อินเทอร์ เน็ต (Internet)            อินเทอร์ เน็ต (Internet) มาจากคาว่า Inter และ net1. อินเทอร์ (Inter) คือ ร...
การประยุกต์ ใช้ งานอินเทอร์ เน็ต  การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตในปั จจุบนทาได้หลากหลาย อาทิเช่น ไปรษณี ยอิเล็กทรอนิกส์   ...
การค้ นหาข้ อมูลทางอินเทอร์ เน็ต            ่      ระยะเวลาที่ผานมาจน ถึงปั จจุบน “โฮมเพจ เว็บเพจ เว็บไซ...
ไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์ Electronic mail                     ู้ ั  บริ การ E-Mail ฟรี เป็ นบริ การที่...
พาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)     พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การทาธุรกรรมทุกรู ปแบบโดยครอบคลุมถึงการซื้อขาย...
โครงสร้ างพืนฐานด้ านเทคนิค (Technical Infrastructure)            ้การทาพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ตองอาศัยฮาร์ดแวร์...
การสนทนาออนไลน์ (online chatting)     การสนทนาออนไลน์ หรื อ Internet Relay Chat (IRC) หมายถึง โปรแกรมที่ถูกสร้างมาเพื่...
การโอนย้ ายข้ อมูลFTP (File Transfer Protocal - บริการโอนย้ ายข้ อมูล)  „ บริ การนี้ สามารถใช้ download แฟ้ มผ่าน browser...
เอกสารอ้างอิง ข้อมูลจาก http://school.obec.go.th/borkruwitt/inter/internet_h.htm ข้อมูลจาก http://www.nectec.or.th/cours...
รายชื่อผู้จดทา                 ั1.นาย ธนพล      หยิบจันทร์ เลขที่ 32.นาย พงศกร      พึ่งกุล  ...
อินเทอร์เน็ต5.1
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

อินเทอร์เน็ต5.1

1,671 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,671
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

อินเทอร์เน็ต5.1

 1. 1. อินเทอร์ เน็ต (Internet) อินเทอร์ เน็ต (Internet) มาจากคาว่า Inter และ net1. อินเทอร์ (Inter) คือ ระหว่าง หรื อท่ามกลาง2. เน็ต (Net) คือ เครื อข่าย (Network)คือ เครื อข่ายนานาชาติ ที่เกิดจากเครื อข่ายเล็ก ๆ มากมาย รวมเป็ นเครื อข่ายเดียวกันทั้งโลกคือ เครื อข่ายสื่ อสาร ซึ่งเชื่อมโยงกันระหว่างคอมพิวเตอร์ท้ งหมด ที่ตองการเข้ามาในเครื อข่าย ั ้คือ การเชื่อมต่อกันระหว่างเครื อข่ายคือ เครื อข่ายของเครื อข่าย
 2. 2. การประยุกต์ ใช้ งานอินเทอร์ เน็ต การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตในปั จจุบนทาได้หลากหลาย อาทิเช่น ไปรษณี ยอิเล็กทรอนิกส์ ั ์หรื อ อีเมล์ (e-Mail) , สนทนา (Chat), อ่านหรื อแสดงความคิดเห็นในเว็บบอร์ด,การติดตามข่าวสาร, การสื บค้นข้อมูล / การค้นหาข้อมูล, การชม หรื อซื้อสิ นค้าออนไลน์ , การดาวน์โหลด เกมเพลง ไฟล์ขอมูล ฯลฯ, การติดตามข้อมูล ภาพยนตร์ รายการบันเทิงต่างๆ ออนไลน์, การเล่นเกม ้คอมพิวเตอร์ออนไลน์, การเรี ยนรู้ออนไลน์ (e-Learning), การประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต ่(Video Conference), โทรศัพท์ผานอินเทอร์เน็ต (VoIP), การอัพโหลดข้อมูล หรื อ อื่นๆแนวโน้มล่าสุ ดของการใช้อินเทอร์เน็ตคือการใช้อินเทอร์เน็ตแหล่งพบปะสังสรรค์เพือสร้างเครื อข่ายสังคมซึ่ ง ่พบว่าปัจจุบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าวกาลังได้รับความนิยมอย่างแพร่ หลายเช่น ัFacebook Twitter Hi 5 และการใช้เริ่ มมีการแพร่ ขยายเข้าไปสู่ การใช้อินเทอร์เน็ตผ่าโทรศัพท์มือถือ(Mobile Internet) มากขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีปัจจุบนสนับสนุนให้การเข้าถึงเครื อข่ายผ่านโทรศัพท์ ัมือ ถือทาได้ง่ายขึ้นมาก
 3. 3. การค้ นหาข้ อมูลทางอินเทอร์ เน็ต ่ ระยะเวลาที่ผานมาจน ถึงปั จจุบน “โฮมเพจ เว็บเพจ เว็บไซด์ เวิลด์ไวด์เว็บ(www) อินเตอร์เน็ต” ัเป็ นคาที่คุนหูและได้ยนกันบ่อยๆ จนกลายเป็ นสิ่ งที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจาวันของเรามากเข้าไปทุกขณะ ้ ิเทคโนโลยีเหล่านี้ ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า มันกาลังเติบโต และเข้ามามีส่วนสาคัญในชีวิตของมนุษย์มากยิงขึ้น ่การเข้าถึงแหล่งข้อมูล บนอินเตอร์เน็ตในปั จจุบน มีเว็บไซด์ที่รวบรวม จักระเบียบข้อมูลออกเป็ นหมวดหมู่ ัทั้งที่เป็ นแหล่งข้อมูลของสถานศึกษาโดยตรง และองค์กรอื่นๆ ที่ให้บริ การข้อมูลเพื่อเป็ นความรู ้ รวมทั้งองค์กรที่ต้ งขึ้นมาเพื่อทาหน้าที่รวบรวม สื บค้น และให้บริ การข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตโดยตรง ด้วยเหตุน้ ีจึง ั ่จาเป็ นต้องมีการเรี ยนรู ้วิธีการใช้งาน การจัดระบบข้อมูลการค้นหาข้อมูลด้วยเครื่ องมือที่มีอยูในอินเตอร์เน็ตในที่น้ ีจะยกตัวอย่างวิธีการค้นหาข้อมูลใน wwwการค้นหาข้อมูลในเวิลด์ไวด์เว็บใน โลกของ ่เวิลด์ไวด์เว็บนั้นมีขอมูลอยูมากกว่า 100 ล้านหน้า ถ้าเราเปิ ดเว็บเพจ ไปทีละหน้า ๆ จะต้องเสี ยเวลามาก ้และอาจหาข้อมูลที่เราต้องการไม่พบ ดังนั้นจึงมีวิธีการค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็ ว โดยใช้เว็บไซต์ชนิดหนึ่ งที่เรี ยกว่า เว็บไซต์คนหาข้อมูล (Search Site) ซึ่ งรวบรวมเว็บไซต์ต่าง ๆ เอาไว้ เราเพียงแต่ทราบหัวข้อที่ ้ ่ต้องการ แล้วเข้าไปขอที่อยูของเว็บไซต์ใน Search Site เราก็จะได้ขอมูลตามต้องการ ้
 4. 4. ไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์ Electronic mail ู้ ั บริ การ E-Mail ฟรี เป็ นบริ การที่มีผใช้กนมาก เพราะใช้สาหรับส่ ง และอ่านข้อความ กับผูที่ตองการติดต่อด้วย ้ ้ และใช้แทนจดหมายได้อย่างดี เพราะไม่ตองเสี ยค่าใช้จ่าย และผูรับจะได้รับในเวลาเกือบทันทีที่ส่งไป ผูใหับริ การ ้ ้ ้E-Mail ฟรี ในปั จจุบน เช่นของ hotmail หรื อ yahoo mail หรื อ ตามแต่ละประเทศ ที่คนในประเทศจะทา Server ให้บริ การ ัสาหรับกลุ่มที่มีความสนใจคล้าย ๆ กัน เช่น thaimail.com หรื อ chaiyo.com ซึ่งเป็ นของคนไทย และ mail ฟรี เหล่านี้จะให้บริ การไปเรื่ อย ๆ ไม่มีการหมดอายุ แต่จะหมดอายุถาผูใช้เกิดเลิกใช้เป็ นเวลานานเกินไป สาหรับ E-Mail ของสถาบัน ้ ้จะหมดอายุแน่นอน หลักจากที่สาเร็ จการศึกษา จึงเป็ นจุดบกพร่ องข้อใหญ่ ที่ทาให้นกศึกษา หันไปใช้ E-Mailฟรี ัมากกว่าที่สถาบัน จัดไว้ให้ การใช้ E-Mail กับผูให้บริ การฟรี เช่น thaimail.com, lampang.net, thaiall.com หรื อ ้chaiyo.com นั้น ผูใช้จะต้องไป download โปรแกรม browser เช่น netscape หรื อ Internet Explorer หรื อ Opera หรื อ ้NeoPlanet มาไว้ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่ต่อ Internet แล้วเปิ ดหน้าเว็บของแหล่งบริ การ เพื่อใช้บริ การ E-Mail ดังกล่าว ซึ่ งผูใช้จะต้องขอใช้บริ การ และจะได้รับ userid และ password ประจาตัว เพื่อ login เข้าใช้บริ การ E-Mail ทุกครั้ง ปั จจุบน ้ ัการขอใช้บริ การ E-Mail สามารถเลือกได้ที่จะใช้ web-based หรื อ POP เพราะแต่ละแบบมีจุดเด่น จุดด้อยที่แตกต่างกันโดย web-based จะเหมาะกับผูที่เดินทางเป็ นประจา ส่ วน pop จะเหมาะกับผูมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัว ้ ้
 5. 5. พาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การทาธุรกรรมทุกรู ปแบบโดยครอบคลุมถึงการซื้อขายสิ นค้า/บริ การ การชาระเงิน การโฆษณาโดยผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะเครื อข่ายทางอินเทอร์เน็ต พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) หรื ออีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) เริ่ มขึ้นเมื่อประมาณต้นทศวรรษที่ 1970 โดยเริ่ มจากการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงายและในช่วงเริ่ มต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่ วนใหญ่จะเป็ นบริ ษทใหญ่ๆ เท่านั้น บริ ษทเล็กๆ มี ั ัจานวนไม่มากนัก ต่อมาเมื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data ีInterchange-EDI) ได้แพร่ หลายขึ้น ประกอบกับคอมพิวเตอร์พีซีได้ม ีการขยายเพิ่มอย่างรวดเร็ วพร้อมกับการพัฒนาด้านอินเทอร์เน็ตและเว็บ ทาให้หน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ได้ใช้พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ในปั จจุบนพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ครอบคลุมธุรกรรมหลายประเภท เช่น ัการโฆษณา การซื้ อขายสิ นค้า การซื้ อหุน การทางาน การประมูล และการให้บริ การลูกค้า ้
 6. 6. โครงสร้ างพืนฐานด้ านเทคนิค (Technical Infrastructure) ้การทาพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ตองอาศัยฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์จานวนมาก องค์ประกอบที่สาคัญ ้คือ เครื อข่าย เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web server) การสนับสนุนเว็บเซิร์ฟเวอร์ และซอฟท์แวร์ที่ใช้ทาธุรกรรม และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต การสนับสนุนการบริการอืน ๆ ให้ ลูกค้ า ่มีเครื่ องมือหลายประเภทที่ให้บริ การลูกค้าออนไลน์ได้ เช่นเว็บเพจส่ วนตัว (Personalized web Page)ห้องสนทนา (Chat rooms)อีเมล์ (E-mail)FAQs (Frequent Answers and Questions)ความสามารถในการติดตามงาน (Tracking Capabilities)ศูนย์โทรศัพท์โดยใช้เว็บ (Web-based call centers)
 7. 7. การสนทนาออนไลน์ (online chatting) การสนทนาออนไลน์ หรื อ Internet Relay Chat (IRC) หมายถึง โปรแกรมที่ถูกสร้างมาเพื่อการสนทนาเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการพิมพ์ขอความผ่านคียบอร์ดขึ้นสู่ หน้าจอคอมพิวเตอร์ซ่ ึ งจะมีชื่อ ้ ์ของ ผูเ้ ล่นและข้อความแสดงขึ้นในหน้าต่างภายในจอคอมพิวเตอร์ของโปรแกรมสนทนา ให้คนอื่นๆที่ร่วมสนทนาในห้องสนทนา (chat room) นั้น ๆ ได้เห็นว่า ผูเ้ ล่นสนทนาคนอื่น ๆ สามารถเข้าสนทนาได้ การสนทนาออนไลน์ในแบบ Web Chat และ Web Board มีการทางานพื้นฐานแบบเดียวกันนันคือ เป็ น ่การสนทนากันโดยผ่านเซิ ร์ฟเวอร์กลาง ไม่ได้ติดต่อกันเองระหว่างเครื่ องคู่สนทนา เมื่อคุณพิมพ์ขอความส่ งไป ้ข้อความนั้นจะถูกส่ งไปเก็บยังเซิ ร์ฟเวอร์กลางและแสดงผลข้อความนั้นส่ งกลับมา ในภาพรวมทั้งหมด รวมถึง ่ ัส่ งต่อไปยังเครื่ องอื่น ๆ ที่ออนไลน์อยูกบเซิ ร์ฟเวอร์น้ นด้วย ทาให้ทุกคนสามารถมองเห็นข้อความต่าง ๆ ที่เก็บ ัไว้บนเซิ ร์ฟเวอร์ โดยใช้โปรแกรมบราวเซอร์เป็ นตัวช่วยในการดึงและส่ งข้อมูล ความรวดเร็วในการโต้ตอบ ่ ั ้ ัและแสดงผลก็จะขึ้นอยูกบความเร็ วในการติดต่อกัน ระหว่างเครื่ องของผูใช้กบเซิ ร์ฟเวอร์ จานวนผูที่เข้าติดต่อ ้กับเซิ ร์ฟเวอร์กลางในขณะนั้น ๆ ก็มีผลต่อความเร็ วในการโต้ตอบ
 8. 8. การโอนย้ ายข้ อมูลFTP (File Transfer Protocal - บริการโอนย้ ายข้ อมูล) „ บริ การนี้ สามารถใช้ download แฟ้ มผ่าน browser ได้เพราะการ download คือ การคัดลอก โปรแกรมจาก server มาไว้ในเครื่ องของตน แต่ถาจะ upload แฟ้ ม ซึ่งหมายถึง การส่ งแฟ้ มจาก ้ เครื่ องของตน เข้าไปเก็บใน server เช่นการปรับปรุ ง homepage ให้ทนสมัย ซึ่ง homepage ของตน ั ่ ถูกจัดเก็บใน server ที่อยูอีกซีกโลกหนึ่ง จะต้องใช้โปรแกรมอื่น เพื่อส่ งแฟ้ มเข้าไปใน server เช่น โปรแกรม cuteftp หรื อ wsftp หรื อ ftp ของ windows „ การ download นั้นไม่ยาก หากผูให้บริ การยอมให้ใครก็ได้เข้าไป download แฟ้ มใน server ของ ้ ตน และผูใช้บริ การรู้วาแฟ้ มที่ตองการนั้นอยูที่ใด แต่การ upload มักไม่ง่าย เพราะต้องใช้ ้ ่ ้ ่ โปรแกรมเป็ น และมีความเป็ นเจ้าของในเนื้อที่ที่จะกระทา รวมทั้งมี userid และ password เพื่อ แสดงสิ ทธิในการเข้าใช้บริ การ การศึกษาการส่ งแฟ้ มเข้าไปใน server อาจต้องหา บทเรี ยน ftp มา อ่านเพื่อศึกษาวิธีการส่ ง หรื อหาอ่านได้จาก เว็บที่ให้บริ การ upload แฟ้ ม ซึ่งมักเขียนไว้ละเอียดดี ่ อยูแล้ว
 9. 9. เอกสารอ้างอิง ข้อมูลจาก http://school.obec.go.th/borkruwitt/inter/internet_h.htm ข้อมูลจาก http://www.nectec.or.th/courseware/internet/internet-tech/0001.html ข้อมูลจากข้ อมูลจากหนังสื อดี + Internet starter kit (Adam C.Engst | Corwin S. Low | Michael A. Simon) + เปิ ดโลกอินนเทอร์เน็ต (สมนึก คีรีโต | สุ รศักดิ์ สงวนพงษ์ | สมชาย นาประเสริ ฐชัย) + Users Basic Guide to the Internet (สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) + The ABCs of The Internet (Srisakdi Charmonman,Ph.D. ...)
 10. 10. รายชื่อผู้จดทา ั1.นาย ธนพล หยิบจันทร์ เลขที่ 32.นาย พงศกร พึ่งกุล เลขที่ 53.นาย ภาสวิชญ์ หะริ นสวัสดิ์ เลขที่ 64.นาย วิโรจน์ ศรี เผือก เลขที่ 75.นาย ปฐมพร รวมสุ ข เลขที่ 176. นาย พรปฐม รวมสุ ข เลขที่ 18 นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/1

×