Cfc clp orientation

1,326 views

Published on

 • Be the first to comment

Cfc clp orientation

 1. 1. COUPLES FOR CHRIST North 1E Chapter, Angeles City CHRISTIAN LIFE PROGRAM Oryentasyon
 2. 2. Layunin  Upang ibahagi ang isang pakikipag-ugnayan kay Jesus bilang Siya lamang ang tanging paraan upang makalabas tayo sa kalunos-lunos na kalagayan ng mundo ngayon at  Upang ihandog sa mga tagapakinig ang isang hakbang para makapasok sa pakikipag-ugnayang ito sa pamamagitan ng CLP at  Ang pagkakaroon ng pakikipag-ugnayang Kristiyano sa Couples for Christ (CFC)
 3. 3. A. Introduksyon 1. Bakit tayo nagbubuhos ng panahon at pagsisikap para makasali sa mga programang katulad nito?
 4. 4. Lukas 4:16-21. Ipinahayag ni Jesus ang Kanyang misyon.  “Umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga nang Araw ng Pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa; at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito: ‘Sumasaakin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang Mabuting Balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila’y lalaya, At sa mga bulag na sila’y makakikita; Upang bigyang-kaluwagan ang mga sinisiil, At ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon”. Nilulon niyan ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya’y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga. At sinabi niya sa kanila: “Natupad ngayon ang bahaging ito ng Kasulatan samantalang nakikinig kayo.”
 5. 5. Ang kaligtasang ipinangako ng Diyos ay natupad sa pamamagitan Niya. Ipahahayag Niya ang Mabuting Balita ng paghahari ng Diyos (Lukas 4:43) . “Subalit sinabi niya, “Dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang Mabuting Balita tungkol sa paghahari ng Diyos; sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin.”
 6. 6. • Ang Kanyang misyon ay para sa lahat. • Ang Kanyang proklamasyon ay panghabang-panahon. • Ang pangako ay nauukol din sa atin.
 7. 7. B. NAINTINDIHAN BA NATIN ANG MENSAHE NI JESUS? KUNG ITO’Y PARA SA ATIN, PAANO BA NATIN NATANGGAP ANG KANYANG HANDOG NA KALIGTASAN?
 8. 8. 1. Apat ang uri ng tao ang binanggit ni Jesus. Nakikita ba natin ang ating mga sarili sa Kanyang mga nabanggit?
 9. 9. Apat ang uri ng tao ang binanggit ni Jesus a) Ang mga dukha. (THE POOR) b) Ang mga bilanggo (THE CAPTIVES) c) Ang mga bulag. (THE BLIND) d) Ang mga inaapi o sinisiil. (THE OPPRESSED)
 10. 10. 2. Ngunit eksaktong dumating si Jesus upang dalhin ang kaligtasan sa atin sa lahat ng nabanggit. a) Ipinaaabot Niya ang Mabuting Balita sa mga dukha. b) Ipinahahayag Niya ang kalayaan sa mga bilanggo
 11. 11. c. Siya’y nagbibigay paningin sa mga bulag. •Juan 8:12. “Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Wika niya, “Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay-buhay, at di na lalakad sa kadiliman.” d) Pinapalaya Niya ang mga sinisiil.
 12. 12. C. PERO NARARANASAN BA NATIN NGAYON ANG INIHAHANDOG NA KALIGTASAN NI JESUS? MAYROON BA TAYONG KASAGANAANG-ESPIRITWAL, NABUBUHAY BA TAYO SA KALAYAAN, TUMITINGIN BA TAYO SA PANANAW NG DIYOS?
 13. 13. 1. Ano ba ang nakikita natin sa mundo ngayon? 2. Bakit ganito ang mga pagtugon na ginagawa ng mga Kristiyano sa makabagong mundong ito?
 14. 14. D. BAKIT TAYO NAGKUKULANG NG LAKAS NA ESPIRITWAL BILANG MGA KRISTIYANO? MAYROONG MGA SUMUSUNOD NA KADAHILANAN: 1. Ang iba ay ayaw bitawan ang pagkakasala. 2. Maaring ang isang tao ay mabuti, ngunit ang pagbabalik sa Panginoon ay hindi lubos. Nasisiyahan na lamang tao sa isang madamdaming karanasan at hindi natin pinababayaan ang ating pagbabalik-loob para magkaroon ng epekto sa ating pamamaraan ng pag-iisip, pamumuhay, pag-galaw at pakikitungo sa ibang tao.
 15. 15. D. BAKIT TAYO NAGKUKULANG NG LAKAS NA ESPIRITWAL BILANG MGA KRISTIYANO? MAYROONG MGA SUMUSUNOD NA KADAHILANAN: 3. Marami ang walang personal na pakikipag- ugnayan kay Jesus. 4. Mayroong mga taong walang suportang Kristiyano.
 16. 16. a) Naniniwala tayo sa Santisima Trinidad at alam nating mabuti ang Ama at ang Anak. Ngunit maraming mga Kristiyano ang hindi nakaaalam ng Espiritu at hindi nakakaintindin ng papel nito 5. Ang ibang mga Kristiyano ay hindi namumuhay sa lakas at kapangyarihan ng Espiritu Santo. •Juan 16: 7-8. “ Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan: ang pag- alis ko’y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang Patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung umalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakakilala nila sa kasalanan, at ipakikilala niya kung ano ang matuwid, at kung ano ang kahatulan.”
 17. 17. •. Lukas 24:49. “Tandaan ninyo: susuguin ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama, kaya’t huwag kayong aalis sa lunsod hanggang hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihan mula sa itaas.” •Mga Gawa 1:8. “Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo’y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig .”
 18. 18. b) At and Espiritu ay dumating, sa araw ng Pentekostes b) Ito ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na nagtatrabaho.
 19. 19. E. ANO NGAYON ANG DAPAT NATING GAWIN SA ATING SITWASYON? 1. Bilang umpisa, intindihin natin na hindi tayo para sa mundong ito kungdi sa isang mas mataas na buhay na kasama ang Diyos. 2. Pansarili mong imbestigahin kung ano ang iniaalay ni Jesus. Huwag mo lang basta palampasin ito. Sa ngayon, harapin mo ito ng may pananampalataya at alamin na ang Diyos mo ay nag-aalay sa iyo ng isang paanyaya.
 20. 20. Pahayag 3:20. “Nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutuktok, kung diringgin ninuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako’y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain.”
 21. 21. a) Ibig ng ating Panginoon na mag-alay sa iyo ng isang personal at konkretong pagpapahayag ng Kanyang katotohanan sa inyong buhay sa paraang nangyayari ngayon 3. Sa isang matibay na pananaw, ano ang ibig sabihin sa iyo ng paanyayang ito? b) Ang unang hakbang ay ang pagsali sa Christian Life Program na ito c) Pagkatapos ng CLP, ikaw ay aanyayahan na sumapi sa Couples for Christ upang sa ganoon ay patuloy kang magkaroon ng tulong at suporta sa iyong Kristiyanong pamumuhay d) Sa lahat ng mga ito, ikaw ay dadalhin sa pintuan ng espiritwal na kalayaan, kagulangan at lakas sa pamumuhay Kristiyano
 22. 22. Ang pagsali sa Christian Life Program na ito: • Ang CLP ay may tatlong modyul na may kanya-kanyang apat na sesyon. • Hindi mo kailangan na italaga ang iyong sarili sa buong CLP, kungdi ang pagdalo lamang nang paisa-isa sa bawat sesyon.
 23. 23. A Powerpoint Presentation prepared by: Bro. Rodel (Chat) E. Sinamban North 1E Chapter, Angeles City For some CLP Talks, visit slideshare.com. type CFC CLP Talks and click search. Bro. Rodel (Chat) E. Sinamban North 1E Chapter, Angeles City

×