SlideShare a Scribd company logo
Informe d’activitat_MAIG2016
Informe d’activitat_MAIG2016
Disponibilitat
99,72%
http://web.aoc.cat/blog/serveis/eacat-
tramits/
Oferta Maig 2016 Acumulat total
Procediments 9 35 564
Activitat Maig 2016
Tramitacions 34.745 206.172
Les 10 trameses més utilitzades Maig
Tramesa d’informació, escrits i documents 8.912
ARP - Cremes col·lectives/permisos foc Ag. Rurals 2.483
TSF - Informes d'estrangeria 2.387
GAH - Tramesa de les actes i els acords dels ens locals 2.179
SING - Tramesa documentació 1.975
PRE - EADOP - Publicació al DOGC 1.521
Trameses genèriques 1.140
CAOC - Servei de certificació digital 1033
Índexs de plusvàlues 829
TES - Comunicacions expedients urbanístics 797
Els 10 ens que més trameses envien Maig
Generalitat de Catalunya 14.930
Ajuntament de Barcelona 5.765
Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 4.187
Síndic de Greuges 725
Ajuntament de Girona 352
Ajuntament de Sant Just Desvern 298
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 244
Consell Comarcal del Baix Camp 240
Ajuntament de Castelló d'Empúries 236
Ajuntament de Masquefa 230
Implantació Maig 2016 Acumulat total
Ens usuaris 5 20 2.234
Usuaris 436 1.640 26.465
Organismes prestadors de serveis 0 1 90
51.430
95.113
132.430
175.313
282.845
404.284
490.177
206.172
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolució de l'activitat per any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
1.000
11.000
21.000
31.000
41.000
51.000
61.000
71.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Informe d’activitat_MAIG2016
Disponibilitat
99,87%
http://web.aoc.cat/blog/serveis/via-oberta/
Implantació Maig 2016 Acumulat total
Ens usuaris 16 19 519
.Ens usuaris ajuntaments 12 27 432
Oferta Maig 2016 Acumulat total
Serveis de VO disponibles 0 2 46
Ens que ofereixen dades (cedents) 0 1 864
.Ajuntaments que ofereixen PMH 0 1 839
% població coberta per PMH 88,2
Activitat Maig 2016 Acumulat total
Consultes PCI 1.414.087 8.047.682 82.333.180
Serveis més consultats Maig
Padró municipal d'habitants 444.642
Prestacions socials públiques (INSS) 237.397
Registre de Vehicles i Conductors (DGT) 152.162
Registres Civils 144.827
Adreça electrònica viària (DEV) 103.232
Renda (AEAT) 85.698
Antecedents Penals 68.791
Cadastre 29.404
Obligacions tributàries i domicili fiscal (AEAT) 25.377
Identitat (sense dades de residència) 23.193
Els cessionaris més actius Maig
Generalitat de Catalunya (PICA) 899.262
Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 170.286
Ajuntament de Barcelona 130.333
Centre Metropolità d'Informació i Promoció del Transport, S.A. 55.122
Ajuntament de Lleida 43.427
Ajuntament de Terrassa 20.028
Agència de l'Habitatge de Catalunya 14.165
BASE - Gestió d'Ingressos 10.971
Ajuntament de Mataró 9.516
Àrea Metropolitana de Barcelona 6.526
Informe d’activitat_MAIG2016
% d'ús de cada finalitat de consum Maig %
Ajuts, subvencions i beques 811.502 57,39
Notificació o comunicació administrativa 301.844 21,35
Processos selectius 69.831 4,94
Prestacions socials 57.821 4,09
Denúncies, inspeccions i sancions 42.339 2,99
Autoritzacions, permisos i llicències 21.007 1,49
Gestió i recaptació en període voluntari 15.524 1,10
Urbanisme 13.160 0,93
Gestió i recaptació tributària en via executiva 12.559 0,89
Bonificació IBI per titulars de famílies nombroses 10.933 0,77
1.474.670
2.679.279
4.023.387
7.400.889
12.074.245
14.739.390
19.276.370
8.047.682
1.000.000
3.000.000
5.000.000
7.000.000
9.000.000
11.000.000
13.000.000
15.000.000
17.000.000
19.000.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolució de l'activitat per any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Informe d’activitat_MAIG2016
Disponibilitat
100%
http://web.aoc.cat/blog/serveis/e-tram/
*Tramitació d'activitats empresarials
Implantació Acumulat total
Ajuntaments i EMD 870 + 12
Consells comarcals 41
Diputacions 1
Altres ens usuaris 13
Oferta Acumulat total
Tràmits disponibles 49
Tràmits disponibles
associats al servei FUE*
17
66
Activitat Maig 2016
Nombre de tràmits fets 5.052 19.421
Els organismes més actius Maig
Ajuntament de Molins de Rei 127
Consell Comarcal de la Noguera 123
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 112
Ajuntament de la Roca del Vallès 106
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 105
Ajuntament de Castellar del Vallès 103
Ajuntament de Vallirana 100
Ajuntament de la Tallada d'Empordà 98
Ajuntament de Castell-Platja d'Aro 94
Ajuntament de Cabrils 82
14.689
22.283
25.301
28.800
31.982
37.041
41.213
19.421
2.500
7.500
12.500
17.500
22.500
27.500
32.500
37.500
42.500
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolució de l'activitat per any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
900
1.400
1.900
2.400
2.900
3.400
3.900
4.400
4.900
5.400
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Tràmits més utilitzats Maig
Instància genèrica 3.872
Queixes, suggeriments i propostes 453
Volant d'empadronament actual 147
Ús d'equipaments municipals per a activitats culturals, esportives o de
lleure 144
Cita amb càrrec electe o tècnic municipal 72
Volant de convivència actual 48
Retirada de mobles i trastos vells al carrer 44
Volant d'empadronament històric 42
Certificat de qualificació urbanística 27
Inscripció a escoles bressol municipals 20
Ajuntaments amb tramitació
electrònica
Ajuntaments amb e-TRAM
Informe d’activitat_MAIG2016
Font: http://www.geolocal.cat/geoLocal/visorAOC/visorAOC.jsp
Informe d’activitat_MAIG2016
Disponibilitat
Usuari 99,92%
http://web.aoc.cat/blog/serveis/eres-
registre-d-entrada-i-sortida/
Implantació
Ajuntaments 238
Consell comarcal 18
Consorci 22
Diputació 2
Ens de gestió 13
EMD 1
Universitat 3
Ens instrumental 2
Societat participada 1
300
214
239
254
300 300
0
50
100
150
200
250
300
350
2012 2013 2014 2015 2016
Evolució dels usuaris
2012
2013
2014
2015
2016
Activitat Maig 2016
entrades sortides
Volum registres 36.188 23.459
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat. Any 2016
entrades
sortides
Informe d’activitat_MAIG2016
http://web.aoc.cat/blog/serveis/registre-unificat-mux/
Activitat Maig
entrades sortides
Volum registres. Registre EACAT 12.754 12.232
Volum registres. Registre propi 2.657 1.600
Volum registres. Dip.Girona 1.322 1.608
Volum registres. Registre Consorci AOC 523 1.014
Volum registres. Dip.Tarragona 58 24
Els organismes més actius (Entrades) Maig Registre
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 3.116 Registre EACAT
Consorci Administració Oberta de Catalunya 495 Registre propi
Diputació de Girona 372 Dip.Girona
Consell Comarcal del Baix Llobregat 58 Registre Consorci AOC
Diputació de Tarragona 18 Dip. Tarragona
Els organismes més actius (Sortides) Maig Registre
Departament de Territori i Sostenibilitat 2.158 Registre EACAT
Diputació de Girona 897 Dip.Girona
Síndic de Greuges 611 Registre propi
Consell Comarcal del Solsonès 142 Registre Consorci AOC
Diputació de Tarragona 18 Dip. Tarragona
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat. Entrades. 2016
Registre EACAT
Registre propi
Dip. Girona
Registre Consorci AOC
Dip.Tarragona
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat. Sortides. 2016
Registre EACAT
Registre Consorci AOC
Registre propi
Dip.Girona
Dip.Tarragona
Informe d’activitat_MAIG2016
Disponibilitat
Ciutadà 99,82%
Administració 99,81%
http://web.aoc.cat/blog/serveis/e-notum/
Implantació Acumulat total
Ens usuaris 616
Activitat Maig Acumulat 2016
Notificacions fetes 36.938 164.135
Els 10 ens que més notifiquen Maig
Generalitat de Catalunya 14.930
Ajuntament de Barcelona 5.765
Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 4.187
Síndic de Greuges 725
Ajuntament de Girona 352
Ajuntament de Sant Just Desvern 298
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 244
Consell Comarcal del Baix Camp 240
Ajuntament de Castelló d'Empúries 236
Ajuntament de Masquefa 230
6.064
42.733
71.039
214.537
260.918
313.044
164.135
5.000
55.000
105.000
155.000
205.000
255.000
305.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolució de l'activitat per any
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
58
161
237
344
393 401 406 407
288
267 274
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolució dels usuaris per any
Informe d’activitat_MAIG2016
Disponibilitat
98,17%Implantació Acumulat
Ens amb el cercador integrat 274
ajuntaments, EMD, mancomunitats 260 + 2 + 1
consells comarcals 11
https://web.aoc.cat/blog/serveis/cercador/
Oferta Maig
Nombre d'organismes indexats 1.046
Nombre de pàgines indexades 1.331.957
Activitat Maig 2016
Nombre de cerques 10.005 47.238
Informe d’activitat_MAIG2016
https://web.aoc.cat/blog/serveis/e-fact/
Disponibilitat
Portal del receptor 99,86%
Bústia de factures 99,92%
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
G F Mç Al Mg Jy Jl Al S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
1.349 3.827 23.422 58.838 97.889
1.787.004
938.948
1.000
201.000
401.000
601.000
801.000
1.001.000
1.201.000
1.401.000
1.601.000
1.801.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolucióde l'activitat per any
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Implantació Maig 2016 Acumulat total
Ens adherits al servei e.Fact 4 20 1.538
Oferta Maig 2016 Acumulat total
Plataformes privades connectades 0 0 19
Activitat Maig 2016
Factures gestionades 209.651 938.948 Organismes que reben més factures Maig
Institut Català de la Salut 32.834
Generalitat de Catalunya 9.035
Hospital Clínic de Barcelona 7.000
Consorci Sanitari Integral 5.065
Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell 4.725
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 4.298
Fundació Gestió Sanitària Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 4.123
Universitat Autònoma de Barcelona 3.101
Consorci Sanitari de Terrassa 2.646
Diputació de Barcelona 2.642
Informe d’activitat_MAIG2016
98,26%
1,74%
Distribucióper categoria
Validades per e.FACT
Rebutjades per e.FACT (rebuig
tècnic)
2%
24%
46%
18%
9%
1%
Distribucióper import
<0
0-100
100-1.000
1.000-5.000
5.000-60.000
>60.000
Empreses que trameten més factures Maig
Endesa Energia, S.A.U. 20.736
Gas Natural Comercializadora, S.A. 4.719
Telefonica de España, S.A.U. 4.333
Endesa Energía XXI, S.L.U. 3.972
Aqualogy Solutions, S.A. (MUSA) 2.915
Caixabank, S.A. 2.134
Aigües de Barcelona 2.023
Johnson & Johnson, S.A. 1.952
Sorea, S.A.U. 1.882
Gas Natural Servicios, S.D.G. 1.676
Plataformes que trameten més factures Maig
Hub AOC - Bústia emisor 44.124
Edicom 43.671
Plataforma Seres eFactura 25.494
Invinet 23.698
Endesa 22.457
Bústia entrada/Sortida FACE 16.913
Telefónica Móviles España 6.001
Ediversa 5.507
La Caixa 4.097
Banc Sabadell 3.683
Informe d’activitat_MAIG2016
http://web.aoc.cat/blog/serveis/e-
contractacio-perfil-de-contractant/
Usuaris e-Subhasta 2016
Universitats (CSUC) 1
Ajuntaments 4
Generalitat de Catalunya 1
Consorcis públics 2
Implantació Maig 2016 Acumulat total
Ens usuaris Perfil de Contractant 37 98 971
Activitat Maig 2016 Acumulat total
Subhastes electròniques 2 8 166
Maig
Licitació 384
Adjudicació 170
Formalització 145
Anunci previ 4
Anul·lació 3
706
Licitacions
Obert 292
Negociat sense
publicitat 56
Negociat amb
publicitat 25
Contracte menor 10
Restringit 1
384
102
329
544
603
654
769
873
971
0
200
400
600
800
1.000
1.200
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolució dels usuaris per any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Informe d’activitat_MAIG2016
Disponibilitat
Ciutadà 100%
Usuari AAPP 99,65%
http://web.aoc.cat/blog/serveis/e-tauler/
Implantació Maig 2016 Acumulat total
Usuaris 16 248 846
Activitat Maig 2016
Número de documents 3.149 12.309
Usuaris més actius Maig
Generalitat de Catalunya 213
Ajuntament de Girona 80
Ajuntament de Granollers 73
Ajuntament de Terrassa 66
Ajuntament de Sant Pere de Ribes 65
Ajuntament de Matadepera 53
Ajuntament de Gavà 52
Ajuntament de Mollet del Vallès 52
Ajuntament de Reus 51
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 51
Ens amb més edictes descarregats Maig
Universitat Autònoma de Barcelona 3.358
Generalitat de Catalunya 3.453
Ajuntament de Girona 1.043
Ajuntament d'Igualada 743
Ajuntament de Lliçà d'Amunt 720
Universitat de Lleida 643
Ajuntament de Gavà 561
Consell Comarcal de l'Alt Camp 497
Ajuntament de la Llagosta 364
Consell Comarcal del Segrià 306
Ens amb més pàgines vistes Maig
Universitat Autònoma de Barcelona 76.887
Generalitat de Catalunya 27.892
Ajuntament de Girona 12.688
Ajuntament d'Igualada 7.123
Fundació Universitat Oberta de Catalunya 6.346
Ajuntament de Lliçà d'Amunt 6.313
Ajuntament de Gavà 5.534
Consell Comarcal del Segrià 4.561
Ajuntament de Sant Just Desvern 4.007
Consell Comarcal de l'Alt Camp 3.920
282
2.285
8.252
18.599
27.643
12.309
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolució de l'activitat per any
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Informe d’activitat_MAIG2016
http://web.aoc.cat/blog/serveis/transparencia/
Implantació Maig 2016 Acumulat total
Ens usuaris 26 228 801
Usuaris que reben més visites Maig
Ajuntament de Sant Just Desvern 3.465
Ajuntament d'Igualada 2.757
Ajuntament de Salt 2.471
Ajuntament de Tortosa 1.561
Ajuntament de Cervera 1.213
Ajuntament de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 1.038
Ajuntament de Vallirana 1.016
Dipsalut 888
Ajuntament de l'Espluga de Francolí 818
Ajuntament del Piera 757
Informe d’activitat_MAIG2016
http://web.aoc.cat/blog/serveis/transparencia/
Ajuntaments amb el servei SEU-e 2.0 i Transparència en producció
Disponibilitat
Seu-e 2.0 i Transparència (ciutadà) 99,93%
Seu-e 2.0 i Transparència (AAPP) 99,97%
Seu-e 2.0 i Transparència (Dades obertes) 99,74%
http://web.aoc.cat/blog/serveis/transparencia/
Implantació Maig 2016 Acumulat total
Seu-e 2.0 i Transparència 24 388 779
Transparència 7 105 198
TOTAL 977
Usuaris més actius Maig
Ajuntament de Sant Joan Despí 329
Ajuntament de l'Escala 210
Ajuntament de Castellbisbal 178
Ajuntament de Matadepera 133
Ajuntament de Falset 125
Ajuntament de Badalona 120
Ajuntament de Foradada 116
Ajuntament d'Arenys de Mar 114
Consell Comarcal del Baix Empordà 99
Consell Comarcal de l'Alt Penedès 93
409
89
388
105
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Seu-e 2.0 i Transparència Transparència
Evolució dels usuaris per any
2015
2016
Informe d’activitat_MAIG2016
http://web.aoc.cat/blog/serveis/i-arxiu/
Implantació Maig Acumulat total
1 110
Disponibilitat
99,36%
Oferta Ocupat Disponible
Capacitat d'emmagatzematge 173.27 790 Gb
Usuaris més actius iArxiu (Ingressos) Maig
Ajuntament de Manlleu 288
Ajuntament de Tona 19
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 6
Ajuntament de Sant Quirze Safaja 5
318
Activitat iArxiu Maig 2016 Acumulat total
Documents 2.075 12.154 368.924
Ingressos 318 1.499 31.882
Consultes 62 512 4.777
Descàrregues 26 398 6.848
22
29
45
80
107 110
0
20
40
60
80
100
120
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolució dels usuaris per any
2011
2012
2013
2014
2015
2016
36.612
55.254
68.992
57.284
65.661
12.154
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolució núm. de documents arxivats per any
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Informe d’activitat_MAIG2016
http://web.aoc.cat/blog/serveis/desa-l/
Disponibilitat
98,69%Implantació Maig Acumulat total
0 62
Maig Acumulat 2016
Activitat DESA'L Document Expedient Document Expedient
Creat 143.024 46.828 797.624 263.335
Consultat 136 102 443 687
Descarregat 12.262 28.208
Transferència iArxiu completada 2
TOTAL: 155.422 46.930 826.275 264.024
Usuaris més actius. Maig Document Expedient
Síndic de Greuges 6.067 1.967
Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 4.213 3.537
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 5.692 65
Consorci Administració Oberta de Catalunya 3.549 1.140
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 3.135 141
Procedència de la documentació. Maig
EACAT 123.313
e-NOTUM 12.519
e-TAULER 2.335
Via oberta 1.458
Càrrega manual 3.379
Registre unificat 20
143.024
Informe d’activitat_MAIG2016
Implantació Acumulat total
Nombre d'aplicacions que utilitzen el servei 178
http://web.aoc.cat/blog/serveis/validador/
http://web.aoc.cat/blog/serveis/segell-de-temps-2/
Disponibilitat
99,97%
Activitat Maig 2016
Nombre de validacions 4.084.944 18.778.427
Nombre total de segells de temps 2.754.604 13.906.434
18.663.348 18.478.979
27.672.976
38.362.934
18.778.427
8.649.680 7.770.038
14.847.199
24.850.624
13.906.434
2.500.000
7.500.000
12.500.000
17.500.000
22.500.000
27.500.000
32.500.000
37.500.000
42.500.000
2012 2013 2014 2015 2016
Evolució de l'activitat per any
Nombre de validacions Nombre total de segells de temps
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat. Any 2016
Nombre de validacions Nombre total de segells de temps
Informe d’activitat_MAIG2016
Implantació Acumulat total
Ens usuaris 11
Aplicacions 12
Disponibilitat
99,99%
Activitat Maig 2016 Acumulat total
Nombre de signatures 302.236 1.370.532 4.667.731
28.929 105.349
268.940
1.252.358
3.297.199
4.667.731
20.000
520.000
1.020.000
1.520.000
2.020.000
2.520.000
3.020.000
3.520.000
4.020.000
4.520.000
5.020.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolució de l'activitat per any
Total any (nº signatures) Acumulat
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2013
2014
2015
2016
Informe d’activitat_MAIG2016
http://web.aoc.cat/blog/serveis/catcert-
t-cat-administracions/
http://web.aoc.cat/blog/serveis/catcert-
er-idcat/
Implantació d'entitats registres Acumulat total
idCAT 176
T-CAT 70
Activitat Maig 2016
idCAT 5.728 20.944
T-CAT 1.999 9.002
Signatura electrònica 3.546 14.599
T-CAT amb càrrec 1.621
T-CAT en Programari 104
Certificats de servidor 102
Certificats de segell electrònic 62
Certificats d'entitat 53
Certificats d'aplicació 21
Operador T-CAT 21
Certificats de seu electrònica 12
Certificats de programari 3
1.999
idCAT: els organismes més actius Maig
Ajuntament de Barcelona 692
Ajuntament de Rubí 225
Departament de la Presidència 192
Ajuntament de Sabadell 172
BASE - Gestió d'Ingressos 157
Universitat Autònoma de Barcelona 157
Ajuntament de Sant Celoni 143
Ajuntament de Badalona 136
Ajuntament de Terrassa 118
Ajuntament de Mataró 98
T-CAT: els organismes més actius Maig
Consorci Administració Oberta de Catalunya 787
Universitat Pompeu Fabra 81
Consell Comarcal del Baix Llobregat 73
Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya 73
Universitat de Barcelona 73
Consell Comarcal del Maresme 48
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya 43
Universitat Rovira i Virgili 42
Universitat de Lleida 41
Universitat Politècnica de Catalunya 41
Informe d’activitat_MAIG2016
Disponibilitat idCAT
Ciutadà 99,96%
Operador 100%
Disponibilitat e-Signatura 99,99%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolució d'entitats registres per any
idCAT
T-CAT
e-Signatura: els organismes més actius Maig
Generalitat de Catalunya 376
Diputació de Girona 261
Ajuntament de Cubelles 188
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 118
Consell Comarcal del Baix Llobregat 112
Ajuntament de Cardona 62
Ajuntament de Castelló d'Empúries 61
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 57
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 47
Consell Comarcal del Baix Empordà 46
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any 2016
idCAT
T-CAT
Signatura
electrònica
Informe d’activitat_MAIG2016
http://web.aoc.cat/blog/serveis/e-valisa/
Disponibilitat
98,89%
e-Valisa: els organismes més actius Maig
Departament d'Ensenyament 4.021
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 1.067
Departament de Territori i Sostenibilitat 822
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 811
Departament de Salut 733
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda 445
Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència 227
Departament de la Presidència 209
Departament d'Empresa i Coneixement 161
Departament d'Interior 156
Activitat Maig 2016
Tramitacions 8.999 39.565
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2015
2016
Informe d’activitat_MAIG2016
http://web.aoc.cat/blog/serveis/hestia/
Actualment, de les 104 àrees de serveis socials de Catalunya, 75 utilitzen el servei Hèstia (un 72%).
Font: Consorci AOC
Disponibilitat
99,90%
L’Administració Oberta a tots
www.aoc.cat
Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les
possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original.

More Related Content

What's hot

Informe d’activitat_02_2016
Informe d’activitat_02_2016Informe d’activitat_02_2016
Informe d’activitat_02_2016
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat. Desembre 2015
Informe d’activitat. Desembre 2015Informe d’activitat. Desembre 2015
Informe d’activitat. Desembre 2015
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (gener 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (gener 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (gener 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (gener 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC. Anual 2016
 Informe de l'activitat de l'AOC. Anual 2016 Informe de l'activitat de l'AOC. Anual 2016
Informe de l'activitat de l'AOC. Anual 2016
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat. Resum2015
Informe d’activitat. Resum2015Informe d’activitat. Resum2015
Informe d’activitat. Resum2015
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (desembre 2016)
 Informe de l'activitat de l'AOC (desembre 2016) Informe de l'activitat de l'AOC (desembre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (desembre 2016)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
informeactivitat092018
informeactivitat092018informeactivitat092018
Informe de l'activitat de l'AOC (Octubre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Octubre 2016)Informe de l'activitat de l'AOC (Octubre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Octubre 2016)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Gener 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Gener 2018)Informe de l'activitat de l'AOC (Gener 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Gener 2018)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informeactivitatserveis102018
Informeactivitatserveis102018Informeactivitatserveis102018
Informeactivitatserveis102018
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2018)Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2018)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat. Setembre 2015
 Informe d’activitat. Setembre 2015 Informe d’activitat. Setembre 2015
Informe d’activitat. Setembre 2015
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
informeactivitat042018
informeactivitat042018informeactivitat042018
informe-activitatnovembre2016
informe-activitatnovembre2016informe-activitatnovembre2016
informe-activitatnovembre2016
gvarona2
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 

What's hot (20)

Informe d’activitat_02_2016
Informe d’activitat_02_2016Informe d’activitat_02_2016
Informe d’activitat_02_2016
 
Informe d’activitat. Desembre 2015
Informe d’activitat. Desembre 2015Informe d’activitat. Desembre 2015
Informe d’activitat. Desembre 2015
 
Informe de l'activitat de l'AOC (gener 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (gener 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (gener 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (gener 2017)
 
Informe de l'activitat de l'AOC. Anual 2016
 Informe de l'activitat de l'AOC. Anual 2016 Informe de l'activitat de l'AOC. Anual 2016
Informe de l'activitat de l'AOC. Anual 2016
 
Informe d’activitat. Resum2015
Informe d’activitat. Resum2015Informe d’activitat. Resum2015
Informe d’activitat. Resum2015
 
Informe de l'activitat de l'AOC (desembre 2016)
 Informe de l'activitat de l'AOC (desembre 2016) Informe de l'activitat de l'AOC (desembre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (desembre 2016)
 
informeactivitat092018
informeactivitat092018informeactivitat092018
informeactivitat092018
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Octubre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Octubre 2016)Informe de l'activitat de l'AOC (Octubre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Octubre 2016)
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Gener 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Gener 2018)Informe de l'activitat de l'AOC (Gener 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Gener 2018)
 
1 gener
1 gener1 gener
1 gener
 
Informeactivitatserveis102018
Informeactivitatserveis102018Informeactivitatserveis102018
Informeactivitatserveis102018
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2018)Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2018)
 
Informe d’activitat. Setembre 2015
 Informe d’activitat. Setembre 2015 Informe d’activitat. Setembre 2015
Informe d’activitat. Setembre 2015
 
Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017)
 
informeactivitat042018
informeactivitat042018informeactivitat042018
informeactivitat042018
 
informe-activitatnovembre2016
informe-activitatnovembre2016informe-activitatnovembre2016
informe-activitatnovembre2016
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)
 
Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (maig 2017)
 

Similar to Informe activitat_Maig2016

Inf activitat serveis_052018
Inf activitat serveis_052018Inf activitat serveis_052018
Inf activitat serveis_052018
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe Activitat Novembre 2016
Informe Activitat Novembre 2016Informe Activitat Novembre 2016
Informe Activitat Novembre 2016
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat. Octubre 2015
 Informe d’activitat. Octubre 2015 Informe d’activitat. Octubre 2015
Informe d’activitat. Octubre 2015
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Situació dels projectes del Consorci AOC. Març 2014
 Situació dels projectes del Consorci AOC. Març 2014 Situació dels projectes del Consorci AOC. Març 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Març 2014
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
informeactivitat072018
informeactivitat072018informeactivitat072018
Informe de l'activitat del Consorci AOC (setembre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (setembre 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (setembre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (setembre 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat_octubre2014. Situació de l'estat actual dels projectes de...
Informe d’activitat_octubre2014. Situació de l'estat actual dels projectes de...Informe d’activitat_octubre2014. Situació de l'estat actual dels projectes de...
Informe d’activitat_octubre2014. Situació de l'estat actual dels projectes de...
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat. Febrer 2015
 Informe d’activitat. Febrer 2015 Informe d’activitat. Febrer 2015
Informe d’activitat. Febrer 2015
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat. Febrer 2015
 Informe d’activitat. Febrer 2015 Informe d’activitat. Febrer 2015
Informe d’activitat. Febrer 2015
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (juny 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (juny 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (juny 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (juny 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
informeactivitat082018
informeactivitat082018informeactivitat082018
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juny 2018)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juny 2018)Informe de l'activitat del Consorci AOC (juny 2018)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juny 2018)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat. Maig 2015
 Informe d’activitat. Maig 2015 Informe d’activitat. Maig 2015
Informe d’activitat. Maig 2015
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017)
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe d’activitat_agost2014. Situació de l'estat actual dels projectes del ...
Informe d’activitat_agost2014. Situació de l'estat actual dels projectes del ...Informe d’activitat_agost2014. Situació de l'estat actual dels projectes del ...
Informe d’activitat_agost2014. Situació de l'estat actual dels projectes del ...
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 

Similar to Informe activitat_Maig2016 (16)

Inf activitat serveis_052018
Inf activitat serveis_052018Inf activitat serveis_052018
Inf activitat serveis_052018
 
Informe Activitat Novembre 2016
Informe Activitat Novembre 2016Informe Activitat Novembre 2016
Informe Activitat Novembre 2016
 
Informe d’activitat. Octubre 2015
 Informe d’activitat. Octubre 2015 Informe d’activitat. Octubre 2015
Informe d’activitat. Octubre 2015
 
Situació dels projectes del Consorci AOC. Març 2014
 Situació dels projectes del Consorci AOC. Març 2014 Situació dels projectes del Consorci AOC. Març 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Març 2014
 
Situació dels projectes del Consorci AOC. Maig 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Maig 2014Situació dels projectes del Consorci AOC. Maig 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Maig 2014
 
informeactivitat072018
informeactivitat072018informeactivitat072018
informeactivitat072018
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (setembre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (setembre 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (setembre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (setembre 2017)
 
Informe d’activitat_octubre2014. Situació de l'estat actual dels projectes de...
Informe d’activitat_octubre2014. Situació de l'estat actual dels projectes de...Informe d’activitat_octubre2014. Situació de l'estat actual dels projectes de...
Informe d’activitat_octubre2014. Situació de l'estat actual dels projectes de...
 
Informe d’activitat. Febrer 2015
 Informe d’activitat. Febrer 2015 Informe d’activitat. Febrer 2015
Informe d’activitat. Febrer 2015
 
Informe d’activitat. Febrer 2015
 Informe d’activitat. Febrer 2015 Informe d’activitat. Febrer 2015
Informe d’activitat. Febrer 2015
 
Informe de l'activitat de l'AOC (juny 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (juny 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (juny 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (juny 2017)
 
informeactivitat082018
informeactivitat082018informeactivitat082018
informeactivitat082018
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juny 2018)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juny 2018)Informe de l'activitat del Consorci AOC (juny 2018)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juny 2018)
 
Informe d’activitat. Maig 2015
 Informe d’activitat. Maig 2015 Informe d’activitat. Maig 2015
Informe d’activitat. Maig 2015
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2017)
 
Informe d’activitat_agost2014. Situació de l'estat actual dels projectes del ...
Informe d’activitat_agost2014. Situació de l'estat actual dels projectes del ...Informe d’activitat_agost2014. Situació de l'estat actual dels projectes del ...
Informe d’activitat_agost2014. Situació de l'estat actual dels projectes del ...
 

More from Consorci Administració Oberta de Catalunya

"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges""Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris""Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
"Noves utilitats per a la visualització de transparència"
"Noves utilitats per a la visualització de transparència""Noves utilitats per a la visualització de transparència"
"Noves utilitats per a la visualització de transparència"
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica""Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
My gov social miquel estape- mwc18
My gov social  miquel estape- mwc18My gov social  miquel estape- mwc18
My gov social miquel estape- mwc18
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Big data saves lives bismart mwc18
Big data saves lives  bismart mwc18Big data saves lives  bismart mwc18
Big data saves lives bismart mwc18
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada de Govern Obert - Jordi Foz
Jornada de Govern Obert - Jordi FozJornada de Govern Obert - Jordi Foz
Jornada de Govern Obert - Jordi Foz
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada de Govern Obert - Joan Olivares
Jornada de Govern Obert - Joan OlivaresJornada de Govern Obert - Joan Olivares
Jornada de Govern Obert - Joan Olivares
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada de Govern Obert - Jan Reñé
Jornada de Govern Obert - Jan ReñéJornada de Govern Obert - Jan Reñé
Jornada de Govern Obert - Jan Reñé
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-LópezJornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Jornada de Govern Obert - Helen DarbishireJornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Jornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Jornada de Govern Obert - Ferran FarriolJornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Jornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada Govern Obert - Dolors Roo
Jornada Govern Obert - Dolors RooJornada Govern Obert - Dolors Roo
Jornada Govern Obert - Dolors Roo
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act..."Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demàJornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen MoroJornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 

More from Consorci Administració Oberta de Catalunya (20)

"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges""Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
 
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris""Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
 
"Noves utilitats per a la visualització de transparència"
"Noves utilitats per a la visualització de transparència""Noves utilitats per a la visualització de transparència"
"Noves utilitats per a la visualització de transparència"
 
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica""Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
 
My gov social miquel estape- mwc18
My gov social  miquel estape- mwc18My gov social  miquel estape- mwc18
My gov social miquel estape- mwc18
 
Big data saves lives bismart mwc18
Big data saves lives  bismart mwc18Big data saves lives  bismart mwc18
Big data saves lives bismart mwc18
 
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
 
Jornada de Govern Obert - Jordi Foz
Jornada de Govern Obert - Jordi FozJornada de Govern Obert - Jordi Foz
Jornada de Govern Obert - Jordi Foz
 
Jornada de Govern Obert - Joan Olivares
Jornada de Govern Obert - Joan OlivaresJornada de Govern Obert - Joan Olivares
Jornada de Govern Obert - Joan Olivares
 
Jornada de Govern Obert - Jan Reñé
Jornada de Govern Obert - Jan ReñéJornada de Govern Obert - Jan Reñé
Jornada de Govern Obert - Jan Reñé
 
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-LópezJornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
 
Jornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Jornada de Govern Obert - Helen DarbishireJornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Jornada de Govern Obert - Helen Darbishire
 
Jornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Jornada de Govern Obert - Ferran FarriolJornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Jornada de Govern Obert - Ferran Farriol
 
Jornada Govern Obert - Dolors Roo
Jornada Govern Obert - Dolors RooJornada Govern Obert - Dolors Roo
Jornada Govern Obert - Dolors Roo
 
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
 
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act..."Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
 
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demàJornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen MoroJornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
 

Informe activitat_Maig2016

 • 2. Informe d’activitat_MAIG2016 Disponibilitat 99,72% http://web.aoc.cat/blog/serveis/eacat- tramits/ Oferta Maig 2016 Acumulat total Procediments 9 35 564 Activitat Maig 2016 Tramitacions 34.745 206.172 Les 10 trameses més utilitzades Maig Tramesa d’informació, escrits i documents 8.912 ARP - Cremes col·lectives/permisos foc Ag. Rurals 2.483 TSF - Informes d'estrangeria 2.387 GAH - Tramesa de les actes i els acords dels ens locals 2.179 SING - Tramesa documentació 1.975 PRE - EADOP - Publicació al DOGC 1.521 Trameses genèriques 1.140 CAOC - Servei de certificació digital 1033 Índexs de plusvàlues 829 TES - Comunicacions expedients urbanístics 797 Els 10 ens que més trameses envien Maig Generalitat de Catalunya 14.930 Ajuntament de Barcelona 5.765 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 4.187 Síndic de Greuges 725 Ajuntament de Girona 352 Ajuntament de Sant Just Desvern 298 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 244 Consell Comarcal del Baix Camp 240 Ajuntament de Castelló d'Empúries 236 Ajuntament de Masquefa 230 Implantació Maig 2016 Acumulat total Ens usuaris 5 20 2.234 Usuaris 436 1.640 26.465 Organismes prestadors de serveis 0 1 90 51.430 95.113 132.430 175.313 282.845 404.284 490.177 206.172 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1.000 11.000 21.000 31.000 41.000 51.000 61.000 71.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 • 3. Informe d’activitat_MAIG2016 Disponibilitat 99,87% http://web.aoc.cat/blog/serveis/via-oberta/ Implantació Maig 2016 Acumulat total Ens usuaris 16 19 519 .Ens usuaris ajuntaments 12 27 432 Oferta Maig 2016 Acumulat total Serveis de VO disponibles 0 2 46 Ens que ofereixen dades (cedents) 0 1 864 .Ajuntaments que ofereixen PMH 0 1 839 % població coberta per PMH 88,2 Activitat Maig 2016 Acumulat total Consultes PCI 1.414.087 8.047.682 82.333.180 Serveis més consultats Maig Padró municipal d'habitants 444.642 Prestacions socials públiques (INSS) 237.397 Registre de Vehicles i Conductors (DGT) 152.162 Registres Civils 144.827 Adreça electrònica viària (DEV) 103.232 Renda (AEAT) 85.698 Antecedents Penals 68.791 Cadastre 29.404 Obligacions tributàries i domicili fiscal (AEAT) 25.377 Identitat (sense dades de residència) 23.193 Els cessionaris més actius Maig Generalitat de Catalunya (PICA) 899.262 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 170.286 Ajuntament de Barcelona 130.333 Centre Metropolità d'Informació i Promoció del Transport, S.A. 55.122 Ajuntament de Lleida 43.427 Ajuntament de Terrassa 20.028 Agència de l'Habitatge de Catalunya 14.165 BASE - Gestió d'Ingressos 10.971 Ajuntament de Mataró 9.516 Àrea Metropolitana de Barcelona 6.526
 • 4. Informe d’activitat_MAIG2016 % d'ús de cada finalitat de consum Maig % Ajuts, subvencions i beques 811.502 57,39 Notificació o comunicació administrativa 301.844 21,35 Processos selectius 69.831 4,94 Prestacions socials 57.821 4,09 Denúncies, inspeccions i sancions 42.339 2,99 Autoritzacions, permisos i llicències 21.007 1,49 Gestió i recaptació en període voluntari 15.524 1,10 Urbanisme 13.160 0,93 Gestió i recaptació tributària en via executiva 12.559 0,89 Bonificació IBI per titulars de famílies nombroses 10.933 0,77 1.474.670 2.679.279 4.023.387 7.400.889 12.074.245 14.739.390 19.276.370 8.047.682 1.000.000 3.000.000 5.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 13.000.000 15.000.000 17.000.000 19.000.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 • 5. Informe d’activitat_MAIG2016 Disponibilitat 100% http://web.aoc.cat/blog/serveis/e-tram/ *Tramitació d'activitats empresarials Implantació Acumulat total Ajuntaments i EMD 870 + 12 Consells comarcals 41 Diputacions 1 Altres ens usuaris 13 Oferta Acumulat total Tràmits disponibles 49 Tràmits disponibles associats al servei FUE* 17 66 Activitat Maig 2016 Nombre de tràmits fets 5.052 19.421 Els organismes més actius Maig Ajuntament de Molins de Rei 127 Consell Comarcal de la Noguera 123 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 112 Ajuntament de la Roca del Vallès 106 Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 105 Ajuntament de Castellar del Vallès 103 Ajuntament de Vallirana 100 Ajuntament de la Tallada d'Empordà 98 Ajuntament de Castell-Platja d'Aro 94 Ajuntament de Cabrils 82 14.689 22.283 25.301 28.800 31.982 37.041 41.213 19.421 2.500 7.500 12.500 17.500 22.500 27.500 32.500 37.500 42.500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 900 1.400 1.900 2.400 2.900 3.400 3.900 4.400 4.900 5.400 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Tràmits més utilitzats Maig Instància genèrica 3.872 Queixes, suggeriments i propostes 453 Volant d'empadronament actual 147 Ús d'equipaments municipals per a activitats culturals, esportives o de lleure 144 Cita amb càrrec electe o tècnic municipal 72 Volant de convivència actual 48 Retirada de mobles i trastos vells al carrer 44 Volant d'empadronament històric 42 Certificat de qualificació urbanística 27 Inscripció a escoles bressol municipals 20
 • 6. Ajuntaments amb tramitació electrònica Ajuntaments amb e-TRAM Informe d’activitat_MAIG2016 Font: http://www.geolocal.cat/geoLocal/visorAOC/visorAOC.jsp
 • 7. Informe d’activitat_MAIG2016 Disponibilitat Usuari 99,92% http://web.aoc.cat/blog/serveis/eres- registre-d-entrada-i-sortida/ Implantació Ajuntaments 238 Consell comarcal 18 Consorci 22 Diputació 2 Ens de gestió 13 EMD 1 Universitat 3 Ens instrumental 2 Societat participada 1 300 214 239 254 300 300 0 50 100 150 200 250 300 350 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució dels usuaris 2012 2013 2014 2015 2016 Activitat Maig 2016 entrades sortides Volum registres 36.188 23.459 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat. Any 2016 entrades sortides
 • 8. Informe d’activitat_MAIG2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/registre-unificat-mux/ Activitat Maig entrades sortides Volum registres. Registre EACAT 12.754 12.232 Volum registres. Registre propi 2.657 1.600 Volum registres. Dip.Girona 1.322 1.608 Volum registres. Registre Consorci AOC 523 1.014 Volum registres. Dip.Tarragona 58 24 Els organismes més actius (Entrades) Maig Registre Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 3.116 Registre EACAT Consorci Administració Oberta de Catalunya 495 Registre propi Diputació de Girona 372 Dip.Girona Consell Comarcal del Baix Llobregat 58 Registre Consorci AOC Diputació de Tarragona 18 Dip. Tarragona Els organismes més actius (Sortides) Maig Registre Departament de Territori i Sostenibilitat 2.158 Registre EACAT Diputació de Girona 897 Dip.Girona Síndic de Greuges 611 Registre propi Consell Comarcal del Solsonès 142 Registre Consorci AOC Diputació de Tarragona 18 Dip. Tarragona 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat. Entrades. 2016 Registre EACAT Registre propi Dip. Girona Registre Consorci AOC Dip.Tarragona 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat. Sortides. 2016 Registre EACAT Registre Consorci AOC Registre propi Dip.Girona Dip.Tarragona
 • 9. Informe d’activitat_MAIG2016 Disponibilitat Ciutadà 99,82% Administració 99,81% http://web.aoc.cat/blog/serveis/e-notum/ Implantació Acumulat total Ens usuaris 616 Activitat Maig Acumulat 2016 Notificacions fetes 36.938 164.135 Els 10 ens que més notifiquen Maig Generalitat de Catalunya 14.930 Ajuntament de Barcelona 5.765 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 4.187 Síndic de Greuges 725 Ajuntament de Girona 352 Ajuntament de Sant Just Desvern 298 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 244 Consell Comarcal del Baix Camp 240 Ajuntament de Castelló d'Empúries 236 Ajuntament de Masquefa 230 6.064 42.733 71.039 214.537 260.918 313.044 164.135 5.000 55.000 105.000 155.000 205.000 255.000 305.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució de l'activitat per any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 • 10. 58 161 237 344 393 401 406 407 288 267 274 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució dels usuaris per any Informe d’activitat_MAIG2016 Disponibilitat 98,17%Implantació Acumulat Ens amb el cercador integrat 274 ajuntaments, EMD, mancomunitats 260 + 2 + 1 consells comarcals 11 https://web.aoc.cat/blog/serveis/cercador/ Oferta Maig Nombre d'organismes indexats 1.046 Nombre de pàgines indexades 1.331.957 Activitat Maig 2016 Nombre de cerques 10.005 47.238
 • 11. Informe d’activitat_MAIG2016 https://web.aoc.cat/blog/serveis/e-fact/ Disponibilitat Portal del receptor 99,86% Bústia de factures 99,92% 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 G F Mç Al Mg Jy Jl Al S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1.349 3.827 23.422 58.838 97.889 1.787.004 938.948 1.000 201.000 401.000 601.000 801.000 1.001.000 1.201.000 1.401.000 1.601.000 1.801.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolucióde l'activitat per any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Implantació Maig 2016 Acumulat total Ens adherits al servei e.Fact 4 20 1.538 Oferta Maig 2016 Acumulat total Plataformes privades connectades 0 0 19 Activitat Maig 2016 Factures gestionades 209.651 938.948 Organismes que reben més factures Maig Institut Català de la Salut 32.834 Generalitat de Catalunya 9.035 Hospital Clínic de Barcelona 7.000 Consorci Sanitari Integral 5.065 Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell 4.725 Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 4.298 Fundació Gestió Sanitària Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 4.123 Universitat Autònoma de Barcelona 3.101 Consorci Sanitari de Terrassa 2.646 Diputació de Barcelona 2.642
 • 12. Informe d’activitat_MAIG2016 98,26% 1,74% Distribucióper categoria Validades per e.FACT Rebutjades per e.FACT (rebuig tècnic) 2% 24% 46% 18% 9% 1% Distribucióper import <0 0-100 100-1.000 1.000-5.000 5.000-60.000 >60.000 Empreses que trameten més factures Maig Endesa Energia, S.A.U. 20.736 Gas Natural Comercializadora, S.A. 4.719 Telefonica de España, S.A.U. 4.333 Endesa Energía XXI, S.L.U. 3.972 Aqualogy Solutions, S.A. (MUSA) 2.915 Caixabank, S.A. 2.134 Aigües de Barcelona 2.023 Johnson & Johnson, S.A. 1.952 Sorea, S.A.U. 1.882 Gas Natural Servicios, S.D.G. 1.676 Plataformes que trameten més factures Maig Hub AOC - Bústia emisor 44.124 Edicom 43.671 Plataforma Seres eFactura 25.494 Invinet 23.698 Endesa 22.457 Bústia entrada/Sortida FACE 16.913 Telefónica Móviles España 6.001 Ediversa 5.507 La Caixa 4.097 Banc Sabadell 3.683
 • 13. Informe d’activitat_MAIG2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/e- contractacio-perfil-de-contractant/ Usuaris e-Subhasta 2016 Universitats (CSUC) 1 Ajuntaments 4 Generalitat de Catalunya 1 Consorcis públics 2 Implantació Maig 2016 Acumulat total Ens usuaris Perfil de Contractant 37 98 971 Activitat Maig 2016 Acumulat total Subhastes electròniques 2 8 166 Maig Licitació 384 Adjudicació 170 Formalització 145 Anunci previ 4 Anul·lació 3 706 Licitacions Obert 292 Negociat sense publicitat 56 Negociat amb publicitat 25 Contracte menor 10 Restringit 1 384 102 329 544 603 654 769 873 971 0 200 400 600 800 1.000 1.200 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució dels usuaris per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 • 14. Informe d’activitat_MAIG2016 Disponibilitat Ciutadà 100% Usuari AAPP 99,65% http://web.aoc.cat/blog/serveis/e-tauler/ Implantació Maig 2016 Acumulat total Usuaris 16 248 846 Activitat Maig 2016 Número de documents 3.149 12.309 Usuaris més actius Maig Generalitat de Catalunya 213 Ajuntament de Girona 80 Ajuntament de Granollers 73 Ajuntament de Terrassa 66 Ajuntament de Sant Pere de Ribes 65 Ajuntament de Matadepera 53 Ajuntament de Gavà 52 Ajuntament de Mollet del Vallès 52 Ajuntament de Reus 51 Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 51 Ens amb més edictes descarregats Maig Universitat Autònoma de Barcelona 3.358 Generalitat de Catalunya 3.453 Ajuntament de Girona 1.043 Ajuntament d'Igualada 743 Ajuntament de Lliçà d'Amunt 720 Universitat de Lleida 643 Ajuntament de Gavà 561 Consell Comarcal de l'Alt Camp 497 Ajuntament de la Llagosta 364 Consell Comarcal del Segrià 306 Ens amb més pàgines vistes Maig Universitat Autònoma de Barcelona 76.887 Generalitat de Catalunya 27.892 Ajuntament de Girona 12.688 Ajuntament d'Igualada 7.123 Fundació Universitat Oberta de Catalunya 6.346 Ajuntament de Lliçà d'Amunt 6.313 Ajuntament de Gavà 5.534 Consell Comarcal del Segrià 4.561 Ajuntament de Sant Just Desvern 4.007 Consell Comarcal de l'Alt Camp 3.920 282 2.285 8.252 18.599 27.643 12.309 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució de l'activitat per any 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 • 15. Informe d’activitat_MAIG2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/transparencia/ Implantació Maig 2016 Acumulat total Ens usuaris 26 228 801 Usuaris que reben més visites Maig Ajuntament de Sant Just Desvern 3.465 Ajuntament d'Igualada 2.757 Ajuntament de Salt 2.471 Ajuntament de Tortosa 1.561 Ajuntament de Cervera 1.213 Ajuntament de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 1.038 Ajuntament de Vallirana 1.016 Dipsalut 888 Ajuntament de l'Espluga de Francolí 818 Ajuntament del Piera 757
 • 16. Informe d’activitat_MAIG2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/transparencia/ Ajuntaments amb el servei SEU-e 2.0 i Transparència en producció Disponibilitat Seu-e 2.0 i Transparència (ciutadà) 99,93% Seu-e 2.0 i Transparència (AAPP) 99,97% Seu-e 2.0 i Transparència (Dades obertes) 99,74% http://web.aoc.cat/blog/serveis/transparencia/ Implantació Maig 2016 Acumulat total Seu-e 2.0 i Transparència 24 388 779 Transparència 7 105 198 TOTAL 977 Usuaris més actius Maig Ajuntament de Sant Joan Despí 329 Ajuntament de l'Escala 210 Ajuntament de Castellbisbal 178 Ajuntament de Matadepera 133 Ajuntament de Falset 125 Ajuntament de Badalona 120 Ajuntament de Foradada 116 Ajuntament d'Arenys de Mar 114 Consell Comarcal del Baix Empordà 99 Consell Comarcal de l'Alt Penedès 93 409 89 388 105 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Seu-e 2.0 i Transparència Transparència Evolució dels usuaris per any 2015 2016
 • 17. Informe d’activitat_MAIG2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/i-arxiu/ Implantació Maig Acumulat total 1 110 Disponibilitat 99,36% Oferta Ocupat Disponible Capacitat d'emmagatzematge 173.27 790 Gb Usuaris més actius iArxiu (Ingressos) Maig Ajuntament de Manlleu 288 Ajuntament de Tona 19 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 6 Ajuntament de Sant Quirze Safaja 5 318 Activitat iArxiu Maig 2016 Acumulat total Documents 2.075 12.154 368.924 Ingressos 318 1.499 31.882 Consultes 62 512 4.777 Descàrregues 26 398 6.848 22 29 45 80 107 110 0 20 40 60 80 100 120 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució dels usuaris per any 2011 2012 2013 2014 2015 2016 36.612 55.254 68.992 57.284 65.661 12.154 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució núm. de documents arxivats per any 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 • 18. Informe d’activitat_MAIG2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/desa-l/ Disponibilitat 98,69%Implantació Maig Acumulat total 0 62 Maig Acumulat 2016 Activitat DESA'L Document Expedient Document Expedient Creat 143.024 46.828 797.624 263.335 Consultat 136 102 443 687 Descarregat 12.262 28.208 Transferència iArxiu completada 2 TOTAL: 155.422 46.930 826.275 264.024 Usuaris més actius. Maig Document Expedient Síndic de Greuges 6.067 1.967 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 4.213 3.537 Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 5.692 65 Consorci Administració Oberta de Catalunya 3.549 1.140 Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 3.135 141 Procedència de la documentació. Maig EACAT 123.313 e-NOTUM 12.519 e-TAULER 2.335 Via oberta 1.458 Càrrega manual 3.379 Registre unificat 20 143.024
 • 19. Informe d’activitat_MAIG2016 Implantació Acumulat total Nombre d'aplicacions que utilitzen el servei 178 http://web.aoc.cat/blog/serveis/validador/ http://web.aoc.cat/blog/serveis/segell-de-temps-2/ Disponibilitat 99,97% Activitat Maig 2016 Nombre de validacions 4.084.944 18.778.427 Nombre total de segells de temps 2.754.604 13.906.434 18.663.348 18.478.979 27.672.976 38.362.934 18.778.427 8.649.680 7.770.038 14.847.199 24.850.624 13.906.434 2.500.000 7.500.000 12.500.000 17.500.000 22.500.000 27.500.000 32.500.000 37.500.000 42.500.000 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució de l'activitat per any Nombre de validacions Nombre total de segells de temps 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat. Any 2016 Nombre de validacions Nombre total de segells de temps
 • 20. Informe d’activitat_MAIG2016 Implantació Acumulat total Ens usuaris 11 Aplicacions 12 Disponibilitat 99,99% Activitat Maig 2016 Acumulat total Nombre de signatures 302.236 1.370.532 4.667.731 28.929 105.349 268.940 1.252.358 3.297.199 4.667.731 20.000 520.000 1.020.000 1.520.000 2.020.000 2.520.000 3.020.000 3.520.000 4.020.000 4.520.000 5.020.000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució de l'activitat per any Total any (nº signatures) Acumulat 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2013 2014 2015 2016
 • 21. Informe d’activitat_MAIG2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/catcert- t-cat-administracions/ http://web.aoc.cat/blog/serveis/catcert- er-idcat/ Implantació d'entitats registres Acumulat total idCAT 176 T-CAT 70 Activitat Maig 2016 idCAT 5.728 20.944 T-CAT 1.999 9.002 Signatura electrònica 3.546 14.599 T-CAT amb càrrec 1.621 T-CAT en Programari 104 Certificats de servidor 102 Certificats de segell electrònic 62 Certificats d'entitat 53 Certificats d'aplicació 21 Operador T-CAT 21 Certificats de seu electrònica 12 Certificats de programari 3 1.999 idCAT: els organismes més actius Maig Ajuntament de Barcelona 692 Ajuntament de Rubí 225 Departament de la Presidència 192 Ajuntament de Sabadell 172 BASE - Gestió d'Ingressos 157 Universitat Autònoma de Barcelona 157 Ajuntament de Sant Celoni 143 Ajuntament de Badalona 136 Ajuntament de Terrassa 118 Ajuntament de Mataró 98 T-CAT: els organismes més actius Maig Consorci Administració Oberta de Catalunya 787 Universitat Pompeu Fabra 81 Consell Comarcal del Baix Llobregat 73 Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya 73 Universitat de Barcelona 73 Consell Comarcal del Maresme 48 Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya 43 Universitat Rovira i Virgili 42 Universitat de Lleida 41 Universitat Politècnica de Catalunya 41
 • 22. Informe d’activitat_MAIG2016 Disponibilitat idCAT Ciutadà 99,96% Operador 100% Disponibilitat e-Signatura 99,99% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució d'entitats registres per any idCAT T-CAT e-Signatura: els organismes més actius Maig Generalitat de Catalunya 376 Diputació de Girona 261 Ajuntament de Cubelles 188 Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 118 Consell Comarcal del Baix Llobregat 112 Ajuntament de Cardona 62 Ajuntament de Castelló d'Empúries 61 Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 57 Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 47 Consell Comarcal del Baix Empordà 46 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2016 idCAT T-CAT Signatura electrònica
 • 23. Informe d’activitat_MAIG2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/e-valisa/ Disponibilitat 98,89% e-Valisa: els organismes més actius Maig Departament d'Ensenyament 4.021 Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 1.067 Departament de Territori i Sostenibilitat 822 Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 811 Departament de Salut 733 Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda 445 Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència 227 Departament de la Presidència 209 Departament d'Empresa i Coneixement 161 Departament d'Interior 156 Activitat Maig 2016 Tramitacions 8.999 39.565 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2015 2016
 • 24. Informe d’activitat_MAIG2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/hestia/ Actualment, de les 104 àrees de serveis socials de Catalunya, 75 utilitzen el servei Hèstia (un 72%). Font: Consorci AOC Disponibilitat 99,90%
 • 25. L’Administració Oberta a tots www.aoc.cat Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original.