SlideShare a Scribd company logo
Informe d’activitat_2016
Informe d’activitat_2016
http://web.aoc.cat/blog/serveis/eacat-
tramits/
51.430
95.113
132.430
175.313
282.845
404.284
490.177478.500
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolució de l'activitat per any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
1.000
11.000
21.000
31.000
41.000
51.000
61.000
71.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Implantació 2016 Acumulat total
Ens usuaris 51 2.265
Usuaris 3.410 28.235
Organismes prestadors de serveis 1 90
Oferta 2016 Acumulat total
Procediments 95 624
Activitat 2016
Tramitacions 478.500
Les 10 trameses més utilitzades 2016
Tramesa d’informació, escrits i documents 99.714
ARP - Comunicació de crema Agents Rurals 77.340
SING - Tramesa documentació 27.869
GAH - Tramesa de les actes i els acords dels ens locals 26.310
ARP - Cremes col·lectives/permisos foc Ag. Rurals 25.610
TSF - Informes d'estrangeria 23.579
PRE - EADOP - Publicació al DOGC 16.018
Trameses genèriques 15.193
CAOC - Servei de certificació digital 10.754
DDGI - Tramesa documentació 8.257
Els 10 ens que més trameses envien 2016
Departament de Territori i Sostenibilitat 29.482
Síndic de Greuges 25.433
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 24.442
Diputació de Girona 12.467
Consorci Administració Oberta de Catalunya 11.842
Agència Catalana de l'Aigua 10.666
Sindicatura de Comptes de Catalunya 7.931
Departament de Salut 7.582
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 7.370
Ajuntament de Barcelona 6.667
Informe d’activitat_2016
http://web.aoc.cat/blog/serveis/via-oberta/
Implantació 2016 Acumulat total
Ens usuaris 97 602
.Ens usuaris ajuntaments 75 480
Oferta 2016 Acumulat total
Serveis de VO disponibles 2 46
Ens que ofereixen dades (cedents) 12 874
.Ajuntaments que ofereixen PMH 5 839
% població coberta per PMH 88,2
Serveis més consultats 2016
Renda (AEAT) 4.245.640
Padró municipal d'habitants 3.159.889
Títol de família nombrosa 2.161.033
Registre de Vehicles i Conductors (DGT) 2.143.021
Adreça electrònica viària (DEV) 1.641.154
Prestacions socials públiques (INSS) 1.470.816
Registres Civils 1.219.859
Identitat (sense dades de residència) 846.019
Obligacions tributàries i domicili fiscal (AEAT) 829.684
Deutors de l'IVTM 745.295
Els cessionaris més actius 2016
Generalitat de Catalunya (PICA) 11.351.337
Ajuntament de Barcelona 2.367.928
Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 2.339.712
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat 1.019.288
Ajuntament de Terrassa 909.861
Ajuntament de Lleida 595.972
Centre Metropolità d'Informació i Promoció del Transport, SA 499.852
BASE - Gestió d'Ingressos 241.259
Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona 178.732
Agència de l'Habitatge de Catalunya 168.497
Activitat 2016 Acumulat total
Consultes PCI 20.892.687 95.178.178
Informe d’activitat_2016
1.474.670
2.679.279
4.023.387
7.400.889
12.074.245
14.739.390
19.276.370
20.892.687
1.000.000
6.000.000
11.000.000
16.000.000
21.000.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolució de l'activitat per any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
% d'ús de cada finalitat de consum 2016 %
Ajuts, subvencions i beques 10.760.357 51,50
Notificació o comunicació administrativa 3.915.872 18,74
Bonificació IBI per titulars de famílies nombroses 1.517.928 7,27
Denúncies, inspeccions i sancions 757.614 3,63
Gestió i recaptació en període voluntari 745.589 3,57
Deutors IVTM 745.295 3,57
Prestacions socials 547.588 2,62
Autoritzacions, permisos i llicències 298.752 1,43
Acreditació sanitària d'assegurats 293.350 1,40
Processos selectius i gestió interna 201.242 0,96
Informe d’activitat_2016
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre-
administracions/Comunicacio-de-les-dades-de-domicili
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Implantació 2016 Acumulat total
Ajuntaments que ofereixen el servei 0 19
Oferta 2016 Acumulat total
% població coberta 0 36%
Organismes a comunicar 0 7
Activitat 2016
Comunicacions de canvi de domicili 160.898
Ajuntaments que han comunicat 12
Ens més actius 2016
Ajuntament de Terrassa 82.979
Ajuntament de Lleida 38.403
Ajuntament del Vendrell 12.450
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 7.434
Ajuntament de Roses 6.025
Ajuntament del Prat de Llobregat 4.829
Ajuntament de Cambrils 2.415
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 2.196
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 1.808
48.806
57.805 62.182
82.719
148.136
161.403
173.152
160.898
15.000
35.000
55.000
75.000
95.000
115.000
135.000
155.000
175.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolució de l'activitat per any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Informe d’activitat_2016
http://web.aoc.cat/blog/serveis/e-tram/
*Tramitació d'activitats empresarials
Oferta Acumulat total
Tràmits disponibles 49
Tràmits disponibles
associats al servei FUE*
17
66
Implantació Acumulat total
Ajuntaments i EMD 900 + 12
Consells comarcals 41
Diputacions 1
Altres ens usuaris 22
14.689
22.283
25.301
28.800
31.982
37.041
41.213
62.149
2.500
12.500
22.500
32.500
42.500
52.500
62.500
72.500
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolució de l'activitat per any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
900
1.900
2.900
3.900
4.900
5.900
6.900
7.900
8.900
9.900
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Activitat 2016
Nombre de tràmits fets 62.149
Tràmits més utilitzats 2016
Instància genèrica 48.581
Queixes, suggeriments i propostes 5.942
Volant d'empadronament actual 1.697
Ús d'equipaments municipals per a activitats culturals, esportives o de lleure 1.292
Cita amb càrrec electe o tècnic municipal 679
Retirada de mobles i trastos vells al carrer 487
Volant d'empadronament històric 385
Volant de convivència actual 283
Sol·licitud d'accés a la informació pública 263
Llicència d'obra menor (Catàleg Diputacions) 226
Els organismes més actius 2016
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 1.601
Ajuntament de la Roca del Vallès 1.439
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 1.320
Ajuntament de Molins de Rei 1.291
Consell Comarcal de la Noguera 1.245
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 1.214
Ajuntament de Roses 1.177
Ajuntament de Vallirana 1.039
Ajuntament de Castelló d'Empúries 923
Ajuntament de Castellar del Vallès 919
Ajuntaments amb tramitació
electrònica
Informe d’activitat_2016
Font:
http://www.geolocal.cat/geoLocal/visorAOC/visorAOC.jsp
Enllaç al mapa:
http://bit.ly/2kEP0aP
Ajuntaments amb e-TRAM
Informe d’activitat_2016
http://web.aoc.cat/blog/serveis/eres-
registre-d-entrada-i-sortida/
Implantació
Ajuntaments 240
Consell comarcal 18
Consorci 22
Diputació 2
Ens de gestió 13
EMD 1
Universitat 3
Ens instrumental 2
Societat participada 1
302
214
239
254
300 302
0
50
100
150
200
250
300
350
2012 2013 2014 2015 2016
Evolució dels usuaris
2012
2013
2014
2015
2016
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat. Any 2016
entrades sortides
sortides
Activitat 2016
entrades sortides
Volum registres 364.542 280.157
Informe d’activitat_2016
http://web.aoc.cat/blog/serveis/registre-unificat-mux/
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat. Entrades 2016
RegistreEACAT
Registrepropi
Dip.Girona
RegistreConsorciAOC
Dip.Tarragona
Dip.Lleida
CCAltPenedès
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat. Sortides 2016
RegistreEACAT
RegistreConsorciAOC
Registrepropi
Dip.Girona
Dip.Tarragona
Dip.Lleida
CCAltPenedès
Activitat 2016
entrades sortides
Volum registres. Registre EACAT 231.190 137.904
Volum registres. Registre propi 27.611 29.112
Volum registres. Dip.Girona 19.056 21.318
Volum registres. Registre Consorci AOC 8.107 15.619
Volum registres. Dip.Lleida 998 347
Volum registres. Consell Comarcal de l'Alt Penedès 717 2.443
Volum registres. Dip.Tarragona 802 400
Els organismes més actius (Entrades) 2016 Registre
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 102.410 Registre EACAT
Consorci AOC 4.059 Registre propi
Diputació de Girona 5.786 Diputació de Girona
Consell Comarcal de l'Alt Penedès 438 Consell Comarcal de l'Alt Penedès
Consell Comarcal d'Osona 541 Registre Consorci AOC
Consell Comarcal del Solsonès 45 Diputació de Lleida
Diputació de Tarragona 119 Diputació de Tarragona
Els organismes més actius (Sortides) 2016 Registre
Departament de Territori i Sostenibilitat 25.519 Registre EACAT
Síndic de Greuges 12.222 Registre propi
Diputació de Girona 12.131 Diputació de Girona
Consell Comarcal de l'Alt Penedès 1.329 Consell Comarcal de l'Alt Penedès
Consorci AOC 2.544 Registre Consorci AOC
Consell Comarcal del Solsonès 61 Diputació de Lleida
Consell Comarcal del Baix Ebre 141 Diputació de Tarragona
Informe d’activitat_2016
http://web.aoc.cat/blog/serveis/e-notum/
Implantació Acumulat total
Ens usuaris 805
6.064
42.733
71.039
214.537
260.918
313.044
439.732
5.000
55.000
105.000
155.000
205.000
255.000
305.000
355.000
405.000
455.000
505.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolució de l'activitat per any
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Activitat 2016
Notificacions fetes 439.732
Els 10 ens que més notifiquen 2016
Generalitat de Catalunya 169.850
Ajuntament de Barcelona 66.352
Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 42.767
Ajuntament de Girona 8.034
Síndic de Greuges 7.482
Consell Comarcal de la Selva 4.043
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 3.502
Ajuntament de Masquefa 3.116
Consell Comarcal del Baix Camp 3.013
Ajuntament de Castelló d'Empúries 2.542
58
161
237
344
393 401 406 407
288
267
219
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolució dels usuaris per any
Informe d’activitat_2016
http://web.aoc.cat/blog/serveis/geolocal/
*protecció civil, informació de parcel·les
https://web.aoc.cat/blog/serveis/cercador/
Implantació Acumulat
Ens amb visor 598
.Ens ajuntaments 559
Ens que publiquen metadades 109
Ajuntaments que publiquen el planejament urbanístic 90
Ens que publiquen informació georeferenciada 109
Implantació Acumulat
Ens amb el cercador integrat 219
ajuntaments, EMD, mancomunitats 206 + 2 + 1
consells comarcals 10
Oferta 2016
Nombre d'organismes indexats 1.046
Nombre de pàgines indexades 15.961.814
Activitat 2016
Nombre de cerques 98.174
Activitat: on van els usuaris de Geolocal 2016
Aplicació del visor 52.719
Pàgina d'inici Instamaps.Geolocal 1.205
Aplicació d'edició 1.570
Galeria de mapes de l'ens 954
Aplicacions de l'eina * 280
Galeria de mapes de Geolocal 75
Carrerer 20
Ens amb més visites 2016
Ajuntament de Roses 5.066
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 4.768
Ajuntament de Tossa de Mar 1.752
Ajuntament de Salou 1.604
Ajuntament de Valls 1.197
Ajuntament de Torroella de Montgrí 1.172
Ajuntament de Blanes 1.092
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 992
Ajuntament de l'Ametlla del Vallès 653
Ajuntament de Banyoles 352
Informe d’activitat_2016
https://web.aoc.cat/blog/serveis/e-fact/
1.349 3.827 23.422 58.838 97.889
1.787.004
2.393.047
1.000
501.000
1.001.000
1.501.000
2.001.000
2.501.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolucióde l'activitat per any
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
G F Mç Al Mg Jy Jl Al S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Implantació 2016 Acumulat total
Ens adherits al servei e.Fact 38 1.557
Oferta 2016 Acumulat total
Plataformes privades connectades 0 19
Activitat 2016
Factures gestionades 2.393.047
Organismes que reben més factures 2016
Institut Català de la Salut 370.894
Generalitat de Catalunya 116.149
Hospital Clínic de Barcelona 81.806
Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell 54.259
Consorci Sanitari Integral 52.825
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 50.745
Fundació Gestió Sanitària Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 45.529
Universitat Autònoma de Barcelona 36.152
Ajuntament de Barcelona 35.836
Consorci Sanitari de Terrassa 30.719
Informe d’activitat_2016
97,57
2,43
Distribució per categoria
Validades per e.FACT
Rebutjades per e.FACT
(rebuigtècnic)
1,67
28,58
42,33
17,25
9,08
1,08
Distribució per import
<0
0-100
100-1000
1000-5000
5000-60000
>60000
Empreses que trameten més factures 2016
Endesa Energia, S.A.U. 229.470
Telefonica de España, S.A.U. 52.920
Gas Natural Comercializadora, S.A. 51.158
Endesa Energía XXI, S.L.U. 43.059
Aigües de Barcelona 32.602
Caixabank, S.A. 26.579
Sorea, S.A.U. 25.283
Johnson & Johnson, S.A. 20.467
Medtronic Iberica, S.A 19.520
Nestlé España, S.A. 18.018
Plataformes que trameten més factures 2016
Hub AOC - Bústia emisor 501.466
Edicom 495.788
Plataforma Seres eFactura 326.511
Invinet 278.526
Endesa 202.984
Bústia entrada/Sortida FACE 199.407
Telefónica Móviles España 72.336
Ediversa 61.474
La Caixa 47.084
Pimefactura 41.200
Informe d’activitat_2016
http://web.aoc.cat/blog/serveis/e-
contractacio-perfil-de-contractant/
102
329
544
603
654
769
873
1.040
0
200
400
600
800
1.000
1.200
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolució dels usuaris per any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Usuaris e-Subhasta (per lots) 2016
Universitats 2
Ajuntaments 21
Generalitat de Catalunya 17
Consorcis públics 4
Organismes autònoms locals 11
Societat Mercantil pública 2
Consorci públic local 2
59
Implantació 2016 Acumulat total
Ens usuaris Perfil de Contractant 169 1.040
Activitat 2016 Acumulat total
Subhastes electròniques 59 212
Formalització 2.742
Licitació 2.156
Adjudicació 1.496
Anul·lació 83
Alerta futura 35
Anunci previ 20
6.532
Licitacions
Obert 1.881
Contracte menor 143
Negociat sense publicitat 84
Negociat amb publicitat 40
Restringit 8
2.156
Informe d’activitat_2016
http://web.aoc.cat/blog/serveis/e-tauler/
282
2.285
8.252
18.599
27.643
32.402
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolució de l'activitat per any
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Implantació 2016 Acumulat total
Usuaris 295 892
Activitat 2016
Número de documents 32.402
Usuaris més actius 2016
Generalitat de Catalunya 2.244
Ajuntament de Girona 951
Ajuntament de Granollers 766
Ajuntament de Terrassa 645
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 639
Ajuntament de Reus 557
Ajuntament de Sant Pere de Ribes 534
Ajuntament de Mataró 470
Ajuntament de Badalona 469
Ajuntament de Mollet del Vallès 468
Ens amb més pàgines vistes 2016
Generalitat de Catalunya 386.504
Universitat Autònoma de Barcelona 339.039
Ajuntament de Girona 191.288
Ajuntament de Reus 55.891
Universitat de Lleida 54.198
Consell Comarcal del Maresme 45.510
Fundació Universitat Oberta de Catalunya 35.493
Ajuntament de Lliçà d'Amunt 34.287
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 33.742
Ajuntament d'Igualada 32.492
Ens amb més edictes descarregats 2016
Universitat Autònoma de Barcelona 339.039
Ajuntament de Girona 191.288
Ajuntament de Reus 55.891
Universitat de Lleida 54.198
Consell Comarcal del Maresme 45.510
Generalitat de Catalunya 44.091
Universitat Oberta de Catalunya 35.493
Ajuntament de Lliçà d'Amunt 34.287
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 33.742
Ajuntament d'Igualada 32.492
Informe d’activitat_2016
http://web.aoc.cat/blog/serveis/transparencia/
Implantació 2016 Acumulat total
Ens usuaris 283 856
Usuaris que reben més visites 2016
Ajuntament de Salt 30.422
Ajuntament de Sant Just Desvern 28.041
Ajuntament d'Igualada 24.349
Ajuntament de Tortosa 15.169
Dipsalut 13.964
Ajuntament del Piera 10.936
Ajuntament de Cervera 8.009
Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 7.089
Consorci AOC 5.839
Ajuntament de l'Espluga de Francolí 5.675
Informe d’activitat_2016
http://web.aoc.cat/blog/serveis/transparencia/
Enllaç al mapa:
https://goo.gl/UNddTu
Ajuntaments amb el servei SEU-e 2.0 i Transparència en producció
409
89
441
119
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Seu-e 2.0 i Transparència Transparència
Evolució dels usuaris per any
2015
2016
Implantació 2016 Acumulat total
Seu-e 2.0 i Transparència 441 852
Transparència 119 203
TOTAL 1.055
Usuaris més actius 2016
Ajuntament de Sant Joan Despí 1.375
Ajuntament de Falset 1.337
Ajuntament d'Argentona 1.018
Ajuntament d'Amposta 917
Ajuntament d'Arenys de Mar 719
Ajuntament d'Altafulla 712
Ajuntament de l'Escala 518
Ajuntament de Valls 469
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 400
Ajuntament de Blanes 369
Informe d’activitat_2016
http://web.aoc.cat/blog/serveis/i-arxiu/
22
29
45
80
107
131
0
20
40
60
80
100
120
140
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolució dels usuaris per any
2011
2012
2013
2014
2015
2016
36.612
55.254
68.992
57.284
65.661
35.913
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolució núm. de documents arxivats per any
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Implantació Acumulat total
131
Oferta 2016
Mitjana
ocupació Disponible
Capacitat d'emmagatzematge 177,15 790 Gb
Activitat iArxiu 2016 Acumulat total
Documents 35.913 392.696
Ingressos 16.364 46.760
Consultes 993 5.278
Descàrregues 982 7.434
Usuaris més actius iArxiu (Ingressos) 2016
Universitat de Girona 13.275
Ajuntament de Manlleu 2.057
Ajuntament de Cubelles 286
Generalitat de Catalunya 143
Ajuntament d'Aitona 123
Informe d’activitat_2016
http://web.aoc.cat/blog/serveis/desa-l/
Implantació Acumulat total
74
2016
Activitat DESA'L Document Expedient
Creat 1.861.398 610.126
Consultat 1.136 2.351
Descarregat 2.061.689
Transferència iArxiu completada 316
TOTAL: 3.924.223 612.793
Usuaris més actius. 2016 Document
Ajuntament d'Anglesola 179.793
Ajuntament de les Borges Blanques 139.996
Ajuntament de Penelles 136.058
Ajuntament de la Guingueta d'Àneu 120.537
Ajuntament d'Esterri d'Àneu 119.596
Usuaris més actius. 2016 Expedient
Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 40.801
Síndic de Greuges 27.344
Consorci Administració Oberta de Catalunya 10.547
Àrea Metropolitana de Barcelona 5.349
Consell Comarcal del Vallès Oriental 5.125
Procedència de la documentació. 2016
EACAT 1.648.418
e-NOTUM 138.454
e-TAULER 24.816
Registre unificat 7.616
Via oberta 13.425
Càrrega manual 25.979
ERES 907
Plataforma de Col·laboració Interadministrativa 1.783
1.861.398
Informe d’activitat_2016
Implantació Acumulat total
Nombre d'aplicacions que utilitzen el servei 178
http://web.aoc.cat/blog/serveis/validador/
http://web.aoc.cat/blog/serveis/segell-de-temps-2/
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat. Any 2016
Nombre de validacions Nombre total de segells de temps
18.663.348 18.478.979
27.672.976
38.362.934
50.604.224
8.649.680 7.770.038
14.847.199
24.850.624
31.920.393
2.500.000
12.500.000
22.500.000
32.500.000
42.500.000
52.500.000
62.500.000
2012 2013 2014 2015 2016
Evolució de l'activitat per any
Nombre de validacions Nombre total de segells de temps
Activitat 2016
Nombre de validacions 50.604.224
Nombre total de segells de temps 31.920.393
Informe d’activitat_2016
Implantació Acumulat total
Ens usuaris 11
Aplicacions 12
28.929 105.349 268.940
1.252.358
3.297.199
6.508.421
20.000
1.020.000
2.020.000
3.020.000
4.020.000
5.020.000
6.020.000
7.020.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolució de l'activitat per any
Total any (nº signatures) Acumulat
Activitat 2016 Acumulat total
Nombre de signatures 3.211.222 6.508.421
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2013
2014
2015
2016
Informe d’activitat_2016
http://web.aoc.cat/blog/serveis/catcert-
t-cat-administracions/
http://web.aoc.cat/blog/serveis/catcert-
er-idcat/
Implantació d'entitats registres Acumulat total
idCAT 176
T-CAT 70
Activitat 2016
idCAT 51.293
T-CAT 29.859
Signatura electrònica 41.377
T-CAT amb càrrec 25.823
T-CAT en Programari 1.528
Certificats de servidor 1.137
Certificats de segell electrònic 620
Certificats d'entitat 312
Certificats d'aplicació 205
Operador T-CAT 163
Certificats de seu electrònica 62
Certificats de programari 9
29.859
idCAT: els organismes més actius 2016
Ajuntament de Barcelona 6.703
Ajuntament de Rubí 1.864
Departament de la Presidència 1.687
BASE - Gestió d'Ingressos 1.574
Ajuntament de Sabadell 1.484
Departament de Cultura 1.252
Ajuntament de Terrassa 1.160
Ajuntament de Mataró 1.038
Ajuntament de Badalona 983
Ajuntament de Castelldefels 924
T-CAT: els organismes més actius 2016
Consorci Administració Oberta de Catalunya 7.498
Universitat Pompeu Fabra 4.393
Universitat Rovira i Virgili 3.249
Departament de Justícia 1.372
Universitat de Barcelona 1.359
Consell Comarcal del Baix Llobregat 881
Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya 701
Consell Comarcal del Vallès Oriental 680
Consell Comarcal del Maresme 613
Consell Comarcal del Vallès Occidental 590
Informe d’activitat_2016
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolució d'entitats registres per any
idCAT
T-CAT
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any 2016
idCAT
T-CAT
Signatura
electrònica
e-Signatura: els organismes més actius 2016
Generalitat de Catalunya 4.106
Ajuntament de Cubelles 2.689
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 1.004
Consell Comarcal del Baix Llobregat 845
Ajuntament d'Almacelles 704
Diputació de Girona 683
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 623
Consell Comarcal del Baix Empordà 597
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 589
Consell Comarcal del Pla d'Urgell 564
Informe d’activitat_2016
http://web.aoc.cat/blog/serveis/e-valisa/
1.000
3.000
5.000
7.000
9.000
11.000
13.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2015
2016
Activitat 2016
Tramitacions 104.303
e-Valisa: els organismes més actius 2016
Departament d'Ensenyament 42.678
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 14.557
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 10.028
Departament de Salut 9.555
Departament de Territori i Sostenibilitat 9.030
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda 5.904
Departament de la Presidència 2.455
Departament de Justícia 2.088
Departament d'Empresa i Coneixement 2.074
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 1.719
Informe d’activitat_2016
http://web.aoc.cat/blog/serveis/hestia/
Actualment, de les 105 àrees de serveis socials de Catalunya, 77 utilitzen el servei Hèstia (un 74%).
Font: Consorci AOC
Enllaç al mapa:
http://bit.ly/2gZtLhD
L’Administració Oberta a tots
www.aoc.cat
Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les
possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original.

More Related Content

What's hot

Informe d’activitat_02_2016
Informe d’activitat_02_2016Informe d’activitat_02_2016
Informe d’activitat_02_2016
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
informe_activitat_AOC_març2016
informe_activitat_AOC_març2016informe_activitat_AOC_març2016
informe_activitat_AOC_març2016
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat_GENER2016
Informe d’activitat_GENER2016Informe d’activitat_GENER2016
Informe d’activitat_GENER2016
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat. Novembre 2015
 Informe d’activitat. Novembre 2015 Informe d’activitat. Novembre 2015
Informe d’activitat. Novembre 2015
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
informe-activitatnovembre2016
informe-activitatnovembre2016informe-activitatnovembre2016
informe-activitatnovembre2016
gvarona2
 
Informe d’activitat. Desembre 2015
Informe d’activitat. Desembre 2015Informe d’activitat. Desembre 2015
Informe d’activitat. Desembre 2015
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat. Resum2015
Informe d’activitat. Resum2015Informe d’activitat. Resum2015
Informe d’activitat. Resum2015
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (juny 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (juny 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (juny 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (juny 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2017)Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe activitat_Maig2016
Informe activitat_Maig2016Informe activitat_Maig2016
Informe de l'activitat de l'AOC (Desembre 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (Desembre 2017)Informe de l'activitat de l'AOC (Desembre 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (Desembre 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (setembre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (setembre 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (setembre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (setembre 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
informeactivitat092018
informeactivitat092018informeactivitat092018
Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2018)Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2018)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 

What's hot (20)

Informe d’activitat_02_2016
Informe d’activitat_02_2016Informe d’activitat_02_2016
Informe d’activitat_02_2016
 
Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017)
 
informe_activitat_AOC_març2016
informe_activitat_AOC_març2016informe_activitat_AOC_març2016
informe_activitat_AOC_març2016
 
Informe d’activitat_GENER2016
Informe d’activitat_GENER2016Informe d’activitat_GENER2016
Informe d’activitat_GENER2016
 
Informe d’activitat. Novembre 2015
 Informe d’activitat. Novembre 2015 Informe d’activitat. Novembre 2015
Informe d’activitat. Novembre 2015
 
informe-activitatnovembre2016
informe-activitatnovembre2016informe-activitatnovembre2016
informe-activitatnovembre2016
 
Informe d’activitat. Desembre 2015
Informe d’activitat. Desembre 2015Informe d’activitat. Desembre 2015
Informe d’activitat. Desembre 2015
 
Informe d’activitat. Resum2015
Informe d’activitat. Resum2015Informe d’activitat. Resum2015
Informe d’activitat. Resum2015
 
Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017)
 
Informe de l'activitat de l'AOC (juny 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (juny 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (juny 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (juny 2017)
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017)
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2017)Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2017)
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)
 
Informe activitat_Maig2016
Informe activitat_Maig2016Informe activitat_Maig2016
Informe activitat_Maig2016
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Desembre 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (Desembre 2017)Informe de l'activitat de l'AOC (Desembre 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (Desembre 2017)
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (setembre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (setembre 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (setembre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (setembre 2017)
 
informeactivitat092018
informeactivitat092018informeactivitat092018
informeactivitat092018
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2018)Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2018)
 

Similar to Informe de l'activitat de l'AOC. Anual 2016

Informe d’activitat. Setembre 2015
 Informe d’activitat. Setembre 2015 Informe d’activitat. Setembre 2015
Informe d’activitat. Setembre 2015
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat. Octubre 2015
 Informe d’activitat. Octubre 2015 Informe d’activitat. Octubre 2015
Informe d’activitat. Octubre 2015
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe Activitat Novembre 2016
Informe Activitat Novembre 2016Informe Activitat Novembre 2016
Informe Activitat Novembre 2016
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat. Març 2015
 Informe d’activitat. Març 2015 Informe d’activitat. Març 2015
Informe d’activitat. Març 2015
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Situació dels projectes del Consorci AOC. Febrer 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Febrer 2014Situació dels projectes del Consorci AOC. Febrer 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Febrer 2014
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Situació dels projectes del Consorci AOC. Abril 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Abril 2014 Situació dels projectes del Consorci AOC. Abril 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Abril 2014
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat. Febrer 2015
 Informe d’activitat. Febrer 2015 Informe d’activitat. Febrer 2015
Informe d’activitat. Febrer 2015
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat. Febrer 2015
 Informe d’activitat. Febrer 2015 Informe d’activitat. Febrer 2015
Informe d’activitat. Febrer 2015
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat_agost2014. Situació de l'estat actual dels projectes del ...
Informe d’activitat_agost2014. Situació de l'estat actual dels projectes del ...Informe d’activitat_agost2014. Situació de l'estat actual dels projectes del ...
Informe d’activitat_agost2014. Situació de l'estat actual dels projectes del ...
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Situació dels projectes del Consorci AOC. Març 2014
 Situació dels projectes del Consorci AOC. Març 2014 Situació dels projectes del Consorci AOC. Març 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Març 2014
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat_Juliol2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...
Informe d’activitat_Juliol2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...Informe d’activitat_Juliol2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...
Informe d’activitat_Juliol2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat_novembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes ...
 Informe d’activitat_novembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes ... Informe d’activitat_novembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes ...
Informe d’activitat_novembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes ...
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat. Abril 2015
 Informe d’activitat. Abril 2015 Informe d’activitat. Abril 2015
Informe d’activitat. Abril 2015
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat. Abril 2015
 Informe d’activitat. Abril 2015 Informe d’activitat. Abril 2015
Informe d’activitat. Abril 2015
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat_Resum 2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...
Informe d’activitat_Resum 2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...Informe d’activitat_Resum 2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...
Informe d’activitat_Resum 2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat. Juny 2015
 Informe d’activitat. Juny 2015 Informe d’activitat. Juny 2015
Informe d’activitat. Juny 2015
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 

Similar to Informe de l'activitat de l'AOC. Anual 2016 (20)

Informe d’activitat. Setembre 2015
 Informe d’activitat. Setembre 2015 Informe d’activitat. Setembre 2015
Informe d’activitat. Setembre 2015
 
1 gener
1 gener1 gener
1 gener
 
Informe d’activitat. Octubre 2015
 Informe d’activitat. Octubre 2015 Informe d’activitat. Octubre 2015
Informe d’activitat. Octubre 2015
 
Informe Activitat Novembre 2016
Informe Activitat Novembre 2016Informe Activitat Novembre 2016
Informe Activitat Novembre 2016
 
Situació dels projectes del Consorci AOC. Maig 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Maig 2014Situació dels projectes del Consorci AOC. Maig 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Maig 2014
 
Informe d’activitat. Març 2015
 Informe d’activitat. Març 2015 Informe d’activitat. Març 2015
Informe d’activitat. Març 2015
 
Situació dels projectes del Consorci AOC. Febrer 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Febrer 2014Situació dels projectes del Consorci AOC. Febrer 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Febrer 2014
 
Situació dels projectes del Consorci AOC. Abril 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Abril 2014 Situació dels projectes del Consorci AOC. Abril 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Abril 2014
 
Informe d’activitat. Febrer 2015
 Informe d’activitat. Febrer 2015 Informe d’activitat. Febrer 2015
Informe d’activitat. Febrer 2015
 
Informe d’activitat. Febrer 2015
 Informe d’activitat. Febrer 2015 Informe d’activitat. Febrer 2015
Informe d’activitat. Febrer 2015
 
Informe d’activitat_agost2014. Situació de l'estat actual dels projectes del ...
Informe d’activitat_agost2014. Situació de l'estat actual dels projectes del ...Informe d’activitat_agost2014. Situació de l'estat actual dels projectes del ...
Informe d’activitat_agost2014. Situació de l'estat actual dels projectes del ...
 
Situació dels projectes del Consorci AOC. Març 2014
 Situació dels projectes del Consorci AOC. Març 2014 Situació dels projectes del Consorci AOC. Març 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Març 2014
 
Informe d’activitat_Juliol2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...
Informe d’activitat_Juliol2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...Informe d’activitat_Juliol2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...
Informe d’activitat_Juliol2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...
 
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
 
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
 
Informe d’activitat_novembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes ...
 Informe d’activitat_novembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes ... Informe d’activitat_novembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes ...
Informe d’activitat_novembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes ...
 
Informe d’activitat. Abril 2015
 Informe d’activitat. Abril 2015 Informe d’activitat. Abril 2015
Informe d’activitat. Abril 2015
 
Informe d’activitat. Abril 2015
 Informe d’activitat. Abril 2015 Informe d’activitat. Abril 2015
Informe d’activitat. Abril 2015
 
Informe d’activitat_Resum 2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...
Informe d’activitat_Resum 2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...Informe d’activitat_Resum 2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...
Informe d’activitat_Resum 2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...
 
Informe d’activitat. Juny 2015
 Informe d’activitat. Juny 2015 Informe d’activitat. Juny 2015
Informe d’activitat. Juny 2015
 

More from Consorci Administració Oberta de Catalunya

"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges""Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris""Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
"Noves utilitats per a la visualització de transparència"
"Noves utilitats per a la visualització de transparència""Noves utilitats per a la visualització de transparència"
"Noves utilitats per a la visualització de transparència"
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica""Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
My gov social miquel estape- mwc18
My gov social  miquel estape- mwc18My gov social  miquel estape- mwc18
My gov social miquel estape- mwc18
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Big data saves lives bismart mwc18
Big data saves lives  bismart mwc18Big data saves lives  bismart mwc18
Big data saves lives bismart mwc18
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada de Govern Obert - Jordi Foz
Jornada de Govern Obert - Jordi FozJornada de Govern Obert - Jordi Foz
Jornada de Govern Obert - Jordi Foz
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada de Govern Obert - Joan Olivares
Jornada de Govern Obert - Joan OlivaresJornada de Govern Obert - Joan Olivares
Jornada de Govern Obert - Joan Olivares
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada de Govern Obert - Jan Reñé
Jornada de Govern Obert - Jan ReñéJornada de Govern Obert - Jan Reñé
Jornada de Govern Obert - Jan Reñé
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-LópezJornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Jornada de Govern Obert - Helen DarbishireJornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Jornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Jornada de Govern Obert - Ferran FarriolJornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Jornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada Govern Obert - Dolors Roo
Jornada Govern Obert - Dolors RooJornada Govern Obert - Dolors Roo
Jornada Govern Obert - Dolors Roo
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act..."Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informeactivitatserveis102018
Informeactivitatserveis102018Informeactivitatserveis102018
Informeactivitatserveis102018
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demàJornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen MoroJornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 

More from Consorci Administració Oberta de Catalunya (20)

"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges""Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
 
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris""Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
 
"Noves utilitats per a la visualització de transparència"
"Noves utilitats per a la visualització de transparència""Noves utilitats per a la visualització de transparència"
"Noves utilitats per a la visualització de transparència"
 
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica""Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
 
My gov social miquel estape- mwc18
My gov social  miquel estape- mwc18My gov social  miquel estape- mwc18
My gov social miquel estape- mwc18
 
Big data saves lives bismart mwc18
Big data saves lives  bismart mwc18Big data saves lives  bismart mwc18
Big data saves lives bismart mwc18
 
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
 
Jornada de Govern Obert - Jordi Foz
Jornada de Govern Obert - Jordi FozJornada de Govern Obert - Jordi Foz
Jornada de Govern Obert - Jordi Foz
 
Jornada de Govern Obert - Joan Olivares
Jornada de Govern Obert - Joan OlivaresJornada de Govern Obert - Joan Olivares
Jornada de Govern Obert - Joan Olivares
 
Jornada de Govern Obert - Jan Reñé
Jornada de Govern Obert - Jan ReñéJornada de Govern Obert - Jan Reñé
Jornada de Govern Obert - Jan Reñé
 
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-LópezJornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
 
Jornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Jornada de Govern Obert - Helen DarbishireJornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Jornada de Govern Obert - Helen Darbishire
 
Jornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Jornada de Govern Obert - Ferran FarriolJornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Jornada de Govern Obert - Ferran Farriol
 
Jornada Govern Obert - Dolors Roo
Jornada Govern Obert - Dolors RooJornada Govern Obert - Dolors Roo
Jornada Govern Obert - Dolors Roo
 
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
 
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act..."Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
 
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
 
Informeactivitatserveis102018
Informeactivitatserveis102018Informeactivitatserveis102018
Informeactivitatserveis102018
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demàJornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen MoroJornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
 

Informe de l'activitat de l'AOC. Anual 2016

 • 2. Informe d’activitat_2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/eacat- tramits/ 51.430 95.113 132.430 175.313 282.845 404.284 490.177478.500 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1.000 11.000 21.000 31.000 41.000 51.000 61.000 71.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Implantació 2016 Acumulat total Ens usuaris 51 2.265 Usuaris 3.410 28.235 Organismes prestadors de serveis 1 90 Oferta 2016 Acumulat total Procediments 95 624 Activitat 2016 Tramitacions 478.500 Les 10 trameses més utilitzades 2016 Tramesa d’informació, escrits i documents 99.714 ARP - Comunicació de crema Agents Rurals 77.340 SING - Tramesa documentació 27.869 GAH - Tramesa de les actes i els acords dels ens locals 26.310 ARP - Cremes col·lectives/permisos foc Ag. Rurals 25.610 TSF - Informes d'estrangeria 23.579 PRE - EADOP - Publicació al DOGC 16.018 Trameses genèriques 15.193 CAOC - Servei de certificació digital 10.754 DDGI - Tramesa documentació 8.257 Els 10 ens que més trameses envien 2016 Departament de Territori i Sostenibilitat 29.482 Síndic de Greuges 25.433 Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 24.442 Diputació de Girona 12.467 Consorci Administració Oberta de Catalunya 11.842 Agència Catalana de l'Aigua 10.666 Sindicatura de Comptes de Catalunya 7.931 Departament de Salut 7.582 Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 7.370 Ajuntament de Barcelona 6.667
 • 3. Informe d’activitat_2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/via-oberta/ Implantació 2016 Acumulat total Ens usuaris 97 602 .Ens usuaris ajuntaments 75 480 Oferta 2016 Acumulat total Serveis de VO disponibles 2 46 Ens que ofereixen dades (cedents) 12 874 .Ajuntaments que ofereixen PMH 5 839 % població coberta per PMH 88,2 Serveis més consultats 2016 Renda (AEAT) 4.245.640 Padró municipal d'habitants 3.159.889 Títol de família nombrosa 2.161.033 Registre de Vehicles i Conductors (DGT) 2.143.021 Adreça electrònica viària (DEV) 1.641.154 Prestacions socials públiques (INSS) 1.470.816 Registres Civils 1.219.859 Identitat (sense dades de residència) 846.019 Obligacions tributàries i domicili fiscal (AEAT) 829.684 Deutors de l'IVTM 745.295 Els cessionaris més actius 2016 Generalitat de Catalunya (PICA) 11.351.337 Ajuntament de Barcelona 2.367.928 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 2.339.712 Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat 1.019.288 Ajuntament de Terrassa 909.861 Ajuntament de Lleida 595.972 Centre Metropolità d'Informació i Promoció del Transport, SA 499.852 BASE - Gestió d'Ingressos 241.259 Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona 178.732 Agència de l'Habitatge de Catalunya 168.497 Activitat 2016 Acumulat total Consultes PCI 20.892.687 95.178.178
 • 4. Informe d’activitat_2016 1.474.670 2.679.279 4.023.387 7.400.889 12.074.245 14.739.390 19.276.370 20.892.687 1.000.000 6.000.000 11.000.000 16.000.000 21.000.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 % d'ús de cada finalitat de consum 2016 % Ajuts, subvencions i beques 10.760.357 51,50 Notificació o comunicació administrativa 3.915.872 18,74 Bonificació IBI per titulars de famílies nombroses 1.517.928 7,27 Denúncies, inspeccions i sancions 757.614 3,63 Gestió i recaptació en període voluntari 745.589 3,57 Deutors IVTM 745.295 3,57 Prestacions socials 547.588 2,62 Autoritzacions, permisos i llicències 298.752 1,43 Acreditació sanitària d'assegurats 293.350 1,40 Processos selectius i gestió interna 201.242 0,96
 • 5. Informe d’activitat_2016 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre- administracions/Comunicacio-de-les-dades-de-domicili 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Implantació 2016 Acumulat total Ajuntaments que ofereixen el servei 0 19 Oferta 2016 Acumulat total % població coberta 0 36% Organismes a comunicar 0 7 Activitat 2016 Comunicacions de canvi de domicili 160.898 Ajuntaments que han comunicat 12 Ens més actius 2016 Ajuntament de Terrassa 82.979 Ajuntament de Lleida 38.403 Ajuntament del Vendrell 12.450 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 7.434 Ajuntament de Roses 6.025 Ajuntament del Prat de Llobregat 4.829 Ajuntament de Cambrils 2.415 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 2.196 Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 1.808 48.806 57.805 62.182 82.719 148.136 161.403 173.152 160.898 15.000 35.000 55.000 75.000 95.000 115.000 135.000 155.000 175.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 • 6. Informe d’activitat_2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/e-tram/ *Tramitació d'activitats empresarials Oferta Acumulat total Tràmits disponibles 49 Tràmits disponibles associats al servei FUE* 17 66 Implantació Acumulat total Ajuntaments i EMD 900 + 12 Consells comarcals 41 Diputacions 1 Altres ens usuaris 22 14.689 22.283 25.301 28.800 31.982 37.041 41.213 62.149 2.500 12.500 22.500 32.500 42.500 52.500 62.500 72.500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 900 1.900 2.900 3.900 4.900 5.900 6.900 7.900 8.900 9.900 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Activitat 2016 Nombre de tràmits fets 62.149 Tràmits més utilitzats 2016 Instància genèrica 48.581 Queixes, suggeriments i propostes 5.942 Volant d'empadronament actual 1.697 Ús d'equipaments municipals per a activitats culturals, esportives o de lleure 1.292 Cita amb càrrec electe o tècnic municipal 679 Retirada de mobles i trastos vells al carrer 487 Volant d'empadronament històric 385 Volant de convivència actual 283 Sol·licitud d'accés a la informació pública 263 Llicència d'obra menor (Catàleg Diputacions) 226 Els organismes més actius 2016 Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 1.601 Ajuntament de la Roca del Vallès 1.439 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 1.320 Ajuntament de Molins de Rei 1.291 Consell Comarcal de la Noguera 1.245 Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 1.214 Ajuntament de Roses 1.177 Ajuntament de Vallirana 1.039 Ajuntament de Castelló d'Empúries 923 Ajuntament de Castellar del Vallès 919
 • 7. Ajuntaments amb tramitació electrònica Informe d’activitat_2016 Font: http://www.geolocal.cat/geoLocal/visorAOC/visorAOC.jsp Enllaç al mapa: http://bit.ly/2kEP0aP Ajuntaments amb e-TRAM
 • 8. Informe d’activitat_2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/eres- registre-d-entrada-i-sortida/ Implantació Ajuntaments 240 Consell comarcal 18 Consorci 22 Diputació 2 Ens de gestió 13 EMD 1 Universitat 3 Ens instrumental 2 Societat participada 1 302 214 239 254 300 302 0 50 100 150 200 250 300 350 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució dels usuaris 2012 2013 2014 2015 2016 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat. Any 2016 entrades sortides sortides Activitat 2016 entrades sortides Volum registres 364.542 280.157
 • 9. Informe d’activitat_2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/registre-unificat-mux/ 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat. Entrades 2016 RegistreEACAT Registrepropi Dip.Girona RegistreConsorciAOC Dip.Tarragona Dip.Lleida CCAltPenedès 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat. Sortides 2016 RegistreEACAT RegistreConsorciAOC Registrepropi Dip.Girona Dip.Tarragona Dip.Lleida CCAltPenedès Activitat 2016 entrades sortides Volum registres. Registre EACAT 231.190 137.904 Volum registres. Registre propi 27.611 29.112 Volum registres. Dip.Girona 19.056 21.318 Volum registres. Registre Consorci AOC 8.107 15.619 Volum registres. Dip.Lleida 998 347 Volum registres. Consell Comarcal de l'Alt Penedès 717 2.443 Volum registres. Dip.Tarragona 802 400 Els organismes més actius (Entrades) 2016 Registre Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 102.410 Registre EACAT Consorci AOC 4.059 Registre propi Diputació de Girona 5.786 Diputació de Girona Consell Comarcal de l'Alt Penedès 438 Consell Comarcal de l'Alt Penedès Consell Comarcal d'Osona 541 Registre Consorci AOC Consell Comarcal del Solsonès 45 Diputació de Lleida Diputació de Tarragona 119 Diputació de Tarragona Els organismes més actius (Sortides) 2016 Registre Departament de Territori i Sostenibilitat 25.519 Registre EACAT Síndic de Greuges 12.222 Registre propi Diputació de Girona 12.131 Diputació de Girona Consell Comarcal de l'Alt Penedès 1.329 Consell Comarcal de l'Alt Penedès Consorci AOC 2.544 Registre Consorci AOC Consell Comarcal del Solsonès 61 Diputació de Lleida Consell Comarcal del Baix Ebre 141 Diputació de Tarragona
 • 10. Informe d’activitat_2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/e-notum/ Implantació Acumulat total Ens usuaris 805 6.064 42.733 71.039 214.537 260.918 313.044 439.732 5.000 55.000 105.000 155.000 205.000 255.000 305.000 355.000 405.000 455.000 505.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució de l'activitat per any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Activitat 2016 Notificacions fetes 439.732 Els 10 ens que més notifiquen 2016 Generalitat de Catalunya 169.850 Ajuntament de Barcelona 66.352 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 42.767 Ajuntament de Girona 8.034 Síndic de Greuges 7.482 Consell Comarcal de la Selva 4.043 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 3.502 Ajuntament de Masquefa 3.116 Consell Comarcal del Baix Camp 3.013 Ajuntament de Castelló d'Empúries 2.542
 • 11. 58 161 237 344 393 401 406 407 288 267 219 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució dels usuaris per any Informe d’activitat_2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/geolocal/ *protecció civil, informació de parcel·les https://web.aoc.cat/blog/serveis/cercador/ Implantació Acumulat Ens amb visor 598 .Ens ajuntaments 559 Ens que publiquen metadades 109 Ajuntaments que publiquen el planejament urbanístic 90 Ens que publiquen informació georeferenciada 109 Implantació Acumulat Ens amb el cercador integrat 219 ajuntaments, EMD, mancomunitats 206 + 2 + 1 consells comarcals 10 Oferta 2016 Nombre d'organismes indexats 1.046 Nombre de pàgines indexades 15.961.814 Activitat 2016 Nombre de cerques 98.174 Activitat: on van els usuaris de Geolocal 2016 Aplicació del visor 52.719 Pàgina d'inici Instamaps.Geolocal 1.205 Aplicació d'edició 1.570 Galeria de mapes de l'ens 954 Aplicacions de l'eina * 280 Galeria de mapes de Geolocal 75 Carrerer 20 Ens amb més visites 2016 Ajuntament de Roses 5.066 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 4.768 Ajuntament de Tossa de Mar 1.752 Ajuntament de Salou 1.604 Ajuntament de Valls 1.197 Ajuntament de Torroella de Montgrí 1.172 Ajuntament de Blanes 1.092 Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 992 Ajuntament de l'Ametlla del Vallès 653 Ajuntament de Banyoles 352
 • 12. Informe d’activitat_2016 https://web.aoc.cat/blog/serveis/e-fact/ 1.349 3.827 23.422 58.838 97.889 1.787.004 2.393.047 1.000 501.000 1.001.000 1.501.000 2.001.000 2.501.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolucióde l'activitat per any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 G F Mç Al Mg Jy Jl Al S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Implantació 2016 Acumulat total Ens adherits al servei e.Fact 38 1.557 Oferta 2016 Acumulat total Plataformes privades connectades 0 19 Activitat 2016 Factures gestionades 2.393.047 Organismes que reben més factures 2016 Institut Català de la Salut 370.894 Generalitat de Catalunya 116.149 Hospital Clínic de Barcelona 81.806 Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell 54.259 Consorci Sanitari Integral 52.825 Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 50.745 Fundació Gestió Sanitària Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 45.529 Universitat Autònoma de Barcelona 36.152 Ajuntament de Barcelona 35.836 Consorci Sanitari de Terrassa 30.719
 • 13. Informe d’activitat_2016 97,57 2,43 Distribució per categoria Validades per e.FACT Rebutjades per e.FACT (rebuigtècnic) 1,67 28,58 42,33 17,25 9,08 1,08 Distribució per import <0 0-100 100-1000 1000-5000 5000-60000 >60000 Empreses que trameten més factures 2016 Endesa Energia, S.A.U. 229.470 Telefonica de España, S.A.U. 52.920 Gas Natural Comercializadora, S.A. 51.158 Endesa Energía XXI, S.L.U. 43.059 Aigües de Barcelona 32.602 Caixabank, S.A. 26.579 Sorea, S.A.U. 25.283 Johnson & Johnson, S.A. 20.467 Medtronic Iberica, S.A 19.520 Nestlé España, S.A. 18.018 Plataformes que trameten més factures 2016 Hub AOC - Bústia emisor 501.466 Edicom 495.788 Plataforma Seres eFactura 326.511 Invinet 278.526 Endesa 202.984 Bústia entrada/Sortida FACE 199.407 Telefónica Móviles España 72.336 Ediversa 61.474 La Caixa 47.084 Pimefactura 41.200
 • 14. Informe d’activitat_2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/e- contractacio-perfil-de-contractant/ 102 329 544 603 654 769 873 1.040 0 200 400 600 800 1.000 1.200 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució dels usuaris per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Usuaris e-Subhasta (per lots) 2016 Universitats 2 Ajuntaments 21 Generalitat de Catalunya 17 Consorcis públics 4 Organismes autònoms locals 11 Societat Mercantil pública 2 Consorci públic local 2 59 Implantació 2016 Acumulat total Ens usuaris Perfil de Contractant 169 1.040 Activitat 2016 Acumulat total Subhastes electròniques 59 212 Formalització 2.742 Licitació 2.156 Adjudicació 1.496 Anul·lació 83 Alerta futura 35 Anunci previ 20 6.532 Licitacions Obert 1.881 Contracte menor 143 Negociat sense publicitat 84 Negociat amb publicitat 40 Restringit 8 2.156
 • 15. Informe d’activitat_2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/e-tauler/ 282 2.285 8.252 18.599 27.643 32.402 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució de l'activitat per any 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Implantació 2016 Acumulat total Usuaris 295 892 Activitat 2016 Número de documents 32.402 Usuaris més actius 2016 Generalitat de Catalunya 2.244 Ajuntament de Girona 951 Ajuntament de Granollers 766 Ajuntament de Terrassa 645 Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 639 Ajuntament de Reus 557 Ajuntament de Sant Pere de Ribes 534 Ajuntament de Mataró 470 Ajuntament de Badalona 469 Ajuntament de Mollet del Vallès 468 Ens amb més pàgines vistes 2016 Generalitat de Catalunya 386.504 Universitat Autònoma de Barcelona 339.039 Ajuntament de Girona 191.288 Ajuntament de Reus 55.891 Universitat de Lleida 54.198 Consell Comarcal del Maresme 45.510 Fundació Universitat Oberta de Catalunya 35.493 Ajuntament de Lliçà d'Amunt 34.287 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 33.742 Ajuntament d'Igualada 32.492 Ens amb més edictes descarregats 2016 Universitat Autònoma de Barcelona 339.039 Ajuntament de Girona 191.288 Ajuntament de Reus 55.891 Universitat de Lleida 54.198 Consell Comarcal del Maresme 45.510 Generalitat de Catalunya 44.091 Universitat Oberta de Catalunya 35.493 Ajuntament de Lliçà d'Amunt 34.287 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 33.742 Ajuntament d'Igualada 32.492
 • 16. Informe d’activitat_2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/transparencia/ Implantació 2016 Acumulat total Ens usuaris 283 856 Usuaris que reben més visites 2016 Ajuntament de Salt 30.422 Ajuntament de Sant Just Desvern 28.041 Ajuntament d'Igualada 24.349 Ajuntament de Tortosa 15.169 Dipsalut 13.964 Ajuntament del Piera 10.936 Ajuntament de Cervera 8.009 Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 7.089 Consorci AOC 5.839 Ajuntament de l'Espluga de Francolí 5.675
 • 17. Informe d’activitat_2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/transparencia/ Enllaç al mapa: https://goo.gl/UNddTu Ajuntaments amb el servei SEU-e 2.0 i Transparència en producció 409 89 441 119 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Seu-e 2.0 i Transparència Transparència Evolució dels usuaris per any 2015 2016 Implantació 2016 Acumulat total Seu-e 2.0 i Transparència 441 852 Transparència 119 203 TOTAL 1.055 Usuaris més actius 2016 Ajuntament de Sant Joan Despí 1.375 Ajuntament de Falset 1.337 Ajuntament d'Argentona 1.018 Ajuntament d'Amposta 917 Ajuntament d'Arenys de Mar 719 Ajuntament d'Altafulla 712 Ajuntament de l'Escala 518 Ajuntament de Valls 469 Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 400 Ajuntament de Blanes 369
 • 18. Informe d’activitat_2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/i-arxiu/ 22 29 45 80 107 131 0 20 40 60 80 100 120 140 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució dels usuaris per any 2011 2012 2013 2014 2015 2016 36.612 55.254 68.992 57.284 65.661 35.913 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució núm. de documents arxivats per any 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Implantació Acumulat total 131 Oferta 2016 Mitjana ocupació Disponible Capacitat d'emmagatzematge 177,15 790 Gb Activitat iArxiu 2016 Acumulat total Documents 35.913 392.696 Ingressos 16.364 46.760 Consultes 993 5.278 Descàrregues 982 7.434 Usuaris més actius iArxiu (Ingressos) 2016 Universitat de Girona 13.275 Ajuntament de Manlleu 2.057 Ajuntament de Cubelles 286 Generalitat de Catalunya 143 Ajuntament d'Aitona 123
 • 19. Informe d’activitat_2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/desa-l/ Implantació Acumulat total 74 2016 Activitat DESA'L Document Expedient Creat 1.861.398 610.126 Consultat 1.136 2.351 Descarregat 2.061.689 Transferència iArxiu completada 316 TOTAL: 3.924.223 612.793 Usuaris més actius. 2016 Document Ajuntament d'Anglesola 179.793 Ajuntament de les Borges Blanques 139.996 Ajuntament de Penelles 136.058 Ajuntament de la Guingueta d'Àneu 120.537 Ajuntament d'Esterri d'Àneu 119.596 Usuaris més actius. 2016 Expedient Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 40.801 Síndic de Greuges 27.344 Consorci Administració Oberta de Catalunya 10.547 Àrea Metropolitana de Barcelona 5.349 Consell Comarcal del Vallès Oriental 5.125 Procedència de la documentació. 2016 EACAT 1.648.418 e-NOTUM 138.454 e-TAULER 24.816 Registre unificat 7.616 Via oberta 13.425 Càrrega manual 25.979 ERES 907 Plataforma de Col·laboració Interadministrativa 1.783 1.861.398
 • 20. Informe d’activitat_2016 Implantació Acumulat total Nombre d'aplicacions que utilitzen el servei 178 http://web.aoc.cat/blog/serveis/validador/ http://web.aoc.cat/blog/serveis/segell-de-temps-2/ 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat. Any 2016 Nombre de validacions Nombre total de segells de temps 18.663.348 18.478.979 27.672.976 38.362.934 50.604.224 8.649.680 7.770.038 14.847.199 24.850.624 31.920.393 2.500.000 12.500.000 22.500.000 32.500.000 42.500.000 52.500.000 62.500.000 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució de l'activitat per any Nombre de validacions Nombre total de segells de temps Activitat 2016 Nombre de validacions 50.604.224 Nombre total de segells de temps 31.920.393
 • 21. Informe d’activitat_2016 Implantació Acumulat total Ens usuaris 11 Aplicacions 12 28.929 105.349 268.940 1.252.358 3.297.199 6.508.421 20.000 1.020.000 2.020.000 3.020.000 4.020.000 5.020.000 6.020.000 7.020.000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució de l'activitat per any Total any (nº signatures) Acumulat Activitat 2016 Acumulat total Nombre de signatures 3.211.222 6.508.421 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2013 2014 2015 2016
 • 22. Informe d’activitat_2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/catcert- t-cat-administracions/ http://web.aoc.cat/blog/serveis/catcert- er-idcat/ Implantació d'entitats registres Acumulat total idCAT 176 T-CAT 70 Activitat 2016 idCAT 51.293 T-CAT 29.859 Signatura electrònica 41.377 T-CAT amb càrrec 25.823 T-CAT en Programari 1.528 Certificats de servidor 1.137 Certificats de segell electrònic 620 Certificats d'entitat 312 Certificats d'aplicació 205 Operador T-CAT 163 Certificats de seu electrònica 62 Certificats de programari 9 29.859 idCAT: els organismes més actius 2016 Ajuntament de Barcelona 6.703 Ajuntament de Rubí 1.864 Departament de la Presidència 1.687 BASE - Gestió d'Ingressos 1.574 Ajuntament de Sabadell 1.484 Departament de Cultura 1.252 Ajuntament de Terrassa 1.160 Ajuntament de Mataró 1.038 Ajuntament de Badalona 983 Ajuntament de Castelldefels 924 T-CAT: els organismes més actius 2016 Consorci Administració Oberta de Catalunya 7.498 Universitat Pompeu Fabra 4.393 Universitat Rovira i Virgili 3.249 Departament de Justícia 1.372 Universitat de Barcelona 1.359 Consell Comarcal del Baix Llobregat 881 Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya 701 Consell Comarcal del Vallès Oriental 680 Consell Comarcal del Maresme 613 Consell Comarcal del Vallès Occidental 590
 • 23. Informe d’activitat_2016 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució d'entitats registres per any idCAT T-CAT 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2016 idCAT T-CAT Signatura electrònica e-Signatura: els organismes més actius 2016 Generalitat de Catalunya 4.106 Ajuntament de Cubelles 2.689 Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 1.004 Consell Comarcal del Baix Llobregat 845 Ajuntament d'Almacelles 704 Diputació de Girona 683 Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 623 Consell Comarcal del Baix Empordà 597 Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 589 Consell Comarcal del Pla d'Urgell 564
 • 24. Informe d’activitat_2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/e-valisa/ 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2015 2016 Activitat 2016 Tramitacions 104.303 e-Valisa: els organismes més actius 2016 Departament d'Ensenyament 42.678 Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 14.557 Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 10.028 Departament de Salut 9.555 Departament de Territori i Sostenibilitat 9.030 Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda 5.904 Departament de la Presidència 2.455 Departament de Justícia 2.088 Departament d'Empresa i Coneixement 2.074 Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 1.719
 • 25. Informe d’activitat_2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/hestia/ Actualment, de les 105 àrees de serveis socials de Catalunya, 77 utilitzen el servei Hèstia (un 74%). Font: Consorci AOC Enllaç al mapa: http://bit.ly/2gZtLhD
 • 26. L’Administració Oberta a tots www.aoc.cat Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original.