SlideShare a Scribd company logo
KRISTALNE REŠETKE
Biljana Butorović
Fiziĉka svojstva supstance –
priroda hemijske veze

Fiziĉka svojstva supstance, a posebno agregatno
stanje, temperatura topljenja, provodljivost i
tvrdoća, mogu se predvideti na osnovu prirode
hemijskih veza u supstanci.
Agregatno stanje supstanci
ĈVRSTO
TEĈNO
GASOVITO
Supstance u ĉvrstom agregatnom
stanju
Da li su sve ĉvrste supstance iste po strukturi?
Po ĉemu se razlikuju vosak ili ĉokolada od dijamanta, dragog
kamenja ili kuhinjske soli?
Neke supstance nemaju pravilnu unutrašnju graĊu – njih
nazivamo amorfnim supstancama.

Za razliku od njih, postoje supstance koje imaju pravilnu
unutrašnju graĊu – njih nazivamo KRISTALNIM
KRISTALNA STRUKTURA
Kada su elementarne ĉestice koje grade supstancu, atomi,
molekuli ili joni, pravilno rasporeĊeni u prostoru i takav
raspored se ponavlja u svim pravcima, onda te ĉestice grade
kristalnu rešetku.
Kristalne rešetke izgledaju kao geometrijska tela
TIPOVI KRISTALNIH REŠETKI
U zavisnosti od prirode ĉestica koje je izgraĊuju,
razlikujemo tri tipa kristalnih rešetki:

ATOMSKE

MOLEKULSKE

JONSKE
Atomske kristalne rešetke
Strukturne jedinice ovih rešetki su ATOMI koji su
meĊusobno povezani jakim kovalentnim vezama.
Primeri atomskih kristalnih rešetki su rešetke
DIJAMANTA i
GRAFITA.
Sliĉnosti i razlike
Dijamant i grafit su izgraĊeni od atoma
ugljenika, ali je prostorni raspored atoma
unutar kristala drugaĉiji.
Različita svojstva dijamanta i grafita su
posledica različitog prostornog rasporeda
atoma ugljenika.
DIJAMANT
U kristalnoj reĉetki dijamanta, svaki atom ugljenika povezan je sa
još ĉetiri atoma, gradeći tetraedar u ĉijem je središtu taj
atom.Tetraedarski raspored atoma ugljenika se ponavlja veliki
broj puta u prostoru, tako da se dobija ogroman molekul
izgraĊen od velikog broja atoma ugljenika. Veze izmeĊu atoma
su kovalentne i izuzetno jake.
GRAFIT
U kristalnoj rešetki grafita atomi ugljenika su rasporeĊeni
slojevito, u obliku šestoĉlanih prstenova.
Unutar šestoĉlanih prstenova atomi su povezani jakim
kovalentnim vezama, dok su izmeĊu paralelnih slojeva te veze
mnogo slabije, tako da slojevi klize jedan preko drugog.
IzmeĊu slojeva nalaze se i slobodni elektroni.
Svojstva DIJAMANTA
Zbog jakih kovalentnih veza izmeĊu atoma ugljenika,
dijamant se odlikuje :
•
•
•
•

VELIKOM TVRDOĆOM, najtvrĎi mineral u prirodi,
VISOKOM TEMPERATUROM TOPLJENJA,
VELIKOM HEMIJSKOM OTPORNOŠĆU i
SLABOM ELEKTRIČNOM PROVODLJIVOŠĆU
Svojstva GRAFITA

•
•
•
•

Zbog slabih veza izmeĊu paralelnih slojeva atoma ugljenika
povezanih u šestoĉlane prstenove i mogućnosti da klize jedan
preko drugog, grafit ima svojstvo da :
OSTAVLJA TRAG NA PAPIRU – grafitne olovke
PRAVI ZAŠTITNI SLOJ DRUGIM MATERJALIMA –
koristi se kao sredstvo za podmazivanje
MEKAN JE I LAKO SE LOMI
Zbog prisustva slobodnih elektrona izmeĊu slojeva
GRAFIT JE DOBAR PROVODNIK ELEKTRIĈNE STRUJE,
što je izuzetak meĊu nemetalima.
MOLEKULSKE KRISTALNE
REŠETKE
Ove rešetke sagraĊene su od MOLEKULA hemijskih elemenata
ili jedinjenja.
Takve kristalne rešetke imaju elementi JOD i FOSFOR,
JOD

CRVENI FOSFOR

a od jedinjenja LED, KVARC i ŠEĆER

KRISTALI ŠEĆERA
Svojstva supstanci sa molekulskom
kristalnom rešetkom
Molekuli JODA, FOSFORA, ŠEĆERA i drugih supstanci sa
molekulskom kristalnom rešetkom, povezani su slabim
vezama ( Van der Valsove sile* ), pa je za te supstance
karakteristiĉno da :
• IMAJU MALU TVRDOĆU
• NISKU TEMPERATURU TOPLJENJA
• LAKO ISPARAVAJU
* Van der Valsove sile su slabe meĊumolekulske interakcije, mnogo slabije od kovalentne veze.
JONSKE KRISTALNE REŠETKE
Ĉestice koje izgraĊuju ove kristalne rešetke su JONI.
Anjoni i katjoni su meĊusobno povezani JAKIM elektrostatiĉkim
PRIVLAĈNIM SILAMA.
Jonsku kristalnu rešetku ima veliki broj supstanci –
KUHINJSKA SO, MAGNEZIJUM-OKSID, KALCIJUMOKSID.....
Svojstva supstanci sa jonskom
kristalnom rešetkom
Zbog veoma jakih privlaĉnih sila izmeĊu suprotno naelektrisanih
jona, supstance sa jonskom kristalnom rešetkom se odlikuju
VISOKOM TEMPERATUROM TOPLJENJA
Zbog prisustva jona (naelektrisanih ĉestica), RASTVORI
supstanci sa jonskom kristalnom rešetkom
DOBRO PROVODE STRUJU.
Kada je natrijum-hlorid u ĉvrstom agregatnom stanju, joni Na i Cl se privlaĉe jakim
silama, nisu slobodni i zbog toga ne provode struju. U vodenom rastvoru, molekuli
vode se umeću izmeĊu njih, unutar rešetke, slabe privlaĉne sile i joni postaju
slobodni pa tako i dobri provodnici struje.
METALNA KRISTALNA REŠETKA
METALI grade posebnu vrstu kristalne rešetke,
METALNU KRISTALNU REŠETKU
Metalna kristalna rešetka je izgraĊena od atoma i jona, izmeĊu
kojih se kreću elektroni.
Zato su metali ODLIĈNI PROVODNICI TOPLOTE I STRUJE.

Kristalna rešetka metala

Metalni kristal
KRISTALI U PRIRODI
Kad može priroda, možemo i MI

More Related Content

What's hot

Kiseonik
KiseonikKiseonik
Kiseonik
Biljana Ristic
 
Rastvori
RastvoriRastvori
Rastvori
Biljana Ristic
 
Kovalentna veza
Kovalentna vezaKovalentna veza
Kovalentna veza
Biljana Ristic
 
Soli
SoliSoli
Soli. Formule i nazivi.
Soli. Formule i nazivi.Soli. Formule i nazivi.
Soli. Formule i nazivi.
vvlivvli
 
Biološki važna organska jedinjenja ugljeni hidrati
Biološki važna organska jedinjenja ugljeni hidratiBiološki važna organska jedinjenja ugljeni hidrati
Biološki važna organska jedinjenja ugljeni hidrati
Biljana Ristic
 
Razdvajanje sastojaka smesa
Razdvajanje sastojaka smesaRazdvajanje sastojaka smesa
Razdvajanje sastojaka smesa
Biljana Ristic
 
O OKSIDIMA
O OKSIDIMAO OKSIDIMA
O OKSIDIMA
vvlivvli
 
Zagađivanje i posledice zagađivanja
Zagađivanje i posledice zagađivanjaZagađivanje i posledice zagađivanja
Zagađivanje i posledice zagađivanja
Ena Horvat
 
organska hemija - uvod
organska hemija - uvodorganska hemija - uvod
organska hemija - uvod
vvlivvli
 
Građa atoma
Građa atomaGrađa atoma
Građa atoma
Biljana Ristic
 
Soli -dobijanje_naziva
Soli -dobijanje_nazivaSoli -dobijanje_naziva
Soli -dobijanje_naziva
Biljana Ristic
 
ugljovodonici
ugljovodoniciugljovodonici
ugljovodonici
vvlivvli
 
Karboksilne kiseline
Karboksilne kiselineKarboksilne kiseline
Karboksilne kiseline
Biljana Ristic
 
Amino kiseline
Amino kiselineAmino kiseline
Amino kiseline
Nikola Hodoba
 
Maseni procentni sastav rastvora
Maseni procentni sastav rastvoraMaseni procentni sastav rastvora
Maseni procentni sastav rastvora
Biljana Ristic
 
Fizicka i hemijska svojstva supstanci
Fizicka i hemijska svojstva supstanciFizicka i hemijska svojstva supstanci
Fizicka i hemijska svojstva supstanci
IvanaIvanovi5
 

What's hot (20)

Kiseonik
KiseonikKiseonik
Kiseonik
 
Rastvori
RastvoriRastvori
Rastvori
 
Kovalentna veza
Kovalentna vezaKovalentna veza
Kovalentna veza
 
Soli
SoliSoli
Soli
 
Soli. Formule i nazivi.
Soli. Formule i nazivi.Soli. Formule i nazivi.
Soli. Formule i nazivi.
 
Biološki važna organska jedinjenja ugljeni hidrati
Biološki važna organska jedinjenja ugljeni hidratiBiološki važna organska jedinjenja ugljeni hidrati
Biološki važna organska jedinjenja ugljeni hidrati
 
Alkoholi
AlkoholiAlkoholi
Alkoholi
 
Razdvajanje sastojaka smesa
Razdvajanje sastojaka smesaRazdvajanje sastojaka smesa
Razdvajanje sastojaka smesa
 
O OKSIDIMA
O OKSIDIMAO OKSIDIMA
O OKSIDIMA
 
Zagađivanje i posledice zagađivanja
Zagađivanje i posledice zagađivanjaZagađivanje i posledice zagađivanja
Zagađivanje i posledice zagađivanja
 
organska hemija - uvod
organska hemija - uvodorganska hemija - uvod
organska hemija - uvod
 
Građa atoma
Građa atomaGrađa atoma
Građa atoma
 
Soli -dobijanje_naziva
Soli -dobijanje_nazivaSoli -dobijanje_naziva
Soli -dobijanje_naziva
 
ugljovodonici
ugljovodoniciugljovodonici
ugljovodonici
 
Karboksilne kiseline
Karboksilne kiselineKarboksilne kiseline
Karboksilne kiseline
 
Ugljenik
UgljenikUgljenik
Ugljenik
 
Amino kiseline
Amino kiselineAmino kiseline
Amino kiseline
 
sumpor
sumpor sumpor
sumpor
 
Maseni procentni sastav rastvora
Maseni procentni sastav rastvoraMaseni procentni sastav rastvora
Maseni procentni sastav rastvora
 
Fizicka i hemijska svojstva supstanci
Fizicka i hemijska svojstva supstanciFizicka i hemijska svojstva supstanci
Fizicka i hemijska svojstva supstanci
 

More from Biljana Ristic

кисеоник
кисеониккисеоник
кисеоник
Biljana Ristic
 
Biološki važna organska jedinjenja amino kiseline i proteini
Biološki važna organska jedinjenja  amino kiseline i proteiniBiološki važna organska jedinjenja  amino kiseline i proteini
Biološki važna organska jedinjenja amino kiseline i proteini
Biljana Ristic
 
Biološki važna organska jedinjenja amino kiseline i proteini
Biološki važna organska jedinjenja  amino kiseline i proteiniBiološki važna organska jedinjenja  amino kiseline i proteini
Biološki važna organska jedinjenja amino kiseline i proteini
Biljana Ristic
 
Biološki važna organska jedinjenja ugljeni hidrati
Biološki važna organska jedinjenja ugljeni hidratiBiološki važna organska jedinjenja ugljeni hidrati
Biološki važna organska jedinjenja ugljeni hidrati
Biljana Ristic
 
Biološki važna organska jedinjenja masti i ulja
Biološki važna organska jedinjenja  masti i uljaBiološki važna organska jedinjenja  masti i ulja
Biološki važna organska jedinjenja masti i ulja
Biljana Ristic
 
Estri.2015
Estri.2015Estri.2015
Estri.2015
Biljana Ristic
 
Karboksilne kiseline
Karboksilne kiselineKarboksilne kiseline
Karboksilne kiseline
Biljana Ristic
 
Alkoholi.pptx
Alkoholi.pptxAlkoholi.pptx
Alkoholi.pptx
Biljana Ristic
 
Nafta
NaftaNafta
Svojstva uv,14 15
Svojstva uv,14 15Svojstva uv,14 15
Svojstva uv,14 15
Biljana Ristic
 
Kristalne rešetke,14 15
Kristalne rešetke,14 15Kristalne rešetke,14 15
Kristalne rešetke,14 15
Biljana Ristic
 
Valenca
ValencaValenca
Vežbajmo jonsku vezu
Vežbajmo jonsku vezuVežbajmo jonsku vezu
Vežbajmo jonsku vezu
Biljana Ristic
 
Ugljovodonici 2.deo (1)
Ugljovodonici 2.deo (1)Ugljovodonici 2.deo (1)
Ugljovodonici 2.deo (1)
Biljana Ristic
 
Jonska veza
Jonska vezaJonska veza
Jonska veza
Biljana Ristic
 
Uv,2015
Uv,2015Uv,2015
Hemijska simbolika
Hemijska simbolikaHemijska simbolika
Hemijska simbolika
Biljana Ristic
 
Elektrolitička disocijacija
Elektrolitička disocijacijaElektrolitička disocijacija
Elektrolitička disocijacija
Biljana Ristic
 
Elektrolitička disocijacija
Elektrolitička disocijacijaElektrolitička disocijacija
Elektrolitička disocijacija
Biljana Ristic
 
Struktura supstance atom
Struktura supstance  atomStruktura supstance  atom
Struktura supstance atom
Biljana Ristic
 

More from Biljana Ristic (20)

кисеоник
кисеониккисеоник
кисеоник
 
Biološki važna organska jedinjenja amino kiseline i proteini
Biološki važna organska jedinjenja  amino kiseline i proteiniBiološki važna organska jedinjenja  amino kiseline i proteini
Biološki važna organska jedinjenja amino kiseline i proteini
 
Biološki važna organska jedinjenja amino kiseline i proteini
Biološki važna organska jedinjenja  amino kiseline i proteiniBiološki važna organska jedinjenja  amino kiseline i proteini
Biološki važna organska jedinjenja amino kiseline i proteini
 
Biološki važna organska jedinjenja ugljeni hidrati
Biološki važna organska jedinjenja ugljeni hidratiBiološki važna organska jedinjenja ugljeni hidrati
Biološki važna organska jedinjenja ugljeni hidrati
 
Biološki važna organska jedinjenja masti i ulja
Biološki važna organska jedinjenja  masti i uljaBiološki važna organska jedinjenja  masti i ulja
Biološki važna organska jedinjenja masti i ulja
 
Estri.2015
Estri.2015Estri.2015
Estri.2015
 
Karboksilne kiseline
Karboksilne kiselineKarboksilne kiseline
Karboksilne kiseline
 
Alkoholi.pptx
Alkoholi.pptxAlkoholi.pptx
Alkoholi.pptx
 
Nafta
NaftaNafta
Nafta
 
Svojstva uv,14 15
Svojstva uv,14 15Svojstva uv,14 15
Svojstva uv,14 15
 
Kristalne rešetke,14 15
Kristalne rešetke,14 15Kristalne rešetke,14 15
Kristalne rešetke,14 15
 
Valenca
ValencaValenca
Valenca
 
Vežbajmo jonsku vezu
Vežbajmo jonsku vezuVežbajmo jonsku vezu
Vežbajmo jonsku vezu
 
Ugljovodonici 2.deo (1)
Ugljovodonici 2.deo (1)Ugljovodonici 2.deo (1)
Ugljovodonici 2.deo (1)
 
Jonska veza
Jonska vezaJonska veza
Jonska veza
 
Uv,2015
Uv,2015Uv,2015
Uv,2015
 
Hemijska simbolika
Hemijska simbolikaHemijska simbolika
Hemijska simbolika
 
Elektrolitička disocijacija
Elektrolitička disocijacijaElektrolitička disocijacija
Elektrolitička disocijacija
 
Elektrolitička disocijacija
Elektrolitička disocijacijaElektrolitička disocijacija
Elektrolitička disocijacija
 
Struktura supstance atom
Struktura supstance  atomStruktura supstance  atom
Struktura supstance atom
 

Kristalne rešetke

 • 2. Fiziĉka svojstva supstance – priroda hemijske veze Fiziĉka svojstva supstance, a posebno agregatno stanje, temperatura topljenja, provodljivost i tvrdoća, mogu se predvideti na osnovu prirode hemijskih veza u supstanci.
 • 4. Supstance u ĉvrstom agregatnom stanju Da li su sve ĉvrste supstance iste po strukturi? Po ĉemu se razlikuju vosak ili ĉokolada od dijamanta, dragog kamenja ili kuhinjske soli? Neke supstance nemaju pravilnu unutrašnju graĊu – njih nazivamo amorfnim supstancama. Za razliku od njih, postoje supstance koje imaju pravilnu unutrašnju graĊu – njih nazivamo KRISTALNIM
 • 5. KRISTALNA STRUKTURA Kada su elementarne ĉestice koje grade supstancu, atomi, molekuli ili joni, pravilno rasporeĊeni u prostoru i takav raspored se ponavlja u svim pravcima, onda te ĉestice grade kristalnu rešetku. Kristalne rešetke izgledaju kao geometrijska tela
 • 6. TIPOVI KRISTALNIH REŠETKI U zavisnosti od prirode ĉestica koje je izgraĊuju, razlikujemo tri tipa kristalnih rešetki: ATOMSKE MOLEKULSKE JONSKE
 • 7. Atomske kristalne rešetke Strukturne jedinice ovih rešetki su ATOMI koji su meĊusobno povezani jakim kovalentnim vezama. Primeri atomskih kristalnih rešetki su rešetke DIJAMANTA i GRAFITA.
 • 8. Sliĉnosti i razlike Dijamant i grafit su izgraĊeni od atoma ugljenika, ali je prostorni raspored atoma unutar kristala drugaĉiji. Različita svojstva dijamanta i grafita su posledica različitog prostornog rasporeda atoma ugljenika.
 • 9. DIJAMANT U kristalnoj reĉetki dijamanta, svaki atom ugljenika povezan je sa još ĉetiri atoma, gradeći tetraedar u ĉijem je središtu taj atom.Tetraedarski raspored atoma ugljenika se ponavlja veliki broj puta u prostoru, tako da se dobija ogroman molekul izgraĊen od velikog broja atoma ugljenika. Veze izmeĊu atoma su kovalentne i izuzetno jake.
 • 10. GRAFIT U kristalnoj rešetki grafita atomi ugljenika su rasporeĊeni slojevito, u obliku šestoĉlanih prstenova. Unutar šestoĉlanih prstenova atomi su povezani jakim kovalentnim vezama, dok su izmeĊu paralelnih slojeva te veze mnogo slabije, tako da slojevi klize jedan preko drugog. IzmeĊu slojeva nalaze se i slobodni elektroni.
 • 11. Svojstva DIJAMANTA Zbog jakih kovalentnih veza izmeĊu atoma ugljenika, dijamant se odlikuje : • • • • VELIKOM TVRDOĆOM, najtvrĎi mineral u prirodi, VISOKOM TEMPERATUROM TOPLJENJA, VELIKOM HEMIJSKOM OTPORNOŠĆU i SLABOM ELEKTRIČNOM PROVODLJIVOŠĆU
 • 12. Svojstva GRAFITA • • • • Zbog slabih veza izmeĊu paralelnih slojeva atoma ugljenika povezanih u šestoĉlane prstenove i mogućnosti da klize jedan preko drugog, grafit ima svojstvo da : OSTAVLJA TRAG NA PAPIRU – grafitne olovke PRAVI ZAŠTITNI SLOJ DRUGIM MATERJALIMA – koristi se kao sredstvo za podmazivanje MEKAN JE I LAKO SE LOMI Zbog prisustva slobodnih elektrona izmeĊu slojeva GRAFIT JE DOBAR PROVODNIK ELEKTRIĈNE STRUJE, što je izuzetak meĊu nemetalima.
 • 13. MOLEKULSKE KRISTALNE REŠETKE Ove rešetke sagraĊene su od MOLEKULA hemijskih elemenata ili jedinjenja. Takve kristalne rešetke imaju elementi JOD i FOSFOR, JOD CRVENI FOSFOR a od jedinjenja LED, KVARC i ŠEĆER KRISTALI ŠEĆERA
 • 14. Svojstva supstanci sa molekulskom kristalnom rešetkom Molekuli JODA, FOSFORA, ŠEĆERA i drugih supstanci sa molekulskom kristalnom rešetkom, povezani su slabim vezama ( Van der Valsove sile* ), pa je za te supstance karakteristiĉno da : • IMAJU MALU TVRDOĆU • NISKU TEMPERATURU TOPLJENJA • LAKO ISPARAVAJU * Van der Valsove sile su slabe meĊumolekulske interakcije, mnogo slabije od kovalentne veze.
 • 15. JONSKE KRISTALNE REŠETKE Ĉestice koje izgraĊuju ove kristalne rešetke su JONI. Anjoni i katjoni su meĊusobno povezani JAKIM elektrostatiĉkim PRIVLAĈNIM SILAMA. Jonsku kristalnu rešetku ima veliki broj supstanci – KUHINJSKA SO, MAGNEZIJUM-OKSID, KALCIJUMOKSID.....
 • 16. Svojstva supstanci sa jonskom kristalnom rešetkom Zbog veoma jakih privlaĉnih sila izmeĊu suprotno naelektrisanih jona, supstance sa jonskom kristalnom rešetkom se odlikuju VISOKOM TEMPERATUROM TOPLJENJA Zbog prisustva jona (naelektrisanih ĉestica), RASTVORI supstanci sa jonskom kristalnom rešetkom DOBRO PROVODE STRUJU. Kada je natrijum-hlorid u ĉvrstom agregatnom stanju, joni Na i Cl se privlaĉe jakim silama, nisu slobodni i zbog toga ne provode struju. U vodenom rastvoru, molekuli vode se umeću izmeĊu njih, unutar rešetke, slabe privlaĉne sile i joni postaju slobodni pa tako i dobri provodnici struje.
 • 17. METALNA KRISTALNA REŠETKA METALI grade posebnu vrstu kristalne rešetke, METALNU KRISTALNU REŠETKU Metalna kristalna rešetka je izgraĊena od atoma i jona, izmeĊu kojih se kreću elektroni. Zato su metali ODLIĈNI PROVODNICI TOPLOTE I STRUJE. Kristalna rešetka metala Metalni kristal
 • 19. Kad može priroda, možemo i MI