Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Drets d'autor i propietat intel·lectual en entorns digitals

1,125 views

Published on

htpp://atic2.cat

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Drets d'autor i propietat intel·lectual en entorns digitals

 1. 1. Drets d'autor i propietat intel·lectual en entorns digitals Jaume Llambrich Brull <ul><li>Nits a l’àtic · TIC un cop al mes </li></ul><ul><li>15 de maig · Ebre Sud Lan Party </li></ul>
 2. 2. Què és? <ul><li>Distinció entre drets d’autor i altres propietats intel·lectuals (patents, marques, propietat industrial, etc.) </li></ul><ul><li>Característiques: </li></ul><ul><ul><li>1. Objecte de protecció (creació vs invenció) </li></ul></ul><ul><ul><li>2. Inexistència de formalitats (ni registre ni © ) </li></ul></ul><ul><ul><li>3. Termini de protecció llarg </li></ul></ul>
 3. 3. Història <ul><li>Europa (s. XV): privilegis d’impressió </li></ul><ul><li>Anglaterra (1710): Estatut de la Reina Anna </li></ul><ul><li>EUA (1787): Constitució </li></ul><ul><li>França (1791 i 1793): Decrets durant la Revolució </li></ul><ul><li>Diferència «d’escoles» </li></ul><ul><li>Copyright: monopoli per a incentivar la creació </li></ul><ul><li>Droi d’auteur: és un dret natural («just», el benefici social no és tan important) </li></ul>
 4. 4. Història <ul><li>Àmbit internacional </li></ul><ul><li>1886: Conveni de Berna </li></ul><ul><li>1961: Conveni de Roma </li></ul><ul><ul><li>- de protecció artistes i executants. Hi ha una directiva de la UE amplia el termini de protecció d’enregistraments de 45 a 95 anys </li></ul></ul><ul><li>1996: Tractats d’internet de l’OMPI </li></ul><ul><ul><li>- programes d’ordinador </li></ul></ul><ul><ul><li>- drets de reproducció </li></ul></ul><ul><ul><li>- drets de distribució i comunicació publica </li></ul></ul><ul><ul><li>- mesures tecnològiques de protecció i de gestió de drets </li></ul></ul>
 5. 5. Què és una obra? <ul><li>Article 10.1 Són objecte de propietat intel·lectual totes les creacions originals literàries, artístiques o científiques expressades per qualsevol mitjà o suport , tangible o intangible, conegut actualment o que s’inventi en el futur, entre les quals s’inclouen: </li></ul><ul><ul><li>a) Els llibres, els fullets, els impresos, els epistolaris, els escrits, els discursos i les al·locucions, les conferències, els informes forenses, les explicacions de càtedra i qualsevol altra obra de la mateixa naturalesa. </li></ul></ul><ul><ul><li>b) Les composicions musicals, amb lletra o sense. </li></ul></ul>
 6. 6. Què és una obra? <ul><ul><li>c) Les obres dramàtiques i dramaticomusicals, les coreografies, les pantomimes i, en general, les obres teatrals. </li></ul></ul><ul><ul><li>d) Les obres cinematogràfiques i qualsevol altra obra audiovisual. </li></ul></ul><ul><ul><li>e) Les escultures i les obres de pintura, dibuix, gravat, litografia i les historietes gràfiques, els tebeos o els còmics, i també els seus assajos o esbossos i les altres obres plàstiques, tant si són aplicades com si no. </li></ul></ul><ul><ul><li>f) Els projectes, els plans, les maquetes i els dissenys d’obres arquitectòniques i d’enginyeria. </li></ul></ul><ul><ul><li>g) Els gràfics, els mapes i els dissenys relatius a la topografia, la geografia i, en general, a la ciència. </li></ul></ul><ul><ul><li>h) Les obres fotogràfiques i les expressades per un procediment anàleg a la fotografia. </li></ul></ul><ul><ul><li>i) Els programes d’ordinador. </li></ul></ul>
 7. 7. Què és una obra? <ul><li>Llista no exhaustiva </li></ul><ul><li>Només es protegeix l’expressió original </li></ul><ul><ul><li>ni idees ni conceptes </li></ul></ul><ul><li>Original: </li></ul><ul><ul><li>Nivell d’originalitat mínim </li></ul></ul><ul><ul><li>No importa el mèrit o el valor de l’obra </li></ul></ul><ul><ul><li>Fixades en suport tangible o no </li></ul></ul><ul><li>Protecció automàtica </li></ul><ul><ul><li>Ar t. 1: La propietat intel·lectual d’una obra literària, artística o científica correspon a l’autor pel sol fet de la seva creació. </li></ul></ul>
 8. 8. Autor i titular del dret <ul><li>Individual (art. 5.1) o col·lectiu (art. 8) </li></ul><ul><li>Programes d’ordinador (art. 97) </li></ul><ul><ul><li>persona o entitat jurídica </li></ul></ul><ul><li>Obres creades en virtut d’una relació laboral (art. 51.2) </li></ul><ul><ul><li>l’autor és l’empresa </li></ul></ul>
 9. 9. Drets (1. Morals) <ul><li>Drets morals (art. 14-16 TRLPI) </li></ul><ul><ul><li>Atribució (reconeixement de l’autoria; anònim/pseudònim) </li></ul></ul><ul><ul><li>Integritat (perjudici honor o reputació de l’autor) </li></ul></ul><ul><ul><li>Divulgació </li></ul></ul><ul><ul><li>Retirar l’obra del comerç (penediment) </li></ul></ul><ul><ul><li>Accedir a l’exemplar únic de l’obra (per exercir drets; p. ex. pintures) </li></ul></ul>
 10. 10. Drets (2. Patrimonials) <ul><li>Drets d’explotació </li></ul><ul><ul><li>de reproducció (art. 18) </li></ul></ul><ul><ul><li>de distribució (art. 19) </li></ul></ul><ul><ul><li>de comunicació pública: ràdio, concerts, internet... (art.20). Concepte de ‘públic’: àmbit domèstic exclòs </li></ul></ul><ul><ul><li>De transformació (art. 21) </li></ul></ul>
 11. 11. Drets (2. Patrimonials) <ul><li>Altres drets </li></ul><ul><ul><li>de participació (droit de suite) (art. 24) </li></ul></ul><ul><ul><li>de compensació per còpia privada (art. 25) </li></ul></ul><ul><ul><li>de remuneració per lloguer </li></ul></ul><ul><ul><li>de participació en els ingressos de les taquilles </li></ul></ul><ul><ul><li>De remuneració per prèstec públic (art. 37.2) </li></ul></ul>
 12. 12. Termini de protecció <ul><li>Espanya </li></ul><ul><ul><li>Llei de 1879: 80 anys p.m.a. </li></ul></ul><ul><ul><li>Llei de 1987: 69 anys p.m.a. </li></ul></ul><ul><ul><li>Directiva UE de 1993: 70 p.m.a. </li></ul></ul><ul><li>Conveni de Berna: 50 anys p.m.a. </li></ul><ul><li>Quan acaba el termini les obres passen a ser de domini públic. </li></ul>
 13. 13. Excepcions <ul><li>Dret a la informació </li></ul><ul><ul><li>treballs d’investigació (art. 33) i informatius (art. 35.1) </li></ul></ul><ul><li>Llibertat d’expressió </li></ul><ul><ul><li>paròdia (art. 39) i dret de cita (art. 32) </li></ul></ul><ul><li>Docència i investigació </li></ul><ul><ul><li>dret de cita (art. 32), BBDD (art. 34.2b), reproduccions per museus i biblioteques (art. 37.1) </li></ul></ul><ul><li>Accès a la cultura </li></ul><ul><ul><li>dret de prèstec (art. 37.2) </li></ul></ul><ul><li>Dret a còpia privada (art. 31) </li></ul>
 14. 14. Regles per tal de protegir l’autor <ul><li>Els drets morals són irrenunciables i intransmissibles (art. 14) </li></ul><ul><li>Principi d’interpretació restrictiva dels contractes (art. 43.1) </li></ul>
 15. 15. El ‘repte digital’ <ul><li>La història dels drets d’autor és el resultat de l’evolució tecnològica. </li></ul><ul><li>Llei 23/2006 </li></ul><ul><ul><li>- Els conceptes de ‘reproducció’, ‘distribució’ i ‘comunicació al públic’ s’adapten al món digital </li></ul></ul><ul><ul><li>- S’inclouen mesures tecnològiques per controlar l’accès i impedir la còpia i es parla de sistemes de gestió de drets </li></ul></ul><ul><ul><li>- S’inclou una compensació per còpia privada per a suports digitals (Ordre PRE/1743/2008) </li></ul></ul>
 16. 16. Peer to peer: infracció o delicte? <ul><li>Art. 270 del Codi Penal </li></ul><ul><ul><li>Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o de multa de seis a veinticuatro meses quien, con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios. </li></ul></ul>
 17. 17. Peer to peer: infracció o delicte? <ul><li>Art. 31.2 TRLPI </li></ul><ul><ul><li>No necessita autorització de l’autor la reproducció, en qualsevol suport, d’obres ja divulgades quan la porti a terme una persona física per al seu ús privat a partir d’obres a les quals hagi accedit legalment i la còpia obtinguda no sigui objecte d’una utilització col·lectiva ni lucrativa, sense perjudici de la compensació equitativa que preveu l’article 25, que ha de tenir en compte si s’apliquen a aquestes obres les mesures a les quals es refereix l’article 161. </li></ul></ul>
 18. 18. Peer to peer: infracció o delicte? <ul><li>Circular 1/2006, 5 de mayo de 2006, sobre los delitos contra la propiedad intelectual e industrial tras la reforma de la Ley Orgánica 15/2003 </li></ul><ul><ul><li>[...] el elemento subjetivo del ánimo de lucro exigido por el tipo penal no puede tener una interpretación amplia o extensiva, sino que debe ser interpretado en el sentido estricto de lucro comercial , [...] </li></ul></ul><ul><ul><li>No és delicte, sí infracció. </li></ul></ul>
 19. 19. Un altre ús dels drets d’autor és possible <ul><li>Llicències Creative Commons </li></ul><ul><ul><li>http://creativecommons.org/ </li></ul></ul><ul><ul><li>Llicències de drets d’explotació de l’autor </li></ul></ul><ul><ul><li>Caràcter gratuït, perpetu i global </li></ul></ul><ul><ul><li>Possible invalidesa d’alguna clàusula segons el TRLPI («qualsevol modalitat d’explotació», «per sempre»...) </li></ul></ul><ul><ul><li>Possibles defectes contractuyals (falta de signatura?) </li></ul></ul><ul><ul><li>Possibles problemes amb entitats de gestió (que exigeixen exclusivitat) </li></ul></ul><ul><ul><li>Problemes per identificar i perseguir infraccions </li></ul></ul>
 20. 20. Un altre ús dels drets d’autor és possible <ul><li>Llicència Pública General (GPL) </li></ul><ul><ul><li>http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html </li></ul></ul><ul><ul><li>creada per la Free Software Foundation a la meitat dels anys 80 està orientada principalment a protegir la lliure distribució, modificació y ús del programari </li></ul></ul><ul><ul><li>Actualment van per la versió 3.0. Alguns punts interessants de la versió: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Es facilita la seua adaptació a més països </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Es prohibeixen els sistemes de DRM </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>S’inclouen clàusules que defensen a la comunitat de programari lliure de l’ús indegut de patents de programari. </li></ul></ul></ul>
 21. 21. Drets d'autor i propietat intel·lectual en entorns digitals Jaume Llambrich Brull <ul><li>Nits a l’àtic · TIC un cop al mes </li></ul><ul><li>15 de maig · Ebre Sud Lan Party </li></ul>

×