Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cfc clp talk 5

9,193 views

Published on

Cfc clp talk 5

 1. 1. C O U P L E S F O R C H R I S T CHRISTIAN LIFE PROGRAM TALK No. 5 ANG KRISTIYANONG MITHIIN: PAGMAMAHAL SA DIYOS North1E Chapter, Angeles City
 2. 2. C O U P L E S F O R C H R I S T LAYUNIN: Upang ipaliwanag ang kahulugan ng una at pinakadakilang utos; at turuan ang tao kung paano niya umpisahang isabuhay ang Kristiyanong mithiing ito.
 3. 3. C O U P L E S F O R C H R I S T A. PANIMULA 1. Rebyu 2. Ikalawang Modyul
 4. 4. C O U P L E S F O R C H R I S T B. ANG KRISTIYANONG MITHIIN : ANG PAGMAMAHAL SA DIYOS. 1. Ang mga uliran o mithiin ay napaka- importante upang tayo ay sumulong. 2. Bilang Kristiyano sa mundo, ano dapat ang ating maging mithiin?
 5. 5. C O U P L E S F O R C H R I S T Marcos 12:28-30 “Narinig ng isa sa mga eskribang naroon ang kanilang pagtatalo. Natanto niyang mahusay ang pagkasagot ni Jesus sa mga Saduseo, kaya lumapit siya’t nagtanong, “Alin pong utos ang pinakamahalaga?” Sumagot si Jesus, “Ito ang pinakamahalang utos, ‘Pakinggan mo, Israel!’ Ang Panginoon na ating Diyos- Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso, nang buong kaluluwa, nang buong pag-iisip, at nang buong lakas.”
 6. 6. C O U P L E S F O R C H R I S T 3. Ipinadadama ng ibang tao ang pag-ibig sa Diyos sa iba’t-ibang paraan: a) Pagkondisyon ng pag-iisip upang magkaroon nang banal na damdamin. b) Mga maka-tao at mga pilantropong gawain. c) Mga nakahahabag na gawa o debosyon.
 7. 7. C O U P L E S F O R C H R I S T C. ANO ANG IBIG SABIHIN NG MAHALIN NATIN ANG DIYOS NG BUONG PUSO. 1. Unawain muna natin kung ano ang pakahulugan ni Kristo sa salitang puso. 2. Ang mahalin ang Diyos ng ating buong puso ay nangangailangan ng isang kasunduan sa Kanya.
 8. 8. C O U P L E S F O R C H R I S T 3. Paano natin inilalagay ang Panginoon bilang una sa ating buhay? a) Ito ay nangangailangan ng pasiya na sundin Siya. Juan 14:15. “Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos.” b) Kailangan nating bumuo nang personal na pakikipag-ugnayan sa Kanya. c) Kailangan nating gumugol ng regular na oras para sa Kanya. Sa pagdarasal; sa pagbabasa ng Bibliya.
 9. 9. C O U P L E S F O R C H R I S T D. ANO ANG IBIG SABIHIN NG MAHALIN NATIN ANG DIYOS NG BUONG ISIP. 1. Noong nilikha tayo ng Diyos, pinabayaan Niya tayong mag-isip. Ginawa Niya ito upang malaman natin kung paano natin Siya mahalin at mapagsilbihan. 2. Ang ibig sabihin ng mahalin ang Diyos ng buong pag-iisip ay ang pagsilbihan Siya na ginagamit natin ang ating pag-iisip, o kaya’y gawing palaging handa ang ating isipan para sa Kanyang mga layunin. 3. Ang paggamit sa ating pag-iisip ay mayroong kagila-gilalas na kahihinatnan para sa lipunan.
 10. 10. C O U P L E S F O R C H R I S T 4. Paano natin mamahalin at mapagsilbihan ang Diyos sa pamamagitan ng ating isipan? a) Panatilihin mong malinis at banal ang iyong isipan. Mateo 5:28 “Ngunit ngayo’y sinasabi ko sa inyo: ang sinumang tumingin nang may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya’y nakiapid na siya sa babaing iyon.”
 11. 11. C O U P L E S F O R C H R I S T Mateo 7:1-5 “Huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa, upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihahatol ninyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay siya ring ipanunukat sa inyo. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang puwing mong gatahilan sa iyong mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, Halika’t aalisin ko ang puwing mo, gayong gatahilan ang nasa mata mo? Mapagpaimbabaw! Alisin mo muna ang puwing na gatahilan at sa gayo’y makakikita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid.”
 12. 12. C O U P L E S F O R C H R I S T b) Gamitin mo ang iyong pag-iisip na naayon sa katotohanan ng Diyos at hindi naaayon sa pamamaraan ng mundo. c) Hayaan mo ang iyong isipan na maabala sa mga bagay na maka-Diyos. d) Protektahin at panatilihin ang iyong isipan sa mga masasamang impluwensiya para magamit ka ng Diyos sa Kanyang mga layunin. d) Aktibo mong gamitin ang iyong pag-iisip para sa layunin ng Diyos.
 13. 13. C O U P L E S F O R C H R I S T E. ANO ANG IBIG SABIHIN NG MAHALIN ANG DIYOS NG ATING BUONG LAKAS. 1. Ang ibig sabihin nito ay mahalin natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga pag- aari: panahon, salapi, lakas, mga ari-arian, mga kaloob, at mga abilidad. 2. Ano ang mga matitibay na paraan para mahalin natin ang Diyos sa ating mga pag- aari?
 14. 14. C O U P L E S F O R C H R I S T a) Salapi. 2. Ano ang mga matitibay na paraan para mahalin natin ang Diyos sa ating mga pag- aari? Mateo 6:21 “Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso.” b) Panahon.
 15. 15. C O U P L E S F O R C H R I S T F. ANG PAGMAMAHAL SA DIYOS AY ISANG MATAAS NA MITHIIN. 1. Siya’y may dedikasyon upang ganapin ang Kanyang misyon. Juan 4:34. “Sinabi sa kanila ni Jesus, “Ang pagkain ko’y ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin, at ganapin ang ipinagagawa niya.”
 16. 16. C O U P L E S F O R C H R I S T 2. Siya’y naging masunurin hanggang kamatayan. Lukas 22:42. “Ama, wika niya, “kung maari’y ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayunma’y huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo.”
 17. 17. C O U P L E S F O R C H R I S T 3. Palagi Niyang hinahanap ang kagustuhan ng Ama. Marcos 1:35 “Madaling-araw pa’y bumangon na si Jesus at nagtungo sa ilang na pook at nanalangin." Mateo 14:23 “Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi.”
 18. 18. C O U P L E S F O R C H R I S T 1. Ang pagmamahal sa Diyos ay hindi malabo at impraktikal na kagaya ng iniisip mo. Bagkus, ito ay nangangailangan ng tiyak, mga hakbang na praktikal, mga desisyon at mga pangako. G. TALIWAKAS 2. Subali’t ito ay hindi magagawa nang nag- iisa lamang. Magagawa itong posible sa lakas o kapangyarihan ng ESPIRITU SANTO.
 19. 19. A Powerpoint Presentation prepared by: Bro. Rodel (Chat) E. Sinamban North 1E Chapter, Angeles City For some CLP Talks, visit slideshare.com. type CFC CLP Talk and click search. Bro. Rodel (Chat) E. Sinamban North 1E Chapter, Angeles City C O U P L E S F O R C H R I S T
 20. 20. C O U P L E S F O R C H R I S T
 21. 21. C O U P L E S F O R C H R I S T

×