SlideShare a Scribd company logo
Hazırlayanlar:
Büşra Günhan
Süleyman Pala
  DÜNYANIN ENERJİ İHTİYACI
  GÜNEŞ VE GÜNEŞ ENERJİSİ
  FOTOVOLTAİK
  TARİHÇE
  FOTOVOLTAİK YAPI VE ÇALIŞMA
  PRENSİBİ
  GÜNEŞ HÜCRE ÇEŞİTLERİ
  ÜÇÜNCÜ NESİL HÜCRE UYGULAMALARI
  GÜNEŞ PANELLERİNİN KULLANIM
  ALANLARI
  ÖZET
  KAYNAKLAR
http://www.slideshare.net/abdelk/rasit-turan
http://www.slideshare.net/abdelk/rasit-turan
 Güneş,  hidrojen ve helyum gazlarından
 oluşan orta büyüklükte bir yıldızdır.
 İçinde, sürekli olarak hidrojenin helyuma
 dönüştüğü füzyon reaksiyonları
 gerçekleşmektedir ve oluşan kütle farkı, ısı
 enerjisine dönüşerek uzaya yayılmaktadır.
 Güneşin 1 saniyede ürettiği enerji miktarı,
 insanlığın şimdiye kadar kullandığı enerji
 miktarından fazladır. Dünya, güneşten gelen
 enerjinin sadece milyarda birini alır. Bu enerji 15
 dakika depo edilebilse toplam dünya nüfusunun
 yıllık enerji ihtiyacı karşılanır.
 Günümüzde yaygın olarak kullanılan fosil
 yakıtlarının çok yakın bir gelecekte tükenecek
 olmasından dolayı ortaya çıkan enerji ihtiyacının
 karşılanması için başka enerji kaynaklarından
 yararlanılması gerekmektedir.Bu alternatif
 kaynaklardan en önemlilerinden biri güneş
 enerjisidir.
http://www.eie.gov.tr/MyCalculator/Default.aspx
 Güneş pilleri
 (fotovoltaik hücreler)
 üzerine güneş ışığı
 düştüğünde, güneş
 enerjisini doğrudan
 elektrik enerjisine
 çeviren düzeneklerdir.     http://gunam.metu.edu.tr/pvtechnology.html
 Fotovoltaik (photovoltaic) ismi Yunanca'da
 ışık anlamına gelen phos ve elektriğin
 öncülerinden olan Alessandro Volta'nın
 voltaic kelimelerinin bir araya gelmesiyle
 ortaya çıkmıştır.
 http://tr.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Volta
  Fotovoltaik etkisi ilk olarak 1839 yıllında Fransız fizikçi
  Alexandre Edmond Becquerel tarafından keşfedildi.
  1876 yılında ise William G. Adams ve Richard E. Day
  tarafından silisyum kristalleri bulundu.
  Ancak 1905'te Albert Einstein tarafından fotovoltaik
  etkisi düzgün bir şekilde ifade edilmiş ve bu sayede
  1921 yıllında Nobel Fizik Ödülü kazanmıştır.
  1950 yıllında silikon hücrelerinin verimi %4 olarak Daryl
  Chapin, Calvin Fuller ve Gerald Pearson tarafından
  ortaya konulmuştur.


    http://www.gunessistemleri.com/fotovoltaiktarihce.php
    http://www.gunessistemleri.com/img/Gunes-enerjisi.pdf
•İlk teknik uygulama
                       "Vanguard 1" uydusu ile
                      beraber 1954 yılında uydu
                      teknolojisinde yer almıştır.
                         • 1960-1970 yıllarında
                      havacılık sektörü fotovoltaik
                      hücrelerin gelişiminde öncü
                                olmuştur.
                       •1970'lerde ortaya çıkan
                          enerji krizi ve çevre
                     duyarlılığı ile daha ekonomik
                         olması için çalışmalar
                               hızlanmıştır.
http://www.gunessistemleri.com/fotovoltaiktarihce.php
  Işık fotonları atomdaki elektronlarla
  çarpışarak enerjilerini aktarırlar ve
  bunun sonucunda elektronlar
  bağlarından koparak serbest hale
  geçerler. Fotovoltaik
  olayda, fotonlarla uyarılan negatif
  yüklü elektronlar gerilerinde pozitif
  yüklü boşluklar bırakırlar. Üretilen bu
  ek yükler sistem içerisinde ayrı
  taraflara toplandığında bir potansiyel    FOTOVOLTAİK GRUPLAR
  fark (gerilim) üretilebilmektedir.
¹Topçuoğlu, Tarkan (2002), Nanokristal Yapıda Güneş Pillerinin İmali ve Elektronik
Özelliklerinin İncelenmesi, (Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi),İstanbul

²Nakir, İsmail (2007), Fotovoltaik Güneş Panellerinde GTS ve MGTS Kullanarak
Verimliliğin Arttırılması, (Yıldız Teknik Üniversitesi , Yüksek Lisans Tezi), İstanbul
  Fotovoltaik hücrenin çalışma prensibini anlamak için öncelikle
  n-tipi ve p-tipi malzemelerin anlaşılması gerekmektedir.
  Fotovoltaikler yarıiletken malzemeden yapılırlar. Yarıiletken
  özellik gösteren birçok madde arasında fotovoltaik yapmak için
  en elverişli olanlar, silisyum, galyum arsenit, kadmiyum tellür
  gibi maddelerdir.
  Yarıiletken maddelerin fotovoltaik olarak kullanılabilmeleri için
  n ya da p tipi katkılanmaları gereklidir. Katkılama, saf
  yarıiletken eriyik içerisine istenilen katkı maddelerinin kontrollü
  olarak eklenmesiyle yapılır.
      http://gunam.metu.edu.tr/pvtechnology.html
Yarı iletkenlerde valans ve iletim bantları birbirine
 yakındır. Bu nedenle dışarıdan enerji (ısı ve elektrik)
 verilmesi durumunda valens bandından iletim bandına
 elektron sıçraması olur ve malzeme iletkenik kazanır.

¹Karamanav, Mustafa (2007), Güneş Enerjisi ve Güneş Pilleri, (Sakarya
Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi), Sakarya
 En yaygın güneş pili maddesi olarak
 kullanılan silisyumdan n-tipi silisyum elde
 etmek için silisyum eriyiğine periyodik cetvelin
 5. grubundan bir element, örneğin fosfor
 eklenir.
 http://www.yildiz.edu.tr/~okincay/dersnotu/gunespilleri1bolum.pdf
 P-tipi
    silisyum elde
 etmek içinse, eriyiğe
 3. gruptan bir
 element (indiyum,
 alüminyum, bor gibi)
 eklenir.
 http://www.yildiz.edu.tr/~okincay/dersnotu/gunespilleri1bolum.pdf
N-tipi malzemede
                 serbest elektronlar, P-tipi
                 malzemede elektron
                 delikleri bulunur.
                 Elektron
                 delikleri, elektronların
                 yerlerinde bulunmama
                 durumudur. N-tipi ve P-
                 tipi malzeme içeride
                 temas ettiğinde (pn
                 eklem oluşturulması)
                 hücre içinde elektrik
                 alanı oluşur.

http://gunam.metu.edu.tr/pvtechnology.html
http://web.itu.edu.tr/~kaymak/images/pv.html
Güneş hücreleri genel olarak 3 farklı kategori
  altında incelenmektedir;
  A. Birinci Nesil
   a. Tek Kristal Güneş Hücreleri
   b. Çok Kristal Güneş Hücreleri
  B. İkinci Nesil
   a. a-Si İnce Film Güneş Hücreleri
   b. CdTe Güneş Hücreleri
   c. CIS ve CIGS Güneş Hücreleri
  C. Üçüncü Nesil (Nanoteknolojiye Dayalı
  Güneş Hücreleri)
 Yüksek verimlilik amacıyla kullanılan en eski ve
 yaygın teknoloji türüdür. Birinci nesil güneş
 hücreleri, silikon devre levhası üzerinde üretilirler.
 Her levha, 2-3 Watt güç temin edebilir. Gücü
 arttırmak için birçok hücreden meydana gelen
 güneş modülleri kullanılır. İki çeşidi vardır:
 1)Tek Kristal Güneş Hücreleri (c-Si): Tüm silikon
 devre levhası sadece tek bir kristalden oluşuyorsa
 tek kristal güneş hücresi adını alır.

   http://gunam.metu.edu.tr/pvtechnology.html
http://www.gunessistemleri.com/guneshucreleri.php
 http://web.itu.edu.tr/~kaymak/images/pv.html
 2)Çok Kristal Güneş Hücreleri (mc-Si): Eğer levha
 kristal tanelerinden oluşuyorsa polikristal güneş
 hücresi olarak isimlendirilir.
 Tek kristal güneş hücrelerinin verimliliği daha
 yüksek olmasına rağmen, çok kristal güneş
 hücrelerin üretimi daha kolay ve ucuzdur.
  http://gunam.metu.edu.tr/pvtechnology.html
http://www.slideshare.net/abdelk/rasit-turan
Amorf Silisyum (a-Si):            Kadmiyum Tellür id(CdTe):
 Daha çok küçük elektronik           Çok kristal yapıda bir malzeme
 cihazların güç kaynağı olarak         olan CdTe ile fotovoltaiklerin
 kullanılırlar.                maliyetinin çok aşağılara
 Amorf silisyum fotovoltaiklerin        çekileceği tahmin edilmektedir.
 aynı zamanda binalara             Laboratuar tipi küçük
 entegre yarısaydam cam            hücrelerde %16, ticari tip
 yüzeyler olarak, bina dış           modüllerde ise %7 civarında
 koruyucusu ve enerji üreteci         verim elde edilmektedir.
 olabileceği tahmin
 edilmektedir.
             http://en.wikipedia.org/wiki/Cadmium_telluride_photovoltaics
http://inhabitat.com/new-production-process-boosts-cheap-solar-cells-efficiency/inventux/
Copper Indium Gallium Selenide (CIGS):
 Verimleri %11-14 arasındadır.Cam veya
 esnek yüzey ile kulanılabilir. Pahalı üretim
 süreci ile birlikte geniş alan gereksinimi
 bulunmaktadır.
 http://en.wikipedia.org/wiki/Copper_indium_gallium_selenide_solar_cells
http://www.slideshare.net/abdelk/rasit-turan
 Nanokristal Tabanlı Güneş Hücreleri
 Boya ile Duyarlı Hale Getirilmiş Hücreler
 (Dye Sensitized Solar Cell “DSSC” )
 Photoelectrochemical (PEC) Hücreler
 Polimer Tabanlı Hücreler
 Yoğunlaştırılmış Güneş Hücreleri
 (Concentrated PV “CPV” )
  Grätzel pilleri olarak bilinen
  bu tür, 1991 yılında Michael
  Grätzel ve Brian O’Regan
  tarafından icat edilmiştir.
  Nanoyapıda metal oksit film
  (ZnO, TiO2, SnO2 gibi geniş
  bant aralıklı oksit
  yarıiletkenler ) tabanlı, boya
  ile duyarlı hale getirilmiş
  güneş pilleri, düşük üretim
  maliyeti, kararlı yapısı ve
  kolay üretilebilirliğinden
  dolayı son yıllarda oldukça
  cazip hale gelmişlerdir
Güneş panelleri .1
¹Özdemir, Bayram (2010), ZnO Nanoyapılar Üzerinde Boya ile Duyarlı Hale
Getirilmiş Güneş Pillerinin Üretilmesi, (Atatürk Üniversitesi, Doktora
Tezi), Erzurum
http://vizyon21yy.com/documan/Genel_Konular/Enerji/Gunes_Enerjisi/B
          oya_Duyarli_Gunes_Gozeleri.pdf
ZnO Nanoteller
 http://www.nanoturkiye.net/2009/01/26/nokia-ve-nanoteknoloji/
http://www.che.ufl.edu/ren/zno.htm
http://spie.org/x27632.xml?ArticleID=x27632
http://www.springerimages.com/Images/MaterialScience/1-10.1007_s11671-
              009-9506-4-2
¹Özdemir, Bayram (2010), ZnO Nanoyapılar Üzerinde Boya ile Duyarlı Hale Getirilmiş
Güneş Pillerinin Üretilmesi, (Atatürk Üniversitesi, Doktora Tezi), Erzurum
http://www.gadgetreview.com/wp-content/uploads/2008/12/dye-sensitized-solar-cells-from-sony.jpg
       http://samsungsdi.com/nextenergy/dssc-solar-cell-battery.jsp

More Related Content

What's hot

Solar energy and PV cells
Solar energy and PV cellsSolar energy and PV cells
Solar energy and PV cells
Surbhi Agarwal
 
Indian Solar Market Potential
Indian Solar Market PotentialIndian Solar Market Potential
Indian Solar Market Potential
Sunrator Technologies LLP
 
Solar cell ppt....uv
Solar cell ppt....uvSolar cell ppt....uv
Solar cell ppt....uv
Yuvraj Singh
 
Solar cell or solar energy
Solar cell or solar energySolar cell or solar energy
Solar cell or solar energy
suneel kumar Aggela
 
örnek güneş enerji santrali raporu
örnek güneş enerji santrali raporuörnek güneş enerji santrali raporu
örnek güneş enerji santrali raporu
EnerjiBeş Blog
 
Solar panels
Solar panelsSolar panels
Solar panels
vexedconch
 
Solar cell
Solar cellSolar cell
Solar cell
vishal gupta
 
Solar energy
Solar energy Solar energy
Solar energy
Shoaib Madridista
 
Jakson_report_Final
Jakson_report_FinalJakson_report_Final
Jakson_report_Final
Lovit Sawhney
 
Solar energy by hadi @bau
Solar energy by hadi @bauSolar energy by hadi @bau
Solar energy by hadi @bau
Md Abdul Hai
 
Solar energy
Solar energySolar energy
Solar energy
bhuchakrapanireddy
 
How Solar Panels Work
How Solar Panels WorkHow Solar Panels Work
How Solar Panels Work
Jon Samsel
 
Solar cell
Solar cellSolar cell
Solar cell
prashantsingham
 
History of Solar Energy
History of Solar EnergyHistory of Solar Energy
History of Solar Energy
Mohd RIzwan Shaikh
 
Solar energy presentation what factors does neeed to it
Solar energy presentation what factors does neeed to itSolar energy presentation what factors does neeed to it
Solar energy presentation what factors does neeed to it
Murali Krishna B
 
Solar cells or photo voltoic cells
Solar cells or photo voltoic cellsSolar cells or photo voltoic cells
Solar cells or photo voltoic cells
Poojith Chowdhary
 
Solar cell
Solar cellSolar cell
Solar cell
merlinium
 
Solar Energy
Solar EnergySolar Energy
Solar Energy
danyalanjum
 
Thin-Film Photovoltaics R&D: Innovation, Opportunities_Ennaoui
Thin-Film Photovoltaics R&D: Innovation, Opportunities_EnnaouiThin-Film Photovoltaics R&D: Innovation, Opportunities_Ennaoui
Thin-Film Photovoltaics R&D: Innovation, Opportunities_Ennaoui
Prof. Dr. Ahmed Ennaoui
 
Physics investigatoy project on solar power and photovolatics
Physics investigatoy project on solar power and photovolaticsPhysics investigatoy project on solar power and photovolatics
Physics investigatoy project on solar power and photovolatics
Shlok Patel
 

What's hot (20)

Solar energy and PV cells
Solar energy and PV cellsSolar energy and PV cells
Solar energy and PV cells
 
Indian Solar Market Potential
Indian Solar Market PotentialIndian Solar Market Potential
Indian Solar Market Potential
 
Solar cell ppt....uv
Solar cell ppt....uvSolar cell ppt....uv
Solar cell ppt....uv
 
Solar cell or solar energy
Solar cell or solar energySolar cell or solar energy
Solar cell or solar energy
 
örnek güneş enerji santrali raporu
örnek güneş enerji santrali raporuörnek güneş enerji santrali raporu
örnek güneş enerji santrali raporu
 
Solar panels
Solar panelsSolar panels
Solar panels
 
Solar cell
Solar cellSolar cell
Solar cell
 
Solar energy
Solar energy Solar energy
Solar energy
 
Jakson_report_Final
Jakson_report_FinalJakson_report_Final
Jakson_report_Final
 
Solar energy by hadi @bau
Solar energy by hadi @bauSolar energy by hadi @bau
Solar energy by hadi @bau
 
Solar energy
Solar energySolar energy
Solar energy
 
How Solar Panels Work
How Solar Panels WorkHow Solar Panels Work
How Solar Panels Work
 
Solar cell
Solar cellSolar cell
Solar cell
 
History of Solar Energy
History of Solar EnergyHistory of Solar Energy
History of Solar Energy
 
Solar energy presentation what factors does neeed to it
Solar energy presentation what factors does neeed to itSolar energy presentation what factors does neeed to it
Solar energy presentation what factors does neeed to it
 
Solar cells or photo voltoic cells
Solar cells or photo voltoic cellsSolar cells or photo voltoic cells
Solar cells or photo voltoic cells
 
Solar cell
Solar cellSolar cell
Solar cell
 
Solar Energy
Solar EnergySolar Energy
Solar Energy
 
Thin-Film Photovoltaics R&D: Innovation, Opportunities_Ennaoui
Thin-Film Photovoltaics R&D: Innovation, Opportunities_EnnaouiThin-Film Photovoltaics R&D: Innovation, Opportunities_Ennaoui
Thin-Film Photovoltaics R&D: Innovation, Opportunities_Ennaoui
 
Physics investigatoy project on solar power and photovolatics
Physics investigatoy project on solar power and photovolaticsPhysics investigatoy project on solar power and photovolatics
Physics investigatoy project on solar power and photovolatics
 

Viewers also liked

Güneş panelleri ve nano teknoloji kullanımı
Güneş panelleri ve nano teknoloji kullanımıGüneş panelleri ve nano teknoloji kullanımı
Güneş panelleri ve nano teknoloji kullanımı
Habip TAYLAN
 
Güneş panelleri 2
Güneş panelleri 2Güneş panelleri 2
Güneş panelleri 2
Habip TAYLAN
 
Güneş panelleri d
Güneş panelleri dGüneş panelleri d
Güneş panelleri d
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
 
Carbon nanotubes (cnt) as interconnects for future
Carbon nanotubes (cnt) as interconnects for futureCarbon nanotubes (cnt) as interconnects for future
Carbon nanotubes (cnt) as interconnects for future
Harish Peta
 
Cnt devices
Cnt devicesCnt devices
Cnt devices
prabhakar
 
ARIANA SANCHEZ EMPRESA CNT
ARIANA SANCHEZ EMPRESA CNTARIANA SANCHEZ EMPRESA CNT
ARIANA SANCHEZ EMPRESA CNT
Arianasancheza
 
Ajit K.
Ajit K.Ajit K.
Ajit K.
Ajit K.
 
Nano teknolojide antibakteriyellik
Nano teknolojide antibakteriyellikNano teknolojide antibakteriyellik
Nano teknolojide antibakteriyellik
Habip TAYLAN
 
Nano-bio Dr Nedra Karunaratne
Nano-bio Dr Nedra Karunaratne Nano-bio Dr Nedra Karunaratne
Nano-bio Dr Nedra Karunaratne
costi2014
 
Nanoteknoloji̇ ve uygulama alanlari BETÜL KURT
Nanoteknoloji̇ ve uygulama alanlari BETÜL KURTNanoteknoloji̇ ve uygulama alanlari BETÜL KURT
Nanoteknoloji̇ ve uygulama alanlari BETÜL KURT
Betül KURT
 
Wedn. cnt ppt
Wedn. cnt pptWedn. cnt ppt
Wedn. cnt ppt
Himanshu Tyagi
 
Carbon nanotubes for adsorption of organic contaminants
Carbon nanotubes for adsorption of organic contaminantsCarbon nanotubes for adsorption of organic contaminants
Carbon nanotubes for adsorption of organic contaminants
UCLM
 
Nanotechnology Power Point 1
Nanotechnology Power Point 1Nanotechnology Power Point 1
Nanotechnology Power Point 1
lusik
 
Nano teknoloji ve tip uygulamaları
Nano teknoloji ve tip uygulamalarıNano teknoloji ve tip uygulamaları
Nano teknoloji ve tip uygulamaları
Habip TAYLAN
 
nano bio
nano bionano bio
Nano-electronics
Nano-electronicsNano-electronics
Nano-electronics
Abhishek Syal
 
Graphite,Fullerene And Carbon Nanotubules
Graphite,Fullerene And Carbon NanotubulesGraphite,Fullerene And Carbon Nanotubules
Graphite,Fullerene And Carbon Nanotubules
guestc26722
 
Epoxy/CNT nanocomposites
Epoxy/CNT nanocompositesEpoxy/CNT nanocomposites
Epoxy/CNT nanocomposites
zenziyan
 
Nanoteknoloji ve sağlık
Nanoteknoloji ve sağlıkNanoteknoloji ve sağlık
Nanoteknoloji ve sağlık
Prof.Dr. İbrahim USLU
 

Viewers also liked (20)

Güneş panelleri ve nano teknoloji kullanımı
Güneş panelleri ve nano teknoloji kullanımıGüneş panelleri ve nano teknoloji kullanımı
Güneş panelleri ve nano teknoloji kullanımı
 
Güneş panelleri 2
Güneş panelleri 2Güneş panelleri 2
Güneş panelleri 2
 
Tez sunum
Tez sunumTez sunum
Tez sunum
 
Güneş panelleri d
Güneş panelleri dGüneş panelleri d
Güneş panelleri d
 
Carbon nanotubes (cnt) as interconnects for future
Carbon nanotubes (cnt) as interconnects for futureCarbon nanotubes (cnt) as interconnects for future
Carbon nanotubes (cnt) as interconnects for future
 
Cnt devices
Cnt devicesCnt devices
Cnt devices
 
ARIANA SANCHEZ EMPRESA CNT
ARIANA SANCHEZ EMPRESA CNTARIANA SANCHEZ EMPRESA CNT
ARIANA SANCHEZ EMPRESA CNT
 
Ajit K.
Ajit K.Ajit K.
Ajit K.
 
Nano teknolojide antibakteriyellik
Nano teknolojide antibakteriyellikNano teknolojide antibakteriyellik
Nano teknolojide antibakteriyellik
 
Nano-bio Dr Nedra Karunaratne
Nano-bio Dr Nedra Karunaratne Nano-bio Dr Nedra Karunaratne
Nano-bio Dr Nedra Karunaratne
 
Nanoteknoloji̇ ve uygulama alanlari BETÜL KURT
Nanoteknoloji̇ ve uygulama alanlari BETÜL KURTNanoteknoloji̇ ve uygulama alanlari BETÜL KURT
Nanoteknoloji̇ ve uygulama alanlari BETÜL KURT
 
Wedn. cnt ppt
Wedn. cnt pptWedn. cnt ppt
Wedn. cnt ppt
 
Carbon nanotubes for adsorption of organic contaminants
Carbon nanotubes for adsorption of organic contaminantsCarbon nanotubes for adsorption of organic contaminants
Carbon nanotubes for adsorption of organic contaminants
 
Nanotechnology Power Point 1
Nanotechnology Power Point 1Nanotechnology Power Point 1
Nanotechnology Power Point 1
 
Nano teknoloji ve tip uygulamaları
Nano teknoloji ve tip uygulamalarıNano teknoloji ve tip uygulamaları
Nano teknoloji ve tip uygulamaları
 
nano bio
nano bionano bio
nano bio
 
Nano-electronics
Nano-electronicsNano-electronics
Nano-electronics
 
Graphite,Fullerene And Carbon Nanotubules
Graphite,Fullerene And Carbon NanotubulesGraphite,Fullerene And Carbon Nanotubules
Graphite,Fullerene And Carbon Nanotubules
 
Epoxy/CNT nanocomposites
Epoxy/CNT nanocompositesEpoxy/CNT nanocomposites
Epoxy/CNT nanocomposites
 
Nanoteknoloji ve sağlık
Nanoteknoloji ve sağlıkNanoteknoloji ve sağlık
Nanoteknoloji ve sağlık
 

Similar to Güneş panelleri .1

Güneş enerjisi (1)
Güneş enerjisi (1)Güneş enerjisi (1)
Güneş enerjisi (1)
agageldi
 
Nükleer enerji santralinin yapı ve risklerinin araştırılması [fizik]
Nükleer enerji santralinin yapı ve risklerinin araştırılması [fizik]Nükleer enerji santralinin yapı ve risklerinin araştırılması [fizik]
Nükleer enerji santralinin yapı ve risklerinin araştırılması [fizik]
Glmser
 
GES Güneş Enerji Sistemleri SES Solar Energy Systems
GES Güneş Enerji Sistemleri SES Solar Energy SystemsGES Güneş Enerji Sistemleri SES Solar Energy Systems
GES Güneş Enerji Sistemleri SES Solar Energy Systems
makgul
 
Nanoenerji̇
Nanoenerji̇Nanoenerji̇
Nanoenerji̇
Alper GÜNEREN
 
Bilim ve teknoloji haberleri 1
Bilim ve teknoloji haberleri 1Bilim ve teknoloji haberleri 1
Bilim ve teknoloji haberleri 1
osman keskin
 
Güneş enerjisi
Güneş enerjisiGüneş enerjisi
Güneş enerjisi
rdstrtwlkr
 
Rüzgar Enerjisi
Rüzgar EnerjisiRüzgar Enerjisi
Rüzgar Enerjisi
Ömer Said ERDOĞAN
 
7. Hafta (3).pptx
7. Hafta (3).pptx7. Hafta (3).pptx
7. Hafta (3).pptx
ssuser2577aa1
 
nukleer-enerji.pptx
nukleer-enerji.pptxnukleer-enerji.pptx
nukleer-enerji.pptx
kayradeprem2010
 
Yeni̇lenebi̇li̇r Enerji̇ Kaynakları ve Dünyada Kullanımı
Yeni̇lenebi̇li̇r Enerji̇ Kaynakları ve Dünyada KullanımıYeni̇lenebi̇li̇r Enerji̇ Kaynakları ve Dünyada Kullanımı
Yeni̇lenebi̇li̇r Enerji̇ Kaynakları ve Dünyada Kullanımı
Rabia Zeyneb
 

Similar to Güneş panelleri .1 (14)

Rasit Turan
Rasit TuranRasit Turan
Rasit Turan
 
Güneş enerjisi (1)
Güneş enerjisi (1)Güneş enerjisi (1)
Güneş enerjisi (1)
 
Nükleer enerji santralinin yapı ve risklerinin araştırılması [fizik]
Nükleer enerji santralinin yapı ve risklerinin araştırılması [fizik]Nükleer enerji santralinin yapı ve risklerinin araştırılması [fizik]
Nükleer enerji santralinin yapı ve risklerinin araştırılması [fizik]
 
GES Güneş Enerji Sistemleri SES Solar Energy Systems
GES Güneş Enerji Sistemleri SES Solar Energy SystemsGES Güneş Enerji Sistemleri SES Solar Energy Systems
GES Güneş Enerji Sistemleri SES Solar Energy Systems
 
Nükleer enerji
Nükleer enerjiNükleer enerji
Nükleer enerji
 
Nanoenerji̇
Nanoenerji̇Nanoenerji̇
Nanoenerji̇
 
Bilim ve teknoloji haberleri 1
Bilim ve teknoloji haberleri 1Bilim ve teknoloji haberleri 1
Bilim ve teknoloji haberleri 1
 
Led Teknoloji̇Si̇
Led Teknoloji̇Si̇Led Teknoloji̇Si̇
Led Teknoloji̇Si̇
 
Güneş enerjisi
Güneş enerjisiGüneş enerjisi
Güneş enerjisi
 
Rüzgar Enerjisi
Rüzgar EnerjisiRüzgar Enerjisi
Rüzgar Enerjisi
 
7. Hafta (3).pptx
7. Hafta (3).pptx7. Hafta (3).pptx
7. Hafta (3).pptx
 
nukleer-enerji.pptx
nukleer-enerji.pptxnukleer-enerji.pptx
nukleer-enerji.pptx
 
Elektrik
ElektrikElektrik
Elektrik
 
Yeni̇lenebi̇li̇r Enerji̇ Kaynakları ve Dünyada Kullanımı
Yeni̇lenebi̇li̇r Enerji̇ Kaynakları ve Dünyada KullanımıYeni̇lenebi̇li̇r Enerji̇ Kaynakları ve Dünyada Kullanımı
Yeni̇lenebi̇li̇r Enerji̇ Kaynakları ve Dünyada Kullanımı
 

More from Habip TAYLAN

çAlışma ergonomisi
çAlışma ergonomisiçAlışma ergonomisi
çAlışma ergonomisi
Habip TAYLAN
 
Ergonomi̇ ödev(fi̇zi̇ksel engelli̇ler i̇çi̇n bi̇r araştirma)
Ergonomi̇ ödev(fi̇zi̇ksel engelli̇ler i̇çi̇n bi̇r araştirma)Ergonomi̇ ödev(fi̇zi̇ksel engelli̇ler i̇çi̇n bi̇r araştirma)
Ergonomi̇ ödev(fi̇zi̇ksel engelli̇ler i̇çi̇n bi̇r araştirma)
Habip TAYLAN
 
Kanser tedavisinde nano
Kanser tedavisinde nanoKanser tedavisinde nano
Kanser tedavisinde nano
Habip TAYLAN
 
Stent ve nano stent
Stent ve nano stentStent ve nano stent
Stent ve nano stent
Habip TAYLAN
 
Teksti̇l sektöründe nanoteknoloji̇k
Teksti̇l sektöründe nanoteknoloji̇kTeksti̇l sektöründe nanoteknoloji̇k
Teksti̇l sektöründe nanoteknoloji̇k
Habip TAYLAN
 
Nanoteknoloji ve spor (tenis topu raketi golf topu raketi)
Nanoteknoloji ve spor (tenis topu raketi golf topu raketi)Nanoteknoloji ve spor (tenis topu raketi golf topu raketi)
Nanoteknoloji ve spor (tenis topu raketi golf topu raketi)
Habip TAYLAN
 
Spor alanında nano teknoloji( ömer & şafak)
Spor alanında nano teknoloji( ömer & şafak)Spor alanında nano teknoloji( ömer & şafak)
Spor alanında nano teknoloji( ömer & şafak)
Habip TAYLAN
 
Otomoti̇v sektöründe nanoteknoloji̇(hüseyi̇n onur )
Otomoti̇v sektöründe nanoteknoloji̇(hüseyi̇n onur )Otomoti̇v sektöründe nanoteknoloji̇(hüseyi̇n onur )
Otomoti̇v sektöründe nanoteknoloji̇(hüseyi̇n onur )
Habip TAYLAN
 
Savunma sanayisinde nano teknoloji
Savunma sanayisinde nano teknolojiSavunma sanayisinde nano teknoloji
Savunma sanayisinde nano teknoloji
Habip TAYLAN
 
üRetim yönetimi ders notları( üretim sistemleri)
üRetim yönetimi ders notları( üretim sistemleri)üRetim yönetimi ders notları( üretim sistemleri)
üRetim yönetimi ders notları( üretim sistemleri)
Habip TAYLAN
 
Holonik imalat yerlesimi
Holonik imalat yerlesimiHolonik imalat yerlesimi
Holonik imalat yerlesimi
Habip TAYLAN
 
End302 05 tesis_tasarimi
End302 05 tesis_tasarimiEnd302 05 tesis_tasarimi
End302 05 tesis_tasarimi
Habip TAYLAN
 
09 ergonomikisyeri duzenleme
09 ergonomikisyeri duzenleme09 ergonomikisyeri duzenleme
09 ergonomikisyeri duzenleme
Habip TAYLAN
 
Iş etüdü (yerleştirme tipleri)
Iş etüdü (yerleştirme tipleri)Iş etüdü (yerleştirme tipleri)
Iş etüdü (yerleştirme tipleri)
Habip TAYLAN
 
Deney tasarımı (rapor)
Deney tasarımı (rapor)Deney tasarımı (rapor)
Deney tasarımı (rapor)
Habip TAYLAN
 

More from Habip TAYLAN (20)

Tez
TezTez
Tez
 
çAlışma ergonomisi
çAlışma ergonomisiçAlışma ergonomisi
çAlışma ergonomisi
 
Ergonomi̇ ödev(fi̇zi̇ksel engelli̇ler i̇çi̇n bi̇r araştirma)
Ergonomi̇ ödev(fi̇zi̇ksel engelli̇ler i̇çi̇n bi̇r araştirma)Ergonomi̇ ödev(fi̇zi̇ksel engelli̇ler i̇çi̇n bi̇r araştirma)
Ergonomi̇ ödev(fi̇zi̇ksel engelli̇ler i̇çi̇n bi̇r araştirma)
 
Kanser tedavisinde nano
Kanser tedavisinde nanoKanser tedavisinde nano
Kanser tedavisinde nano
 
Stent ve nano stent
Stent ve nano stentStent ve nano stent
Stent ve nano stent
 
Teksti̇l sektöründe nanoteknoloji̇k
Teksti̇l sektöründe nanoteknoloji̇kTeksti̇l sektöründe nanoteknoloji̇k
Teksti̇l sektöründe nanoteknoloji̇k
 
Nanoteknoloji ve spor (tenis topu raketi golf topu raketi)
Nanoteknoloji ve spor (tenis topu raketi golf topu raketi)Nanoteknoloji ve spor (tenis topu raketi golf topu raketi)
Nanoteknoloji ve spor (tenis topu raketi golf topu raketi)
 
Spor alanında nano teknoloji( ömer & şafak)
Spor alanında nano teknoloji( ömer & şafak)Spor alanında nano teknoloji( ömer & şafak)
Spor alanında nano teknoloji( ömer & şafak)
 
Otomoti̇v sektöründe nanoteknoloji̇(hüseyi̇n onur )
Otomoti̇v sektöründe nanoteknoloji̇(hüseyi̇n onur )Otomoti̇v sektöründe nanoteknoloji̇(hüseyi̇n onur )
Otomoti̇v sektöründe nanoteknoloji̇(hüseyi̇n onur )
 
Savunma sanayisinde nano teknoloji
Savunma sanayisinde nano teknolojiSavunma sanayisinde nano teknoloji
Savunma sanayisinde nano teknoloji
 
Erp' ye örneği
Erp' ye örneğiErp' ye örneği
Erp' ye örneği
 
üRetim yönetimi ders notları( üretim sistemleri)
üRetim yönetimi ders notları( üretim sistemleri)üRetim yönetimi ders notları( üretim sistemleri)
üRetim yönetimi ders notları( üretim sistemleri)
 
Mrp
MrpMrp
Mrp
 
Ibt end320 02-
Ibt end320 02-Ibt end320 02-
Ibt end320 02-
 
Holonik imalat yerlesimi
Holonik imalat yerlesimiHolonik imalat yerlesimi
Holonik imalat yerlesimi
 
End302 05 tesis_tasarimi
End302 05 tesis_tasarimiEnd302 05 tesis_tasarimi
End302 05 tesis_tasarimi
 
09 ergonomikisyeri duzenleme
09 ergonomikisyeri duzenleme09 ergonomikisyeri duzenleme
09 ergonomikisyeri duzenleme
 
Iş etüdü (yerleştirme tipleri)
Iş etüdü (yerleştirme tipleri)Iş etüdü (yerleştirme tipleri)
Iş etüdü (yerleştirme tipleri)
 
Deney tasarımı
Deney tasarımıDeney tasarımı
Deney tasarımı
 
Deney tasarımı (rapor)
Deney tasarımı (rapor)Deney tasarımı (rapor)
Deney tasarımı (rapor)
 

Güneş panelleri .1

 • 2. DÜNYANIN ENERJİ İHTİYACI  GÜNEŞ VE GÜNEŞ ENERJİSİ  FOTOVOLTAİK  TARİHÇE  FOTOVOLTAİK YAPI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ  GÜNEŞ HÜCRE ÇEŞİTLERİ  ÜÇÜNCÜ NESİL HÜCRE UYGULAMALARI  GÜNEŞ PANELLERİNİN KULLANIM ALANLARI  ÖZET  KAYNAKLAR
 • 5.  Güneş, hidrojen ve helyum gazlarından oluşan orta büyüklükte bir yıldızdır.  İçinde, sürekli olarak hidrojenin helyuma dönüştüğü füzyon reaksiyonları gerçekleşmektedir ve oluşan kütle farkı, ısı enerjisine dönüşerek uzaya yayılmaktadır.
 • 6.  Güneşin 1 saniyede ürettiği enerji miktarı, insanlığın şimdiye kadar kullandığı enerji miktarından fazladır. Dünya, güneşten gelen enerjinin sadece milyarda birini alır. Bu enerji 15 dakika depo edilebilse toplam dünya nüfusunun yıllık enerji ihtiyacı karşılanır.  Günümüzde yaygın olarak kullanılan fosil yakıtlarının çok yakın bir gelecekte tükenecek olmasından dolayı ortaya çıkan enerji ihtiyacının karşılanması için başka enerji kaynaklarından yararlanılması gerekmektedir.Bu alternatif kaynaklardan en önemlilerinden biri güneş enerjisidir.
 • 8.  Güneş pilleri (fotovoltaik hücreler) üzerine güneş ışığı düştüğünde, güneş enerjisini doğrudan elektrik enerjisine çeviren düzeneklerdir. http://gunam.metu.edu.tr/pvtechnology.html
 • 9.  Fotovoltaik (photovoltaic) ismi Yunanca'da ışık anlamına gelen phos ve elektriğin öncülerinden olan Alessandro Volta'nın voltaic kelimelerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkmıştır. http://tr.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Volta
 • 10. Fotovoltaik etkisi ilk olarak 1839 yıllında Fransız fizikçi Alexandre Edmond Becquerel tarafından keşfedildi.  1876 yılında ise William G. Adams ve Richard E. Day tarafından silisyum kristalleri bulundu.  Ancak 1905'te Albert Einstein tarafından fotovoltaik etkisi düzgün bir şekilde ifade edilmiş ve bu sayede 1921 yıllında Nobel Fizik Ödülü kazanmıştır.  1950 yıllında silikon hücrelerinin verimi %4 olarak Daryl Chapin, Calvin Fuller ve Gerald Pearson tarafından ortaya konulmuştur. http://www.gunessistemleri.com/fotovoltaiktarihce.php http://www.gunessistemleri.com/img/Gunes-enerjisi.pdf
 • 11. •İlk teknik uygulama "Vanguard 1" uydusu ile beraber 1954 yılında uydu teknolojisinde yer almıştır. • 1960-1970 yıllarında havacılık sektörü fotovoltaik hücrelerin gelişiminde öncü olmuştur. •1970'lerde ortaya çıkan enerji krizi ve çevre duyarlılığı ile daha ekonomik olması için çalışmalar hızlanmıştır. http://www.gunessistemleri.com/fotovoltaiktarihce.php
 • 12. Işık fotonları atomdaki elektronlarla çarpışarak enerjilerini aktarırlar ve bunun sonucunda elektronlar bağlarından koparak serbest hale geçerler. Fotovoltaik olayda, fotonlarla uyarılan negatif yüklü elektronlar gerilerinde pozitif yüklü boşluklar bırakırlar. Üretilen bu ek yükler sistem içerisinde ayrı taraflara toplandığında bir potansiyel FOTOVOLTAİK GRUPLAR fark (gerilim) üretilebilmektedir. ¹Topçuoğlu, Tarkan (2002), Nanokristal Yapıda Güneş Pillerinin İmali ve Elektronik Özelliklerinin İncelenmesi, (Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi),İstanbul ²Nakir, İsmail (2007), Fotovoltaik Güneş Panellerinde GTS ve MGTS Kullanarak Verimliliğin Arttırılması, (Yıldız Teknik Üniversitesi , Yüksek Lisans Tezi), İstanbul
 • 13. Fotovoltaik hücrenin çalışma prensibini anlamak için öncelikle n-tipi ve p-tipi malzemelerin anlaşılması gerekmektedir. Fotovoltaikler yarıiletken malzemeden yapılırlar. Yarıiletken özellik gösteren birçok madde arasında fotovoltaik yapmak için en elverişli olanlar, silisyum, galyum arsenit, kadmiyum tellür gibi maddelerdir.  Yarıiletken maddelerin fotovoltaik olarak kullanılabilmeleri için n ya da p tipi katkılanmaları gereklidir. Katkılama, saf yarıiletken eriyik içerisine istenilen katkı maddelerinin kontrollü olarak eklenmesiyle yapılır. http://gunam.metu.edu.tr/pvtechnology.html
 • 14. Yarı iletkenlerde valans ve iletim bantları birbirine yakındır. Bu nedenle dışarıdan enerji (ısı ve elektrik) verilmesi durumunda valens bandından iletim bandına elektron sıçraması olur ve malzeme iletkenik kazanır. ¹Karamanav, Mustafa (2007), Güneş Enerjisi ve Güneş Pilleri, (Sakarya Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi), Sakarya
 • 15.  En yaygın güneş pili maddesi olarak kullanılan silisyumdan n-tipi silisyum elde etmek için silisyum eriyiğine periyodik cetvelin 5. grubundan bir element, örneğin fosfor eklenir. http://www.yildiz.edu.tr/~okincay/dersnotu/gunespilleri1bolum.pdf
 • 16.  P-tipi silisyum elde etmek içinse, eriyiğe 3. gruptan bir element (indiyum, alüminyum, bor gibi) eklenir. http://www.yildiz.edu.tr/~okincay/dersnotu/gunespilleri1bolum.pdf
 • 17. N-tipi malzemede serbest elektronlar, P-tipi malzemede elektron delikleri bulunur. Elektron delikleri, elektronların yerlerinde bulunmama durumudur. N-tipi ve P- tipi malzeme içeride temas ettiğinde (pn eklem oluşturulması) hücre içinde elektrik alanı oluşur. http://gunam.metu.edu.tr/pvtechnology.html
 • 19. Güneş hücreleri genel olarak 3 farklı kategori altında incelenmektedir;  A. Birinci Nesil a. Tek Kristal Güneş Hücreleri b. Çok Kristal Güneş Hücreleri  B. İkinci Nesil a. a-Si İnce Film Güneş Hücreleri b. CdTe Güneş Hücreleri c. CIS ve CIGS Güneş Hücreleri  C. Üçüncü Nesil (Nanoteknolojiye Dayalı Güneş Hücreleri)
 • 20.  Yüksek verimlilik amacıyla kullanılan en eski ve yaygın teknoloji türüdür. Birinci nesil güneş hücreleri, silikon devre levhası üzerinde üretilirler. Her levha, 2-3 Watt güç temin edebilir. Gücü arttırmak için birçok hücreden meydana gelen güneş modülleri kullanılır. İki çeşidi vardır:  1)Tek Kristal Güneş Hücreleri (c-Si): Tüm silikon devre levhası sadece tek bir kristalden oluşuyorsa tek kristal güneş hücresi adını alır. http://gunam.metu.edu.tr/pvtechnology.html http://www.gunessistemleri.com/guneshucreleri.php http://web.itu.edu.tr/~kaymak/images/pv.html
 • 21.  2)Çok Kristal Güneş Hücreleri (mc-Si): Eğer levha kristal tanelerinden oluşuyorsa polikristal güneş hücresi olarak isimlendirilir.  Tek kristal güneş hücrelerinin verimliliği daha yüksek olmasına rağmen, çok kristal güneş hücrelerin üretimi daha kolay ve ucuzdur. http://gunam.metu.edu.tr/pvtechnology.html
 • 23. Amorf Silisyum (a-Si): Kadmiyum Tellür id(CdTe):  Daha çok küçük elektronik  Çok kristal yapıda bir malzeme cihazların güç kaynağı olarak olan CdTe ile fotovoltaiklerin kullanılırlar. maliyetinin çok aşağılara  Amorf silisyum fotovoltaiklerin çekileceği tahmin edilmektedir. aynı zamanda binalara  Laboratuar tipi küçük entegre yarısaydam cam hücrelerde %16, ticari tip yüzeyler olarak, bina dış modüllerde ise %7 civarında koruyucusu ve enerji üreteci verim elde edilmektedir. olabileceği tahmin edilmektedir. http://en.wikipedia.org/wiki/Cadmium_telluride_photovoltaics http://inhabitat.com/new-production-process-boosts-cheap-solar-cells-efficiency/inventux/
 • 24. Copper Indium Gallium Selenide (CIGS):  Verimleri %11-14 arasındadır.Cam veya esnek yüzey ile kulanılabilir. Pahalı üretim süreci ile birlikte geniş alan gereksinimi bulunmaktadır. http://en.wikipedia.org/wiki/Copper_indium_gallium_selenide_solar_cells
 • 26.  Nanokristal Tabanlı Güneş Hücreleri  Boya ile Duyarlı Hale Getirilmiş Hücreler (Dye Sensitized Solar Cell “DSSC” )  Photoelectrochemical (PEC) Hücreler  Polimer Tabanlı Hücreler  Yoğunlaştırılmış Güneş Hücreleri (Concentrated PV “CPV” )
 • 27. Grätzel pilleri olarak bilinen bu tür, 1991 yılında Michael Grätzel ve Brian O’Regan tarafından icat edilmiştir.  Nanoyapıda metal oksit film (ZnO, TiO2, SnO2 gibi geniş bant aralıklı oksit yarıiletkenler ) tabanlı, boya ile duyarlı hale getirilmiş güneş pilleri, düşük üretim maliyeti, kararlı yapısı ve kolay üretilebilirliğinden dolayı son yıllarda oldukça cazip hale gelmişlerdir
 • 29. ¹Özdemir, Bayram (2010), ZnO Nanoyapılar Üzerinde Boya ile Duyarlı Hale Getirilmiş Güneş Pillerinin Üretilmesi, (Atatürk Üniversitesi, Doktora Tezi), Erzurum
 • 34. ¹Özdemir, Bayram (2010), ZnO Nanoyapılar Üzerinde Boya ile Duyarlı Hale Getirilmiş Güneş Pillerinin Üretilmesi, (Atatürk Üniversitesi, Doktora Tezi), Erzurum
 • 35. http://www.gadgetreview.com/wp-content/uploads/2008/12/dye-sensitized-solar-cells-from-sony.jpg http://samsungsdi.com/nextenergy/dssc-solar-cell-battery.jsp