Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La Propietat intel·lectual

1,173 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La Propietat intel·lectual

 1. 1. La propietat intel·lectual<br />Sant Cugat del Vallès, Juny 2009<br />
 2. 2. Sumari<br />
 3. 3. Servei de Propietat Intel·lectual (SEPI)<br />Servei ofert per les biblioteques de la UPC amb la missió d’orientar la comunitat universitària en:<br />Els principis bàsics dels drets d’autor.<br />L’ús de la informació adquirida per la biblioteca sota llicències comercials.<br />A cada biblioteca hi ha una persona per respondre a aquest servei.<br />Quan es plantegen qüestions més complexes, cal comptar amb el Servei d’Assessoria Jurídica de la Universitat.<br />
 4. 4. Llei de propietat intel·lectual <br /><ul><li>Llei 1/1996, de 12 d’abril, de propietat intel·lectual.
 5. 5. Llei 23/2006, de 7 de juliol, per la qual es modifica el text refós de la llei de propietat intel·lectual.</li></li></ul><li>Obres i autors<br />Quines obres tenen propietat intel·lectual?<br />Totes les creacions literàries, artístiques o científiques expressades en qualsevol suport.<br />Entre d’altres...<br />Programes d’ordinador<br />Llibres<br />Mapes i plànols<br />Fotografies<br />Projectes, plànols, maquetes<br />Films<br />Obres d’art<br />
 6. 6. Obres i autors<br />Persona natural que crea una obra literària, artística o científica.<br />AUTOR<br />MORAL: dret a ser reconegut com autor de la seva obra.<br />DRETS<br />EXPLOTACIÓ: dret a autoritzar, o no, l’ús de la seva obra.<br />©<br />
 7. 7. Obres i autors &gt; drets morals<br />Els drets morals no caduquen mai <br />Decidir si la seva obra pot ser divulgada<br />Decidir si la seva obra pot ser divulgada.<br />Exigir el reconeixement de la seva autoria.<br />Exigir el reconeixement de la seva autoria<br />Exigir el respecte a la integritat de l’obra<br />Exigir el respecte a la integritat de l’obra.<br />
 8. 8. Obres i autors&gt; drets morals<br />Com protegir-los? <br />Registre de la propietat intel·lectual?<br />ISBN?<br />Dipòsit legal?<br />
 9. 9. Obres i autors&gt; drets morals<br />Com protegir-los? <br /><ul><li>Organisme encarregat de registrar l'autoria de les obres que se li presenten.
 10. 10. La inscripció és voluntària.</li></ul>Registre de la propietat intel·lectual<br />La LPI atorga la protecció a l&apos;autor creador amb independència de si l&apos;obra està o no registrada.<br />
 11. 11. Obres i autors&gt; drets morals<br />Com protegir-los? <br /><ul><li>Número d'identificació únic per a llibres destinats al circuit comercial.</li></ul>ISBN<br /><ul><li>No requereixen, doncs, d'ISBN les tesis doctorals, les actes de congressos, els materials docents, etc. si no han estat editats amb l'objectiu de ser destinats a la venda.
 12. 12. Cal no confondre l'ISBN amb un indicador de qualitat o excel·lència científica.</li></li></ul><li>Obres i autors&gt; drets morals<br />Com protegir-los? <br /><ul><li>Obligació dels editors de dipositar exemplars de tota obra publicada per tal de poder recollir i preservar el conjunt de la producció editada.
 13. 13. Són objecte de dipòsit legal: llibres, revistes, cartells, mapes i altres publicacions impreses o electròniques.</li></ul>Dipòsit legal<br />El SEPI tramita el DL de les obres dipositades a UPCommons.<br />
 14. 14. Drets d’explotació<br />Els autors tenen drets exclusius d’explotació de la seva obra.<br />Poden cedir aquests drets a terceres persones (p.ex. a les editorials).<br />La cessió pot ser total o parcial, en exclusiva o no.<br />
 15. 15. Drets d’explotació<br />Els drets d’explotació no són perpetus:<br />Obres literàries, científiques i artístiques  70 anys a la mort de l’autor.<br />Programes d’ordinador  70 anys a comptar des de l’u de gener posterior a la seva edició.<br />Artistes intèrprets, audiovisuals, fonogrames  50 anys a comptar des de l’u de gener posterior a la seva edició.<br />Meres fotografies  25 anys a comptar des de l’u de gener posterior a la seva edició.<br />Edicions d’obres de domini públic  25 anys a comptar des de l’u de gener posterior a la seva edició.<br />Un cop transcorregut aquest període, les obres passen a domini públic.<br />
 16. 16. Drets d’explotació<br />Reproducció<br />Distribució<br />Comunicació pública<br />Transformació<br />
 17. 17. Drets d’explotació<br />Reproducció<br />Distribució<br /><ul><li>Obtenció de còpies de tota o d’una part de l’obra.
 18. 18. És reproducció:
 19. 19. Fotocopiar
 20. 20. Escanejar
 21. 21. Fotografiar </li></ul>Comunicació pública<br />Transformació<br />
 22. 22. Drets d’explotació<br />Reproducció<br />Distribució<br />Reproducció<br />Distribució<br /><ul><li>Posar a disposició del públic l’obra original i/o les còpies.
 23. 23. És un acte de distribució:
 24. 24. La venda
 25. 25. El lloguer
 26. 26. El préstec</li></ul>Comunicació pública<br />Comunicació pública<br />Transformació<br />
 27. 27. Drets d’explotació<br />Reproducció<br />Distribució<br /><ul><li>Modificar una obra:
 28. 28. Les adaptacions
 29. 29. Les traduccions
 30. 30. Els retocs d’imatges
 31. 31. etc.</li></ul>Comunicació pública<br />Transformació<br />
 32. 32. Drets d’explotació<br />Reproducció<br />Distribució<br /><ul><li>Posar una obra a disposició d’un col·lectiu sense que prèviament en tingui un exemplar.
 33. 33. És comunicació pública:
 34. 34. Projectar un film en una classe.
 35. 35. Allotjar un document a la web.</li></ul>Comunicació pública<br />Transformació<br />
 36. 36. Drets d’explotació<br />Exemplar físic<br />Exemplar electrònic<br />Posar a disposició del públic una obra<br />Distribució<br />Comunicació pública<br />
 37. 37. Drets d’explotació &gt; excepcions<br />Dret de cita<br />Activitats educatives<br />Utilització i reproducció íntegra d’obres<br />
 38. 38. Drets d’explotació &gt; excepcions<br />Utilització i reproducció íntegra d’obres<br />Dret de cita<br />Activitats educatives<br /><ul><li>Disposicions legals o reglamentàries.
 39. 39. Resolucions dels òrgans judicials.
 40. 40. Els actes, acords, deliberacions i dictàmens dels organismes públic.
 41. 41. Les dades “en brut” (dades demogràfiques, meteorològiques, etc.).
 42. 42. Obres que es troben en domini públic.</li></li></ul><li>Drets d’explotació &gt; excepcions<br />Utilització i reproducció íntegra d’obres<br />Dret de cita<br />Activitats educatives<br />Condicions:<br /><ul><li>Que es tracti d’obres divulgades.
 43. 43. Que s’indiqui la font i l’autor.
 44. 44. Que s’utilitzi per a fins docents o de recerca.
 45. 45. Que la incorporació del fragment s’efectuï a títol de cita o per a la seva anàlisi o comentari.
 46. 46. Que el fragment citat guardi una proporció justificada per a la finalitat perseguida.</li></ul>Font: Wikimedia Commons<br />
 47. 47. Drets d’explotació &gt; excepcions<br />Utilització i reproducció íntegra d’obres<br />Dret de cita<br />Activitats educatives<br /> En el marc de l’aula física, es pot utilitzar qualsevol fragment o il·lustració sense incloure’l en una obra nova.<br /><ul><li>Excepcions = Llibres de text i manuals universitaris.
 48. 48. Condicions = Les mateixes que per al dret de cita.</li></li></ul><li>Drets d’explotació &gt; excepcions<br /> … i si no és possible acollir-se a les excepcions, podem…<br />
 49. 49. Entorn digital<br />PI: els àmbits d’actuació són els territoris estatals<br />
 50. 50. Entorn digital<br />En l’entorn digital es mantenen tots els drets reservats als autors.<br />
 51. 51. Entorn digital<br />Plagi en l’entorn digital:<br />Copiar és més fàcil<br />Detectar-ho, també<br />
 52. 52. Entorn digital<br />Llicències d’ús<br />= <br />Contractes privats que se signen entre el propietari dels drets d’explotació i la persona que vol utilitzar l’obra.<br />P.e. ScienceDirect, Taylor &Francis, etc.<br />Llicències subscripcions UPC: http://bibliotecnica.upc.es/sepi/llicencies/taula%20llicencies.htm<br />
 53. 53. Open Access <br />Inconvenients de la publicació tradicional<br />Per als autors:<br />Cessió dels seus drets als editors.<br />Terminis de publicació molt llargs (procés de revisió per parells).<br />Per publicar en algunes revistes cal fer un pagament previ.<br />Els autors novells ho tenen més difícil.<br />Les institucions poden arribar a pagar tres cops per allò que és seu:<br />Els sous dels investigadors i els equipaments necessaris.<br />Per publicar els resultats de les recerques.<br />Les subscripcions a les revistes on s’han publicat les investigacions.<br />
 54. 54. Open Access<br />Moviment creat als anys 90. <br />Promou l’accés gratuït de la literatura creada pels acadèmics.<br />L’accés obert pretén: <br />Compartir el coneixement entre països rics i pobres.<br />∆ la disseminació dels resultats.<br />Accelerar la investigació.<br />Millorar l’educació superior.<br />
 55. 55. Open Access<br />COPYRIGHT<br />“Tots els drets reservats”<br />=<br />No podem utilitzar l’obra “lliurement” sense demanar permís. <br />
 56. 56. Open Access<br />COPYLEFT<br />“Alguns drets reservats”<br />=<br />Podem realitzar alguns actes reservats si complim una sèrie de condicions.<br />
 57. 57. Creative Commons<br />“Creative Commons” és una de les llicències copyleft.<br />
 58. 58. Creative Commons<br />“Creative Commons” és una de les llicències copyleft.<br />Reconeixement (Attribution)<br />=<br />El material creat per un autor pot ser reproduït, distribuït o comunicat sempre que es reconegui la seva autoria.<br />
 59. 59. Creative Commons<br />“Creative Commons” és una de les llicències copyleft.<br />No Comercial (Non commercial)<br />=<br />El material pot ser reproduït, distribuït i comunicat públicament sempre que el seu ús no sigui comercial.<br />
 60. 60. Creative Commons<br />“Creative Commons” és una de les llicències copyleft.<br />Sense obres derivades (No Derivate Works)<br />=<br />El material pot ser reproduït, distribuït i comunicat públicament, però no es pot utilitzar per generar una obra derivada.<br />
 61. 61. Creative Commons<br />“Creative Commons” és una de les llicències copyleft.<br />Compartir Igual (Share alike)<br />=<br />El material pot ser utilitzat per generar una obra derivada, sempre que aquesta quedi subjecta a la mateixa llicència que el material original.<br />
 62. 62. UPCommons<br />Preus prohibitius de les editorials.<br />Les universitats creen els seus propis dipòsits institucionals.<br />Usos restrictius de les lleis de la Propietat Intel·lectual.<br />
 63. 63. UPCommons<br />El portal UPCommons està dissenyat com un portal de recollida d’informació que dóna accés als diversos dipòsits oberts de la UPC.<br />E-prints<br />TDX<br />Videoteca<br />Arxiu gràfic<br />Treballs acadèmics<br />Materials visuals<br />Revistes i congressos<br />Materials docents<br />La Farga<br />
 64. 64. UPCommons<br />OBJECTIU: Oferir a la comunitat universitària de la UPC una eina electrònica per publicar els seus treballs acadèmics, en accés obert i en text complet a Internet.<br />Incrementar l’impacte, la valoració i el reconeixement de la producció científica.<br />Promocionar la visibilitat de la Universitat.<br />Gestionar, organitzar i preservar la documentació.<br />Garantir l’accés perpetu.<br />
 65. 65. UPCommons &gt; evolució<br />Font: Badia, Ester; Prats, Jordi; Prieto, Toni. “Les metadades als dipòsits digitals de la Universitat Politècnica de Catalunya” A: Dipòsits digitals i metadades, Biblioteca de Catalunya, 16 de setembre de 2008 [em línia]. Barcelona, 2008, [consulta: 4 juny 2009]. Disponible a: http://hdl.handle.net/2117/2248<br />
 66. 66. UPCommons &gt; requisits<br />No incloure materials aliens sense permís<br />Ser autor del material<br />Citar el material no propi<br />Full de cessió de drets signat per l’autor<br />Consultar si l’editor ho permet<br />Sherpa-Romeo<br />Dulcinea<br />
 67. 67. UPCommons &gt; avantatges<br />Qualitat<br />Estàndards d&apos;interoperabilitat de les metadades.<br />Descripció dels recursos amb vocabularis especialitzats.<br /> Més visibilitat.<br />Metadades Dublin Core<br />Un bibliotecari:<br />Revisa les metadades mínimes del “submitter”.<br />Introdueix altres metadades completes per millorar la descripció i recuperació dels objectes.<br />Comprova la correcció dels fitxers dipositats.<br />
 68. 68. UPCommons &gt; avantatges<br />Accés perpetu<br /> El sistema Handle es va crear per atribuir URL persistents generades per identificar documents digitals.<br />Handle<br />Accés obert<br />Llicències Creative Commons<br /> Els autors que volen oferir els seus documents en accés obert poden atorgar una de les llicències CC.<br />
 69. 69. UPCommons &gt; avantatges<br />Integració amb altres sistemes<br />Campus digital<br />Fènix<br />Sistemes d’informació UPC<br />Scirus<br />Google Scholar<br />OAIster<br />Scientific Commons<br />Citeseer <br />Recercat<br />RACO<br />TDX<br />CBUC/CESCA<br />UPCommons<br />Recolecta<br />REBIUN/FECyT<br />
 70. 70. UPCommons &gt; avantatges<br />Sanz Esquide, José Ángel; Merino, José Luis. El Arte de José Ramón Anda. [Bilbao] : Fundación Bilbao Bizkaia Kutxa, BBK, DL 2006.<br />Préstecs des de juliol 2008: 4<br />Visibilitat<br />Impacte<br />
 71. 71. UPCommons &gt; avantatges<br />Visibilitat<br />Impacte<br />Font: http://repositories.webometrics.info/top300_rep_inst_es.asp<br />
 72. 72. Recapitulació<br />Un autor té el dret moral que se li reconegui la seva autoria.<br />Els drets d’explotació tenen data de caducitat.<br />Com a docents i investigadors, podem acollir-nos al dret de cita.<br />En l’entorn digital també cal complir amb la llei.<br />Les llicències CC permeten més usos, sempre que complim amb una sèrie de condicions.<br />UPCommons permet incrementar la visibilitat de la producció UPC.<br />
 73. 73. Bibliografia<br />Badia, Ester; Prats, Jordi; Prieto, Toni. “Les metadades als dipòsits digitals de la Universitat Politècnica de Catalunya” A: Dipòsits digitals i metadades, Biblioteca de Catalunya, 16 de setembre de 2008 [en línia]. Barcelona, 2008, [consulta: 4 juny 2009]. Disponible a: http://hdl.handle.net/2117/2248<br />Cap a una nova comunicació científica [en línia]. Barcelona: Universitat Politècnica de Barcelona. Servei de Biblioteques i Documentació, [consulta: 4 juny 2009]. Disponible a: http://bibliotecnica.upc.edu/e-portals/comunicacio_cientifica/irrupcio.htm<br />Martínez, Dídac. “El projecte de dipòsit institucional UPCommons: accés obert al coneixement de la UPC”. BiD [en línia], 2008, juny, núm. 20. [Consulta: 4 juny 2009]. Disponible a: http://www2.ub.edu/bid/consulta_articulos.php?fichero=20marti1.htm<br />
 74. 74. Recursos<br />Servei de Propietat Intel·lectual. http://bibliotecnica.upc.edu/sepi/<br />Legislació bàsica. http://bibliotecnica.upc.edu/sepi/legislacio.asp<br />Llicències d’ús de recursos contractats pel SBD. http://bibliotecnica.upc.es/sepi/llicencies/taula%20llicencies.htm<br />Recursos en accés obert. http://delicious.com/Betsav/accés.obert<br />

×