SlideShare a Scribd company logo
สำรวจพฤติกรรมกำรใช้สมำร์ทโฟนของ
นักเรียนชั้น ม.4-5
ที่มำและควำมสำคัญของโครงงำน
ในโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเดินทางไปทางไหนกับครอบครัว เพื่อน พี่น้อง หรือว่ามองไปที่คน
รอบข้างมักจะเห็นแต่ละคนต่างนั่งก้มหน้าอยู่กับหน้าจออุปกรณ์สื่อสารของตัวเองกันแทบทั้งสิ้น จึง
ทาให้เกิดศัพท์บัญญัติใหม่ในโลกออนไลน์ชื่อ “สังคมก้มหน้ำ” ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่มีผลกระทบ
ของทั่วโลกอยู่ไม่น้อย หากเรายังปล่อยปละละเลยให้สังคมเป็นเช่นนี้ต่อไปแม้แต่เวลาข้ามถนนหรือ
อยู่กลางถนน ก็ยังจ้องมองไปที่จอภาพ มากกว่าที่จะระมัดระวังตัวจากภยันตรายรอบข้าง บางที
ได้รับสัญญาณก็ไม่รับรู้ เพราะ สิ่งที่สาคัญที่สุดคือ ปฏิสัมพันธ์ที่อยู่บนโลกไซเบอร์ ไม่ใช่ปฏิสัมพันธ์
กับโลกแห่งความเป็นจริง หรือไม่ได้อยู่กับสติ เป็นปราการด่านสาคัญในการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่ง
รอบตัวสักเท่าไหร่แล้ว
ดังนั้นกลุ่มของข้าพเจ้าจึงต้องการสารวจพฤติกรรมของนักเรียนชั้น ม.4-5 และหา
สาเหตุของพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของเด็กนักเรียนชั้น ม.4-5 ในโรงเรียนของเรา
กำรใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงกับกำรสำรวจพฤติกรรมกำรใช้สมำร์โฟนนักเรียนชั้น ม.4-5
ประกอบด้วย
3ห่วง
ความพอประมาณ หาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทาโครงงานไม่มากหรือน้อยเกินไป ให้เหมาะกับ
การที่เราจะนามาใช้ในการให้เหตุผลหรือสรุปผล
ความมีเหตุผล ใช้เหตุผลการการวิเคราะห์การตั้งคาถามและการสรุปข้อมูลแบบการประเมิน
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง รู้จักการเลือกข้อมูล ค้นคว้าและศึกษาผลกระทบจากแหล่งข้อมูลที่มี
ความน่าเชื่อถือมากพอ
2 เงื่อนไข
- เงื่อนไขความรู้ : (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
การมีความรู้ในเรื่องของการใช้สมาร์ทโฟนอย่างถูกวิธี มีความรอบคอบในการทางานหรือเลือก
ข้อมูลอย่างถูกต้อง ควรเลือกข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ และระมัดระวังไม่ให้ตนเองสนใจสมาร์โฟนมากเกินไป
เราควรสนใจสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับตนเองและคนรอบข้าง
- เงื่อนไขคุณธรรม: (ซื่อสัตย์สุจริต สติปัญญา ขยันอดทน แบ่งปัน)
เราต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองที่จะไม่ใช้สมาร์ทโฟนในการโกหกหลอกลวงเกี่ยวกับการสร้าง
ข้อมูล ต้องใช้สติปัญญาในการจัดทาหรือเลือกหาข้อมูลที่มีความถูกต้อง อดทนในการทางานหรือสิ่งที่ยั่วยวน
ต่าง ๆรวมทั้งรู้จักแบ่งปันข้อมูลหรือคาเตือนที่ดีต่อผู้คนที่เล่นอินเตอร์เน็ต
วัตถุประสงค์
1. สารวจพฤติกรรมของนักเรียนชั้น ม. 4-5
2. หาสาเหตุส่วนมากที่ทาให้ผู้คนติดสมาร์ท
ขอบเขตของโครงงำน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. สาเหตุของการใช้สมาร์ทโฟนของเด็กนักเรียน
2. แนวคิดหรือความคิดเห็นของบุคคลต่างๆ ที่มีต่อคนที่สนใจสมาร์ทโฟนมากกว่าสนใจคนรอบข้าง
วิธีกำรจัดทำโครงงำน
1. สังเกตพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้น ม.4-5 ในชีวิตประจาวันภายในโรงเรียน
2. ทาแบบสอบถามเพื่อสารวจเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ในการเล่นโซเชี่ยวของแต่ละบุคคล
3. แจกแบบสอบถามให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.4-5
4. สรุปแบบสอบถาม
5. บันทึกผลการดาเนินงาน
6. อภิปรายผล
ตัวอย่างแบบสอบถาม
พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงใน  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตรงตามความเป็นจริง
1. เพศ  ชาย  หญิง
2. กาลังศึกษาอยู่ระดับชั้น  ม.4  ม.5
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้สมาร์ทโฟน
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงตามความพฤติกรรมของคุณมากที่สุด
คุณใช้โทรศัพท์ประมาณกี่ชั่วโมงต่อวัน
 2-4 ชั่วโมง  4-6 ชั่วโมง  มากกว่า 6 ชั่วโมง
เหตุผลส่วนมากในการใช้สมาร์ทโฟนของคุณ คืออะไร
 เล่นเกม
 ทางาน
 ถ่ายรูป
 เล่นบริการทางสังคม (Facebook,Line,Instagram,Twitter)
 ดูหนัง,รายการโปรด,ซีรี่ย์,การ์ตูน
 อื่น ๆ (ระบุ) ………………….
ภายใน 1 วัน หากคุณไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟน คุณจะมีอาการอย่างไร
 ซึมเศร้า
 สดใส ร่าเริง
 เฉย ๆ
 หงุดหงิด
 อื่น ๆ (ระบุ) ………………….
วิธีกำรสำรวจ
1. ออกแบบ แบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียน
2. นาแบบสอบถามไปสารวจนักเรียน ม.4-5 ห้องละ 5 คน
3. เก็บรวบรวมแบบสอบถาม
4. นาแบบสอบถามมาสรุปจานวนนักเรียน
5. นาผลสรุปที่ได้มาแสดงเป็นตาราง
ระยะเวลำกำรใช้สมำร์ทโฟนใน 1 วัน ม.4 ม.5
1. นักเรียนที่ใช้สมำร์ทโฟน2-4 ชั่วโมงต่อวัน 13 8
2. นักเรียนที่ใช้สมำร์ทโฟน4-6 ชั่วโมงต่อวัน 12 15
3. นักเรียนที่ใช้สมำร์ทโฟน6 ชั่วโมงขึ้นไปต่อวัน - 2
ตำรำงที่ 1 ระยะเวลำกำรใช้สมำร์ทโฟนใน 1 วัน
ตารางที่ 2 เหตุผลส่วนมากในการใช้สมาร์ทโฟนใน 1 วัน
เหตุผล ม.4 ม.5
เล่นเกมส์ 9 7
ทำงำน 3 7
เซลฟี่ 1 2
ติดโซเชี่ยล (Facebook,Line,Instagram,Twitter) 4 6
ดูหนัง,ดูรำยกำรโปรด,ดูซีรี่ย์,ดูกำร์ตูน 8 3
อื่น ๆ - -
ตารางที่ 3 อาการของนักเรียนที่ไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟน ภายใน 1 วัน
อำกำร ม.4 ม.5
ซึมเศร้ำ - -
สดใส ร่ำงเริง 14 13
เฉย ๆ 7 8
หงุดหงิด 4 3
อื่น ๆ - 1
สรุปผลกำรดำเนินงำน อภิปรำย
ตารางที่ 4.1 ระยะเวลาการใช้สมาร์ทโฟนใน 1 วัน
นักเรียนที่ใช้สมาร์ทโฟน2-4 ชั่วโมงต่อวัน ม.4 มีจานวนมากกว่า ม.5
นักเรียนที่ใช้สมาร์ทโฟน4-6 ชั่วโมงต่อวัน ม.4 มีจานวนน้อยกว่า ม.5
นักเรียนที่ใช้สมาร์ทโฟน6 ชั่วโมงขึ้นไปต่อวัน ม.4 มีจานวนน้อยกว่า ม.5
จากตารางที่ 4.2 เหตุผลส่วนมากในการใช้สมาร์ทโฟนใน 1 วัน
เล่นเกม ม.4 มีจานวน มากกว่า ม.5
ทางาน ม.4 มีจานวน น้อยกว่า ม.5
ถ่ายรูป ม.4 มีจานวน น้อยกว่า ม.5
เล่นบริการทางสังคม (Facebook,Line,Instagram,Twitter) ม.4 มีจานวนน้อยกว่า ม.5
ดูหนัง,รายการโปรด,ซีรี่ย์,การ์ตูน ม.4 มีจานวน มากกว่า ม.5
อื่น ๆ ม.4 มีจานวนน้อยกว่า ม.5
จากตารางที่ 4.3 อาการของนักเรียนที่ไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟน ภายใน 1 วัน
มีอาการซึมเศร้า ม.4 มีจานวนมากกว่า ม.5
มีอาการสดใส ร่าเริง ม.4 มีจานวนมากกว่า ม.5
มีอาการเฉย ๆ ม.4 มีจานวนน้อยกว่า ม.5
มีอาการหงุดหงิด ม.4 มีจานวนมากกว่า ม.5
มีอาการอื่น ๆ ม.4 มีจานวนน้อยกว่า ม.5
ข้อเสนอแนะ
1. เพิ่มจานวนนักเรียนที่ต้องสารวจให้มีจานวนมากขึ้นเพื่อสังเกตพฤติกรรม
ได้อย่างชัดเจน
2. ควรเผยแพร่ข้อมูลเกี่วกับการใช้สมาร์ทโฟนที่ถูกต้องรวมทั้งผลกระทบ
และข้อดีข้อเสียในการใช้สมาร์ทโฟน
บรรณำนุกรม
อาพร เรืองศรี.(พ.ศ. 2553).ระบบกำรศึกษำไทย. ค้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557,จาก
https://www.gotoknow.org/posts/174101.
Assumption College Thonburi.สังคมก้มหน้ำ ต้นเหตุและทำงออก. ค้นเมื่อวันที่ 2
ธันวาคม พ.ศ.2557 จาก
http://swis.act.ac.th/html_edu/cgibin/act/main_php/print_informed.php?id_
count_inform=3758
ดร. รุจโรจน์ แก้วอุไร.เรำจะคิดโจทย์วิจัย อะไรจำกพฤติกรรม สังคมก้มหน้ำ.ค้นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม
พ.ศ.2557 จาก https://www.gotoknow.org/posts/548278
กลุ่มภารกิจสารนิเทศ. สังคมก้มหน้ำ. ค้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557 จาก
http://www.pr.chula.ac.th/index.php/15-article/78-2014-05-19-01-32-52
นันทวรรณ ผ่องมณี.ผลกระทบจำกกำรใช้โทรศัพท์มือถือ. ค้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2557
จาก http://www.ns.mahidol.ac.th/english/th/degree_bns/km_mobile.html
จัดทาโดย
นายพฤฒพงศ์ ชาญวิทยา ม.5/2 เลขที่ 3
นางสาวขวัญจิรา โพธิ์ล้อม ม.5/2 เลขที่ 28
นางสาวณัฐฐา ศรีอินทร์ ม.5/2 เลขที่ 30
นางสาวพิมพ์ลภัส กลมทุกสิ่ง ม.5/2 เลขที่ 31
นางสาวเกสรา วัจนะ ม.5/2 เลขที่ 38
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เสนอ
คุณครู ทรงศักดิ์ โพธิ์เอี่ยม

More Related Content

What's hot

04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน
Champ Wachwittayakhang
 
2557 โครงงานน้ำ
2557 โครงงานน้ำ2557 โครงงานน้ำ
2557 โครงงานน้ำ
Bengelo
 
โครงงานเเยมกล้วย(Complete)
โครงงานเเยมกล้วย(Complete)โครงงานเเยมกล้วย(Complete)
โครงงานเเยมกล้วย(Complete)
Pongpan Pairojana
 
การใช้โทรศัพท์ของนักเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การใช้โทรศัพท์ของนักเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5การใช้โทรศัพท์ของนักเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การใช้โทรศัพท์ของนักเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
Puet Mp
 
โครงงานสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนักเรียนชั้น ม.4-5
โครงงานสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนักเรียนชั้น ม.4-5โครงงานสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนักเรียนชั้น ม.4-5
โครงงานสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนักเรียนชั้น ม.4-5
kessara61977
 
โครงงาน เรื่อง มะพร้าว
โครงงาน เรื่อง มะพร้าวโครงงาน เรื่อง มะพร้าว
โครงงาน เรื่อง มะพร้าว
sakuntra
 
หลักการและทฤฏี
หลักการและทฤฏีหลักการและทฤฏี
หลักการและทฤฏี
sukanya5729
 
5.หลักสูตรพลศึกษา
5.หลักสูตรพลศึกษา5.หลักสูตรพลศึกษา
5.หลักสูตรพลศึกษา
nang_phy29
 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ โตโยต้า นิว วิออส ของผู้บริโภค...
ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ โตโยต้า นิว วิออส ของผู้บริโภค...ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ โตโยต้า นิว วิออส ของผู้บริโภค...
ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ โตโยต้า นิว วิออส ของผู้บริโภค...
นางสาวสุธาสิน? ศีรทำมา
 
แผ่นพับ เรื่อง เครื่องดักจับแมลงจากขวดพลาสติก
แผ่นพับ เรื่อง เครื่องดักจับแมลงจากขวดพลาสติกแผ่นพับ เรื่อง เครื่องดักจับแมลงจากขวดพลาสติก
แผ่นพับ เรื่อง เครื่องดักจับแมลงจากขวดพลาสติก
Enormity_tung
 
รายงานสังคม
รายงานสังคมรายงานสังคม
รายงานสังคม
thnaporn999
 
บทที่ 4.ผลการดำเนินงาน
บทที่ 4.ผลการดำเนินงานบทที่ 4.ผลการดำเนินงาน
บทที่ 4.ผลการดำเนินงาน
น๊อต เอกลักษณ์
 
ห้องสีขาว 1.1
ห้องสีขาว 1.1ห้องสีขาว 1.1
ห้องสีขาว 1.1
peter dontoom
 
เค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์
เค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์เค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์
เค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์
โทโต๊ะ บินไกล
 
คำนำ
คำนำคำนำ
คำนำ
Nan Su'p
 
แผ่นพับโครงงานความหลากหลายของแมงมุม
แผ่นพับโครงงานความหลากหลายของแมงมุมแผ่นพับโครงงานความหลากหลายของแมงมุม
แผ่นพับโครงงานความหลากหลายของแมงมุม
Sircom Smarnbua
 
เอกสารประกอบการสอนงานประดิษฐ์ดอกไม้
เอกสารประกอบการสอนงานประดิษฐ์ดอกไม้เอกสารประกอบการสอนงานประดิษฐ์ดอกไม้
เอกสารประกอบการสอนงานประดิษฐ์ดอกไม้
Ploykarn Lamdual
 
ตัวอย่างโครงงานการประยุกต์ใช้งาน
ตัวอย่างโครงงานการประยุกต์ใช้งานตัวอย่างโครงงานการประยุกต์ใช้งาน
ตัวอย่างโครงงานการประยุกต์ใช้งาน
KawinTheSinestron
 

What's hot (20)

04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน
 
2557 โครงงานน้ำ
2557 โครงงานน้ำ2557 โครงงานน้ำ
2557 โครงงานน้ำ
 
โครงงานเเยมกล้วย(Complete)
โครงงานเเยมกล้วย(Complete)โครงงานเเยมกล้วย(Complete)
โครงงานเเยมกล้วย(Complete)
 
การใช้โทรศัพท์ของนักเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การใช้โทรศัพท์ของนักเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5การใช้โทรศัพท์ของนักเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
การใช้โทรศัพท์ของนักเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 
โครงงานสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนักเรียนชั้น ม.4-5
โครงงานสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนักเรียนชั้น ม.4-5โครงงานสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนักเรียนชั้น ม.4-5
โครงงานสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนักเรียนชั้น ม.4-5
 
โครงงาน เรื่อง มะพร้าว
โครงงาน เรื่อง มะพร้าวโครงงาน เรื่อง มะพร้าว
โครงงาน เรื่อง มะพร้าว
 
โครงงาน54เห็ด
โครงงาน54เห็ดโครงงาน54เห็ด
โครงงาน54เห็ด
 
หลักการและทฤฏี
หลักการและทฤฏีหลักการและทฤฏี
หลักการและทฤฏี
 
5.หลักสูตรพลศึกษา
5.หลักสูตรพลศึกษา5.หลักสูตรพลศึกษา
5.หลักสูตรพลศึกษา
 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ โตโยต้า นิว วิออส ของผู้บริโภค...
ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ โตโยต้า นิว วิออส ของผู้บริโภค...ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ โตโยต้า นิว วิออส ของผู้บริโภค...
ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ โตโยต้า นิว วิออส ของผู้บริโภค...
 
แผ่นพับ เรื่อง เครื่องดักจับแมลงจากขวดพลาสติก
แผ่นพับ เรื่อง เครื่องดักจับแมลงจากขวดพลาสติกแผ่นพับ เรื่อง เครื่องดักจับแมลงจากขวดพลาสติก
แผ่นพับ เรื่อง เครื่องดักจับแมลงจากขวดพลาสติก
 
รายงานสังคม
รายงานสังคมรายงานสังคม
รายงานสังคม
 
บทที่ 4 ผลการดำเนินโครงงาน
บทที่ 4 ผลการดำเนินโครงงานบทที่ 4 ผลการดำเนินโครงงาน
บทที่ 4 ผลการดำเนินโครงงาน
 
บทที่ 4.ผลการดำเนินงาน
บทที่ 4.ผลการดำเนินงานบทที่ 4.ผลการดำเนินงาน
บทที่ 4.ผลการดำเนินงาน
 
ห้องสีขาว 1.1
ห้องสีขาว 1.1ห้องสีขาว 1.1
ห้องสีขาว 1.1
 
เค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์
เค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์เค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์
เค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์
 
คำนำ
คำนำคำนำ
คำนำ
 
แผ่นพับโครงงานความหลากหลายของแมงมุม
แผ่นพับโครงงานความหลากหลายของแมงมุมแผ่นพับโครงงานความหลากหลายของแมงมุม
แผ่นพับโครงงานความหลากหลายของแมงมุม
 
เอกสารประกอบการสอนงานประดิษฐ์ดอกไม้
เอกสารประกอบการสอนงานประดิษฐ์ดอกไม้เอกสารประกอบการสอนงานประดิษฐ์ดอกไม้
เอกสารประกอบการสอนงานประดิษฐ์ดอกไม้
 
ตัวอย่างโครงงานการประยุกต์ใช้งาน
ตัวอย่างโครงงานการประยุกต์ใช้งานตัวอย่างโครงงานการประยุกต์ใช้งาน
ตัวอย่างโครงงานการประยุกต์ใช้งาน
 

Similar to สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของ

สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียน ม.5
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียน ม.5สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียน ม.5
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียน ม.5
Porshe Hope
 
สังคมก้มหน้า บท-1
สังคมก้มหน้า บท-1สังคมก้มหน้า บท-1
สังคมก้มหน้า บท-1
kessara61977
 
โครงงานสำรวจ
โครงงานสำรวจโครงงานสำรวจ
โครงงานสำรวจ
kessara61977
 
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้น ม.4-5 (บทที่1)
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้น ม.4-5 (บทที่1)สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้น ม.4-5 (บทที่1)
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้น ม.4-5 (บทที่1)
พัน พัน
 
โครงงาน Is2
โครงงาน Is2โครงงาน Is2
โครงงาน Is2
kessara61977
 
โครงงาน Is2
โครงงาน Is2โครงงาน Is2
โครงงาน Is2
kessara61977
 
2015รายงานปฏิบัติงาน255738หน้า
2015รายงานปฏิบัติงาน255738หน้า2015รายงานปฏิบัติงาน255738หน้า
2015รายงานปฏิบัติงาน255738หน้า
SlideShare-เยอะเกิน-กฤตยา ศรีริ
 
2015รายงานปฏิบัติงาน255738หน้า
2015รายงานปฏิบัติงาน255738หน้า2015รายงานปฏิบัติงาน255738หน้า
2015รายงานปฏิบัติงาน255738หน้า
ครูเฒ่าบุรีรัมย์ ย่าแก่
 
2015รายงานปฏิบัติงาน255738หน้า
2015รายงานปฏิบัติงาน255738หน้า2015รายงานปฏิบัติงาน255738หน้า
2015รายงานปฏิบัติงาน255738หน้า
Kruthai Kidsdee
 
2562 final-project 32-40
2562 final-project 32-402562 final-project 32-40
2562 final-project 32-40
Napisx
 
2562 final-project 33.1
2562 final-project 33.12562 final-project 33.1
2562 final-project 33.1
Napisa22
 
ปัญหาเด็กติดเทคโนโลยี
ปัญหาเด็กติดเทคโนโลยีปัญหาเด็กติดเทคโนโลยี
ปัญหาเด็กติดเทคโนโลยี
N'Name Phuthiphong
 
การสำรวจแบบสำรวจการใช้โทรศัพท์ของ
การสำรวจแบบสำรวจการใช้โทรศัพท์ของการสำรวจแบบสำรวจการใช้โทรศัพท์ของ
การสำรวจแบบสำรวจการใช้โทรศัพท์ของ
chaimate
 
2562 final-project 33
2562 final-project 332562 final-project 33
2562 final-project 33
Napisa22
 

Similar to สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของ (20)

สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียน ม.5
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียน ม.5สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียน ม.5
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียน ม.5
 
สังคมก้มหน้า บท-1
สังคมก้มหน้า บท-1สังคมก้มหน้า บท-1
สังคมก้มหน้า บท-1
 
โครงงานสำรวจ
โครงงานสำรวจโครงงานสำรวจ
โครงงานสำรวจ
 
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้น ม.4-5 (บทที่1)
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้น ม.4-5 (บทที่1)สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้น ม.4-5 (บทที่1)
สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้น ม.4-5 (บทที่1)
 
โครงงาน Is2
โครงงาน Is2โครงงาน Is2
โครงงาน Is2
 
โครงงาน Is2
โครงงาน Is2โครงงาน Is2
โครงงาน Is2
 
1
11
1
 
1
11
1
 
2015รายงานปฏิบัติงาน255738หน้า
2015รายงานปฏิบัติงาน255738หน้า2015รายงานปฏิบัติงาน255738หน้า
2015รายงานปฏิบัติงาน255738หน้า
 
2015รายงานปฏิบัติงาน255738หน้า
2015รายงานปฏิบัติงาน255738หน้า2015รายงานปฏิบัติงาน255738หน้า
2015รายงานปฏิบัติงาน255738หน้า
 
2015รายงานปฏิบัติงาน255738หน้า
2015รายงานปฏิบัติงาน255738หน้า2015รายงานปฏิบัติงาน255738หน้า
2015รายงานปฏิบัติงาน255738หน้า
 
2562 final-project 32-40
2562 final-project 32-402562 final-project 32-40
2562 final-project 32-40
 
Is1
Is1Is1
Is1
 
Is
IsIs
Is
 
Is1
Is1Is1
Is1
 
2562 final-project 33.1
2562 final-project 33.12562 final-project 33.1
2562 final-project 33.1
 
ปัญหาเด็กติดเทคโนโลยี
ปัญหาเด็กติดเทคโนโลยีปัญหาเด็กติดเทคโนโลยี
ปัญหาเด็กติดเทคโนโลยี
 
การสำรวจแบบสำรวจการใช้โทรศัพท์ของ
การสำรวจแบบสำรวจการใช้โทรศัพท์ของการสำรวจแบบสำรวจการใช้โทรศัพท์ของ
การสำรวจแบบสำรวจการใช้โทรศัพท์ของ
 
2562 final-project 33
2562 final-project 332562 final-project 33
2562 final-project 33
 
123
123123
123
 

More from kessara61977

METHODS
METHODSMETHODS
METHODS
kessara61977
 
Is3sharinglove
Is3sharingloveIs3sharinglove
Is3sharinglove
kessara61977
 
โครงการปันรัก
โครงการปันรักโครงการปันรัก
โครงการปันรัก
kessara61977
 
It news sutida
It news sutidaIt news sutida
It news sutida
kessara61977
 
It news kessara
It news kessaraIt news kessara
It news kessara
kessara61977
 
It news kessara
It news kessaraIt news kessara
It news kessara
kessara61977
 
Is3โครงการปันรัก
Is3โครงการปันรักIs3โครงการปันรัก
Is3โครงการปันรัก
kessara61977
 
บทที่ 1 กลุ่มที่ 3
บทที่ 1 กลุ่มที่ 3บทที่ 1 กลุ่มที่ 3
บทที่ 1 กลุ่มที่ 3
kessara61977
 
โครงงาน Is2
โครงงาน Is2โครงงาน Is2
โครงงาน Is2
kessara61977
 
กลุ่ม 4 Internet
กลุ่ม 4 Internetกลุ่ม 4 Internet
กลุ่ม 4 Internet
kessara61977
 
คอมพิวเตอร์ผสมกับโคมไฟตั้งโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ผสมกับโคมไฟตั้งโต๊ะคอมพิวเตอร์ผสมกับโคมไฟตั้งโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ผสมกับโคมไฟตั้งโต๊ะ
kessara61977
 
อุปกรณ์สวนพฤกษศาสตร์
อุปกรณ์สวนพฤกษศาสตร์อุปกรณ์สวนพฤกษศาสตร์
อุปกรณ์สวนพฤกษศาสตร์
kessara61977
 
การฟังเพลง
การฟังเพลงการฟังเพลง
การฟังเพลง
kessara61977
 
รอยเตอร์
รอยเตอร์รอยเตอร์
รอยเตอร์
kessara61977
 

More from kessara61977 (16)

METHODS
METHODSMETHODS
METHODS
 
Is3sharinglove
Is3sharingloveIs3sharinglove
Is3sharinglove
 
โครงการปันรัก
โครงการปันรักโครงการปันรัก
โครงการปันรัก
 
It news sutida
It news sutidaIt news sutida
It news sutida
 
It news kessara
It news kessaraIt news kessara
It news kessara
 
It news kessara
It news kessaraIt news kessara
It news kessara
 
Is3โครงการปันรัก
Is3โครงการปันรักIs3โครงการปันรัก
Is3โครงการปันรัก
 
บทที่ 1 กลุ่มที่ 3
บทที่ 1 กลุ่มที่ 3บทที่ 1 กลุ่มที่ 3
บทที่ 1 กลุ่มที่ 3
 
บทที่ 2
บทที่ 2บทที่ 2
บทที่ 2
 
โครงงาน Is2
โครงงาน Is2โครงงาน Is2
โครงงาน Is2
 
Internet
InternetInternet
Internet
 
กลุ่ม 4 Internet
กลุ่ม 4 Internetกลุ่ม 4 Internet
กลุ่ม 4 Internet
 
คอมพิวเตอร์ผสมกับโคมไฟตั้งโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ผสมกับโคมไฟตั้งโต๊ะคอมพิวเตอร์ผสมกับโคมไฟตั้งโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ผสมกับโคมไฟตั้งโต๊ะ
 
อุปกรณ์สวนพฤกษศาสตร์
อุปกรณ์สวนพฤกษศาสตร์อุปกรณ์สวนพฤกษศาสตร์
อุปกรณ์สวนพฤกษศาสตร์
 
การฟังเพลง
การฟังเพลงการฟังเพลง
การฟังเพลง
 
รอยเตอร์
รอยเตอร์รอยเตอร์
รอยเตอร์
 

สำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของ

 • 2. ที่มำและควำมสำคัญของโครงงำน ในโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเดินทางไปทางไหนกับครอบครัว เพื่อน พี่น้อง หรือว่ามองไปที่คน รอบข้างมักจะเห็นแต่ละคนต่างนั่งก้มหน้าอยู่กับหน้าจออุปกรณ์สื่อสารของตัวเองกันแทบทั้งสิ้น จึง ทาให้เกิดศัพท์บัญญัติใหม่ในโลกออนไลน์ชื่อ “สังคมก้มหน้ำ” ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่มีผลกระทบ ของทั่วโลกอยู่ไม่น้อย หากเรายังปล่อยปละละเลยให้สังคมเป็นเช่นนี้ต่อไปแม้แต่เวลาข้ามถนนหรือ อยู่กลางถนน ก็ยังจ้องมองไปที่จอภาพ มากกว่าที่จะระมัดระวังตัวจากภยันตรายรอบข้าง บางที ได้รับสัญญาณก็ไม่รับรู้ เพราะ สิ่งที่สาคัญที่สุดคือ ปฏิสัมพันธ์ที่อยู่บนโลกไซเบอร์ ไม่ใช่ปฏิสัมพันธ์ กับโลกแห่งความเป็นจริง หรือไม่ได้อยู่กับสติ เป็นปราการด่านสาคัญในการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่ง รอบตัวสักเท่าไหร่แล้ว ดังนั้นกลุ่มของข้าพเจ้าจึงต้องการสารวจพฤติกรรมของนักเรียนชั้น ม.4-5 และหา สาเหตุของพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของเด็กนักเรียนชั้น ม.4-5 ในโรงเรียนของเรา
 • 3. กำรใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงกับกำรสำรวจพฤติกรรมกำรใช้สมำร์โฟนนักเรียนชั้น ม.4-5 ประกอบด้วย 3ห่วง ความพอประมาณ หาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทาโครงงานไม่มากหรือน้อยเกินไป ให้เหมาะกับ การที่เราจะนามาใช้ในการให้เหตุผลหรือสรุปผล ความมีเหตุผล ใช้เหตุผลการการวิเคราะห์การตั้งคาถามและการสรุปข้อมูลแบบการประเมิน การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง รู้จักการเลือกข้อมูล ค้นคว้าและศึกษาผลกระทบจากแหล่งข้อมูลที่มี ความน่าเชื่อถือมากพอ 2 เงื่อนไข - เงื่อนไขความรู้ : (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) การมีความรู้ในเรื่องของการใช้สมาร์ทโฟนอย่างถูกวิธี มีความรอบคอบในการทางานหรือเลือก ข้อมูลอย่างถูกต้อง ควรเลือกข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ และระมัดระวังไม่ให้ตนเองสนใจสมาร์โฟนมากเกินไป เราควรสนใจสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับตนเองและคนรอบข้าง - เงื่อนไขคุณธรรม: (ซื่อสัตย์สุจริต สติปัญญา ขยันอดทน แบ่งปัน) เราต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองที่จะไม่ใช้สมาร์ทโฟนในการโกหกหลอกลวงเกี่ยวกับการสร้าง ข้อมูล ต้องใช้สติปัญญาในการจัดทาหรือเลือกหาข้อมูลที่มีความถูกต้อง อดทนในการทางานหรือสิ่งที่ยั่วยวน ต่าง ๆรวมทั้งรู้จักแบ่งปันข้อมูลหรือคาเตือนที่ดีต่อผู้คนที่เล่นอินเตอร์เน็ต
 • 4. วัตถุประสงค์ 1. สารวจพฤติกรรมของนักเรียนชั้น ม. 4-5 2. หาสาเหตุส่วนมากที่ทาให้ผู้คนติดสมาร์ท ขอบเขตของโครงงำน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 1. สาเหตุของการใช้สมาร์ทโฟนของเด็กนักเรียน 2. แนวคิดหรือความคิดเห็นของบุคคลต่างๆ ที่มีต่อคนที่สนใจสมาร์ทโฟนมากกว่าสนใจคนรอบข้าง
 • 5. วิธีกำรจัดทำโครงงำน 1. สังเกตพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้น ม.4-5 ในชีวิตประจาวันภายในโรงเรียน 2. ทาแบบสอบถามเพื่อสารวจเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ในการเล่นโซเชี่ยวของแต่ละบุคคล 3. แจกแบบสอบถามให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.4-5 4. สรุปแบบสอบถาม 5. บันทึกผลการดาเนินงาน 6. อภิปรายผล
 • 6. ตัวอย่างแบบสอบถาม พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงใน  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตรงตามความเป็นจริง 1. เพศ  ชาย  หญิง 2. กาลังศึกษาอยู่ระดับชั้น  ม.4  ม.5 ส่วนที่ 2 พฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้สมาร์ทโฟน คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงตามความพฤติกรรมของคุณมากที่สุด คุณใช้โทรศัพท์ประมาณกี่ชั่วโมงต่อวัน  2-4 ชั่วโมง  4-6 ชั่วโมง  มากกว่า 6 ชั่วโมง เหตุผลส่วนมากในการใช้สมาร์ทโฟนของคุณ คืออะไร  เล่นเกม  ทางาน  ถ่ายรูป  เล่นบริการทางสังคม (Facebook,Line,Instagram,Twitter)  ดูหนัง,รายการโปรด,ซีรี่ย์,การ์ตูน  อื่น ๆ (ระบุ) …………………. ภายใน 1 วัน หากคุณไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟน คุณจะมีอาการอย่างไร  ซึมเศร้า  สดใส ร่าเริง  เฉย ๆ  หงุดหงิด  อื่น ๆ (ระบุ) ………………….
 • 7. วิธีกำรสำรวจ 1. ออกแบบ แบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียน 2. นาแบบสอบถามไปสารวจนักเรียน ม.4-5 ห้องละ 5 คน 3. เก็บรวบรวมแบบสอบถาม 4. นาแบบสอบถามมาสรุปจานวนนักเรียน 5. นาผลสรุปที่ได้มาแสดงเป็นตาราง
 • 8. ระยะเวลำกำรใช้สมำร์ทโฟนใน 1 วัน ม.4 ม.5 1. นักเรียนที่ใช้สมำร์ทโฟน2-4 ชั่วโมงต่อวัน 13 8 2. นักเรียนที่ใช้สมำร์ทโฟน4-6 ชั่วโมงต่อวัน 12 15 3. นักเรียนที่ใช้สมำร์ทโฟน6 ชั่วโมงขึ้นไปต่อวัน - 2 ตำรำงที่ 1 ระยะเวลำกำรใช้สมำร์ทโฟนใน 1 วัน
 • 9. ตารางที่ 2 เหตุผลส่วนมากในการใช้สมาร์ทโฟนใน 1 วัน เหตุผล ม.4 ม.5 เล่นเกมส์ 9 7 ทำงำน 3 7 เซลฟี่ 1 2 ติดโซเชี่ยล (Facebook,Line,Instagram,Twitter) 4 6 ดูหนัง,ดูรำยกำรโปรด,ดูซีรี่ย์,ดูกำร์ตูน 8 3 อื่น ๆ - -
 • 10. ตารางที่ 3 อาการของนักเรียนที่ไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟน ภายใน 1 วัน อำกำร ม.4 ม.5 ซึมเศร้ำ - - สดใส ร่ำงเริง 14 13 เฉย ๆ 7 8 หงุดหงิด 4 3 อื่น ๆ - 1
 • 11. สรุปผลกำรดำเนินงำน อภิปรำย ตารางที่ 4.1 ระยะเวลาการใช้สมาร์ทโฟนใน 1 วัน นักเรียนที่ใช้สมาร์ทโฟน2-4 ชั่วโมงต่อวัน ม.4 มีจานวนมากกว่า ม.5 นักเรียนที่ใช้สมาร์ทโฟน4-6 ชั่วโมงต่อวัน ม.4 มีจานวนน้อยกว่า ม.5 นักเรียนที่ใช้สมาร์ทโฟน6 ชั่วโมงขึ้นไปต่อวัน ม.4 มีจานวนน้อยกว่า ม.5 จากตารางที่ 4.2 เหตุผลส่วนมากในการใช้สมาร์ทโฟนใน 1 วัน เล่นเกม ม.4 มีจานวน มากกว่า ม.5 ทางาน ม.4 มีจานวน น้อยกว่า ม.5 ถ่ายรูป ม.4 มีจานวน น้อยกว่า ม.5 เล่นบริการทางสังคม (Facebook,Line,Instagram,Twitter) ม.4 มีจานวนน้อยกว่า ม.5 ดูหนัง,รายการโปรด,ซีรี่ย์,การ์ตูน ม.4 มีจานวน มากกว่า ม.5 อื่น ๆ ม.4 มีจานวนน้อยกว่า ม.5 จากตารางที่ 4.3 อาการของนักเรียนที่ไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟน ภายใน 1 วัน มีอาการซึมเศร้า ม.4 มีจานวนมากกว่า ม.5 มีอาการสดใส ร่าเริง ม.4 มีจานวนมากกว่า ม.5 มีอาการเฉย ๆ ม.4 มีจานวนน้อยกว่า ม.5 มีอาการหงุดหงิด ม.4 มีจานวนมากกว่า ม.5 มีอาการอื่น ๆ ม.4 มีจานวนน้อยกว่า ม.5
 • 13. บรรณำนุกรม อาพร เรืองศรี.(พ.ศ. 2553).ระบบกำรศึกษำไทย. ค้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557,จาก https://www.gotoknow.org/posts/174101. Assumption College Thonburi.สังคมก้มหน้ำ ต้นเหตุและทำงออก. ค้นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2557 จาก http://swis.act.ac.th/html_edu/cgibin/act/main_php/print_informed.php?id_ count_inform=3758 ดร. รุจโรจน์ แก้วอุไร.เรำจะคิดโจทย์วิจัย อะไรจำกพฤติกรรม สังคมก้มหน้ำ.ค้นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2557 จาก https://www.gotoknow.org/posts/548278 กลุ่มภารกิจสารนิเทศ. สังคมก้มหน้ำ. ค้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557 จาก http://www.pr.chula.ac.th/index.php/15-article/78-2014-05-19-01-32-52 นันทวรรณ ผ่องมณี.ผลกระทบจำกกำรใช้โทรศัพท์มือถือ. ค้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2557 จาก http://www.ns.mahidol.ac.th/english/th/degree_bns/km_mobile.html
 • 14. จัดทาโดย นายพฤฒพงศ์ ชาญวิทยา ม.5/2 เลขที่ 3 นางสาวขวัญจิรา โพธิ์ล้อม ม.5/2 เลขที่ 28 นางสาวณัฐฐา ศรีอินทร์ ม.5/2 เลขที่ 30 นางสาวพิมพ์ลภัส กลมทุกสิ่ง ม.5/2 เลขที่ 31 นางสาวเกสรา วัจนะ ม.5/2 เลขที่ 38 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 เสนอ คุณครู ทรงศักดิ์ โพธิ์เอี่ยม