències lliures El món digital i la comunicació 2.0 han aportat l'ús cada cop més freqüent de la publicació a la xarxa de material en obert, a partir de les llicències lliures (en les quals la cessió de drets és universal). Les llicències lliures mantenen l'autoria moral, que cal continuar respectant -com cal fer-ho amb les condicions que l'autor es reserva. Les llicències lliures es poden aplicar a qualsevol mitjà o format.
 • 31. Les llicències Creative CommonsLes llicències Creative Commons
 • 33. • és una organització sense finalitat de lucre creada el 2001 i ubicada a la Universitat de Stanford (USA), que té la Universitat de Barcelona com a institució afiliada a l'Estat • no és una entitat de gestió de drets ni un registre o dipòsit d'obres
 • 34. • ofereix 6 llicències estàndard de cessió lliure de drets patrimonials: - gratuïtes - d'àmbit mundial - que permeten (segons el cas) la còpia o reproducció de l'obra, la seva distribució i la seva comunicació pública - amb l'obligació del reconeixement d'autoria i l'avís de llicència La tria de la llicència s'efectua mitjançant un procés de seleccióen la web. Hi ha una pàgina d'accés i selecció en català
 • 35. Els conceptes de la llicència Atribució (By): obliga a citar la font i l'autoria. No comercial (NC): obliga a no obtenir beneficis econòmics de l'ús dels continguts (el símbol varia en funció de la moneda de cada jurisdicció) Sense obra derivada (ND): obliga a no alterar l'obra. Compartir igual (SA): obliga a distribuir totes les obres derivades sota la mateixa llicència quel'original.
 • 37. Les 6 llicències CC Reconeixement (by): Es permet qualsevol explotació de l’obra, incloent-hi una finalitat comercial, així com la creació d’obres derivades, la distribució de les quals també està permesa sense cap restricció. Reconeixement–NoComercial (by-nc): Es permet la generació d’obres derivades sempre que no se’n faci un ús comercial. Tampoc es pot utilitzar l’obra original amb finalitats comercials. Reconeixement–NoComercial–CompartirIgual (by-nc-sa): No es permet un ús comercial de l’obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s’ha de fer amb una llicència igual a la que regula l’obra original. Reconeixement–NoComercial–SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l’obra original ni la generació d’obres derivades. Reconeixement–CompartirIgual (by-sa): Es permet l’ús comercial de l’obra i de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s’ha de fer amb una llicència igual a la que regula l’obra original. Reconeixement–SenseObraDerivada (by-nd): Es permet l’ús comercial de l’obra però no la generació d’obres derivades.
 • 38. Selecció de la llicència
 • 39. Especificació de la llicència
 • 41. <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/"><img alt="Llicència de Creative Commons" style="border-width:0" src="http://i.creativecommons.org/l/by-nc/4.0/88x31.png" /></a><br />Aquesta obra està subjecta a una llicència de <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/">Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons</a> Hi ha diverses maneres de referenciar que fem servir una llicència CC: © 2014, Autor, Institució, Subjecte a la llicència XXX de CC (amb referència sencera o sintetitzada) Obra digital: enllaç a la llicència / Obra física: ...llicència disponible a http://... També es pot incloure el Deed, icona... El codi / Com indicar-ho
 • 42. 2012, 2013, 2014 Josep Bargalló Valls Alguns drets reservats Aquesta presentació està subjecte a una llicència de Reconeixement- NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons, per la qual es permet la còpia, la distribució, la comunicació pública i la generació d'obres derivades sempre que se'n citi l'autor, no se'n faci un ús comercial i es mantingui l'avís de llicència Per a la seva realització s'ha utilitzat parcialment la presentació “Gestió dels drets de propietat intel·lectual dels recursos docents” ©2012 Ignasi Labastida i Juan (Oficina de difusió del coneixement, Universitat de Barcelona”), subjecte a una llicència de Reconeixement de Creative Commons
 • 43. On les podem fer servir? Les llicències Creative Commons les podem fer servir en: - les pàgines web - els blogs - les presentacions / power's - i també en el material que editem Hi ha propostes d'edició de llibres de text que, a més, ofereixen: - gratuïtat - contingut obert a la comunitat - llibertat de còpia - personalització - model basat en serveis - multiformat
 • 44. CC0: Creative Commons Public Domain Mark Creative Commons també permet etiquetar obres pròpies a través de la consideració d'obra de domini públic, és a dir, renunciant a qualsevol dret d'explotació i sense cap condicionant de reconeixement ni cap tipus de llicència
 • 45. Creada el 2000 i sotmesa al dret francès, manté el dret d'autoria i permet la lliure còpia, reproducció, modificació, distribució, interpretació i representació. Obtenció, ús i explicitació semblant a Creative Commons. No té documentació ni versió en català. La llicència Art Libre
 • 46. Amb aquestes llicències els autorsautors no perden els seus dretsdrets, però sí que els cedeixen amb unes condicions concretes que permeten el seu lliure úslliure ús per d'altres persones
 • 47. Repositoris de recursos docents lliures (en obert o copyleft)
 • 48. Docència en obert Open Course Ware i Massive Online Open Courses
 • 49. Massive Online Open Course  cMOOCs: construcció col.laborativa del coneixement; un esdeveniment basat en el connectivisme; idea de xarxa i connexió; tothom juga el mateix rol; tothom avalua els altres  xMOOCs: accés massiu i obert alconeixement; un curs basat en el model de transmissió de coneixements, amb elements col.laboratius; rol professor diferenciat; heteroavaluació amb elements de coavaluació
 • 51. Wikimedia Commons Creada, el 2004, conté més de 31 milions d'imatges (i també sons i audiovisuals) d'ús lliure, bé perquè són de domini públic, bé perquè tenen una llicència d'ús educatiu. Funciona amb llicència Creative Commons Creative Commons.
 • 52. NGA Images La National Gallery of Art (Washington, USA) té un fons gratuït de 25.000 imatges/obres d'art
 • 54. Bancs de música i sons cc
 • 56. Audiovisuals en obert BBC Creative Archive Licence No commercial use Share alike Give credit No endorsement Uk Only
 • 57. archive.org Més de 5.000 pel·lícules, documentals i trailers en obert, de descàrrega lliure
 • 58. Reconeixement de l'autoria i de les fonts També en els materials digitals que creem per a l'ús docent, cal fer constar sempre les citacions documentals pertinents, així com donar les referències de les imatges que fem servir @ 2011 Joan Miro Art http://joanmiro.com/
 • 59. Les llicències de programari lliure GNU Operting System Iniciat el 1983, és el copyleft de programari més usual. El Moodle, per exemple, funciona amb llicència NGU. Hi ha versió en català amb diversitat de llicències
 • 60. Les empreses de gestió de drets digitals Hi ha empreses dedicades a la gestió de drets digitals (en la modalitat que es triï) i a la persecució de plagis, com ara Digital Media Rights, que ofereix serveis gratuïts i, a partir de cert volum de gestió, de pagament (tant per a professionals com per a professorat i alumnes)
 • 62. Ley de Propiedad Intelectual Protocol d'autoria de material docent 2.0 (Departament d'Ensenyament) Propietat intel·lectual i drets d'autoria (Departament d'Ensenyament) El Copyright a internet Digital Media Rights Les societats de gestió dels drets d'autoria i propietat Programari lliure Categories de programari lliure i no lliure Creative Commons Manual d'ús de CC Art Libre Wikimedia Commons 22 webs d'imatges lliures NGA images BBC Creative Archive Licence Bancs de músiques i sons
 • 63. Bvisió (recursos audiovisuals lliures) Música en obert Cinema en obert UNESCO Guia de recursos educatius en obert (OER) MIT Open Courseware MOOC (Massive Online Open Course) MOOC Universitat Jaume I xarxa MOOC ARC xtec (Aplicació de Recursos al Currículum) MDX (materials docents en xarxa) UNIVERSIA (materials docents lliures) Repositoris acadèmics (CRAI URV) MÉS RECURSOS EDUCATIUS Excepcions docents a UK i repositoris específics Dipòsit legal Llicències GNU
 • 64. D'altres presentacions Les xarxes socials a l'escola aquí Drets d'autor i accés obert en l'entorn acadèmic aquí
 • 65. Podeu descarregar aquestaPodeu descarregar aquesta i les altres presentacions ai les altres presentacions a slideshare http://www.slideshare.net/JosepBargallo http://josepbargallo.wordpress.com/ http://en.gravatar.com/josepbargallo http://www.linkedin.com/pub/josep-bargalló-valls/44/8b7/1b2 http://www.edmodo.com/josepbargallo https://twitter.com/JosepBargallo https://www.facebook.com/josep.bargallo https://plus.google.com/u/0/+JosepBargallóValls/posts http://pinterest.com/josepbargallo/
 • 66. 2012, 2013, 2014, 2016 Josep Bargalló Valls Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons © 2011 Joan Miro Art, per la il·lustració