Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Incendis forestals

816 views

Published on

Treball realitzat per Eduardo Marí de 1r de batxillerat

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Incendis forestals

 1. 1. Incendis forestals 1
 2. 2. INDEX:1 Introdució2.Definició2.1 Tipus d’incendis.3.Causes4.Fases del incendi5.Prevenció6.Accions per la extinció 17Accions per la extinció 28.Accions per la extinció 38.Els Incenis a les Illes Balears9.Treballs10.Conclusions 2
 3. 3. Introducció• L’objectiu es saber que es un incendi forestal , les causes del incendi i com es pot apagar, i, a més, com es fa cada cosa. 3
 4. 4. Definició Un incendi forestal és el foc que sestén sense control en terreny forestal i afectant combustibles vegetals. També pot definir-se com: el foc que sexpandeix sense control sobre espècies arbòries, arbustives, de matoll o herbàcies. 4
 5. 5. Tipus dincendis Foc de sòl o subsòl: El foc es propaga per la matèria orgànica en descomposició i les arrels. Gairebé sempre es cremen poc a poc i en combustió incandescent en no disposar de suficient oxigen. Foc de superfície: Lincendi es propaga pel combustible que trobem sobre el sòl, inclou la fullaraca, herbes, arbustos i fusta caiguda però no immersa en la fullaraca en descomposició. Foc de copes:-Antorcheo: Pas de foc de superfície a foc de copes, però només de forma puntual en alguns peus.- Copes passiu: És el foc que avança per les copes dels arbres acoblat i dependent dun foc de superfície, si sextingeix aquest satura el de copes.-Copes actiu: És el foc que avança per les corones dels arbres independentment de la superfície. Només es pot atacar de forma indirecta i sol necessitar un vent més gran de 30 km / hi proximitat de copes (alta densitat aparent de copes i llargues copes). 5
 6. 6. CausesEl calor solar sol provocar la deshidratació en les plantes, que recuperen l’aigua perduda del substrat.Quan la humitat del terren descendeix a un nivell inferior al 30% les plantes són incapaces d’obtenir, aigua del sòl, amb el que es van assecat a poc a poc.Aquest procés provoca l’emissió a l’atmosfera d’etilè, un compost químic present en la vegetació i altament combustible. Té lloc llavors un doble fenomen: tant les plantes com l’aire que les envolta es tornen fàcilment inflamables, amb l’existència de períodes d’altes temperatures i vents forts o moderats, la possibilitat que una simple espurna provoqui un incendi es tornen significativa.La gran magoria dels casos no són causes naturals, sinó l’acció humana, ja sigui de manera itencionada o no.La reproducció d’un incendi anterior que no va arribar a extingir- se del tot i s’estén a una nova zona. 6
 7. 7. Fases del incendi-Iniciació: és el començament de lincendi produït per causes naturals o majoritàriament per lacció de lhome.-Propagació: és lextensió de lincendi per la vegetació propera.-Extinció: és la finalització de lincendi per causes naturals (pluja o falta de vegetació) o per acció humana (labors dextinció). La propagació del foc dependrà de les condicions atmosfèriques, de la topografia del lloc en el qual es produeixi i de la vegetació present en el mateix. Normalment socasionen en climes secs, com el mediterrani, on la vegetació sofreix estrès hídric i a més algunes espècies vegetals com els pins contenen resines que ajuden al fet que lincendi es propagui millor i sigui més virulent. Així mateix generalment també posseeixen mecanismes dadaptació al foc com per exemple les pinyes serotinas. 7
 8. 8. PrevencióBàsicament la prevenció consisteix a gestionar el riscdincendi que calç determinar a partir de duesperspectives complementàries: el coneixement del riscderivat dels característiques pròpies de cadascuna delszones dun territori (que permetra fer un planejament denecessitats dequipament) i el coneixement delscondicions meteorològiques que afavoriran en un momentdonat linici dun foc forestal.Els mesuris habituals que és prenen són els daclarir enalgunes zones la massa forestal, lestabliment de zonessense vegetació sota els línies elèctriques, els tallafocs ,els conreus verds a lestiu (trepadella, cànem, vinya etc.)el desbrossat, lacció de pastura controlada i lestablimentde vies daccès. Amb aquestes mesuris és descompactala massa de combustible i sinterromp la seva continuïtat. 8
 9. 9. Accions per la extició 1Per a lextinció dun incendi es tractés de trencar el triangle del foc eliminantalgun dels components que intervenen en la combustió, leliminació dalgundells provocarà lextinció.Eliminació de el calor:Es busca suspendre la reacció exotèrmica retardant lemissió de gasosinflamables, això saconsegueix aplicant una sèrie de productes retardantssobre el combustible.El retardant més comú és laigua que sutilitza de dues maneres:Llançant-la bruscament sobre el foc.Llançant-la sobre combustible que no ha cremat per augmentar el contingutdhumitat.Lús daquest procediment depèn de la disponibilitat de laigua que sol serescassa a les muntanyes. 9
 10. 10. Accions per la extició 2• Eliminació del comburant (sufocació):• La seva eliminació total és impossible encara que es realitza a molt petita escala mitjançant dos procediments:• Recobrint el combustible: llançant terra amb pala, ús dextintors, etc.• Copejant el combustible: batefocs, branques, etc.• 10
 11. 11. Accions per la extició 3• Brigadistes :• Ús de línies de defensa, i sobre aquestes es poden fer contrafoc o crema deixample.• Nivells de gravetat:• Nivell 0: Pot controlar-se amb els mitjans immediats i no hi ha perill per a béns ni persones.• Nivell 1: Es necessiten més de 12 hores per poder ser controlats, perillen masses forestals de més de 30 ha o impacte ambiental passatger o permanent.• Nivell 2: Situacions greus de risc de persones i béns, corts en carreteres, ferrocarrils, línies elèctriques o *simultanieidad dincendis de nivell 1. 11• Nivell 3: Situacions demergència declarades dinterès nacional.
 12. 12. Accions per la extició 3• Contrafocs: En grans incendis de vegades és la mesura més efectiva, consisteix en cremar controladament una superfície per a que quan hi passi el foc aquest es pari en no trobar combustible.• Equips de terra: es componen de voluntaris (ADF i altres voluntaris a Catalunya) i professionals bombers, (al País Valencià:Brigades dEmergència, bombers professionals i voluntaris) tots aquests veuen dificultada la seva actuació per la dificultat daccés a determinats punts del bosc i la manca daigua. De vegades els petits focs es poden apagar amb branques• .• Equip aeri: el composen avions i helicòpters, en grans focs la seva acció malgrat que sigui espectacular de vegades no és gaire efectiva. 12
 13. 13. Els incendis a les Illes BalearsEls incendis forestals constitueixen un greu problema ambiental per a les illes d’Eivissa i de Formentera, en gran part a causa de l’estat d’abandonament en què es troben el camp i les masses forestals des de fa algunes dècades. L’extensió i la gravetat dels incendis dels darrers estius fan que sigui urgent l’adopció de mesures. Tot i això, de no planificar-se adequadament, aquestes mesures podrien resultar molt negatives des dels punts de vista ambiental i, també, econòmic.D’altra banda, conscients de l’existència d’iniciatives de prevenció i gestió forestal eficaces i sostenibles a altres comunitats autònomes, i la voluntat del Govern Balear, en col·laboració amb el Consell d’Eivissa i els ajuntaments insulars, de posar en marxa un pla per combatre la problemàtica que patim, hem considerat adient la preparació d’una jornada d’informació i debat. D’aquesta manera, a la participació dels ponents convidats es podran sumar les intervencions dels principals agents implicats (tècnics de l’IBANAT i especialistes del Govern Balear, agents de Medi Ambient –AMAs–, bombers, etc.) i, també, la de polítics i persones interessades, sense oblidar els estudiants i els professors.Eivissa es l’illa mes patida per els incendis, sobretot aquests últims anys, es solen produir els principals incendis i es un gran problema. A l’illa de Mallorca es on es solen produir més incendis, solen ser un gran problema a 13 voltes.
 14. 14. Conclusions• Hi hauria que rentar els boscos, els torrents que tenen boscos, no tirar fems al bosc, no deixar deixades i no fer foc.• 14

×