SlideShare a Scribd company logo
1 of 24
Download to read offline
Informe d’activitat_OCTUBRE2015
Informe d’activitat_OCTUBRE2015
Disponibilitat
97,78%
http://aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre-
administracions/EACAT-Tramits
Activitat Octubre 2015
Tramitacions 67.694 401.701
Les 10 trameses més utilitzades Octubre
DAAM - Comunicació de crema Agents Rurals 31.350
Tramesa d’informació, escrits i documents 13.172
BSF - Estrangeria 2.480
SING - Tramesa documentació 2.281
DAAM - Cremes col·lectives/permisos foc Ag. Rurals 2.270
GRI - Tramesa d'actes i acords 1.938
PRE - EADOP - Publicació al DOGC 1.331
Tramesa del Compte General dels ens locals i contractes 1034
Servei de certificació digital - CATCert 901
TES - Comunicacions expedients urbanístics 752
Els 10 ens que més trameses envien Octubre
Departament de Territori i Sostenibilitat 3.091
Departament de Governació i Relacions Institucionals 2.658
Departament d'Empresa i Ocupació 2.174
Síndic de Greuges 2.100
Consorci Administració Oberta de Catalunya 1.797
Consorci Localret 1.638
Sindicatura de Comptes 1.488
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 1042
Departament de Benestar Social i Família 1027
Ajuntament de Tortosa 783
51.430
95.113
132.430
175.313
282.845
404.284 401.701
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolució de l'activitat per any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Implantació Octubre 2015 Acumulat total
Ens usuaris 2 82 2.212
Usuaris 173 2.537 24.618
Organismes prestadors de serveis 0 0 88
Oferta Octubre 2015 Acumulat total
Procediments 11 81 519
3.000
13.000
23.000
33.000
43.000
53.000
63.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
any 2009
any 2010
any 2011
any 2012
any 2013
any 2014
any 2015
Informe d’activitat_OCTUBRE2015
Disponibilitat
97,81%
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre-
administracions/Via-Oberta
Implantació Octubre 2015 Acumulat total
Ens usuaris 0 9 493
.Ens usuaris ajuntaments 0 4 399
Oferta Octubre 2015 Acumulat total
Serveis de VO disponibles 0 1 44
Ens que ofereixen dades (cedents) 0 1 863
.Ajuntaments que ofereixen PMH 0 5 837
% població coberta per PMH 88,27
Activitat Octubre 2015 Acumulat total
Consultes PCI 1.711.984 15.651.931 61.445.204
Serveis més consultats Octubre
Adreça electrònica viària (DEV) 493.886
Prestacions socials públiques (INSS) 295.480
Renda (AEAT) 279.320
Registre de Vehicles i Conductors (DGT) 140.604
Padró municipal d'habitants 130.353
Identitat 97.999
Deutes amb la Seguretat Social i situació d'alta 95.946
Obligacions tributàries i domicili fiscal (AEAT) 59.459
Registres Civils 44.294
Cadastre 21.503
Els cessionaris més actius Octubre
Generalitat de Catalunya (PICA) 927.246
Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 552.256
Ajuntament de Barcelona 111.072
Ajuntament de Lleida 32.181
Ajuntament de Terrassa 20.025
Agència de l'Habitatge de Catalunya 12.537
Centre Metropolità d'Informació i Promoció del Transport, SA 11.952
Ajuntament de Girona 4.804
Consell Comarcal de la Selva 3.518
Ajuntament de Mataró 3.493
Informe d’activitat_OCTUBRE2015
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre-
administracions/Via-Oberta
1.474.670
2.679.279
4.023.387
7.400.889
12.074.245
14.739.390
15.651.931
1.000.000
3.000.000
5.000.000
7.000.000
9.000.000
11.000.000
13.000.000
15.000.000
17.000.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolució de l'activitat per any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2015
2014
2013
2.012
2011
2010
2009
% d'ús de cada finalitat de consum Octubre %
Ajuts, subvencions i beques 883.987 51,64
Notificació o comunicació administrativa 677.926 39,60
Denúncies, inspeccions i sancions 31.789 1,86
Autoritzacions, permisos i llicències 25.857 1,51
Prestacions socials 15.030 0,88
Gestió i recaptació tributària en via executiva 14.114 0,82
Acreditació sanitària d'assegurats 6.908 0,40
Deutors IVTM 6.433 0,38
Gestió i recaptació en període voluntari 6.054 0,35
Urbanisme 5.776 0,34
Informe d’activitat_OCTUBRE2015
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre-
administracions/Comunicacio-de-les-dades-de-domicili
Implantació Octubre 2015 Acumulat total
Ajuntaments que ofereixen el servei 0 0 19
Oferta Octubre 2015 Acumulat total
% població coberta 0 0 36%
Organismes a comunicar 0 0 7
Activitat Octubre 2015
Comunicacions de canvi de domicili 12.674 147.101
Ajuntaments que han comunicat 11
Ens més actius Octubre
Ajuntament de Terrassa 6.678
Ajuntament de Lleida 3.420
Ajuntament del Vendrell 743
Ajuntament del Prat de Llobregat 487
Ajuntament de Roses 389
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 260
Ajuntament del Masnou 251
Ajuntament de Cambrils 241
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 103
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 90
Ajuntament de Valls 12
12.674
48.806
57.805 62.182
82.719
148.136
161.403
147.101
5.000
25.000
45.000
65.000
85.000
105.000
125.000
145.000
165.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolució de l'activitat per any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2015
2014
2013
2.012
2011
2010
2009
Informe d’activitat_OCTUBRE2015
Disponibilitat
99,98%
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-
amb-la-ciutadania/e-TRAMOferta Acumulat total
Tràmits disponibles 49
Tràmits disponibles associats al servei FUE* 17
66
*Tramitació d'activitats empresarials
Activitat Octubre 2015
Nombre de tràmits fets 3.184 31.968
Implantació Acumulat total
Ajuntaments usuaris 817
Consells comarcals usuaris 39
Diputacions 1
Altres ens usuaris 12
900
1.400
1.900
2.400
2.900
3.400
3.900
4.400
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2010
2011
2012
2013
2014
2015
14.689
22.283
25.301
28.800
31.982
37.041
31.968
2.500
7.500
12.500
17.500
22.500
27.500
32.500
37.500
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolució de l'activitat per any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Els organismes més actius Octubre
Ajuntament de Santa Perpètua de
Mogoda 103
Ajuntament de Molins de Rei 102
Ajuntament de la Roca del Vallès 75
Ajuntament de Vallirana 70
Consell Comarcal de la Noguera 69
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 63
Ens NO Codificat 61
Ajuntament de Castellar del Vallès 60
Ajuntament de Vila-seca 60
Ajuntament de Sallent 58
Tràmits més utilitzats Octubre
Instància genèrica 2.348
Queixes, suggeriments i propostes 445
Ús d'equipaments municipals per a activitats
culturals, esportives o de lleure 91
Volant d'empadronament actual 81
Cita amb càrrec electe o tècnic municipal 58
Retirada de mobles i trastos vells al carrer 33
Volant d'empadronament històric 16
Llicència d'obra menor (Catàleg Diputacions) 15
Volant de convivència actual 13
Casament civil 11
Ajuntaments amb tramitació electrònica Ajuntaments amb e-TRAM
Informe d’activitat_OCTUBRE2015
Font: http://www.geolocal.cat/geoLocal/visorAOC/visorAOC.jsp
Informe d’activitat_OCTUBRE2015
Disponibilitat
Usuari 98,27%
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-interna/ERES-
Registre-d-entrada-i-sortida
214
239
254
299
0
50
100
150
200
250
300
350
Any2012 Any2013 Any2014 Any2015
Evolució delsusuaris
Any 2012
Any 2013
Any 2014
Any 2015
Implantació
Ajuntaments 237
Consell comarcal 18
Consorci 22
Diputació 2
Ens de gestió 13
Entitat municipal descentralitzada 1
Universitat 3
Ens instrumental 2
Societat participada 1
299
Activitat Octubre 2015
entrades sortides
Volum registres 27.548 24.812
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat. Any 2015
entrades
sortides
Informe d’activitat_OCTUBRE2015
Disponibilitat
Ciutadà 99,93%
Administració 98,76%
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-
amb-la-ciutadania/e-NOTUM
Implantació Acumulat total
Ens usuaris 499
Els 10 ens que més notifiquen Octubre
Generalitat de Catalunya 14.304
Ajuntament de Barcelona 4.177
Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 2.528
Síndic de Greuges 547
Consell Comarcal del Tarragonès 249
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 242
Ajuntament de Mollet del Vallès 234
Àrea Metropolitana de Barcelona 217
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 202
Ajuntament de Cubelles 197
Activitat Octubre Acumulat 2015
Notificacions fetes 29.178 250.170
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2010
2011
2012
2013
2014
2015
6.064
42.733
71.039
214.537
260.918
250.170
5.000
55.000
105.000
155.000
205.000
255.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolució de l'activitat per any
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Informe d’activitat_OCTUBRE2015
Disponibilitat
94,09%
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la-
ciutadania/Cercador
Implantació Acumulat
Ens amb el cercador integrat 267
ajuntaments 254
consells comarcals 13
58
161
237
344
393 401 406 407
288
267
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolució dels usuaris per any
Oferta Octubre
Nombre d'organismes indexats 1.046
Nombre de pàgines indexades 1.331.209
Activitat Octubre Acumulat 2015
Nombres cerques 12.316 154.106
Implantació Acumulat
Ens amb el visor publicat 433
Ens que publiquen metadades 129
Ajuntaments que publiquen el planejament
urbanístic 117
Ens que publiquen informació georeferenciada 124
Activitat Octubre 2015
Accesos visor 9.428 97.776
Accesos web GeoLocal 344
Visors amb visites 533
Ens amb més visites Octubre
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 788
Ajuntament de Roses 371
Ajuntament de Salou 252
Ajuntament de Banyoles 220
Ajuntament de Blanes 208
Ajuntament de l´Ametlla del Vallès 205
Ajuntament de Sallent 195
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 195
Ajuntament de Tossa de Mar 193
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 140
Informe d’activitat_OCTUBRE2015
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la-ciutadania/e.FACT-
AAPP
Oferta Octubre 2015 Acumulat total
Plataformes privades connectades 0 3 19
Disponibilitat
Portal del receptor 97,25%
Bústia de factures 99,75%
Implantació Octubre 2015 Acumulat total
Ens adherits al servei e.Fact 6 998 1.520
Activitat Octubre 2015
Factures gestionades 188.937 1.433.415
Organismes que reben més factures Octubre
Institut Català de la Salut 30.152
Generalitat de Catalunya 12.726
Hospital Clínic i Provincial de Barcelona 7.056
Consorci Sanitari Integral 5.184
Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell 4.253
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 4.238
Universitat Autònoma de Barcelona 3.283
Diputació de Barcelona 3.065
Fundació Gestió Sanitària Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 2.967
Consorci Sanitari de Terrassa 2.820
1.349 3.827 23.422 58.838 97.889
1.433.415
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolució de l'activitat per any
2010
2011
2012
2013
2014
2015
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
G F M A M J J A S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Informe d’activitat_OCTUBRE2015
2%
22%
46%
19%
10%
1%
Distribucióper import
<0
0-100
100-1000
1000-5000
5000-60000
>60000
98,63%
1,37%
Distribucióper categoria
Validades per e.FACT
Rebutjades per e.FACT (rebuig
tècnic)
Empreses que trameten més factures Octubre
Endesa Energia 21.491
Gas Natural Comercializadora S.A. 4.847
Telefonica de España S.A.U. 4.477
Endesa Energia XXI, S.L.U. 4.329
Sorea, S.A.U. 2.430
Gas Natural Servicios SDG, S.A. 2.409
Stryker Iberia, S.L. 2.407
Aigües de Barcelona 1.889
Johnson & Johnson S.A. 1.744
Viajes El Corte Ingles, S.A. 1.703
Plataformes que trameten més factures Octubre
Edicom (Plataforma) 44.340
Hub AOC - Bústia emisor 38.930
Plataforma Seres eFactura 27.032
Endesa (Plataforma) 19.877
Invinet (Plataforma) 19.521
Bústia entrada/Sortida FACE 9.079
Telefónica Móviles España 6.343
Ediversa (Plataforma) 4.160
Banc Sabadell (Plataforma) 3.053
PIMEFACTURA 2.090
Informe d’activitat_OCTUBRE2015
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-
amb-la-ciutadania/e-Contractacio
Activitat Octubre 2015 Acumulat total
Subhastes electròniques 0 11 140
Implantació Octubre 2015 Acumulat total
Ens usuaris Perfil de Contractant 15 81 850
Licitació 246
Adjudicació 87
Formalització 82
Anunci previ 4
Alerta futura 2
Anul·lació 2
423
Licitacions
Contracte menor 7
Negociat amb publicitat 9
Negociat sense publicitat 37
Obert 192
Restringit 1
246
102
329
544
603
654
769
850
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolució dels usuaris per any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Informe d’activitat_OCTUBRE2015
Disponibilitat
Ciutadà 99,92%
Usuari AAPP 98,38%
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-
amb-la-ciutadania/e-TAULER
Implantació Octubre 2015 Acumulat total
Usuaris 34 181 569
Activitat Octubre 2015
Número de documents 2.138 22.815
Ens amb més edictes descarregats Octubre
Generalitat de Catalunya 4.162
Ajuntament de Girona 1.331
Ajuntament d'Igualada 1.265
Universitat de Lleida 1.155
Ajuntament de Reus 975
Ajuntament de Salt 567
Universitat Oberta de Catalunya 461
Ajuntament de Granollers 459
Lliçà d'Amunt 449
Universitat Autònoma de Barcelona 440
Ens amb més pàgines vistes Octubre
Generalitat de Catalunya 17.617
Ajuntament d'Igualada 8.029
Ajuntament de Girona 7.544
Ajuntament de Reus 6.670
Universitat Autònoma de Barcelona 5.591
Ajuntament de Granollers 4.781
Universitat de Lleida 4.314
Ajuntament de Salt 3.119
Ajuntament d'Olot 2.455
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 2.244
282
2.285
8.252
18.599
22.815
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
Any 2011 Any 2012 Any 2013 Any 2014 Any 2015
Evolució de l'activitat per any
Any 2011
Any 2012
Any 2013
Any 2014
Any 2015
Usuaris més actius Octubre
Generalitat de Catalunya 223
Ajuntament de Girona 88
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 69
Ajuntament de Granollers 68
Ajuntament de Mollet del Vallès 67
Ajuntament de Reus 66
Ajuntament de Badalona 62
Ajuntament de Castelló d'Empúries 49
Ajuntament de Mataró 48
Ajuntament de Matadepera 45
Informe d’activitat_OCTUBRE2015
Disponibilitat
Ciutadà 100%
AAPP 97,58%
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-
amb-la-ciutadania/SEU-e
Implantació Octubre 2015 Acumulat total
Ens usuaris 24 118 491
Usuaris que reben més visites Octubre
Ajuntament d'Igualada 3.491
Ajuntament de Salt 2.788
Ajuntament del Piera 2.635
Ajuntament de Sant Just Desvern 2.460
Ajuntament de Llagostera 2.213
Consorci AOC 1.704
Ajuntament de Tortosa 1.047
Ajuntament d'Olot 1.007
Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires 881
Ajuntament de Vallirana 829
Informe d’activitat_OCTUBRE2015
Disponibilitat 99,03%
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio
-interna/iArxiu
Implantació Octubre Acumulat total
iARXIU 4 100
Oferta Ocupat Disponible
Capacitat d'emmagatzematge 164,13 790 Gb Usuaris més actius iArxiu (Ingressos) Octubre
Consell Comarcal del Baix Penedès 49
Generalitat de Catalunya 2
Ajuntament de Sant Just Desvern 1
52
Activitat iArxiu Octubre 2015 Acumulat total
Documents 76 62.553 353.662
Ingressos 52 4.385 29.966
Consultes 74 1.667 4.032
Descàrregues 235 1.249 6.251
36.612
55.254
68.992
57.284
62.553
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
2011 2012 2013 2014 2015
Evolució núm. de documents arxivats per any
2011
2012
2013
2014
2015
22
29
45
80
100
0
20
40
60
80
100
120
2011 2012 2013 2014 2015
Evolució dels usuaris per any
2011
2012
2013
2014
2015
Informe d’activitat_OCTUBRE2015
Disponibilitat S-Perdura 100%
Disponibilitat DESA'L 98%
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-
interna/DESA-L
http://aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-interna/S-
PERDURA/Que-es
Activitat Octubre 2015 Acumulat total
Nombre d'accions 30 331 1.881
Implantació Octubre Acumulat total
0 54
Octubre Acumulat 2015
Activitat DESA'L Document Expedient Document Expedient
Creat 187.662 67.337 457.810 148.928
Consultat 3.064 6.348
Descarregat 122 130 625 1.461
Transferència iArxiu completada 5
TOTAL: 190.848 67.467 464.783 150.394
Usuaris més actius. Octubre Document Expedient
Sindicatura de Comptes 10.402 2.047
Síndic de Greuges 6.883 2.281
Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 4.174 2.556
Ajuntament de Barcelona 3.539 890
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 3.416 199
TOTAL: 28.414 7.973
Informe d’activitat_OCTUBRE2015
Disponibilitat 99,86%
Implantació Acumulat total
Nombre d'aplicacions que utilitzen el servei 178
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura-
electronica-i-seguretat/Validador
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura-
electronica-i-seguretat/Segell-de-temps
Activitat Octubre 2015
Nombre de validacions 3.503.032 31.483.079
Nombre total de segells de temps 2.246.457 20.297.101
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat. Any 2015
Nombre de validacions Nombre total de segells de temps
18.663.348 18.478.979
27.672.976
31.483.079
8.649.680
7.770.038
14.847.199
20.297.101
2.000.000
7.000.000
12.000.000
17.000.000
22.000.000
27.000.000
32.000.000
37.000.000
Any 2012 Any 2013 Any 2014 Any 2015
Evolució de l'activitat per any
Nombre de validacions Nombre total de segells de temps
Informe d’activitat_OCTUBRE2015
Disponibilitat 99,92%
Implantació Acumulat total
Ens usuaris 11
Aplicacions 12
Activitat Octubre 2015 Acumulat total
Nombre de signatures 243.397 1.602.609 2.854.967
28.929 76.420
179.853
996.085
2.854.967
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
2011 2012 2013 2014 2015
Evolucióde l'activitat per any
Nombre de signatures
0
40.000
80.000
120.000
160.000
200.000
240.000
280.000
G F M A M J J A S O N D
Evolucióde l'activitat
Nombre de signatures
2015
2014
2013
Informe d’activitat_OCTUBRE2015
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signa
tura-electronica-i-seguretat/T-CAT-
administracions
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signa
tura-electronica-i-seguretat/Titulars-
idCAT
Implantació d'entitats registres Acumulat total
idCAT 176
T-CAT 70
Activitat Octubre 2015
idCAT 2.792 28.832
T-CAT 1.486 20.382
Signatura electrònica 2.485 22.349
T-CAT amb càrrec 1.095
Certificats de servidor 95
T-CAT en Programari 93
T-CAT 83
Certificats de segell electrònic 63
Certificats d'entitat 23
Certificats d'aplicació 21
Certificats de seu electrònica 7
Operador T-CAT 4
Certificats de programari 2
1.486
idCAT: els organismes més actius Octubre
Ajuntament de Barcelona 416
Consorci Administració Oberta de Catalunya 152
Departament de la Presidència 131
Ajuntament de Rubí 110
BASE - Gestió d'Ingressos 96
CAATEEB 88
Ajuntament de Sabadell 76
Ajuntament de Terrassa 74
Departament de Cultura 63
Ajuntament de Badalona 57
T-CAT: els organismes més actius Octubre
Departament de Justícia 350
Administració Promoció i Gestió SA 197
Consell Comarcal del Baix Llobregat 89
Consorci Administració Oberta de Catalunya 77
Consell Comarcal del Vallès Occidental 56
Consell Comarcal del Baix Penedès 42
Consell Comarcal del Baix Empordà 41
Universitat de Lleida 37
Consell Comarcal del Maresme 36
Consell Comarcal del Bages 35
Informe d’activitat_OCTUBRE2015
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura-
electronica-i-seguretat/Eina-web-d-e-signatura
Disponibilitat
idCAT
Ciutadà 99,98%
Operador 100%
Disponibilitat
e-Signatura 99,89%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolució d'entitatsregistresper any
idCAT
T-CAT
e-Signatura: els organismes més actius Octubre
Generalitat de Catalunya 301
Ajuntament de Cubelles 234
Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues 120
Ajuntament de Mollet del Vallès 88
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 64
Ajuntament de Deltebre 57
Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès 42
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 40
Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 39
Col. d'Educadores i Educadors de Catalunya 38
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
G F M A M J J A S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any 2015
idCAT
T-CAT
Signatura
electrònica
Informe d’activitat_OCTUBRE2015
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-interna/e-
Valisa/Que-es
Disponibilitat 98,21%Activitat Octubre 2015
Tramitacions 7.269 44.759
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
G F M A M J J A S O N D
Evolució de l'activitat_mes any 2015
e-Valisa: els organismes més actius Octubre
Departament d'Ensenyament 2.945
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 1151
Departament de Governació i Relacions Institucionals 686
Departament de Salut 618
Departament d'Economia i Coneixement 531
Departament de Territori i Sostenibilitat 458
Departament d'Empresa i Ocupació 202
Departament de la Presidència 169
Departament d'Interior 161
Departament de Cultura 130
Informe d’activitat_OCTUBRE2015
http://aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-interna/Hestia
Disponibilitat 99,83%
Font: Consorci AOC
El 71% de les àrees bàsiques de Serveis Socials de Catalunya ja fan servir
l’Hèstia. Actualment, 74 àrees bàsiques de les 104 àrees de serveis socials de
Catalunya utilitzen el servei Hèstia.
L’Administració Oberta a tots
www.aoc.cat
Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les
possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original.

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Informe d’activitat_GENER2016
Informe d’activitat_GENER2016Informe d’activitat_GENER2016
Informe d’activitat_GENER2016
 
Informe d’activitat. Juliol 2015
 Informe d’activitat. Juliol 2015 Informe d’activitat. Juliol 2015
Informe d’activitat. Juliol 2015
 
Informeactivitatserveis102018
Informeactivitatserveis102018Informeactivitatserveis102018
Informeactivitatserveis102018
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)
 
informe_activitat_AOC_març2016
informe_activitat_AOC_març2016informe_activitat_AOC_març2016
informe_activitat_AOC_març2016
 
Informe d’activitat. Agost 2015
 Informe d’activitat. Agost 2015 Informe d’activitat. Agost 2015
Informe d’activitat. Agost 2015
 
Informe d’activitat. Abril 2015
 Informe d’activitat. Abril 2015 Informe d’activitat. Abril 2015
Informe d’activitat. Abril 2015
 
Informe d’activitat. Abril 2015
 Informe d’activitat. Abril 2015 Informe d’activitat. Abril 2015
Informe d’activitat. Abril 2015
 
Informe d’activitat. Febrer 2015
 Informe d’activitat. Febrer 2015 Informe d’activitat. Febrer 2015
Informe d’activitat. Febrer 2015
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Juny 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Juny 2016)Informe de l'activitat de l'AOC (Juny 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Juny 2016)
 
Informe d’activitat. Febrer 2015
 Informe d’activitat. Febrer 2015 Informe d’activitat. Febrer 2015
Informe d’activitat. Febrer 2015
 
informe-activitat_juliol2016
informe-activitat_juliol2016informe-activitat_juliol2016
informe-activitat_juliol2016
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)
 
1 gener
1 gener1 gener
1 gener
 
Informe de l'activitat de l'AOC (gener 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (gener 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (gener 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (gener 2017)
 
Informe de l'activitat de l'AOC (desembre 2016)
 Informe de l'activitat de l'AOC (desembre 2016) Informe de l'activitat de l'AOC (desembre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (desembre 2016)
 
Informe de l'activitat de l'AOC. Anual 2016
 Informe de l'activitat de l'AOC. Anual 2016 Informe de l'activitat de l'AOC. Anual 2016
Informe de l'activitat de l'AOC. Anual 2016
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Setembre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Setembre 2016)Informe de l'activitat de l'AOC (Setembre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Setembre 2016)
 
informeactivitat082018
informeactivitat082018informeactivitat082018
informeactivitat082018
 
Informe d’activitat. Juny 2015
 Informe d’activitat. Juny 2015 Informe d’activitat. Juny 2015
Informe d’activitat. Juny 2015
 

Similar to Informe d’activitat. Octubre 2015

Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 

Similar to Informe d’activitat. Octubre 2015 (15)

Informe d’activitat. Maig 2015
 Informe d’activitat. Maig 2015 Informe d’activitat. Maig 2015
Informe d’activitat. Maig 2015
 
Informe d’activitat. Maig 2015
 Informe d’activitat. Maig 2015 Informe d’activitat. Maig 2015
Informe d’activitat. Maig 2015
 
Situació dels projectes del Consorci AOC. Maig 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Maig 2014Situació dels projectes del Consorci AOC. Maig 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Maig 2014
 
Informe activitat_Maig2016
Informe activitat_Maig2016Informe activitat_Maig2016
Informe activitat_Maig2016
 
Informe d’activitat_Juliol2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...
Informe d’activitat_Juliol2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...Informe d’activitat_Juliol2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...
Informe d’activitat_Juliol2014. Situació de l'estat actual dels projectes del...
 
Situació dels projectes del Consorci AOC. Febrer 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Febrer 2014Situació dels projectes del Consorci AOC. Febrer 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Febrer 2014
 
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
 
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
 
Situació dels projectes del Consorci AOC. Març 2014
 Situació dels projectes del Consorci AOC. Març 2014 Situació dels projectes del Consorci AOC. Març 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Març 2014
 
Informe d’activitat_agost2014. Situació de l'estat actual dels projectes del ...
Informe d’activitat_agost2014. Situació de l'estat actual dels projectes del ...Informe d’activitat_agost2014. Situació de l'estat actual dels projectes del ...
Informe d’activitat_agost2014. Situació de l'estat actual dels projectes del ...
 
Informe d’activitat_novembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes ...
 Informe d’activitat_novembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes ... Informe d’activitat_novembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes ...
Informe d’activitat_novembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes ...
 
Informe d’activitat_octubre2014. Situació de l'estat actual dels projectes de...
Informe d’activitat_octubre2014. Situació de l'estat actual dels projectes de...Informe d’activitat_octubre2014. Situació de l'estat actual dels projectes de...
Informe d’activitat_octubre2014. Situació de l'estat actual dels projectes de...
 
informeactivitat072018
informeactivitat072018informeactivitat072018
informeactivitat072018
 
Informe d’activitat del serveis Consorci AOC_JUNY2014
Informe d’activitat del serveis Consorci AOC_JUNY2014Informe d’activitat del serveis Consorci AOC_JUNY2014
Informe d’activitat del serveis Consorci AOC_JUNY2014
 
Inf activitat serveis_052018
Inf activitat serveis_052018Inf activitat serveis_052018
Inf activitat serveis_052018
 

More from Consorci Administració Oberta de Catalunya

More from Consorci Administració Oberta de Catalunya (20)

"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges""Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
 
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris""Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
 
"Noves utilitats per a la visualització de transparència"
"Noves utilitats per a la visualització de transparència""Noves utilitats per a la visualització de transparència"
"Noves utilitats per a la visualització de transparència"
 
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica""Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
 
My gov social miquel estape- mwc18
My gov social  miquel estape- mwc18My gov social  miquel estape- mwc18
My gov social miquel estape- mwc18
 
Big data saves lives bismart mwc18
Big data saves lives  bismart mwc18Big data saves lives  bismart mwc18
Big data saves lives bismart mwc18
 
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
 
Jornada de Govern Obert - Jordi Foz
Jornada de Govern Obert - Jordi FozJornada de Govern Obert - Jordi Foz
Jornada de Govern Obert - Jordi Foz
 
Jornada de Govern Obert - Joan Olivares
Jornada de Govern Obert - Joan OlivaresJornada de Govern Obert - Joan Olivares
Jornada de Govern Obert - Joan Olivares
 
Jornada de Govern Obert - Jan Reñé
Jornada de Govern Obert - Jan ReñéJornada de Govern Obert - Jan Reñé
Jornada de Govern Obert - Jan Reñé
 
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-LópezJornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
 
Jornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Jornada de Govern Obert - Helen DarbishireJornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Jornada de Govern Obert - Helen Darbishire
 
Jornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Jornada de Govern Obert - Ferran FarriolJornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Jornada de Govern Obert - Ferran Farriol
 
Jornada Govern Obert - Dolors Roo
Jornada Govern Obert - Dolors RooJornada Govern Obert - Dolors Roo
Jornada Govern Obert - Dolors Roo
 
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
 
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act..."Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
 
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demàJornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen MoroJornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
 

Informe d’activitat. Octubre 2015

 • 2. Informe d’activitat_OCTUBRE2015 Disponibilitat 97,78% http://aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre- administracions/EACAT-Tramits Activitat Octubre 2015 Tramitacions 67.694 401.701 Les 10 trameses més utilitzades Octubre DAAM - Comunicació de crema Agents Rurals 31.350 Tramesa d’informació, escrits i documents 13.172 BSF - Estrangeria 2.480 SING - Tramesa documentació 2.281 DAAM - Cremes col·lectives/permisos foc Ag. Rurals 2.270 GRI - Tramesa d'actes i acords 1.938 PRE - EADOP - Publicació al DOGC 1.331 Tramesa del Compte General dels ens locals i contractes 1034 Servei de certificació digital - CATCert 901 TES - Comunicacions expedients urbanístics 752 Els 10 ens que més trameses envien Octubre Departament de Territori i Sostenibilitat 3.091 Departament de Governació i Relacions Institucionals 2.658 Departament d'Empresa i Ocupació 2.174 Síndic de Greuges 2.100 Consorci Administració Oberta de Catalunya 1.797 Consorci Localret 1.638 Sindicatura de Comptes 1.488 Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 1042 Departament de Benestar Social i Família 1027 Ajuntament de Tortosa 783 51.430 95.113 132.430 175.313 282.845 404.284 401.701 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Implantació Octubre 2015 Acumulat total Ens usuaris 2 82 2.212 Usuaris 173 2.537 24.618 Organismes prestadors de serveis 0 0 88 Oferta Octubre 2015 Acumulat total Procediments 11 81 519 3.000 13.000 23.000 33.000 43.000 53.000 63.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any any 2009 any 2010 any 2011 any 2012 any 2013 any 2014 any 2015
 • 3. Informe d’activitat_OCTUBRE2015 Disponibilitat 97,81% http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre- administracions/Via-Oberta Implantació Octubre 2015 Acumulat total Ens usuaris 0 9 493 .Ens usuaris ajuntaments 0 4 399 Oferta Octubre 2015 Acumulat total Serveis de VO disponibles 0 1 44 Ens que ofereixen dades (cedents) 0 1 863 .Ajuntaments que ofereixen PMH 0 5 837 % població coberta per PMH 88,27 Activitat Octubre 2015 Acumulat total Consultes PCI 1.711.984 15.651.931 61.445.204 Serveis més consultats Octubre Adreça electrònica viària (DEV) 493.886 Prestacions socials públiques (INSS) 295.480 Renda (AEAT) 279.320 Registre de Vehicles i Conductors (DGT) 140.604 Padró municipal d'habitants 130.353 Identitat 97.999 Deutes amb la Seguretat Social i situació d'alta 95.946 Obligacions tributàries i domicili fiscal (AEAT) 59.459 Registres Civils 44.294 Cadastre 21.503 Els cessionaris més actius Octubre Generalitat de Catalunya (PICA) 927.246 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 552.256 Ajuntament de Barcelona 111.072 Ajuntament de Lleida 32.181 Ajuntament de Terrassa 20.025 Agència de l'Habitatge de Catalunya 12.537 Centre Metropolità d'Informació i Promoció del Transport, SA 11.952 Ajuntament de Girona 4.804 Consell Comarcal de la Selva 3.518 Ajuntament de Mataró 3.493
 • 4. Informe d’activitat_OCTUBRE2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre- administracions/Via-Oberta 1.474.670 2.679.279 4.023.387 7.400.889 12.074.245 14.739.390 15.651.931 1.000.000 3.000.000 5.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 13.000.000 15.000.000 17.000.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2015 2014 2013 2.012 2011 2010 2009 % d'ús de cada finalitat de consum Octubre % Ajuts, subvencions i beques 883.987 51,64 Notificació o comunicació administrativa 677.926 39,60 Denúncies, inspeccions i sancions 31.789 1,86 Autoritzacions, permisos i llicències 25.857 1,51 Prestacions socials 15.030 0,88 Gestió i recaptació tributària en via executiva 14.114 0,82 Acreditació sanitària d'assegurats 6.908 0,40 Deutors IVTM 6.433 0,38 Gestió i recaptació en període voluntari 6.054 0,35 Urbanisme 5.776 0,34
 • 5. Informe d’activitat_OCTUBRE2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Tramits-entre- administracions/Comunicacio-de-les-dades-de-domicili Implantació Octubre 2015 Acumulat total Ajuntaments que ofereixen el servei 0 0 19 Oferta Octubre 2015 Acumulat total % població coberta 0 0 36% Organismes a comunicar 0 0 7 Activitat Octubre 2015 Comunicacions de canvi de domicili 12.674 147.101 Ajuntaments que han comunicat 11 Ens més actius Octubre Ajuntament de Terrassa 6.678 Ajuntament de Lleida 3.420 Ajuntament del Vendrell 743 Ajuntament del Prat de Llobregat 487 Ajuntament de Roses 389 Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 260 Ajuntament del Masnou 251 Ajuntament de Cambrils 241 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 103 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 90 Ajuntament de Valls 12 12.674 48.806 57.805 62.182 82.719 148.136 161.403 147.101 5.000 25.000 45.000 65.000 85.000 105.000 125.000 145.000 165.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2015 2014 2013 2.012 2011 2010 2009
 • 6. Informe d’activitat_OCTUBRE2015 Disponibilitat 99,98% http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions- amb-la-ciutadania/e-TRAMOferta Acumulat total Tràmits disponibles 49 Tràmits disponibles associats al servei FUE* 17 66 *Tramitació d'activitats empresarials Activitat Octubre 2015 Nombre de tràmits fets 3.184 31.968 Implantació Acumulat total Ajuntaments usuaris 817 Consells comarcals usuaris 39 Diputacions 1 Altres ens usuaris 12 900 1.400 1.900 2.400 2.900 3.400 3.900 4.400 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 14.689 22.283 25.301 28.800 31.982 37.041 31.968 2.500 7.500 12.500 17.500 22.500 27.500 32.500 37.500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Els organismes més actius Octubre Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 103 Ajuntament de Molins de Rei 102 Ajuntament de la Roca del Vallès 75 Ajuntament de Vallirana 70 Consell Comarcal de la Noguera 69 Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 63 Ens NO Codificat 61 Ajuntament de Castellar del Vallès 60 Ajuntament de Vila-seca 60 Ajuntament de Sallent 58 Tràmits més utilitzats Octubre Instància genèrica 2.348 Queixes, suggeriments i propostes 445 Ús d'equipaments municipals per a activitats culturals, esportives o de lleure 91 Volant d'empadronament actual 81 Cita amb càrrec electe o tècnic municipal 58 Retirada de mobles i trastos vells al carrer 33 Volant d'empadronament històric 16 Llicència d'obra menor (Catàleg Diputacions) 15 Volant de convivència actual 13 Casament civil 11
 • 7. Ajuntaments amb tramitació electrònica Ajuntaments amb e-TRAM Informe d’activitat_OCTUBRE2015 Font: http://www.geolocal.cat/geoLocal/visorAOC/visorAOC.jsp
 • 8. Informe d’activitat_OCTUBRE2015 Disponibilitat Usuari 98,27% http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-interna/ERES- Registre-d-entrada-i-sortida 214 239 254 299 0 50 100 150 200 250 300 350 Any2012 Any2013 Any2014 Any2015 Evolució delsusuaris Any 2012 Any 2013 Any 2014 Any 2015 Implantació Ajuntaments 237 Consell comarcal 18 Consorci 22 Diputació 2 Ens de gestió 13 Entitat municipal descentralitzada 1 Universitat 3 Ens instrumental 2 Societat participada 1 299 Activitat Octubre 2015 entrades sortides Volum registres 27.548 24.812 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat. Any 2015 entrades sortides
 • 9. Informe d’activitat_OCTUBRE2015 Disponibilitat Ciutadà 99,93% Administració 98,76% http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions- amb-la-ciutadania/e-NOTUM Implantació Acumulat total Ens usuaris 499 Els 10 ens que més notifiquen Octubre Generalitat de Catalunya 14.304 Ajuntament de Barcelona 4.177 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 2.528 Síndic de Greuges 547 Consell Comarcal del Tarragonès 249 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 242 Ajuntament de Mollet del Vallès 234 Àrea Metropolitana de Barcelona 217 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 202 Ajuntament de Cubelles 197 Activitat Octubre Acumulat 2015 Notificacions fetes 29.178 250.170 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 6.064 42.733 71.039 214.537 260.918 250.170 5.000 55.000 105.000 155.000 205.000 255.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 • 10. Informe d’activitat_OCTUBRE2015 Disponibilitat 94,09% http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la- ciutadania/Cercador Implantació Acumulat Ens amb el cercador integrat 267 ajuntaments 254 consells comarcals 13 58 161 237 344 393 401 406 407 288 267 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució dels usuaris per any Oferta Octubre Nombre d'organismes indexats 1.046 Nombre de pàgines indexades 1.331.209 Activitat Octubre Acumulat 2015 Nombres cerques 12.316 154.106 Implantació Acumulat Ens amb el visor publicat 433 Ens que publiquen metadades 129 Ajuntaments que publiquen el planejament urbanístic 117 Ens que publiquen informació georeferenciada 124 Activitat Octubre 2015 Accesos visor 9.428 97.776 Accesos web GeoLocal 344 Visors amb visites 533 Ens amb més visites Octubre Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 788 Ajuntament de Roses 371 Ajuntament de Salou 252 Ajuntament de Banyoles 220 Ajuntament de Blanes 208 Ajuntament de l´Ametlla del Vallès 205 Ajuntament de Sallent 195 Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 195 Ajuntament de Tossa de Mar 193 Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 140
 • 11. Informe d’activitat_OCTUBRE2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la-ciutadania/e.FACT- AAPP Oferta Octubre 2015 Acumulat total Plataformes privades connectades 0 3 19 Disponibilitat Portal del receptor 97,25% Bústia de factures 99,75% Implantació Octubre 2015 Acumulat total Ens adherits al servei e.Fact 6 998 1.520 Activitat Octubre 2015 Factures gestionades 188.937 1.433.415 Organismes que reben més factures Octubre Institut Català de la Salut 30.152 Generalitat de Catalunya 12.726 Hospital Clínic i Provincial de Barcelona 7.056 Consorci Sanitari Integral 5.184 Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell 4.253 Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 4.238 Universitat Autònoma de Barcelona 3.283 Diputació de Barcelona 3.065 Fundació Gestió Sanitària Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 2.967 Consorci Sanitari de Terrassa 2.820 1.349 3.827 23.422 58.838 97.889 1.433.415 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució de l'activitat per any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 G F M A M J J A S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 • 12. Informe d’activitat_OCTUBRE2015 2% 22% 46% 19% 10% 1% Distribucióper import <0 0-100 100-1000 1000-5000 5000-60000 >60000 98,63% 1,37% Distribucióper categoria Validades per e.FACT Rebutjades per e.FACT (rebuig tècnic) Empreses que trameten més factures Octubre Endesa Energia 21.491 Gas Natural Comercializadora S.A. 4.847 Telefonica de España S.A.U. 4.477 Endesa Energia XXI, S.L.U. 4.329 Sorea, S.A.U. 2.430 Gas Natural Servicios SDG, S.A. 2.409 Stryker Iberia, S.L. 2.407 Aigües de Barcelona 1.889 Johnson & Johnson S.A. 1.744 Viajes El Corte Ingles, S.A. 1.703 Plataformes que trameten més factures Octubre Edicom (Plataforma) 44.340 Hub AOC - Bústia emisor 38.930 Plataforma Seres eFactura 27.032 Endesa (Plataforma) 19.877 Invinet (Plataforma) 19.521 Bústia entrada/Sortida FACE 9.079 Telefónica Móviles España 6.343 Ediversa (Plataforma) 4.160 Banc Sabadell (Plataforma) 3.053 PIMEFACTURA 2.090
 • 13. Informe d’activitat_OCTUBRE2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions- amb-la-ciutadania/e-Contractacio Activitat Octubre 2015 Acumulat total Subhastes electròniques 0 11 140 Implantació Octubre 2015 Acumulat total Ens usuaris Perfil de Contractant 15 81 850 Licitació 246 Adjudicació 87 Formalització 82 Anunci previ 4 Alerta futura 2 Anul·lació 2 423 Licitacions Contracte menor 7 Negociat amb publicitat 9 Negociat sense publicitat 37 Obert 192 Restringit 1 246 102 329 544 603 654 769 850 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució dels usuaris per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 • 14. Informe d’activitat_OCTUBRE2015 Disponibilitat Ciutadà 99,92% Usuari AAPP 98,38% http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions- amb-la-ciutadania/e-TAULER Implantació Octubre 2015 Acumulat total Usuaris 34 181 569 Activitat Octubre 2015 Número de documents 2.138 22.815 Ens amb més edictes descarregats Octubre Generalitat de Catalunya 4.162 Ajuntament de Girona 1.331 Ajuntament d'Igualada 1.265 Universitat de Lleida 1.155 Ajuntament de Reus 975 Ajuntament de Salt 567 Universitat Oberta de Catalunya 461 Ajuntament de Granollers 459 Lliçà d'Amunt 449 Universitat Autònoma de Barcelona 440 Ens amb més pàgines vistes Octubre Generalitat de Catalunya 17.617 Ajuntament d'Igualada 8.029 Ajuntament de Girona 7.544 Ajuntament de Reus 6.670 Universitat Autònoma de Barcelona 5.591 Ajuntament de Granollers 4.781 Universitat de Lleida 4.314 Ajuntament de Salt 3.119 Ajuntament d'Olot 2.455 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 2.244 282 2.285 8.252 18.599 22.815 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 Any 2011 Any 2012 Any 2013 Any 2014 Any 2015 Evolució de l'activitat per any Any 2011 Any 2012 Any 2013 Any 2014 Any 2015 Usuaris més actius Octubre Generalitat de Catalunya 223 Ajuntament de Girona 88 Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 69 Ajuntament de Granollers 68 Ajuntament de Mollet del Vallès 67 Ajuntament de Reus 66 Ajuntament de Badalona 62 Ajuntament de Castelló d'Empúries 49 Ajuntament de Mataró 48 Ajuntament de Matadepera 45
 • 15. Informe d’activitat_OCTUBRE2015 Disponibilitat Ciutadà 100% AAPP 97,58% http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions- amb-la-ciutadania/SEU-e Implantació Octubre 2015 Acumulat total Ens usuaris 24 118 491 Usuaris que reben més visites Octubre Ajuntament d'Igualada 3.491 Ajuntament de Salt 2.788 Ajuntament del Piera 2.635 Ajuntament de Sant Just Desvern 2.460 Ajuntament de Llagostera 2.213 Consorci AOC 1.704 Ajuntament de Tortosa 1.047 Ajuntament d'Olot 1.007 Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires 881 Ajuntament de Vallirana 829
 • 16. Informe d’activitat_OCTUBRE2015 Disponibilitat 99,03% http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio -interna/iArxiu Implantació Octubre Acumulat total iARXIU 4 100 Oferta Ocupat Disponible Capacitat d'emmagatzematge 164,13 790 Gb Usuaris més actius iArxiu (Ingressos) Octubre Consell Comarcal del Baix Penedès 49 Generalitat de Catalunya 2 Ajuntament de Sant Just Desvern 1 52 Activitat iArxiu Octubre 2015 Acumulat total Documents 76 62.553 353.662 Ingressos 52 4.385 29.966 Consultes 74 1.667 4.032 Descàrregues 235 1.249 6.251 36.612 55.254 68.992 57.284 62.553 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució núm. de documents arxivats per any 2011 2012 2013 2014 2015 22 29 45 80 100 0 20 40 60 80 100 120 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució dels usuaris per any 2011 2012 2013 2014 2015
 • 17. Informe d’activitat_OCTUBRE2015 Disponibilitat S-Perdura 100% Disponibilitat DESA'L 98% http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio- interna/DESA-L http://aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-interna/S- PERDURA/Que-es Activitat Octubre 2015 Acumulat total Nombre d'accions 30 331 1.881 Implantació Octubre Acumulat total 0 54 Octubre Acumulat 2015 Activitat DESA'L Document Expedient Document Expedient Creat 187.662 67.337 457.810 148.928 Consultat 3.064 6.348 Descarregat 122 130 625 1.461 Transferència iArxiu completada 5 TOTAL: 190.848 67.467 464.783 150.394 Usuaris més actius. Octubre Document Expedient Sindicatura de Comptes 10.402 2.047 Síndic de Greuges 6.883 2.281 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 4.174 2.556 Ajuntament de Barcelona 3.539 890 Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 3.416 199 TOTAL: 28.414 7.973
 • 18. Informe d’activitat_OCTUBRE2015 Disponibilitat 99,86% Implantació Acumulat total Nombre d'aplicacions que utilitzen el servei 178 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura- electronica-i-seguretat/Validador http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura- electronica-i-seguretat/Segell-de-temps Activitat Octubre 2015 Nombre de validacions 3.503.032 31.483.079 Nombre total de segells de temps 2.246.457 20.297.101 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat. Any 2015 Nombre de validacions Nombre total de segells de temps 18.663.348 18.478.979 27.672.976 31.483.079 8.649.680 7.770.038 14.847.199 20.297.101 2.000.000 7.000.000 12.000.000 17.000.000 22.000.000 27.000.000 32.000.000 37.000.000 Any 2012 Any 2013 Any 2014 Any 2015 Evolució de l'activitat per any Nombre de validacions Nombre total de segells de temps
 • 19. Informe d’activitat_OCTUBRE2015 Disponibilitat 99,92% Implantació Acumulat total Ens usuaris 11 Aplicacions 12 Activitat Octubre 2015 Acumulat total Nombre de signatures 243.397 1.602.609 2.854.967 28.929 76.420 179.853 996.085 2.854.967 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 2011 2012 2013 2014 2015 Evolucióde l'activitat per any Nombre de signatures 0 40.000 80.000 120.000 160.000 200.000 240.000 280.000 G F M A M J J A S O N D Evolucióde l'activitat Nombre de signatures 2015 2014 2013
 • 20. Informe d’activitat_OCTUBRE2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signa tura-electronica-i-seguretat/T-CAT- administracions http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signa tura-electronica-i-seguretat/Titulars- idCAT Implantació d'entitats registres Acumulat total idCAT 176 T-CAT 70 Activitat Octubre 2015 idCAT 2.792 28.832 T-CAT 1.486 20.382 Signatura electrònica 2.485 22.349 T-CAT amb càrrec 1.095 Certificats de servidor 95 T-CAT en Programari 93 T-CAT 83 Certificats de segell electrònic 63 Certificats d'entitat 23 Certificats d'aplicació 21 Certificats de seu electrònica 7 Operador T-CAT 4 Certificats de programari 2 1.486 idCAT: els organismes més actius Octubre Ajuntament de Barcelona 416 Consorci Administració Oberta de Catalunya 152 Departament de la Presidència 131 Ajuntament de Rubí 110 BASE - Gestió d'Ingressos 96 CAATEEB 88 Ajuntament de Sabadell 76 Ajuntament de Terrassa 74 Departament de Cultura 63 Ajuntament de Badalona 57 T-CAT: els organismes més actius Octubre Departament de Justícia 350 Administració Promoció i Gestió SA 197 Consell Comarcal del Baix Llobregat 89 Consorci Administració Oberta de Catalunya 77 Consell Comarcal del Vallès Occidental 56 Consell Comarcal del Baix Penedès 42 Consell Comarcal del Baix Empordà 41 Universitat de Lleida 37 Consell Comarcal del Maresme 36 Consell Comarcal del Bages 35
 • 21. Informe d’activitat_OCTUBRE2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura- electronica-i-seguretat/Eina-web-d-e-signatura Disponibilitat idCAT Ciutadà 99,98% Operador 100% Disponibilitat e-Signatura 99,89% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Evolució d'entitatsregistresper any idCAT T-CAT e-Signatura: els organismes més actius Octubre Generalitat de Catalunya 301 Ajuntament de Cubelles 234 Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues 120 Ajuntament de Mollet del Vallès 88 Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 64 Ajuntament de Deltebre 57 Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès 42 Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 40 Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 39 Col. d'Educadores i Educadors de Catalunya 38 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 G F M A M J J A S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2015 idCAT T-CAT Signatura electrònica
 • 22. Informe d’activitat_OCTUBRE2015 http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-interna/e- Valisa/Que-es Disponibilitat 98,21%Activitat Octubre 2015 Tramitacions 7.269 44.759 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 G F M A M J J A S O N D Evolució de l'activitat_mes any 2015 e-Valisa: els organismes més actius Octubre Departament d'Ensenyament 2.945 Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 1151 Departament de Governació i Relacions Institucionals 686 Departament de Salut 618 Departament d'Economia i Coneixement 531 Departament de Territori i Sostenibilitat 458 Departament d'Empresa i Ocupació 202 Departament de la Presidència 169 Departament d'Interior 161 Departament de Cultura 130
 • 23. Informe d’activitat_OCTUBRE2015 http://aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-interna/Hestia Disponibilitat 99,83% Font: Consorci AOC El 71% de les àrees bàsiques de Serveis Socials de Catalunya ja fan servir l’Hèstia. Actualment, 74 àrees bàsiques de les 104 àrees de serveis socials de Catalunya utilitzen el servei Hèstia.
 • 24. L’Administració Oberta a tots www.aoc.cat Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original.