SlideShare a Scribd company logo
m
ooie
&
slim
m
e
producten
Jaarverslag
2013
LA
A
R
S
T
R
A
A
T
47
7201
C
B
Z
U
T
P
H
E
N
06
517
30
119
w
w
w
.dw
arsw
erk.nl
©SƟchƟngDwarswerk2014
FINANCIEEL VERSLAG 2013
SƟchƟng Dwarswerk is 100% aandeelhouder van
DMWD b.v. waarmee de sƟchƟng een fiscale
eenheid vormt. In DMWD b.v. is de feitelijke
uitvoering van projecten belegd.
Een project wordt pas opgestart als de financiële
en menselijke bronnen daarvoor aanwezig zijn.
SƟchƟng Dwarswerk blijŌ verantwoordelijk voor
het project waarvoor de middelen zijn verkregen.
In 2012/2013 zijn de middelen van het project
SƟchƟng InsƟtuut GAK volledig benut.
De financiële middelen voor de ontwikkeling
van de traploophulp zijn consistent met het
voorgenomen ontwikkeltraject ingezet.
De overige producten zijn met eigen middelen
van de bestuursleden van de sƟchƟng, tevens de
dragers van de direcƟonele verantwoordelijkheden
van DMWD b.v., ontwikkeld.
Het naar de markt brengen van de uitontwikkelde
producten is belegd in DMWD b.v.
Gezien de funcƟe van SƟchƟng Dwarswerk in
de fiscale eenheid met DMWD b.v. zal het niet
verbazen dat SƟchƟng Dwarswerk de facto in
commercieel perspecƟef geen op de toekomst
gerichte financiële posiƟe (balans) heeŌ.
De uitgaven en inkomsten terzake worden in
DMWD b.v. uitgevoerd.
De sales zal naar verwachƟng in 2014/15 op gang
komen.
SƟchƟng Dwarswerk heeŌ in 2013 aan alle
verplichƟngen voldaan en sloot het jaar af zonder
enige schuld.Jaarverslag
2013
VOORWOORD VAN HET BESTUUR
SƟchƟng Dwarswerk is per 24 januari 2012
ingeschreven in het register van de Kamer
van Koophandel. De statuten vermelden de
hoofdacƟviteit van de SƟchƟng zijnde:
“het bevorderen van de deelname van mensen
met een beperking aan bedrijfsprocessen en
maatschappelijke acƟviteiten [....] de sƟchƟng
tracht haar doel onder meer te verwezenlijken
door mensen met beperkingen te betrekken in
het ontwikkel- en fabricageproces van producten
[...] en het organiseren en (doen) uitvoeren van
projecten”
Wij willen laten zien dat je ondanks een steeds
verdere verstrakking van het Westers financieel-
economisch bedrijfsmodel, waarbij geen ruimte
meer is voor zaken die niet direct in dienst staan
van producƟviteit en kostenbesparing, het toch
mogelijk is om mensen met een beperking
producten te laten maken die op de commerciële
markt de concurrenƟe met succes aangaan.
In nauwelijks twee jaren hebben we producten
ontwikkeld die volgens iedereen deze concurrenƟe
aan kunnen. Het commerciële succes moet de
komende jaren blijken; niemand kan het
garanderen en er zullen ook producten door de
mand vallen, maar de seinen staan op groen.
We hebben dit alleen maar kunnen doen dankzij
een royale bijdrage van de SƟchƟng InsƟtuut GAK
en dankzij de medewerking van de sociale werk-
voorzieningen Delta en Sallcon, ontwerpbureau
D’Andrea & Evers, ingenieursbureau Mecon,
game-ontwikkelaar Grendel Games en vele
anderen. Partners die ook investeren in sociaal
ondernemerschap.
Naast de productontwikkeling willen we ook
evenementen blijven organiseren.
Huntendwarspop 2013 was een groot succes en
wordt in 2014 vervolgd.
2014 zal verder in het teken staan van het op de
markt brengen van verschillende producten en
het herontwerp van bestaande, goedlopende,
producten zodat mensen met een beperking
ook in deze producƟelijnen worden opgenomen.
Wij danken iedereen die in 2013 heeŌ geholpen
om onze doelstellingen te realiseren.
Blijf bij ons en blijf dromen realiseren!
Gert Rebergen Richard Tanke
20 maart 2014
Jaarverslag
2013
OVERIGE PRODUCTEN
- Klokkenbok
Een product voor hobbyisten klokkenbouwers
die een plaƞorm nodig hebben om aan hun
klok te sleutelen. Uit massief beukenhout.
- GraŅist / grafplank
Producten uit regionaal hout. Zeer concur-
rerend met bestaande oplossingen.
- Vogelhuisje 2.0
Een grappig vogelhuisje ontworpen door
Benjamin Spöth. Gemaakt uit goedkoop
vurenhout maar toch weersbestendig dankzij
de dakbedekking met de bretels. Ontworpen
volgens de normen van de vogelbeschermers.
SAMENWERKING
Sociale werkvoorzieningen
Met Sallcon Werktalent in Deventer en Delta
Zutphen is veel samengewerkt. Omdat de omzet
aan houten producten nog te onzeker is werd
besloten om de huur van de houtwerkplaats van
Delta niet in een koop om te zeƩen.
Ook met Weener Groep Den Bosch en Wedeo
DoeƟnchem bestaan goede contacten die de
komende jaren tot concrete samenwerking bij
de producƟe moeten leiden.
Bedrijven
Met Mecon uit DoeƟnchem, hightech ingenieurs-
bureau wordt een traploopondersteuning ontwik-
keld. Mecon ontwikkelt producten voor de ruimte-
vaart, voedselindustrie en de medische sector.
CNCWerk uit Heerenveen is een bedrijf dat
o.a. werkt met auƟsƟsche mensen die bijv. een
houtbewerkingsmachine of CNC bank bedienen.
D’Andrea & Evers Design is een innovaƟef en
maatschappelijk betrokken ontwerpbureau voor
productontwikkeling, gespecialiseerd in product-
design.
Grendel Games is een grensverleggend
gameontwikkelaar die van ‘serious games’ haar
specialiteit heeŌ gemaakt.
en verder.....
Dwarswerk is lid van De Normaalste Zaak, een
netwerk van MKB-ondernemers en grote werk-
gevers die het ‘de normaalste zaak’ vinden dat
iedereen de kans krijgt om naar vermogen deel
te nemen aan de arbeidsmarkt. ‘Inclusief onder-
nemen’ noemt men dat. OpƟmaal gebruikmaken
van de diversiteit en talenten van mensen.
De SƟchƟng Agis, de provincie Gelderland en
het Fieldlab Regio Achterhoek hebben de ont-
wikkeling van de Traploopondersteuning mee
gefinancierd. Het idee hiervoor is ontstaan uit
MooiBedacht Gelderland, een TV programma van
Omroep Gelderland waarin ideeën voor de vervan-
ging van de trapliŌ konden worden aangedragen.
In 2013 zijn ongeveer 600 mensen met een
beperking dankzij het project Huntendwarspop
in de gelegenheid gekomen om als volwaardig
burger deel te nemen aan het openlucht muziek-
fesƟval Huntenpop in UlŌ. Via SƟchƟng Dwarswerk
is het voor mensen met een beperking financieel
haalbaar gemaakt om aanwezig te zijn.
De ambiƟe is om het evenement uit te bouwen
zodat 750 à 800 mensen met een beperking de
weg naar het muziekfesƟval afleggen.
Jaarverslag
2013
OVERZICHT ACTIVITEITEN 2013
In 2013 is het project voor de SƟchƟng InsƟtuut
GAK, dat in 2012 is gestart, tot een succesvol
einde gekomen. Binnen dit ambiƟeuze project
zijn o.a. verschillende producƟnnovaƟes
ontwikkeld evenals een methodiek voor
ontwerpers om de inzet van mensen met een
beperking al vanaf de start van het ontwerp mee
te nemen.
In augustus is voor de tweede keer het pop-
evenement HUNTENDWARSPOP georganiseerd.
Ook nu weer in samenwerking met de SƟchƟng
Huntenpop Belangen. Dit jaar konden 600 mensen
met een beperking genieten van verschillende
acts, onder andere Mister & Mississippi,
Kensington en Miss Montreal.
Als belangrijke ontwikkeling is Dwarswerk
penvoerder geworden van het project Ontwik-
keling TRAPLOOPONDERSTEUNING, een samen-
werking met Mecon/Domedica uit DoeƟnchem
en Sallcon Werktalent uit Deventer.
Het project heeŌ inmiddels geleid tot een
prototype. Met dit product worden mensen
geacƟveerd om veilig en vertrouwd trap te lopen
zonder dat een trapliŌ nodig is.
De sƟchƟng heeŌ een aantal nieuwe producten
in verkoop gebracht te weten: de klokkenbok
(een steun voor de construcƟe van een klok)
en de graŅist en grafplank uit regionaal hout.
Het VOGELHUISJE GUITIG© dat in 2012 werd
gekozen tot winnaar van de ontwerpwedstrijd
georganiseerd in opdracht van Dwarswerk door
de sƟchƟng OPA (Ontwerpers Plaƞorm Arnhem)
is doorontwikkeld mede in samenwerking met
de bekende ontwerper Ineke Hans en met de
sociale werkvoorzieningen Sallcon Deventer en
Delta Zutphen. Naar verwachƟng wordt dit pro-
duct in de loop van 2014 op de markt gebracht.
Jaarverslag
2013
Jaarverslag
2013
PROJECT
STICHTING INSTITUUT GAK
Dit project heeŌ een aantal mooie resultaten
opgeleverd:
- het Dwarsmerk; een keurmerk voor producten
en bedrijven die aan bepaalde eisen voor de
inzet van mensen met beperking voldoen;
- de ontwerpmethode: Design for Manu-
facturing with Disabled; een onderzoek naar
de mogelijkheden om ontwerpers al in een
vroeg stadium van het productontwerp
rekening te laten houden met de mogelijk-
heden van mensen met een beperking;
- de productenrange Totem©; een reeks
van innovaƟeve tuinproducten ontworpen
door erkende ontwerpers en gemaakt uit
foutenvrij, duurzaam, eikenhouten ringen.
Van vogelhuisje tot plantenbak tot mooi
houten sieraad thuis: Totem© biedt het
allemaal. Geheel gemaakt en verpakt door
mensen met een beperking. De gehele range
zal in 2014 worden gelanceerd op tuinbeurzen
en in retailketens. Het basisringconcept is
bedacht door Mart Rozema student aan de
Universiteit Twente.
Het daarop gebaseerde ‘zijtakhuisje’ ontwerp
is van Tim van Leipsig, senior ontwerper bij
D’Andrea & Evers Design.
Er is veel onderzoek verricht naar het zo
goedkoop en veilig mogelijk maken van een
massieve houten ring uit één stuk hout.
- de afstandsindicator voor op spiegels
Dwarsmeter©; Een slim gecodeerde folie
die op spiegels kan worden gekleefd en die
een indicaƟe geeŌ van de afstand van achter-
opkomend verkeer. Deze goedkope indicator
helpt om de afstand van snel naderende
E-Bikes, brommers en scooters te schaƩen.

More Related Content

Viewers also liked

Viewers also liked (7)

Dankzij wolf
Dankzij wolfDankzij wolf
Dankzij wolf
 
Img
ImgImg
Img
 
Brief hajo
Brief hajoBrief hajo
Brief hajo
 
Handvest Dwarsmerk
Handvest DwarsmerkHandvest Dwarsmerk
Handvest Dwarsmerk
 
Legitiem verzet na afzondering
Legitiem verzet na afzonderingLegitiem verzet na afzondering
Legitiem verzet na afzondering
 
Het afscheid voorbij
Het afscheid voorbijHet afscheid voorbij
Het afscheid voorbij
 
Nieuwsbrief Cooperatie Laatste Wil - nr. 2
Nieuwsbrief Cooperatie Laatste Wil - nr. 2Nieuwsbrief Cooperatie Laatste Wil - nr. 2
Nieuwsbrief Cooperatie Laatste Wil - nr. 2
 

Similar to Jaarverslag 2013 Stichting Dwarswerk

Smart Homes Magazine juni 2014
Smart Homes Magazine juni 2014Smart Homes Magazine juni 2014
Smart Homes Magazine juni 2014smartiesNL
 
Magazine Het Ondernemersbelang Revuss 05 2011
Magazine Het Ondernemersbelang Revuss 05 2011Magazine Het Ondernemersbelang Revuss 05 2011
Magazine Het Ondernemersbelang Revuss 05 2011HetOndernemersBelang
 
Smart Homes Magazine - November 2013
Smart Homes Magazine - November 2013Smart Homes Magazine - November 2013
Smart Homes Magazine - November 2013Smart Homes
 
Portfolio pascale vos_0641171791
Portfolio pascale vos_0641171791Portfolio pascale vos_0641171791
Portfolio pascale vos_0641171791Pascale Vos
 
Studio Verbeelding maakt 't plaatje compleet
Studio Verbeelding maakt 't plaatje compleetStudio Verbeelding maakt 't plaatje compleet
Studio Verbeelding maakt 't plaatje compleetStudio Verbeelding
 
Edenspiekermann overzicht 2014 (in Dutch)
Edenspiekermann overzicht 2014 (in Dutch)Edenspiekermann overzicht 2014 (in Dutch)
Edenspiekermann overzicht 2014 (in Dutch)Edo van Dijk
 
Oostende bereidt zich voor op digitale revolutie
Oostende bereidt zich voor op digitale revolutieOostende bereidt zich voor op digitale revolutie
Oostende bereidt zich voor op digitale revolutieNuntra BVBA
 
Jaarverslag 2012 CultuurNet Vlaanderen
Jaarverslag 2012 CultuurNet VlaanderenJaarverslag 2012 CultuurNet Vlaanderen
Jaarverslag 2012 CultuurNet Vlaanderenpubliq vzw
 
Green's'Cool @ Onderwijsfestival / 21 mei 2015
Green's'Cool @ Onderwijsfestival / 21 mei 2015Green's'Cool @ Onderwijsfestival / 21 mei 2015
Green's'Cool @ Onderwijsfestival / 21 mei 2015Beeldverband
 
Fdc 170411 - rivieren verleggen hun bedding handout de waardefabriek
Fdc  170411 - rivieren verleggen hun bedding handout de waardefabriekFdc  170411 - rivieren verleggen hun bedding handout de waardefabriek
Fdc 170411 - rivieren verleggen hun bedding handout de waardefabriekFlevum
 
Gesloten kringlopen en de mens centraal juni 2016
Gesloten kringlopen en de mens centraal juni 2016Gesloten kringlopen en de mens centraal juni 2016
Gesloten kringlopen en de mens centraal juni 2016Kraaijvanger Architects
 
Technovation Hub netwerk event 1.0 public
Technovation Hub netwerk event 1.0  publicTechnovation Hub netwerk event 1.0  public
Technovation Hub netwerk event 1.0 publicChrsje
 
2014 calvijn-trends-kpmg-nov14
2014 calvijn-trends-kpmg-nov142014 calvijn-trends-kpmg-nov14
2014 calvijn-trends-kpmg-nov14Chris Noordam
 
Design Durven Doen 2007
Design Durven Doen 2007Design Durven Doen 2007
Design Durven Doen 2007VRmaster
 
Presentatie Dudok Korte Kade Def
Presentatie Dudok Korte Kade DefPresentatie Dudok Korte Kade Def
Presentatie Dudok Korte Kade Defaadvdw
 
140923 presentatie Jaap van Duijn | tussenstand Stichting Greenport Food & Fl...
140923 presentatie Jaap van Duijn | tussenstand Stichting Greenport Food & Fl...140923 presentatie Jaap van Duijn | tussenstand Stichting Greenport Food & Fl...
140923 presentatie Jaap van Duijn | tussenstand Stichting Greenport Food & Fl...jacqmark
 

Similar to Jaarverslag 2013 Stichting Dwarswerk (20)

Dak Plus Sustainability Report 2013
Dak Plus Sustainability Report 2013Dak Plus Sustainability Report 2013
Dak Plus Sustainability Report 2013
 
Smart Homes Magazine juni 2014
Smart Homes Magazine juni 2014Smart Homes Magazine juni 2014
Smart Homes Magazine juni 2014
 
Magazine Het Ondernemersbelang Revuss 05 2011
Magazine Het Ondernemersbelang Revuss 05 2011Magazine Het Ondernemersbelang Revuss 05 2011
Magazine Het Ondernemersbelang Revuss 05 2011
 
Smart Homes Magazine - November 2013
Smart Homes Magazine - November 2013Smart Homes Magazine - November 2013
Smart Homes Magazine - November 2013
 
Brochure 2009
Brochure 2009Brochure 2009
Brochure 2009
 
Portfolio pascale vos_0641171791
Portfolio pascale vos_0641171791Portfolio pascale vos_0641171791
Portfolio pascale vos_0641171791
 
Studio Verbeelding maakt 't plaatje compleet
Studio Verbeelding maakt 't plaatje compleetStudio Verbeelding maakt 't plaatje compleet
Studio Verbeelding maakt 't plaatje compleet
 
Edenspiekermann overzicht 2014 (in Dutch)
Edenspiekermann overzicht 2014 (in Dutch)Edenspiekermann overzicht 2014 (in Dutch)
Edenspiekermann overzicht 2014 (in Dutch)
 
Oostende bereidt zich voor op digitale revolutie
Oostende bereidt zich voor op digitale revolutieOostende bereidt zich voor op digitale revolutie
Oostende bereidt zich voor op digitale revolutie
 
Jaarverslag 2012 CultuurNet Vlaanderen
Jaarverslag 2012 CultuurNet VlaanderenJaarverslag 2012 CultuurNet Vlaanderen
Jaarverslag 2012 CultuurNet Vlaanderen
 
Green's'Cool @ Onderwijsfestival / 21 mei 2015
Green's'Cool @ Onderwijsfestival / 21 mei 2015Green's'Cool @ Onderwijsfestival / 21 mei 2015
Green's'Cool @ Onderwijsfestival / 21 mei 2015
 
Fdc 170411 - rivieren verleggen hun bedding handout de waardefabriek
Fdc  170411 - rivieren verleggen hun bedding handout de waardefabriekFdc  170411 - rivieren verleggen hun bedding handout de waardefabriek
Fdc 170411 - rivieren verleggen hun bedding handout de waardefabriek
 
Gesloten kringlopen en de mens centraal juni 2016
Gesloten kringlopen en de mens centraal juni 2016Gesloten kringlopen en de mens centraal juni 2016
Gesloten kringlopen en de mens centraal juni 2016
 
Technovation Hub netwerk event 1.0 public
Technovation Hub netwerk event 1.0  publicTechnovation Hub netwerk event 1.0  public
Technovation Hub netwerk event 1.0 public
 
Het roer moet om
Het roer moet omHet roer moet om
Het roer moet om
 
2014 calvijn-trends-kpmg-nov14
2014 calvijn-trends-kpmg-nov142014 calvijn-trends-kpmg-nov14
2014 calvijn-trends-kpmg-nov14
 
Design Durven Doen 2007
Design Durven Doen 2007Design Durven Doen 2007
Design Durven Doen 2007
 
Presentatie Dudok Korte Kade Def
Presentatie Dudok Korte Kade DefPresentatie Dudok Korte Kade Def
Presentatie Dudok Korte Kade Def
 
140923 presentatie Jaap van Duijn | tussenstand Stichting Greenport Food & Fl...
140923 presentatie Jaap van Duijn | tussenstand Stichting Greenport Food & Fl...140923 presentatie Jaap van Duijn | tussenstand Stichting Greenport Food & Fl...
140923 presentatie Jaap van Duijn | tussenstand Stichting Greenport Food & Fl...
 
Jaarverslag Kennispark Twente 2010
Jaarverslag Kennispark Twente 2010Jaarverslag Kennispark Twente 2010
Jaarverslag Kennispark Twente 2010
 

More from Gert Rebergen

Van leefstijl naar leefwens
Van leefstijl naar leefwensVan leefstijl naar leefwens
Van leefstijl naar leefwensGert Rebergen
 
Factsheet impact clientgestuurd project Rechtop!
Factsheet impact clientgestuurd project Rechtop!Factsheet impact clientgestuurd project Rechtop!
Factsheet impact clientgestuurd project Rechtop!Gert Rebergen
 
Cooperatie Laatste Wil
Cooperatie Laatste WilCooperatie Laatste Wil
Cooperatie Laatste WilGert Rebergen
 
De kracht van gewone nomaden.
De kracht van gewone nomaden.De kracht van gewone nomaden.
De kracht van gewone nomaden.Gert Rebergen
 
Zelf doen en zelf laten
Zelf doen en zelf latenZelf doen en zelf laten
Zelf doen en zelf latenGert Rebergen
 
Attent nr. 11; over meedoen / participeren
Attent nr. 11; over meedoen / participerenAttent nr. 11; over meedoen / participeren
Attent nr. 11; over meedoen / participerenGert Rebergen
 
Hunten(dwars)pop, inclusief openlucht muziekfestival.
Hunten(dwars)pop, inclusief openlucht muziekfestival.Hunten(dwars)pop, inclusief openlucht muziekfestival.
Hunten(dwars)pop, inclusief openlucht muziekfestival.Gert Rebergen
 
Ontwerpwedstrijd Tuintotem
Ontwerpwedstrijd TuintotemOntwerpwedstrijd Tuintotem
Ontwerpwedstrijd TuintotemGert Rebergen
 
SROI Coachingstraject
SROI CoachingstrajectSROI Coachingstraject
SROI CoachingstrajectGert Rebergen
 
SROI Stg. Ei-werk Amsterdam
SROI Stg. Ei-werk AmsterdamSROI Stg. Ei-werk Amsterdam
SROI Stg. Ei-werk AmsterdamGert Rebergen
 

More from Gert Rebergen (20)

Van leefstijl naar leefwens
Van leefstijl naar leefwensVan leefstijl naar leefwens
Van leefstijl naar leefwens
 
Uitvaartmuziek
UitvaartmuziekUitvaartmuziek
Uitvaartmuziek
 
Eenzaam
EenzaamEenzaam
Eenzaam
 
Het nieuwe rouwen
Het nieuwe rouwenHet nieuwe rouwen
Het nieuwe rouwen
 
Factsheet impact clientgestuurd project Rechtop!
Factsheet impact clientgestuurd project Rechtop!Factsheet impact clientgestuurd project Rechtop!
Factsheet impact clientgestuurd project Rechtop!
 
Cooperatie Laatste Wil
Cooperatie Laatste WilCooperatie Laatste Wil
Cooperatie Laatste Wil
 
Huntendwarspop
HuntendwarspopHuntendwarspop
Huntendwarspop
 
De kracht van gewone nomaden.
De kracht van gewone nomaden.De kracht van gewone nomaden.
De kracht van gewone nomaden.
 
Zich de dood geven
Zich de dood gevenZich de dood geven
Zich de dood geven
 
Zelf doen en zelf laten
Zelf doen en zelf latenZelf doen en zelf laten
Zelf doen en zelf laten
 
Attent nr. 11; over meedoen / participeren
Attent nr. 11; over meedoen / participerenAttent nr. 11; over meedoen / participeren
Attent nr. 11; over meedoen / participeren
 
Hunten(dwars)pop, inclusief openlucht muziekfestival.
Hunten(dwars)pop, inclusief openlucht muziekfestival.Hunten(dwars)pop, inclusief openlucht muziekfestival.
Hunten(dwars)pop, inclusief openlucht muziekfestival.
 
Moordeinde
MoordeindeMoordeinde
Moordeinde
 
Ontwerpwedstrijd Tuintotem
Ontwerpwedstrijd TuintotemOntwerpwedstrijd Tuintotem
Ontwerpwedstrijd Tuintotem
 
SROI Coachingstraject
SROI CoachingstrajectSROI Coachingstraject
SROI Coachingstraject
 
Het lijden geleid
Het lijden geleidHet lijden geleid
Het lijden geleid
 
Leuk schuurt.
Leuk schuurt.Leuk schuurt.
Leuk schuurt.
 
SROI schuldhulp
SROI schuldhulpSROI schuldhulp
SROI schuldhulp
 
SROI Stg. Ei-werk Amsterdam
SROI Stg. Ei-werk AmsterdamSROI Stg. Ei-werk Amsterdam
SROI Stg. Ei-werk Amsterdam
 
Attent nr. 10
Attent nr. 10Attent nr. 10
Attent nr. 10
 

Jaarverslag 2013 Stichting Dwarswerk

 • 2. FINANCIEEL VERSLAG 2013 SƟchƟng Dwarswerk is 100% aandeelhouder van DMWD b.v. waarmee de sƟchƟng een fiscale eenheid vormt. In DMWD b.v. is de feitelijke uitvoering van projecten belegd. Een project wordt pas opgestart als de financiële en menselijke bronnen daarvoor aanwezig zijn. SƟchƟng Dwarswerk blijŌ verantwoordelijk voor het project waarvoor de middelen zijn verkregen. In 2012/2013 zijn de middelen van het project SƟchƟng InsƟtuut GAK volledig benut. De financiële middelen voor de ontwikkeling van de traploophulp zijn consistent met het voorgenomen ontwikkeltraject ingezet. De overige producten zijn met eigen middelen van de bestuursleden van de sƟchƟng, tevens de dragers van de direcƟonele verantwoordelijkheden van DMWD b.v., ontwikkeld. Het naar de markt brengen van de uitontwikkelde producten is belegd in DMWD b.v. Gezien de funcƟe van SƟchƟng Dwarswerk in de fiscale eenheid met DMWD b.v. zal het niet verbazen dat SƟchƟng Dwarswerk de facto in commercieel perspecƟef geen op de toekomst gerichte financiële posiƟe (balans) heeŌ. De uitgaven en inkomsten terzake worden in DMWD b.v. uitgevoerd. De sales zal naar verwachƟng in 2014/15 op gang komen. SƟchƟng Dwarswerk heeŌ in 2013 aan alle verplichƟngen voldaan en sloot het jaar af zonder enige schuld.Jaarverslag 2013
 • 3. VOORWOORD VAN HET BESTUUR SƟchƟng Dwarswerk is per 24 januari 2012 ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. De statuten vermelden de hoofdacƟviteit van de SƟchƟng zijnde: “het bevorderen van de deelname van mensen met een beperking aan bedrijfsprocessen en maatschappelijke acƟviteiten [....] de sƟchƟng tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door mensen met beperkingen te betrekken in het ontwikkel- en fabricageproces van producten [...] en het organiseren en (doen) uitvoeren van projecten” Wij willen laten zien dat je ondanks een steeds verdere verstrakking van het Westers financieel- economisch bedrijfsmodel, waarbij geen ruimte meer is voor zaken die niet direct in dienst staan van producƟviteit en kostenbesparing, het toch mogelijk is om mensen met een beperking producten te laten maken die op de commerciële markt de concurrenƟe met succes aangaan. In nauwelijks twee jaren hebben we producten ontwikkeld die volgens iedereen deze concurrenƟe aan kunnen. Het commerciële succes moet de komende jaren blijken; niemand kan het garanderen en er zullen ook producten door de mand vallen, maar de seinen staan op groen. We hebben dit alleen maar kunnen doen dankzij een royale bijdrage van de SƟchƟng InsƟtuut GAK en dankzij de medewerking van de sociale werk- voorzieningen Delta en Sallcon, ontwerpbureau D’Andrea & Evers, ingenieursbureau Mecon, game-ontwikkelaar Grendel Games en vele anderen. Partners die ook investeren in sociaal ondernemerschap. Naast de productontwikkeling willen we ook evenementen blijven organiseren. Huntendwarspop 2013 was een groot succes en wordt in 2014 vervolgd. 2014 zal verder in het teken staan van het op de markt brengen van verschillende producten en het herontwerp van bestaande, goedlopende, producten zodat mensen met een beperking ook in deze producƟelijnen worden opgenomen. Wij danken iedereen die in 2013 heeŌ geholpen om onze doelstellingen te realiseren. Blijf bij ons en blijf dromen realiseren! Gert Rebergen Richard Tanke 20 maart 2014 Jaarverslag 2013 OVERIGE PRODUCTEN - Klokkenbok Een product voor hobbyisten klokkenbouwers die een plaƞorm nodig hebben om aan hun klok te sleutelen. Uit massief beukenhout. - GraŅist / grafplank Producten uit regionaal hout. Zeer concur- rerend met bestaande oplossingen. - Vogelhuisje 2.0 Een grappig vogelhuisje ontworpen door Benjamin Spöth. Gemaakt uit goedkoop vurenhout maar toch weersbestendig dankzij de dakbedekking met de bretels. Ontworpen volgens de normen van de vogelbeschermers. SAMENWERKING Sociale werkvoorzieningen Met Sallcon Werktalent in Deventer en Delta Zutphen is veel samengewerkt. Omdat de omzet aan houten producten nog te onzeker is werd besloten om de huur van de houtwerkplaats van Delta niet in een koop om te zeƩen. Ook met Weener Groep Den Bosch en Wedeo DoeƟnchem bestaan goede contacten die de komende jaren tot concrete samenwerking bij de producƟe moeten leiden. Bedrijven Met Mecon uit DoeƟnchem, hightech ingenieurs- bureau wordt een traploopondersteuning ontwik- keld. Mecon ontwikkelt producten voor de ruimte- vaart, voedselindustrie en de medische sector. CNCWerk uit Heerenveen is een bedrijf dat o.a. werkt met auƟsƟsche mensen die bijv. een houtbewerkingsmachine of CNC bank bedienen. D’Andrea & Evers Design is een innovaƟef en maatschappelijk betrokken ontwerpbureau voor productontwikkeling, gespecialiseerd in product- design. Grendel Games is een grensverleggend gameontwikkelaar die van ‘serious games’ haar specialiteit heeŌ gemaakt. en verder..... Dwarswerk is lid van De Normaalste Zaak, een netwerk van MKB-ondernemers en grote werk- gevers die het ‘de normaalste zaak’ vinden dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen deel te nemen aan de arbeidsmarkt. ‘Inclusief onder- nemen’ noemt men dat. OpƟmaal gebruikmaken van de diversiteit en talenten van mensen. De SƟchƟng Agis, de provincie Gelderland en het Fieldlab Regio Achterhoek hebben de ont- wikkeling van de Traploopondersteuning mee gefinancierd. Het idee hiervoor is ontstaan uit MooiBedacht Gelderland, een TV programma van Omroep Gelderland waarin ideeën voor de vervan- ging van de trapliŌ konden worden aangedragen. In 2013 zijn ongeveer 600 mensen met een beperking dankzij het project Huntendwarspop in de gelegenheid gekomen om als volwaardig burger deel te nemen aan het openlucht muziek- fesƟval Huntenpop in UlŌ. Via SƟchƟng Dwarswerk is het voor mensen met een beperking financieel haalbaar gemaakt om aanwezig te zijn. De ambiƟe is om het evenement uit te bouwen zodat 750 à 800 mensen met een beperking de weg naar het muziekfesƟval afleggen. Jaarverslag 2013
 • 4. OVERZICHT ACTIVITEITEN 2013 In 2013 is het project voor de SƟchƟng InsƟtuut GAK, dat in 2012 is gestart, tot een succesvol einde gekomen. Binnen dit ambiƟeuze project zijn o.a. verschillende producƟnnovaƟes ontwikkeld evenals een methodiek voor ontwerpers om de inzet van mensen met een beperking al vanaf de start van het ontwerp mee te nemen. In augustus is voor de tweede keer het pop- evenement HUNTENDWARSPOP georganiseerd. Ook nu weer in samenwerking met de SƟchƟng Huntenpop Belangen. Dit jaar konden 600 mensen met een beperking genieten van verschillende acts, onder andere Mister & Mississippi, Kensington en Miss Montreal. Als belangrijke ontwikkeling is Dwarswerk penvoerder geworden van het project Ontwik- keling TRAPLOOPONDERSTEUNING, een samen- werking met Mecon/Domedica uit DoeƟnchem en Sallcon Werktalent uit Deventer. Het project heeŌ inmiddels geleid tot een prototype. Met dit product worden mensen geacƟveerd om veilig en vertrouwd trap te lopen zonder dat een trapliŌ nodig is. De sƟchƟng heeŌ een aantal nieuwe producten in verkoop gebracht te weten: de klokkenbok (een steun voor de construcƟe van een klok) en de graŅist en grafplank uit regionaal hout. Het VOGELHUISJE GUITIG© dat in 2012 werd gekozen tot winnaar van de ontwerpwedstrijd georganiseerd in opdracht van Dwarswerk door de sƟchƟng OPA (Ontwerpers Plaƞorm Arnhem) is doorontwikkeld mede in samenwerking met de bekende ontwerper Ineke Hans en met de sociale werkvoorzieningen Sallcon Deventer en Delta Zutphen. Naar verwachƟng wordt dit pro- duct in de loop van 2014 op de markt gebracht. Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 PROJECT STICHTING INSTITUUT GAK Dit project heeŌ een aantal mooie resultaten opgeleverd: - het Dwarsmerk; een keurmerk voor producten en bedrijven die aan bepaalde eisen voor de inzet van mensen met beperking voldoen; - de ontwerpmethode: Design for Manu- facturing with Disabled; een onderzoek naar de mogelijkheden om ontwerpers al in een vroeg stadium van het productontwerp rekening te laten houden met de mogelijk- heden van mensen met een beperking; - de productenrange Totem©; een reeks van innovaƟeve tuinproducten ontworpen door erkende ontwerpers en gemaakt uit foutenvrij, duurzaam, eikenhouten ringen. Van vogelhuisje tot plantenbak tot mooi houten sieraad thuis: Totem© biedt het allemaal. Geheel gemaakt en verpakt door mensen met een beperking. De gehele range zal in 2014 worden gelanceerd op tuinbeurzen en in retailketens. Het basisringconcept is bedacht door Mart Rozema student aan de Universiteit Twente. Het daarop gebaseerde ‘zijtakhuisje’ ontwerp is van Tim van Leipsig, senior ontwerper bij D’Andrea & Evers Design. Er is veel onderzoek verricht naar het zo goedkoop en veilig mogelijk maken van een massieve houten ring uit één stuk hout. - de afstandsindicator voor op spiegels Dwarsmeter©; Een slim gecodeerde folie die op spiegels kan worden gekleefd en die een indicaƟe geeŌ van de afstand van achter- opkomend verkeer. Deze goedkope indicator helpt om de afstand van snel naderende E-Bikes, brommers en scooters te schaƩen.