Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Welcome to ourCatholic Doctrine Seminar Speaker: Fr. Ric Eguia
Ang Diyos ay Nangakong Isang Tagapagligtas  (Ika-6 ng Paksa)
Bakit Mahalaga ang   Matandang Tipan?• Sapagkat sa mga aklat ng Matandang Tipan matatagpuan ang plano ng kaligtasan.
Isang Kwento ng Pag-ibig• Sa Matandang Tipan, mababasa natin ang kwento ng pag-ibig ng Diyos sa Kanyang sambayanan na n...
Exodo 3:7-8• “Nakita kong labis na pinahihirapan… ang aking bayan. Alam ko ang hirap nilang tinitiis, at naririnig ko a...
Mga Alagad Patungo sa Emmaus
Kahalagahan ng Matandang Tipan• Si Hesus mismo ang nagturo sa kanyang mga alagad patungo sa Emmaus na “Ipinaliwanag sa k...
Ang Kanon ng Matandang Tipan• Ang buong Matandang Tipan ay pagsasalaysay ng mapanligtas na pagkilos ng Diyos. Ito ay may...
Torah: Makasaysayang Aklat• Torah = “Pentateuko,” ang unang limang aklat ng Matandang Tipan• Ang Torah ay pasalaysay na ...
Ang Pentateuco• Limang Aklat: 1. Genesis 2. Exodo 3. Levitico 4. Bilang (Numbers) 5. Deuteronomio
Ang Pangakong Tagapagligtas• Noong pa mang nagkasala ang unang tao, ang Diyos ay nangako na magpapadala ng Tagapagligta...
Pangako na Tagapagligtas
Genesis 3:15Sinabi ng Diyos sa diyablo,• “Ikaw at ang babae (Birheng Maria) ay laging maglalaban. Binhi mo at binhi niya...
Bakit nagbigay ng Kautusan at mga     tuntunin ang Diyos?Mula sa Aklat ng Deut 6:20-24,Noong araw, inalipin kami ng Fa...
Mula sa Deuteronomio 6:20-24… Ibinigay niya sa amin ang Kautusanat mga tuntuning ito upang magtaglaykami ng takot sa kanya...
Ang Torah• Ang Torah ay “Batas” o pananagutang moral, isang pamamaraan ng buhay (lifestyle).• Ang Torah ay isang tuloy-t...
Sa Kasaysayan ng Israel• May dalawang pangyayari na nagpabago sa kasaysayan ng Israel:
Ang Exodo sa Ehipto
Ang Tipanan sa Bundok ng Sinai
Ipinag-utos: Pista ng Paskuwa• “Sundin ninyo ang mga tuntuning ito at palagiang ganapin, pati ng inyong mga anak… Kapag ...
Ang Hapunan ng Paskuwa
Mga Kautusan• Ang Sampung Salita, ibinigay ng Diyos kay Moises sa Bundok ng Sinai (Exo 20; Deut 5:6-21).• Mga salitang m...
Si Moises at ang Sampung Kautusan
Mga Aklat Pangkasaysayan1. Joshua     11. Nehemiah2. Judges     12. Tobit3. Ruth      13. Judith4. 1 Samuel ...
Mga Propeta sa Matandang Tipan• Propeta? Sila ba’y mga manghuhula ng magaganap sa kinabukasan?• Sa Matandang Tipan, ang ...
Major Prophets (Dakilang Propeta)1. Isaias2. Jeremias a. Lamentations (Panaghoy) b. Baruch3. Ezekiel4. Daniel
12 Minor Prophets (Maliliit na Propeta)1. Hosea      7. Nahum2. Joel       8. Habbakuk3. Amos       9. Z...
Si Propeta Jonas
Ang Tawag sa Pagbabalik-Loob• Sa pamamagitan ng mga propeta, ang mga taong nakalimot ay tinatawagan ng Diyos na magbali...
Mula kay Propeta Joel• Joel 2:12-13  – “Mataimtim kayong magsisi at   manumbalik sa akin. Kayo ay mag-   ayuno, manan...
Ang Pangako ni Yahweh• Mula sa Ezekiel 36:26-27, –“Bibigyan ko kayo ng bagong puso at  bagong espiritu. Ang masuwayin  ...
Pangako ng Bagong Tipan• Jeremias 31:31, “Darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel.”• Magag...
Awit ng Nagdurusang Lingkod• Isaias 42:1, “Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili kinalulugdan. Ibubuhos k...
Awit ng Nagdurusang Lingkod• Isaias 49:6, “Ang lawak ng kanyang mapanligtas na gawa ay pangkalahatan: ‘Gagawin kitang t...
Awit ng Nagdurusang Lingkod• Isaias 50:6, “Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako ay kanil...
Awit ng Nagdurusang Lingkod• Isaias 53:5-6, “Dahil sa ating mga kasalanan kaya siya nasugatan; siya ay binugbog dahil sa...
Ang Tagubilin ng mga Paham   (Books of Wisdom)• Ikatlong bahagi ng Matandang Tipan – Mga Sulat tungkol sa pagkilatis ...
Aklat Pangkarunungan1.  Job2.  Psalms (Mga Awit)3.  Proverbs (Kawikaan)4.  Ecclesiastes (Qohelet / Mangangaral)5.  So...
Mga Salmo at Panitikan    ng Karunungan• Nagtuturo kung paano kikilatisin ng mananampalataya ang presensiya ng Diyos...
Mga Salmo• Nagpapahayag ng isang dimensyon ng kaligtasan.• Katangian: tuwiran at personal na pagtawag sa Diyos, nagpapa...
Salmo 119:41-45• “Ang dakilang pag-ibig mo sa akin ay ipahayag; at ayon sa pangako mo, Panginoon, ako ay iligtas… Susun...
Aklat Pangkarunungan• Job1:21, “Ang Panginoon ang nagbibigay, Siya rin ang kukuha.”• Kawikaan 3:7, “Huwag mong ipangahas ...
Si Kristo ang Kaganapan    ng Matandang Tipan• Ang Tagapagligtas na binabanggit sa aklat ni Moises at mga Propeta ay ...
Si Hesus, Kasama sina Moises at Elias
Mateo 5:17-18• “Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang- bisa ang Kautusan at ang aral ng mga Propeta. Napar...
Mateo 5:17-18…Tandaan ninyo: magwawakasang langit at lupa, ngunit angkaliit-liitang bahagi ng Kautusanay di mawawalan ng b...
Si Kristo ang Kaganapanng Kautusan at mga Propeta
WakasSalamat sa Diyos
Panawagan1. Ngayong Enero – patuloy ang  ginagawang recruitment para sa  altar servers (10 to 14 years old), sa  mga le...
Panawagan2. Tipanan sa Parokya, ika-28 ng Enero, 2012, sa Parish Center, 8am to 5pm. Ito ay Renewal Progrom sa mga mag-asa...
Panawagan3. General Assembly of Parish Leaders sa Ika-4 ng Enero, 2012, Sabado, 8am to 5pm, sa Cableway 1489 Resort Pavili...
Panawagan4. Kapistahan ng Birhen ng Lourdes / Misa Para sa mga Maysakit, sa ika-11 ng Pebrero sa harap ng grotto. Magsisim...
Panawagan5. Audition para sa mga nais maging Lector at Salmista, sa Ika-11 ng Pebrero, 2012, sa simbahan ng parokya, sa 8a...
Schedule of Commissioning• March 22, Thur, 5PM – Ushers & Usherettes• March 23, Friday, 5PM - Altar Servers• March 24, Sa...
RequirementsDocuments:1. Bio-data, with latest taken photo.2. Copy of Baptismal Certificate3. Copy of Confirmation Certifi...
Required Training Seminars1.Liturgy Seminar2.Practicum (per ministry)3.Basic Bible Seminar 1 & 2 – for the old members on...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

God Promises a Savior

1,650 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Login to see the comments

God Promises a Savior

 1. 1. Welcome to ourCatholic Doctrine Seminar Speaker: Fr. Ric Eguia
 2. 2. Ang Diyos ay Nangakong Isang Tagapagligtas (Ika-6 ng Paksa)
 3. 3. Bakit Mahalaga ang Matandang Tipan?• Sapagkat sa mga aklat ng Matandang Tipan matatagpuan ang plano ng kaligtasan.
 4. 4. Isang Kwento ng Pag-ibig• Sa Matandang Tipan, mababasa natin ang kwento ng pag-ibig ng Diyos sa Kanyang sambayanan na naka-sentro sa kanyang pangako ng kaligtasan.
 5. 5. Exodo 3:7-8• “Nakita kong labis na pinahihirapan… ang aking bayan. Alam ko ang hirap nilang tinitiis, at naririnig ko ang kanilang daing… Kaya, bumama ako upang sila ay iligtas.”
 6. 6. Mga Alagad Patungo sa Emmaus
 7. 7. Kahalagahan ng Matandang Tipan• Si Hesus mismo ang nagturo sa kanyang mga alagad patungo sa Emmaus na “Ipinaliwanag sa kanila ang lahat ng nasasaad sa Kautusan (Matandang Tipan) tungkol sa kanyang sarili, simula sa aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta” (Lukas 24:27).
 8. 8. Ang Kanon ng Matandang Tipan• Ang buong Matandang Tipan ay pagsasalaysay ng mapanligtas na pagkilos ng Diyos. Ito ay may tatlong bahagi: 1. Ang Torah 2. Mga Propeta 3. Sulat ng mga Paham
 9. 9. Torah: Makasaysayang Aklat• Torah = “Pentateuko,” ang unang limang aklat ng Matandang Tipan• Ang Torah ay pasalaysay na pag- alaala ng Tipan ng Diyos sa Kanyang bayan
 10. 10. Ang Pentateuco• Limang Aklat: 1. Genesis 2. Exodo 3. Levitico 4. Bilang (Numbers) 5. Deuteronomio
 11. 11. Ang Pangakong Tagapagligtas• Noong pa mang nagkasala ang unang tao, ang Diyos ay nangako na magpapadala ng Tagapagligtas na isisilang ng isang babae.
 12. 12. Pangako na Tagapagligtas
 13. 13. Genesis 3:15Sinabi ng Diyos sa diyablo,• “Ikaw at ang babae (Birheng Maria) ay laging maglalaban. Binhi mo at binhi niya (Hesus) ay laging maglalaban. Ito (Hesus) ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya ay ikaw ang tutuklaw.”
 14. 14. Bakit nagbigay ng Kautusan at mga tuntunin ang Diyos?Mula sa Aklat ng Deut 6:20-24,Noong araw, inalipin kami ng Faraon sa Ehipto. Inalis kami roon ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Nasaksihan namin ang maraming kababalaghang ginawa niya… upang dalhin sa lupang ipinangako niya sa ating mga ninuno…
 15. 15. Mula sa Deuteronomio 6:20-24… Ibinigay niya sa amin ang Kautusanat mga tuntuning ito upang magtaglaykami ng takot sa kanya. Sa gayon, kamiay mapapanuto at iingatan ngPanginoong tulad ng ginawa niya saatin ngayon.”
 16. 16. Ang Torah• Ang Torah ay “Batas” o pananagutang moral, isang pamamaraan ng buhay (lifestyle).• Ang Torah ay isang tuloy-tuloy at patalinhagang salaysay ng mga karanasan ng Bayang Israel sa Diyos ng Tipan.
 17. 17. Sa Kasaysayan ng Israel• May dalawang pangyayari na nagpabago sa kasaysayan ng Israel:
 18. 18. Ang Exodo sa Ehipto
 19. 19. Ang Tipanan sa Bundok ng Sinai
 20. 20. Ipinag-utos: Pista ng Paskuwa• “Sundin ninyo ang mga tuntuning ito at palagiang ganapin, pati ng inyong mga anak… Kapag itinanong ng inyong mga anak kung bakit ninyo ginagawa ito, sabihin ninyong ito ay pag-alaala sa Paskuwa ng Panginoon, nang lampasan niya ang bahay ng mga Israelita” (Exodo 12:24-27).
 21. 21. Ang Hapunan ng Paskuwa
 22. 22. Mga Kautusan• Ang Sampung Salita, ibinigay ng Diyos kay Moises sa Bundok ng Sinai (Exo 20; Deut 5:6-21).• Mga salitang magpapalaya sa Bayan ng Diyos mula sa pagkaalipin sa kasalanan.
 23. 23. Si Moises at ang Sampung Kautusan
 24. 24. Mga Aklat Pangkasaysayan1. Joshua 11. Nehemiah2. Judges 12. Tobit3. Ruth 13. Judith4. 1 Samuel 14. Esther5. 2 Samuel 15. 1 Maccabees6. 1 Kings 16. 2 Maccabees7. 2 Kings8. 1 Chronicles9. 2 Chronicles10. Ezra
 25. 25. Mga Propeta sa Matandang Tipan• Propeta? Sila ba’y mga manghuhula ng magaganap sa kinabukasan?• Sa Matandang Tipan, ang mga propeta ay mga taong tinawag ng Diyos upang ipahayag ang Kanyang salita sa mga tao.
 26. 26. Major Prophets (Dakilang Propeta)1. Isaias2. Jeremias a. Lamentations (Panaghoy) b. Baruch3. Ezekiel4. Daniel
 27. 27. 12 Minor Prophets (Maliliit na Propeta)1. Hosea 7. Nahum2. Joel 8. Habbakuk3. Amos 9. Zephaniah4. Obadiah 10. Haggai (Ageo)5. Jonah 11. Zechariah6. Micah 12. Malachi
 28. 28. Si Propeta Jonas
 29. 29. Ang Tawag sa Pagbabalik-Loob• Sa pamamagitan ng mga propeta, ang mga taong nakalimot ay tinatawagan ng Diyos na magbalik muli sa Tipanan.
 30. 30. Mula kay Propeta Joel• Joel 2:12-13 – “Mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo ay mag- ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo nang taos-puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik-loob sa Panginoong inyong Diyos. Siya ay may magandang loob at puspos ng awa, mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako, laging handang magpatawad at hindi magpaparusa.”
 31. 31. Ang Pangako ni Yahweh• Mula sa Ezekiel 36:26-27, –“Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking Espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking utos.”
 32. 32. Pangako ng Bagong Tipan• Jeremias 31:31, “Darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel.”• Magaganap ang bagong tipan sa pagdating ng Tagapagligtas na magpapakita ng natatanging pagmamahal sa mga dukha at pagpapahalaga sa katarungan.
 33. 33. Awit ng Nagdurusang Lingkod• Isaias 42:1, “Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking Espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan.”
 34. 34. Awit ng Nagdurusang Lingkod• Isaias 49:6, “Ang lawak ng kanyang mapanligtas na gawa ay pangkalahatan: ‘Gagawin kitang tanglaw ng mga bansa upang lahat sa daigdig ay maligtas.’ ”
 35. 35. Awit ng Nagdurusang Lingkod• Isaias 50:6, “Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako ay kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko at balbas. Gayon din nang lurhan nila ako sa mukha.”
 36. 36. Awit ng Nagdurusang Lingkod• Isaias 53:5-6, “Dahil sa ating mga kasalanan kaya siya nasugatan; siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang mga tupang ligaw; nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit inibig ng Panginoon na sa kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap.”
 37. 37. Ang Tagubilin ng mga Paham (Books of Wisdom)• Ikatlong bahagi ng Matandang Tipan – Mga Sulat tungkol sa pagkilatis sa pang-araw-araw na buhay.
 38. 38. Aklat Pangkarunungan1. Job2. Psalms (Mga Awit)3. Proverbs (Kawikaan)4. Ecclesiastes (Qohelet / Mangangaral)5. Song of Songs (Awit ni Solomon)6. Wisdom7. Sirach (Ecclesiasticus)
 39. 39. Mga Salmo at Panitikan ng Karunungan• Nagtuturo kung paano kikilatisin ng mananampalataya ang presensiya ng Diyos sa kanilang araw-araw na pamumuhay.
 40. 40. Mga Salmo• Nagpapahayag ng isang dimensyon ng kaligtasan.• Katangian: tuwiran at personal na pagtawag sa Diyos, nagpapahayag ng malalim na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos.
 41. 41. Salmo 119:41-45• “Ang dakilang pag-ibig mo sa akin ay ipahayag; at ayon sa pangako mo, Panginoon, ako ay iligtas… Susundin ko ang utos mo habang ako ay nabubuhay. Ako naman ay mamumuhay nang payapa at malaya, yamang ako sa utos mo ay sumusunod naman kusa.”
 42. 42. Aklat Pangkarunungan• Job1:21, “Ang Panginoon ang nagbibigay, Siya rin ang kukuha.”• Kawikaan 3:7, “Huwag mong ipangahas ang iyong nalalaman; matakot ka sa Diyos, lumayo sa kalikuan.”• Mangangaral 7:5, “Mas maigi ang saway ng matalino kaysa papuri ng isang mangmang.”
 43. 43. Si Kristo ang Kaganapan ng Matandang Tipan• Ang Tagapagligtas na binabanggit sa aklat ni Moises at mga Propeta ay walang ibang tinutukoy kundi si Hesus.• Ito ay ang kahulugan ng nakita ni Pedro, kasama si Juan at Santiago, Si Hesus na kausap sina Moises at Elias. Si Propeta Elias ang kumakatawan sa mga Propeta.
 44. 44. Si Hesus, Kasama sina Moises at Elias
 45. 45. Mateo 5:17-18• “Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang- bisa ang Kautusan at ang aral ng mga Propeta. Naparito ako, hindi upang pawalang bisa kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon…
 46. 46. Mateo 5:17-18…Tandaan ninyo: magwawakasang langit at lupa, ngunit angkaliit-liitang bahagi ng Kautusanay di mawawalan ng bisahangga’t hindi nagaganap anglahat.”
 47. 47. Si Kristo ang Kaganapanng Kautusan at mga Propeta
 48. 48. WakasSalamat sa Diyos
 49. 49. Panawagan1. Ngayong Enero – patuloy ang ginagawang recruitment para sa altar servers (10 to 14 years old), sa mga lectors, lay ministers, usher & usherette, at Mother Butlers (24 to 60 years old).
 50. 50. Panawagan2. Tipanan sa Parokya, ika-28 ng Enero, 2012, sa Parish Center, 8am to 5pm. Ito ay Renewal Progrom sa mga mag-asawang ikinasal sa simbahan. Libre ang seminar. Ito ay para sa lahat ng mga Family Life Head Couple ng bawat pamayanan at Head Couple ng CFC Global at FFL.
 51. 51. Panawagan3. General Assembly of Parish Leaders sa Ika-4 ng Enero, 2012, Sabado, 8am to 5pm, sa Cableway 1489 Resort Pavilion. Agenda: Presentation of the Parish Annual Pastoral Plan for 2012. Objective: To plan how we can work together as one parish.
 52. 52. Panawagan4. Kapistahan ng Birhen ng Lourdes / Misa Para sa mga Maysakit, sa ika-11 ng Pebrero sa harap ng grotto. Magsisimula sa isang Living Rosary (5AM) at susundan ng Banal na Misa sa ika-6 ng umaga. Pamumunuan ito ng mga Marian groups (Children of Mary, Apostleship of Prayer, Legion of Mary at Family Rosary Crusade)
 53. 53. Panawagan5. Audition para sa mga nais maging Lector at Salmista, sa Ika-11 ng Pebrero, 2012, sa simbahan ng parokya, sa 8am hanggang 12 ng tanghali.
 54. 54. Schedule of Commissioning• March 22, Thur, 5PM – Ushers & Usherettes• March 23, Friday, 5PM - Altar Servers• March 24, Saturday, 5AM – Mother Butler’s Guild• March 28, Wed, 5PM – Lectors• March 29, Thur, 5PM – Lay Ministers• March 30, Friday, 5PM – Music Ministry
 55. 55. RequirementsDocuments:1. Bio-data, with latest taken photo.2. Copy of Baptismal Certificate3. Copy of Confirmation Certificate4. Copy of Marriage Certificate
 56. 56. Required Training Seminars1.Liturgy Seminar2.Practicum (per ministry)3.Basic Bible Seminar 1 & 2 – for the old members only.

×