SlideShare a Scribd company logo
1 of 26
Download to read offline
Informe d’activitat_ABRIL2016
Informe d’activitat_ABRIL2016
Disponibilitat
99,62%
http://web.aoc.cat/blog/serveis/eacat-
tramits/
Implantació Abril 2016 Acumulat total
Ens usuaris 0 15 2.229
Usuaris 254 1.204 26.029
Organismes prestadors de serveis 1 1 90
Oferta Abril 2016 Acumulat total
Procediments 10 26 555
Activitat Abril 2016
Tramitacions 44.557 171.427
Les 10 trameses més utilitzades Abril
Tramesa d’informació, escrits i documents 13.982
ARP - Cremes col·lectives/permisos foc Ag. Rurals 7.849
GAH - Tramesa de les actes i els acords dels ens locals 2.807
TSF - Informes d'estrangeria 2.070
SING - Tramesa documentació 1.962
PRE - EADOP - Publicació al DOGC 1.371
DDGI - Tramesa documentació 1.108
Trameses genèriques 894
CAOC - Servei de certificació digital 886
TES - Comunicacions expedients urbanístics 590
Els 10 ens que més trameses envien Abril
Departament de Territori i Sostenibilitat 3.740
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 3.142
Agència Catalana de l'Aigua 2.241
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 2.156
Síndic de Greuges 1.764
Departament de Salut 1.296
Diputació de Girona 1.243
Consorci Administració Oberta de Catalunya 1140
Departament d'Interior 871
Ajuntament de Barcelona 682
51.430
95.113
132.430
175.313
282.845
404.284
490.177
171.427
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolució de l'activitat per any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
1.000
11.000
21.000
31.000
41.000
51.000
61.000
71.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Informe d’activitat_ABRIL2016
Disponibilitat
99,71%
http://web.aoc.cat/blog/serveis/via-oberta/
Oferta Abril 2016 Acumulat total
Serveis de VO disponibles 1 2 46
Ens que ofereixen dades (cedents) 0 1 864
.Ajuntaments que ofereixen PMH 0 1 839
% població coberta per PMH 88,2
Implantació Abril 2016 Acumulat total
Ens usuaris 7 19 519
.Ens usuaris ajuntaments 5 15 420
Activitat Abril 2016 Acumulat total
Consultes PCI 1.167.178 6.633.595 80.919.093
Serveis més consultats Abril
Deutes amb la Seguretat Social i situació d'alta 189.704
Padró municipal d'habitants 165.116
Registre de Vehicles i Conductors (DGT) 158.574
Impost d'Activitats Econòmiques (AEAT) 149.999
Adreça electrònica viària (DEV) 146.314
Renda (AEAT) 101.795
Prestacions socials públiques (INSS) 68.204
Cadastre 35.323
Obligacions tributàries i domicili fiscal (AEAT) 27.456
Títol de família nombrosa 21.422
Els cessionaris més actius Abril
Generalitat de Catalunya (PICA) 636.857
Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 204.513
Ajuntament de Barcelona 126.205
Ajuntament de Lleida 45.238
Centre Metropolità d'Informació i Promoció del Transport, S.A. 30.228
Agència de l'Habitatge de Catalunya 19.694
Ajuntament de Terrassa 18.384
Ajuntament de Mataró 12.550
Ajuntament de Malgrat de Mar 11.670
BASE - Gestió d'Ingressos 9.491
Informe d’activitat_ABRIL2016
% d'ús de cada finalitat de consum Abril %
Ajuts, subvencions i beques 530.124 45,42
Notificació o comunicació administrativa 346.565 29,69
Renda mínima inserció 85.945 7,36
Prestacions socials 32.858 2,82
Denúncies, inspeccions i sancions 29.509 2,53
Autoritzacions, permisos i llicències 27.485 2,35
Bonificació IBI per titulars de famílies nombroses 21.051 1,80
Gestió i recaptació en període voluntari 18.546 1,59
Gestió i recaptació tributària en via executiva 13.454 1,15
Notificació de sancions de trànsit 11.217 0,96
1.474.670
2.679.279
4.023.387
7.400.889
12.074.245
14.739.390
19.276.370
6.633.595
1.000.000
3.000.000
5.000.000
7.000.000
9.000.000
11.000.000
13.000.000
15.000.000
17.000.000
19.000.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolució de l'activitat per any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Informe d’activitat_ABRIL2016
http://web.aoc.cat/blog/serveis/comunicacio-de-domicili/
Implantació Abril 2016 Acumulat total
Ajuntaments que ofereixen el servei 0 0 19
Oferta Abril 2016 Acumulat total
% població coberta 0 0 36%
Organismes a comunicar 0 0 7
Ens més actius* Abril
Ajuntament de Lleida 4.079
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 783
Ajuntament del Vendrell 746
Ajuntament del Prat de Llobregat 496
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 225
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 140
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 119
Ajuntament de Valls 16
6.604
*Manquen els ajuntaments de Roses, Terrassa i Cambrils.
L’errònia configuració del nou certificat de la Plataforma de
Col·laboració Interadministrativa del Consorci AOC va
causar un allau de consultes reiterades que eren errònies.
Activitat Abril 2016
Comunicacions de canvi de domicili 6.604 48.033
Ajuntaments que han comunicat 11
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
48.806
57.805 62.182
82.719
148.136
161.403
173.152
48.033
15.000
35.000
55.000
75.000
95.000
115.000
135.000
155.000
175.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolució de l'activitat per any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Informe d’activitat_ABRIL2016
Disponibilitat
99,99%
http://web.aoc.cat/blog/serveis/e-tram/
*Tramitació d'activitats empresarials
Oferta Acumulat total
Tràmits disponibles 49
Tràmits disponibles associats al servei FUE* 17
66
Implantació Acumulat total
Ajuntaments i EMD 841 + 9
Consells comarcals 41
Diputacions 1
Altres ens usuaris 9
Activitat Abril 2016
Nombre de tràmits fets 3.837 14.369
Els organismes més actius Abril
Ajuntament de Molins de Rei 113
Ajuntament de Vallirana 87
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 83
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 81
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 74
Ajuntament de la Tallada d'Empordà 70
Ajuntament d'Amposta 67
Ajuntament de Vila-seca 65
Consell Comarcal de la Noguera 63
Ajuntament de Castellar del Vallès 62
Tràmits més utilitzats Abril
Instància genèrica 2.975
Queixes, suggeriments i propostes 350
Ús d'equipaments municipals per a activitats culturals,
esportives o de lleure 114
Volant d'empadronament actual 94
Cita amb càrrec electe o tècnic municipal 51
Retirada de mobles i trastos vells al carrer 33
Sol·licitud d'accés a la informació pública 31
Volant de convivència actual 21
Volant d'empadronament històric 21
Llicència d'obra menor (Catàleg Diputacions) 17
14.689
22.283
25.301
28.800
31.982
37.041
41.213
14.369
2.500
7.500
12.500
17.500
22.500
27.500
32.500
37.500
42.500
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolució de l'activitat per any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
900
1.400
1.900
2.400
2.900
3.400
3.900
4.400
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Ajuntaments amb tramitació
electrònica
Ajuntaments amb e-TRAM
Informe d’activitat_ABRIL2016
Font: http://www.geolocal.cat/geoLocal/visorAOC/visorAOC.jsp
Informe d’activitat_ABRIL2016
Disponibilitat
Usuari 99,83%
http://web.aoc.cat/blog/serveis/eres-
registre-d-entrada-i-sortida/
Implantació
Ajuntaments 238
Consell comarcal 18
Consorci 22
Diputació 2
Ens de gestió 13
EMD 1
Universitat 3
Ens instrumental 2
Societat participada 1
300
214
239
254
300 300
0
50
100
150
200
250
300
350
2012 2013 2014 2015 2016
Evolució dels usuaris
2012
2013
2014
2015
2016
Activitat Abril 2016
entrades sortides
Volum registres 32.136 24.615
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat. Any 2016
entrades
sortides
Informe d’activitat_ABRIL2016
http://web.aoc.cat/blog/serveis/registre-unificat-mux/
Activitat Abril
entrades sortides
Volum registres. Registre EACAT 19.813 16.266
Volum registres. Registre propi 1.961 2.801
Volum registres. Dip.Girona 2.069 2.066
Volum registres. Registre Consorci AOC 702 1.334
Volum registres. Dip.Tarragona 90 21
Els organismes més actius (Entrades) Abril Registre
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 7.772 Registre EACAT
Diputació de Girona 731 Dip.Girona
Consorci Administració Oberta de Catalunya 412 Registre propi
Consell Comarcal d'Osona 37 Registre Consorci AOC
Consell Comarcal del Baix Ebre 16 Dip. Tarragona
Els organismes més actius (Sortides) Abril Registre
Departament de Territori i Sostenibilitat 3.350 Registre EACAT
Diputació de Girona 1.217 Dip.Girona
Consorci Administració Oberta de Catalunya 1.137 Registre propi
Consell Comarcal d'Osona 220 Registre Consorci AOC
Diputació de Tarragona 9 Dip. Tarragona
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat. Entrades. 2016
Registre EACAT
Registre propi
Dip. Girona
Registre Consorci AOC
Dip.Tarragona
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat. Sortides. 2016
Registre EACAT
Registre Consorci AOC
Registre propi
Dip.Girona
Dip.Tarragona
Informe d’activitat_ABRIL2016
Disponibilitat
Ciutadà 99,67%
Administració 99,83%
http://web.aoc.cat/blog/serveis/e-notum/
Implantació Acumulat total
Ens usuaris 601
Activitat Abril Acumulat 2016
Notificacions fetes 31.217 127.197
Els 10 ens que més notifiquen Abril
Generalitat de Catalunya 11.391
Ajuntament de Barcelona 5.420
Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 3.443
Síndic de Greuges 518
Ajuntament de Girona 335
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 314
Consell Comarcal del Baix Camp 292
Ajuntament de Mollet del Vallès 290
Ajuntament de Masquefa 287
Ajuntament de Sant Just Desvern 231
6.064
42.733
71.039
214.537
260.918
313.044
127.197
5.000
55.000
105.000
155.000
205.000
255.000
305.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolució de l'activitat per any
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
58
161
237
344
393 401 406 407
288
267 274
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolució dels usuaris per any
Informe d’activitat_ABRIL2016
Disponibilitat
99,25%Implantació Acumulat
Ens amb el cercador integrat 274
ajuntaments, EMD, mancomunitats 260 + 2 + 1
consells comarcals 11
http://web.aoc.cat/blog/serveis/geolocal/
*protecció civil, informació de parcel·les
https://web.aoc.cat/blog/serveis/cercador/
Implantació Acumulat
Ens amb visor 595
.Ens ajuntaments 557
Ens que publiquen metadades 109
Ajuntaments que publiquen el planejament urbanístic 90
Ens que publiquen informació georeferenciada 109
Oferta Abril
Nombre d'organismes indexats 1.046
Nombre de pàgines indexades 1.332.449
Activitat Abril 2016
Nombres cerques 9.294 37.233
Activitat: on van els usuaris de Geolocal Abril
Aplicació del visor 5.952
Aplicació d'edició 295
Galeria de mapes de l'ens 145
Pàgina d'inici Instamaps.Geolocal 103
Aplicacions de l'eina * 24
Galeria de mapes de Geolocal 21
Carrerer 2
Ens amb més visites Abril
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 359
Ajuntament de Roses 357
Ajuntament de Valls 146
Ajuntament de Salou 117
Ajuntament de Tossa de Mar 109
Ajuntament Torroella de Montgrí 94
Ajuntament de l'Ametlla del Vallès 89
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 72
Ajuntament de Blanes 66
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 66
Informe d’activitat_ABRIL2016
https://web.aoc.cat/blog/serveis/e-fact/
Oferta Abril 2016 Acumulat total
Plataformes privades connectades 0 0 19
Disponibilitat
Portal del receptor 99,88%
Bústia de factures 99,96%
Implantació Abril 2016 Acumulat total
Ens adherits al servei e.Fact 2 16 1.535
Activitat Abril 2016
Factures gestionades 196.339 729.297
1.349 3.827 23.422 58.838 97.889
1.787.004
729.297
1.000
201.000
401.000
601.000
801.000
1.001.000
1.201.000
1.401.000
1.601.000
1.801.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolucióde l'activitat per any
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Organismes que reben més factures Abril
Institut Català de la Salut 30.678
Generalitat de Catalunya 10.242
Hospital Clínic de Barcelona 6.775
Consorci Sanitari Integral 4.520
Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell 4.138
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 3.843
Fundació Gestió Sanitària Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 3.581
Universitat Autònoma de Barcelona 2.953
Diputació de Barcelona 2.708
Consorci Sanitari de Terrassa 2.549
0
50.000
100.000
150.000
200.000
G F Mç Al Mg Jy Jl Al S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Informe d’activitat_ABRIL2016
96,34%
3,66%
Distribucióper categoria
Validades per e.FACT
Rebutjades per e.FACT (rebuig
tècnic)
2%
23%
46%
19%
9%
1%
Distribucióper import
<0
0-100
100-1.000
1.000-5.000
5.000-60.000
>60.000
Empreses que trameten més factures Abril
Endesa Energia, S.A.U. 21.856
Gas Natural Comercializadora, S.A. 4.544
Telefonica de España, S.A.U. 4.500
Endesa Energía XXI, S.L.U. 3.144
Aigües de Barcelona 2.660
Caixabank, S.A. 2.490
Sorea, S.A.U. 2.359
Gas Natural Servicios, S.D.G. 1.902
Johnson & Johnson, S.A. 1.696
Nestlé España, S.A. 1.602
Plataformes que trameten més factures Abril
Hub AOC - Bústia emisor 41.611
Edicom 40.225
Plataforma Seres eFactura 25.877
Invinet 20.091
Endesa 19.866
Bústia entrada/Sortida FACE 15.511
Telefónica Móviles España 6.176
Ediversa 5.590
La Caixa 3.991
Banc Sabadell 3.932
Informe d’activitat_ABRIL2016
http://web.aoc.cat/blog/serveis/e-
contractacio-perfil-de-contractant/
Usuaris e-Subhasta 2016
Universitats (CSUC) 1
Ajuntaments 2
Generalitat de Catalunya 1
Consorcis públics 2
Activitat Abril 2016 Acumulat total
Subhastes electròniques 1 6 164
Abril
Licitació 361
Adjudicació 150
Formalització 111
Alerta futura 4
Anunci previ 3
Anul·lació 2
631
Licitacions
Obert 267
Negociat sense
publicitat 62
Negociat amb
publicitat 20
Contracte menor 12
361
Implantació Abril 2016 Acumulat total
Ens usuaris Perfil de Contractant 11 61 934
102
329
544
603
654
769
873
934
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolució dels usuaris per any
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Informe d’activitat_ABRIL2016
Disponibilitat
Ciutadà 100%
Usuari AAPP 99,65%
http://web.aoc.cat/blog/serveis/e-tauler/
Implantació Abril 2016 Acumulat total
Usuaris 27 205 830
Activitat Abril 2016
Número de documents 2.865 9.160
Usuaris més actius Abril
Generalitat de Catalunya 186
Ajuntament de Girona 97
Ajuntament de Granollers 84
Ajuntament de Sant Pere de Ribes 59
Ajuntament de Badalona 53
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 52
Ajuntament de Barberà del Vallès 51
Ajuntament de Mataró 51
Ajuntament de Terrassa 44
Ajuntament de Reus 42
Ens amb més edictes descarregats Abril
Universitat Autònoma de Barcelona 3.066
Generalitat de Catalunya 2.730
Universitat de Lleida 1.011
Ajuntament de Girona 837
Universitat Oberta de Catalunya 452
Universitat Oberta de Catalunya 452
Ajuntament de Lliçà d'Amunt 418
Ajuntament d'Artès 370
Consell Comarcal de l'Anoia 355
Ajuntament d'Igualada 287
Ens amb més pàgines vistes Abril
Universitat Autònoma de Barcelona 45.949
Generalitat de Catalunya 21.563
Ajuntament de Girona 8.499
Consell Comarcal de l'Anoia 4.757
Universitat de Lleida 4.753
Fundació Universitat Oberta de Catalunya 4.136
Ajuntament de Lliçà d'Amunt 3.900
Ajuntament de Reus 3.307
Ajuntament de Piera 3.294
Consell Comarcal del Segrià 2.789
282
2.285
8.252
18.599
27.643
9.160
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolució de l'activitat per any
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Informe d’activitat_ABRIL2016
http://web.aoc.cat/blog/serveis/transparencia/
Implantació Abril 2016 Acumulat total
Ens usuaris 19 202 775
Usuaris que reben més visites Abril
Ajuntament de Sant Just Desvern 3.130
Ajuntament de Salt 2.502
Ajuntament d'Igualada 2.129
Ajuntament de Tortosa 1.138
Dipsalut 969
Ajuntament de Cervera 965
Ajuntament de Vallirana 964
Ajuntament de l'Espluga de Francolí 628
Consell Comarcal del Vallès Occidental 562
Ajuntament del Piera 525
Informe d’activitat_ABRIL2016
http://web.aoc.cat/blog/serveis/transparencia/
Ajuntaments amb el servei SEU-e 2.0 i Transparència en producció
Disponibilitat
Seu-e 2.0 i Transparència (ciutadà) 99,96%
Seu-e 2.0 i Transparència (AAPP) 100%
Seu-e 2.0 i Transparència (Dades obertes) 99,95%
http://web.aoc.cat/blog/serveis/transparencia/
Usuaris més actius Abril
Ajuntament d'Altafulla 210
Ajuntament de Blanes 200
Ajuntament de Molló 194
Ajuntament de Falset 180
Ajuntament de Sant Joan Despí 146
Ajuntament d'Amposta 125
Ajuntament d'Ascó 103
Ajuntament de Roquetes 97
Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires 92
Ajuntament de Tordera 91
Implantació Abril 2016 Acumulat total
Seu-e 2.0 i Transparència 22 366 775
Transparència 10 101 191
TOTAL 966
409
89
366
101
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Seu-e 2.0 i Transparència Transparència
Evolució dels usuaris per any
2015
2016
Informe d’activitat_ABRIL2016
http://web.aoc.cat/blog/serveis/i-arxiu/
Implantació Abril Acumulat total
0 109
22
29
45
80
107 109
0
20
40
60
80
100
120
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolució dels usuaris per any
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Disponibilitat
99,89%
Oferta Ocupat Disponible
Capacitat d'emmagatzematge 171,86 790 Gb
Activitat iArxiu Abril 2016 Acumulat total
Documents 5.623 9.198 365.968
Ingressos 401 1.021 31.404
Consultes 85 440 4.705
Descàrregues 15 384 6.834
Usuaris més actius iArxiu (Ingressos) Abril
Ajuntament de Manlleu 288
Ajuntament de Sant Just Desvern 67
Consell Comarcal del Baix Penedès 37
Ajuntament de Castellbisbal 6
Ajuntament de Tona 3
401
36.612
55.254
68.992
57.284
65.661
9.198
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolució núm. de documents arxivats per any
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Informe d’activitat_ABRIL2016
http://web.aoc.cat/blog/serveis/desa-l/Implantació Abril Acumulat total
0 62
Disponibilitat
99,83%
Disponibilitat
100%
Abril Acumulat 2016
Activitat DESA'L Document Expedient Document Expedient
Creat 181.815 58.011 627.579 208.426
Consultat 201 162 322 568
Descarregat 4.642 9.578
Transferència iArxiu completada 2
TOTAL: 186.658 58.173 637.479 208.996
Usuaris més actius. Abril Document Expedient
Síndic de Greuges 6.109 1.929
Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 4.412 2.955
Consorci Administració Oberta de Catalunya 4.979 1.619
Agència Catalana de l'Aigua 3.011 998
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 3.007 125
Procedència de la documentació. Abril
EACAT 166.346
e-NOTUM 9.106
e-TAULER 1.950
Via oberta 511
Càrrega manual 3.902
181.815
Activitat Abril 2016 Acumulat total
Nombre d'accions 9 28 1.917
Informe d’activitat_ABRIL2016
Implantació Acumulat total
Nombre d'aplicacions que utilitzen el servei 178
http://web.aoc.cat/blog/serveis/validador/
http://web.aoc.cat/blog/serveis/segell-de-temps-2/
Disponibilitat
99,90%
Activitat Abril 2016
Nombre de validacions 4.098.089 14.693.483
Nombre total de segells de temps 2.884.924 11.151.830
18.663.348 18.478.979
27.672.976
38.362.934
14.693.483
8.649.680 7.770.038
14.847.199
24.850.624
11.151.830
2.500.000
7.500.000
12.500.000
17.500.000
22.500.000
27.500.000
32.500.000
37.500.000
42.500.000
2012 2013 2014 2015 2016
Evolució de l'activitat per any
Nombre de validacions Nombre total de segells de temps
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat. Any 2016
Nombre de validacions Nombre total de segells de temps
Informe d’activitat_ABRIL2016
Implantació Acumulat total
Ens usuaris 11
Aplicacions 12
Disponibilitat
99,96%
Activitat Abril 2016 Acumulat total
Nombre de signatures 309.290 1.068.296 4.365.495
28.929 105.349
268.940
1.252.358
3.297.199
4.365.495
20.000
520.000
1.020.000
1.520.000
2.020.000
2.520.000
3.020.000
3.520.000
4.020.000
4.520.000
5.020.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolució de l'activitat per any
Total any (nº signatures) Acumulat
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2013
2014
2015
2016
Informe d’activitat_ABRIL2016
http://web.aoc.cat/blog/serveis/catcert-
t-cat-administracions/
http://web.aoc.cat/blog/serveis/catcert-
er-idcat/
Implantació d'entitats registres Acumulat total
idCAT 176
T-CAT 70
idCAT: els organismes més actius Abril
Ajuntament de Barcelona 643
Departament de Cultura 224
Ajuntament de Rubí 195
Departament de la Presidència 182
Ajuntament de Sabadell 155
Ajuntament de Badalona 112
Ajuntament de Terrassa 101
Ajuntament de Mataró 98
BASE - Gestió d'Ingressos 98
Ajuntament de Sant Celoni 83
Activitat Abril 2016
idCAT 4.781 15.216
T-CAT 1.755 7.003
Signatura electrònica 3.102 11.053
T-CAT amb càrrec 1.433
Certificats de servidor 96
Certificats d'entitat 81
T-CAT en Programari 78
Certificats de segell electrònic 28
Certificats d'aplicació 19
Operador T-CAT 17
Certificats de seu electrònica 2
Certificats de programari 1
T-CAT: els organismes més actius Abril
Consorci Administració Oberta de Catalunya 619
Universitat de Barcelona 89
Universitat Pompeu Fabra 85
Universitat Rovira i Virgili 77
Consell Comarcal del Baix Llobregat 69
Consell Comarcal del Garraf 68
Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya 47
Universitat Politècnica de Catalunya 43
Consell Comarcal del Baix Penedès 39
Consell Comarcal del Vallès Oriental 38
Informe d’activitat_ABRIL2016
Disponibilitat idCAT
Ciutadà 99,63%
Operador 100%
Disponibilitat e-Signatura 100%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolució d'entitats registres per any
idCAT
T-CAT
e-Signatura: els organismes més actius Abril
Generalitat de Catalunya 290
Ajuntament de Cubelles 167
Consell Comarcal del Baix Llobregat 80
Consell Comarcal del Pla d'Urgell 77
Consell Comarcal del Baix Empordà 66
Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles 43
Institut Català de la Salut 43
Ajuntament de Llinars del Vallès 36
Ajuntament de Porqueres 36
Ajuntament de Castellolí 35
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any 2016
idCAT
T-CAT
Signatura
electrònica
Informe d’activitat_ABRIL2016
http://web.aoc.cat/blog/serveis/e-valisa/
Disponibilitat
99,53%
e-Valisa: els organismes més actius Abril
Departament d'Ensenyament 3.087
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 1.472
Departament de Territori i Sostenibilitat 829
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 758
Departament de Salut 752
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda 445
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 240
Departament de Cultura 219
Departament de la Presidència 198
Departament d'Empresa i Coneixement 180
Activitat Abril 2016
Tramitacions 8.533 30.566
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D
Evolució de l'activitat_mes/any
2015
2016
Informe d’activitat_ABRIL2016
http://web.aoc.cat/blog/serveis/hestia/
Actualment, de les 104 àrees de serveis socials de Catalunya, 75 utilitzen el servei Hèstia (un 72%).
Font: Consorci AOC
Disponibilitat
100%
L’Administració Oberta a tots
www.aoc.cat
Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les
possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original.

More Related Content

What's hot

informe-activitatnovembre2016
informe-activitatnovembre2016informe-activitatnovembre2016
informe-activitatnovembre2016gvarona2
 

What's hot (20)

Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Agost 2016)
 
Informe de l'activitat de l'AOC (desembre 2016)
 Informe de l'activitat de l'AOC (desembre 2016) Informe de l'activitat de l'AOC (desembre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (desembre 2016)
 
Informe de l'activitat de l'AOC (gener 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (gener 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (gener 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (gener 2017)
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Setembre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Setembre 2016)Informe de l'activitat de l'AOC (Setembre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Setembre 2016)
 
Informe activitat_Maig2016
Informe activitat_Maig2016Informe activitat_Maig2016
Informe activitat_Maig2016
 
Informe de l'activitat de l'AOC. Anual 2016
 Informe de l'activitat de l'AOC. Anual 2016 Informe de l'activitat de l'AOC. Anual 2016
Informe de l'activitat de l'AOC. Anual 2016
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Octubre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Octubre 2016)Informe de l'activitat de l'AOC (Octubre 2016)
Informe de l'activitat de l'AOC (Octubre 2016)
 
informeactivitat092018
informeactivitat092018informeactivitat092018
informeactivitat092018
 
Informe d’activitat. Setembre 2015
 Informe d’activitat. Setembre 2015 Informe d’activitat. Setembre 2015
Informe d’activitat. Setembre 2015
 
Informe d’activitat. Octubre 2015
 Informe d’activitat. Octubre 2015 Informe d’activitat. Octubre 2015
Informe d’activitat. Octubre 2015
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (octubre 2017)
 
Informeactivitatserveis102018
Informeactivitatserveis102018Informeactivitatserveis102018
Informeactivitatserveis102018
 
informe-activitatnovembre2016
informe-activitatnovembre2016informe-activitatnovembre2016
informe-activitatnovembre2016
 
1 gener
1 gener1 gener
1 gener
 
Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (abril 2017)
 
informeactivitat082018
informeactivitat082018informeactivitat082018
informeactivitat082018
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (juliol 2017)
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (agost 2017)
 
informeactivitat072018
informeactivitat072018informeactivitat072018
informeactivitat072018
 
informeactivitat042018
informeactivitat042018informeactivitat042018
informeactivitat042018
 

Viewers also liked

Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Gestió documental i accés a la informació (Francesc Giménez) - Jornada Transp...
Gestió documental i accés a la informació (Francesc Giménez) - Jornada Transp...Gestió documental i accés a la informació (Francesc Giménez) - Jornada Transp...
Gestió documental i accés a la informació (Francesc Giménez) - Jornada Transp...Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016
Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016
Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Assistència jurídica als municipis de la demarcació de Tarragona (Dolors Róo)...
Assistència jurídica als municipis de la demarcació de Tarragona (Dolors Róo)...Assistència jurídica als municipis de la demarcació de Tarragona (Dolors Róo)...
Assistència jurídica als municipis de la demarcació de Tarragona (Dolors Róo)...Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Experiències pràctiques de l'aplicació de la publicitat activa a l'Ajuntament...
Experiències pràctiques de l'aplicació de la publicitat activa a l'Ajuntament...Experiències pràctiques de l'aplicació de la publicitat activa a l'Ajuntament...
Experiències pràctiques de l'aplicació de la publicitat activa a l'Ajuntament...Consorci Administració Oberta de Catalunya
 

Viewers also liked (11)

Factura electrònica Visió del sector privat - Andreu Brú PIMEC - 5/05/2015
Factura electrònica Visió del sector privat - Andreu Brú PIMEC - 5/05/2015Factura electrònica Visió del sector privat - Andreu Brú PIMEC - 5/05/2015
Factura electrònica Visió del sector privat - Andreu Brú PIMEC - 5/05/2015
 
Informe sobre l’Administració electrònica a Catalunya-Abril 2012
Informe sobre l’Administració electrònica a Catalunya-Abril 2012Informe sobre l’Administració electrònica a Catalunya-Abril 2012
Informe sobre l’Administració electrònica a Catalunya-Abril 2012
 
Informe sobre l’Administració electrònica a Catalunya-Juliol 2011
Informe sobre l’Administració electrònica a Catalunya-Juliol 2011Informe sobre l’Administració electrònica a Catalunya-Juliol 2011
Informe sobre l’Administració electrònica a Catalunya-Juliol 2011
 
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
Informe d’activitat_setembre2014. Situació de l'estat actual dels projectes d...
 
Jornada subhasta electrònica - Carles Bassaganya - ACM
Jornada subhasta electrònica - Carles Bassaganya - ACMJornada subhasta electrònica - Carles Bassaganya - ACM
Jornada subhasta electrònica - Carles Bassaganya - ACM
 
Situació del projectes del Consorci AOC. Octubre 2013
Situació del projectes del Consorci AOC. Octubre 2013Situació del projectes del Consorci AOC. Octubre 2013
Situació del projectes del Consorci AOC. Octubre 2013
 
Gestió documental i accés a la informació (Francesc Giménez) - Jornada Transp...
Gestió documental i accés a la informació (Francesc Giménez) - Jornada Transp...Gestió documental i accés a la informació (Francesc Giménez) - Jornada Transp...
Gestió documental i accés a la informació (Francesc Giménez) - Jornada Transp...
 
Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016
Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016
Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016
 
Assistència jurídica als municipis de la demarcació de Tarragona (Dolors Róo)...
Assistència jurídica als municipis de la demarcació de Tarragona (Dolors Róo)...Assistència jurídica als municipis de la demarcació de Tarragona (Dolors Róo)...
Assistència jurídica als municipis de la demarcació de Tarragona (Dolors Róo)...
 
Experiències pràctiques de l'aplicació de la publicitat activa a l'Ajuntament...
Experiències pràctiques de l'aplicació de la publicitat activa a l'Ajuntament...Experiències pràctiques de l'aplicació de la publicitat activa a l'Ajuntament...
Experiències pràctiques de l'aplicació de la publicitat activa a l'Ajuntament...
 
Estratègia de l'idCAT móbil (Miquel Estapé)
Estratègia de l'idCAT móbil (Miquel Estapé)Estratègia de l'idCAT móbil (Miquel Estapé)
Estratègia de l'idCAT móbil (Miquel Estapé)
 

Similar to Informe_activitat_AOC_Abril_2016

Similar to Informe_activitat_AOC_Abril_2016 (14)

Informe Activitat Novembre 2016
Informe Activitat Novembre 2016Informe Activitat Novembre 2016
Informe Activitat Novembre 2016
 
Informe d’activitat. Febrer 2015
 Informe d’activitat. Febrer 2015 Informe d’activitat. Febrer 2015
Informe d’activitat. Febrer 2015
 
Informe d’activitat. Febrer 2015
 Informe d’activitat. Febrer 2015 Informe d’activitat. Febrer 2015
Informe d’activitat. Febrer 2015
 
Informe de l'activitat de l'AOC (juny 2017)
 Informe de l'activitat de l'AOC (juny 2017) Informe de l'activitat de l'AOC (juny 2017)
Informe de l'activitat de l'AOC (juny 2017)
 
Informe d’activitat. Agost 2015
 Informe d’activitat. Agost 2015 Informe d’activitat. Agost 2015
Informe d’activitat. Agost 2015
 
Informe d’activitat. Abril 2015
 Informe d’activitat. Abril 2015 Informe d’activitat. Abril 2015
Informe d’activitat. Abril 2015
 
Informe d’activitat. Abril 2015
 Informe d’activitat. Abril 2015 Informe d’activitat. Abril 2015
Informe d’activitat. Abril 2015
 
Informe d’activitat. Juliol 2015
 Informe d’activitat. Juliol 2015 Informe d’activitat. Juliol 2015
Informe d’activitat. Juliol 2015
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2018)Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Febrer 2018)
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (novembre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (novembre 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (novembre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (novembre 2017)
 
Situació dels projectes del Consorci AOC. Febrer 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Febrer 2014Situació dels projectes del Consorci AOC. Febrer 2014
Situació dels projectes del Consorci AOC. Febrer 2014
 
Informe de l'activitat del Consorci AOC (setembre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (setembre 2017)Informe de l'activitat del Consorci AOC (setembre 2017)
Informe de l'activitat del Consorci AOC (setembre 2017)
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Gener 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Gener 2018)Informe de l'activitat de l'AOC (Gener 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Gener 2018)
 
Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2018)Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2018)
Informe de l'activitat de l'AOC (Març 2018)
 

More from Consorci Administració Oberta de Catalunya

Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act..."Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...Consorci Administració Oberta de Catalunya
 

More from Consorci Administració Oberta de Catalunya (20)

"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges""Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
"Anàlisi i processament de dades obtingudes en mobilitat a Sitges"
 
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris""Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
"Les dues cares de les dades obertes: generadors i usuaris"
 
"Noves utilitats per a la visualització de transparència"
"Noves utilitats per a la visualització de transparència""Noves utilitats per a la visualització de transparència"
"Noves utilitats per a la visualització de transparència"
 
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica""Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
"Dades obertes: foment de la reutilització i transparència automàtica"
 
My gov social miquel estape- mwc18
My gov social  miquel estape- mwc18My gov social  miquel estape- mwc18
My gov social miquel estape- mwc18
 
Big data saves lives bismart mwc18
Big data saves lives  bismart mwc18Big data saves lives  bismart mwc18
Big data saves lives bismart mwc18
 
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
Valoració de la "Jornada de Govern Obert per a electes i personal tècnic local"
 
Jornada de Govern Obert - Jordi Foz
Jornada de Govern Obert - Jordi FozJornada de Govern Obert - Jordi Foz
Jornada de Govern Obert - Jordi Foz
 
Jornada de Govern Obert - Joan Olivares
Jornada de Govern Obert - Joan OlivaresJornada de Govern Obert - Joan Olivares
Jornada de Govern Obert - Joan Olivares
 
Jornada de Govern Obert - Jan Reñé
Jornada de Govern Obert - Jan ReñéJornada de Govern Obert - Jan Reñé
Jornada de Govern Obert - Jan Reñé
 
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-LópezJornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
Jornada de Govern Obert - Ismael Peña-López
 
Jornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Jornada de Govern Obert - Helen DarbishireJornada de Govern Obert - Helen Darbishire
Jornada de Govern Obert - Helen Darbishire
 
Jornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Jornada de Govern Obert - Ferran FarriolJornada de Govern Obert - Ferran Farriol
Jornada de Govern Obert - Ferran Farriol
 
Jornada Govern Obert - Dolors Roo
Jornada Govern Obert - Dolors RooJornada Govern Obert - Dolors Roo
Jornada Govern Obert - Dolors Roo
 
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
Jornada Govern Obert - Anna Brunsó
 
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act..."Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
"Solucions AOC per fomentar la publicitat activa i el dret d’accés: Estat act...
 
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
"Management público: el reto de la adptación", Xavier Marcet
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demàJornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Els governs digitals de demà
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen MoroJornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Ascen Moro
 
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
Jornada "Assassinat al Catalonia Express" - Serveis AOC: les armes del pressu...
 

Informe_activitat_AOC_Abril_2016

 • 2. Informe d’activitat_ABRIL2016 Disponibilitat 99,62% http://web.aoc.cat/blog/serveis/eacat- tramits/ Implantació Abril 2016 Acumulat total Ens usuaris 0 15 2.229 Usuaris 254 1.204 26.029 Organismes prestadors de serveis 1 1 90 Oferta Abril 2016 Acumulat total Procediments 10 26 555 Activitat Abril 2016 Tramitacions 44.557 171.427 Les 10 trameses més utilitzades Abril Tramesa d’informació, escrits i documents 13.982 ARP - Cremes col·lectives/permisos foc Ag. Rurals 7.849 GAH - Tramesa de les actes i els acords dels ens locals 2.807 TSF - Informes d'estrangeria 2.070 SING - Tramesa documentació 1.962 PRE - EADOP - Publicació al DOGC 1.371 DDGI - Tramesa documentació 1.108 Trameses genèriques 894 CAOC - Servei de certificació digital 886 TES - Comunicacions expedients urbanístics 590 Els 10 ens que més trameses envien Abril Departament de Territori i Sostenibilitat 3.740 Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 3.142 Agència Catalana de l'Aigua 2.241 Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 2.156 Síndic de Greuges 1.764 Departament de Salut 1.296 Diputació de Girona 1.243 Consorci Administració Oberta de Catalunya 1140 Departament d'Interior 871 Ajuntament de Barcelona 682 51.430 95.113 132.430 175.313 282.845 404.284 490.177 171.427 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1.000 11.000 21.000 31.000 41.000 51.000 61.000 71.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 • 3. Informe d’activitat_ABRIL2016 Disponibilitat 99,71% http://web.aoc.cat/blog/serveis/via-oberta/ Oferta Abril 2016 Acumulat total Serveis de VO disponibles 1 2 46 Ens que ofereixen dades (cedents) 0 1 864 .Ajuntaments que ofereixen PMH 0 1 839 % població coberta per PMH 88,2 Implantació Abril 2016 Acumulat total Ens usuaris 7 19 519 .Ens usuaris ajuntaments 5 15 420 Activitat Abril 2016 Acumulat total Consultes PCI 1.167.178 6.633.595 80.919.093 Serveis més consultats Abril Deutes amb la Seguretat Social i situació d'alta 189.704 Padró municipal d'habitants 165.116 Registre de Vehicles i Conductors (DGT) 158.574 Impost d'Activitats Econòmiques (AEAT) 149.999 Adreça electrònica viària (DEV) 146.314 Renda (AEAT) 101.795 Prestacions socials públiques (INSS) 68.204 Cadastre 35.323 Obligacions tributàries i domicili fiscal (AEAT) 27.456 Títol de família nombrosa 21.422 Els cessionaris més actius Abril Generalitat de Catalunya (PICA) 636.857 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 204.513 Ajuntament de Barcelona 126.205 Ajuntament de Lleida 45.238 Centre Metropolità d'Informació i Promoció del Transport, S.A. 30.228 Agència de l'Habitatge de Catalunya 19.694 Ajuntament de Terrassa 18.384 Ajuntament de Mataró 12.550 Ajuntament de Malgrat de Mar 11.670 BASE - Gestió d'Ingressos 9.491
 • 4. Informe d’activitat_ABRIL2016 % d'ús de cada finalitat de consum Abril % Ajuts, subvencions i beques 530.124 45,42 Notificació o comunicació administrativa 346.565 29,69 Renda mínima inserció 85.945 7,36 Prestacions socials 32.858 2,82 Denúncies, inspeccions i sancions 29.509 2,53 Autoritzacions, permisos i llicències 27.485 2,35 Bonificació IBI per titulars de famílies nombroses 21.051 1,80 Gestió i recaptació en període voluntari 18.546 1,59 Gestió i recaptació tributària en via executiva 13.454 1,15 Notificació de sancions de trànsit 11.217 0,96 1.474.670 2.679.279 4.023.387 7.400.889 12.074.245 14.739.390 19.276.370 6.633.595 1.000.000 3.000.000 5.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 13.000.000 15.000.000 17.000.000 19.000.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 • 5. Informe d’activitat_ABRIL2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/comunicacio-de-domicili/ Implantació Abril 2016 Acumulat total Ajuntaments que ofereixen el servei 0 0 19 Oferta Abril 2016 Acumulat total % població coberta 0 0 36% Organismes a comunicar 0 0 7 Ens més actius* Abril Ajuntament de Lleida 4.079 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 783 Ajuntament del Vendrell 746 Ajuntament del Prat de Llobregat 496 Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 225 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 140 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 119 Ajuntament de Valls 16 6.604 *Manquen els ajuntaments de Roses, Terrassa i Cambrils. L’errònia configuració del nou certificat de la Plataforma de Col·laboració Interadministrativa del Consorci AOC va causar un allau de consultes reiterades que eren errònies. Activitat Abril 2016 Comunicacions de canvi de domicili 6.604 48.033 Ajuntaments que han comunicat 11 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 48.806 57.805 62.182 82.719 148.136 161.403 173.152 48.033 15.000 35.000 55.000 75.000 95.000 115.000 135.000 155.000 175.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 • 6. Informe d’activitat_ABRIL2016 Disponibilitat 99,99% http://web.aoc.cat/blog/serveis/e-tram/ *Tramitació d'activitats empresarials Oferta Acumulat total Tràmits disponibles 49 Tràmits disponibles associats al servei FUE* 17 66 Implantació Acumulat total Ajuntaments i EMD 841 + 9 Consells comarcals 41 Diputacions 1 Altres ens usuaris 9 Activitat Abril 2016 Nombre de tràmits fets 3.837 14.369 Els organismes més actius Abril Ajuntament de Molins de Rei 113 Ajuntament de Vallirana 87 Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 83 Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 81 Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 74 Ajuntament de la Tallada d'Empordà 70 Ajuntament d'Amposta 67 Ajuntament de Vila-seca 65 Consell Comarcal de la Noguera 63 Ajuntament de Castellar del Vallès 62 Tràmits més utilitzats Abril Instància genèrica 2.975 Queixes, suggeriments i propostes 350 Ús d'equipaments municipals per a activitats culturals, esportives o de lleure 114 Volant d'empadronament actual 94 Cita amb càrrec electe o tècnic municipal 51 Retirada de mobles i trastos vells al carrer 33 Sol·licitud d'accés a la informació pública 31 Volant de convivència actual 21 Volant d'empadronament històric 21 Llicència d'obra menor (Catàleg Diputacions) 17 14.689 22.283 25.301 28.800 31.982 37.041 41.213 14.369 2.500 7.500 12.500 17.500 22.500 27.500 32.500 37.500 42.500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució de l'activitat per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 900 1.400 1.900 2.400 2.900 3.400 3.900 4.400 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 • 7. Ajuntaments amb tramitació electrònica Ajuntaments amb e-TRAM Informe d’activitat_ABRIL2016 Font: http://www.geolocal.cat/geoLocal/visorAOC/visorAOC.jsp
 • 8. Informe d’activitat_ABRIL2016 Disponibilitat Usuari 99,83% http://web.aoc.cat/blog/serveis/eres- registre-d-entrada-i-sortida/ Implantació Ajuntaments 238 Consell comarcal 18 Consorci 22 Diputació 2 Ens de gestió 13 EMD 1 Universitat 3 Ens instrumental 2 Societat participada 1 300 214 239 254 300 300 0 50 100 150 200 250 300 350 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució dels usuaris 2012 2013 2014 2015 2016 Activitat Abril 2016 entrades sortides Volum registres 32.136 24.615 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat. Any 2016 entrades sortides
 • 9. Informe d’activitat_ABRIL2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/registre-unificat-mux/ Activitat Abril entrades sortides Volum registres. Registre EACAT 19.813 16.266 Volum registres. Registre propi 1.961 2.801 Volum registres. Dip.Girona 2.069 2.066 Volum registres. Registre Consorci AOC 702 1.334 Volum registres. Dip.Tarragona 90 21 Els organismes més actius (Entrades) Abril Registre Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 7.772 Registre EACAT Diputació de Girona 731 Dip.Girona Consorci Administració Oberta de Catalunya 412 Registre propi Consell Comarcal d'Osona 37 Registre Consorci AOC Consell Comarcal del Baix Ebre 16 Dip. Tarragona Els organismes més actius (Sortides) Abril Registre Departament de Territori i Sostenibilitat 3.350 Registre EACAT Diputació de Girona 1.217 Dip.Girona Consorci Administració Oberta de Catalunya 1.137 Registre propi Consell Comarcal d'Osona 220 Registre Consorci AOC Diputació de Tarragona 9 Dip. Tarragona 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat. Entrades. 2016 Registre EACAT Registre propi Dip. Girona Registre Consorci AOC Dip.Tarragona 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat. Sortides. 2016 Registre EACAT Registre Consorci AOC Registre propi Dip.Girona Dip.Tarragona
 • 10. Informe d’activitat_ABRIL2016 Disponibilitat Ciutadà 99,67% Administració 99,83% http://web.aoc.cat/blog/serveis/e-notum/ Implantació Acumulat total Ens usuaris 601 Activitat Abril Acumulat 2016 Notificacions fetes 31.217 127.197 Els 10 ens que més notifiquen Abril Generalitat de Catalunya 11.391 Ajuntament de Barcelona 5.420 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 3.443 Síndic de Greuges 518 Ajuntament de Girona 335 Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 314 Consell Comarcal del Baix Camp 292 Ajuntament de Mollet del Vallès 290 Ajuntament de Masquefa 287 Ajuntament de Sant Just Desvern 231 6.064 42.733 71.039 214.537 260.918 313.044 127.197 5.000 55.000 105.000 155.000 205.000 255.000 305.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució de l'activitat per any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 • 11. 58 161 237 344 393 401 406 407 288 267 274 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució dels usuaris per any Informe d’activitat_ABRIL2016 Disponibilitat 99,25%Implantació Acumulat Ens amb el cercador integrat 274 ajuntaments, EMD, mancomunitats 260 + 2 + 1 consells comarcals 11 http://web.aoc.cat/blog/serveis/geolocal/ *protecció civil, informació de parcel·les https://web.aoc.cat/blog/serveis/cercador/ Implantació Acumulat Ens amb visor 595 .Ens ajuntaments 557 Ens que publiquen metadades 109 Ajuntaments que publiquen el planejament urbanístic 90 Ens que publiquen informació georeferenciada 109 Oferta Abril Nombre d'organismes indexats 1.046 Nombre de pàgines indexades 1.332.449 Activitat Abril 2016 Nombres cerques 9.294 37.233 Activitat: on van els usuaris de Geolocal Abril Aplicació del visor 5.952 Aplicació d'edició 295 Galeria de mapes de l'ens 145 Pàgina d'inici Instamaps.Geolocal 103 Aplicacions de l'eina * 24 Galeria de mapes de Geolocal 21 Carrerer 2 Ens amb més visites Abril Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 359 Ajuntament de Roses 357 Ajuntament de Valls 146 Ajuntament de Salou 117 Ajuntament de Tossa de Mar 109 Ajuntament Torroella de Montgrí 94 Ajuntament de l'Ametlla del Vallès 89 Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 72 Ajuntament de Blanes 66 Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 66
 • 12. Informe d’activitat_ABRIL2016 https://web.aoc.cat/blog/serveis/e-fact/ Oferta Abril 2016 Acumulat total Plataformes privades connectades 0 0 19 Disponibilitat Portal del receptor 99,88% Bústia de factures 99,96% Implantació Abril 2016 Acumulat total Ens adherits al servei e.Fact 2 16 1.535 Activitat Abril 2016 Factures gestionades 196.339 729.297 1.349 3.827 23.422 58.838 97.889 1.787.004 729.297 1.000 201.000 401.000 601.000 801.000 1.001.000 1.201.000 1.401.000 1.601.000 1.801.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolucióde l'activitat per any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Organismes que reben més factures Abril Institut Català de la Salut 30.678 Generalitat de Catalunya 10.242 Hospital Clínic de Barcelona 6.775 Consorci Sanitari Integral 4.520 Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell 4.138 Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 3.843 Fundació Gestió Sanitària Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 3.581 Universitat Autònoma de Barcelona 2.953 Diputació de Barcelona 2.708 Consorci Sanitari de Terrassa 2.549 0 50.000 100.000 150.000 200.000 G F Mç Al Mg Jy Jl Al S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 • 13. Informe d’activitat_ABRIL2016 96,34% 3,66% Distribucióper categoria Validades per e.FACT Rebutjades per e.FACT (rebuig tècnic) 2% 23% 46% 19% 9% 1% Distribucióper import <0 0-100 100-1.000 1.000-5.000 5.000-60.000 >60.000 Empreses que trameten més factures Abril Endesa Energia, S.A.U. 21.856 Gas Natural Comercializadora, S.A. 4.544 Telefonica de España, S.A.U. 4.500 Endesa Energía XXI, S.L.U. 3.144 Aigües de Barcelona 2.660 Caixabank, S.A. 2.490 Sorea, S.A.U. 2.359 Gas Natural Servicios, S.D.G. 1.902 Johnson & Johnson, S.A. 1.696 Nestlé España, S.A. 1.602 Plataformes que trameten més factures Abril Hub AOC - Bústia emisor 41.611 Edicom 40.225 Plataforma Seres eFactura 25.877 Invinet 20.091 Endesa 19.866 Bústia entrada/Sortida FACE 15.511 Telefónica Móviles España 6.176 Ediversa 5.590 La Caixa 3.991 Banc Sabadell 3.932
 • 14. Informe d’activitat_ABRIL2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/e- contractacio-perfil-de-contractant/ Usuaris e-Subhasta 2016 Universitats (CSUC) 1 Ajuntaments 2 Generalitat de Catalunya 1 Consorcis públics 2 Activitat Abril 2016 Acumulat total Subhastes electròniques 1 6 164 Abril Licitació 361 Adjudicació 150 Formalització 111 Alerta futura 4 Anunci previ 3 Anul·lació 2 631 Licitacions Obert 267 Negociat sense publicitat 62 Negociat amb publicitat 20 Contracte menor 12 361 Implantació Abril 2016 Acumulat total Ens usuaris Perfil de Contractant 11 61 934 102 329 544 603 654 769 873 934 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució dels usuaris per any 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 • 15. Informe d’activitat_ABRIL2016 Disponibilitat Ciutadà 100% Usuari AAPP 99,65% http://web.aoc.cat/blog/serveis/e-tauler/ Implantació Abril 2016 Acumulat total Usuaris 27 205 830 Activitat Abril 2016 Número de documents 2.865 9.160 Usuaris més actius Abril Generalitat de Catalunya 186 Ajuntament de Girona 97 Ajuntament de Granollers 84 Ajuntament de Sant Pere de Ribes 59 Ajuntament de Badalona 53 Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 52 Ajuntament de Barberà del Vallès 51 Ajuntament de Mataró 51 Ajuntament de Terrassa 44 Ajuntament de Reus 42 Ens amb més edictes descarregats Abril Universitat Autònoma de Barcelona 3.066 Generalitat de Catalunya 2.730 Universitat de Lleida 1.011 Ajuntament de Girona 837 Universitat Oberta de Catalunya 452 Universitat Oberta de Catalunya 452 Ajuntament de Lliçà d'Amunt 418 Ajuntament d'Artès 370 Consell Comarcal de l'Anoia 355 Ajuntament d'Igualada 287 Ens amb més pàgines vistes Abril Universitat Autònoma de Barcelona 45.949 Generalitat de Catalunya 21.563 Ajuntament de Girona 8.499 Consell Comarcal de l'Anoia 4.757 Universitat de Lleida 4.753 Fundació Universitat Oberta de Catalunya 4.136 Ajuntament de Lliçà d'Amunt 3.900 Ajuntament de Reus 3.307 Ajuntament de Piera 3.294 Consell Comarcal del Segrià 2.789 282 2.285 8.252 18.599 27.643 9.160 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució de l'activitat per any 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 • 16. Informe d’activitat_ABRIL2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/transparencia/ Implantació Abril 2016 Acumulat total Ens usuaris 19 202 775 Usuaris que reben més visites Abril Ajuntament de Sant Just Desvern 3.130 Ajuntament de Salt 2.502 Ajuntament d'Igualada 2.129 Ajuntament de Tortosa 1.138 Dipsalut 969 Ajuntament de Cervera 965 Ajuntament de Vallirana 964 Ajuntament de l'Espluga de Francolí 628 Consell Comarcal del Vallès Occidental 562 Ajuntament del Piera 525
 • 17. Informe d’activitat_ABRIL2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/transparencia/ Ajuntaments amb el servei SEU-e 2.0 i Transparència en producció Disponibilitat Seu-e 2.0 i Transparència (ciutadà) 99,96% Seu-e 2.0 i Transparència (AAPP) 100% Seu-e 2.0 i Transparència (Dades obertes) 99,95% http://web.aoc.cat/blog/serveis/transparencia/ Usuaris més actius Abril Ajuntament d'Altafulla 210 Ajuntament de Blanes 200 Ajuntament de Molló 194 Ajuntament de Falset 180 Ajuntament de Sant Joan Despí 146 Ajuntament d'Amposta 125 Ajuntament d'Ascó 103 Ajuntament de Roquetes 97 Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires 92 Ajuntament de Tordera 91 Implantació Abril 2016 Acumulat total Seu-e 2.0 i Transparència 22 366 775 Transparència 10 101 191 TOTAL 966 409 89 366 101 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Seu-e 2.0 i Transparència Transparència Evolució dels usuaris per any 2015 2016
 • 18. Informe d’activitat_ABRIL2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/i-arxiu/ Implantació Abril Acumulat total 0 109 22 29 45 80 107 109 0 20 40 60 80 100 120 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució dels usuaris per any 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Disponibilitat 99,89% Oferta Ocupat Disponible Capacitat d'emmagatzematge 171,86 790 Gb Activitat iArxiu Abril 2016 Acumulat total Documents 5.623 9.198 365.968 Ingressos 401 1.021 31.404 Consultes 85 440 4.705 Descàrregues 15 384 6.834 Usuaris més actius iArxiu (Ingressos) Abril Ajuntament de Manlleu 288 Ajuntament de Sant Just Desvern 67 Consell Comarcal del Baix Penedès 37 Ajuntament de Castellbisbal 6 Ajuntament de Tona 3 401 36.612 55.254 68.992 57.284 65.661 9.198 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució núm. de documents arxivats per any 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 • 19. Informe d’activitat_ABRIL2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/desa-l/Implantació Abril Acumulat total 0 62 Disponibilitat 99,83% Disponibilitat 100% Abril Acumulat 2016 Activitat DESA'L Document Expedient Document Expedient Creat 181.815 58.011 627.579 208.426 Consultat 201 162 322 568 Descarregat 4.642 9.578 Transferència iArxiu completada 2 TOTAL: 186.658 58.173 637.479 208.996 Usuaris més actius. Abril Document Expedient Síndic de Greuges 6.109 1.929 Organisme de Gestió Tributària (ORGT) 4.412 2.955 Consorci Administració Oberta de Catalunya 4.979 1.619 Agència Catalana de l'Aigua 3.011 998 Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 3.007 125 Procedència de la documentació. Abril EACAT 166.346 e-NOTUM 9.106 e-TAULER 1.950 Via oberta 511 Càrrega manual 3.902 181.815 Activitat Abril 2016 Acumulat total Nombre d'accions 9 28 1.917
 • 20. Informe d’activitat_ABRIL2016 Implantació Acumulat total Nombre d'aplicacions que utilitzen el servei 178 http://web.aoc.cat/blog/serveis/validador/ http://web.aoc.cat/blog/serveis/segell-de-temps-2/ Disponibilitat 99,90% Activitat Abril 2016 Nombre de validacions 4.098.089 14.693.483 Nombre total de segells de temps 2.884.924 11.151.830 18.663.348 18.478.979 27.672.976 38.362.934 14.693.483 8.649.680 7.770.038 14.847.199 24.850.624 11.151.830 2.500.000 7.500.000 12.500.000 17.500.000 22.500.000 27.500.000 32.500.000 37.500.000 42.500.000 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució de l'activitat per any Nombre de validacions Nombre total de segells de temps 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat. Any 2016 Nombre de validacions Nombre total de segells de temps
 • 21. Informe d’activitat_ABRIL2016 Implantació Acumulat total Ens usuaris 11 Aplicacions 12 Disponibilitat 99,96% Activitat Abril 2016 Acumulat total Nombre de signatures 309.290 1.068.296 4.365.495 28.929 105.349 268.940 1.252.358 3.297.199 4.365.495 20.000 520.000 1.020.000 1.520.000 2.020.000 2.520.000 3.020.000 3.520.000 4.020.000 4.520.000 5.020.000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució de l'activitat per any Total any (nº signatures) Acumulat 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2013 2014 2015 2016
 • 22. Informe d’activitat_ABRIL2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/catcert- t-cat-administracions/ http://web.aoc.cat/blog/serveis/catcert- er-idcat/ Implantació d'entitats registres Acumulat total idCAT 176 T-CAT 70 idCAT: els organismes més actius Abril Ajuntament de Barcelona 643 Departament de Cultura 224 Ajuntament de Rubí 195 Departament de la Presidència 182 Ajuntament de Sabadell 155 Ajuntament de Badalona 112 Ajuntament de Terrassa 101 Ajuntament de Mataró 98 BASE - Gestió d'Ingressos 98 Ajuntament de Sant Celoni 83 Activitat Abril 2016 idCAT 4.781 15.216 T-CAT 1.755 7.003 Signatura electrònica 3.102 11.053 T-CAT amb càrrec 1.433 Certificats de servidor 96 Certificats d'entitat 81 T-CAT en Programari 78 Certificats de segell electrònic 28 Certificats d'aplicació 19 Operador T-CAT 17 Certificats de seu electrònica 2 Certificats de programari 1 T-CAT: els organismes més actius Abril Consorci Administració Oberta de Catalunya 619 Universitat de Barcelona 89 Universitat Pompeu Fabra 85 Universitat Rovira i Virgili 77 Consell Comarcal del Baix Llobregat 69 Consell Comarcal del Garraf 68 Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya 47 Universitat Politècnica de Catalunya 43 Consell Comarcal del Baix Penedès 39 Consell Comarcal del Vallès Oriental 38
 • 23. Informe d’activitat_ABRIL2016 Disponibilitat idCAT Ciutadà 99,63% Operador 100% Disponibilitat e-Signatura 100% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolució d'entitats registres per any idCAT T-CAT e-Signatura: els organismes més actius Abril Generalitat de Catalunya 290 Ajuntament de Cubelles 167 Consell Comarcal del Baix Llobregat 80 Consell Comarcal del Pla d'Urgell 77 Consell Comarcal del Baix Empordà 66 Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles 43 Institut Català de la Salut 43 Ajuntament de Llinars del Vallès 36 Ajuntament de Porqueres 36 Ajuntament de Castellolí 35 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2016 idCAT T-CAT Signatura electrònica
 • 24. Informe d’activitat_ABRIL2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/e-valisa/ Disponibilitat 99,53% e-Valisa: els organismes més actius Abril Departament d'Ensenyament 3.087 Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 1.472 Departament de Territori i Sostenibilitat 829 Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 758 Departament de Salut 752 Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda 445 Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 240 Departament de Cultura 219 Departament de la Presidència 198 Departament d'Empresa i Coneixement 180 Activitat Abril 2016 Tramitacions 8.533 30.566 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 G F Mç Al Mg Jy Jl At S O N D Evolució de l'activitat_mes/any 2015 2016
 • 25. Informe d’activitat_ABRIL2016 http://web.aoc.cat/blog/serveis/hestia/ Actualment, de les 104 àrees de serveis socials de Catalunya, 75 utilitzen el servei Hèstia (un 72%). Font: Consorci AOC Disponibilitat 100%
 • 26. L’Administració Oberta a tots www.aoc.cat Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original.