SlideShare a Scribd company logo
Primària
4
Reforç i
ampliació
Llengua
Fitxes de reforç
Fitxa 1 El grup nominal ............................. 3
Fitxa 2 L’accentuació ................................. 4
Fitxa 3 Els possessius ................................ 5
Fitxa 4 L’accent en les paraules agudes .... 6
Fitxa 5 Els demostratius ............................ 7
Fitxa 6 L’accent en les paraules planes ..... 8
Fitxa 7 Els pronoms personals ................... 9
Fitxa 8 L’accent en les paraules
esdrúixoles ................................... 10
Fitxa 9 El verb ......................................... 11
Fitxa 10 L’apòstrof .................................... 12
Fitxa 11 Exposar causes ............................ 13
Fitxa 12 El verb: nombre i persona............. 14
Fitxa 13 La contracció................................ 15
Fitxa 14 El verb: temps verbals................... 16
Fitxa 15 L’ús de b i v ................................. 17
Fitxa 16 La primera conjugació ................. 18
Fitxa 17 La s sonora .................................. 19
Fitxa 18 La segona conjugació ................... 20
Fitxa 19 La s sorda .................................... 21
Fitxa 20 La tercera conjugació ................... 22
Fitxa 21 La x i la ix .................................... 23
Fitxa 22 Descriure un lloc .......................... 24
Fitxa 23 El verb: formes simples
i compostes ................................. 25
Fitxa 24 La h ............................................. 26
Fitxa 25 L’adverbi ...................................... 27
Fitxa 26 P i b a final de paraula ................. 28
Fitxa 27 Els enllaços .................................. 29
Fitxa 28 T i d a final de paraula.................. 30
Fitxa 29 L’oració: subjecte i predicat .......... 31
Fitxa 30 C i g a final de paraula.................. 32
Fitxa 31 Narrar un conte ........................... 33
Fitxa 1 ............................ 34
Fitxa 2 ............................ 35
Fitxa 3 ............................ 36
Fitxa 4 ............................ 37
Fitxa 5 ............................ 38
Fitxa 6 ............................ 39
Fitxa 7 ............................ 40
Fitxa 8 ............................ 41
Fitxa 9 ............................ 42
Fitxa 10 .......................... 43
Fitxa 11 .......................... 44
Fitxa 12 .......................... 45
Fitxa 13 .......................... 46
Fitxa 14 .......................... 47
Fitxes d’ampliació
785503 _ 0001-0001.qxd 8/2/05 17:25 Página 1
Reforç i ampliació Llengua 4 és una obra col·lectiva concebuda,
creada i realitzada al departament d’Edicions Educatives
de Santillana Educación, S. L./Edicions Voramar, S. L., sota la direcció
d’ENRIC JUAN REDAL, JOSÉ LUIS ALZU GOÑI i IMMACULADA GREGORI SOLDEVILA.
Text: M. Josep Cebrián
Il·lustració: NEGROGRAPHICS
Correcció: Guillem Soler
Composició, confecció i muntatge: Fernando Calonge i Virtudes Llobet
Edició: Empar Tortosa
Aquest quadern està protegit per les lleis de drets d’autor i la seua propietat
intel·lectual correspon a Voramar/Santillana. Els usuaris legítims d’aquest
quadern només estan autoritzats a fer-ne fotocòpies per usar-les com a mate-
rial d’aula. Queda prohibida qualsevol altra utilització tret dels usos perme-
sos, especialment aquella que tinga finalitats comercials.
© 2005 by Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L.
C/ València, 44 – 46210 Picanya (València)
PRINTED IN SPAIN
Imprés a Espanya per
CP: 785503
Depòsit legal:
785503 _ 0002-0002.qxd 8/2/05 17:23 Página 2
3
©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L.
Reforç
Nom Data
1. Relaciona i forma grups nominals.
Fitxa
1
■ El grup nominal
Recorda
Els substantius són les paraules que anomenen persones, animals
o coses. Quan el substantiu va acompanyat d’altres paraules, forma amb
aquestes un grup nominal.
aquell
els
aquesta
moltes
cases
granera
balls
pallasso
màgica
trist
moderns
boniques
• •
• •
• •
• •
2. Escriu el substantiu més adequat per a cada grup nominal.
• M´™æ compra† dofi pa®ellfi ∂æ
• E¬ µe¤ no funcionå.
• Hæ µenja† pocfi πe® dina®.
• Aq¤estfi fi´ha> apaga†.
saba†efi.
■ Encercla les paraules que acompanyen els substantius que has escrit
i copia tot el grup nominal.
dofi pa®ellfi ∂æ saba†efi
785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 3
Recorda
La síl·laba que sóna més forta en una paraula és la síl·laba tònica.
Algunes paraules duen accent gràfic sobre la síl·laba tònica. En valencià
l’accent gràfic pot ser agut (´) o greu (`).
1. Subratlla la síl·laba tònica d’aquestes paraules.
• casa • rosella • balcó • harmònica • formiga
• arbre • llençol • tómbola • bagul • afició
4
©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L.
■ L’accentuació
Reforç
Nom Data
Fitxa
2
3. Completa la regla amb les paraules greu o agut i escriu un exemple de cada cas.
■ Classifica les paraules anteriors segons tinguen e o o oberta o e o o tancada.
e tancada
e oberta
o tancada
o oberta
• Lå voca¬ å portå ßemp®æ ac©en†
E≈emp¬æ:
• Lefi vocalfi ^, ¤ por†e> ßemp®æ ac©en†
E≈emp¬efi: ,
• Lefi vocalfi æ, o por†e> ac©en† qua> só>
o∫±r†efi. E≈emp¬efi: ,
I por†e> ac©en† qua> só> tanca∂efi.
E≈emp¬efi: ,
2. Escriu el nom de cada dibuix.
785503 _ 0003-0048.qxd 21/2/05 11:47 Página 4
Recorda
Els possessius són les paraules que indiquen a qui pertany el substantiu
que acompanyen.
1. Qui ha escrit el text? Llig i marca. Fixa’t en els possessius.
5
©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L.
Reforç
Nom Data
Fitxa
3
■ Els possessius
2. Aquestes xiquetes parlen dels seus joguets. Inventa el que diuen. Has d’utilitzar
almenys tres possessius.
■ Subratlla els possessius del text anterior. Escriu-los on corresponga i completa
el quadre.
Singular
Masculí µe¤ nost®æ ße¤
Femení vostrå
Plural
Masculí †eufi
Femení ße¤efi
Els meus cabells són negres i rulls
i els seus, blancs com la neu.
La seua cara és redona i simpàtica
mentre que la meua és allargada.
Sols coincidim en una cosa:
els nostres ulls són grans.
785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 5
6
©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L.
■ L’accent en les paraules agudes
Reforç
Nom Data
Fitxa
4
Recorda
Les paraules que tenen tònica l’última síl·laba s’anomenen paraules
agudes.
Les paraules agudes s’accentuen gràficament en els casos següents:
• Quan acaben en vocal o en vocal seguida de -s.
• Quan acaben en -en o -in.
1. Pinta les etiquetes que continguen una paraula aguda i classifica-les.
2. Escriu els seus noms. Totes les paraules són agudes amb accent.
germà poni matalàs cavall aprén
caragol malson retín canyís parra
llàntia garrot ferro
Acabada en vocal
Acabada en vocal+s
Acabada en -en, -in
Agudes amb accent Agudes sense accent
ceba camió
B M B
785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 6
7
©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L.
Reforç
Nom Data
Fitxa
5
■ Els demostratius
1. Llig i subratlla els demostratius de la bafarada següent.
Recorda
Els demostratius són les paraules que expressen la distància que hi ha
entre la persona que parla i els éssers o objectes a què es refereix.
2. Escriu els demostratius adequats a cada escena.
3. Llig i endevina de quins demostratius es tracta.
Indica distància mitjana i està
en masculí plural.
Indica llunyania i està en femení
plural.
Indica proximitat i és masculí
singular.
Aquesta és la meua casa. Aqueixa
és la del senyor Toni, l’amic del iaio
i aquella, la de la senyora Agnés.
Veritat que la meua és la més bonica?
cot≈æ. bic^. quios©.
785503 _ 0003-0048.qxd 21/2/05 11:47 Página 7
8
©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L.
■ L’accent en les paraules planes
Reforç
Nom Data
Fitxa
6
Recorda
Les paraules que tenen tònica la penúltima síl·laba s’anomenen paraules
planes.
Les paraules planes s’accentuen gràficament en els casos següents:
• Quan acaben en consonant, excepte en les terminacions -en, -in
i -as, -es, -is, -os, -us.
• Quan acaben en diftong.
1. Subratlla les paraules planes d’aquest text.
Dos niños señalan un
magnetófono que hay
debajo de la mesa. Cara
de pillos.
Els meus amics Àlvar i Néstor són cosins i sempre
celebren l’aniversari junts. Com que són una miqueta
entremaliats, els agrada fer bromes als convidats.
Què diríeu que han fet enguany? Doncs han amagat
un magnetòfon davall de la taula i han gravat tot
el que passava mentre ens menjàvem la coca
de pésols i el pastís de plàtan. I després hem rigut
molt escoltant-ho. Quins pillets!
2. Resol els mots encreuats.
■ Respon. Porten accent
les paraules que has escrit?
• Per què?
1
2
4
3
1
2
3
4
785503 _ 0003-0048.qxd 21/2/05 11:47 Página 8
9
©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L.
Reforç
Nom Data
Fitxa
7
■ Els pronoms personals
Recorda
Els pronoms personals són les paraules que serveixen per a anomenar
la persona que parla (primera persona), la persona que escolta (segona
persona) o una altra persona (tercera persona) sense dir el seu nom.
1. Encercla els pronoms personals d’aquesta nota.
2. Completa les bafarades amb els pronoms personals adequats.
Mireia,
Elsa i jo ens n’anem ja cap a casa. Nosaltres ens hem emportat les claus que hi havia
al segon calaix del teu escriptori. Agafa tu els diners per a pagar a Elsa el regal.
Ella els ha de donar aquesta nit.
Sara
dofi
discu†ei≈e>.
etfi unå
xiq¤etå. No
potfi ana®-h^.
vul¬
ana® å lå
ƒestå!
• nosaltres primera persona del plural.
•
•
•
■ Analitza les formes anteriors seguint l’exemple.
785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 9
10
©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L.
■ L’accent en les paraules esdrúixoles
Reforç
Nom Data
Fitxa
8
Recorda
Les paraules que tenen tònica l’antepenúltima síl·laba s’anomenen
paraules esdrúixoles.
Les paraules esdrúixoles s’accentuen sempre.
1. Completa les paraules següents amb la síl·laba tònica corresponent.
2. Copia les oracions substituint els dibuixos per paraules esdrúixoles.
• M´™æ compra† unå digita¬.
• H^ haviå unå å lå portå ∂æ lå
• Vai@ escolta® lå notíciå e> lå
pé ners llàs mà fà nyís
• cå • solfi
• timå • bricå• d^
• ßæ fo®
■ Classifica les paraules anteriors.
Paraules agudes Paraules planes Paraules esdrúixoles
785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 10
11
©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L.
Reforç
Nom Data
Fitxa
9
■ El verb
Recorda
Les paraules que expressen accions s’anomenen verbs.
Un mateix verb té moltes formes. La forma que dóna nom al verb
és l’infinitiu.
El conjunt de totes les formes d’un mateix verb és la seua conjugació.
En valencià hi ha tres conjugacions.
1. Encercla els verbs d’aquestes oracions i copia al costat l’infinitiu corresponent.
■ Classifica els infinitius anteriors segons com acaben.
• Lligen un conte molt interessant.
• Menjaré pa amb oli i sal.
• Demà dormiré tot el dia.
• Robert estudiava a les vesprades.
• Batérem sis ous per a la truita.
• Corre cada matí durant una hora.
2. Escriu el nom de les accions representades en infinitiu.
Infinitius en -ar Infinitius en -er o -re Infinitius en -ir
1
2
3
5
4
1
2
3
4
5
785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 11
12
©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L.
■ L’apòstrof
Reforç
Nom Data
Fitxa
10
Recorda
• Els articles el i la s’apostrofen (l’) davant d’una paraula que comença
en vocal o h.
• L’article la no s’apostrofa davant d’algunes paraules com la universitat,
la investigació, la història...
1. Escriu el nom d’aquests dibuixos amb l’article i, després, classifica’ls.
El La L’
2. Busca cinc paraules en la sopa de lletres i escriu-les amb l’article corresponent.
•
•
•
•
•
S U L L E R A R Í
N Ç W A X O D G N
R P U N G L A T D
C F V X Q T Q Z I
A Ç I L L A E V A
I T B E R Y O J Ç
I N F E R M E R A
785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 12
•
•
13
©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L.
Reforç
Nom Data
Fitxa
11
■ Exposar causes
1. Observa.
El veí. Un conductor. L’ambulància.
La policia. La grua. La mare del lladre.
■ A qui creus que ha d’avisar la dependenta per a demanar ajuda?
Tria les respostes correctes.
■ Escriu per què ha d’avisar aquests serveis.
785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 13
14
©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L.
■ El verb: nombre i persona
Reforç
Nom Data
Fitxa
12
Recorda
Les formes verbals poden estar en singular o en plural, i fer referència
a la persona que parla (primera), a la que escolta (segona) o a una altra
(tercera). Per això diem que els verbs tenen nombre i persona.
1. Subratlla i classifica les formes verbals de les bafarades.
2. Completa cada oració amb una de les dues opcions.
■ Ara escriu una oració amb cada forma.
Formes en singular
▼
Formes en plural
▼
• Jo a¬ parxífi.
• Nosalt®efi å lå πetancå.
•
•
• Vosalt®efi ¬efi ƒelicitacionfi.
• T¤ mol† ∫….
juguem/jugue
escrius/escriviu
viuen/viu
Nosaltres mirem
la televisió.
Vosaltres toqueu
el violí.
Tu pintes un quadre.
Jo llig una novel·la.
785503 _ 0003-0048.qxd 21/2/05 11:47 Página 14
15
©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L.
Reforç
Nom Data
Fitxa
13
■ La contracció
Recorda
Quan les paraules a, de, per es troben amb els articles el, els, s’uneixen
a aquests i formen una sola paraula: al, als, del, dels, pel, pels.
1. Encercla les contraccions que trobes en aquest text.
2. Completa cada oració amb la paraula o grup de paraules que calga.
Al meu poble viu Martí, un vellet molt amic
dels meus pares. Passa el dia passejant amunt
i avall pels carrers del poble. I sempre va
acompanyat del seu gosset Tobi. Als xiquets,
sempre ens dóna alguna llepolia i ens deixa jugar
amb el seu gos. I és que el senyor Martí és molt
simpàtic.
■ Escriu les contraccions que has encerclat i analitza-les seguint l’exemple.
• a¬
•
•
å + e¬ •
•
•
de l’ al a l’ per l’ del
• Car®egå ¬efi ma¬e†efi cot≈æ.
• Desp®éfi passa®eµ estació.
• escolå ßemp®æ få moltå calo®.
• Hu^ éfi ¬´ani√±rsar^ µe¤ cosı.
• Vin© hor† ∂æ colli® encisamfi.
785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 15
16
©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L.
■ El verb: temps verbals
Reforç
Nom Data
Fitxa
14
Recorda
Les formes verbals expressen accions que han succeït en el passat, en el
present o en el futur.
Passat, present i futur són els tres temps verbals.
1. Busca en la sopa de lletres dos verbs en present, dos en passat i dos en futur.
2. Transforma les oracions següents segons com s’indique.
• Fa dos dies comprà ací.
Hu^Present
• Hui estrenem camiseta.
Ahi®Passat
• Fa anys vivien a Pego.
D´acı å unfi anyfiFutur
• Agranaràs el terrat demà.
arå ma†ei≈.Present
A V S T Ç T A D M
S O F A S U L Q A
D L V W P B O A P
S A L T A R A N U
H R R Z R Ç T À J
G E A Q L S D R A
A N X D E A L E R
C G Q Ç U K I M À
X C A N T E Z B U
Present
Passat
Futur
■ Escriu dues oracions amb dues de les formes verbals anteriors.
•
•
785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 16
©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L.
Reforç
Nom Data
Fitxa
15
■ L’ús de b i v
Recorda
• S’escriu b davant de r i l i darrere de m.
• S’escriu v darrere de n.
1. Resol els mots encreuats i troba la paraula oculta. Totes les paraules tenen b.
1. Peça de roba que s’utilitza a l’hivern.
2. Aparell que serveix per
a orientar-nos.
3. Treballa apagant incendis.
4. L’armari i la taula ho són.
5. És el color del cel.
2. Encercla les paraules que estiguen mal escrites i escriu-les davall correctament.
3. Escriu dues paraules per a cada cas.
Lå paraulå éfi:
Blanca és una amiga vrasilera a qui encanta parlar
de les coses que farà quan serà gran. Un dia et diu
que vol conduir amvulàncies i al moment et conbenç
que vol ser marinera i emvarcar-se en un vaixell
o bé tocar el tamvor en una banda. Però hui m’ha dit
la bestiesa més gran: que vol fer-se vruixa!
•
•
•
•
•
•
br bl mb nv
17
1
2
3
4
5
785503 _ 0003-0048.qxd 21/2/05 11:47 Página 17
18
©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L.
■ La primera conjugació
Reforç
Nom Data
Fitxa
16
Recorda
Els verbs que tenen l’infinitiu acabat en -ar pertanyen a la primera
conjugació.
La major part dels verbs de la primera conjugació es conjuguen com
parlar.
1. Pinta les etiquetes que continguen verbs de la primera conjugació.
2. Classifica cada forma verbal on corresponga.
3. Endevina el verb representat en cada dibuix i escriu-lo en la forma que s’indica.
No t’oblides de posar també el pronom personal.
aplaudir cantar batre dormir parlar
jugar viure pintar llegir mirar
.
.
.
.
Present
Pretèrit imperfet
Pretèrit perfet
Futur
parlaré recordaves
passí celebreu
2a persona del singular
del pretèrit perfet:
1a persona del
plural del futur:
3a persona del plural
del pretèrit imperfet:
3a persona del
singular del present:
785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 18
©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L.
Reforç
Nom Data
Fitxa
17
■ La s sonora
Recorda
El so de la s sonora es pot escriure amb s o amb z:
• S’escriu s entre vocals.
• S’escriu z a principi de paraula i darrere de consonant.
1. Ordena les lletres i forma paraules que tenen s sonora.
2. Copia substituint els dibuixos per paraules.
• Nai≈erâ e¬ diå ∂æ .
• Comprı unå πe® eurofi.
3. Ompli els buits amb s o z segons corresponga.
Lå ebrå acar^efi hå convida†
elfi ßeufi amicfi ∂e¬ oo, elfi ximpa> éfi.
Hå p®epara† unå ƒestå amb moltå
i¬'l¤ ió ^ finfi ^ to† hå ®e erva† unå onå
∂æ lå cå å πerq¤ê h^ pug¤e> juga® totfi.
I Z N
E L
P L
A S
I A
M
Ú I C
M S
A
D Z
T O
E
785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 19
20
©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L.
■ La segona conjugació
Reforç
Nom Data
Fitxa
18
Recorda
Els verbs que tenen l’infinitiu acabat en -er o -re pertanyen a la segona
conjugació.
La major part dels verbs de la segona conjugació es conjuguen com témer.
1. Busca quatre formes verbals de la segona conjugació i escriu en quin temps
estan.
2. Ratlla la forma verbal que no pertany al temps que s’indica.
tem temem temí temeu PRESENT
temia temien temíem temé PRETÈRIT IMPERFET
temí temé temeré temérem PRETÈRIT PERFET
temerà temeran tem temeràs FUTUR
3. Escriu al costat de cada infinitiu la forma adequada en el temps que s’indica.
•
•
•
•
P R E M É
E X S R I
R L A N M
D C B P O
R V Í E S
E T E M Y
U A M J Z
X
W
L
R
A
I
D
M
T
G
R
O
L
A
• Pa¤ ^ Enri© (CÓRRER, pretèrit imperfet) e> lå curså.
• Miq¤e¬ ßemp®æ (TRAURE, present) e¬ gofi å pasßeja®.
• Demâ jo (SABER, futur) elfi ®esultatfi.
• El¬efi (ESPRÉMER, pretèrit perfet) ¬efi taron@efi
πe® a¬ su©.
785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 20
21
©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L.
Reforç
Nom Data
Fitxa
19
■ La s sorda
Recorda
El so de la s sorda es pot escriure amb s, ss, c o ç.
• S’escriu s al principi i al final de paraula i al costat de consonant.
• S’escriu ss entre vocals.
• S’escriu c davant de e, i.
• S’escriu ç davant de a, o, u i a final de paraula.
1. Pinta de blau les etiquetes que tenen s sonora i de roig les que tenen s sorda.
2. Completa amb s, ss, c o ç el ban que ha de llegir el pregoner.
onze nas zona pissarra alzina
dansa rabosa feliç posar maça
• cassador
▼
• çèntim
▼
• taça
▼
• musol
▼
• ssabata
▼
• siutat
▼
3. Aquestes paraules estan mal escrites. Escriu-les correctament.
A†en ió! A†en ió!
E få a∫±® q¤æ ∂´a ı å do d^e
coµen arâ lå fun ió ∂æ palla o
q¤æ æ e¬ebrarâ å lå pla å Redonå.
E ∂emanå q¤æ no ircu¬e> √±hic¬efi
∂æ caπ cla æ πe® lå onå πe®
fa ilita® e¬ muntat@æ ∂æ ¬´actua ió.
Grà ^efi.
785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 21
VERBS DE LA TERCERA CONJUGACIÓ
22
©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L.
■ La tercera conjugació
Reforç
Nom Data
Fitxa
20
Recorda
Els verbs que tenen l’infinitiu acabat en -ir pertanyen a la tercera
conjugació.
Molts verbs de la tercera conjugació es conjuguen com sentir.
1. Encercla i copia sols els verbs del sac que pertanyen a la tercera conjugació.
2. Analitza aquestes formes verbals com en l’exemple.
3. De quina forma verbal es tracta? Escriu-la.
desitjar dormir
obrir cantar
viure haver
córrer vestir
aplaudir entrar
•
•
•
•
obrírem
• És la primera persona del plural.
• L’infinitiu és vestir.
• És futur.
• És la segona persona del singular.
• L’infinitiu és dormir.
• És pretèrit perfet.
dormiràs consentien sent
•
▼
•
▼
•
▼
1å πersonå, plura¬, p®e†èri† πe®ƒe†.• obrí®eµ
▼
Lå formå √±rba¬ éfi Lå formå √±rba¬ éfi
785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 22
23
©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L.
Reforç
Nom Data
Fitxa
21
■ La x i la ix
Recorda
Per representar el so de la x de xàrcia:
• S’escriu x a principi de paraula.
• S’escriu ix entre vocals i a final de paraula.
1. Marc ha fet unes fotografies per a un concurs. Escriu el nom del que
representen.
2. Completa les paraules següents amb x o ix i classifica-les.
Mar© hå fotogråfia† unå , u> ,
u> ^ unå
• ilò‡o> • πe • πelu
• ocola†æ • bru å • anc¬etå
S’escriu amb x S’escriu amb ix
■ Respon. En quines de les paraules anteriors la x sona com en xiquet?
^
785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 23
24
©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L.
■ Descriure un lloc
Reforç
Nom Data
Fitxa
22
1. Observa el paisatge i respon les preguntes que es proposen.
Com és el poble?
Com és el riu?
Com són les muntanyes?
Com és la vall?
■ Redacta la descripció del paisatge aprofitant la informació anterior.
E¬ pob¬æ éfi
Efi trobå e> unå val¬
ro∂ejadå πe® u>efi muntan¥efi
A proπ h^ hå u> ri¤
1
2
3
4
1
2
3
4
785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 24
25
©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L.
Reforç
Nom Data
Fitxa
23
■ El verb: formes simples i compostes
Recorda
Les formes verbals poden ser simples o compostes.
• Les formes verbals simples consten només d’una paraula i pertanyen
a temps simples.
• Les formes verbals compostes consten de dues paraules i pertanyen
a temps compostos.
1. Copia les formes verbals compostes de les bafarades.
2. Fixa’t en els dibuixos i escriu oracions amb la forma verbal indicada.
• El¬ ∂emâ e¬
• T¤ lå
• Vosalt®efi u>
• Qua> ellfi arri∫e>, jo jå elfi
Llegir
Un llibre que ja havia
vist fa dies...
Què m’has portat?
M’ha semblat preciós
i he pensat comprar-te’l.
Gràcies, mare.
•
•
•
•
haurâ l¬egi†
FUTUR PERFET
Obrir PRETÈRIT INDEFINIT
Menjar PRETÈRIT PLUSQUAMPERFET
Rentar FUTUR PERFET
785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 25
• comprar
▼
• plantar
▼
• telefonar
▼
• anar
▼
26
©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L.
■ La h
Reforç
Nom Data
Fitxa
24
Recorda
S’escriuen amb h:
• Totes les formes del verb haver.
• Moltes paraules com home, habitant, hora, hivern, ahir, hui...
1. Escriu el nom dels dibuixos on corresponga.
Paraules amb h Paraules sense h
2. Inventa oracions amb formes verbals compostes d’aquests verbs.
Posa atenció en l’ús de la h en el verb haver.
3. Ratlla l’opció incorrecta.
• Hi havia uns òmens-hòmens tirant coets-cohets.
• He-E venut tota la caixa d’ous-hous .
• Al meu hort-ort creix molta erba-herba .
• Hèctor-Èctor està molt malumorat-malhumorat amb tu.
hi√±rnaclæ
785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 26
27
©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L.
Reforç
Nom Data
Fitxa
25
■ L’adverbi
Recorda
Les paraules que expressen circumstàncies de temps, lloc, manera
o quantitat s’anomenen adverbis.
2. Encercla els adverbis d’aquestes oracions. Després, classifica’ls.
• Prompte serà el meu aniversari. • Es trobava malament.
• M’agrada més la bicicleta roja. • Hem aparcat prop.
• Deixa les maletes ací. • Trobe que he menjat massa.
• Abans tenia els cabells curts. • Hauràs de fer-ho ràpidament.
3. Descriu el que veus en la imatge utilitzant els adverbis que s’indiquen.
Lloc Temps
Manera Quantitat
1. Pinta les etiquetes que continguen adverbis.
ràpidament tard casa ara
arbre corria
dins
teulada
abans fàcilment
menys
fulla
prop molt lluny poc ara després
785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 27
28
©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L.
■ P i b a final de paraula
Reforç
Nom Data
Fitxa
26
Recorda
A final de paraula, el so p es pot representar amb p o amb b.
• Generalment, darrere de vocal tònica s’escriu p.
• Darrere de vocal àtona o consonant, s’escriu p o b segons s’escriguen
les paraules de la mateixa família.
1. Busca quatre coses que s’escriuen amb p o amb b final i escriu els noms on
corresponga.
2. Completa les paraules amb p o b i relaciona-les amb una altra paraula
de la mateixa família.
3. Escriu dues paraules de cada cas.
Amb b final
Amb p final
miopia
camperol
cal
mio
arra
cam
calbesa
arrapar
Vocal tònica +
p final
Vocal àtona +
p o b final
Consonant +
p o b final
785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 28
29
©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L.
Reforç
Nom Data
Fitxa
27
■ Els enllaços
Recorda
Els enllaços són les paraules que serveixen per a unir paraules o grups
de paraules entre si.
1. Relaciona i escriu els grups resultants.
xocolate de pescar
canya en escabetx
caramels amb sucre
sardines sense xurros
•
•
•
•
2. Completa amb els enllaços pertinents aquest text. Tin en compte que alguns
es repeteixen.
E¬ l¬eó vo¬ car> substancioså,
f®escå, rojå, †endrå saboroså...
El¬ ßemp®æ saπ q¤ê voldrâ,
dubta® †´ho dirâ.
No vo¬ ma^ lå vidå fi¬etfi
tampo© cabritfi xico†etfi,
no l^ agradå e¬ por© πeb®æ
e¬ bo¤ torra† lå l¬eb®æ...
ROALD DAHL, Bestioles fastigoses
i ni amb sense de
785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 29
30
©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L.
■ T i d a final de paraula
Reforç
Nom Data
Fitxa
28
Recorda
A final de paraula, el so t es pot representar amb t o amb d.
• Generalment, darrere de vocal tònica s’escriu t.
• Darrere de vocal àtona o consonant, s’escriu t o d segons s’escriguen
les paraules de la mateixa família.
1. Busca el nom dels dibuixos en la sopa de lletres i classifica’ls.
2. Ompli els buits amb t o d segons corresponga.
Acaben en t Acaben en d
• Gerar no †Æ vacan©efi finfi å ¬´agos
• No ha> arriba å u> acor
• Ha> ©e¬ebra u> con©er e> ®ecor ∂æ Ro∫±®
• Éfi u> po¤ mol pro‡un . Få po® acosta®-fi´h^.
3. Escriu una paraula més de cada família.
ràpid ràpida
record recordatori
sort sorteig
P E T A R D
E T S I B O
R D W P Ç N
A A E Q M Y
G R O M L E
O D C D R T
H R T N H L
J S F O N T
785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 30
31
©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L.
Reforç
Nom Data
Fitxa
29
■ L’oració: subjecte i predicat
Recorda
L’oració és un conjunt de paraules ordenades que expressa un
pensament complet i que conté, almenys, un verb.
Les oracions es divideixen en dues parts:
• El subjecte, que és qui realitza l’acció del verb.
• El predicat, que és allò que es diu del subjecte.
1. Ordena les paraules i escriu oracions. No t’oblides de posar el punt final.
2. Subratlla el subjecte i encercla el predicat dels enunciats que siguen oracions.
• El cuiner fa uns menjars deliciosos. • L’home agrana la brossa.
• Que divertit! • Carles viu a Benidorm.
3. Escriu oracions a partir d’aquests verbs.
Àlex
reparava
planxa ratlles
camiseta
vell
cotxeel
la
Albert
curar
vendre
▼
▼
▼
▼
de
785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 31
32
©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L.
■ C i g a final de paraula
Reforç
Nom Data
Fitxa
30
Recorda
A final de paraula, el so k es pot representar amb c o amb g.
• Generalment, darrere de vocal tònica s’escriu c.
• Darrere de vocal àtona o consonant, s’escriu c o g segons com
s’escriguen les paraules de la mateixa família.
1. Ordena les lletres per a formar paraules. Totes acaben en c o g.
2. Escriu g o c segons corresponga.
3. Escriu la inicial de cada dibuix i descobriràs la paraula oculta.
L
A R
GL
Ú
C
S
I
M
F
E
R
C
E
S
R M
R
G
A
A
• astrò¬e
• farma©èuti
• nàu‡ra
•
•
• blan
• san
• carran
■ Escriu dues paraules més de
la mateixa família.
785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 32
33
©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L.
Reforç
Nom Data
Fitxa
31
■ Narrar un conte
1. Narra un conte a partir d’aquestes imatges. No t’oblides de posar-li un títol.
PLANTEJAMENT
NUS
DESENLLAÇ
Unå √±gadå h^ haviå
785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 33
34
©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L.
Ampliació
Nom Data
Fitxa
1
1. Busca i escriu el nom de cinc insectes.
2. Pinta del mateix color les etiquetes que anomenen un mateix animal.
3. Llig i marca el significat correcte de l’expressió destacada.
•
•
•
•
•
parotet panerola
libèl·lula
abellotpanderola
borinot
Pau és inofensiu:
no fa mal a una mosca.
Li agraden els insectes.
És molt bó.
M’agradaria saber
quina mosca t’ha picat.
Enfadar-se sobtadament.
Tindre una picada de mosca.
A D L T W S Ç F B
P U Ç A R Q J E O
L G Z B O V U A R
H E S E P E H Z I
Ç U F L C S D W N
J T R L Ç P G S O
E S C A R A B A T
785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 34
35
©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L.
Ampliació
Nom Data
Fitxa
2
1. Completa les oracions amb la paraula adequada.
2. Relaciona cada animal amb el so que emet.
3. Completa cada comparació amb l’adjectiu adequat.
aguiló
udola
brama
xiula
gruny
llobató catxap porcell
• E¬ éfi lå criå ∂e¬ lloπ.
• E¬ éfi lå criå ∂e¬ conil¬.
• L´ éfi lå criå ∂æ ¬´àguilå.
• E¬ éfi lå criå ∂e¬ por©.
pelat fidel valent alt
• Joa> éfi coµ unå gira‡å.
• No †´enganyariå ma^: Joa> éfi coµ u> gofi.
• E¬ bar∫±® e¬ vå ∂eixa® coµ u> pol¬.
• No †Æ po® ∂æ ®efi! Éfi coµ u> l¬eó.
785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 35
36
©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L.
Ampliació
Nom Data
Fitxa
3
1. Marca la resposta correcta.
En un restaurant...
• Qui fa el menjar? El cambrer. El cuiner.
• Qui se’l menja? El comensal. L’ajudant de cuina.
• Qui serveix el menjar? El cuiner. El cambrer.
• Qui cobra? El caixer. La cuinera.
2. Substitueix les paraules destacades per altres que signifiquen el mateix.
3. Llig i marca el significat correcte de les expressions destacades.
Manel es menja
les paraules quan parla.
un rajolí
un grapat
un polsim
No et fies de Mar, que
menja en dos plats.
Sempre repeteix quan menja.
S’aprofita de tots.
No parla clarament.
Té molta fam.
• Posa una miqueta de safrà a l’arròs perquè tinga color.
• Posa un poc d’oli a la paella i faré la truita.
• Porta unes quantes ametles per a tastar-les.
▼
▼
785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 36
37
©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L.
Ampliació
Nom Data
Fitxa
4
1. Escriu on corresponga.
2. Relaciona les paraules que signifiquen el mateix.
3. Marca el significat correcte de l’expressió destacada.
Va eixir de mare
sense motiu.
balancí pitet cotxet parc trona
bebé infant
vell
nadóancià
jovexiquet
adolescent
Se’n va anar a passejar. Es va enfurir.
785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 37
38
©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L.
Ampliació
Nom Data
Fitxa
5
1. Escriu cada nom on corresponga.
2. Relaciona. Què signifiquen les expressions destacades.
detector de fums piccasc mànega
destral careta antigàs extintor
No tingues pressa que a poc
a poc s’encén el foc.
Ja podries callar: no fas més
que tirar llenya al foc.
No sap què fer: es troba
entre dos focs.
Em rendisc: tire el barret al foc.
Augmentar
les discòrdies.
Estar en una situació
difícil.
Desanimar-se.
Fer les coses
amb paciència.
785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 38
39
©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L.
Ampliació
Nom Data
Fitxa
6
1. Escriu cada nom on corresponga.
2. Forma paraules contràries afegint el prefix des-.
3. Observa el dibuix i completa amb un o una segons corresponga.
plató micròfon maquilladora càmera monitor presentador
• enfocar • activar
• sintonitzar • enredar
▼
▼
▼
▼
■ Escriu oracions amb dues de les paraules anteriors.
•
•
Ro∫±r† éfi càµerå mol†
importan† e> e¬ mó> ∂e¬ ci>emå.
S´hå compra† càµerå
mol† mo∂ernå πe® esta® a¬ diå
e> ¬efi no√±fi †ecnolog^efi.
785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 39
-eda -ar
•
▼
•
▼
•
▼
•
▼
•
▼
•
▼
40
©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L.
Ampliació
Nom Data
Fitxa
7
1. Localitza en la sopa de lletres el nom de sis arbres. Després, completa
seguint l’exemple.
2. Torna a copiar les oracions següents substituint la paraula cap per la que
corresponga en cada cas.
extrem persona seny
• Has de tindre més cap i no fer bestieses!
• Hem quedat de pagar tres euros per cap.
• L’edifici el trobareu a l’altre cap del carrer.
A Ç G S F R G Y C
P S A G R K C M A
A X R U E I O M R
L L R V I I M D R
M F O W X D O M A
E I F G E I T O S
R O E R L R E L C
A L R F A I G D A
oµ oµedå
785503 _ 0003-0048.qxd 21/2/05 11:47 Página 40
41
©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L.
Ampliació
Nom Data
Fitxa
8
1. Escriu cada nom on corresponga.
2. Ordena les lletres i forma el nom de quatre instruments musicals.
castell de focs pancarta traca entaulat banda
R
M
T
A
P O
L
F
A A
T
U
B
M
R
T
O Ó
L O
N
C
V
L
I
E
O
3. Marca el significat de l’expressió destacada.
Quan juguem, és el meu
cosí qui porta la batuta.
Té l’autoritat. Dirigeix una banda
de música.
785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 41
42
©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L.
Ampliació
Nom Data
Fitxa
9
1. Escriu cada nom al seu lloc.
2. Forma paraules compostes i escriu el grup resultant.
llanta retrovisor maleter matrículapneumàtic tub d’escapament
fang
quilòmetres
-xocspara
-revolucions
compta
■ Relaciona amb números les paraules anteriors amb els dibuixos corresponents.
1
2
3
4
785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 42
43
©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L.
Ampliació
Nom Data
Fitxa
10
1. Busca el nom de sis oficis i escriu al costat el lloc on es porten a terme.
■ Completa amb les paraules anteriors.
•
▼
•
▼
•
▼
•
▼
•
▼
•
▼
pastisßeriå
2. Ordena les lletres i obtindràs el nom d’algunes eines que utilitza el fuster.
M
Ç
A
A
E
I
R
A
C
SE
R
N
T E
T
A P
• E¬ ßer√±i≈ πe® å ƒe® foratfi.
• Lå ßer√±i≈ πe® å clava®.
• L´ ßer√±i≈ πe® å traça® ang¬efi ®ec†efi.
3. Marca el significat de l’expressió destacada.
Aquest home no té ofici
ni benefici.
No té diners.
No fa res per a
guanyar-se la vida.
P A S T I S S E R
E Q J H A C M Ç F
I D S O M G T D R
X U R R E R S H U
A W Ç A O F T P I
T O R X A T E R T
E L H S Q Z U P E
R E L L O T G E R
pastisße®
785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 43
44
©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L.
Ampliació
Nom Data
Fitxa
11
1. Escriu cada nom on corresponga.
2. Marca el significat de l’expressió destacada.
dutxa de telèfon aixeta
bidet
granereta
pica
banyera
vàter espill
■ Escriu altres objectes que pots trobar a la cambra de bany.
Aquesta olor tan bona em
fa vindre aigua a la boca.
Em fa vindre set.
Em fa fer saliva i agafar gana.
Em provoca fàstic i ois.
785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 44
45
©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L.
Ampliació
Nom Data
Fitxa
12
1. Escriu cada nom on corresponga.
2. Llig i marca el significat correcte de les expressions destacades.
Paula és una rata
de biblioteca.
És molt estudiosa.
Treballa en una biblioteca.
Dóna gust sentir-la:
parla com un llibre.
Parla molt de pressa.
Parla molt bé.
llom nervis contracoberta coberta solapa
■ Tria dos dels elements anteriors i escriu una oració amb cada un.
•
•
785503 _ 0003-0048.qxd 21/2/05 11:47 Página 45
46
©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L.
Ampliació
Nom Data
Fitxa
13
1. Completa el text amb les paraules que corresponga.
Hu^ ™eµ ana† a¬ å vo®æ unå
∂æ fotogra‡^efi. Dæ sob†æ, ¬´
hå coµença† å sona®. Unfi llad®efi hav^e> t®enca†
e¬ vid®æ ∂æ lå o> efi guardavå
unå ∂æ ¬efi µéfi importantfi. Pe® sor†,
e¬ elfi hå aga‡a† å †empfi ^ to† hå
q¤eda† e> u> sob®esal†.
2. Marca el significat correcte de l’expressió destacada.
Pere va quedar
d’una peça.
Es va fer una operació.
Es va sorprendre moltíssim.
■ Escriu una oració amb l’expressió anterior.
vigilant escultures alarma museu vitrina exposició
785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:25 Página 46
47
©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L.
Ampliació
Nom Data
Fitxa
14
1. Troba les paraules ocultes que corresponen a cada definició seguint el codi.
Totes estan relacionades amb el teatre.
2. Marca el significat de l’expressió destacada.
Jesús sempre ha de donar
un espectacle.
Persona que acompanya els
espectadors fins als seients.
Forat de l’escenari on
s’amaga l’apuntador.
Compartiments on seuen
els espectadors.
Planta baixa envoltada
de llotges.
Escandalitzar.
Representar una obra de teatre.
▼▼▼▼▼
F1 B2 I1 D2 I1 A1 F1 A1 I1 H2
B2 I1 G1 E2 H2 I1 C1
B2 F1 D2 E2 H2 G2 I2 I1
C1 C1 I1 A2 E1 F1
C2 F1 A2 G2 A1 E2
H1 F2 A2 F1 D1 F2 E2 B1
A B C D E F G H I
1 D S L Q J A V B O
2 T C P M E U I R N
Habitació on els artistes
es canvien, es maquillen
o descansen.
785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:25 Página 47
785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:25 Página 48

More Related Content

What's hot

Lectures comprensives primer cicle primària
Lectures comprensives primer cicle primàriaLectures comprensives primer cicle primària
Lectures comprensives primer cicle primàriasilvia
 
Dori dos 1112_mt005_r1_comprensio_lectora_3
Dori dos 1112_mt005_r1_comprensio_lectora_3Dori dos 1112_mt005_r1_comprensio_lectora_3
Dori dos 1112_mt005_r1_comprensio_lectora_3
M T
 
30 problemes 3r
30 problemes 3r30 problemes 3r
30 problemes 3rVANESA
 
Lectures comprensives -primer cicle-
Lectures comprensives -primer cicle-Lectures comprensives -primer cicle-
Lectures comprensives -primer cicle-
Hatsep Sen
 
Exercicis apòstrof
Exercicis apòstrofExercicis apòstrof
Exercicis apòstrof
Nombre Apellidos
 
Fitxes llengua nivell 3r
Fitxes llengua nivell 3rFitxes llengua nivell 3r
Fitxes llengua nivell 3r
mestratsv
 
Paraules polisèmiques
Paraules polisèmiques Paraules polisèmiques
Paraules polisèmiques
mllfl
 
Cuaderno ejercicios de lengua 3r ep, catalán
Cuaderno ejercicios de lengua 3r ep, catalánCuaderno ejercicios de lengua 3r ep, catalán
Cuaderno ejercicios de lengua 3r ep, catalán
Hatsep Sen
 
Fitxes de Matemàtiques 4t de Primària
Fitxes de Matemàtiques 4t de Primària Fitxes de Matemàtiques 4t de Primària
Fitxes de Matemàtiques 4t de Primària
r4uls4lguero
 
Fitxes de reforç
Fitxes de reforçFitxes de reforç
Fitxes de reforç
Mi Guel
 
Caaco dos 1314_mt117_r1_comprensio_lectora_1_provisional
Caaco dos 1314_mt117_r1_comprensio_lectora_1_provisionalCaaco dos 1314_mt117_r1_comprensio_lectora_1_provisional
Caaco dos 1314_mt117_r1_comprensio_lectora_1_provisionalM T
 
TREBALLAR EL CONTE A CICLE INICIAL
TREBALLAR EL CONTE A CICLE INICIALTREBALLAR EL CONTE A CICLE INICIAL
TREBALLAR EL CONTE A CICLE INICIALMonica Roige Sedo
 
LLIBREt Aprendre de Lletra
LLIBREt Aprendre de LletraLLIBREt Aprendre de Lletra
LLIBREt Aprendre de Lletra
Francesc Iglesias
 
Dori dos 1112_mt006_r1_comprensio_lectora_4
Dori dos 1112_mt006_r1_comprensio_lectora_4Dori dos 1112_mt006_r1_comprensio_lectora_4
Dori dos 1112_mt006_r1_comprensio_lectora_4M T
 
Operacions i problemes
Operacions i problemesOperacions i problemes
Operacions i problemes
Mi Guel
 
la descripció a cicle inicial
la descripció a cicle inicialla descripció a cicle inicial
la descripció a cicle inicial
Monica Roige Sedo
 
Multiplicacions dues xifres_3
Multiplicacions dues xifres_3Multiplicacions dues xifres_3
Multiplicacions dues xifres_35amoli
 

What's hot (20)

Determinants
DeterminantsDeterminants
Determinants
 
Lectures comprensives primer cicle primària
Lectures comprensives primer cicle primàriaLectures comprensives primer cicle primària
Lectures comprensives primer cicle primària
 
Dori dos 1112_mt005_r1_comprensio_lectora_3
Dori dos 1112_mt005_r1_comprensio_lectora_3Dori dos 1112_mt005_r1_comprensio_lectora_3
Dori dos 1112_mt005_r1_comprensio_lectora_3
 
30 problemes 3r
30 problemes 3r30 problemes 3r
30 problemes 3r
 
Lectures comprensives -primer cicle-
Lectures comprensives -primer cicle-Lectures comprensives -primer cicle-
Lectures comprensives -primer cicle-
 
Exercicis apòstrof
Exercicis apòstrofExercicis apòstrof
Exercicis apòstrof
 
Fitxes llengua nivell 3r
Fitxes llengua nivell 3rFitxes llengua nivell 3r
Fitxes llengua nivell 3r
 
Paraules polisèmiques
Paraules polisèmiques Paraules polisèmiques
Paraules polisèmiques
 
Cuaderno ejercicios de lengua 3r ep, catalán
Cuaderno ejercicios de lengua 3r ep, catalánCuaderno ejercicios de lengua 3r ep, catalán
Cuaderno ejercicios de lengua 3r ep, catalán
 
Dossier de gramatica
Dossier de gramaticaDossier de gramatica
Dossier de gramatica
 
Fitxes de Matemàtiques 4t de Primària
Fitxes de Matemàtiques 4t de Primària Fitxes de Matemàtiques 4t de Primària
Fitxes de Matemàtiques 4t de Primària
 
Fitxes de reforç
Fitxes de reforçFitxes de reforç
Fitxes de reforç
 
Caaco dos 1314_mt117_r1_comprensio_lectora_1_provisional
Caaco dos 1314_mt117_r1_comprensio_lectora_1_provisionalCaaco dos 1314_mt117_r1_comprensio_lectora_1_provisional
Caaco dos 1314_mt117_r1_comprensio_lectora_1_provisional
 
TREBALLAR EL CONTE A CICLE INICIAL
TREBALLAR EL CONTE A CICLE INICIALTREBALLAR EL CONTE A CICLE INICIAL
TREBALLAR EL CONTE A CICLE INICIAL
 
LLIBREt Aprendre de Lletra
LLIBREt Aprendre de LletraLLIBREt Aprendre de Lletra
LLIBREt Aprendre de Lletra
 
Dori dos 1112_mt006_r1_comprensio_lectora_4
Dori dos 1112_mt006_r1_comprensio_lectora_4Dori dos 1112_mt006_r1_comprensio_lectora_4
Dori dos 1112_mt006_r1_comprensio_lectora_4
 
Unitats,desenes i centenes
Unitats,desenes i centenesUnitats,desenes i centenes
Unitats,desenes i centenes
 
Operacions i problemes
Operacions i problemesOperacions i problemes
Operacions i problemes
 
la descripció a cicle inicial
la descripció a cicle inicialla descripció a cicle inicial
la descripció a cicle inicial
 
Multiplicacions dues xifres_3
Multiplicacions dues xifres_3Multiplicacions dues xifres_3
Multiplicacions dues xifres_3
 

Viewers also liked

Esquemes de primària medi
Esquemes de primària mediEsquemes de primària medi
Esquemes de primària mediAlfons García
 
2.kontrak konsultan pengawas
2.kontrak konsultan pengawas2.kontrak konsultan pengawas
2.kontrak konsultan pengawas
Leo Agus
 
L´accentuació en paraules agudes
L´accentuació en paraules agudesL´accentuació en paraules agudes
L´accentuació en paraules agudes
josemanuelcremades
 
Fitxes d'ampliació
Fitxes d'ampliacióFitxes d'ampliació
Fitxes d'ampliació
Mi Guel
 
Sentit figurat real
Sentit figurat  realSentit figurat  real
Sentit figurat real
Mi Guel
 
Control català tema 1 i 2
Control català tema 1 i 2Control català tema 1 i 2
Control català tema 1 i 2Escola
 
Dossier llengua 5è
Dossier llengua 5èDossier llengua 5è
Dossier llengua 5è
Sílvia Idoate
 
Solucionari quadernet 1 t 5
Solucionari quadernet 1 t 5Solucionari quadernet 1 t 5
Solucionari quadernet 1 t 5mestrejaume5
 
Tipus de noms
Tipus de nomsTipus de noms
Tipus de noms5bmoli
 
Activitats de llengua 5é valencia
Activitats de llengua 5é valenciaActivitats de llengua 5é valencia
Activitats de llengua 5é valencia
Judit Verdaguer Mitjans
 
Refor i ampliació llengua 3r
Refor i ampliació llengua 3rRefor i ampliació llengua 3r
Refor i ampliació llengua 3r
Pasi Florae
 
L'accentuació gràfica
L'accentuació gràficaL'accentuació gràfica
L'accentuació gràficangt1776
 
Examen coneixement del medi (Didàctica General)
Examen coneixement del medi (Didàctica General)Examen coneixement del medi (Didàctica General)
Examen coneixement del medi (Didàctica General)
joaquinslideshare
 
Repàs preguntes examen tema 5: Els éssers vius i la seva relació amb el medi
Repàs preguntes examen tema 5: Els éssers vius i la seva relació amb el mediRepàs preguntes examen tema 5: Els éssers vius i la seva relació amb el medi
Repàs preguntes examen tema 5: Els éssers vius i la seva relació amb el medielcorreudecinque
 
FOTOS RETOCADES
FOTOS RETOCADESFOTOS RETOCADES
FOTOS RETOCADES
Teresa Torné
 
HandArts
HandArtsHandArts
HandArts
Teresa Torné
 
Activitats substantiu
Activitats substantiuActivitats substantiu
Activitats substantiucpsonferriol
 

Viewers also liked (20)

Esquemes de primària medi
Esquemes de primària mediEsquemes de primària medi
Esquemes de primària medi
 
2.kontrak konsultan pengawas
2.kontrak konsultan pengawas2.kontrak konsultan pengawas
2.kontrak konsultan pengawas
 
L´accentuació en paraules agudes
L´accentuació en paraules agudesL´accentuació en paraules agudes
L´accentuació en paraules agudes
 
Fitxes d'ampliació
Fitxes d'ampliacióFitxes d'ampliació
Fitxes d'ampliació
 
Frases fetes
Frases fetesFrases fetes
Frases fetes
 
Sentit figurat real
Sentit figurat  realSentit figurat  real
Sentit figurat real
 
Control català tema 1 i 2
Control català tema 1 i 2Control català tema 1 i 2
Control català tema 1 i 2
 
Dossier llengua 5è
Dossier llengua 5èDossier llengua 5è
Dossier llengua 5è
 
Solucionari quadernet 1 t 5
Solucionari quadernet 1 t 5Solucionari quadernet 1 t 5
Solucionari quadernet 1 t 5
 
Tipus de noms
Tipus de nomsTipus de noms
Tipus de noms
 
Activitats de llengua 5é valencia
Activitats de llengua 5é valenciaActivitats de llengua 5é valencia
Activitats de llengua 5é valencia
 
Refor i ampliació llengua 3r
Refor i ampliació llengua 3rRefor i ampliació llengua 3r
Refor i ampliació llengua 3r
 
Metàfores
MetàforesMetàfores
Metàfores
 
L'accentuació gràfica
L'accentuació gràficaL'accentuació gràfica
L'accentuació gràfica
 
Examen coneixement del medi (Didàctica General)
Examen coneixement del medi (Didàctica General)Examen coneixement del medi (Didàctica General)
Examen coneixement del medi (Didàctica General)
 
Repàs preguntes examen tema 5: Els éssers vius i la seva relació amb el medi
Repàs preguntes examen tema 5: Els éssers vius i la seva relació amb el mediRepàs preguntes examen tema 5: Els éssers vius i la seva relació amb el medi
Repàs preguntes examen tema 5: Els éssers vius i la seva relació amb el medi
 
El Substantiu
El SubstantiuEl Substantiu
El Substantiu
 
FOTOS RETOCADES
FOTOS RETOCADESFOTOS RETOCADES
FOTOS RETOCADES
 
HandArts
HandArtsHandArts
HandArts
 
Activitats substantiu
Activitats substantiuActivitats substantiu
Activitats substantiu
 

Similar to Llengua 4t

Refor i ampliació llengua 3r
Refor i ampliació llengua 3rRefor i ampliació llengua 3r
Refor i ampliació llengua 3r
Santiago Campos zurano
 
U1_IDENTIFICACIO_PERSONAL xDEF.pdf
U1_IDENTIFICACIO_PERSONAL xDEF.pdfU1_IDENTIFICACIO_PERSONAL xDEF.pdf
U1_IDENTIFICACIO_PERSONAL xDEF.pdf
vicentpoveda
 
Ampl y ref llengua 3 sh voramar
Ampl y ref llengua 3 sh voramarAmpl y ref llengua 3 sh voramar
Ampl y ref llengua 3 sh voramar
XiscaPlanas1
 
Aprenentatge De La Llengua
Aprenentatge De La LlenguaAprenentatge De La Llengua
Aprenentatge De La Llenguatinoserracompany
 
Unitat 9
Unitat 9Unitat 9
Unitat 9
JoseGM87
 
TALLER GRAMÀTICA.pptx
TALLER GRAMÀTICA.pptxTALLER GRAMÀTICA.pptx
TALLER GRAMÀTICA.pptx
AlexPA13
 
Gramatica1
Gramatica1Gramatica1
Gramatica1natalia
 
Text argumentatiu
Text argumentatiuText argumentatiu
Text argumentatiugvallher
 
Dossier d'aprenentatge. Llengua catalana
Dossier d'aprenentatge. Llengua catalanaDossier d'aprenentatge. Llengua catalana
Dossier d'aprenentatge. Llengua catalana
Editorial Barcanova
 
Morfologia nominal, accentuació i pronoms relatius
Morfologia nominal, accentuació i pronoms relatiusMorfologia nominal, accentuació i pronoms relatius
Morfologia nominal, accentuació i pronoms relatius
Diverses
 
Activitatsperatreballarlaconscienciafonologica
ActivitatsperatreballarlaconscienciafonologicaActivitatsperatreballarlaconscienciafonologica
Activitatsperatreballarlaconscienciafonologica
Imma Clua
 
Activitatsperatreballarlaconscienciafonologica
ActivitatsperatreballarlaconscienciafonologicaActivitatsperatreballarlaconscienciafonologica
Activitatsperatreballarlaconscienciafonologica
Imma Clua
 
Activitatsperatreballarlaconscienciafonologica
Activitatsperatreballarlaconscienciafonologica Activitatsperatreballarlaconscienciafonologica
Activitatsperatreballarlaconscienciafonologica
Meritxell Perez Aguilar
 
Carta i tasques 4 t
Carta i tasques 4 tCarta i tasques 4 t
Carta i tasques 4 t
escolalesarrelsmollerussa
 
I3. u4-5-la-dièresi-en-formes-verbals
I3. u4-5-la-dièresi-en-formes-verbalsI3. u4-5-la-dièresi-en-formes-verbals
I3. u4-5-la-dièresi-en-formes-verbals
AngelsHerrero
 
Dígrafs, diftongs i hiats
Dígrafs, diftongs i hiatsDígrafs, diftongs i hiats
Dígrafs, diftongs i hiatsJOANGVICHORTA
 

Similar to Llengua 4t (20)

Refor i ampliació llengua 3r
Refor i ampliació llengua 3rRefor i ampliació llengua 3r
Refor i ampliació llengua 3r
 
Aprenentatge de-la-llengua-1231842768924194-2
Aprenentatge de-la-llengua-1231842768924194-2Aprenentatge de-la-llengua-1231842768924194-2
Aprenentatge de-la-llengua-1231842768924194-2
 
U1_IDENTIFICACIO_PERSONAL xDEF.pdf
U1_IDENTIFICACIO_PERSONAL xDEF.pdfU1_IDENTIFICACIO_PERSONAL xDEF.pdf
U1_IDENTIFICACIO_PERSONAL xDEF.pdf
 
Ampl y ref llengua 3 sh voramar
Ampl y ref llengua 3 sh voramarAmpl y ref llengua 3 sh voramar
Ampl y ref llengua 3 sh voramar
 
Aprenentatge De La Llengua
Aprenentatge De La LlenguaAprenentatge De La Llengua
Aprenentatge De La Llengua
 
Unitat 9
Unitat 9Unitat 9
Unitat 9
 
TALLER GRAMÀTICA.pptx
TALLER GRAMÀTICA.pptxTALLER GRAMÀTICA.pptx
TALLER GRAMÀTICA.pptx
 
Gramatica1
Gramatica1Gramatica1
Gramatica1
 
Text argumentatiu
Text argumentatiuText argumentatiu
Text argumentatiu
 
Dossier d'aprenentatge. Llengua catalana
Dossier d'aprenentatge. Llengua catalanaDossier d'aprenentatge. Llengua catalana
Dossier d'aprenentatge. Llengua catalana
 
Morfologia nominal, accentuació i pronoms relatius
Morfologia nominal, accentuació i pronoms relatiusMorfologia nominal, accentuació i pronoms relatius
Morfologia nominal, accentuació i pronoms relatius
 
Ex. u7 1r
Ex. u7 1rEx. u7 1r
Ex. u7 1r
 
Activitatsperatreballarlaconscienciafonologica
ActivitatsperatreballarlaconscienciafonologicaActivitatsperatreballarlaconscienciafonologica
Activitatsperatreballarlaconscienciafonologica
 
Activitatsperatreballarlaconscienciafonologica
ActivitatsperatreballarlaconscienciafonologicaActivitatsperatreballarlaconscienciafonologica
Activitatsperatreballarlaconscienciafonologica
 
Activitatsperatreballarlaconscienciafonologica
Activitatsperatreballarlaconscienciafonologica Activitatsperatreballarlaconscienciafonologica
Activitatsperatreballarlaconscienciafonologica
 
Carta i tasques 4 t
Carta i tasques 4 tCarta i tasques 4 t
Carta i tasques 4 t
 
Hable
HableHable
Hable
 
I3. u4-5-la-dièresi-en-formes-verbals
I3. u4-5-la-dièresi-en-formes-verbalsI3. u4-5-la-dièresi-en-formes-verbals
I3. u4-5-la-dièresi-en-formes-verbals
 
Dígrafs, diftongs i hiats
Dígrafs, diftongs i hiatsDígrafs, diftongs i hiats
Dígrafs, diftongs i hiats
 
Reunió de famílies P5 curs 13-14
Reunió de famílies P5 curs 13-14Reunió de famílies P5 curs 13-14
Reunió de famílies P5 curs 13-14
 

Llengua 4t

 • 1. Primària 4 Reforç i ampliació Llengua Fitxes de reforç Fitxa 1 El grup nominal ............................. 3 Fitxa 2 L’accentuació ................................. 4 Fitxa 3 Els possessius ................................ 5 Fitxa 4 L’accent en les paraules agudes .... 6 Fitxa 5 Els demostratius ............................ 7 Fitxa 6 L’accent en les paraules planes ..... 8 Fitxa 7 Els pronoms personals ................... 9 Fitxa 8 L’accent en les paraules esdrúixoles ................................... 10 Fitxa 9 El verb ......................................... 11 Fitxa 10 L’apòstrof .................................... 12 Fitxa 11 Exposar causes ............................ 13 Fitxa 12 El verb: nombre i persona............. 14 Fitxa 13 La contracció................................ 15 Fitxa 14 El verb: temps verbals................... 16 Fitxa 15 L’ús de b i v ................................. 17 Fitxa 16 La primera conjugació ................. 18 Fitxa 17 La s sonora .................................. 19 Fitxa 18 La segona conjugació ................... 20 Fitxa 19 La s sorda .................................... 21 Fitxa 20 La tercera conjugació ................... 22 Fitxa 21 La x i la ix .................................... 23 Fitxa 22 Descriure un lloc .......................... 24 Fitxa 23 El verb: formes simples i compostes ................................. 25 Fitxa 24 La h ............................................. 26 Fitxa 25 L’adverbi ...................................... 27 Fitxa 26 P i b a final de paraula ................. 28 Fitxa 27 Els enllaços .................................. 29 Fitxa 28 T i d a final de paraula.................. 30 Fitxa 29 L’oració: subjecte i predicat .......... 31 Fitxa 30 C i g a final de paraula.................. 32 Fitxa 31 Narrar un conte ........................... 33 Fitxa 1 ............................ 34 Fitxa 2 ............................ 35 Fitxa 3 ............................ 36 Fitxa 4 ............................ 37 Fitxa 5 ............................ 38 Fitxa 6 ............................ 39 Fitxa 7 ............................ 40 Fitxa 8 ............................ 41 Fitxa 9 ............................ 42 Fitxa 10 .......................... 43 Fitxa 11 .......................... 44 Fitxa 12 .......................... 45 Fitxa 13 .......................... 46 Fitxa 14 .......................... 47 Fitxes d’ampliació 785503 _ 0001-0001.qxd 8/2/05 17:25 Página 1
 • 2. Reforç i ampliació Llengua 4 és una obra col·lectiva concebuda, creada i realitzada al departament d’Edicions Educatives de Santillana Educación, S. L./Edicions Voramar, S. L., sota la direcció d’ENRIC JUAN REDAL, JOSÉ LUIS ALZU GOÑI i IMMACULADA GREGORI SOLDEVILA. Text: M. Josep Cebrián Il·lustració: NEGROGRAPHICS Correcció: Guillem Soler Composició, confecció i muntatge: Fernando Calonge i Virtudes Llobet Edició: Empar Tortosa Aquest quadern està protegit per les lleis de drets d’autor i la seua propietat intel·lectual correspon a Voramar/Santillana. Els usuaris legítims d’aquest quadern només estan autoritzats a fer-ne fotocòpies per usar-les com a mate- rial d’aula. Queda prohibida qualsevol altra utilització tret dels usos perme- sos, especialment aquella que tinga finalitats comercials. © 2005 by Edicions Voramar, S. L./Santillana Educación, S. L. C/ València, 44 – 46210 Picanya (València) PRINTED IN SPAIN Imprés a Espanya per CP: 785503 Depòsit legal: 785503 _ 0002-0002.qxd 8/2/05 17:23 Página 2
 • 3. 3 ©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L. Reforç Nom Data 1. Relaciona i forma grups nominals. Fitxa 1 ■ El grup nominal Recorda Els substantius són les paraules que anomenen persones, animals o coses. Quan el substantiu va acompanyat d’altres paraules, forma amb aquestes un grup nominal. aquell els aquesta moltes cases granera balls pallasso màgica trist moderns boniques • • • • • • • • 2. Escriu el substantiu més adequat per a cada grup nominal. • M´™æ compra† dofi pa®ellfi ∂æ • E¬ µe¤ no funcionå. • Hæ µenja† pocfi πe® dina®. • Aq¤estfi fi´ha> apaga†. saba†efi. ■ Encercla les paraules que acompanyen els substantius que has escrit i copia tot el grup nominal. dofi pa®ellfi ∂æ saba†efi 785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 3
 • 4. Recorda La síl·laba que sóna més forta en una paraula és la síl·laba tònica. Algunes paraules duen accent gràfic sobre la síl·laba tònica. En valencià l’accent gràfic pot ser agut (´) o greu (`). 1. Subratlla la síl·laba tònica d’aquestes paraules. • casa • rosella • balcó • harmònica • formiga • arbre • llençol • tómbola • bagul • afició 4 ©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L. ■ L’accentuació Reforç Nom Data Fitxa 2 3. Completa la regla amb les paraules greu o agut i escriu un exemple de cada cas. ■ Classifica les paraules anteriors segons tinguen e o o oberta o e o o tancada. e tancada e oberta o tancada o oberta • Lå voca¬ å portå ßemp®æ ac©en† E≈emp¬æ: • Lefi vocalfi ^, ¤ por†e> ßemp®æ ac©en† E≈emp¬efi: , • Lefi vocalfi æ, o por†e> ac©en† qua> só> o∫±r†efi. E≈emp¬efi: , I por†e> ac©en† qua> só> tanca∂efi. E≈emp¬efi: , 2. Escriu el nom de cada dibuix. 785503 _ 0003-0048.qxd 21/2/05 11:47 Página 4
 • 5. Recorda Els possessius són les paraules que indiquen a qui pertany el substantiu que acompanyen. 1. Qui ha escrit el text? Llig i marca. Fixa’t en els possessius. 5 ©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L. Reforç Nom Data Fitxa 3 ■ Els possessius 2. Aquestes xiquetes parlen dels seus joguets. Inventa el que diuen. Has d’utilitzar almenys tres possessius. ■ Subratlla els possessius del text anterior. Escriu-los on corresponga i completa el quadre. Singular Masculí µe¤ nost®æ ße¤ Femení vostrå Plural Masculí †eufi Femení ße¤efi Els meus cabells són negres i rulls i els seus, blancs com la neu. La seua cara és redona i simpàtica mentre que la meua és allargada. Sols coincidim en una cosa: els nostres ulls són grans. 785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 5
 • 6. 6 ©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L. ■ L’accent en les paraules agudes Reforç Nom Data Fitxa 4 Recorda Les paraules que tenen tònica l’última síl·laba s’anomenen paraules agudes. Les paraules agudes s’accentuen gràficament en els casos següents: • Quan acaben en vocal o en vocal seguida de -s. • Quan acaben en -en o -in. 1. Pinta les etiquetes que continguen una paraula aguda i classifica-les. 2. Escriu els seus noms. Totes les paraules són agudes amb accent. germà poni matalàs cavall aprén caragol malson retín canyís parra llàntia garrot ferro Acabada en vocal Acabada en vocal+s Acabada en -en, -in Agudes amb accent Agudes sense accent ceba camió B M B 785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 6
 • 7. 7 ©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L. Reforç Nom Data Fitxa 5 ■ Els demostratius 1. Llig i subratlla els demostratius de la bafarada següent. Recorda Els demostratius són les paraules que expressen la distància que hi ha entre la persona que parla i els éssers o objectes a què es refereix. 2. Escriu els demostratius adequats a cada escena. 3. Llig i endevina de quins demostratius es tracta. Indica distància mitjana i està en masculí plural. Indica llunyania i està en femení plural. Indica proximitat i és masculí singular. Aquesta és la meua casa. Aqueixa és la del senyor Toni, l’amic del iaio i aquella, la de la senyora Agnés. Veritat que la meua és la més bonica? cot≈æ. bic^. quios©. 785503 _ 0003-0048.qxd 21/2/05 11:47 Página 7
 • 8. 8 ©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L. ■ L’accent en les paraules planes Reforç Nom Data Fitxa 6 Recorda Les paraules que tenen tònica la penúltima síl·laba s’anomenen paraules planes. Les paraules planes s’accentuen gràficament en els casos següents: • Quan acaben en consonant, excepte en les terminacions -en, -in i -as, -es, -is, -os, -us. • Quan acaben en diftong. 1. Subratlla les paraules planes d’aquest text. Dos niños señalan un magnetófono que hay debajo de la mesa. Cara de pillos. Els meus amics Àlvar i Néstor són cosins i sempre celebren l’aniversari junts. Com que són una miqueta entremaliats, els agrada fer bromes als convidats. Què diríeu que han fet enguany? Doncs han amagat un magnetòfon davall de la taula i han gravat tot el que passava mentre ens menjàvem la coca de pésols i el pastís de plàtan. I després hem rigut molt escoltant-ho. Quins pillets! 2. Resol els mots encreuats. ■ Respon. Porten accent les paraules que has escrit? • Per què? 1 2 4 3 1 2 3 4 785503 _ 0003-0048.qxd 21/2/05 11:47 Página 8
 • 9. 9 ©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L. Reforç Nom Data Fitxa 7 ■ Els pronoms personals Recorda Els pronoms personals són les paraules que serveixen per a anomenar la persona que parla (primera persona), la persona que escolta (segona persona) o una altra persona (tercera persona) sense dir el seu nom. 1. Encercla els pronoms personals d’aquesta nota. 2. Completa les bafarades amb els pronoms personals adequats. Mireia, Elsa i jo ens n’anem ja cap a casa. Nosaltres ens hem emportat les claus que hi havia al segon calaix del teu escriptori. Agafa tu els diners per a pagar a Elsa el regal. Ella els ha de donar aquesta nit. Sara dofi discu†ei≈e>. etfi unå xiq¤etå. No potfi ana®-h^. vul¬ ana® å lå ƒestå! • nosaltres primera persona del plural. • • • ■ Analitza les formes anteriors seguint l’exemple. 785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 9
 • 10. 10 ©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L. ■ L’accent en les paraules esdrúixoles Reforç Nom Data Fitxa 8 Recorda Les paraules que tenen tònica l’antepenúltima síl·laba s’anomenen paraules esdrúixoles. Les paraules esdrúixoles s’accentuen sempre. 1. Completa les paraules següents amb la síl·laba tònica corresponent. 2. Copia les oracions substituint els dibuixos per paraules esdrúixoles. • M´™æ compra† unå digita¬. • H^ haviå unå å lå portå ∂æ lå • Vai@ escolta® lå notíciå e> lå pé ners llàs mà fà nyís • cå • solfi • timå • bricå• d^ • ßæ fo® ■ Classifica les paraules anteriors. Paraules agudes Paraules planes Paraules esdrúixoles 785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 10
 • 11. 11 ©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L. Reforç Nom Data Fitxa 9 ■ El verb Recorda Les paraules que expressen accions s’anomenen verbs. Un mateix verb té moltes formes. La forma que dóna nom al verb és l’infinitiu. El conjunt de totes les formes d’un mateix verb és la seua conjugació. En valencià hi ha tres conjugacions. 1. Encercla els verbs d’aquestes oracions i copia al costat l’infinitiu corresponent. ■ Classifica els infinitius anteriors segons com acaben. • Lligen un conte molt interessant. • Menjaré pa amb oli i sal. • Demà dormiré tot el dia. • Robert estudiava a les vesprades. • Batérem sis ous per a la truita. • Corre cada matí durant una hora. 2. Escriu el nom de les accions representades en infinitiu. Infinitius en -ar Infinitius en -er o -re Infinitius en -ir 1 2 3 5 4 1 2 3 4 5 785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 11
 • 12. 12 ©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L. ■ L’apòstrof Reforç Nom Data Fitxa 10 Recorda • Els articles el i la s’apostrofen (l’) davant d’una paraula que comença en vocal o h. • L’article la no s’apostrofa davant d’algunes paraules com la universitat, la investigació, la història... 1. Escriu el nom d’aquests dibuixos amb l’article i, després, classifica’ls. El La L’ 2. Busca cinc paraules en la sopa de lletres i escriu-les amb l’article corresponent. • • • • • S U L L E R A R Í N Ç W A X O D G N R P U N G L A T D C F V X Q T Q Z I A Ç I L L A E V A I T B E R Y O J Ç I N F E R M E R A 785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 12
 • 13. • • 13 ©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L. Reforç Nom Data Fitxa 11 ■ Exposar causes 1. Observa. El veí. Un conductor. L’ambulància. La policia. La grua. La mare del lladre. ■ A qui creus que ha d’avisar la dependenta per a demanar ajuda? Tria les respostes correctes. ■ Escriu per què ha d’avisar aquests serveis. 785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 13
 • 14. 14 ©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L. ■ El verb: nombre i persona Reforç Nom Data Fitxa 12 Recorda Les formes verbals poden estar en singular o en plural, i fer referència a la persona que parla (primera), a la que escolta (segona) o a una altra (tercera). Per això diem que els verbs tenen nombre i persona. 1. Subratlla i classifica les formes verbals de les bafarades. 2. Completa cada oració amb una de les dues opcions. ■ Ara escriu una oració amb cada forma. Formes en singular ▼ Formes en plural ▼ • Jo a¬ parxífi. • Nosalt®efi å lå πetancå. • • • Vosalt®efi ¬efi ƒelicitacionfi. • T¤ mol† ∫…. juguem/jugue escrius/escriviu viuen/viu Nosaltres mirem la televisió. Vosaltres toqueu el violí. Tu pintes un quadre. Jo llig una novel·la. 785503 _ 0003-0048.qxd 21/2/05 11:47 Página 14
 • 15. 15 ©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L. Reforç Nom Data Fitxa 13 ■ La contracció Recorda Quan les paraules a, de, per es troben amb els articles el, els, s’uneixen a aquests i formen una sola paraula: al, als, del, dels, pel, pels. 1. Encercla les contraccions que trobes en aquest text. 2. Completa cada oració amb la paraula o grup de paraules que calga. Al meu poble viu Martí, un vellet molt amic dels meus pares. Passa el dia passejant amunt i avall pels carrers del poble. I sempre va acompanyat del seu gosset Tobi. Als xiquets, sempre ens dóna alguna llepolia i ens deixa jugar amb el seu gos. I és que el senyor Martí és molt simpàtic. ■ Escriu les contraccions que has encerclat i analitza-les seguint l’exemple. • a¬ • • å + e¬ • • • de l’ al a l’ per l’ del • Car®egå ¬efi ma¬e†efi cot≈æ. • Desp®éfi passa®eµ estació. • escolå ßemp®æ få moltå calo®. • Hu^ éfi ¬´ani√±rsar^ µe¤ cosı. • Vin© hor† ∂æ colli® encisamfi. 785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 15
 • 16. 16 ©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L. ■ El verb: temps verbals Reforç Nom Data Fitxa 14 Recorda Les formes verbals expressen accions que han succeït en el passat, en el present o en el futur. Passat, present i futur són els tres temps verbals. 1. Busca en la sopa de lletres dos verbs en present, dos en passat i dos en futur. 2. Transforma les oracions següents segons com s’indique. • Fa dos dies comprà ací. Hu^Present • Hui estrenem camiseta. Ahi®Passat • Fa anys vivien a Pego. D´acı å unfi anyfiFutur • Agranaràs el terrat demà. arå ma†ei≈.Present A V S T Ç T A D M S O F A S U L Q A D L V W P B O A P S A L T A R A N U H R R Z R Ç T À J G E A Q L S D R A A N X D E A L E R C G Q Ç U K I M À X C A N T E Z B U Present Passat Futur ■ Escriu dues oracions amb dues de les formes verbals anteriors. • • 785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 16
 • 17. ©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L. Reforç Nom Data Fitxa 15 ■ L’ús de b i v Recorda • S’escriu b davant de r i l i darrere de m. • S’escriu v darrere de n. 1. Resol els mots encreuats i troba la paraula oculta. Totes les paraules tenen b. 1. Peça de roba que s’utilitza a l’hivern. 2. Aparell que serveix per a orientar-nos. 3. Treballa apagant incendis. 4. L’armari i la taula ho són. 5. És el color del cel. 2. Encercla les paraules que estiguen mal escrites i escriu-les davall correctament. 3. Escriu dues paraules per a cada cas. Lå paraulå éfi: Blanca és una amiga vrasilera a qui encanta parlar de les coses que farà quan serà gran. Un dia et diu que vol conduir amvulàncies i al moment et conbenç que vol ser marinera i emvarcar-se en un vaixell o bé tocar el tamvor en una banda. Però hui m’ha dit la bestiesa més gran: que vol fer-se vruixa! • • • • • • br bl mb nv 17 1 2 3 4 5 785503 _ 0003-0048.qxd 21/2/05 11:47 Página 17
 • 18. 18 ©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L. ■ La primera conjugació Reforç Nom Data Fitxa 16 Recorda Els verbs que tenen l’infinitiu acabat en -ar pertanyen a la primera conjugació. La major part dels verbs de la primera conjugació es conjuguen com parlar. 1. Pinta les etiquetes que continguen verbs de la primera conjugació. 2. Classifica cada forma verbal on corresponga. 3. Endevina el verb representat en cada dibuix i escriu-lo en la forma que s’indica. No t’oblides de posar també el pronom personal. aplaudir cantar batre dormir parlar jugar viure pintar llegir mirar . . . . Present Pretèrit imperfet Pretèrit perfet Futur parlaré recordaves passí celebreu 2a persona del singular del pretèrit perfet: 1a persona del plural del futur: 3a persona del plural del pretèrit imperfet: 3a persona del singular del present: 785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 18
 • 19. ©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L. Reforç Nom Data Fitxa 17 ■ La s sonora Recorda El so de la s sonora es pot escriure amb s o amb z: • S’escriu s entre vocals. • S’escriu z a principi de paraula i darrere de consonant. 1. Ordena les lletres i forma paraules que tenen s sonora. 2. Copia substituint els dibuixos per paraules. • Nai≈erâ e¬ diå ∂æ . • Comprı unå πe® eurofi. 3. Ompli els buits amb s o z segons corresponga. Lå ebrå acar^efi hå convida† elfi ßeufi amicfi ∂e¬ oo, elfi ximpa> éfi. Hå p®epara† unå ƒestå amb moltå i¬'l¤ ió ^ finfi ^ to† hå ®e erva† unå onå ∂æ lå cå å πerq¤ê h^ pug¤e> juga® totfi. I Z N E L P L A S I A M Ú I C M S A D Z T O E 785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 19
 • 20. 20 ©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L. ■ La segona conjugació Reforç Nom Data Fitxa 18 Recorda Els verbs que tenen l’infinitiu acabat en -er o -re pertanyen a la segona conjugació. La major part dels verbs de la segona conjugació es conjuguen com témer. 1. Busca quatre formes verbals de la segona conjugació i escriu en quin temps estan. 2. Ratlla la forma verbal que no pertany al temps que s’indica. tem temem temí temeu PRESENT temia temien temíem temé PRETÈRIT IMPERFET temí temé temeré temérem PRETÈRIT PERFET temerà temeran tem temeràs FUTUR 3. Escriu al costat de cada infinitiu la forma adequada en el temps que s’indica. • • • • P R E M É E X S R I R L A N M D C B P O R V Í E S E T E M Y U A M J Z X W L R A I D M T G R O L A • Pa¤ ^ Enri© (CÓRRER, pretèrit imperfet) e> lå curså. • Miq¤e¬ ßemp®æ (TRAURE, present) e¬ gofi å pasßeja®. • Demâ jo (SABER, futur) elfi ®esultatfi. • El¬efi (ESPRÉMER, pretèrit perfet) ¬efi taron@efi πe® a¬ su©. 785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 20
 • 21. 21 ©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L. Reforç Nom Data Fitxa 19 ■ La s sorda Recorda El so de la s sorda es pot escriure amb s, ss, c o ç. • S’escriu s al principi i al final de paraula i al costat de consonant. • S’escriu ss entre vocals. • S’escriu c davant de e, i. • S’escriu ç davant de a, o, u i a final de paraula. 1. Pinta de blau les etiquetes que tenen s sonora i de roig les que tenen s sorda. 2. Completa amb s, ss, c o ç el ban que ha de llegir el pregoner. onze nas zona pissarra alzina dansa rabosa feliç posar maça • cassador ▼ • çèntim ▼ • taça ▼ • musol ▼ • ssabata ▼ • siutat ▼ 3. Aquestes paraules estan mal escrites. Escriu-les correctament. A†en ió! A†en ió! E få a∫±® q¤æ ∂´a ı å do d^e coµen arâ lå fun ió ∂æ palla o q¤æ æ e¬ebrarâ å lå pla å Redonå. E ∂emanå q¤æ no ircu¬e> √±hic¬efi ∂æ caπ cla æ πe® lå onå πe® fa ilita® e¬ muntat@æ ∂æ ¬´actua ió. Grà ^efi. 785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 21
 • 22. VERBS DE LA TERCERA CONJUGACIÓ 22 ©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L. ■ La tercera conjugació Reforç Nom Data Fitxa 20 Recorda Els verbs que tenen l’infinitiu acabat en -ir pertanyen a la tercera conjugació. Molts verbs de la tercera conjugació es conjuguen com sentir. 1. Encercla i copia sols els verbs del sac que pertanyen a la tercera conjugació. 2. Analitza aquestes formes verbals com en l’exemple. 3. De quina forma verbal es tracta? Escriu-la. desitjar dormir obrir cantar viure haver córrer vestir aplaudir entrar • • • • obrírem • És la primera persona del plural. • L’infinitiu és vestir. • És futur. • És la segona persona del singular. • L’infinitiu és dormir. • És pretèrit perfet. dormiràs consentien sent • ▼ • ▼ • ▼ 1å πersonå, plura¬, p®e†èri† πe®ƒe†.• obrí®eµ ▼ Lå formå √±rba¬ éfi Lå formå √±rba¬ éfi 785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 22
 • 23. 23 ©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L. Reforç Nom Data Fitxa 21 ■ La x i la ix Recorda Per representar el so de la x de xàrcia: • S’escriu x a principi de paraula. • S’escriu ix entre vocals i a final de paraula. 1. Marc ha fet unes fotografies per a un concurs. Escriu el nom del que representen. 2. Completa les paraules següents amb x o ix i classifica-les. Mar© hå fotogråfia† unå , u> , u> ^ unå • ilò‡o> • πe • πelu • ocola†æ • bru å • anc¬etå S’escriu amb x S’escriu amb ix ■ Respon. En quines de les paraules anteriors la x sona com en xiquet? ^ 785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 23
 • 24. 24 ©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L. ■ Descriure un lloc Reforç Nom Data Fitxa 22 1. Observa el paisatge i respon les preguntes que es proposen. Com és el poble? Com és el riu? Com són les muntanyes? Com és la vall? ■ Redacta la descripció del paisatge aprofitant la informació anterior. E¬ pob¬æ éfi Efi trobå e> unå val¬ ro∂ejadå πe® u>efi muntan¥efi A proπ h^ hå u> ri¤ 1 2 3 4 1 2 3 4 785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 24
 • 25. 25 ©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L. Reforç Nom Data Fitxa 23 ■ El verb: formes simples i compostes Recorda Les formes verbals poden ser simples o compostes. • Les formes verbals simples consten només d’una paraula i pertanyen a temps simples. • Les formes verbals compostes consten de dues paraules i pertanyen a temps compostos. 1. Copia les formes verbals compostes de les bafarades. 2. Fixa’t en els dibuixos i escriu oracions amb la forma verbal indicada. • El¬ ∂emâ e¬ • T¤ lå • Vosalt®efi u> • Qua> ellfi arri∫e>, jo jå elfi Llegir Un llibre que ja havia vist fa dies... Què m’has portat? M’ha semblat preciós i he pensat comprar-te’l. Gràcies, mare. • • • • haurâ l¬egi† FUTUR PERFET Obrir PRETÈRIT INDEFINIT Menjar PRETÈRIT PLUSQUAMPERFET Rentar FUTUR PERFET 785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 25
 • 26. • comprar ▼ • plantar ▼ • telefonar ▼ • anar ▼ 26 ©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L. ■ La h Reforç Nom Data Fitxa 24 Recorda S’escriuen amb h: • Totes les formes del verb haver. • Moltes paraules com home, habitant, hora, hivern, ahir, hui... 1. Escriu el nom dels dibuixos on corresponga. Paraules amb h Paraules sense h 2. Inventa oracions amb formes verbals compostes d’aquests verbs. Posa atenció en l’ús de la h en el verb haver. 3. Ratlla l’opció incorrecta. • Hi havia uns òmens-hòmens tirant coets-cohets. • He-E venut tota la caixa d’ous-hous . • Al meu hort-ort creix molta erba-herba . • Hèctor-Èctor està molt malumorat-malhumorat amb tu. hi√±rnaclæ 785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 26
 • 27. 27 ©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L. Reforç Nom Data Fitxa 25 ■ L’adverbi Recorda Les paraules que expressen circumstàncies de temps, lloc, manera o quantitat s’anomenen adverbis. 2. Encercla els adverbis d’aquestes oracions. Després, classifica’ls. • Prompte serà el meu aniversari. • Es trobava malament. • M’agrada més la bicicleta roja. • Hem aparcat prop. • Deixa les maletes ací. • Trobe que he menjat massa. • Abans tenia els cabells curts. • Hauràs de fer-ho ràpidament. 3. Descriu el que veus en la imatge utilitzant els adverbis que s’indiquen. Lloc Temps Manera Quantitat 1. Pinta les etiquetes que continguen adverbis. ràpidament tard casa ara arbre corria dins teulada abans fàcilment menys fulla prop molt lluny poc ara després 785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 27
 • 28. 28 ©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L. ■ P i b a final de paraula Reforç Nom Data Fitxa 26 Recorda A final de paraula, el so p es pot representar amb p o amb b. • Generalment, darrere de vocal tònica s’escriu p. • Darrere de vocal àtona o consonant, s’escriu p o b segons s’escriguen les paraules de la mateixa família. 1. Busca quatre coses que s’escriuen amb p o amb b final i escriu els noms on corresponga. 2. Completa les paraules amb p o b i relaciona-les amb una altra paraula de la mateixa família. 3. Escriu dues paraules de cada cas. Amb b final Amb p final miopia camperol cal mio arra cam calbesa arrapar Vocal tònica + p final Vocal àtona + p o b final Consonant + p o b final 785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 28
 • 29. 29 ©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L. Reforç Nom Data Fitxa 27 ■ Els enllaços Recorda Els enllaços són les paraules que serveixen per a unir paraules o grups de paraules entre si. 1. Relaciona i escriu els grups resultants. xocolate de pescar canya en escabetx caramels amb sucre sardines sense xurros • • • • 2. Completa amb els enllaços pertinents aquest text. Tin en compte que alguns es repeteixen. E¬ l¬eó vo¬ car> substancioså, f®escå, rojå, †endrå saboroså... El¬ ßemp®æ saπ q¤ê voldrâ, dubta® †´ho dirâ. No vo¬ ma^ lå vidå fi¬etfi tampo© cabritfi xico†etfi, no l^ agradå e¬ por© πeb®æ e¬ bo¤ torra† lå l¬eb®æ... ROALD DAHL, Bestioles fastigoses i ni amb sense de 785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 29
 • 30. 30 ©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L. ■ T i d a final de paraula Reforç Nom Data Fitxa 28 Recorda A final de paraula, el so t es pot representar amb t o amb d. • Generalment, darrere de vocal tònica s’escriu t. • Darrere de vocal àtona o consonant, s’escriu t o d segons s’escriguen les paraules de la mateixa família. 1. Busca el nom dels dibuixos en la sopa de lletres i classifica’ls. 2. Ompli els buits amb t o d segons corresponga. Acaben en t Acaben en d • Gerar no †Æ vacan©efi finfi å ¬´agos • No ha> arriba å u> acor • Ha> ©e¬ebra u> con©er e> ®ecor ∂æ Ro∫±® • Éfi u> po¤ mol pro‡un . Få po® acosta®-fi´h^. 3. Escriu una paraula més de cada família. ràpid ràpida record recordatori sort sorteig P E T A R D E T S I B O R D W P Ç N A A E Q M Y G R O M L E O D C D R T H R T N H L J S F O N T 785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 30
 • 31. 31 ©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L. Reforç Nom Data Fitxa 29 ■ L’oració: subjecte i predicat Recorda L’oració és un conjunt de paraules ordenades que expressa un pensament complet i que conté, almenys, un verb. Les oracions es divideixen en dues parts: • El subjecte, que és qui realitza l’acció del verb. • El predicat, que és allò que es diu del subjecte. 1. Ordena les paraules i escriu oracions. No t’oblides de posar el punt final. 2. Subratlla el subjecte i encercla el predicat dels enunciats que siguen oracions. • El cuiner fa uns menjars deliciosos. • L’home agrana la brossa. • Que divertit! • Carles viu a Benidorm. 3. Escriu oracions a partir d’aquests verbs. Àlex reparava planxa ratlles camiseta vell cotxeel la Albert curar vendre ▼ ▼ ▼ ▼ de 785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 31
 • 32. 32 ©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L. ■ C i g a final de paraula Reforç Nom Data Fitxa 30 Recorda A final de paraula, el so k es pot representar amb c o amb g. • Generalment, darrere de vocal tònica s’escriu c. • Darrere de vocal àtona o consonant, s’escriu c o g segons com s’escriguen les paraules de la mateixa família. 1. Ordena les lletres per a formar paraules. Totes acaben en c o g. 2. Escriu g o c segons corresponga. 3. Escriu la inicial de cada dibuix i descobriràs la paraula oculta. L A R GL Ú C S I M F E R C E S R M R G A A • astrò¬e • farma©èuti • nàu‡ra • • • blan • san • carran ■ Escriu dues paraules més de la mateixa família. 785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 32
 • 33. 33 ©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L. Reforç Nom Data Fitxa 31 ■ Narrar un conte 1. Narra un conte a partir d’aquestes imatges. No t’oblides de posar-li un títol. PLANTEJAMENT NUS DESENLLAÇ Unå √±gadå h^ haviå 785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 33
 • 34. 34 ©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L. Ampliació Nom Data Fitxa 1 1. Busca i escriu el nom de cinc insectes. 2. Pinta del mateix color les etiquetes que anomenen un mateix animal. 3. Llig i marca el significat correcte de l’expressió destacada. • • • • • parotet panerola libèl·lula abellotpanderola borinot Pau és inofensiu: no fa mal a una mosca. Li agraden els insectes. És molt bó. M’agradaria saber quina mosca t’ha picat. Enfadar-se sobtadament. Tindre una picada de mosca. A D L T W S Ç F B P U Ç A R Q J E O L G Z B O V U A R H E S E P E H Z I Ç U F L C S D W N J T R L Ç P G S O E S C A R A B A T 785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 34
 • 35. 35 ©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L. Ampliació Nom Data Fitxa 2 1. Completa les oracions amb la paraula adequada. 2. Relaciona cada animal amb el so que emet. 3. Completa cada comparació amb l’adjectiu adequat. aguiló udola brama xiula gruny llobató catxap porcell • E¬ éfi lå criå ∂e¬ lloπ. • E¬ éfi lå criå ∂e¬ conil¬. • L´ éfi lå criå ∂æ ¬´àguilå. • E¬ éfi lå criå ∂e¬ por©. pelat fidel valent alt • Joa> éfi coµ unå gira‡å. • No †´enganyariå ma^: Joa> éfi coµ u> gofi. • E¬ bar∫±® e¬ vå ∂eixa® coµ u> pol¬. • No †Æ po® ∂æ ®efi! Éfi coµ u> l¬eó. 785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 35
 • 36. 36 ©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L. Ampliació Nom Data Fitxa 3 1. Marca la resposta correcta. En un restaurant... • Qui fa el menjar? El cambrer. El cuiner. • Qui se’l menja? El comensal. L’ajudant de cuina. • Qui serveix el menjar? El cuiner. El cambrer. • Qui cobra? El caixer. La cuinera. 2. Substitueix les paraules destacades per altres que signifiquen el mateix. 3. Llig i marca el significat correcte de les expressions destacades. Manel es menja les paraules quan parla. un rajolí un grapat un polsim No et fies de Mar, que menja en dos plats. Sempre repeteix quan menja. S’aprofita de tots. No parla clarament. Té molta fam. • Posa una miqueta de safrà a l’arròs perquè tinga color. • Posa un poc d’oli a la paella i faré la truita. • Porta unes quantes ametles per a tastar-les. ▼ ▼ 785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 36
 • 37. 37 ©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L. Ampliació Nom Data Fitxa 4 1. Escriu on corresponga. 2. Relaciona les paraules que signifiquen el mateix. 3. Marca el significat correcte de l’expressió destacada. Va eixir de mare sense motiu. balancí pitet cotxet parc trona bebé infant vell nadóancià jovexiquet adolescent Se’n va anar a passejar. Es va enfurir. 785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 37
 • 38. 38 ©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L. Ampliació Nom Data Fitxa 5 1. Escriu cada nom on corresponga. 2. Relaciona. Què signifiquen les expressions destacades. detector de fums piccasc mànega destral careta antigàs extintor No tingues pressa que a poc a poc s’encén el foc. Ja podries callar: no fas més que tirar llenya al foc. No sap què fer: es troba entre dos focs. Em rendisc: tire el barret al foc. Augmentar les discòrdies. Estar en una situació difícil. Desanimar-se. Fer les coses amb paciència. 785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 38
 • 39. 39 ©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L. Ampliació Nom Data Fitxa 6 1. Escriu cada nom on corresponga. 2. Forma paraules contràries afegint el prefix des-. 3. Observa el dibuix i completa amb un o una segons corresponga. plató micròfon maquilladora càmera monitor presentador • enfocar • activar • sintonitzar • enredar ▼ ▼ ▼ ▼ ■ Escriu oracions amb dues de les paraules anteriors. • • Ro∫±r† éfi càµerå mol† importan† e> e¬ mó> ∂e¬ ci>emå. S´hå compra† càµerå mol† mo∂ernå πe® esta® a¬ diå e> ¬efi no√±fi †ecnolog^efi. 785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 39
 • 40. -eda -ar • ▼ • ▼ • ▼ • ▼ • ▼ • ▼ 40 ©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L. Ampliació Nom Data Fitxa 7 1. Localitza en la sopa de lletres el nom de sis arbres. Després, completa seguint l’exemple. 2. Torna a copiar les oracions següents substituint la paraula cap per la que corresponga en cada cas. extrem persona seny • Has de tindre més cap i no fer bestieses! • Hem quedat de pagar tres euros per cap. • L’edifici el trobareu a l’altre cap del carrer. A Ç G S F R G Y C P S A G R K C M A A X R U E I O M R L L R V I I M D R M F O W X D O M A E I F G E I T O S R O E R L R E L C A L R F A I G D A oµ oµedå 785503 _ 0003-0048.qxd 21/2/05 11:47 Página 40
 • 41. 41 ©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L. Ampliació Nom Data Fitxa 8 1. Escriu cada nom on corresponga. 2. Ordena les lletres i forma el nom de quatre instruments musicals. castell de focs pancarta traca entaulat banda R M T A P O L F A A T U B M R T O Ó L O N C V L I E O 3. Marca el significat de l’expressió destacada. Quan juguem, és el meu cosí qui porta la batuta. Té l’autoritat. Dirigeix una banda de música. 785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 41
 • 42. 42 ©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L. Ampliació Nom Data Fitxa 9 1. Escriu cada nom al seu lloc. 2. Forma paraules compostes i escriu el grup resultant. llanta retrovisor maleter matrículapneumàtic tub d’escapament fang quilòmetres -xocspara -revolucions compta ■ Relaciona amb números les paraules anteriors amb els dibuixos corresponents. 1 2 3 4 785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 42
 • 43. 43 ©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L. Ampliació Nom Data Fitxa 10 1. Busca el nom de sis oficis i escriu al costat el lloc on es porten a terme. ■ Completa amb les paraules anteriors. • ▼ • ▼ • ▼ • ▼ • ▼ • ▼ pastisßeriå 2. Ordena les lletres i obtindràs el nom d’algunes eines que utilitza el fuster. M Ç A A E I R A C SE R N T E T A P • E¬ ßer√±i≈ πe® å ƒe® foratfi. • Lå ßer√±i≈ πe® å clava®. • L´ ßer√±i≈ πe® å traça® ang¬efi ®ec†efi. 3. Marca el significat de l’expressió destacada. Aquest home no té ofici ni benefici. No té diners. No fa res per a guanyar-se la vida. P A S T I S S E R E Q J H A C M Ç F I D S O M G T D R X U R R E R S H U A W Ç A O F T P I T O R X A T E R T E L H S Q Z U P E R E L L O T G E R pastisße® 785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 43
 • 44. 44 ©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L. Ampliació Nom Data Fitxa 11 1. Escriu cada nom on corresponga. 2. Marca el significat de l’expressió destacada. dutxa de telèfon aixeta bidet granereta pica banyera vàter espill ■ Escriu altres objectes que pots trobar a la cambra de bany. Aquesta olor tan bona em fa vindre aigua a la boca. Em fa vindre set. Em fa fer saliva i agafar gana. Em provoca fàstic i ois. 785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:24 Página 44
 • 45. 45 ©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L. Ampliació Nom Data Fitxa 12 1. Escriu cada nom on corresponga. 2. Llig i marca el significat correcte de les expressions destacades. Paula és una rata de biblioteca. És molt estudiosa. Treballa en una biblioteca. Dóna gust sentir-la: parla com un llibre. Parla molt de pressa. Parla molt bé. llom nervis contracoberta coberta solapa ■ Tria dos dels elements anteriors i escriu una oració amb cada un. • • 785503 _ 0003-0048.qxd 21/2/05 11:47 Página 45
 • 46. 46 ©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L. Ampliació Nom Data Fitxa 13 1. Completa el text amb les paraules que corresponga. Hu^ ™eµ ana† a¬ å vo®æ unå ∂æ fotogra‡^efi. Dæ sob†æ, ¬´ hå coµença† å sona®. Unfi llad®efi hav^e> t®enca† e¬ vid®æ ∂æ lå o> efi guardavå unå ∂æ ¬efi µéfi importantfi. Pe® sor†, e¬ elfi hå aga‡a† å †empfi ^ to† hå q¤eda† e> u> sob®esal†. 2. Marca el significat correcte de l’expressió destacada. Pere va quedar d’una peça. Es va fer una operació. Es va sorprendre moltíssim. ■ Escriu una oració amb l’expressió anterior. vigilant escultures alarma museu vitrina exposició 785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:25 Página 46
 • 47. 47 ©2005EdicionsVoramar,S.L./SantillanaEducación,S.L. Ampliació Nom Data Fitxa 14 1. Troba les paraules ocultes que corresponen a cada definició seguint el codi. Totes estan relacionades amb el teatre. 2. Marca el significat de l’expressió destacada. Jesús sempre ha de donar un espectacle. Persona que acompanya els espectadors fins als seients. Forat de l’escenari on s’amaga l’apuntador. Compartiments on seuen els espectadors. Planta baixa envoltada de llotges. Escandalitzar. Representar una obra de teatre. ▼▼▼▼▼ F1 B2 I1 D2 I1 A1 F1 A1 I1 H2 B2 I1 G1 E2 H2 I1 C1 B2 F1 D2 E2 H2 G2 I2 I1 C1 C1 I1 A2 E1 F1 C2 F1 A2 G2 A1 E2 H1 F2 A2 F1 D1 F2 E2 B1 A B C D E F G H I 1 D S L Q J A V B O 2 T C P M E U I R N Habitació on els artistes es canvien, es maquillen o descansen. 785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:25 Página 47
 • 48. 785503 _ 0003-0048.qxd 8/2/05 17:25 Página 48