SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Download to read offline
ANG PAG-
UNAWA SA
PAGMAMAHAL
NG DIYOS
Edukasyon sa Pagpapakatao 10
PAG-IBIG SA KAPWA-TAO ANG
PINAKADAKILA SA LAHAT NG
KABUTIHAN
Sinabi sa atin ni propetang Mormon:
“Kaya nga, manangan sa pag-ibig sa kapwa-tao, na
pinakadakila sa lahat, sapagkat ang lahat ng bagay
ay nagkukulang—datapwat ang pag-ibig sa kapwa-
tao ay dalisay na pag-ibig ni Cristo, at iyon ay
nagtitiis magpakailanman” (Moroni 7:46–47)
BAKIT PAG-IBIG SA KAPWA-TAO
ANG PINAKADAKILA SA LAHAT NG
KABUTIHAN?
• Itinuro ng Diyos na dapat tayong magbigay ng pagkain sa
mga nagugutom, kanlungan sa mga walang tirahan, at
mga damit sa mahihirap. Kapag dinadalaw natin ang mga
maysakit at ang mga nasa bilangguan, parang ginagawa
na rin natin sa Kanya ang mga bagay na ito.
• Nangako Siya na sa paggawa natin ng mga bagay na ito ay
mamanahin natin ang Kanyang kaharian. ( Mateo 25:34–
46.)
• Hindi natin dapat tangkaing magpasiya kung karapat-
dapat ba o hindi ang isang tao sa ating tulong ( Mosias
4:16–24).
• Ipinaalala sa atin ni Pangulong Thomas S. Monson na
may mga taong nangangailangan ng higit pa sa mga
materyal na bagay: “Itanong natin sa ating sarili: ‘Ako
ba’y may kabutihang nagawa? Ako ba ay nakatulong
na?’
ANG PAG-IBIG SA KAPWA -
TAO AY NAGMUMULA SA
PUSO
Paano natin magagawang
mahalin ang mga tao sa kabila
ng kanilang mga kasalanan at
pagkakamali?
ANG PAG-IBIG SA KAPWA -
TAO AY NAGMUMULA SA
PUSO
Kahit na nagbibigay tayo sa mga
nangangailangan, kung hindi tayo
nakakaramdam ng pagkahabag sa kanila,
tayo ay walang pag-ibig sa kapwa-tao (I Ni
Juan 3:16–17).
• Tayo ay mapagpasensya at mabait.
• Hindi tayo mayabang o palalo, maramot o walang-galang.
• Kapag tayo ay may pag-ibig sa kapwa-tao hindi natin tinatandaan
o ikinagagalak ang kasamaang ginawa ng ibang tao.
• Ni hindi natin ginagawa ang mabubuting bagay dahil lamang sa
kapaki-pakinabang ito sa atin.
• Sa halip, kasama tayong nagagalak ng mga taong namumuhay
sa katotohanan. Kapag tayo ay may pag-ibig sa kapwa-tao tayo ay
matapat, naniniwala tayo sa kakayahan ng ibang tao, at mabait
tayo sa kanila.
• Itinuturo ng mga banal na kasulatan na ang “pagibig ay hindi
nagkukulang kailan man.
TAGLAYIN ANG MABUTING
KATANGIAN NG PAG-IBIG SA
KAPWA-TAO
Paano natin higit na
maiibig ang ating kapwa?
PAANO NATIN HIGIT NA MAIIBIG
ANG ATING KAPWA?
• Pag-aralan ang buhay ng Diyos at sundin ang Kanyang mga
kautusan.
• Kapag hindi tayo nakadarama ng pagmamahal sa kapwa-tao,
maaari nating ipagdasal na magkaroon tayo ng dagdag na pag-
ibig sa kapwa. Hinihimok tayo ni Mormon na, “Manalangin sa
Ama nang buong lakas ng puso, nang kayo ay mapuspos ng
ganitong pag-ibig (Moroni 7:48).
PAANO NATIN HIGIT NA
MAIIBIG ANG ATING
KAPWA?
• Maaari nating matutuhang mahalin ang ating sarili, na
ang ibig sabihin ay nauunawaan natin ang tunay na
kahalagahan natin bilang mga anak ng ating Ama sa
Langit.
Itinuro ng Tagapagligtas na kailangan nating mahalin
ang iba tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili
upang mahalin ang ating sarili, kailangan nating
igalang at pagtiwalaan ang ating sarili.
PAANO NATIN HIGIT NA
MAIIBIG ANG ATING
KAPWA?
• Maiiwasan nating isipin na mas mabuti tayo kaysa sa ibang tao.
Mapagpapasensyahan natin ang kanilang mga pagkakamali.
Sinabi ni Joseph Smith, “Kapag mas napapalapit tayo sa ating
Ama sa langit, mas nahahabag tayo sa mga taong naliligaw ng
landas; nais natin silang pasanin, at balikatin ang kanilang mga
kasalanan” (Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan: Joseph
Smith [2007], 502–3).
KWENTO NI ENOS
Sa Aklat ni Mormon mababasa natin ang
tungkol kay Enos, isang binata na
nagnais malaman kung napatawad na
ang kanyang mga kasalanan. Sabi niya
sa atin:
“Ang aking kaluluwa ay nagutom; at ako ay lumuhod sa
harapan ng aking Lumikha, at ako ay nagsumamo sa kanya
sa mataimtim na panalangin at hinaing para sa aking
sariling kaluluwa; at sa buong araw ako ay nagsumamo sa
kanya; oo, at nang dumating ang gabi ay inilakas ko pa ang
aking tinig sa kaitaasan kung kaya’t iyon ay nakarating sa
kalangitan. “At doon ay nangusap ang isang tinig sa akin,
sinasabing: Enos, ang iyong mga kasalanan ay pinatatawad
na, at ikaw ay pagpapalain” (Enos 1:4–5). Labis na
nagpasalamat si Enos sa pagmamahal at pagpapatawad ng
Panginoon kung kaya kusa niyang iniukol ang nalalabi
niyang buhay sa pagtulong sa iba na matanggap ang
ganitong kaloob.
GAWAIN A
Pangatwiranan mo ang tanong na nakasulat sa
loob ng kahon sa pamamagitan ng pagbibigay ng
kongkretong rason o sitwasyon sa loob ng mga
nakapaligid na kahon. Isulat ang sagot sa
sagutang papel.
GAWAIN B
Pangatwiranan mo ang katutuhanang
nakapaloob sa mensahe patungkol sa
pagmamahal ng Diyos at magbigay ng mga
angkop na kilos kung paano pauunlarin ito.
Pwede kang gumamit ng mga patunay mula sa
bibliya kung mayroon. Gawin ito sa sagutang
papel.
Ang nagawa mo sa kapwa mo ay siya ring
nagawa mo sa Diyos.
1. Ayon sa aral na natutunan mo, magbigay ng mga kilos na dapat
mong gawin upang mapaunlad mo nang lubos ang pagmamahal mo
sa Diyos.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Gawin mo sa iba ang gusto mong gawin ng
iba sa iyo
2. Ayon sa aral na natutunan mo, magbigay ng mga kilos na dapat
mong gawin upang mapaunlad mo nang lubos ang pagmamahal mo
sa Diyos.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

More Related Content

What's hot

Mga isyu sa dignidad at sekswalidad
Mga isyu sa dignidad at sekswalidadMga isyu sa dignidad at sekswalidad
Mga isyu sa dignidad at sekswalidadMartinGeraldine
 
Chapter test kahalagahan ng kontemporarayong isyu
Chapter test  kahalagahan ng kontemporarayong isyuChapter test  kahalagahan ng kontemporarayong isyu
Chapter test kahalagahan ng kontemporarayong isyuNestor Cadapan Jr.
 
Pag-unawa sa Seksuwalidad ng Tao.pptx
Pag-unawa sa Seksuwalidad ng Tao.pptxPag-unawa sa Seksuwalidad ng Tao.pptx
Pag-unawa sa Seksuwalidad ng Tao.pptxMartinGeraldine
 
Kabuhayan at pamumuhay ng mga bansang asyano
Kabuhayan at pamumuhay ng mga bansang asyanoKabuhayan at pamumuhay ng mga bansang asyano
Kabuhayan at pamumuhay ng mga bansang asyanoRay Jason Bornasal
 
Florante at Laura Aralin 17-21
Florante at Laura Aralin 17-21Florante at Laura Aralin 17-21
Florante at Laura Aralin 17-21Love Bordamonte
 
Ibong Adarna (Kabanata 1-3)
Ibong Adarna (Kabanata 1-3)Ibong Adarna (Kabanata 1-3)
Ibong Adarna (Kabanata 1-3)SCPS
 
Nang minsang naligaw si adrian
Nang minsang naligaw si adrianNang minsang naligaw si adrian
Nang minsang naligaw si adrianPRINTDESK by Dan
 
Aralin 1 pagkompyut ng gnp
Aralin 1 pagkompyut ng gnpAralin 1 pagkompyut ng gnp
Aralin 1 pagkompyut ng gnpThelma Singson
 
dokumen.tips_esp-7-modyul-15-mga-pansariling-salik-sa-pagpili-ng-kursong-akad...
dokumen.tips_esp-7-modyul-15-mga-pansariling-salik-sa-pagpili-ng-kursong-akad...dokumen.tips_esp-7-modyul-15-mga-pansariling-salik-sa-pagpili-ng-kursong-akad...
dokumen.tips_esp-7-modyul-15-mga-pansariling-salik-sa-pagpili-ng-kursong-akad...MaerieChrisCastil
 
Florante at Laura (Saknong 12-20)
Florante at Laura  (Saknong 12-20)Florante at Laura  (Saknong 12-20)
Florante at Laura (Saknong 12-20)Kaye Abordo
 
Ang-Pagkukusa-ng-makataong-Kilos.pptx
Ang-Pagkukusa-ng-makataong-Kilos.pptxAng-Pagkukusa-ng-makataong-Kilos.pptx
Ang-Pagkukusa-ng-makataong-Kilos.pptxMarivicYang1
 
Aralin 1: Ang Paghahanap sa Ibong Adarna
Aralin 1: Ang Paghahanap sa Ibong AdarnaAralin 1: Ang Paghahanap sa Ibong Adarna
Aralin 1: Ang Paghahanap sa Ibong AdarnaJoseph Cemena
 
Mga Katangian na Dapat Taglayin ng isang Aktibong Mamamayang Pilipino.pptx
Mga Katangian na Dapat Taglayin ng isang Aktibong Mamamayang Pilipino.pptxMga Katangian na Dapat Taglayin ng isang Aktibong Mamamayang Pilipino.pptx
Mga Katangian na Dapat Taglayin ng isang Aktibong Mamamayang Pilipino.pptxValDarylAnhao2
 

What's hot (20)

Thor grade 10 ppt
Thor grade 10 pptThor grade 10 ppt
Thor grade 10 ppt
 
Mga isyu sa dignidad at sekswalidad
Mga isyu sa dignidad at sekswalidadMga isyu sa dignidad at sekswalidad
Mga isyu sa dignidad at sekswalidad
 
Chapter test kahalagahan ng kontemporarayong isyu
Chapter test  kahalagahan ng kontemporarayong isyuChapter test  kahalagahan ng kontemporarayong isyu
Chapter test kahalagahan ng kontemporarayong isyu
 
Pag-unawa sa Seksuwalidad ng Tao.pptx
Pag-unawa sa Seksuwalidad ng Tao.pptxPag-unawa sa Seksuwalidad ng Tao.pptx
Pag-unawa sa Seksuwalidad ng Tao.pptx
 
Kabuhayan at pamumuhay ng mga bansang asyano
Kabuhayan at pamumuhay ng mga bansang asyanoKabuhayan at pamumuhay ng mga bansang asyano
Kabuhayan at pamumuhay ng mga bansang asyano
 
Kawalan ng katapatan
Kawalan ng katapatanKawalan ng katapatan
Kawalan ng katapatan
 
Florante at Laura Aralin 17-21
Florante at Laura Aralin 17-21Florante at Laura Aralin 17-21
Florante at Laura Aralin 17-21
 
Ang dignidad ng tao
Ang dignidad ng taoAng dignidad ng tao
Ang dignidad ng tao
 
Ibong Adarna (Kabanata 1-3)
Ibong Adarna (Kabanata 1-3)Ibong Adarna (Kabanata 1-3)
Ibong Adarna (Kabanata 1-3)
 
Nang minsang naligaw si adrian
Nang minsang naligaw si adrianNang minsang naligaw si adrian
Nang minsang naligaw si adrian
 
EsP 9-Modyul 9
EsP 9-Modyul 9EsP 9-Modyul 9
EsP 9-Modyul 9
 
Aralin 1 pagkompyut ng gnp
Aralin 1 pagkompyut ng gnpAralin 1 pagkompyut ng gnp
Aralin 1 pagkompyut ng gnp
 
ESP 10 - Q1-M7.pptx
ESP 10 - Q1-M7.pptxESP 10 - Q1-M7.pptx
ESP 10 - Q1-M7.pptx
 
dokumen.tips_esp-7-modyul-15-mga-pansariling-salik-sa-pagpili-ng-kursong-akad...
dokumen.tips_esp-7-modyul-15-mga-pansariling-salik-sa-pagpili-ng-kursong-akad...dokumen.tips_esp-7-modyul-15-mga-pansariling-salik-sa-pagpili-ng-kursong-akad...
dokumen.tips_esp-7-modyul-15-mga-pansariling-salik-sa-pagpili-ng-kursong-akad...
 
Modyul 9
Modyul 9Modyul 9
Modyul 9
 
Florante at Laura (Saknong 12-20)
Florante at Laura  (Saknong 12-20)Florante at Laura  (Saknong 12-20)
Florante at Laura (Saknong 12-20)
 
Ang-Pagkukusa-ng-makataong-Kilos.pptx
Ang-Pagkukusa-ng-makataong-Kilos.pptxAng-Pagkukusa-ng-makataong-Kilos.pptx
Ang-Pagkukusa-ng-makataong-Kilos.pptx
 
Misyon ng pamilya
Misyon ng pamilyaMisyon ng pamilya
Misyon ng pamilya
 
Aralin 1: Ang Paghahanap sa Ibong Adarna
Aralin 1: Ang Paghahanap sa Ibong AdarnaAralin 1: Ang Paghahanap sa Ibong Adarna
Aralin 1: Ang Paghahanap sa Ibong Adarna
 
Mga Katangian na Dapat Taglayin ng isang Aktibong Mamamayang Pilipino.pptx
Mga Katangian na Dapat Taglayin ng isang Aktibong Mamamayang Pilipino.pptxMga Katangian na Dapat Taglayin ng isang Aktibong Mamamayang Pilipino.pptx
Mga Katangian na Dapat Taglayin ng isang Aktibong Mamamayang Pilipino.pptx
 

Similar to L2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptx

Ikatlong Markahan – Modyul 2 esp.pptx
Ikatlong Markahan – Modyul 2 esp.pptxIkatlong Markahan – Modyul 2 esp.pptx
Ikatlong Markahan – Modyul 2 esp.pptxjerimPedro
 
ESP Module 2.pptx
ESP Module 2.pptxESP Module 2.pptx
ESP Module 2.pptxfedelgado4
 
MALACHI #2- WHERE IS MY HONOR - PTR. VETTY GUTIERREZ - 7AM MABUHAY SERVICE
MALACHI #2- WHERE IS MY HONOR - PTR. VETTY GUTIERREZ - 7AM MABUHAY SERVICEMALACHI #2- WHERE IS MY HONOR - PTR. VETTY GUTIERREZ - 7AM MABUHAY SERVICE
MALACHI #2- WHERE IS MY HONOR - PTR. VETTY GUTIERREZ - 7AM MABUHAY SERVICEFaithworks Christian Church
 
God Promises a Savior
God Promises a SaviorGod Promises a Savior
God Promises a SaviorRic Eguia
 
Christian life program talk 5 2018
Christian life program talk 5 2018Christian life program talk 5 2018
Christian life program talk 5 2018Rodel Sinamban
 
Ang kristiyanong mithiin presentation
Ang kristiyanong mithiin presentationAng kristiyanong mithiin presentation
Ang kristiyanong mithiin presentationRodel Sinamban
 
Presentation clss tagalog version
Presentation clss tagalog version Presentation clss tagalog version
Presentation clss tagalog version Melvin Angeles
 
Best-Decision-Gospel-Tract-Tagalog.pdf
Best-Decision-Gospel-Tract-Tagalog.pdfBest-Decision-Gospel-Tract-Tagalog.pdf
Best-Decision-Gospel-Tract-Tagalog.pdfJonathanRitchieCuvin
 
October 8 2023.pptxOctober 8 2023.pptxOctober 8 2023.pptx
October 8 2023.pptxOctober 8 2023.pptxOctober 8 2023.pptxOctober 8 2023.pptxOctober 8 2023.pptxOctober 8 2023.pptx
October 8 2023.pptxOctober 8 2023.pptxOctober 8 2023.pptxRodSison1
 
PAMBISAN BIBLE CHRISTIAN CHURCH.pptx
PAMBISAN BIBLE CHRISTIAN CHURCH.pptxPAMBISAN BIBLE CHRISTIAN CHURCH.pptx
PAMBISAN BIBLE CHRISTIAN CHURCH.pptxMei Miraflor
 
Love Someone Today (Tagalog vesion).pdf
Love Someone Today (Tagalog vesion).pdfLove Someone Today (Tagalog vesion).pdf
Love Someone Today (Tagalog vesion).pdfRudyAbalos3
 
L esson 1 pre encounter
L esson 1 pre encounterL esson 1 pre encounter
L esson 1 pre encounterRogelio Gonia
 
Lesson 3 Naroroon pa Rin!
Lesson 3 Naroroon pa Rin!Lesson 3 Naroroon pa Rin!
Lesson 3 Naroroon pa Rin!Truth
 
BUHAY NA NAKALULUGOD SA DIYOS.pptx
BUHAY NA NAKALULUGOD SA DIYOS.pptxBUHAY NA NAKALULUGOD SA DIYOS.pptx
BUHAY NA NAKALULUGOD SA DIYOS.pptxJeffereyGilCaber
 
C o u p l e s f o r c h r i s t christian life program talk no
C o u p l e s f o r c h r i s t christian life program talk noC o u p l e s f o r c h r i s t christian life program talk no
C o u p l e s f o r c h r i s t christian life program talk nocotiocrd
 

Similar to L2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptx (20)

Ikatlong Markahan – Modyul 2 esp.pptx
Ikatlong Markahan – Modyul 2 esp.pptxIkatlong Markahan – Modyul 2 esp.pptx
Ikatlong Markahan – Modyul 2 esp.pptx
 
ESP Module 2.pptx
ESP Module 2.pptxESP Module 2.pptx
ESP Module 2.pptx
 
Ama Namin
Ama NaminAma Namin
Ama Namin
 
MALACHI #2- WHERE IS MY HONOR - PTR. VETTY GUTIERREZ - 7AM MABUHAY SERVICE
MALACHI #2- WHERE IS MY HONOR - PTR. VETTY GUTIERREZ - 7AM MABUHAY SERVICEMALACHI #2- WHERE IS MY HONOR - PTR. VETTY GUTIERREZ - 7AM MABUHAY SERVICE
MALACHI #2- WHERE IS MY HONOR - PTR. VETTY GUTIERREZ - 7AM MABUHAY SERVICE
 
God Promises a Savior
God Promises a SaviorGod Promises a Savior
God Promises a Savior
 
Christian life program talk 5 2018
Christian life program talk 5 2018Christian life program talk 5 2018
Christian life program talk 5 2018
 
Ang kristiyanong mithiin presentation
Ang kristiyanong mithiin presentationAng kristiyanong mithiin presentation
Ang kristiyanong mithiin presentation
 
Presentation clss tagalog version
Presentation clss tagalog version Presentation clss tagalog version
Presentation clss tagalog version
 
Cfc clp orientation
Cfc clp orientationCfc clp orientation
Cfc clp orientation
 
Best-Decision-Gospel-Tract-Tagalog.pdf
Best-Decision-Gospel-Tract-Tagalog.pdfBest-Decision-Gospel-Tract-Tagalog.pdf
Best-Decision-Gospel-Tract-Tagalog.pdf
 
October 8 2023.pptxOctober 8 2023.pptxOctober 8 2023.pptx
October 8 2023.pptxOctober 8 2023.pptxOctober 8 2023.pptxOctober 8 2023.pptxOctober 8 2023.pptxOctober 8 2023.pptx
October 8 2023.pptxOctober 8 2023.pptxOctober 8 2023.pptx
 
Cfc clp talk 5
Cfc clp talk 5Cfc clp talk 5
Cfc clp talk 5
 
PAMBISAN BIBLE CHRISTIAN CHURCH.pptx
PAMBISAN BIBLE CHRISTIAN CHURCH.pptxPAMBISAN BIBLE CHRISTIAN CHURCH.pptx
PAMBISAN BIBLE CHRISTIAN CHURCH.pptx
 
Love Someone Today (Tagalog vesion).pdf
Love Someone Today (Tagalog vesion).pdfLove Someone Today (Tagalog vesion).pdf
Love Someone Today (Tagalog vesion).pdf
 
Like Father, Like Son 122913
Like Father, Like Son 122913Like Father, Like Son 122913
Like Father, Like Son 122913
 
L esson 1 pre encounter
L esson 1 pre encounterL esson 1 pre encounter
L esson 1 pre encounter
 
Lesson 3 Naroroon pa Rin!
Lesson 3 Naroroon pa Rin!Lesson 3 Naroroon pa Rin!
Lesson 3 Naroroon pa Rin!
 
BUHAY NA NAKALULUGOD SA DIYOS.pptx
BUHAY NA NAKALULUGOD SA DIYOS.pptxBUHAY NA NAKALULUGOD SA DIYOS.pptx
BUHAY NA NAKALULUGOD SA DIYOS.pptx
 
C o u p l e s f o r c h r i s t christian life program talk no
C o u p l e s f o r c h r i s t christian life program talk noC o u p l e s f o r c h r i s t christian life program talk no
C o u p l e s f o r c h r i s t christian life program talk no
 
PRE CANA MODULE
PRE CANA MODULEPRE CANA MODULE
PRE CANA MODULE
 

More from GabrielleEllis4

EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Pagmamahal sa Bayan.pptx
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Pagmamahal sa Bayan.pptxEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Pagmamahal sa Bayan.pptx
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Pagmamahal sa Bayan.pptxGabrielleEllis4
 
Learning from Others and Reviewing the Literature.pptx
Learning from Others and Reviewing the Literature.pptxLearning from Others and Reviewing the Literature.pptx
Learning from Others and Reviewing the Literature.pptxGabrielleEllis4
 
Isyung Pangkalikasan esp 10 edukasyon.pptx
Isyung Pangkalikasan esp 10 edukasyon.pptxIsyung Pangkalikasan esp 10 edukasyon.pptx
Isyung Pangkalikasan esp 10 edukasyon.pptxGabrielleEllis4
 
angpagmamahalsabayan-230519031618-880447ea.pptx
angpagmamahalsabayan-230519031618-880447ea.pptxangpagmamahalsabayan-230519031618-880447ea.pptx
angpagmamahalsabayan-230519031618-880447ea.pptxGabrielleEllis4
 
Biomolecules physical science. Macromolecules
Biomolecules physical science. MacromoleculesBiomolecules physical science. Macromolecules
Biomolecules physical science. MacromoleculesGabrielleEllis4
 
Grade 8 Chemistry Properties of Matter 8
Grade 8 Chemistry Properties of Matter 8Grade 8 Chemistry Properties of Matter 8
Grade 8 Chemistry Properties of Matter 8GabrielleEllis4
 
TLE LESSON 1 Computer Servicing Tools.pptx
TLE LESSON 1 Computer Servicing Tools.pptxTLE LESSON 1 Computer Servicing Tools.pptx
TLE LESSON 1 Computer Servicing Tools.pptxGabrielleEllis4
 
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3GabrielleEllis4
 
Formation of Heavier Elements.pptx
Formation of Heavier Elements.pptxFormation of Heavier Elements.pptx
Formation of Heavier Elements.pptxGabrielleEllis4
 

More from GabrielleEllis4 (10)

EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Pagmamahal sa Bayan.pptx
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Pagmamahal sa Bayan.pptxEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Pagmamahal sa Bayan.pptx
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Pagmamahal sa Bayan.pptx
 
Learning from Others and Reviewing the Literature.pptx
Learning from Others and Reviewing the Literature.pptxLearning from Others and Reviewing the Literature.pptx
Learning from Others and Reviewing the Literature.pptx
 
Isyung Pangkalikasan esp 10 edukasyon.pptx
Isyung Pangkalikasan esp 10 edukasyon.pptxIsyung Pangkalikasan esp 10 edukasyon.pptx
Isyung Pangkalikasan esp 10 edukasyon.pptx
 
angpagmamahalsabayan-230519031618-880447ea.pptx
angpagmamahalsabayan-230519031618-880447ea.pptxangpagmamahalsabayan-230519031618-880447ea.pptx
angpagmamahalsabayan-230519031618-880447ea.pptx
 
Biomolecules physical science. Macromolecules
Biomolecules physical science. MacromoleculesBiomolecules physical science. Macromolecules
Biomolecules physical science. Macromolecules
 
Grade 8 Chemistry Properties of Matter 8
Grade 8 Chemistry Properties of Matter 8Grade 8 Chemistry Properties of Matter 8
Grade 8 Chemistry Properties of Matter 8
 
TLE LESSON 1 Computer Servicing Tools.pptx
TLE LESSON 1 Computer Servicing Tools.pptxTLE LESSON 1 Computer Servicing Tools.pptx
TLE LESSON 1 Computer Servicing Tools.pptx
 
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3
 
Formation of Heavier Elements.pptx
Formation of Heavier Elements.pptxFormation of Heavier Elements.pptx
Formation of Heavier Elements.pptx
 
WATER CYCLE.pptx
WATER CYCLE.pptxWATER CYCLE.pptx
WATER CYCLE.pptx
 

Recently uploaded

kahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipinokahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipinoChristineIgnas2
 
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptxEdukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptxAzirenHernandez
 
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptxPagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptxLlemorSoledSeyer1
 
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres Bonifacio
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres BonifacioAng Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres Bonifacio
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres BonifacioJuleahMaraABorillo
 
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaFilipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaJaysonKierAquino
 
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10RonalynGatelaCajudo
 
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaFilipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaJaysonKierAquino
 
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plandemo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson planREDENJAVILLO1
 
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptxARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptxTeacherTinCabanayan
 
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptxMother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptxGluvellSiega1
 
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...charmaignegarcia
 
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El FiliKabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Filijuliusmirador1
 
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxkaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxJelyTaburnalBermundo
 
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunanArlieCerezo1
 
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptxFILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptxjaniceagam1
 
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptxAnnTY2
 
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptxppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptxronapacibe1
 
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptxMga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptxVincentNiez4
 
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptxQ4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptxLlemorSoledSeyer1
 
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLANEDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLANImilyAcma
 

Recently uploaded (20)

kahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipinokahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
kahalagahan ng kulturang popularsa pilipino
 
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptxEdukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
 
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptxPagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
 
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres Bonifacio
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres BonifacioAng Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres Bonifacio
Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog ni Andres Bonifacio
 
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaaFilipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
Filipino 8 MODYUL 1 Q4.pptx aaaaaaaaaaaa
 
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
 
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaFilipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
 
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plandemo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
demo teaching Edukasyon sa Pagpapakatao Lesson plan
 
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptxARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
 
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptxMother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
Mother Tongue Based (Sinugbuanong Binisaya.Q4.Grade3.Week3.pptx
 
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
Mother Manuscript WEEK-1-MODULE-1-AP-G3-3Q-ALOHAH-P.-ONDOY-MELINDA-FERNANDEZ...
 
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El FiliKabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
 
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxkaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
 
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
1. PAGKAMAMAMAYAN-third quarter araling panlipunan
 
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptxFILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
 
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
 
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptxppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
 
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptxMga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
 
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptxQ4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
 
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLANEDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
EDUKASYON SA PANGPAPAKATAO DETAILED LESSON PLAN
 

L2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptx

 • 1. ANG PAG- UNAWA SA PAGMAMAHAL NG DIYOS Edukasyon sa Pagpapakatao 10
 • 2. PAG-IBIG SA KAPWA-TAO ANG PINAKADAKILA SA LAHAT NG KABUTIHAN Sinabi sa atin ni propetang Mormon: “Kaya nga, manangan sa pag-ibig sa kapwa-tao, na pinakadakila sa lahat, sapagkat ang lahat ng bagay ay nagkukulang—datapwat ang pag-ibig sa kapwa- tao ay dalisay na pag-ibig ni Cristo, at iyon ay nagtitiis magpakailanman” (Moroni 7:46–47)
 • 3. BAKIT PAG-IBIG SA KAPWA-TAO ANG PINAKADAKILA SA LAHAT NG KABUTIHAN? • Itinuro ng Diyos na dapat tayong magbigay ng pagkain sa mga nagugutom, kanlungan sa mga walang tirahan, at mga damit sa mahihirap. Kapag dinadalaw natin ang mga maysakit at ang mga nasa bilangguan, parang ginagawa na rin natin sa Kanya ang mga bagay na ito. • Nangako Siya na sa paggawa natin ng mga bagay na ito ay mamanahin natin ang Kanyang kaharian. ( Mateo 25:34– 46.)
 • 4. • Hindi natin dapat tangkaing magpasiya kung karapat- dapat ba o hindi ang isang tao sa ating tulong ( Mosias 4:16–24). • Ipinaalala sa atin ni Pangulong Thomas S. Monson na may mga taong nangangailangan ng higit pa sa mga materyal na bagay: “Itanong natin sa ating sarili: ‘Ako ba’y may kabutihang nagawa? Ako ba ay nakatulong na?’
 • 5. ANG PAG-IBIG SA KAPWA - TAO AY NAGMUMULA SA PUSO Paano natin magagawang mahalin ang mga tao sa kabila ng kanilang mga kasalanan at pagkakamali?
 • 6. ANG PAG-IBIG SA KAPWA - TAO AY NAGMUMULA SA PUSO Kahit na nagbibigay tayo sa mga nangangailangan, kung hindi tayo nakakaramdam ng pagkahabag sa kanila, tayo ay walang pag-ibig sa kapwa-tao (I Ni Juan 3:16–17).
 • 7. • Tayo ay mapagpasensya at mabait. • Hindi tayo mayabang o palalo, maramot o walang-galang. • Kapag tayo ay may pag-ibig sa kapwa-tao hindi natin tinatandaan o ikinagagalak ang kasamaang ginawa ng ibang tao. • Ni hindi natin ginagawa ang mabubuting bagay dahil lamang sa kapaki-pakinabang ito sa atin. • Sa halip, kasama tayong nagagalak ng mga taong namumuhay sa katotohanan. Kapag tayo ay may pag-ibig sa kapwa-tao tayo ay matapat, naniniwala tayo sa kakayahan ng ibang tao, at mabait tayo sa kanila. • Itinuturo ng mga banal na kasulatan na ang “pagibig ay hindi nagkukulang kailan man.
 • 8. TAGLAYIN ANG MABUTING KATANGIAN NG PAG-IBIG SA KAPWA-TAO Paano natin higit na maiibig ang ating kapwa?
 • 9. PAANO NATIN HIGIT NA MAIIBIG ANG ATING KAPWA? • Pag-aralan ang buhay ng Diyos at sundin ang Kanyang mga kautusan. • Kapag hindi tayo nakadarama ng pagmamahal sa kapwa-tao, maaari nating ipagdasal na magkaroon tayo ng dagdag na pag- ibig sa kapwa. Hinihimok tayo ni Mormon na, “Manalangin sa Ama nang buong lakas ng puso, nang kayo ay mapuspos ng ganitong pag-ibig (Moroni 7:48).
 • 10. PAANO NATIN HIGIT NA MAIIBIG ANG ATING KAPWA? • Maaari nating matutuhang mahalin ang ating sarili, na ang ibig sabihin ay nauunawaan natin ang tunay na kahalagahan natin bilang mga anak ng ating Ama sa Langit. Itinuro ng Tagapagligtas na kailangan nating mahalin ang iba tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili upang mahalin ang ating sarili, kailangan nating igalang at pagtiwalaan ang ating sarili.
 • 11. PAANO NATIN HIGIT NA MAIIBIG ANG ATING KAPWA? • Maiiwasan nating isipin na mas mabuti tayo kaysa sa ibang tao. Mapagpapasensyahan natin ang kanilang mga pagkakamali. Sinabi ni Joseph Smith, “Kapag mas napapalapit tayo sa ating Ama sa langit, mas nahahabag tayo sa mga taong naliligaw ng landas; nais natin silang pasanin, at balikatin ang kanilang mga kasalanan” (Mga Turo ng mga Pangulo ng Simbahan: Joseph Smith [2007], 502–3).
 • 12. KWENTO NI ENOS Sa Aklat ni Mormon mababasa natin ang tungkol kay Enos, isang binata na nagnais malaman kung napatawad na ang kanyang mga kasalanan. Sabi niya sa atin:
 • 13. “Ang aking kaluluwa ay nagutom; at ako ay lumuhod sa harapan ng aking Lumikha, at ako ay nagsumamo sa kanya sa mataimtim na panalangin at hinaing para sa aking sariling kaluluwa; at sa buong araw ako ay nagsumamo sa kanya; oo, at nang dumating ang gabi ay inilakas ko pa ang aking tinig sa kaitaasan kung kaya’t iyon ay nakarating sa kalangitan. “At doon ay nangusap ang isang tinig sa akin, sinasabing: Enos, ang iyong mga kasalanan ay pinatatawad na, at ikaw ay pagpapalain” (Enos 1:4–5). Labis na nagpasalamat si Enos sa pagmamahal at pagpapatawad ng Panginoon kung kaya kusa niyang iniukol ang nalalabi niyang buhay sa pagtulong sa iba na matanggap ang ganitong kaloob.
 • 14. GAWAIN A Pangatwiranan mo ang tanong na nakasulat sa loob ng kahon sa pamamagitan ng pagbibigay ng kongkretong rason o sitwasyon sa loob ng mga nakapaligid na kahon. Isulat ang sagot sa sagutang papel.
 • 15.
 • 16. GAWAIN B Pangatwiranan mo ang katutuhanang nakapaloob sa mensahe patungkol sa pagmamahal ng Diyos at magbigay ng mga angkop na kilos kung paano pauunlarin ito. Pwede kang gumamit ng mga patunay mula sa bibliya kung mayroon. Gawin ito sa sagutang papel.
 • 17. Ang nagawa mo sa kapwa mo ay siya ring nagawa mo sa Diyos. 1. Ayon sa aral na natutunan mo, magbigay ng mga kilos na dapat mong gawin upang mapaunlad mo nang lubos ang pagmamahal mo sa Diyos. __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________
 • 18. Gawin mo sa iba ang gusto mong gawin ng iba sa iyo 2. Ayon sa aral na natutunan mo, magbigay ng mga kilos na dapat mong gawin upang mapaunlad mo nang lubos ang pagmamahal mo sa Diyos. __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________

Editor's Notes

 1. Maaaring hindi natin kailangang ibigay ang ating buhay tulad ng ginawa ng Diyos ngunit maaari tayong magkaroon ng pag-ibig sa kapwa-tao kung gagawin natin siyang sentro ng ating buhay at susundin ang Kanyang halimbawa at mga turo. Tulad ng Diyos, maaari din nating pagpalain ang buhay ng ating mga kapatid dito sa mundo.
 2. Maraming itinuro sa atin ang Diyos na sa pamamagitan ng mga kuwento o talinghaga. Itinuturo sa atin ng talinghaga ng mabuting Samaritano na dapat tayong magbigay sa mga nangangailangan, sila man ay ating mga kaibigan o hindi (Lucas 10:30–37)
 3. naisaayos na natin ang mga pangangailangan ng sarili nating pamilya, sa gayon ay dapat nating tulungan ang lahat ng nangangailangan ng tulong. Sa ganitong paraan tayo ay magiging katulad ng ating Ama sa Langit, na nagkakaloob ng ulan kapwa sa mabubuti at sa masasama (Mateo 5:44–45).
 4. Itinuro ni Apostol Pablo na kapag tayo ay may pag-ibig sa kapwa-tao, tayo ay puno ng mabuting damdamin para sa lahat ng tao.