บทที่ 1

516 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

บทที่ 1

  1. 1. บทที่ 1 บทนำำ١.١ แนวคิด ที่มำ และควำมสำำคัญ ปัจจุบันเทคโนโลยีสานสนเทศและอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำาเนินชีวิตของเรามากขึ้น ซึ่งเราอาจไม่รู้สึกตัวว่าอินเทอร์เน็ตกลายเป็นปัจจัยที่สำาคัญต่อการดำารงชีวิตในยุคข้อมูลข่าวสารมีความสำาคัญ คนหันมาบริโภคข้อมูลข่าวสารกันมากขึ้นนอกจากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเปรียบเสมือนถนนสำาหรับการเข้าไปถึงข้อมูลที่ต้องการ เรายังต้องการเครื่องมือที่จะสามารถสร้างเนื้อหาและข้อมูลต่างๆไว้รองรับการเข้าถึง นั่นก็คือเทคโนโลยีเว็บไซต์ ซึ่งเป็นตัวกลางคอยให้ข้อมูลต่างๆแก่ผู้ใช้โดยการพัฒนาของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ ได้ถูกเปลียนแปลงจากเดิมไปมาก ่ ในยุคเทคโนโลยีการสื่อสานผ่านอินเตอร์เน็ต กำาลังเป็นที่นิยมและมีผลกระทบในทุกๆด้านในปัจจุบัน ทำาให้ทุกคน ทุกสังคมต้องมีการปรับตัว และพัฒนาให้ทันต่อการเปลียนแปลงใน ่โลกของการสื่อสาร และพัฒนาการของโลกเวิลด์ไวด์เว็บ(WorldWide Web; WWW) จากยุคแรกคือ Web 1.0 ซึ่งมีลักษณะเป็นStatic Web คือมีการนำาเสนอข้อมูลทางเดียว (one -waycommunication) ด้วยการแปลงข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่รอบตัวเรา ให้อยู่ในรูปของดิจิตอล (Digital) เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสารหรือการโฆษณาตามหน้าเว็บไซต์ โดยผูใช้สามารถอ่านได้แต่ไม่ ้สามารถเข้าร่วมในการสร้างข้อมูลได้ แต่ก้าวเข้าสู้ยุคที่สองของเทคโนโลยีคือ WWW หรือ Web 2.0 เป็นยุคที่ทำาให้อินเทอร์เน็ตมีศักยภาพในการใช้งานมากขึ้น เน้นให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์
  2. 2. จุดกำาเนิดของ Web 2.0 และการพัฒนาก้าวผ่านเข้าสู่ยุคWeb 3.0 ความนิยมของ Social Media มีการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งและมีแนวโน้นของผู้ใช้บริการทัวโลก ปัจจุบน Social Network ่ ัWeb Site ต่างๆก็มีการพัฒนาและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์เชิงสังคมกันมากขึ้นไม่วาจะเป็น ่Facebook หรือการสร้างเว็บ Blog เพื่อเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ความเร็วของคอมพิวเตอร์จะขึ้นอยู่กับความเร็วของไมโครโพรเซสเซอร์ ซึงก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของทรานซิสเตอร์ที่จะ ่สามารถทำาการเปิด หรือปิดวงจรได้ ไมโครโพรเซสเซอร์ได้ใช้สัญญาณนาฬิกา (clock signal) ทีถูกป้อนเข้ามาจากวงจร ่ภายนอก เพื่อควบคุมการเปิดหรือปิดของวงจรทรานซิสเตอร์ภายใน ฉะนั้น ถ้าความถี่ของสัญญาณนาฬิกาเร็วขึ้น การเปิดหรือปิดของวงจรทรานซิสเตอร์ภายในไมโครโพรเซสเซอร์ก็จะเร็วขึ้นด้วย ไมโครโพรเซสเซอร์จึงประมวลผลได้เร็วขึ้นด้วย ไมโครโพรเซสเซอร์แต่ละรุ่นจะมีกำาหนดของความถี่สูงสุดของสัญญาณนาฬิกาที่สามารถใช้ได้ โดยจะไม่มีผลกระทบต่อความ ถูกต้องของข้อมูล ดังนั้น ไมโครโพรเซสเซอร์รุ่นเดียวกันที่ใช้สัญญาณนาฬิกาที่เร็วกว่า จึงสามารถประมวลผลและคำานวณได้เร็วกว่าเช่นเดียวกัน ไมโครโพรเซสเซอร์อันแรกที่ผลิตโดยบริษัทอินเทลรุ่น ๔๐๐๔ สามารถใช้ความถี่ของสัญญาณนาฬิกาได้ถึง๑๐๘,๐๐๐ ครั้งต่อวินาทีซึ่งหมายความว่า ทรานซิสเตอร์ภายในไมโครโพรเซสเซอร์รุ่นนี้สามารถทำาการเปิด หรือปิด วงจรทรานซิสเตอร์ได้ถึง ๑๐๘,๐๐๐ ครั้งต่อวินาที ปัจจุบัน บริษัทไอบีเอ็มสามารถผลิตไมโครโพรเซสเซอร์ที่ใช้ความถี่สัญญาณนาฬิกาได้เร็วถึง ๑,๐๐๐ ล้านครั้งต่อวินาที (๑ จิกะเฮิรตซ์)ในเรื่องของเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ ไมโครโปรเซสเซอร์ นั้น เป็นความสนใจส่วนตัวที่อยากจะศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับ ไมโครโปรเซสเซอร์ซึ้งมีเนื้อหา ไมโครโปรเซสเซอร์เป็นวงจรทีมี ่
  3. 3. โครงสร้างตรรกะ คล้ายกับหน่วยประมวลผลกลางของดิจิตอลคอมพิวเตอร์ ซึ่งโครงสร้างของมันจะประกอบด้วยไอซีแบบ LSIทำาหน้าที่จัดการข้อมูล ทำาการคำานวณภายใต้การควบคุมของโปรแกรม เราอาจเรียกไมโครโปรเซสเซอร์อีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการประมวลผลข้อมูล การประมวลผลข้อมูลเป็นหน้าที่หลักของไมโครโปรเซสเซอร์ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล สำาหรับการคำานวณจะใช้วงจรเฉพาะที่มีชื่อเรียกว่า ALU โดยวงจรนี้สามารถทำาการบวก ลบAND OR เปรียบเทียบเพิ่มค่า ลดค่าข้อมูลในการประมวลผลไมโครโปรเซสเซอร์จะต้องมีหน่วยควบคุม เพื่อที่บอกให้แปลความหมายคำาสั่ง และปฏิบัติตามคำาสั่งของโปรแกรม โดยขั้นตอนแรกหน่วยควบคุมจะอ่านคำาสั่งจากโปรแกรมหน่วยความจำา เราเรียกขั้นตอนนี้ว่า เฟตช์ – เอ็กซีคิวต์ไซเกิล ดังนั้น ผู้จัดทำาจึงได้มีความคิดที่จะนำาเอารูปแบบของWebBlog ด้วยเว็บไซต์ Blogger มาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องไวรัสคอมพิวเตอร์ เพื่อศึกษา เผยแพร่ความรู้ดังกล่าวสู่ผู้สนใจต่อไป1.2วัตถุประสงค์ 1.2.1 เพื่อศึกษาและพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วยBlogger เรื่องไมโครโปรเซสเซอร์ 1.2.2 เพื่อศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับ เรื่องไมโครโปรเซสเซอร์ 1.2.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนารูปแบบของเว็บบล็อก 1.2.4 เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผู้สนใจทัวไป ่1.3ขอบเขตของโครงงำน 1.3.1 จัดทำาโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Blogger เรื่อง ไมโครโปรเซสเซอร์
  4. 4. 1.3.2 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมหรือทีใช้ในการ ่ พัฒนา ได้แก่ 1.3.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเชื่อมต่อระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต 1.3.2.2 เว็บไซต์ที่ให้บริการเว็บบล็อก คือ www.Blogger.com 1.3.2.3 เว็บไซต์ที่ใช้ให้บริการติดต่อสื่อสาร เช่น www.Facebook.com www.hotmail.com www.google.com 1.3.2.4 โปรแกรมตัดต่อและตกแต่งรูปภาพ เช่น Adobe Photoshop CS4 และ PhotoScape2.0١.٤ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 1.4.1 ได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog)ด้วย Blogger เรื่องไมโครโปรเซสเซอร์ 1.4.2 ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่นำามาเป็นบทเรียนในการสร้างเว็บบล็อกคือเรื่องไมโครโปรเซสเซอร์ 1.4.3 ผู้เรียนสามารถพัฒนารูปแบบของเว็บบล็อกจากBlogger ได้ด้วยตนเองและนำามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น 1.4.4 สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผู้สนใจทัวไป เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกได้ ่ 1.4.5 ได้นำาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่มาใช้อย่างมีคุณค่า และสร้างสรรค์

×