SlideShare a Scribd company logo
Ignác filadelfiakhoz írt
levele
1. FEJEZET
1 Ignác, akit Theophorusnak is neveznek, az Atyaisten és a mi Urunk
Jézus Krisztus gyülekezetének, amely az ázsiai Filadelfiában van;
amely irgalmasságot nyert, megrögzült az Isten egyetértésében, és
örökké örvend a mi Urunk szenvedésének, és teljes irgalmasságban
teljesedik ki az ő feltámadása által. öröm; különösen, ha egységben
vannak a püspökkel és a vele lévő presbiterekkel, valamint a Jézus
Krisztus gondolata szerint kinevezett diakónusokkal; akit saját
akarata szerint, teljes szilárdságban letelepített Szentlelke által:
2 Amelyik püspök, akit ismerek, szerezte meg köztetek ezt a nagy
szolgálatot, nem magától, nem emberek által, sem hiábavaló
dicsőségből; hanem az Atyaisten és a mi Urunk Jézus Krisztus
szeretete által.
3 Akinek mértékletességét csodálom; aki hallgatásával minden hiú
beszédével többre képes, mint mások. Mert ő a parancsokhoz illik,
mint a hárfa a húrjaihoz.
4 Ezért lelkem a legboldogabbnak tartja Isten iránti elméjét, tudván,
hogy minden erényben termékeny és tökéletes; telve állandósággal,
szenvedélytől mentesen és az élő Isten mértékletessége szerint.
5 Ezért a világosság és az igazság gyermekei; menekülj a
megosztottság és a hamis tanok elől; de ahová a ti pásztorotok van,
oda jártok, mint juhok.
6 Mert sok olyan farkas van, aki méltónak látszik a hiedelemre,
hamis kedvvel ejti fogságba azokat, akik Isten útján futnak; de az
egyetértésben nem találnak helyet.
7 Tartózkodjatok tehát a gonosz füvektől, amelyeket Jézus nem
öltöztet; mert nem ilyenek az Atya ültetvényei. Nem mintha
bármiféle megosztottságot találtam volna közöttetek, inkább
mindenféle tisztaságot.
8 Mert mindazok, akik Istentől és Jézus Krisztustól vannak, a
püspökükkel is vannak. És akik megtéréssel térnek vissza az egyház
egységébe, ők is lesznek Isten szolgái, hogy Jézus szerint éljenek.
9 Ne tévedjetek, atyámfiai; ha valaki követi azt, aki szakadást okoz
az egyházban, nem örökölheti Isten országát. Ha valaki más
véleményt követ, az nem ért egyet Krisztus szenvedélyével.
10 Törekedjetek tehát arra, hogy egyazon szent eucharisztiában
vegyetek részt.
11 Mert csak egy teste van a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak; és egy
pohár az ő vérének egységében; egy oltár;
12 Amint egy püspök is van, az ő presbitériumával és a
diakónusokkal, az én szolgatársaimmal, hogy bármit cselekszel, az
Isten akarata szerint cselekedjétek.
2. FEJEZET
1 Testvéreim, az irántatok érzett szeretet még nagyobbá tesz engem;
és nagy örömöm van benned, igyekszem megóvni téged a
veszedelemtől; vagy inkább nem én, hanem Jézus Krisztus; akiben
megkötözve annál jobban félek, minthogy még csak úton vagyok a
szenvedés felé.
2 De a ti könyörgésetek Istenhez tesz engem tökéletessé, hogy
elérjem azt a részt, amelyet Isten irgalmassága rám bízott: az
evangéliumhoz menekülve, mint Krisztus testéhez; és az
apostoloknak, mint a gyülekezet presbitériumának.
3 Szeressük mi is a prófétákat, mivel ők is elvezettek minket az
evangéliumhoz, a Krisztusban való reménységhez és az ő
várakozásához.
4 Akiben hisznek, üdvözültek Jézus Krisztus egységében; szent
emberek lévén, méltók arra, hogy szeressék, és csodálkozzon;
5 Akik bizonyságot kaptak Jézus Krisztustól, és meg vannak
számlálva közös reménységünk evangéliumában.
6 De ha valaki a zsidó törvényt hirdeti nektek, ne hallgassatok rá;
mert jobb a Krisztus tanítását a körülmetélttől befogadni, mint a
zsidóságot attól, aki nem.
7 Ha pedig az egyik vagy a másik nem Krisztus Jézusról beszél, úgy
látom, hogy csak emlékművek és halottak sírjai, amelyekre csak az
emberek nevei vannak felírva.
8 Meneküljetek tehát e világ fejedelmének gonosz mesterségei és
csapdái elől; nehogy ravaszságától elnyomva bármikor meghűljetek
szeretetetekben. De osztatlan szívvel gyere össze egy helyre.
9 És áldom az én Istenemet, hogy jó a lelkiismeretem irántatok, és
senkinek sem dicsekedhet köztetek sem nyíltan, sem magánosan,
hogy sokat vagy keveset tettem rá.
10 És azt kívánom mindenkinek, akivel beszélgettem, hogy ne
legyen tanújuk ellenük.
11 Mert bár némelyek megtévesztettek volna engem test szerint, a
lélek, aki Istentől való, nem csal meg; mert tudja, honnan jön és hová
megy, és megfeddi a szív titkait.
12 Sírtam, míg köztetek voltam; Hangosan szóltam: a püspök úr, a
presbitérium és a diakónusok ügye.
13 Egyesek pedig azt hitték, hogy ezt úgy mondtam, mint előre látva
a megosztottságot, amely köztetek lesz.
14 De ő az én tanúm, akiért megkötöztem, hogy senkitől sem tudtam
semmit. De a lélek megszólalt, és ezt mondta: Semmit se csinálj a
püspök nélkül:
15 Tartsátok meg testeteket, mint Isten templomait: Szeressétek az
egységet; Menekülési hadosztályok; Legyetek Krisztus követői,
ahogy ő volt az Atyjáé.
16 Úgy tettem tehát, ahogy én lettem, mint az egységre hajló ember.
Mert ahol szakadás és harag van, ott nem lakik Isten.
17 De az Úr megbocsát mindenkinek, aki megtér, ha visszatér Isten
egységéhez és a püspöki tanácshoz.
18 Mert bízom Jézus Krisztus kegyelmében, hogy megszabadít
titeket minden köteléktől.
19 Mindazonáltal arra kérlek benneteket, hogy semmit se tegyetek
viszályból, hanem Krisztus tanítása szerint.
20 Mert hallottam némelyekről, akik azt mondják: hacsak nem
találom az eredetiben írva, nem hiszem el, hogy az evangéliumban
van megírva. És amikor azt mondtam: Meg van írva; azt válaszolták,
ami elrontott példányaikban előttük volt.
21 De nekem Jézus Krisztus a világ összes romlatlan emlékműve
helyett; azokkal a tisztátalan emlékművekkel együtt, a keresztjével, a
halálával és a feltámadásával és a hitével, amely általa van; amely
által imáitok által megigazulni kívánok.
22 A papok bizony jók; de sokkal jobb a főpap, akire a Szentek
Szentjét bízták; és aki egyedül van rábízva Isten titkaira.
23 Ő az Atya ajtaja; amelyen keresztül bemennek Ábrahám, Izsák,
Jákob és minden próféta; valamint az apostolok és az egyház.
24 És mindezek a dolgok arra az egységre irányulnak, amely Istentől
van. Az evangéliumnak azonban van néhány. mi van benne minden
más diszpenzáció felett; nevezetesen Megváltónk, az Úr Jézus
Krisztus megjelenése, szenvedése és feltámadása.
25 Mert a szeretett próféták hivatkoztak rá; de az evangélium a
romolhatatlanság tökéletessége. Mindnyájan tehát jók, ha szeretettel
hisztek.
3. FEJEZET
1 Ami pedig az antiókhiai gyülekezetet illeti, amely Szíriában van,
látva, hogy azt mondták nekem, hogy a ti imáitok és a Jézus
Krisztusban feléje irányuló szívetek által békében van. Isten
gyülekezeteként fel kell rendelnie néhány diakónust, hogy menjen
hozzájuk Isten követeként; hogy együtt örüljön velük, amikor együtt
találkoznak, és dicsőítsék Isten nevét.
2 Áldott legyen az az ember Jézus Krisztusban, akit érdemesnek
találnak ilyen szolgálatra; és ti magatok is megdicsőültek.
3 Ha pedig akarod, nem lehetetlen, hogy ezt az Isten kegyelmére tedd;
ahogy a többi szomszédos egyház is küldte őket, néhány püspök,
néhány pap és diakónus.
4 Ami pedig Filón, Kilikia diakónusa, a legméltóbb ember, még
mindig Isten igéjével szolgál nekem: Agatopolisi Rheusszal együtt,
egy kivételes jó ember, aki Szíriából is követett engem, nem az ő
életét tekintve. is tanúskodjanak rólatok.
5 Én pedig hálát adok értetek Istennek, hogy úgy fogadjátok őket,
ahogyan az Úr is befogad benneteket. De azoknak, akik
meggyalázták őket, bocsánatot nyerjenek Jézus Krisztus kegyelme
által.
6 Köszönt titeket a troászi atyafiak szeretete: onnan is írok most
Burrhustól, akit az efézusiak és a szmirnaiak küldtek velem együtt, a
tisztelet kedvéért.
7 Urunk, Jézus Krisztus tisztelje őket; akiben reménykednek testben,
lélekben és lélekben egyaránt; hitben, szeretetben, egységben.
Búcsúzunk Krisztus Jézusban közös reménységünktől.

More Related Content

Similar to Hungarian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf

Rom
RomRom
Biblia újszövetség-apostoli levelek-pál apostol timóteushoz írott 2. levele
Biblia újszövetség-apostoli levelek-pál apostol timóteushoz írott 2. leveleBiblia újszövetség-apostoli levelek-pál apostol timóteushoz írott 2. levele
Biblia újszövetség-apostoli levelek-pál apostol timóteushoz írott 2. levele
Bővített Biblia
 
Újjászületés
ÚjjászületésÚjjászületés
Újjászületés
Szarka János
 
Keresztelés szertartás
Keresztelés szertartásKeresztelés szertartás
Keresztelés szertartás
dbotond13
 
Keresztseg
KeresztsegKeresztseg
Keresztseg
Bőjte Mihály
 
Gyülekezeti kormányzás I.
Gyülekezeti kormányzás I.Gyülekezeti kormányzás I.
Gyülekezeti kormányzás I.
Szarka János
 
A megigazulás eredménye - prédikáció
A megigazulás eredménye - prédikációA megigazulás eredménye - prédikáció
A megigazulás eredménye - prédikáció
Peter Szabad
 
Reformáció 500 – Solus Christus
Reformáció 500 – Solus ChristusReformáció 500 – Solus Christus
Reformáció 500 – Solus Christus
Szarka János
 
Bővített biblia/biblia-újszövetség-pál apostol levele az efézusi gyülkezethez...
Bővített biblia/biblia-újszövetség-pál apostol levele az efézusi gyülkezethez...Bővített biblia/biblia-újszövetség-pál apostol levele az efézusi gyülkezethez...
Bővített biblia/biblia-újszövetség-pál apostol levele az efézusi gyülkezethez...
Bővített Biblia
 
Nem vagy jobb!
Nem vagy jobb! Nem vagy jobb!
Nem vagy jobb!
Peter Szabad
 
Hungarian - Philemon.pdf
Hungarian - Philemon.pdfHungarian - Philemon.pdf
Megszentelődés
MegszentelődésMegszentelődés
Megszentelődés
Merenyi Zoltan
 
Apologetikai írások I. rész
Apologetikai írások I. részApologetikai írások I. rész
Apologetikai írások I. rész
Szarka János
 
Szívből szabadon - bevezető
Szívből szabadon - bevezetőSzívből szabadon - bevezető
Szívből szabadon - bevezető
Peter Szabad
 
Hungarian - The Epistle of Paul to Titus.pdf
Hungarian - The Epistle of Paul to Titus.pdfHungarian - The Epistle of Paul to Titus.pdf
Hungarian - The Epistle of Paul to Titus.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Biblia újszövetség-apostoli levelek-pál apostol tituszhoz írt levele
Biblia újszövetség-apostoli levelek-pál apostol tituszhoz írt leveleBiblia újszövetség-apostoli levelek-pál apostol tituszhoz írt levele
Biblia újszövetség-apostoli levelek-pál apostol tituszhoz írt levele
Bővített Biblia
 
Hungarian - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to Paul...
Hungarian - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to Paul...Hungarian - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to Paul...
Hungarian - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to Paul...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Végidők antikrisztusi birodalma II.
Végidők antikrisztusi birodalma II.Végidők antikrisztusi birodalma II.
Végidők antikrisztusi birodalma II.
Szarka János
 
Hungarian - Second and Third John.pdf
Hungarian - Second and Third John.pdfHungarian - Second and Third John.pdf
Hungarian - Second and Third John.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

Similar to Hungarian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf (20)

Rom
RomRom
Rom
 
Biblia újszövetség-apostoli levelek-pál apostol timóteushoz írott 2. levele
Biblia újszövetség-apostoli levelek-pál apostol timóteushoz írott 2. leveleBiblia újszövetség-apostoli levelek-pál apostol timóteushoz írott 2. levele
Biblia újszövetség-apostoli levelek-pál apostol timóteushoz írott 2. levele
 
Újjászületés
ÚjjászületésÚjjászületés
Újjászületés
 
Keresztelés szertartás
Keresztelés szertartásKeresztelés szertartás
Keresztelés szertartás
 
Keresztseg
KeresztsegKeresztseg
Keresztseg
 
Gyülekezeti kormányzás I.
Gyülekezeti kormányzás I.Gyülekezeti kormányzás I.
Gyülekezeti kormányzás I.
 
A megigazulás eredménye - prédikáció
A megigazulás eredménye - prédikációA megigazulás eredménye - prédikáció
A megigazulás eredménye - prédikáció
 
Reformáció 500 – Solus Christus
Reformáció 500 – Solus ChristusReformáció 500 – Solus Christus
Reformáció 500 – Solus Christus
 
Bővített biblia/biblia-újszövetség-pál apostol levele az efézusi gyülkezethez...
Bővített biblia/biblia-újszövetség-pál apostol levele az efézusi gyülkezethez...Bővített biblia/biblia-újszövetség-pál apostol levele az efézusi gyülkezethez...
Bővített biblia/biblia-újszövetség-pál apostol levele az efézusi gyülkezethez...
 
Nem vagy jobb!
Nem vagy jobb! Nem vagy jobb!
Nem vagy jobb!
 
Hungarian - Philemon.pdf
Hungarian - Philemon.pdfHungarian - Philemon.pdf
Hungarian - Philemon.pdf
 
Megszentelődés
MegszentelődésMegszentelődés
Megszentelődés
 
Apologetikai írások I. rész
Apologetikai írások I. részApologetikai írások I. rész
Apologetikai írások I. rész
 
Szívből szabadon - bevezető
Szívből szabadon - bevezetőSzívből szabadon - bevezető
Szívből szabadon - bevezető
 
Hungarian - The Epistle of Paul to Titus.pdf
Hungarian - The Epistle of Paul to Titus.pdfHungarian - The Epistle of Paul to Titus.pdf
Hungarian - The Epistle of Paul to Titus.pdf
 
Biblia újszövetség-apostoli levelek-pál apostol tituszhoz írt levele
Biblia újszövetség-apostoli levelek-pál apostol tituszhoz írt leveleBiblia újszövetség-apostoli levelek-pál apostol tituszhoz írt levele
Biblia újszövetség-apostoli levelek-pál apostol tituszhoz írt levele
 
Hungarian - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to Paul...
Hungarian - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to Paul...Hungarian - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to Paul...
Hungarian - The Epistles of Paul the Apostle to Seneca, with Seneca's to Paul...
 
Végidők antikrisztusi birodalma II.
Végidők antikrisztusi birodalma II.Végidők antikrisztusi birodalma II.
Végidők antikrisztusi birodalma II.
 
Keresztut Papokert Ve
Keresztut Papokert VeKeresztut Papokert Ve
Keresztut Papokert Ve
 
Hungarian - Second and Third John.pdf
Hungarian - Second and Third John.pdfHungarian - Second and Third John.pdf
Hungarian - Second and Third John.pdf
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTelugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfCatalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBurmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBelarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTelugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfCatalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBurmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
 
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
 
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
 
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBelarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
 
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
 
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
 
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 

Hungarian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf

  • 1. Ignác filadelfiakhoz írt levele 1. FEJEZET 1 Ignác, akit Theophorusnak is neveznek, az Atyaisten és a mi Urunk Jézus Krisztus gyülekezetének, amely az ázsiai Filadelfiában van; amely irgalmasságot nyert, megrögzült az Isten egyetértésében, és örökké örvend a mi Urunk szenvedésének, és teljes irgalmasságban teljesedik ki az ő feltámadása által. öröm; különösen, ha egységben vannak a püspökkel és a vele lévő presbiterekkel, valamint a Jézus Krisztus gondolata szerint kinevezett diakónusokkal; akit saját akarata szerint, teljes szilárdságban letelepített Szentlelke által: 2 Amelyik püspök, akit ismerek, szerezte meg köztetek ezt a nagy szolgálatot, nem magától, nem emberek által, sem hiábavaló dicsőségből; hanem az Atyaisten és a mi Urunk Jézus Krisztus szeretete által. 3 Akinek mértékletességét csodálom; aki hallgatásával minden hiú beszédével többre képes, mint mások. Mert ő a parancsokhoz illik, mint a hárfa a húrjaihoz. 4 Ezért lelkem a legboldogabbnak tartja Isten iránti elméjét, tudván, hogy minden erényben termékeny és tökéletes; telve állandósággal, szenvedélytől mentesen és az élő Isten mértékletessége szerint. 5 Ezért a világosság és az igazság gyermekei; menekülj a megosztottság és a hamis tanok elől; de ahová a ti pásztorotok van, oda jártok, mint juhok. 6 Mert sok olyan farkas van, aki méltónak látszik a hiedelemre, hamis kedvvel ejti fogságba azokat, akik Isten útján futnak; de az egyetértésben nem találnak helyet. 7 Tartózkodjatok tehát a gonosz füvektől, amelyeket Jézus nem öltöztet; mert nem ilyenek az Atya ültetvényei. Nem mintha bármiféle megosztottságot találtam volna közöttetek, inkább mindenféle tisztaságot. 8 Mert mindazok, akik Istentől és Jézus Krisztustól vannak, a püspökükkel is vannak. És akik megtéréssel térnek vissza az egyház egységébe, ők is lesznek Isten szolgái, hogy Jézus szerint éljenek. 9 Ne tévedjetek, atyámfiai; ha valaki követi azt, aki szakadást okoz az egyházban, nem örökölheti Isten országát. Ha valaki más véleményt követ, az nem ért egyet Krisztus szenvedélyével. 10 Törekedjetek tehát arra, hogy egyazon szent eucharisztiában vegyetek részt. 11 Mert csak egy teste van a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak; és egy pohár az ő vérének egységében; egy oltár; 12 Amint egy püspök is van, az ő presbitériumával és a diakónusokkal, az én szolgatársaimmal, hogy bármit cselekszel, az Isten akarata szerint cselekedjétek. 2. FEJEZET 1 Testvéreim, az irántatok érzett szeretet még nagyobbá tesz engem; és nagy örömöm van benned, igyekszem megóvni téged a veszedelemtől; vagy inkább nem én, hanem Jézus Krisztus; akiben megkötözve annál jobban félek, minthogy még csak úton vagyok a szenvedés felé. 2 De a ti könyörgésetek Istenhez tesz engem tökéletessé, hogy elérjem azt a részt, amelyet Isten irgalmassága rám bízott: az evangéliumhoz menekülve, mint Krisztus testéhez; és az apostoloknak, mint a gyülekezet presbitériumának. 3 Szeressük mi is a prófétákat, mivel ők is elvezettek minket az evangéliumhoz, a Krisztusban való reménységhez és az ő várakozásához. 4 Akiben hisznek, üdvözültek Jézus Krisztus egységében; szent emberek lévén, méltók arra, hogy szeressék, és csodálkozzon; 5 Akik bizonyságot kaptak Jézus Krisztustól, és meg vannak számlálva közös reménységünk evangéliumában. 6 De ha valaki a zsidó törvényt hirdeti nektek, ne hallgassatok rá; mert jobb a Krisztus tanítását a körülmetélttől befogadni, mint a zsidóságot attól, aki nem. 7 Ha pedig az egyik vagy a másik nem Krisztus Jézusról beszél, úgy látom, hogy csak emlékművek és halottak sírjai, amelyekre csak az emberek nevei vannak felírva. 8 Meneküljetek tehát e világ fejedelmének gonosz mesterségei és csapdái elől; nehogy ravaszságától elnyomva bármikor meghűljetek szeretetetekben. De osztatlan szívvel gyere össze egy helyre. 9 És áldom az én Istenemet, hogy jó a lelkiismeretem irántatok, és senkinek sem dicsekedhet köztetek sem nyíltan, sem magánosan, hogy sokat vagy keveset tettem rá. 10 És azt kívánom mindenkinek, akivel beszélgettem, hogy ne legyen tanújuk ellenük. 11 Mert bár némelyek megtévesztettek volna engem test szerint, a lélek, aki Istentől való, nem csal meg; mert tudja, honnan jön és hová megy, és megfeddi a szív titkait. 12 Sírtam, míg köztetek voltam; Hangosan szóltam: a püspök úr, a presbitérium és a diakónusok ügye. 13 Egyesek pedig azt hitték, hogy ezt úgy mondtam, mint előre látva a megosztottságot, amely köztetek lesz. 14 De ő az én tanúm, akiért megkötöztem, hogy senkitől sem tudtam semmit. De a lélek megszólalt, és ezt mondta: Semmit se csinálj a püspök nélkül: 15 Tartsátok meg testeteket, mint Isten templomait: Szeressétek az egységet; Menekülési hadosztályok; Legyetek Krisztus követői, ahogy ő volt az Atyjáé. 16 Úgy tettem tehát, ahogy én lettem, mint az egységre hajló ember. Mert ahol szakadás és harag van, ott nem lakik Isten. 17 De az Úr megbocsát mindenkinek, aki megtér, ha visszatér Isten egységéhez és a püspöki tanácshoz. 18 Mert bízom Jézus Krisztus kegyelmében, hogy megszabadít titeket minden köteléktől. 19 Mindazonáltal arra kérlek benneteket, hogy semmit se tegyetek viszályból, hanem Krisztus tanítása szerint. 20 Mert hallottam némelyekről, akik azt mondják: hacsak nem találom az eredetiben írva, nem hiszem el, hogy az evangéliumban van megírva. És amikor azt mondtam: Meg van írva; azt válaszolták, ami elrontott példányaikban előttük volt. 21 De nekem Jézus Krisztus a világ összes romlatlan emlékműve helyett; azokkal a tisztátalan emlékművekkel együtt, a keresztjével, a halálával és a feltámadásával és a hitével, amely általa van; amely által imáitok által megigazulni kívánok. 22 A papok bizony jók; de sokkal jobb a főpap, akire a Szentek Szentjét bízták; és aki egyedül van rábízva Isten titkaira. 23 Ő az Atya ajtaja; amelyen keresztül bemennek Ábrahám, Izsák, Jákob és minden próféta; valamint az apostolok és az egyház. 24 És mindezek a dolgok arra az egységre irányulnak, amely Istentől van. Az evangéliumnak azonban van néhány. mi van benne minden más diszpenzáció felett; nevezetesen Megváltónk, az Úr Jézus Krisztus megjelenése, szenvedése és feltámadása. 25 Mert a szeretett próféták hivatkoztak rá; de az evangélium a romolhatatlanság tökéletessége. Mindnyájan tehát jók, ha szeretettel hisztek. 3. FEJEZET 1 Ami pedig az antiókhiai gyülekezetet illeti, amely Szíriában van, látva, hogy azt mondták nekem, hogy a ti imáitok és a Jézus Krisztusban feléje irányuló szívetek által békében van. Isten gyülekezeteként fel kell rendelnie néhány diakónust, hogy menjen hozzájuk Isten követeként; hogy együtt örüljön velük, amikor együtt találkoznak, és dicsőítsék Isten nevét. 2 Áldott legyen az az ember Jézus Krisztusban, akit érdemesnek találnak ilyen szolgálatra; és ti magatok is megdicsőültek. 3 Ha pedig akarod, nem lehetetlen, hogy ezt az Isten kegyelmére tedd; ahogy a többi szomszédos egyház is küldte őket, néhány püspök, néhány pap és diakónus. 4 Ami pedig Filón, Kilikia diakónusa, a legméltóbb ember, még mindig Isten igéjével szolgál nekem: Agatopolisi Rheusszal együtt, egy kivételes jó ember, aki Szíriából is követett engem, nem az ő életét tekintve. is tanúskodjanak rólatok. 5 Én pedig hálát adok értetek Istennek, hogy úgy fogadjátok őket, ahogyan az Úr is befogad benneteket. De azoknak, akik meggyalázták őket, bocsánatot nyerjenek Jézus Krisztus kegyelme által. 6 Köszönt titeket a troászi atyafiak szeretete: onnan is írok most Burrhustól, akit az efézusiak és a szmirnaiak küldtek velem együtt, a tisztelet kedvéért. 7 Urunk, Jézus Krisztus tisztelje őket; akiben reménykednek testben, lélekben és lélekben egyaránt; hitben, szeretetben, egységben. Búcsúzunk Krisztus Jézusban közös reménységünktől.