SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
Download to read offline
GUIÓ SEQÜENCIAL

HISTÒRIES UNIVERSALS

Les històries són sempre les mateixes, el que canvia és la manera d’explicar-les (l’art de la
narració).

  -  La recerca del tresor – Patró narratiu en històries de viatges i aventura. L’heroi es desplaça
    en un trajecte llarg i arriscat per complir una missió (tresor). Ajuda amorosa inesperada.
    Fugida accidentada. Final victoriós. Indiana Jones.
  -  El retorn a la llar / L’odissea – Aventures d’Ulisses durant el seu llarg viatge de tornada de
    la guerra de Troia. Record d’escenes de la guerra i relats dels personatges que l’heroi va
    trobant. Ulisses ha de recuperar el lloc perdut. Vietnam.
  -  Fundació d’una nova pàtria – Llegenda dels pioners. Reivindicació nacionalista.

ESTRUCTURA DRAMÀTICA I ESTRUCTURA NARRATIVA

  -  Primer definim una idea
  -  Desprès la desenvolupem en una estructura dramàtica (personatge + objectiu + conflicte).
    El nucli és el conflicte dels personatges.
  -  Desprès li donem una estructura narrativa (dramatització)
  -  El guió literari

ESTRUCTURA DRAMÀTICA

Els elements essencials d’una història són un personatge amb un objectiu i un conflicte.

Tipus de personatges

  -  Protagonistes – Personatges centrals de la història. Han d’estar perfectament definits.
    Desenvolupen el conflicte, l’acció principal i la trama. Són l’heroi i l’antiheroi (antagonista).
  -  Principals – Són importants però no essencials. Confident del protagonista.
  -  Secundaris – Son importants per al desenvolupament del conflicte i tenen diverses
    funcions dramàtiques.

Caracterització dels personatges – Construcció d’un personatge partint dels seus factors
psicològics, físics i assemblant-lo al màxim a una persona real.

  -  Biografia
  -  Nivell professional.
  -  Nivell personal – Família, amics.
  -  Nivell íntim – Què fa quan està sol.
  -  Aspecte / Nom / Univers interior / Univers personal i relacions / Entorn social / Pensament
    i emoció.

Diàlegs – Donen credibilitat al personatge, contribueixen a la caracterització, anticipen la trama
revelen conflictes i estats emocionals dels personatges, estableixen relacions entre personatges.
Dinàmica d’una acció:

  -  L’objectiu – El que el protagonista vol
  -  El motiu – Actua com a detonador.
      o Motius: gana, set, seguretat, justícia, bondat, bellesa
      o Detonant: assassinat, persecució, aparició d’algú, trucada, conversa
  -  La intenció – Recuperació d’un estat anterior o un nou equilibri
  -  La meta - És el que el protagonista desitja. La seva direcció específica.
      o Metes principals: salvar la vida, un amor, un tresor, un poder
      o Metes secundàries: guanyar un destí, escapar, descansar, trobar a algú.

El conflicte – Sense conflicte el drama no existeix. És l’obstacle que impedeix al personatge la
consecució del seu objectiu.

  -  Conflicte intern
  -  Conflicte exterior o de relació (persona o grup)
  -  Conflicte social – El context social i històric impedeix aconseguir els seu objectiu.
  -  Conflicte de naturalesa o situació – Catàstrofes, tempestes, monstres, alienígenes, el
    protagonista es debat entre la vida i la mort.

ESTRUCTURA NARRATIVA – És la manera con és explicada la història.

Trama principal o plot – És la història més important que explica un argument. La idea principal
oblia a conjugar tots els elements del guió al voltant d’ella.

Trama secundària o subplot

  -  Dóna relleu a la història principal.
  -  De vegades desvia intencionadament l’atenció del públic.
  -  També serveix per a ocultar informació i aconseguir el suspens.
  -  Ajuda a la comprensió de la història mitjançant un altre punt de vista.

Història – Ocorre en ordre cronològic. És com una explicació verbal sobre aquesta. No és
materialment present a la pantalla.

Argument – Organització real de la història d’una pel·lícula. El seu objectiu és provocar la
curiositat o suspens i crear sorpreses. Els arguments deixen buits sense explicar: les el·lipsis.

L’estil – És inseparable del mitjà. Són els recursos que utilitzem per a materialitzar l’argument.

Punts de vista

  -  Punt de vista del narrador
  -  Punt de vista del personatge
     o Tercera persona – El personatge és un observador
     o Segona persona – És el guia que ens condueix a través de la història
     o Primera persona- Es col·loca en el centre de l’acció.
Anticipació – Un dels mecanismes més importants de l’estructura narrativa. Crea tensió
dramàtica, sorpresa i suspens.

  -  Tensió dramàtica – L’espectador té menys informació que el protagonista.
  -  Suspens – L’espectador té més informació que el protagonista.
  -  Sorpresa – L’espectador i el protagonista tenen la mateixa informació.

Estructura lineal – La narració segueix linealment el desenvolupament cronològic de la història.

ACTES I PUNTS DE GIR

ACTE 1 – EXPOSICIÓ – Primera part del guió. Es presenta la història, els personatges, el temps i el
lloc. També el gènere. Ha de contenir un element que sorprengui per enganxar l’espectador.

Primer punt de gir – Nus de la trama. Produeix un canvi (brusc i inesperat) de direcció de la
història. Trenca l’equilibri i produeix una crisi.

ACTE II – DESENVOLUPAMENT – Fase de lluita. El personatge defineix el seu objectiu i emprèn
accions per arribar a aconseguir-lo. Evolucionen les relacions entre els personatges que ajuden al
protagonista o que li impedeixen arribar al objectiu.

Segon punt de gir – Un esdeveniment inesperat que canvia l’acció i desemboca en el clímax.

ACTE III – AJUSTAMENT

  -  Clímax – Punt culminant de tensió dramàtica pel protagonista. Després del clímax no hi pot
    haver més escenes de resolució i de distensió.
  -  Epíleg – Ajust d’estructura dramàtica en la qual es planteja una nova situació.
  -  Desenllaç – Es resolen els conflictes exposats al llarg del relat.
  -  Final – Obert (el personatge arriba al objectiu però apareixen noves dificultats) o tancat
    (tot queda resol o també la mort del personatge o de l’ésser volgut).

UNITATS NARRATIVES COMPLETES

ESCENA – L’acció succeeix en un mateix lloc i amb una continuïtat rigorosa en el temps. És allò que
ocorre en un lloc determinat en un temps determinat. Si l’acció canvia de decorat, tenim una
escena nova.

SEQÜÈNCIA – Divisió interna autònoma que constitueix per ella mateixa una petita narració dins
de la narració general. Pot contenir diverses escenes. Equival al capítol d’una novel·la.

ACTE – Unitat narrativa més gran que la seqüència. Són les parts en les quals es divideix una
trama. En el teatre coincideix amb les baixades de teló. La narrativa clàssica contempla tres actes:
presentació, nus i desenllaç.
ACTE I

       -  Seqüència 1. Baralla al parc
         o ESCENA 1. EXT. PARC. DIA
         o ESCENA 2.EST. CARRER. DIA
       -  Seqüència 2. Reconciliació
         o ESCENA 3. INT. BAR. TARDE

       ACTE II

       -  Seqüència 3. A casa teva o casa meva?
         o ESCENA 4. INT. PIS. NIT

LA FORMA DEL GUIÓ SEQÜENCIAL

Consta de les següents parts:

                        IDEA

                      STORY-LINE

                       MEMÒRIA

                       SINOPSI

             ESCALETA DE SEQÜÈNCIES O SINOPSI TÈCNICA

                     GUIÓ LITERARI

                      GUIÓ TÈCNIC

IDEA – Motiu que impulsa al guionista a escriure el guió. La idea central ha de ser present en tots
els processos de construcció d’una obra.

  -  Màxim dues línies
  -  Tipus:
      o Idea narrativa – Exposa esdeveniments sense fer judicis de valor
      o Idea temàtica – Concepte que hi ha en una narració: guerra, amor, injustícia...
      o Idea poètica o estètica – L’estètica preval sobre els continguts narratius.

STORY-LINE – Primera fase d’escriptura d’un guió (Ex: Un personatge dedica la seva vida a buscar
con tresor amagat. Desprès resulta que mai no va existir)

  -  Pot ocupar una sola frase.
  -  Com a màxim cinc línies que engloben la presentació, el desenvolupament i la solució del
    conflicte.

MEMÒRIA – Presentació del projecte. Es justifiquen cada una de les decisions que han pres per a
desenvolupar la idea.
-  Com se’ns va ocórrer la idea.
  -  A quin gènere pertany.
  -  Respon a les preguntes: Què és la idea?, d’on ve?, quines intencions té el guionista?

ARGUMENT – Història narrada d’un guió. Pot expressar-se a través del story-line, la sinopsi, la
escaleta o del guió literari.

SINOPSI – Resumen de l’argument expressat en una pàgina. Relat breu de tota la història.

  -  És Narrativa.
  -  S’escriu en present.
  -  El guionista narra com si fos l’espectador.
  -  Desenvolupa l’story-line.
  -  Descriu l’essència del conflicte, l’espai, el temps, on es desenvolupa la història i els fets i les
    accions.
  -  Ha de donar resposta a les preguntes:
      o Qui és el protagonista?
      o Què vol o busca?
      o Quins problemes troba en la seva recerca?
      o Com acaba la història?

ESCALETA DE SEQÜÈNCIES O SINOPSI TÈCNICA (Step outline o listing)

Història contada pas a pas que es presenta en forma d’escenes numerades per ordre, amb un breu
resum que passa en cadascuna. Si la sinopsi és narrativa, l’escaleta és la part tècnica de la narració.

  -  Descriu les seqüències i les escenes.
  -  No estableix els diàlegs definitius.
  -  Les escenes s’escriuen per aquest ordre:
      o Número per ordre d’aparició
      o Si es desenvolupa en un interior o exterior
      o Localització
      o Moment i el dia en el qual ens trobem
           Exemple:
           1) Int. Menjador castell. Dia
              Un bufó balla.
  -  Connexió narrativa entre les escenes que va avançar la narració.

GUIÓ LITERARI – Guió acabat. Última feina que fa el guionista.

  -  Narració ordenada de la història
  -  Inclou acció i diàlegs
  -  Formats de guió
      o Guió americà
          S’escriu en una columna.
          Una pàgina de guió equival a 1 minut de projecció.
Un llargmetratge té de cent a cent vint pàgines de guió
          Descriu els personatges i l’acció. Els personatges s’escriuen en majúscules la
          primera vegada que apareixen.
         S’estructura per escenes, capítols i seqüències, per aquest ordre:
             Escenes en majúscules
             INT (interior) o EXT (exterior)
             Nom del lloc
             Interval horari: DIA, NIT, MIGDIA, TARDA, MATÍ
              Exemple:
              Escena 2. EXT. CAFETERIA. DIA
         Diàlegs:
             Nom del personatge que parla en majúscules
             Sota del personatge va el diàleg
             El que fa el personatge
                              Exemple:
                            PRIMER POLICÍA
                           A ver, documentación.
                               CIVIL
                            (Con nerviosismo)
                         Creo que... no la llevo encima.
      o Guió europeu
         S’escriu en dues columnes.
             Columna esquerra – Informació visual: descripció de l’acció dels
              personatges
             Columna dreta – Diàlegs, veu en off, música
         Indicat per a produccions en veu en off.

GUIÓ TÈCNIC – L’escriu el director a partir del guió literari. És el guió literari traduït a imatge i son
en el llenguatge audiovisual.

  -  Número de seqüència i escena
  -  Plans numerats cronològicament.
  -  Especificacions tècniques de cada pla: Durada, angulació, moviments de càmera, el que
    ocorre en cada pla
  -  Descripció de la banda sonora
  -  El format és
      o A una columna (americà amb especificacions tècniques
      o A dues columnes. En aquest cas, a la dreta s’especifica: número de pla, escena i
        seqüència, tipus de pla, transició (per tall, per encadenament, etc.) moviment de
        càmera, expressions dels actors, il·luminació i so.
      o En graella, típic de la televisió
        Seqüència /núm. Pla/ tipus pla/ Guió il·lustrat (narrat/ imatge representativa /So
Exemple en format americà:
      ESCENA 1. Interior. Menjador. Migdia
        Pla 1. PD Pla detall. Tràvelling seguiment
        Tot es veu molt fosc
        MARIA (OFF): On ets?
        Pla 2
        Pla 3
      ESCENA 2. Exterior. Jardí. Tarda.
        Pla 4
        Pla 5


GUIÓ DE MUNTATGE – El confecciona el realitzador o director per els operaris encarregats de fer
el muntatge dels plans.

GUIÓ IL·LUSTRAT – Una vegada s’ha fet el guió tècnic, es fa el guió il·lustrat, que és un guió
dibuixat com si fos un còmic. L’utilitza tot l’equip de rodatge de l’audiovisual.

GUIÓ TELEVISIU

Estructura:

  -  Macroestructura. És l’estructura de la totalitat de la sèrie. És necessari establir els punts
    claus de la història i anar distribuint-los al llarg dels capítols.

Premisses bàsiques:

  -  Captar l’atenció del públic. Creació d’expectatives
      o Punt de partida i ganxo: És molt important la manera com s’obren els capítols al
        principi o desprès de la publicitat.
      o S’ha d’acabar sense resoldre el conflicte per a enganxar l’espectador.
  -  Mantenir l’interès.
      o Punts crítics: Es situen en els extrems dels productes audiovisuals.
  -  Resoldre les expectatives creades.

More Related Content

What's hot

El comentari literari de text
El comentari literari de textEl comentari literari de text
El comentari literari de textjmpinya
 
El llenguatge del còmic
El llenguatge del còmicEl llenguatge del còmic
El llenguatge del còmicmaboir
 
Text descriptiu
Text descriptiuText descriptiu
Text descriptiuartbog07
 
Gèneres literaris
Gèneres literarisGèneres literaris
Gèneres literarismcasasurgell
 
Narracio 2 sant cugat
Narracio 2 sant cugatNarracio 2 sant cugat
Narracio 2 sant cugatesperanto2
 
Programació tallers de lectura 2013 14
Programació tallers de lectura 2013 14Programació tallers de lectura 2013 14
Programació tallers de lectura 2013 14Beatriu Palau
 
Estructura De La Narracio
Estructura De La NarracioEstructura De La Narracio
Estructura De La NarracioLluis Rius
 
El còmic o historieta
El còmic o historietaEl còmic o historieta
El còmic o historietalelescd
 
El narrador i el punt de vista
El narrador i el punt de vistaEl narrador i el punt de vista
El narrador i el punt de vistaMsais
 
Elements de la narració 2 eso (15 16)
Elements de la narració 2 eso (15 16)Elements de la narració 2 eso (15 16)
Elements de la narració 2 eso (15 16)MarinaMallol
 
ANÀLISI D´UN TEXT
ANÀLISI D´UN TEXTANÀLISI D´UN TEXT
ANÀLISI D´UN TEXTLaietta M
 
El còmic 2 de 4. estructura. elements textuals jmc
El còmic 2 de 4. estructura. elements textuals  jmcEl còmic 2 de 4. estructura. elements textuals  jmc
El còmic 2 de 4. estructura. elements textuals jmcJordi Monteagudo
 
Lectura d 'imatges
Lectura d 'imatgesLectura d 'imatges
Lectura d 'imatgessandroalfaro
 

What's hot (15)

El còmic
El còmicEl còmic
El còmic
 
El comentari literari de text
El comentari literari de textEl comentari literari de text
El comentari literari de text
 
El llenguatge del còmic
El llenguatge del còmicEl llenguatge del còmic
El llenguatge del còmic
 
Text descriptiu
Text descriptiuText descriptiu
Text descriptiu
 
Gèneres literaris
Gèneres literarisGèneres literaris
Gèneres literaris
 
Narracio 2 sant cugat
Narracio 2 sant cugatNarracio 2 sant cugat
Narracio 2 sant cugat
 
Programació tallers de lectura 2013 14
Programació tallers de lectura 2013 14Programació tallers de lectura 2013 14
Programació tallers de lectura 2013 14
 
Estructura De La Narracio
Estructura De La NarracioEstructura De La Narracio
Estructura De La Narracio
 
El còmic o historieta
El còmic o historietaEl còmic o historieta
El còmic o historieta
 
El narrador i el punt de vista
El narrador i el punt de vistaEl narrador i el punt de vista
El narrador i el punt de vista
 
Elements de la narració 2 eso (15 16)
Elements de la narració 2 eso (15 16)Elements de la narració 2 eso (15 16)
Elements de la narració 2 eso (15 16)
 
ANÀLISI D´UN TEXT
ANÀLISI D´UN TEXTANÀLISI D´UN TEXT
ANÀLISI D´UN TEXT
 
El còmic 2 de 4. estructura. elements textuals jmc
El còmic 2 de 4. estructura. elements textuals  jmcEl còmic 2 de 4. estructura. elements textuals  jmc
El còmic 2 de 4. estructura. elements textuals jmc
 
Comic
ComicComic
Comic
 
Lectura d 'imatges
Lectura d 'imatgesLectura d 'imatges
Lectura d 'imatges
 

Viewers also liked

Guio multimedia resum_temes_6_7
Guio multimedia resum_temes_6_7Guio multimedia resum_temes_6_7
Guio multimedia resum_temes_6_7Paquita Ribas
 
Processing_practica_manual_gps
Processing_practica_manual_gpsProcessing_practica_manual_gps
Processing_practica_manual_gpsPaquita Ribas
 
Processing_codi_practica_completa
Processing_codi_practica_completaProcessing_codi_practica_completa
Processing_codi_practica_completaPaquita Ribas
 
Processing_practica_explicacio_codi
Processing_practica_explicacio_codiProcessing_practica_explicacio_codi
Processing_practica_explicacio_codiPaquita Ribas
 
Llenguatges i Estàndards Web - PAC 1 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas
Llenguatges i Estàndards Web - PAC 1 - Multimedia (UOC) - Paquita RibasLlenguatges i Estàndards Web - PAC 1 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas
Llenguatges i Estàndards Web - PAC 1 - Multimedia (UOC) - Paquita RibasPaquita Ribas
 
Llenguatges i Estàndards Web - PAC 2 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas
Llenguatges i Estàndards Web - PAC 2 - Multimedia (UOC) - Paquita RibasLlenguatges i Estàndards Web - PAC 2 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas
Llenguatges i Estàndards Web - PAC 2 - Multimedia (UOC) - Paquita RibasPaquita Ribas
 
Llenguatges i Estàndards Web - PAC 1 correccció - Multimedia (UOC) - Paquita ...
Llenguatges i Estàndards Web - PAC 1 correccció - Multimedia (UOC) - Paquita ...Llenguatges i Estàndards Web - PAC 1 correccció - Multimedia (UOC) - Paquita ...
Llenguatges i Estàndards Web - PAC 1 correccció - Multimedia (UOC) - Paquita ...Paquita Ribas
 

Viewers also liked (8)

Tutorial celtx
Tutorial celtxTutorial celtx
Tutorial celtx
 
Guio multimedia resum_temes_6_7
Guio multimedia resum_temes_6_7Guio multimedia resum_temes_6_7
Guio multimedia resum_temes_6_7
 
Processing_practica_manual_gps
Processing_practica_manual_gpsProcessing_practica_manual_gps
Processing_practica_manual_gps
 
Processing_codi_practica_completa
Processing_codi_practica_completaProcessing_codi_practica_completa
Processing_codi_practica_completa
 
Processing_practica_explicacio_codi
Processing_practica_explicacio_codiProcessing_practica_explicacio_codi
Processing_practica_explicacio_codi
 
Llenguatges i Estàndards Web - PAC 1 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas
Llenguatges i Estàndards Web - PAC 1 - Multimedia (UOC) - Paquita RibasLlenguatges i Estàndards Web - PAC 1 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas
Llenguatges i Estàndards Web - PAC 1 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas
 
Llenguatges i Estàndards Web - PAC 2 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas
Llenguatges i Estàndards Web - PAC 2 - Multimedia (UOC) - Paquita RibasLlenguatges i Estàndards Web - PAC 2 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas
Llenguatges i Estàndards Web - PAC 2 - Multimedia (UOC) - Paquita Ribas
 
Llenguatges i Estàndards Web - PAC 1 correccció - Multimedia (UOC) - Paquita ...
Llenguatges i Estàndards Web - PAC 1 correccció - Multimedia (UOC) - Paquita ...Llenguatges i Estàndards Web - PAC 1 correccció - Multimedia (UOC) - Paquita ...
Llenguatges i Estàndards Web - PAC 1 correccció - Multimedia (UOC) - Paquita ...
 

Similar to Guio sequencial resum_temes_2_3

Similar to Guio sequencial resum_temes_2_3 (20)

Text narratiu i text descriptiu
Text narratiu i text descriptiuText narratiu i text descriptiu
Text narratiu i text descriptiu
 
Estructures tipologies textuals
Estructures tipologies textualsEstructures tipologies textuals
Estructures tipologies textuals
 
Questions De Literatura
Questions De LiteraturaQuestions De Literatura
Questions De Literatura
 
Pautes comentari narratològic
Pautes comentari narratològicPautes comentari narratològic
Pautes comentari narratològic
 
Guió per escriure un conte
Guió per escriure un conteGuió per escriure un conte
Guió per escriure un conte
 
El Registre Literari PàG.28
El Registre Literari PàG.28El Registre Literari PàG.28
El Registre Literari PàG.28
 
El conte
El conteEl conte
El conte
 
La narració fantàstica
La narració fantàsticaLa narració fantàstica
La narració fantàstica
 
La narració fantàstica
La narració fantàsticaLa narració fantàstica
La narració fantàstica
 
Narració
NarracióNarració
Narració
 
Resum sobre el text narratiu
Resum sobre el text narratiuResum sobre el text narratiu
Resum sobre el text narratiu
 
Text teatral
Text teatralText teatral
Text teatral
 
Text teatral
Text teatralText teatral
Text teatral
 
La narració 2 esp_powerpoint
La narració 2 esp_powerpointLa narració 2 esp_powerpoint
La narració 2 esp_powerpoint
 
Azur i-asmar
Azur i-asmarAzur i-asmar
Azur i-asmar
 
Fittxa modelatge text narratiu
Fittxa modelatge text narratiuFittxa modelatge text narratiu
Fittxa modelatge text narratiu
 
L'anàlisi de la narració
L'anàlisi de la narracióL'anàlisi de la narració
L'anàlisi de la narració
 
El text narratiu
El text narratiuEl text narratiu
El text narratiu
 
Estructura rondalla
Estructura rondallaEstructura rondalla
Estructura rondalla
 
La narrativa.
La narrativa.La narrativa.
La narrativa.
 

More from Paquita Ribas

Tipografia · Resum materials · Paquita Ribas
Tipografia · Resum materials · Paquita RibasTipografia · Resum materials · Paquita Ribas
Tipografia · Resum materials · Paquita RibasPaquita Ribas
 
Tipografia · Resum llibre
Tipografia · Resum llibreTipografia · Resum llibre
Tipografia · Resum llibrePaquita Ribas
 
Taller de Color · Pac 1 · Paquita Ribas
Taller de Color · Pac 1 · Paquita RibasTaller de Color · Pac 1 · Paquita Ribas
Taller de Color · Pac 1 · Paquita RibasPaquita Ribas
 
Fotografia Digital - Resum mòdul 1
Fotografia Digital - Resum mòdul 1Fotografia Digital - Resum mòdul 1
Fotografia Digital - Resum mòdul 1Paquita Ribas
 
Fotografia Digital - Resum mòdul 3
Fotografia Digital - Resum mòdul 3Fotografia Digital - Resum mòdul 3
Fotografia Digital - Resum mòdul 3Paquita Ribas
 
Fotografia Digital - Resum mòdul 2
Fotografia Digital - Resum mòdul 2Fotografia Digital - Resum mòdul 2
Fotografia Digital - Resum mòdul 2Paquita Ribas
 
Fotografia Digital - Resum mòdul 1
Fotografia Digital - Resum mòdul 1Fotografia Digital - Resum mòdul 1
Fotografia Digital - Resum mòdul 1Paquita Ribas
 
Fotografia Digital - Resum mòdul 1
Fotografia Digital - Resum mòdul 1Fotografia Digital - Resum mòdul 1
Fotografia Digital - Resum mòdul 1Paquita Ribas
 
Tractament i Publicació d'Àudio - Super-resum
Tractament i Publicació d'Àudio - Super-resumTractament i Publicació d'Àudio - Super-resum
Tractament i Publicació d'Àudio - Super-resumPaquita Ribas
 
Tractament i Publicació d'Àudio - Resum mòdul 6
Tractament i Publicació d'Àudio - Resum mòdul 6Tractament i Publicació d'Àudio - Resum mòdul 6
Tractament i Publicació d'Àudio - Resum mòdul 6Paquita Ribas
 
Tractament i Publicació d'Àudio - Resum mòdul 5
Tractament i Publicació d'Àudio - Resum mòdul 5Tractament i Publicació d'Àudio - Resum mòdul 5
Tractament i Publicació d'Àudio - Resum mòdul 5Paquita Ribas
 
Tractament i Publicció d'Àudio - Resum mòdul 4
Tractament i Publicció d'Àudio - Resum mòdul 4Tractament i Publicció d'Àudio - Resum mòdul 4
Tractament i Publicció d'Àudio - Resum mòdul 4Paquita Ribas
 
Tractament i Publicació d'Àudio - Resum mòdul 3
Tractament i Publicació d'Àudio - Resum mòdul 3Tractament i Publicació d'Àudio - Resum mòdul 3
Tractament i Publicació d'Àudio - Resum mòdul 3Paquita Ribas
 
Tractament i Publicació d'Àudio - Resum mòdul 2
Tractament i Publicació d'Àudio - Resum mòdul 2Tractament i Publicació d'Àudio - Resum mòdul 2
Tractament i Publicació d'Àudio - Resum mòdul 2Paquita Ribas
 
Tractament i publicació d'Àudio - Resum modul 1
Tractament i publicació d'Àudio - Resum modul 1Tractament i publicació d'Àudio - Resum modul 1
Tractament i publicació d'Àudio - Resum modul 1Paquita Ribas
 
Gestió de projectes Resumen mod 8
Gestió de projectes Resumen mod 8Gestió de projectes Resumen mod 8
Gestió de projectes Resumen mod 8Paquita Ribas
 
Gestió de projectes - Resum mod 7
Gestió de projectes - Resum mod 7Gestió de projectes - Resum mod 7
Gestió de projectes - Resum mod 7Paquita Ribas
 
Gestió de projectes - Resum mod 6
Gestió de projectes - Resum mod 6Gestió de projectes - Resum mod 6
Gestió de projectes - Resum mod 6Paquita Ribas
 
Gestió de projectes - Resum mod 5
Gestió de projectes - Resum mod 5Gestió de projectes - Resum mod 5
Gestió de projectes - Resum mod 5Paquita Ribas
 

More from Paquita Ribas (20)

Tipografia · Resum materials · Paquita Ribas
Tipografia · Resum materials · Paquita RibasTipografia · Resum materials · Paquita Ribas
Tipografia · Resum materials · Paquita Ribas
 
Tipografia · Resum llibre
Tipografia · Resum llibreTipografia · Resum llibre
Tipografia · Resum llibre
 
Taller de Color · Pac 1 · Paquita Ribas
Taller de Color · Pac 1 · Paquita RibasTaller de Color · Pac 1 · Paquita Ribas
Taller de Color · Pac 1 · Paquita Ribas
 
Licencias
LicenciasLicencias
Licencias
 
Fotografia Digital - Resum mòdul 1
Fotografia Digital - Resum mòdul 1Fotografia Digital - Resum mòdul 1
Fotografia Digital - Resum mòdul 1
 
Fotografia Digital - Resum mòdul 3
Fotografia Digital - Resum mòdul 3Fotografia Digital - Resum mòdul 3
Fotografia Digital - Resum mòdul 3
 
Fotografia Digital - Resum mòdul 2
Fotografia Digital - Resum mòdul 2Fotografia Digital - Resum mòdul 2
Fotografia Digital - Resum mòdul 2
 
Fotografia Digital - Resum mòdul 1
Fotografia Digital - Resum mòdul 1Fotografia Digital - Resum mòdul 1
Fotografia Digital - Resum mòdul 1
 
Fotografia Digital - Resum mòdul 1
Fotografia Digital - Resum mòdul 1Fotografia Digital - Resum mòdul 1
Fotografia Digital - Resum mòdul 1
 
Tractament i Publicació d'Àudio - Super-resum
Tractament i Publicació d'Àudio - Super-resumTractament i Publicació d'Àudio - Super-resum
Tractament i Publicació d'Àudio - Super-resum
 
Tractament i Publicació d'Àudio - Resum mòdul 6
Tractament i Publicació d'Àudio - Resum mòdul 6Tractament i Publicació d'Àudio - Resum mòdul 6
Tractament i Publicació d'Àudio - Resum mòdul 6
 
Tractament i Publicació d'Àudio - Resum mòdul 5
Tractament i Publicació d'Àudio - Resum mòdul 5Tractament i Publicació d'Àudio - Resum mòdul 5
Tractament i Publicació d'Àudio - Resum mòdul 5
 
Tractament i Publicció d'Àudio - Resum mòdul 4
Tractament i Publicció d'Àudio - Resum mòdul 4Tractament i Publicció d'Àudio - Resum mòdul 4
Tractament i Publicció d'Àudio - Resum mòdul 4
 
Tractament i Publicació d'Àudio - Resum mòdul 3
Tractament i Publicació d'Àudio - Resum mòdul 3Tractament i Publicació d'Àudio - Resum mòdul 3
Tractament i Publicació d'Àudio - Resum mòdul 3
 
Tractament i Publicació d'Àudio - Resum mòdul 2
Tractament i Publicació d'Àudio - Resum mòdul 2Tractament i Publicació d'Àudio - Resum mòdul 2
Tractament i Publicació d'Àudio - Resum mòdul 2
 
Tractament i publicació d'Àudio - Resum modul 1
Tractament i publicació d'Àudio - Resum modul 1Tractament i publicació d'Àudio - Resum modul 1
Tractament i publicació d'Àudio - Resum modul 1
 
Gestió de projectes Resumen mod 8
Gestió de projectes Resumen mod 8Gestió de projectes Resumen mod 8
Gestió de projectes Resumen mod 8
 
Gestió de projectes - Resum mod 7
Gestió de projectes - Resum mod 7Gestió de projectes - Resum mod 7
Gestió de projectes - Resum mod 7
 
Gestió de projectes - Resum mod 6
Gestió de projectes - Resum mod 6Gestió de projectes - Resum mod 6
Gestió de projectes - Resum mod 6
 
Gestió de projectes - Resum mod 5
Gestió de projectes - Resum mod 5Gestió de projectes - Resum mod 5
Gestió de projectes - Resum mod 5
 

Guio sequencial resum_temes_2_3

 • 1. GUIÓ SEQÜENCIAL HISTÒRIES UNIVERSALS Les històries són sempre les mateixes, el que canvia és la manera d’explicar-les (l’art de la narració). - La recerca del tresor – Patró narratiu en històries de viatges i aventura. L’heroi es desplaça en un trajecte llarg i arriscat per complir una missió (tresor). Ajuda amorosa inesperada. Fugida accidentada. Final victoriós. Indiana Jones. - El retorn a la llar / L’odissea – Aventures d’Ulisses durant el seu llarg viatge de tornada de la guerra de Troia. Record d’escenes de la guerra i relats dels personatges que l’heroi va trobant. Ulisses ha de recuperar el lloc perdut. Vietnam. - Fundació d’una nova pàtria – Llegenda dels pioners. Reivindicació nacionalista. ESTRUCTURA DRAMÀTICA I ESTRUCTURA NARRATIVA - Primer definim una idea - Desprès la desenvolupem en una estructura dramàtica (personatge + objectiu + conflicte). El nucli és el conflicte dels personatges. - Desprès li donem una estructura narrativa (dramatització) - El guió literari ESTRUCTURA DRAMÀTICA Els elements essencials d’una història són un personatge amb un objectiu i un conflicte. Tipus de personatges - Protagonistes – Personatges centrals de la història. Han d’estar perfectament definits. Desenvolupen el conflicte, l’acció principal i la trama. Són l’heroi i l’antiheroi (antagonista). - Principals – Són importants però no essencials. Confident del protagonista. - Secundaris – Son importants per al desenvolupament del conflicte i tenen diverses funcions dramàtiques. Caracterització dels personatges – Construcció d’un personatge partint dels seus factors psicològics, físics i assemblant-lo al màxim a una persona real. - Biografia - Nivell professional. - Nivell personal – Família, amics. - Nivell íntim – Què fa quan està sol. - Aspecte / Nom / Univers interior / Univers personal i relacions / Entorn social / Pensament i emoció. Diàlegs – Donen credibilitat al personatge, contribueixen a la caracterització, anticipen la trama revelen conflictes i estats emocionals dels personatges, estableixen relacions entre personatges.
 • 2. Dinàmica d’una acció: - L’objectiu – El que el protagonista vol - El motiu – Actua com a detonador. o Motius: gana, set, seguretat, justícia, bondat, bellesa o Detonant: assassinat, persecució, aparició d’algú, trucada, conversa - La intenció – Recuperació d’un estat anterior o un nou equilibri - La meta - És el que el protagonista desitja. La seva direcció específica. o Metes principals: salvar la vida, un amor, un tresor, un poder o Metes secundàries: guanyar un destí, escapar, descansar, trobar a algú. El conflicte – Sense conflicte el drama no existeix. És l’obstacle que impedeix al personatge la consecució del seu objectiu. - Conflicte intern - Conflicte exterior o de relació (persona o grup) - Conflicte social – El context social i històric impedeix aconseguir els seu objectiu. - Conflicte de naturalesa o situació – Catàstrofes, tempestes, monstres, alienígenes, el protagonista es debat entre la vida i la mort. ESTRUCTURA NARRATIVA – És la manera con és explicada la història. Trama principal o plot – És la història més important que explica un argument. La idea principal oblia a conjugar tots els elements del guió al voltant d’ella. Trama secundària o subplot - Dóna relleu a la història principal. - De vegades desvia intencionadament l’atenció del públic. - També serveix per a ocultar informació i aconseguir el suspens. - Ajuda a la comprensió de la història mitjançant un altre punt de vista. Història – Ocorre en ordre cronològic. És com una explicació verbal sobre aquesta. No és materialment present a la pantalla. Argument – Organització real de la història d’una pel·lícula. El seu objectiu és provocar la curiositat o suspens i crear sorpreses. Els arguments deixen buits sense explicar: les el·lipsis. L’estil – És inseparable del mitjà. Són els recursos que utilitzem per a materialitzar l’argument. Punts de vista - Punt de vista del narrador - Punt de vista del personatge o Tercera persona – El personatge és un observador o Segona persona – És el guia que ens condueix a través de la història o Primera persona- Es col·loca en el centre de l’acció.
 • 3. Anticipació – Un dels mecanismes més importants de l’estructura narrativa. Crea tensió dramàtica, sorpresa i suspens. - Tensió dramàtica – L’espectador té menys informació que el protagonista. - Suspens – L’espectador té més informació que el protagonista. - Sorpresa – L’espectador i el protagonista tenen la mateixa informació. Estructura lineal – La narració segueix linealment el desenvolupament cronològic de la història. ACTES I PUNTS DE GIR ACTE 1 – EXPOSICIÓ – Primera part del guió. Es presenta la història, els personatges, el temps i el lloc. També el gènere. Ha de contenir un element que sorprengui per enganxar l’espectador. Primer punt de gir – Nus de la trama. Produeix un canvi (brusc i inesperat) de direcció de la història. Trenca l’equilibri i produeix una crisi. ACTE II – DESENVOLUPAMENT – Fase de lluita. El personatge defineix el seu objectiu i emprèn accions per arribar a aconseguir-lo. Evolucionen les relacions entre els personatges que ajuden al protagonista o que li impedeixen arribar al objectiu. Segon punt de gir – Un esdeveniment inesperat que canvia l’acció i desemboca en el clímax. ACTE III – AJUSTAMENT - Clímax – Punt culminant de tensió dramàtica pel protagonista. Després del clímax no hi pot haver més escenes de resolució i de distensió. - Epíleg – Ajust d’estructura dramàtica en la qual es planteja una nova situació. - Desenllaç – Es resolen els conflictes exposats al llarg del relat. - Final – Obert (el personatge arriba al objectiu però apareixen noves dificultats) o tancat (tot queda resol o també la mort del personatge o de l’ésser volgut). UNITATS NARRATIVES COMPLETES ESCENA – L’acció succeeix en un mateix lloc i amb una continuïtat rigorosa en el temps. És allò que ocorre en un lloc determinat en un temps determinat. Si l’acció canvia de decorat, tenim una escena nova. SEQÜÈNCIA – Divisió interna autònoma que constitueix per ella mateixa una petita narració dins de la narració general. Pot contenir diverses escenes. Equival al capítol d’una novel·la. ACTE – Unitat narrativa més gran que la seqüència. Són les parts en les quals es divideix una trama. En el teatre coincideix amb les baixades de teló. La narrativa clàssica contempla tres actes: presentació, nus i desenllaç.
 • 4. ACTE I - Seqüència 1. Baralla al parc o ESCENA 1. EXT. PARC. DIA o ESCENA 2.EST. CARRER. DIA - Seqüència 2. Reconciliació o ESCENA 3. INT. BAR. TARDE ACTE II - Seqüència 3. A casa teva o casa meva? o ESCENA 4. INT. PIS. NIT LA FORMA DEL GUIÓ SEQÜENCIAL Consta de les següents parts: IDEA STORY-LINE MEMÒRIA SINOPSI ESCALETA DE SEQÜÈNCIES O SINOPSI TÈCNICA GUIÓ LITERARI GUIÓ TÈCNIC IDEA – Motiu que impulsa al guionista a escriure el guió. La idea central ha de ser present en tots els processos de construcció d’una obra. - Màxim dues línies - Tipus: o Idea narrativa – Exposa esdeveniments sense fer judicis de valor o Idea temàtica – Concepte que hi ha en una narració: guerra, amor, injustícia... o Idea poètica o estètica – L’estètica preval sobre els continguts narratius. STORY-LINE – Primera fase d’escriptura d’un guió (Ex: Un personatge dedica la seva vida a buscar con tresor amagat. Desprès resulta que mai no va existir) - Pot ocupar una sola frase. - Com a màxim cinc línies que engloben la presentació, el desenvolupament i la solució del conflicte. MEMÒRIA – Presentació del projecte. Es justifiquen cada una de les decisions que han pres per a desenvolupar la idea.
 • 5. - Com se’ns va ocórrer la idea. - A quin gènere pertany. - Respon a les preguntes: Què és la idea?, d’on ve?, quines intencions té el guionista? ARGUMENT – Història narrada d’un guió. Pot expressar-se a través del story-line, la sinopsi, la escaleta o del guió literari. SINOPSI – Resumen de l’argument expressat en una pàgina. Relat breu de tota la història. - És Narrativa. - S’escriu en present. - El guionista narra com si fos l’espectador. - Desenvolupa l’story-line. - Descriu l’essència del conflicte, l’espai, el temps, on es desenvolupa la història i els fets i les accions. - Ha de donar resposta a les preguntes: o Qui és el protagonista? o Què vol o busca? o Quins problemes troba en la seva recerca? o Com acaba la història? ESCALETA DE SEQÜÈNCIES O SINOPSI TÈCNICA (Step outline o listing) Història contada pas a pas que es presenta en forma d’escenes numerades per ordre, amb un breu resum que passa en cadascuna. Si la sinopsi és narrativa, l’escaleta és la part tècnica de la narració. - Descriu les seqüències i les escenes. - No estableix els diàlegs definitius. - Les escenes s’escriuen per aquest ordre: o Número per ordre d’aparició o Si es desenvolupa en un interior o exterior o Localització o Moment i el dia en el qual ens trobem Exemple: 1) Int. Menjador castell. Dia Un bufó balla. - Connexió narrativa entre les escenes que va avançar la narració. GUIÓ LITERARI – Guió acabat. Última feina que fa el guionista. - Narració ordenada de la història - Inclou acció i diàlegs - Formats de guió o Guió americà  S’escriu en una columna.  Una pàgina de guió equival a 1 minut de projecció.
 • 6. Un llargmetratge té de cent a cent vint pàgines de guió Descriu els personatges i l’acció. Els personatges s’escriuen en majúscules la primera vegada que apareixen.  S’estructura per escenes, capítols i seqüències, per aquest ordre:  Escenes en majúscules  INT (interior) o EXT (exterior)  Nom del lloc  Interval horari: DIA, NIT, MIGDIA, TARDA, MATÍ Exemple: Escena 2. EXT. CAFETERIA. DIA  Diàlegs:  Nom del personatge que parla en majúscules  Sota del personatge va el diàleg  El que fa el personatge Exemple: PRIMER POLICÍA A ver, documentación. CIVIL (Con nerviosismo) Creo que... no la llevo encima. o Guió europeu  S’escriu en dues columnes.  Columna esquerra – Informació visual: descripció de l’acció dels personatges  Columna dreta – Diàlegs, veu en off, música  Indicat per a produccions en veu en off. GUIÓ TÈCNIC – L’escriu el director a partir del guió literari. És el guió literari traduït a imatge i son en el llenguatge audiovisual. - Número de seqüència i escena - Plans numerats cronològicament. - Especificacions tècniques de cada pla: Durada, angulació, moviments de càmera, el que ocorre en cada pla - Descripció de la banda sonora - El format és o A una columna (americà amb especificacions tècniques o A dues columnes. En aquest cas, a la dreta s’especifica: número de pla, escena i seqüència, tipus de pla, transició (per tall, per encadenament, etc.) moviment de càmera, expressions dels actors, il·luminació i so. o En graella, típic de la televisió Seqüència /núm. Pla/ tipus pla/ Guió il·lustrat (narrat/ imatge representativa /So
 • 7. Exemple en format americà: ESCENA 1. Interior. Menjador. Migdia Pla 1. PD Pla detall. Tràvelling seguiment Tot es veu molt fosc MARIA (OFF): On ets? Pla 2 Pla 3 ESCENA 2. Exterior. Jardí. Tarda. Pla 4 Pla 5 GUIÓ DE MUNTATGE – El confecciona el realitzador o director per els operaris encarregats de fer el muntatge dels plans. GUIÓ IL·LUSTRAT – Una vegada s’ha fet el guió tècnic, es fa el guió il·lustrat, que és un guió dibuixat com si fos un còmic. L’utilitza tot l’equip de rodatge de l’audiovisual. GUIÓ TELEVISIU Estructura: - Macroestructura. És l’estructura de la totalitat de la sèrie. És necessari establir els punts claus de la història i anar distribuint-los al llarg dels capítols. Premisses bàsiques: - Captar l’atenció del públic. Creació d’expectatives o Punt de partida i ganxo: És molt important la manera com s’obren els capítols al principi o desprès de la publicitat. o S’ha d’acabar sense resoldre el conflicte per a enganxar l’espectador. - Mantenir l’interès. o Punts crítics: Es situen en els extrems dels productes audiovisuals. - Resoldre les expectatives creades.