SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
‫تعالی‬ ‫باسمه‬
‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫کل‬ ‫اداره‬
‫متوسطه‬ ‫آموزش‬ ‫معاونت‬
‫متوسطه‬ ‫دوره‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫وگروه‬ ‫تکنولوژی‬ ‫گروه‬‫اصفهان‬ ‫استان‬
‫آموزشی‬ ‫وبالگ‬،‫قابلیت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫وب‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬‫اولویت‬ . ‫است‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫عموم‬ ‫دستیابی‬
‫درسی‬ ‫برنامه‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ ‫و‬ ‫زمانی‬ ‫ساختار‬ ‫یک‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫مطلب‬ ‫نشر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫استقرار‬‫ساده‬ ‫زبانی‬ ‫به‬.‫گیرد‬ ‫می‬ ‫شکل‬
‫وبالگ‬ ‫خوانندگان‬‫هنرآموزان‬ ‫از‬ ‫اعم‬،‫هنرجویان‬‫یادگیری‬ ‫به‬ ‫عالقمندان‬ ‫و‬‫یا‬ ‫و‬ ‫مطلب‬ ‫جدیدترین‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫همواره‬
‫ر‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫مطالب‬‫محیط‬ ‫یک‬ ‫آموزشی‬ ‫.وبالگ‬ ‫نمایند‬ ‫می‬ ‫مطالعه‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫تمایل‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫مشاهده‬ ‫ا‬
‫فراهم‬ ‫را‬ ‫جستجو‬ ‫قابل‬ ‫الکترونیکی‬‫سازد‬ ‫می‬‫هر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫وب‬ ‫مرورگر‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫مندان‬ ‫عالقه‬ ‫که‬
‫از‬ ‫ای‬ ‫نقطه‬‫جغرافیایی‬ ‫موقعیت‬ ‫نظر‬‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫دستیابی‬ ‫آنان‬ ‫محتویات‬ ‫به‬.‫از‬ ‫زیادی‬ ‫تعداد‬‫و‬‫ها‬ ‫بالگ‬‫ی‬
‫آموزشی‬‫سایر‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫لینک‬ ‫از‬ ‫ارزشمند‬ ‫و‬ ‫جالب‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫دارای‬‫و‬‫مولف‬ ‫که‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫هائی‬ ‫سایت‬ ‫ویا‬ ‫ها‬ ‫بالگ‬
‫و‬‫نماید‬ ‫می‬ ‫ارزیابی‬ ‫مفید‬ ‫و‬ ‫مثبت‬ ‫را‬ ‫آنان‬ ‫بالگ‬.
‫منابع‬ ‫ساله‬ ‫هر‬ ‫تغییر‬ ‫و‬ ‫کامپیوتر‬ ‫دروس‬ ‫پویای‬ ‫ماهیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫آموزشی‬ ‫و‬ ‫درسی‬‫؛‬‫رشته‬ ‫مدرسین‬ ‫و‬ ‫هنرآموزان‬
‫ناگ‬ ‫کامپیوتر‬‫زیر‬‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫کمک‬ ‫وسایل‬ ‫و‬ ‫ابزار‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫از‬‫سیستم‬ ‫در‬ ‫هوشمند‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫نوین‬ ‫های‬ ‫فناوری‬
‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬‫باشند‬ ‫می‬‫راهگشای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫مجازی‬ ‫محیطی‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫وبسایت‬ ‫و‬ ‫.وبالگ‬
‫سواالت‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫یافتن‬ ‫در‬ ‫عالقمندان‬‫،فنی‬ ‫عمومی‬‫و‬‫تخصصی‬.‫است‬ .. ‫و‬
‫کامپیوتر‬ ‫دروس‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫وبالگ‬‫بایست‬ ‫می‬‫صفحاتی‬‫،فیلم‬ ‫مقاالت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫،کتاب‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫غنی‬
‫،نرم‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬‫افزار‬‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫چند‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬‫باشد‬‫هنرجویان‬ ‫و‬ ‫هنرآموزان‬ ‫کلیه‬ ‫اقبال‬ ‫و‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫که‬
‫س‬‫ر‬‫قرار‬ ‫کشور‬ ‫اسر‬.‫بگیرد‬
‫اهداف‬
1-‫ایجاد‬‫کتابهای‬ ‫یادگیری‬ ‫روند‬ ‫که‬ ‫آموزشی‬ ‫کمک‬ ‫مطالبی‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫و‬‫تسهیل‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫آموزشی‬
.‫سازد‬
2-‫هنرجویان‬ ‫عالقمندسازی‬‫آموزان‬ ‫هنر‬ ‫و‬‫وب‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫آموزشی‬ ‫کمک‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫کامپیوتر‬ ‫رشته‬
3-‫محتوای‬ ‫ایجاد‬‫آموزشی‬‫تعاملی‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫تعاملی‬‫قابل‬ ‫و‬ ‫وب‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬‫دسترس‬‫ی‬‫هنر‬‫رشته‬ ‫هنرآموزان‬ ‫و‬ ‫جویان‬
‫کامپیوتر‬.
‫ارزشیابی‬ ‫فرم‬ ‫نمونه‬‫کامپیوتر‬ ‫دروس‬ ‫آموزشی‬ ‫وبالگ‬
‫تحصیلی‬ ‫سال‬95-94
‫خصوصیات‬‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫وبالگ‬‫کاپیوتر‬ ‫رشته‬ ‫درسی‬:
‫محتوای‬ ‫دارای‬‫آموزشی‬‫با‬‫خالق‬ ‫و‬ ‫فعال‬ ‫تدریس‬ ‫های‬ ‫شیوه‬ ‫و‬ ‫فنون‬‫تدریس‬ ‫در‬‫کتابهای‬‫رشته‬
:‫کامپیوتر(مانند‬‫سازی‬ ‫برنامه‬،‫سخت‬‫افزار‬‫نرم‬ ‫های‬ ‫عامل،بسته‬ ‫،سیستم‬ ‫کامپیوتری‬ ‫های‬ ‫،شبکه‬
‫افزاری‬‫و‬)......
‫فرم‬ ‫نمونه‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫شرکت‬ ‫استانی‬ ‫های‬ ‫فراخوان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫وبالگ‬ ‫دقیق‬ ‫ارزشیابی‬ ‫جهت‬
.‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫شده‬ ‫تدوین‬ ‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫کامپیوتر‬ ‫گروه‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫زیر‬
‫خدا‬ ‫نام‬ ‫به‬
‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫گروه‬‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬
‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫کامپیوتر‬ ‫رشته‬ ‫آموزشی‬ ‫وبالگ‬ ‫فراخوان‬ ‫ارزیابی‬ ‫فرم‬
:‫خانوادگی‬ ‫نام‬ ‫و‬ ‫نام‬:‫پرسنلی‬ ‫کد‬:‫منطقه/ناحیه‬
:‫تحصیلی‬ ‫رشته‬ ‫و‬ ‫مدرک‬:‫خدمت‬ ‫محل‬ ‫هنرستان‬:‫تماس‬ ‫شماره‬
:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬:‫وبالگ‬ ‫آدرس‬‫با‬ ‫مرتبط‬‫کتاب‬‫درسی‬:
‫داور‬ ‫خانوادگی‬ ‫نام‬ ‫و‬ ‫نام‬::‫ارزیابی‬ ‫تاریخ‬
‫ردیف‬‫موضوع‬‫ارزیابی‬ ‫مورد‬‫امتیاز‬ ‫حداکثر‬
‫عالی‬‫خوب‬‫متوسط‬‫ضعیف‬‫بدون‬
‫امتیاز‬
1‫آموزشی‬ ‫محتوای‬ ‫بودن‬ ‫صحیح‬12
2‫آموزشی‬ ‫محتوای‬ ‫بروزبودن‬8
3‫آموزشی‬ ‫محتوای‬ ‫کیفیت‬8
4‫کتاب‬ ‫یک‬ ‫برگرفتن‬ ‫در‬‫درسی‬‫کامل‬12
5‫ساالنه‬ ‫و‬ ‫روزانه‬ ‫درس‬ ‫طرح‬8
6‫ها‬ ‫تمرین‬‫حل‬ ‫راه‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫نمونه‬ ‫مسائل‬ ‫و‬8
7‫مناسب‬ ‫آزمون‬ ‫بانک‬8
8‫ومقاله‬ ‫ترجمه‬ ‫و‬ ‫پژوهش‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬8
9‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫منابع‬ ‫نام‬ ‫ذکر‬4
10‫مرتبط‬ ‫مطالب‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫لینک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬4
11‫وبالگ‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫نام‬4
12‫آسان‬ ‫دسترسی‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫وساختار‬ ‫نظم‬
‫محتوی‬ ‫به‬
4
13‫محتوی‬ ‫ارایه‬ ‫در‬ ‫نگارش‬ ‫قوانین‬ ‫رعایت‬
‫آموزشی‬
4
14‫مناسب‬ ‫لوگوی‬4
15‫فنی(داشتن‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫وبالگ‬ ‫کیفیت‬
‫در‬ ‫دسترسی‬ ،‫ما‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ، ‫نظرخواهی‬
)‫وسابقه‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬
4
-‫کل‬ ‫امتیاز‬100

More Related Content

What's hot

فرم بازدید های_انجام_گرفته_اصفهان_گروه حرفه ای
فرم بازدید های_انجام_گرفته_اصفهان_گروه حرفه ایفرم بازدید های_انجام_گرفته_اصفهان_گروه حرفه ای
فرم بازدید های_انجام_گرفته_اصفهان_گروه حرفه ایdanesh_fd
 
کارگاه اتیکت معلمی
کارگاه اتیکت معلمیکارگاه اتیکت معلمی
کارگاه اتیکت معلمیcomputerka
 
برگزاری Workshop آموزشی
برگزاری Workshop آموزشیبرگزاری Workshop آموزشی
برگزاری Workshop آموزشیcomputerka
 
برگزاری کارگاه آموزشی برنامه نویسی پایتون
برگزاری کارگاه آموزشی برنامه نویسی پایتونبرگزاری کارگاه آموزشی برنامه نویسی پایتون
برگزاری کارگاه آموزشی برنامه نویسی پایتونcomputerka
 
هنرستان جنت فارسان
هنرستان جنت فارسانهنرستان جنت فارسان
هنرستان جنت فارسانtarasad
 
هنرستان رازی باباحیدر
هنرستان رازی باباحیدرهنرستان رازی باباحیدر
هنرستان رازی باباحیدرtarasad
 
گزارش کارگاه 1کاردانش
گزارش کارگاه 1کاردانشگزارش کارگاه 1کاردانش
گزارش کارگاه 1کاردانشtarasad
 

What's hot (7)

فرم بازدید های_انجام_گرفته_اصفهان_گروه حرفه ای
فرم بازدید های_انجام_گرفته_اصفهان_گروه حرفه ایفرم بازدید های_انجام_گرفته_اصفهان_گروه حرفه ای
فرم بازدید های_انجام_گرفته_اصفهان_گروه حرفه ای
 
کارگاه اتیکت معلمی
کارگاه اتیکت معلمیکارگاه اتیکت معلمی
کارگاه اتیکت معلمی
 
برگزاری Workshop آموزشی
برگزاری Workshop آموزشیبرگزاری Workshop آموزشی
برگزاری Workshop آموزشی
 
برگزاری کارگاه آموزشی برنامه نویسی پایتون
برگزاری کارگاه آموزشی برنامه نویسی پایتونبرگزاری کارگاه آموزشی برنامه نویسی پایتون
برگزاری کارگاه آموزشی برنامه نویسی پایتون
 
هنرستان جنت فارسان
هنرستان جنت فارسانهنرستان جنت فارسان
هنرستان جنت فارسان
 
هنرستان رازی باباحیدر
هنرستان رازی باباحیدرهنرستان رازی باباحیدر
هنرستان رازی باباحیدر
 
گزارش کارگاه 1کاردانش
گزارش کارگاه 1کاردانشگزارش کارگاه 1کاردانش
گزارش کارگاه 1کاردانش
 

Viewers also liked

1گزارش بازبینی
1گزارش بازبینی1گزارش بازبینی
1گزارش بازبینیdanesh_fd
 
گزارش بازبینی بانک اطلاعاتی دانش
گزارش بازبینی بانک اطلاعاتی دانشگزارش بازبینی بانک اطلاعاتی دانش
گزارش بازبینی بانک اطلاعاتی دانشdanesh_fd
 
مجوزهاآقای رسام
مجوزهاآقای رساممجوزهاآقای رسام
مجوزهاآقای رسامdanesh_fd
 
Bank(jalase4)
Bank(jalase4)Bank(jalase4)
Bank(jalase4)danesh_fd
 
جلسه دوم شبکه آقای مهندس رسام نژاد
جلسه دوم شبکه آقای مهندس رسام نژادجلسه دوم شبکه آقای مهندس رسام نژاد
جلسه دوم شبکه آقای مهندس رسام نژادdanesh_fd
 
گزارش بازبینی زبان دانش
گزارش بازبینی زبان دانشگزارش بازبینی زبان دانش
گزارش بازبینی زبان دانشdanesh_fd
 
3گزارش بازبینی
3گزارش بازبینی3گزارش بازبینی
3گزارش بازبینیdanesh_fd
 

Viewers also liked (20)

C#fasl2 2
C#fasl2 2C#fasl2 2
C#fasl2 2
 
C#fasl2 1
C#fasl2 1C#fasl2 1
C#fasl2 1
 
C#fasl3 1
C#fasl3 1C#fasl3 1
C#fasl3 1
 
1گزارش بازبینی
1گزارش بازبینی1گزارش بازبینی
1گزارش بازبینی
 
گزارش بازبینی بانک اطلاعاتی دانش
گزارش بازبینی بانک اطلاعاتی دانشگزارش بازبینی بانک اطلاعاتی دانش
گزارش بازبینی بانک اطلاعاتی دانش
 
C#fasl6 1
C#fasl6 1C#fasl6 1
C#fasl6 1
 
J6 bank
J6 bankJ6 bank
J6 bank
 
Salane
SalaneSalane
Salane
 
مجوزهاآقای رسام
مجوزهاآقای رساممجوزهاآقای رسام
مجوزهاآقای رسام
 
C#fasl5 2
C#fasl5 2C#fasl5 2
C#fasl5 2
 
Bank(jalase4)
Bank(jalase4)Bank(jalase4)
Bank(jalase4)
 
jalase5
jalase5jalase5
jalase5
 
جلسه دوم شبکه آقای مهندس رسام نژاد
جلسه دوم شبکه آقای مهندس رسام نژادجلسه دوم شبکه آقای مهندس رسام نژاد
جلسه دوم شبکه آقای مهندس رسام نژاد
 
C#fasl4 1
C#fasl4 1C#fasl4 1
C#fasl4 1
 
گزارش بازبینی زبان دانش
گزارش بازبینی زبان دانشگزارش بازبینی زبان دانش
گزارش بازبینی زبان دانش
 
C#fasl6 2
C#fasl6 2C#fasl6 2
C#fasl6 2
 
2
22
2
 
Jalaseh3
Jalaseh3 Jalaseh3
Jalaseh3
 
3گزارش بازبینی
3گزارش بازبینی3گزارش بازبینی
3گزارش بازبینی
 
C#fasl3 2
C#fasl3 2C#fasl3 2
C#fasl3 2
 

Similar to Form esfahan weblog emtiaz

برنامه عملیاتی94 95 کاردانش اصفهان
برنامه عملیاتی94 95 کاردانش اصفهان برنامه عملیاتی94 95 کاردانش اصفهان
برنامه عملیاتی94 95 کاردانش اصفهان kimiyaabedini
 
برنامه عملیاتی94 95 کاردانش اصفهان
برنامه عملیاتی94 95 کاردانش اصفهانبرنامه عملیاتی94 95 کاردانش اصفهان
برنامه عملیاتی94 95 کاردانش اصفهانcomputerka
 
گزارش کارگاه فنی
گزارش کارگاه فنیگزارش کارگاه فنی
گزارش کارگاه فنیtarasad
 
گزارش کارگاه و همایش
گزارش کارگاه و همایش گزارش کارگاه و همایش
گزارش کارگاه و همایش tarasad
 
گزارش کارگاه و همایش کارگاه
گزارش کارگاه و همایش کارگاهگزارش کارگاه و همایش کارگاه
گزارش کارگاه و همایش کارگاهtarasad
 
گزارش عملیاتی سه ماهه اول
گزارش عملیاتی سه ماهه اولگزارش عملیاتی سه ماهه اول
گزارش عملیاتی سه ماهه اولdanesh_fd
 
برنامه عملیاتی94 95
برنامه عملیاتی94 95برنامه عملیاتی94 95
برنامه عملیاتی94 95danesh_fd
 
برنامه عملیاتی 95-94 کاشان
برنامه عملیاتی 95-94 کاشانبرنامه عملیاتی 95-94 کاشان
برنامه عملیاتی 95-94 کاشانm_nezadi
 
گزارش کارگاه و همایش فنی
گزارش کارگاه و همایش فنیگزارش کارگاه و همایش فنی
گزارش کارگاه و همایش فنیtarasad
 
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...Dr. Farideh Mashayekh
 
E learning
E learningE learning
E learningsnaseri
 
Farhang higher education institute
Farhang higher education instituteFarhang higher education institute
Farhang higher education instituteASDPII
 
یادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالیادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالDr. Farideh Mashayekh
 
برنامه عملیاتی
برنامه عملیاتیبرنامه عملیاتی
برنامه عملیاتیtarasad
 
گزارش کارگاه 2کاردانش
گزارش کارگاه 2کاردانشگزارش کارگاه 2کاردانش
گزارش کارگاه 2کاردانشtarasad
 
بخشی از صحبتهای آقای ضیاء آبادی
بخشی از صحبتهای آقای ضیاء آبادیبخشی از صحبتهای آقای ضیاء آبادی
بخشی از صحبتهای آقای ضیاء آبادیtarasad
 
Rahnamaye shabake majazi
Rahnamaye shabake majaziRahnamaye shabake majazi
Rahnamaye shabake majaziMajid Hematian
 
گزارش همایش 1کاردانش
گزارش همایش 1کاردانشگزارش همایش 1کاردانش
گزارش همایش 1کاردانشtarasad
 
گزارش کارگاه 2کاردانش
گزارش کارگاه 2کاردانشگزارش کارگاه 2کاردانش
گزارش کارگاه 2کاردانشtarasad
 

Similar to Form esfahan weblog emtiaz (20)

برنامه عملیاتی94 95 کاردانش اصفهان
برنامه عملیاتی94 95 کاردانش اصفهان برنامه عملیاتی94 95 کاردانش اصفهان
برنامه عملیاتی94 95 کاردانش اصفهان
 
برنامه عملیاتی94 95 کاردانش اصفهان
برنامه عملیاتی94 95 کاردانش اصفهانبرنامه عملیاتی94 95 کاردانش اصفهان
برنامه عملیاتی94 95 کاردانش اصفهان
 
گزارش کارگاه فنی
گزارش کارگاه فنیگزارش کارگاه فنی
گزارش کارگاه فنی
 
گزارش کارگاه و همایش
گزارش کارگاه و همایش گزارش کارگاه و همایش
گزارش کارگاه و همایش
 
گزارش کارگاه و همایش کارگاه
گزارش کارگاه و همایش کارگاهگزارش کارگاه و همایش کارگاه
گزارش کارگاه و همایش کارگاه
 
گزارش عملیاتی سه ماهه اول
گزارش عملیاتی سه ماهه اولگزارش عملیاتی سه ماهه اول
گزارش عملیاتی سه ماهه اول
 
برنامه عملیاتی94 95
برنامه عملیاتی94 95برنامه عملیاتی94 95
برنامه عملیاتی94 95
 
برنامه عملیاتی 95-94 کاشان
برنامه عملیاتی 95-94 کاشانبرنامه عملیاتی 95-94 کاشان
برنامه عملیاتی 95-94 کاشان
 
گزارش کارگاه و همایش فنی
گزارش کارگاه و همایش فنیگزارش کارگاه و همایش فنی
گزارش کارگاه و همایش فنی
 
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
(بیانیه کنفرانس) آموزش عالی باز، برخط و انعطاف‌پذیر برای آیندۀ مطلوب از گفتار...
 
E learning
E learningE learning
E learning
 
Farhang higher education institute
Farhang higher education instituteFarhang higher education institute
Farhang higher education institute
 
یادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتالیادگیری مداوم در عصر دیجیتال
یادگیری مداوم در عصر دیجیتال
 
برنامه عملیاتی
برنامه عملیاتیبرنامه عملیاتی
برنامه عملیاتی
 
Amaliyati niyaz
Amaliyati niyazAmaliyati niyaz
Amaliyati niyaz
 
گزارش کارگاه 2کاردانش
گزارش کارگاه 2کاردانشگزارش کارگاه 2کاردانش
گزارش کارگاه 2کاردانش
 
بخشی از صحبتهای آقای ضیاء آبادی
بخشی از صحبتهای آقای ضیاء آبادیبخشی از صحبتهای آقای ضیاء آبادی
بخشی از صحبتهای آقای ضیاء آبادی
 
Rahnamaye shabake majazi
Rahnamaye shabake majaziRahnamaye shabake majazi
Rahnamaye shabake majazi
 
گزارش همایش 1کاردانش
گزارش همایش 1کاردانشگزارش همایش 1کاردانش
گزارش همایش 1کاردانش
 
گزارش کارگاه 2کاردانش
گزارش کارگاه 2کاردانشگزارش کارگاه 2کاردانش
گزارش کارگاه 2کاردانش
 

More from danesh_fd

تحلیل آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله 3
تحلیل آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله 3تحلیل آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله 3
تحلیل آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله 3danesh_fd
 
94 95 علمی عملی
94 95 علمی عملی94 95 علمی عملی
94 95 علمی عملیdanesh_fd
 
تحلیل سیزدهیمن دوره_مسابقات_علمی
تحلیل سیزدهیمن دوره_مسابقات_علمیتحلیل سیزدهیمن دوره_مسابقات_علمی
تحلیل سیزدهیمن دوره_مسابقات_علمیdanesh_fd
 
2گزارش بازبینی
2گزارش بازبینی2گزارش بازبینی
2گزارش بازبینیdanesh_fd
 
گزارش بازبینی شبکه دانش
گزارش بازبینی شبکه دانشگزارش بازبینی شبکه دانش
گزارش بازبینی شبکه دانشdanesh_fd
 
1گزارش بازبینی
1گزارش بازبینی1گزارش بازبینی
1گزارش بازبینیdanesh_fd
 
Behine saze site
Behine saze siteBehine saze site
Behine saze sitedanesh_fd
 
Jozve c#3 mohamady
Jozve c#3 mohamadyJozve c#3 mohamady
Jozve c#3 mohamadydanesh_fd
 
Jozve c#2 mohamady_zahedy
Jozve c#2 mohamady_zahedyJozve c#2 mohamady_zahedy
Jozve c#2 mohamady_zahedydanesh_fd
 
Mohamady zahedy c#
Mohamady zahedy c#Mohamady zahedy c#
Mohamady zahedy c#danesh_fd
 
Form esfahan weblog emtiaz
Form esfahan weblog emtiazForm esfahan weblog emtiaz
Form esfahan weblog emtiazdanesh_fd
 
دستورالعمل اجرایی
دستورالعمل اجراییدستورالعمل اجرایی
دستورالعمل اجراییdanesh_fd
 
تحلیل پیشرفت تحصیلی
تحلیل پیشرفت تحصیلیتحلیل پیشرفت تحصیلی
تحلیل پیشرفت تحصیلیdanesh_fd
 
Cpusimulation
CpusimulationCpusimulation
Cpusimulationdanesh_fd
 

More from danesh_fd (19)

تحلیل آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله 3
تحلیل آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله 3تحلیل آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله 3
تحلیل آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله 3
 
94 95 علمی عملی
94 95 علمی عملی94 95 علمی عملی
94 95 علمی عملی
 
تحلیل سیزدهیمن دوره_مسابقات_علمی
تحلیل سیزدهیمن دوره_مسابقات_علمیتحلیل سیزدهیمن دوره_مسابقات_علمی
تحلیل سیزدهیمن دوره_مسابقات_علمی
 
2گزارش بازبینی
2گزارش بازبینی2گزارش بازبینی
2گزارش بازبینی
 
گزارش بازبینی شبکه دانش
گزارش بازبینی شبکه دانشگزارش بازبینی شبکه دانش
گزارش بازبینی شبکه دانش
 
1گزارش بازبینی
1گزارش بازبینی1گزارش بازبینی
1گزارش بازبینی
 
Behine saze site
Behine saze siteBehine saze site
Behine saze site
 
Jozve c#3 mohamady
Jozve c#3 mohamadyJozve c#3 mohamady
Jozve c#3 mohamady
 
Jozve c#2 mohamady_zahedy
Jozve c#2 mohamady_zahedyJozve c#2 mohamady_zahedy
Jozve c#2 mohamady_zahedy
 
Mohamady zahedy c#
Mohamady zahedy c#Mohamady zahedy c#
Mohamady zahedy c#
 
Rooholahy
RooholahyRooholahy
Rooholahy
 
Mokhtary c#
Mokhtary c#Mokhtary c#
Mokhtary c#
 
Form esfahan weblog emtiaz
Form esfahan weblog emtiazForm esfahan weblog emtiaz
Form esfahan weblog emtiaz
 
S3
S3S3
S3
 
S2
S2S2
S2
 
دستورالعمل اجرایی
دستورالعمل اجراییدستورالعمل اجرایی
دستورالعمل اجرایی
 
تحلیل پیشرفت تحصیلی
تحلیل پیشرفت تحصیلیتحلیل پیشرفت تحصیلی
تحلیل پیشرفت تحصیلی
 
Quantom
QuantomQuantom
Quantom
 
Cpusimulation
CpusimulationCpusimulation
Cpusimulation
 

Form esfahan weblog emtiaz

 • 1. ‫تعالی‬ ‫باسمه‬ ‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫کل‬ ‫اداره‬ ‫متوسطه‬ ‫آموزش‬ ‫معاونت‬ ‫متوسطه‬ ‫دوره‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫وگروه‬ ‫تکنولوژی‬ ‫گروه‬‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫آموزشی‬ ‫وبالگ‬،‫قابلیت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫وب‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬‫اولویت‬ . ‫است‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫عموم‬ ‫دستیابی‬ ‫درسی‬ ‫برنامه‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ ‫و‬ ‫زمانی‬ ‫ساختار‬ ‫یک‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫مطلب‬ ‫نشر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫استقرار‬‫ساده‬ ‫زبانی‬ ‫به‬.‫گیرد‬ ‫می‬ ‫شکل‬ ‫وبالگ‬ ‫خوانندگان‬‫هنرآموزان‬ ‫از‬ ‫اعم‬،‫هنرجویان‬‫یادگیری‬ ‫به‬ ‫عالقمندان‬ ‫و‬‫یا‬ ‫و‬ ‫مطلب‬ ‫جدیدترین‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫همواره‬ ‫ر‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬ ‫مطالب‬‫محیط‬ ‫یک‬ ‫آموزشی‬ ‫.وبالگ‬ ‫نمایند‬ ‫می‬ ‫مطالعه‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫تمایل‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫مشاهده‬ ‫ا‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫جستجو‬ ‫قابل‬ ‫الکترونیکی‬‫سازد‬ ‫می‬‫هر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫وب‬ ‫مرورگر‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫مندان‬ ‫عالقه‬ ‫که‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫نقطه‬‫جغرافیایی‬ ‫موقعیت‬ ‫نظر‬‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫دستیابی‬ ‫آنان‬ ‫محتویات‬ ‫به‬.‫از‬ ‫زیادی‬ ‫تعداد‬‫و‬‫ها‬ ‫بالگ‬‫ی‬ ‫آموزشی‬‫سایر‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫لینک‬ ‫از‬ ‫ارزشمند‬ ‫و‬ ‫جالب‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫دارای‬‫و‬‫مولف‬ ‫که‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫هائی‬ ‫سایت‬ ‫ویا‬ ‫ها‬ ‫بالگ‬ ‫و‬‫نماید‬ ‫می‬ ‫ارزیابی‬ ‫مفید‬ ‫و‬ ‫مثبت‬ ‫را‬ ‫آنان‬ ‫بالگ‬. ‫منابع‬ ‫ساله‬ ‫هر‬ ‫تغییر‬ ‫و‬ ‫کامپیوتر‬ ‫دروس‬ ‫پویای‬ ‫ماهیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫آموزشی‬ ‫و‬ ‫درسی‬‫؛‬‫رشته‬ ‫مدرسین‬ ‫و‬ ‫هنرآموزان‬ ‫ناگ‬ ‫کامپیوتر‬‫زیر‬‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫کمک‬ ‫وسایل‬ ‫و‬ ‫ابزار‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬ ‫از‬‫سیستم‬ ‫در‬ ‫هوشمند‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫نوین‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬‫باشند‬ ‫می‬‫راهگشای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫مجازی‬ ‫محیطی‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫وبسایت‬ ‫و‬ ‫.وبالگ‬ ‫سواالت‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫یافتن‬ ‫در‬ ‫عالقمندان‬‫،فنی‬ ‫عمومی‬‫و‬‫تخصصی‬.‫است‬ .. ‫و‬ ‫کامپیوتر‬ ‫دروس‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫وبالگ‬‫بایست‬ ‫می‬‫صفحاتی‬‫،فیلم‬ ‫مقاالت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫،کتاب‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫غنی‬ ‫،نرم‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬‫افزار‬‫ای‬ ‫رسانه‬ ‫چند‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬‫باشد‬‫هنرجویان‬ ‫و‬ ‫هنرآموزان‬ ‫کلیه‬ ‫اقبال‬ ‫و‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫که‬ ‫س‬‫ر‬‫قرار‬ ‫کشور‬ ‫اسر‬.‫بگیرد‬ ‫اهداف‬ 1-‫ایجاد‬‫کتابهای‬ ‫یادگیری‬ ‫روند‬ ‫که‬ ‫آموزشی‬ ‫کمک‬ ‫مطالبی‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫و‬‫تسهیل‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫آموزشی‬ .‫سازد‬ 2-‫هنرجویان‬ ‫عالقمندسازی‬‫آموزان‬ ‫هنر‬ ‫و‬‫وب‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫آموزشی‬ ‫کمک‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫کامپیوتر‬ ‫رشته‬ 3-‫محتوای‬ ‫ایجاد‬‫آموزشی‬‫تعاملی‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫تعاملی‬‫قابل‬ ‫و‬ ‫وب‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬‫دسترس‬‫ی‬‫هنر‬‫رشته‬ ‫هنرآموزان‬ ‫و‬ ‫جویان‬ ‫کامپیوتر‬. ‫ارزشیابی‬ ‫فرم‬ ‫نمونه‬‫کامپیوتر‬ ‫دروس‬ ‫آموزشی‬ ‫وبالگ‬ ‫تحصیلی‬ ‫سال‬95-94
 • 2. ‫خصوصیات‬‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫وبالگ‬‫کاپیوتر‬ ‫رشته‬ ‫درسی‬: ‫محتوای‬ ‫دارای‬‫آموزشی‬‫با‬‫خالق‬ ‫و‬ ‫فعال‬ ‫تدریس‬ ‫های‬ ‫شیوه‬ ‫و‬ ‫فنون‬‫تدریس‬ ‫در‬‫کتابهای‬‫رشته‬ :‫کامپیوتر(مانند‬‫سازی‬ ‫برنامه‬،‫سخت‬‫افزار‬‫نرم‬ ‫های‬ ‫عامل،بسته‬ ‫،سیستم‬ ‫کامپیوتری‬ ‫های‬ ‫،شبکه‬ ‫افزاری‬‫و‬)...... ‫فرم‬ ‫نمونه‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫شرکت‬ ‫استانی‬ ‫های‬ ‫فراخوان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫وبالگ‬ ‫دقیق‬ ‫ارزشیابی‬ ‫جهت‬ .‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫شده‬ ‫تدوین‬ ‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫کامپیوتر‬ ‫گروه‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫زیر‬
 • 3. ‫خدا‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫گروه‬‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫و‬ ‫فنی‬‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫کامپیوتر‬ ‫رشته‬ ‫آموزشی‬ ‫وبالگ‬ ‫فراخوان‬ ‫ارزیابی‬ ‫فرم‬ :‫خانوادگی‬ ‫نام‬ ‫و‬ ‫نام‬:‫پرسنلی‬ ‫کد‬:‫منطقه/ناحیه‬ :‫تحصیلی‬ ‫رشته‬ ‫و‬ ‫مدرک‬:‫خدمت‬ ‫محل‬ ‫هنرستان‬:‫تماس‬ ‫شماره‬ :‫الکترونیکی‬ ‫پست‬:‫وبالگ‬ ‫آدرس‬‫با‬ ‫مرتبط‬‫کتاب‬‫درسی‬: ‫داور‬ ‫خانوادگی‬ ‫نام‬ ‫و‬ ‫نام‬::‫ارزیابی‬ ‫تاریخ‬ ‫ردیف‬‫موضوع‬‫ارزیابی‬ ‫مورد‬‫امتیاز‬ ‫حداکثر‬ ‫عالی‬‫خوب‬‫متوسط‬‫ضعیف‬‫بدون‬ ‫امتیاز‬ 1‫آموزشی‬ ‫محتوای‬ ‫بودن‬ ‫صحیح‬12 2‫آموزشی‬ ‫محتوای‬ ‫بروزبودن‬8 3‫آموزشی‬ ‫محتوای‬ ‫کیفیت‬8 4‫کتاب‬ ‫یک‬ ‫برگرفتن‬ ‫در‬‫درسی‬‫کامل‬12 5‫ساالنه‬ ‫و‬ ‫روزانه‬ ‫درس‬ ‫طرح‬8 6‫ها‬ ‫تمرین‬‫حل‬ ‫راه‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫نمونه‬ ‫مسائل‬ ‫و‬8 7‫مناسب‬ ‫آزمون‬ ‫بانک‬8 8‫ومقاله‬ ‫ترجمه‬ ‫و‬ ‫پژوهش‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬8 9‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫منابع‬ ‫نام‬ ‫ذکر‬4 10‫مرتبط‬ ‫مطالب‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫لینک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬4 11‫وبالگ‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫نام‬4 12‫آسان‬ ‫دسترسی‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫وساختار‬ ‫نظم‬ ‫محتوی‬ ‫به‬ 4 13‫محتوی‬ ‫ارایه‬ ‫در‬ ‫نگارش‬ ‫قوانین‬ ‫رعایت‬ ‫آموزشی‬ 4 14‫مناسب‬ ‫لوگوی‬4 15‫فنی(داشتن‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫وبالگ‬ ‫کیفیت‬ ‫در‬ ‫دسترسی‬ ،‫ما‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ، ‫نظرخواهی‬ )‫وسابقه‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ 4 -‫کل‬ ‫امتیاز‬100