SlideShare a Scribd company logo
1 of 95
1 
PROFESOR:
“ Omul îşi poate lua cunoştinţele numai de la un om. Aşa, bazinul se umple 
cu apă, focul se aprinde cu foc, iar sufletul se modelează datorită sufletului altui 
om” 
2 
(R. Tagore ) 
POSTULATE ALE ACTIVITĂŢII DIRIGINTELUI 
 Respectaţi şi încurajaţi demnitatea umană 
 Luaţi în serios copiii, fiţi afectivi, fiţi morali! 
 Fiţi atenţi cu aspectul dumneavoastră estetic 
 Aveţi răbdare cu elevii 
 Bazaţi-vă pe disciplină, dar stimulaţi imaginaţia şi entuziasmul 
 Admonestaţi când este cazul, dar şi încurajaţi 
 Respectaţi cuvântul dat 
 Disociaţi corectarea de pedeapsă 
 Accentuaţi comportamentul pozitiv 
 Încurajaţi realizările oricât de mici ar fi 
 Asiguraţi şanse egale de succes 
 Fiţi dispuşi să vă distraţi 
 Evitaţi ca tonul vocii, expresia feţei, gestica să aibă caracter 
punitiv 
 Comportaţi-vă aşa încât să fiţi un model respectabil pe scara 
socială 
 Nu uitaţi: tinereţea sufletului nu este atenuată de vârstă 
Urmăreşte permanent idealul educaţional al şcolii româneşti: 
“Dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii umane, formarea 
personalităţii autonome şi creative”
CUPRINS: 
 Structura anului şcolar; 
 Regulamentul de ordine interioară; 
 Regulamentul de funcţionare a internatului; 
 Sarcinile dirigintelui; 
 Sarcinile elevului de serviciu pe şcoală; 
 Sarcinile elevului de serviciu pe clasă; 
 Atribuţiile Consiliului clasei; 
 Atribuţiile şefului clasei; 
 Stabilirea notei la purtare; 
 Comisia diriginţilor; 
 Colectivul clasei; 
 Colectivul didactic al clasei; 
 Responsabilităţi în cadrul colectivului; 
 Orarul clasei; 
 Tematica orelor de dirigenţie; 
 Planificarea activităţilor extracurriculare; 
 Evidenţa activităţilor derulate în cadrul unor proiecte educative 
 Fişa de caracterizare a clasei; 
 Situaţia la învăţătură şi a absenţelor; 
 Situaţia elevilor cu rezultate deosebite în activitatea şcolară şi extraşcolară; 
 Graficul de desfăşurare a tezelor; 
 Situaţia sancţiunilor aplicate elevilor; 
 Situaţia elevilor problemă; 
 Situaţia opţiunilor şcolare; 
 Situaţia manualelor primite/predate; 
 Componenţa Consilului clasei; 
 Activităţi de colaborare cu profesorii clasei; 
 Colaborarea cu profesorul psihopedagog al şcolii; 
 Colaborarea cu conducerea şcolii; 
 Organizarea colectivului de părinţi; 
 Planificarea şedinţelor cu părinţii; 
 Procesele-verbale de la şedinţele cu părinţii; 
 Observaţii asupra clasei; 
 Fişele individuale ale elevilor; 
 Fişă de asistenţă pentru ora de consiliere şi orientare 
 Materiale-suport pentru orele de dirigenţie. 
 Bibliografie 
3
STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR 2012-2013 
4 
SEMESTRUL I: 
CURSURI: 17 septembrie 2012 - 21 decembrie 2012 
VACANŢA: 5 - 11 noiembrie 2012 pentru elevii din ciclul primar şi preşcolar 
VACANŢǍ: 22 decembrie 2012 - 13 ianuarie 2013 
SEMESTRUL AL II-LEA: 
CURSURI: 14 ianuarie 2013 - 5 aprilie 2013 
VACANŢǍ: 6 aprilie 2013 - 14 aprilie 2013 
CURSURI: 15 aprilie 2013 - 21 iunie 2013 
VACANŢǍ: 22 iunie 2013 - 15 septembrie 201 
SEMESTRUL I : 14 sǎptǎmâni 
SEMESTRUL II : 22 sǎptǎmâni 
ZILE LIBERE: 30 noiembrie 2012 
1 decembrie 2012 
1 mai 2013 
6 mai 2013 
Saptamâna 1 – 5 aprilie 2013 din semestrul al doilea este săptămâna dedicată activită ţilor 
extracurriculare şi extraşcolare, în cadrul programului numit „Să ştii mai multe, să fii mai 
bun!”, având un orar specific. 
CALENDAR ŞCOLAR 
SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE IANUARIE 
L 
3 10 17 24 1 8 15 22 29 
5 12 19 26 
3 10 17 24 31 7 14 21 28 
M 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 
1 8 15 22 29 
M 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 
J 6 13 20 27 4 11 18 25 
1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 
V 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 
S 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 
1 8 15 22 29 5 12 19 26 
D 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE 
L 
4 11 18 25 
4 11 18 25 
1 8 15 22 29 6 13 20 27 
3 10 17 
M 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 
M 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 
1 8 15 22 29 5 12 19 
J 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 
V 1 8 15 22 
1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 
S 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 
1 8 15 22 
D 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ 
Programul zilnic se desfăşoară între orele 8,00- 14,00 ; 
 Elevii au obligaţia să se prezinte la şcoală , pentru orele de curs, cu cel mult un sfert 
de oră înaintea începerii cursurilor; este interzisă intrarea elevilor în clasă după începerea orei 
de curs; 
 Intrarea elevilor în şcoala este permisă pe uşa laterală dinspre curte; 
 Ţinuta vestimentară a elevilor va fi decentă, evitându-se extravaganţa sau ţinuta 
5 
sumară în timpul sezonului cald; 
 Elevilor le este interzisă aducerea la şcoală a oricăror tipuri de arme, materiale 
inflamabile, spray paralizant sau alte obiecte care pot provoca incendii sau vătămări corporale; 
 Este interzisă utilizarea în timpul orelor de curs a telefoanelor mobile, pagerelor sau 
calculatorelor personale care pot perturba procesul de învăţământ; 
 Să distrugă sau să falsifice documente şcolare; 
 Să difuzeze în unitatea de învăţământ materiale care prin conţinutul lor atentează la 
independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, cultivă violenţa şi intoleranţa; 
 Să manifeste agresivitate în limbaj şi comportament faţă de colegi şi personalul 
şcolii; 
 Sunt interzise fumatul , consumul de alcool sau droguri, jocuri de noroc în incinta 
şcolii şi în împrejurimi; 
 Este interzisă difuzarea materialelor cu caracter obscen şi pornografic; 
 Elevii sunt obligaţi să frecventeze cu regularitate cursurile. În cazul absenţelor 
nemotivate , media semestrială la purtare se diminuează începând cu un număr de 10 absenţe 
nemotivate; 
 Elevii trebuie să poarte zilnic ecusonul cu sigla liceului în incinta acestuia; 
 Elevii trebuie să cunoască şi să respecte legile statului, regulamentul şcolar şi cel de 
ordine interioară, regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii, normele de 
protecţie civilă şi a mediului; 
 Elevii au obligaţia să prezinte profesorilor carnetul de elev pentru consemnarea 
notelor sau anumitor observaţii; 
 Elevii vinovaţi de deteriorarea bunurilor şcolii vor plăti toate lucrările necesare 
reparaţiilor. În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte răspunderea devine colectivă; 
 Elevii au dreptul să utilizeze gratuit , sub îndrumarea profesorilor, întreaga bază 
materială şi didactică a şcolii şi să participe la activităţile extracurriculare organizate 
de unitatea şcolară; 
 Elevii care obţin rezultate remarcabile la învăţătură şi se disting prin comportare 
exemplară pot primi recompense: evidenţiere în faţa colegilor, a Consiliului profesoral, 
comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, premii şi diplome; 
 Elevii care săvârşesc fapte care contravin prezentului regulament de ordine
interioară vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea faptelor: observaţie individuală şi mustrare 
în faţa clasei, mustrare scrisă, mutare disciplinară, temporară sau definitivă, la o clasă paralelă, 
eliminare sau exmatriculare. 
REGULAMENTUL DE FUNCŢIONARE A 
INTERNATULUI 
Dispoziţii generale 
Internatul este parte constitutivă pentru o unitate de învăţământ preuniversitar , prin 
intermediul căruia se asigură cazarea elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal. 
În limita posibilităţilor, pot fi cazaţi şi elevi de la alte instituţii şcolare din municipiu. 
Pentru a întregi bugetul de venituri al instituţiei, în limita locurilor disponibile , pot fi cazaţi 
temporar elevi, studenţi şi alte persoane, contra cost, în limita sumelor stabilite de normele 
legale în vigoare. 
Drepturile elevilor 
 Elevii interni au dreptul să folosească baza materială a internatului , astfel încât să 
dispună de condiţii de muncă şi de viaţă necesare pregătirii lor. 
 Ei au dreptul la cazarmament (pături, cearşafuri, perne) în limita posibilităţilor , la 
6 
feţe de masă, perdele, covoare, etc. 
 Elevii pot folosi spălătoria pentru spălarea şi întreţinerea lenjeriei de corp şi dormit, 
cu următorul program: o dată pe săptămână lenjeria de corp şi de pat, iar în cazuri excepţionale 
de câte ori este nevoie.Fiecare elev va preda personal bunurile respective la spălătorie. 
 Elevilor li se asigură, contra cost, hrană prin intermediul cantinei. 
 În activitatea lor zilnică, elevii sunt ajutaţi de personalul încadrat în internat şi 
cantină. 
 Elevii interni pot petrece timpul liber în biblioteca şcolii sau sala de sport. 
 Elevii pot pleca la sfârşitul săptămânii , la cererea părinţilor/ tutorilor legali; plecarea 
se face cu bilet de voie semnat de pedagog, diriginte şi cu avizul conducerii şcolii. 
Obligaţiile elevilor 
 Elevii sunt obligaţi să respecte întocmai programul internatului; 
 Fiecare elev este obligat să folosească şi să predea în stare bună materialele 
încredinţate spre folosinţă; 
 Deterioarea bunurilor atrage după sine sancţionarea materială a elevilor sub forma 
recuperării bunului pe cheltuială proprie; 
 Este interzisă aducerea persoanelor străine în cămin, fără avizul conducerii 
instituţiei; 
 Este interzisă părăsirea căminului fără bilet de voie semnat de pedagog, diriginte şi 
conducerea şcolii;
 Părăsirea căminului fără bilet de voie este o abatere gravă de la disciplina internă a 
7 
căminului şi elevul va fi sancţionat ca atare; 
 Repartiţia în camere a elevilor este obligatorie. Este interzisă mutarea dintr-o 
cameră în alta fără avizul pedagogului, dirigintelui şi directorului de serviciu; 
 Elevii sunt obligaţi să respecte modul de aranjare a paturilor şi a altor piese de 
mobilier în camere; 
 Elevii sunt obligaţi să se supună controlului medical şi să respecte întocmai 
prescripţiile medicale; 
 Elevii sunt obligaţi să se respecte unii pe alţii. Este interzis accesul în dormitoare 
străine sau la alte nivele decât cel repartizat; 
 Este interzis accesul în cămin în timpul programului şcolar. Fiecare elev intern este 
obligat să respecte programul şcolar; 
 Elevii sunt obligaţi să respecte şi să execute sarcinile stabilite, conform cerinţelor 
didactice şi a programului internatului, de către pedagogi, medicul şcolar, asistenta medicală, 
personalul de îngrijire şi supraveghere; 
 Pentru orice nemulţumire cauzată de desfăşurarea activităţii din internat, elevii vor 
înştiinţa pe diriginte şi conducerea şcolii; 
 Elevii sunt obligaţi să respecte normele igienico-sanitare specifice internatului şi 
cantinei; 
 Fiecare elev este obligat să păstreze curăţenia şi să participe la realizarea curăţeniei 
atât în interiorul internatului cât şi în exterior conform programului căminului; 
 Elevii interni sunt obligaţi să respecte statutul personalului angajat în instituţie; 
 Elevii interni sunt obligaţi să respecte programul de meditaţii şi să participe la 
acţiunile social-culturale şi sportive stabilite în programul internatului; 
 Sunt interzise jocurile de noroc (pe bani) în cămin; 
 Este interzis accesul elevilor în cămin cu cuţite, unelte de tâmplărie şi alte mijloace 
care pun în pericol viaţa şi facilitează furtul; 
 Este interzis cu desăvârşire fumatul şi consumul de alcool; 
 Este interzis încuiatul camerelor/ căminului fără avizul personalului din internat. 
Fiecare camera cu sistem de închidere pentru protejare va depune o cheie la pedagog. 
Sancţiuni 
Pentru abateri de la programul internatului elevii vor suporta următoarele sancţiuni: 
 mustrare în faţa clasei şi a colectivului din cămin; 
 interzicerea părăsirii internatului- consemnare temporară; 
 informare scrisă a părinţilor/tutorilor legali; 
 chemarea părinţilor/ tutorilor legali la şcoală; 
 scăderea notei la purtare; 
 sancţionarea materială prin recuperarea bunurilor distruse; 
Elevii interni vor suporta , în funcţie de abateri, şi sancţiunile prevăzute de Regulamentul 
şcolar.
MĂSURI PRIVIND PROTECŢIA MUNCII 
Instruirea elevilor privind protecţia muncii reprezintă o măsură de prevenire , prin care se 
urmăreşte eliminarea sau micşorarea numărului de erori umane care decurg din lipsa sau 
insuficienţa cunoştinţelor de securitate şi sănătate în muncă. Instruirea în domeniul securităţii 
muncii face parte din pregătirea profesională. 
Factori de risc Pericole 
8 
 colţul ascuţit al băncii 
 contactul prelungit cu praful de cretă 
 pardoseala denivelată 
 apă ( sau alt lichid) împrăştiat pe 
pardoseală (suprafeţe alunecoase) 
 covoare, traverse roase 
 ghiveci de flori pe suport nefixat 
 calorifere prost fixate 
 iluminat insuficient, neuniform 
 mobilier impropriu ( bănci sau scaune 
neadaptate) 
 ventilaţie insuficientă 
 uşile de acces în sălile de clasă 
 materialele didactice din clase, 
laboratoare, holuri 
 lucrul cu aparatura şi reactivii de 
laborator 
 scări deteriorate 
 pietriş/nisip 
 polei 
 obiecte depozitate pe căile de acces 
 cabluri electrice amplasate pe căile de 
acces sau agăţate sub bănci 
 folosirea aparatelor electrocasnice în 
afara celor din dotarea şcolii 
 aglomeraţia din pauze 
 urcarea pe acoperişul sălii de sport 
(după o minge) 
 orar încărcat sau disipat 
 vorbit îndelungat 
 violenţă şi ameninţarea colegilor sau 
comportamentul necivilizat al părinţilor elevilor 
 de lovire, rupere, înţepare, tăiere 
 reacţii alergice la praf (astm) 
 de alunecare 
 de cădere 
 de alunecare, împiedicare, cădere 
 de lovire 
 de lovire 
 de disconfort şi scădere a 
randamentului şcolar 
 de dobândire a unor afecţiuni 
musculo-scheletice, datorită poziţiei 
incorecte 
 contractarea unor boli contagioase 
 de ciocnire şi lovire 
 lovire 
 de rănire, înţepare, arsură termică sau 
chimică 
 de alunecare şi cădere 
 de alunecare, cădere, fracturare 
 de alunecare, cădere, fracturare 
 de lovire şi cădere 
 de împiedicare 
 electrocutare 
 stres 
 de cădere de la înălţime mare 
 stres 
 afectarea coardelor vocale 
 stres
MĂSURI PENTRU ELEVI: 
Să respecte Regulamentul de ordine interioară a şcolii : 
 să nu murdărească băncile sau să le zgârie , lambriul şi parchetul ; 
 să nu se aplece în exteriorul ferestrei ; 
 să nu iasă din clasă după ce s-a sunat ; 
 să nu trântească uşile când intră sau ies din clasă , iar în timpul pauzei uşa să rămână 
9 
deschisă permanent ; 
 să nu mişte băncile pentru a nu zgâria parchetul ; 
 să nu aşeze buretele pe pervazul ferestrei ci pe un supor amenajat ; 
 să aibă în clasă găleată cu mop,iar prin rotaţie, săptămânal vor face curăţenie generală ; 
 elevii clasei vor fi răspunzători de stricăciunile din clasă ; 
 să nu lase hârtii , resturi de mâncare în bancă şi să nu lipească gumă de acestea ; 
 pe să păstreze curaţenia pe holurile şcolii ( pereţii,uşile, întrerupătoarele şi panourile) ; 
 să nu determine şi să nu participe la stări conflictuale, bătăi sau alte situaţii prin care se 
pot produce accidente corporale; 
 să nu folosească surse de foc sau substanţe inflamabile care pot provoca incendii; 
 să nu folosească sursele de curent electric sau aparate care pot produce accidentări; 
 să nu urce pe acoperişuri sau alte suprafeţe de unde există pericolul căderii în gol ; 
 să nu fumeze în localul şi incinta şcolii; 
 să nu introducă în şcoală arme sau alte instrumente care prin acţiunea lor pot afecta 
integritatea fizică şi psihică a elevilor şi personalului şcolii; 
 să nu introducă persoane străine în incinta şcolii şi în sălile de clasă; 
 să nu deţină şi să nu consume droguri, băuturi alcoolice, ţigări sau să participe la jocuri 
de noroc; 
 să ţină cont de observaţiile fiecărui cadru didactic din şcoală ; 
 elevii de serviciu sunt obligaţi să predea clasa curată femeii de serviciu ; 
 stările de indisciplină se vor sancţiona cu amendă sau cu nota scăzută la purtare –sub 7. 
Elevii trebuie să-şi însuşească comportamentul corect în caz de alarmă: 
 orice semnal de alarmă trebuie să fie luat în serios ; 
 elevii trebuie să cunoască calea de evacuare spre exterior, din clădirea în care se află ; 
 toate trecerile , coridoarele şi scările , în caz de pericol, trebuie să fie menţinute 
libere ; 
 în caz de incendiu se părăseşte încăperea în ordine şi linişte , dar rapid, nu se iau 
obiecte personale sau de îmbrăcăminte .Profesorul se convinge că nu a rămas nimeni în 
încăpere. Ferestrele se închid dacă mai este timp.Uşile se închid dar nu se blochează.Nu 
trebuie lăsată lumina aprinsă .Elevii fără supraveghere se alătură unei clase cu profesor şi 
părăsesc clădirea . 
 în cazul în care nu puteţi să vă evacuaţi în condiţii de siguranţă,vă întoarceţi în clasă şi 
va aşezaţi în dreptul ferestrei pentru a fi văzuţi de pompieri.
PROCES VERBAL 
Încheiat azi…………….., cu ocazia efectuării instructajului de protecţia muncii la clasa…..... 
Instructajul a fost realizat de către dirigintele clasei, profesor ………………………… ..pentru 
un efectiv de ……….elevi. 
Au fost prezenţi şi semnează următorii elevi: 
10 
Nr. 
crt 
Nume şi prenume Semnătura 
SEM I 
Semnătura 
SEM II 
Observaţii
11 
Diriginte, 
SARCINILE DIRIGINTELUI 
Stabilite pe baza Ordinului MECI nr.5132 din 10.09.2009: 
Desfăşoară activităţi de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională pentru 
elevii clasei pe care o conduce. 
Activităţile cuprind teme stabilite de către diriginte pe baza programelor şcolare pentru 
aria curriculară “Consiliere şi orientare” în vigoare şi în concordanţă cu specificul vârstei şi cu 
interesele/solicitările elevilor. Totodată, activităţile cuprind şi teme privind educaţia rutieră, 
educaţia şi pregătirea antiinfracţională a elevilor, protecţia civilă, educaţia 
antiseismică,antidrog, educaţia împotriva traficului de persoane etc., în conformitate cu 
prevederile actelor normative şi ale strategiilor naţionale, precum şi în baza parteneriatelor 
stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale în colaborare cu alte ministere, instituţii şi 
organizaţii. 
Dirigintele desfăşoară şi activităţi extraşcolare, activităţi pe care le stabileşte după 
consultarea elevilor şi în concordanţă cu specificul vârstei şi nevoile identificate pentru 
colectivul respectiv de elevi. 
Pentru a asigura o comunicare constantă, promptă şi eficientă cu părinţii, dirigintele 
realizează activităţi de suport educaţional şi consilere pentru părinţi. 
Dirigintele organizează şi coordonează: 
 activitatea colectivului de elevi; 
 activitatea consilului clasei; 
 şedintele cu părinţii, semestrial şi ori de câte ori este cazul; 
 acţiuni de orientare şcolară şi profesională pentru elevii clasei; 
 activităţi educative şi de consiliere; 
 activităţi extracurriculare în şcoală şi în afara acesteia. 
Dirigintele monitorizează : 
 situaţia la învăţătură a elevilor; frecvenţa elevilor; participarea şi rezultatele elevilor la 
concursurile şcolare şi competiţiile sportive; 
 comportamentul elevilor în timpul activităţilor şcolare şi extraşcolare; 
 participarea elevilor la programe şi proiecte , precum şi implicarea acestora în 
activităţile de voluntariat; 
 nivelul de satisfacţie a elevilor şi a părinţilor acestora în legatură cu calitatea actului 
instructiv-educativ. 
Dirigintele colaborează: 
 cu profesorii clasei şi coordonatorul pentru proiecte educative şcolare şi extraşcolare, 
pentru informare privind activitatea elevilor, pentru soluţionarea unor situaţii specifice 
activităţilor şcolare şi pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ, care-i 
implică pe elevi; 
 cu consilierul şcolar, în activităţi de consilere şi orientare a elevilor clasei; 
 cu conducerea şcolii, pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de elevi, pentru
iniţierea unor proiecte educaţionale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative 
referitoare la întreţinerea şi dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei materiale, 
pentru soluţionarea unor probleme/situaţii deosebite, apărute în legatură cu colectivul de elevi; 
 cu părinţii şi comitetul de părinţi al clasei pentru toate aspectele care vizează activitatea 
elevilor şi evenimentele importante în care aceştia sunt implicaţi şi cu alţi parteneri implicaţi 
în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară; 
 cu departamentul secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare şi a actelor de 
12 
studii ale elevilor clasei; 
 cu persoana desemnată de conducerea unităţii de învăţământ pentru gestionarea bazei 
de date, în vederea completării şi actualizării datelor referitoare la elevii clasei. 
Dirigintele informează: 
 elevii şi părinţii acestora despre prevederile Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi ale regulamentului intern al şcolii; 
 elevii şi părintii acestora cu privire la regleme ntările referitoare la examene/testări 
naţionale şi cu privire la alte documente care reglementează activitatea elevilor pe parcursul 
anului şcolar ; 
 părinţii despre situaţia şcolară, despre comportamentul elevilor, despre frecvenţa 
acestora la ore.Informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinţii, în ora destinată 
acestui scop, la sfârşitul fiecărui semestru şi an şcolar, precum şi ori de câte ori este nevoie; 
 familiile elevilor, în scris, în legătură cu situaţiile de corigentă, sancţiunile disciplinare, 
neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie; 
Responsabilităţile dirigintelului: 
 răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, alături de elevi, părinţi 
şi consiliul clasei; 
 completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor; 
 motivează absenţele elevilor, în confomitate cu procedurile stabilite de Regulamentul 
de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 
 stabileşte, împreună cu consiliul clasei şi consiliul profesoral, după caz, nota la purtare 
a fiecărui elev, în conformitate cu reglementările Regulamentului de organizare şi funcţionare 
a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 
 aplică, dacă este cazul, sancţiuni elevilor în conformitate cu Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi regulamentul intern al 
şcolii; 
 încheie situaţia şcolară a fiecărui elev la sfârşit de semestru şi de an şcolar şi o 
consemnează în catalog şi în carnetele de elev; 
 realizează ierarhizarea elevilor la sfârşit de an şcolar pe baza rezultatelor obţinute de 
către aceştia la învăţătură şi purtare; 
 propune Consiliului de administraţie acordarea de alocaţii şi burse pentru elevi, în 
conformitate cu prevederile legale; 
 întocmeşte , semestrial şi anual, şi prezintă consilului profesoral, spre validare, un 
raport scris asupra situaţiei şcolare şi comportamentale a elevilor; 
 completează toate documentele specifice colectivului de elevi pe care-l coordonează; 
 elaborează portofoliul dirigintelui.
SARCINILE ELEVULUI DE SERVICIU PE 
ŞCOALĂ 
Serviciul pe şcoală se efectuează între orele 7, 45-14.00 de câte 2 elevi (1 la cancelarie şi 1 la 
intrarea principală). 
13 
Atribuţiile elevului de serviciu: 
 Respectă indicaţiile profesorului de serviciu; 
 Salută politicos persoanele care intră în şcoală , legitimându-le şi îndrumându- le la 
cancelarie sau secretariat(într-un registru special se va trece numele şi prenumele persoanelor, 
seria şi numârul BI/CI, intervalul staţionârii în şcoală , locul unde intenţionează să meargă); 
 Îi observă , pe timpul pauzelor , pe cei care produc incidente sau distrug bunuri 
materiale, înştiinţându- l imediat pe profesorul de serviciu; 
 Nu permite elevilor să rămână pe holuri, în grupuri sanitare după ce sună de intrare, 
deranjând astfel procesul de învăţământ; 
 Elevul de serviciu aflat la intrarea principală nu va permite accesul elevilor la intrarea 
profesorilor ; el are deasemenea obligaţia de a suna conform programului zilnic stabilit; 
 Elevii de serviciu vor avea ţinută decentă şi ecusoane speciale pentru a fi recunoscuţi; 
 Elevii vor îndeplini funcţia de elev de serviciu în ordine strict alfabetică (eventualele 
schimbări motivate se fac numai cu acceptul dirigintelului clasei şi a profesorului de serviciu); 
 Au obligaţia de a aduce la cunoştinţa directorului sau profesorului de serviciu orice 
incident apărut în desfăşurarea programului; 
 La acţiuni metodice, culturale conduc invitaţii şi participanţii spre sălile/ locurile de 
desfăşurare ; 
 Nu părăsesc sectorul în care au fost repartizaţi decât cu acordul profesorului de 
serviciu; 
Absentarea nemotivată de la serviciul pe şcoală, părăsirea postului înainte de terminarea 
programului, nesemnalarea problemelor care apar, profesorului de serviciu, se 
sancţionează cu scăderea notei la purtare.
SARCINILE ELEVULUI DE SERVICIU PE 
CLASĂ 
 Să se prezinte cu un sfert de oră inainte de începerea cursurilor şi părăseşte ultimul 
clasa, asigurând lăsarea acesteia în condiţii de ordine şi disciplină; 
 Supraveghează clasa pe timpul pauzei; 
 Se îngrijeşte de accesoriile necesare activităţii şcolare (cretă, burete etc.); 
 Răspunde de utilizarea raţională a energiei electrice în clasă; 
 Aduce la cunoştinţa colectivului de elevi dispoziţiile conducerii şcolii, ale dirigintelui 
14 
privind desfăşurarea programului ; 
 Monitorizează păstrarea bunurilor /dotărilor clasei în perioada serviciului şi comunică 
profesorului de serviciu/ dirigintelui/ conducerii şcolii eventualele distrugeri; 
 La cerere, ajută profesorii clasei să aducă la ore materialul didactic necesar; 
 Anunţă absenţii la fiecare oră, precizând care sunt elevii care au părăsit şcoala după 
începerea cursurilor; 
 Păstrează caietul de observaţii al clasei şi urmăreşte completarea lui după fiecare oră 
(în caietul de observaţii vor fi trecuţi şi absenţii la fiecare oră); 
 Răspunde , în numele clasei, la solicitarea fiecărui profesor; 
 Informează dirigintele cu orice problemă deosebită apărută în clasă: 
 absenţe nemotivate; 
 fuga de la ore; 
 observaţii deosebite ale profesorilor; 
 alte abateri de la disciplina şcolară. 
 La sfârşitul programului, controlează curaţenia clasei, în prezenţa profesorului de la 
ultima oră, predând clasa elevului de serviciu de după-amiază. 
 Graficul serviciului pe clasă se va afişa la avizierul clasei(elevii vor fi trecuţi în ordine 
strict alfabetică -eventualele schimbări motivate se fac numai cu acceptul dirigintelului clasei). 
ATRIBUŢIILE ŞEFULUI CLASEI 
Pentru asigurarea unui climat de ordine şi disciplină la nivelul clasei, pentru păstrarea 
bunurilor din dotare şi realizarea legăturii dintre colectivul de elevi şi diriginte, profesor sau 
conducerea liceului, se instituie funcţia de şef al clasei; 
Şeful de clasă se numeşte conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar. În caz de absenţă a şefului clasei, dirigintele numeşte 
operativ un înlocuitor al acestuia; 
Atribuţiile şefului de clasă sunt: 
 Veghează asupra păstrării ordinii în clasă pe durata pauzei sau în lipsa profesorului. 
Este sprijinit de elevul de serviciu pe clasă; 
 Atrage atenţia asupra comportamentului necuviincios faţă de colegi, deteriorarea 
bunurilor din clasa şi îl informează pe diriginte de eventualele abateri din colectiv; 
 Informează profesorii clasei, dirigintele, conducerea liceului despre doleanţele,
propunerile , iniţiativele sau nemulţumirile colectivului de elevi; 
 Coordonează activitatea elevilor de serviciu pe clasă; 
 Este membru în Consiliul clasei. 
ATRIBUŢIILE CONSILIULUI CLASEI 
Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic de predare şi instruire 
practică încadrat la clasa respectivă, reprezentantul părinţilor şi al elevilor. 
Preşedintele consilului clasei este învăţătorul sau dirigintele . 
Consilul clasei are următoarele atribuţii: 
 Analizează, semestrial, progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev; 
 Analizează volumul temelor pentru acasă şi ia măsuri de corelare a acestora între 
15 
diferitele discipline; 
 Stabileşte măsuri de asistenţă educaţională, atât pentru elevii cu probleme de învăţare 
sau de comportament, cât şi pentru elevii cu rezultate deosebite; 
 Propune notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de comportarea 
acestora în unitatea de învăţământ şi în afara acesteia, şi propune Consiliului profesoral 
validarea mediilor mai mici de 7.00; 
 Propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite; 
 Participă la întâlniri cu părinţii şi elevii, cel puţin o dată pe semestru şi ori de câte ori 
este nevoie, la solicitarea dirigintelui sau a cel puţin 1/3 dintre părinţii elevilor clasei; 
 Propune dirigintelui, directorului sau consiliului profesoral, după caz, sancţiunile 
disciplinare prevăzute pentru elevi de Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 
 Elaborează semestrial, aprecieri sintetice despre progresul şcolar şi comportamentul 
fiecărui elev şi informează, în scris, părintele.
PROCES-VERBAL 
încheiat astăzi………………………........................ 
Subsemnatul………………..….., în calitate de profesor diriginte al clasei………am 
procedat la prelucrarea regulamentelor şcolare în vigoare pentru acest an şcolar. Instruirea 
elevilor a cuprins următoarele aspecte: 
1. Cunoaşterea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar; 
2. Cunoaşterea Regulamentului de ordine interioară a unităţii de învăţământ; 
3. Cunoaşterea Regulamentului de funcţionare a internatului; 
4. Cunoaşterea sarcinilor elevului de serviciu. 
Am luat la cunoştinţă: 
Nr. 
Numele şi prenumele elevului Semnătura 
crt. 
16 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29.
30. 
Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 
Prof .diriginte……………………… 
STABILIREA NOTEI LA PURTARE 
I. Re gulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 
17 
-2005 
Art. 28. Consiliul profesoral are următoarele atribuţii: 
k) validează notele la purtare mai mici de 7 ; 
Art.38. (1) Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic de predare si de 
instruire practică care predă la clasa respectivă, din cel puţin un părinte delegat al comitetului 
de părinţi al clasei şi, pentru toate clasele, cu excepţia celor din invăţământul primar, din 
liderul elevilor clasei respective. 
(2) Preşedintele consiliului clasei este învăţătorul/dirigintele. 
Art. 40. Consiliul clasei are următoarele atribuţii: 
a) analizează, semestrial, progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev; 
d) propune notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de comportarea 
acestora în unitatea de învăţământ şi în afara acesteia, şi propune consiliului profesoral 
validarea mediilor mai mici de 7,00; 
g) propune dirigintelui, directorului sau consiliului profesoral, după caz, sancţiunile 
disciplinare prevăzute pentru elevi de prezentul regulament şi de regulamentul intern; 
h) elaborează, semestrial, aprecieri sintetice despre progresul şcolar şi comportamentul fiecărui 
elev şi informează, în scris, părintele. 
Art. 42. Învăţătorul/dirigintele are următoarele atribuţii: 
m) stabileşte, împreună cu consiliul clasei, nota la purtare a fiecărui elev şi prezintă în 
scris consiliului profesoral propunerile de notare mai mici decât 7,00, pentru elevii care 
au săvârşit abateri grave ; 
Art. 60. Mediile/calificativele semestriale şi anuale la fiecare disciplină de studiu se 
consemnează în catalog de către cadrul didactic care a predat disciplina respectivă, iar 
mediile/calificativele la purtare de către diriginţi/învăţători. 
Art. 63. (1) Sunt declaraţi promovaţi elevii care, la sfârşitul anului şcolar, obţin la fiecare 
disciplină de studiu cel puţin media anuală 5,00/calificativul suficient, iar la purtare media 
anuală 6,00/calificativul suficient. 
(2) Pentru elevii liceelor pedagogice şi ai liceelor teologice, media anuală minimă de 
promovare la purtare este 7,00. 
Art.71. (1) Consiliile profesorale din unităţile de învăţământ de stat sau particular validează 
situaţia şcolară a elevilor, pe clase, în şedinţa de încheiere a cursurilor semestriale şi anuale, iar 
secretarul consiliului o consemnează, în procesul-verbal, menţionându-se numele celor 
promovaţi, corigenţi, repetenţi, amânaţi, exmatriculaţi, precum şi numele elevilor cu note la 
purtare mai mici de 7,00. 
Art. 120. (1) Mustrarea în faţa clasei şi/sau în faţa consiliului clasei/consiliului profesoral 
constă în dojenirea elevului şi sfătuirea acestuia să se poarte în aşa fel încât să dea dovadă de 
îndreptare, atrăgându-i-se totodată atenţia că, dacă nu îşi schimbă comportamentul, i se va 
aplica o sancţiune mai severă. 
(2) Sancţiunea se aplica de catre diriginte/ învăţător sau director. 
(3) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.
Art. 121. (1) Mustrarea scrisă constă în dojenirea elevului, în scris, la propunerea consiliului 
clasei sau a directorului, de către diriginte/învăţător şi director şi înmânarea documentului 
părinţilor/tutorilor legali, personal, sub semnătură. 
(2) Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului. 
(3) Sancţiunea se consemnează în raportul consiliului clasei prezentat consiliului profesoral la 
sfârşitul semestrului sau al anului şcolar. 
(4) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare. 
Art.122. (1) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de director, la 
propunerea consiliului clasei sau a directorului. 
(2) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare. 
Art. 123. (1) Eliminarea de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile constă în înlocuirea 
activităţii obişnuite a elevului, pentru perioada aplicării sancţiunii, cu un alt tip de activitate, 
desfăşurată, de regulă, în cadrul unităţii de învăţământ, în conformitate cu prevederile 
regulamentului intern şi stabilită, de către director, la propunerea consiliului clasei. 
(2) Dacă elevul refuză să participe la aceste activităţi, absenţele sunt considerate nemotivate şi 
se consemnează în catalogul clasei. 
(3) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei, precizându-se numărul şi data 
documentului, în raportul consiliului clasei la sfârşitul semestrului sau al anului şcolar. 
(5) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare. 
Art.124.(1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă se aplică prin înmânarea, în scris, a 
sancţiunii, de către diriginte/învăţător şi director părintelui/tutorelui legal sau elevului, dacă 
acesta a împlinit 18 ani, sub semnătură. 
(2) Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor, în catalogul clasei şi în 
registrul matricol. 
(3) Sancţiunea se consemneaza in raportul consiliului clasei, la sfârsitul semestrului sau al 
anului scolar. 
(4) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare. 
Art.125.(1) Preavizul de exmatriculare se întocmeşte, în scris, de diriginte şi director, pentru 
elevii care absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul 
orelor de la o singură disciplină/modul, cumulate pe un an şcolar şi se înmânează 
părintelui/tutorelui legal sau elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani, sub semnătură. 
(2) Sancţiunea se aplică elevilor din sistemul de învăţământ liceal, postliceal şi profesional, cu 
excepţia elevilor din învăţământul obligatoriu. 
(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor şi în catalogul clasei şi se 
menţionează în raportul consiliului clasei la sfârşit de semestru sau de an şcolar. 
(4) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare. 
Art. 131. Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe 
nejustificate, pe semestru, din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate 
din numărul de ore pe semestru la o disciplină/modul, va fi scăzută nota la purtare cu 
câte un punct. 
18 
II.Criterii de notare la purtare 
Nota la purtare se scade la un număr de absenţe nemotivate sau la 10% absenţe nejustificate 
din numărul de ore pe semestru la o disciplină, după cum urmează: 
1. În învăţământul obligatoriu ( clasele IX – X ): 
 între 15 – 24 absenţe nemotivate nota la purtare este 9 şi mustrare scrisă;
 între 25 – 44 absenţe nemotivate nota la purtare este 8 şi mustrare scrisă; 
 între 45 – 59 absenţe nemotivate notă la purtare este 7 şi mustrare scrisă; 
 între 60 – 69 absenţe nemotivate nota la purtare este 6 şi eliminarea de la cursuri pe o 
19 
perioadă de 3 zile; 
 între 70 – 79 absenţe nemotivate nota la purtare este 6 şi eliminarea de la cursuri pe o 
perioadă de 5 zile; 
 între 80 – 89 absenţe nemotivate nota la purtare este 6 şi eliminarea de la cursuri pe o 
perioadă de 5 zile; 
 între 90 – 99 absenţe nemotivate nota la purtare este 3 şi eliminarea de la cursuri pe o 
perioadă de 5 zile şi comunicarea scrisă la Poliţie pentru a lua măsurile legale asupra elevilor şi 
părinţilor/tutorilor lor; 
 peste 100 absenţe nemotivate nota la purtare este 2 şi eliminarea de la cursuri pe o 
perioadă de 5 zile şi comunicarea scrisă la Poliţie şi Direcţia pentru Protecţia Copilului pentru 
a lua măsurile legale asupra elevilor şi părinţilor/tutorilor lor; 
2. În învăţământul postobligatoriu ( clasele XI – XII ): 
 între 10 – 19 absenţe nemotivate nota la purtare este 9 şi mustrare scrisă; 
 între 20 – 29 absenţe nemotivate sau la 15% din totalul orelor la o singură disciplină, 
cumulate pe un an şcolar nota la purtare este 8 şi preaviz de exmatriculare şi se înmânează 
părintelui/tutorelui legal sau elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani, sub semnătură; 
 între 30 – 40 absenţe nemotivate nota la purtare este 7 şi eliminarea de la cursuri pe o 
perioadă de 3 zile; 
 peste 41 absenţe nemotivate sau 30% din totalul orelor la o singură disciplină, 
cumulate pe un an şcolar, exmatricularea cu drept de reînscriere la aceeaşi unitate de 
învăţământ sau la alta. Sancţiunea se înmânează părintelui/ tutorelui legal sau elevului, dacă 
acesta a împlinit 18 ani, sub semnătură. 
III.Cum procedăm? 
1. Dirigintele monitorizează situaţia absenţelor săptămânal şi informează în scris conducerea 
şcolii despre orice situaţie ivită care contravine prevederilor legale. 
2. Profesorul diriginte aplică sancţiunile gradat, consemnează în catalog, păstrează o copie a 
sancţiunii scrise în mapa dirigintelui. Comunicarea scrisă a sancţiunii aplicate se înregistrează 
la secretariat. 
3. Convoacă consiliul clasei de fiecare dată când situaţia şcolară a elevului o impune în 
vederea stabilirii notei la purtare. 
4. Prezintă în scris Consiliului Profesoral propunerile consiliului clasei de scădere a notei la 
purtare mai mici de 7. 
5. Întocmeşte referat în cazul elevilor cu medii mai mici de 7 la purtare, precizând motivele, şi 
îl depune la secretariatul şcolii, păsrtându-şi o copie. 
6. Consiliul Profesoral validează situaţia şcolară, secretarul consiliului profesoral consemează 
în procesul verbal, iar serviciul secretariat consemnează sancţiunea în catalog şi registrul 
matricol ( unde este cazul ). 
7. Dirigintele comunică în scris, familiei situaţia şcolară.
PROCES VERBAL 
încheiat astăzi................................. 
în sedinţa Consiliului Clasei..................... 
Subsemnatul(a).....................................................................în calitate de profesor diriginte – 
preşedintele Consiliului Clasei...............................în conformitate cu prevederile art. 40 lit. d) 
si art. 42. lit. m) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar, propun Consiliului Profesoral de la ........................................... sancţionarea 
elevului................................................ţinând cont de gravitatea faptelor..................................... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………….. 
prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare cu: 
1. scăderea notei la purtare pe semestrul............cu...........puncte; 
2. eliminarea de la cursuri pe o perioadă de .......zile; 
3. mutarea disciplinară la o altă unitate de învăţământ; 
4. preaviz de exmatriculare; 
5. exmatriculare. 
Menţionez că elevul(a) are un număr de.................absenţe, din care...........motivate. 
20 
Nr. 
crt. 
Numele şi prenumele Semnătura 
Prof.diriginte,
PROCES VERBAL 
încheiat astăzi................................. 
în sedinţa Consiliului Clasei..................... 
Subsemnatul(a).....................................................................în calitate de profesor diriginte – 
preşedintele Consiliului Clasei...............................în conformitate cu prevederile art. 40 lit. d) 
si art. 42. lit. m ) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar, propun Consiliului Profesoral de la ........................................... sancţionarea 
elevilor cu: 
1. scăderea notei la purtare pe semestrul; 
2. eliminarea de la cursuri; 
3. mutarea disciplinară la o altă unitate de învăţământ; 
4. preaviz de exmatriculare; 
5. exmatriculare. 
Nr. 
Numele şi prenumele Sancţiunea Motivarea 
crt. 
21 
sancţiunii 
Observaţii 
Prof.diriginte, 
OBSERVAŢII: Cadrele didactice, personalul auxiliar şi nedidactic care constată neregului în 
comportamentul elevilor, sesizează în scris (sesizarea trebuie înregistrată la secretariat) faptele 
constatate, iar dirigintele sancţionează elevul conform hotărârii Consiliului Profesoral la 
propunerea Consiliului Clasei, pentru: 
 ţinută, comportamente, atitudini neadecvate în timpul orelor de curs şi în pauze; 
 jigniri, agresivitate în limbaj şi comportament faţă de colegi şi personalul şcolii; 
 utilizarea telefoanelor celulare în timpul orelor; 
 difuzarea materialelor cu caracter obscen; 
 introducerea în şcoală a oricăror tipuri de arme, petarde, pocnitori;
 deţinerea ori consumul de droguri şi băuturi alcoolice; 
 organizarea sau participarea la acţiuni de protest care afectează imaginea şcolii. 
COMISIA DIRIGINŢILOR 
22 
NR. 
CRT. 
NUMELE ŞI PRENUMELE DIRIGINTELUI CLASA 
1. V A 
2. V B 
3. V C 
4. VI A 
5. VI B 
6. VI C 
7. VII A 
8. VII B 
9. VII C 
10. VIII A 
11. VIII B 
12. VIII C 
13. IX A 
14. IX B 
15. IX C 
16. X A 
17. X B 
18. X C 
19. XI A 
20. XI B 
21. XI C 
22. XII A 
23. XII B 
24. XII C
TABEL NOMINAL CU ELEVII CLASEI…… 
23 
Nr. 
crt. 
Numele şi 
prenumele elevului 
Nr. 
matri-col 
Data şi locul 
naşterii 
Numele şi profesia/ 
locul de muncă al 
părinţilor 
Adresa/ 
nr.telefon/ 
e-mail 
CNP/serie nr. 
BI/CI 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29.
24 
30. 
TABEL NOMINAL CU ELEVII CARE PROVIN 
DIN MEDIUL URBAN 
Nr. 
crt. 
Numele şi prenumele 
elevului 
Data şi locul 
naşterii 
Locuieşte la gazdă/ 
internat/ face naveta 
Adresa/ 
nr.telefon/ 
e-mail părinţi 
Adresa/ 
nr.telefon/ 
e-mail 
gazdă/internat 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
TABEL NOMINAL CU ELEVII CARE PROVIN 
DIN MEDIUL RURAL 
Nr. 
crt. 
Numele şi prenumele 
elevului 
Data şi locul 
naşterii 
Locuieşte la gazdă/ 
internat/ face naveta 
Adresa/ 
nr.telefon/ 
e-mail părinţi 
Adresa/ 
nr.telefon/ 
e-mail 
gazdă/internat 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9.
25 
10. 
TABEL NOMINAL CU PROFESORII 
CLASEI …… 
Nr. 
crt. 
Numele şi prenumele Specialitatea Studii Gradul 
didactic 
Vechime Observaţii 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25.
RESPONSABILITĂŢILE ELEVILOR DIN 
CLASA …… 
26 
Nr. 
crt. 
Numele şi prenumele e levului Responsabilitatea 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
ORARUL CLASEI ….. 
Ora Luni Marţi Miercuri Joi Vineri 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
PLANIFICAREA ANUALĂ A LECŢIILOR 
EDUCATIVE LA CLASA …… 
Nr. 
crt. 
Module tematice Număr de ore 
pe semestrul I 
Număr de o re 
pe semestrul II 
Total 
ore/module 
1. Autocunoaştere şi dezvoltare 
pe rsonală 
2. Comunicare şi abilităţi sociale 
3. Managementul informaţiilor şi al 
învăţării 
4. Planificarea carierei 
5. Calitatea stilului de viaţă
Conţinuturi Săpt. Tema Metode Mijloace Autocunoaş-te 
re şi 
dezvoltare 
pe rsonală 
27 
Total ore/semestru /an şcolar 
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ 
LA CONSILIERE ŞI ORIENTARE 
Modulul Competenţe 
specifice 
Comunicare şi 
abilităţi 
sociale 
Managemen-tul 
informaţiilor 
şi învăţării 
Planificarea 
carierei 
Calitatea 
stilului de 
viaţă
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR 
EXTRACURRICULARE 
Nr. crt. Activitatea Obiectivul/activităţi Data Colaboratori Locul de 
28 
de sfăşurare 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16.
EVIDENŢA ACTIVITĂŢILOR DERULATE ÎN 
CADRUL UNOR PROIECTE EDUCATIVE 
29 
Nr. 
crt. 
Data şi locul desfăşurării 
ac tivităţii 
De numire a ac tivităţii Responsabili 
şi parte ne ri 
Număr de 
participanţi (elevi şi 
profesori) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10.
FIŞĂ DE CARACTERIZARE A CLASEI …… 
(se completează la sfârşitul anului şcolar) 
30 
A. INFORMAŢII GENERALE 
-nr. de elevi…………. nr. de băieţi……………. nr. de fete……….. 
-media generală……………… 
-media generală la disciplina: 
lb. româna………………..... lb. modernă I………………….lb. modernă II………………....... 
matematică……………….…fizică……………………… …chimie…………………………… 
biologie………………….......istorie………………………….geografie……………….............. 
socio-umane…………......…..informatică…………………….teorie sportivă……………........ 
muzică/desen……………..... educaţie fizică………….......... 
- starea generală de disciplină a colectivului…………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………........... 
………………………………………………………………………………………….........….. 
……………………………………………………………………………………………........... 
…………………………………………………………………………………………..........…. 
- perspectiva colectivului………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………........... 
………………………………………………………………………………………………....... 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………............... 
B. DINAMICA GRUPULUI 
- gradul de coeziune a colectivului:……………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………........................ 
- colectiv în formare:……………………………………………………………….........…… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………........................... 
- colectiv format:………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………........................ 
- scopul imediat şi de perspectivă al colectivului propus de diriginte:……………….........
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………........................ 
………………………………………………………………………………………........ 
31 
C. SPECIFICUL CLASEI: 
- ce microgrupuri sunt formate, rolul lor în raportul lideri formali-informali ( de coincidenţă, 
de colaborare, de opoziţie) 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………...............................................…… 
D. OPINIILE CADRELOR DIDACTICE FAŢĂ DE COLECTIVUL CLASEI 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………............................................... 
E.CONCLUZII 
Situaţia educaţională a colectivului (exprimată printr-un calificativ şi o scurtă caracterizare) 
Criterii: 
- nivelul la învăţătură apreciat în raport cu posibilităţile maxime- minime:………………. 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
-disciplina colectivului:…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
-profilul socio-uman al colectivului:………………………………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ A ELEVILOR 
CLASEI....... 
32 
Nr. 
crt. 
Numele şi prenumele 
elevului 
Media 
generală 
Media 
la 
purtare 
Total 
absenţe 
Absenţe 
nemoti-vate 
Situaţia 
şc olară 
Clasificat 
în 
ordinea 
mediilor 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27.
33 
28. 
29. 
30. 
NIVELUL DE PREGĂTIRE ŞCOLARĂ 
AL CLASEI……. 
An 
şc olar 
Media 
generală 
a clasei 
Media 
maximă 
Media 
minimă 
Nr.elevi 
între 
5-6,99 
Nr.elevi 
între 
7-8,99 
Nr.elevi 
între 
9-10 
Cori-genţi 
la o 
disci-plină 
Cori-genţi 
la 
două 
disci-pline 
Cori-genţi 
la mai 
multe 
disci-pline 
Situ-aţie 
neîn-cheia-tă 
Semes-trul 
I 
Semes-trul 
II 
ELEVI CU REZULTATE DEOSEBITE 
(învăţătură, disciplină, olimpiade şcolare şi concursuri, activitate 
extraşcolară) 
Nr. 
crt. 
Nume le şi pre nume le 
elevului 
Activitatea la 
care s-au 
obţinut 
rezultatele 
Pe rformanţa 
Premii/menţiuni 
An şc olar 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13.
34 
14. 
15. 
GRAFICUL LUCRĂRILOR SCRISE (TEZE) 
An şcolar Clasa Semestrul I Semestrul II Disciplina la care se 
susţine teză 
Data 
SANCŢIUNI APLICATE ELEVILOR CLASEI…… 
Nr. 
crt. 
Numele şi 
prenumele 
elevului 
Felul 
sancţiunii 
Motivul pentru care 
s-a acordat 
sancţiunea 
Numărul 
documentului 
Data 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12.
13. 
14. 
15. 
ELEVI CARE RIDICĂ PROBLEME DEOSEBITE 
(la învăţătură, disciplină, frecvenţă, integrare în familie) 
35 
Nr. 
crt. 
Numele şi prenumele 
elevului 
Data P roblema educaţională Măsuri şi rezultate 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17.
36 
18. 
CARACTERIZARE ELEV ÎN SITUAŢIE DE 
RISC ŞCOLAR (1) 
Elevul ………………………………………. face parte din colectivul clasei ………la 
…………………………………….. Elevul a înregistrat rezultate slabe la învăţătură, atingând 
cu greu standardele minimale de performanţă. Sub aspect comportamental, elevul manifestă 
lipsă de respect faţă de cadrele didactice şi personalul auxiliar al şcolii, dezinteres faţă de 
activitatea şcolară, nervozitate, agitaţie, tulburări de comportament. Elevul nu dezvoltă relaţii 
interumane armonioase, nu are prieteni şi nu socializează cu elevii din clasă. Pe semestrul I al 
anului şcolar în curs elevul are media……………la purtare. Direcţiunea şcolii, dirigintele şi 
consilierul psihopedagog au încercat să menţină legătura cu familia elevului, informând 
părinţii în legătură cu situaţia şcolară a copilului lor, cu frecvenţa acestuia şi comportamentul 
şcolar. În prezent, elevul are…………de absenţe nemotivate şi preaviz de exmatriculare nr. 
……………din ……………….. Elevul se află în evidenţele consilerului psihopedagog ca 
elev în situaţie de risc şcolar. 
Director, Diriginte, 
CARACTERIZARE ELEV ÎN SITUAŢIE DE 
RISC ŞCOLAR (2) 
Elevul…………………………………….. face parte din colectivul clasei………. de 
la……………………………. Elevul profită de lipsa de interes a părinţilor pentru evoluţia sa 
şcolară şi manifestă tulburări de comportament şi o atitudine necorespunzătoare faţă de 
învăţătură şi muncă. Elevul nu respectă rigorile şcolare, nu se încadrează în termenii impusi de 
activitatea educativă, nu finalizează niciodată activitatea/sarcinile solicitate de profesori, nu 
manifestă comportament adecvat şcolar şi nu dezvoltă o atitudine asertivă în raport cu colegii 
de clasă. Elevul are capacităţi intelectuale de nivel mediocru, nu are deprinderi de muncă 
intelectuală şi nu depune efort în dobândirea de capacităţi şi competenţe şcolare. Elevul are un 
cerc restrâns de prieteni-colegi pentru că ostil şi agresiv, nonsocial şi perturbator. În semestrul 
I al anului şcolar în curs elevul are media…………la purtare, comportamentul lui fiind 
discutat în cadrul Consiliului Profesoral al şcolii. În prezent, elevul are ………absenţe 
nemotivate şi preaviz de exmatriculare nr. …………din ………………. 
Eforturile şcolii de a menţine o relaţie strânsă, armonioasă cu familia elevului au eşuat 
din cauza lipsei de interes a părinţilor în ceea ce priveşte traseul educaţional al propriului copil.
Elevul…………………………………….se află în evidenţele consilierului 
37 
psihopedagog ca elev în situaţie de risc şcolar. 
Director, Diriginte, 
ACTIVITATEA DE ORIENTARE ŞCOLARĂ 
ŞI PROFESIONALĂ 
Nr. 
crt. 
Numele şi 
prenumele elevului 
Aspiraţia 
elevului 
Dorinţele 
familiei 
Aprecierea 
dirig/psiholog 
Acţiuni 
formative 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26.
27. 
28. 
29. 
30. 
OPŢIUNILE ŞCOLARE ŞI PROFESIONALE 
ALE CLASEI……. 
38 
Nr. 
crt. 
Numele şi prenumele elevului Opţiunea şcolară Opţiunea 
profesională 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26.
39 
27. 
28. 
29. 
30. 
Şcoala…………………………………….. 
Clasa……………………………………… 
Diriginte………………………………….. 
FIŞA DE ORIENTARE A CARIEREI 
Numele şi prenumele elevului…………………………………………. 
Vârsta…………………… 
PROFILUL CARIEREI 
OPŢIUNI ŞCOLARE: 
1…………………………………………………………………. 
2…………………………………………………………………. 
3………………………………………………………………… 
OPŢIUNI PROFESIONALE: 
1………………………………………………………………… 
2………………………………………………………………… 
3………………………………………………………………… 
LOCURI DE MUNCĂ PREFERATE: 
1.................................................................................................... 
2.................................................................................................... 
3................................................................................................... 
OPŢIUNILE (DORINŢELE) PĂRINŢILOR: 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
REZULTATE ŞCOLARE 
MATERII PREFERATE...................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
DISCIPLINELE LA CARE ELEVUL ARE: 
- rezultate bune...................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
- rezultate slabe...................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
NIVELUL SĂU DE REUŞITĂ ESTE: 
- în raport cu munca depusă................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
- în raport cu capacităţile sale............................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
SITUAŢIA MANUALELOR ŞCOLARE 
LA CLASA ……. 
40 
Nr. 
crt. 
Nume le şi 
prenumele 
elevului 
Obs. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27.
41 
28. 
29. 
30. 
COMPONENŢA CONSILIULUI CLASEI……. 
An şcolar Responsabilitatea Numele şi 
prenumele 
Observaţii 
P reşedinte 
Profesorii clasei 
Reprezentantul părinţilor în 
Comitetul de Părinti al şcolii
42 
Liderul elevilor 
ACTIVITĂŢI DE COLABORARE CU PROFESORII 
CLASEI….. 
Nr. 
crt. 
Forma de organizare a activităţii Data Observaţii şi concluzii 
1. Sedinţe în cadrul consiliului clasei/ comisia 
diriginţilor 
2. Informare individuală(discuţii diriginte-profesor) 
3. Asistenţe la clasă 
4. P regătirea în colaborare a unor activităţi 
ştiinţifice/cultural-artistice/sportive 
5. Vizite/excursii 
6. Alte activităţi
COLABORAREA CU PSIHOPEDAGOGUL ŞCOLII 
CLASA…………… 
Data Situaţia/ problema discutată Contextul 
43 
c olaborării 
Observaţii şi concluzii
44 
* informare 
* participare la lecţie educativă 
* participare la şedinţe/lectorate cu părinţii 
ORARUL PROFESORULUI PSIHOPEDAGOG 
Luni Marţi Miercuri Joi Vineri 
Cabinetul de consilere şi asistenţă psihopedagogică este locul de care ai nevoie pentru că: 
- eşti o persoană în plină dezvoltare; 
- cauţi modele şi scopuri în viaţă; 
- îţi clădeşti propriile valori şi principii de viaţă; 
- îţi descoperi propria identitate şi personalitate; 
- ai nevoie de sprijin, încurajare, ajutor şi comunicare pentru a putea face faţă cu succes noilor 
provocări ale vieţii. 
Psihologul nu este psihiatru! 
Psihiatrul se ocupă de bolnavii psihici, de problemele mentale, prescrie medicamente. 
Psihologul consiliază persoanele normale, care se află într-o perioadă dificilă a vieţii şi care 
caută soluţii la probleme, care doreşte reechilibrarea sufletească. 
Când este bine să consulţi un psiholog? 
- când te simţi trist, neînţeles, slăbit de energie, decepţionat; 
- ai probleme de comunicare cu familia, profesorii; 
- doreşti să te cunoşti mai bine; 
- şi când există alte cauze decât cele menţionate mai sus. 
Ce şanse îţi oferă cabinetul de consiliere? 
- de a te cunoaşte şi de a te înţelege mai bine pe tine însuţi; 
- de a te accepta şi ai accepta pe ceilalţi aşa cum sunt; 
- de a fi creativ, spontan, autentic în relaţiile cu ceilalţi; 
- de a-ţi schimba atitudinile şi comportamentul care au efecte negative asupra propriei 
persoane şi asupra celorlaţi; 
- de a avea mai multă încredere în forţe proprii; 
- de a identifica strategii de învăţare eficientă; 
- de a controla stresul, depăşind situaţiile frustrante; 
- de a te orienta profesional.
COLABORARE CU CONDUCEREA ŞCOLII 
45 
Nr. 
crt. 
Data Problema Observaţii
COMITETUL DE PĂRINŢI AL CLASEI ………. 
An şcolar Clasa Numele şi prenumele 
părinţilor 
46 
Responsabilitatea Observaţii
ACTIVITĂŢI DE COLABORARE CU PĂRINŢII 
CLASEI……… 
47 
Nr. 
crt. 
Forma de organizare a activităţii Data Observaţii şi concluzii 
1. Se dinţe în cadrul comitetului de părinţi al 
c lasei/consiliului reprezentativ al părinţilor 
din şcoală/asociaţiei de părinţi 
2. Le ctorate cu părinţii 
3. Ac tivităţi de consiliere
4. Participarea părinţilor la activităţi cultural-artistice 
, sportive,serbări şcolare, evenimente 
48 
din viaţa clasei 
5. Vizite la domiciliul elevilor 
6. Sponsorizări 
7. Corespondenţă c u părinţii
TEMATICA ACTIVITĂŢILOR DE CONSILIERE 
ŞI SUPORT EDUCAŢIONAL OFERITE 
PĂRINŢILOR 
49 
Nr. 
crt. 
Data şi ora Te ma activităţii 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27.
50 
28. 
29. 
30. 
ÎNŞTIINŢARE 
Astăzi…………………. ……………………,diriginte la clasa a …………..aduce 
la cunoştinţa colectivului de elevi că în data de ………………….la ora………are loc 
şe dinţa c u părinţii la sediul ………………………………….. 
Nr. 
crt. 
Numele şi prenumele elevului Semnătura 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26.
51 
27. 
28. 
29. 
30. 
PROCES- VERBAL, 
Încheiat astăzi………………..,în cadrul şedinţei cu părinţii elevilor clasei a ………… 
Ordinea de zi cuprinde: 
1…………………………………………………………………………………… 
2…………………………………………………………………………………… 
3…………………………………………………………………………………… 
4…………………………………………………………………………………… 
5…………………………………………………………………………………… 
La şedintă sunt prezenţi……..…părinţi din totalul de ..…..…, un număr 
de …..….lipsind motivat, iar restul de …..…nemotivat. 
DISCUŢII:………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal. 
52 
Întocmit, 
PARTICIPANŢII LA ŞEDINŢA CU PĂRINŢII 
CLASEI……DIN DATA DE…………...... 
Nr. 
crt. 
Nume le şi pre nume le părinte lui Se mnătura 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
14. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27.
53 
28. 
29. 
30. 
CARACTERIZAREA PSIHOSOCIALĂ A 
COLECTIVULUI DE ELEVI AL CLASEI….. 
1.Indicatori: număr, vârstă, sex 
An şcolar Elevi 
înscrişi la 
început 
de an 
şc olar 
Elevi 
ve niţi în 
timpul 
anului 
şc olar 
Elevi 
plecaţi în 
timpul 
anului 
şc olar 
Elevi 
e xistenţi la 
sfârşitul 
anului 
şc olar 
Vârsta 
minimă 
Vârsta 
maximă 
Vârsta 
medie 
Băieţi Fete 
2.Indicator :mediul de provenienţă 
An şcolar Numărul 
elevilor cu 
domiciliul în 
ac eeaşi 
localitate cu 
şc oala 
Numărul 
elevilor 
din alte 
localităţi-urbane 
Numărul 
elevilor 
din alte 
localităţi-rurale 
Numărul 
elevilor 
care 
locuiesc 
cu 
familia 
Numărul 
elevilor 
care 
locuiesc 
în gazdă 
Numărul 
elevilor 
care 
locuiesc 
la 
internat 
Numărul 
elevilor 
care fac 
naveta 
Alte 
situaţii 
3.Tabel nominal cu elevii care primesc burse/ajutoare sociale 
Nr. 
Numele şi prenumele 
crt. 
elevului 
Felul bursei/ 
ajutorului 
primit 
Condiţii de îndeplinit Monitorizare An 
şc olar 
1. 
2. 
3. 
4.
54 
5. 
6. 
7. 
8. 
FIŞA ANALITICĂ DE OBSERVARE 
PSIHOSOCIALĂ A COLECTIVULUI DE ELEVI 
Data 
observaţiei 
Manifestări ale sintalităţii (manifestări şi reacţii ale 
c olectivului ce rezultă din interacţiunea membrilor săi: 
opinia colectivului în diverse situaţii concrete; conduita 
c olectivului şi a diverselor subgrupuri în anumite 
împrejurări; cum răspunde colectivul unor iniţiative ale 
dirigintelui; modul cum se iau deciziile; coeziunea 
colectivului etc.) 
Interpretări şi presupuneri 
ipotetice
SITUAŢIA PARTICIPĂRII ELEVILOR LA 
VIAŢA COLECTIVULUI CLASEI …… 
55 
Nr. 
crt. 
Numele şi prenumele 
elevului 
Retras, 
izolat, 
dezinteresat 
de viaţa 
colectivului 
Lucrează 
numai din 
obligaţie 
Face 
strictul 
necesar, dar 
fără să aibă 
iniţiativă 
Integrat în 
colectiv, 
bun execu-tant, 
dar 
fără opinie 
proprie 
Are autori-tate, 
bun 
organizator, 
şi animator 
al 
colectivului 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25.
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
FIŞA DE OBSERVAŢIE ASUPRA ELEVULUI 
…………………………………. 
56 
Data Forma de activitate 
(observaţia, convorbirea 
individuală, vizita la 
domiciliu, chestionarul, 
asistenţa la oră, informaţia 
primită de la colectivul 
didactic al clasei etc.) 
Materialul faptic desprins 
Interpretare (măsuri)
FIŞA PSIHO-PEDAGOGICĂ A ELEVULUI 
1. Numele şi prenumele elevului…………………………………………… 
2. Date privind familia: 
-număr de membri…………………………………………………………. 
-condiţii de viaţă…………………………………………………………… 
-condiţii pentru învăţătură………………………………………………… 
57 
3. Date medicale: 
-starea de sănătate…………………………………………………………. 
-boli suferite………………………………………………………………... 
-boli în prezent……………………………………………………………... 
4.Rezultate în activitatea şcolară a elevului: 
-materii preferate………………………………………………………… 
-materii nepreferate……………………………………………………… 
-materii cu rezultate bune…………………………………………………. 
-participă la concursuri…………………………………………………… 
5. Aspecte de orientare şcolară şi profesională: -ce doreşte să urmeze după terminarea 
şcolii: a) aspiraţiile părinţilor b) aspiraţiile elevului 
………………………………….. ………………………………………… 
6. Inteligenţa elevului (după testul aplicat de psihologul şcolii):……………………….. 
……………………………………………………………………………………………… 
7. Stilul de muncă al elevului: 
a) Cum lucrează: 
Sistematic, 
temeinic 
(depăşeşte 
programa) 
Organizat, ritmic(în 
limitele programei) 
Inegal,cu 
fluctuaţii(când 
conştiincios, 
când delăsător) 
Neglijent,copiază 
tema,speculează 
nota 
În salturi pentru 
a obţine nota de 
trecere 
b) Independenţă, creativitate: 
Inventiv,creativ Ocazional creativ Lucrează după şabloane Nu manifestă iniţiativă 
8. Conduita la lecţii şi în colectivul şcolar (discuţii cu profesorii clasei): 
a) Cum participă la lecţii: 
Participă activ Manifestă interes inegal Numai dacă este solicitat Inactiv,parcă absent 
b) Starea disciplinară la lecţii: 
Disciplinat,receptiv Disciplinat numai 
supravegheat 
Nedisciplinat,turbulent Fuge de la ore,absent 
frecvent
58 
c) Cum participă la viaţa colectivului: 
Retras, izolat Lucrează din 
obligaţie 
Strictul necesar, 
fără iniţiativă 
Bun executant, fără 
opinie proprie 
Autoritar, bun 
organizator 
d) Cum este apreciat de colegi: 
Bun coleg,sensibil 
la probleme 
Individualist,egoist Preţuit pentru 
rezultatele la 
învăţătură 
Apreciat pentru 
poziţia în colectiv 
Preţuit pentru 
activitatea 
extraşcolară 
9. Trăsături de personalitate-firea şi temperamentul elevului 
a) Introvertit /extravertit 
Deschis, comunicativ, sociabil Închis,rezervat, puţin sociabil 
b) Temperament: 
Impulsiv,nestăpânit, 
brutal 
Energic,vioi, uşor 
adaptabil 
Liniştit, domol,reţinut Rezistenţă redusă la 
efort, sensibil 
c) Dispoziţie afectivă generală: 
Visător cu tendinţe 
romantice 
Realist cu înclinaţii 
practice 
Vesel,optimist Înclinat spre 
meditaţie,singuratate 
Trist,deprimat, 
melancolic 
d) Echilibru emotiv: 
Hiperemotiv,excesiv 
de timid 
Trasături dominante de caracter: 
a) pozitive………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………........... 
b)negative………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
10. Măsuri , acţiuni pentru îmbunătăţirea situaţiei: 
Cu părinţii:…………………………………………………………………………….......... 
………………………………………………………………………………………………....... 
Cu profesorii:………………………………………………………………………….......... 
………………………………………………………………………………………………....... 
Cu elevul:………………………………………………………………………………........ 
………………………………………………………………………………………………....... 
11. Concluzii: 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
FIŞĂ DE ASISTENŢĂ 
PENTRU ORA DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE 
(model propus) 
59 
I. Date generale: 
- Numele şi prenumele cadrului didactic………………………………………………............... 
- Specialitatea………………vechimea în învăţământ…………………………….…….............. 
- Clasa la care este diriginte……….nr. elevi………absenţi………………………..…............… 
- Data susţinerii orei de consiliere şi orientare………………………………………...............… 
- Tema(subiectul) orei de consiliere şi orientare………………………….................................... 
II. Parametrii de analiză şi apreciere a activităţii educative 
1. Modalitatea de informare a dirigintelui cu problemele curente ale clasei(modul de 
raportare- dacă sunt responsabili pe domenii de activitate): 
a) Frecvenţa elevilor………………………………………………………………….............. 
b) Situaţia la învăţătură şi evoluţia raporturilor profesor-elev………………………............... 
…………………………………………………………………………………………............... 
……………………………………………………………………………………………........... 
c) Starea disciplinară (tinuţa, aspectul clasei, fapte deosebite)………………………............. 
…………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………….. 
d) Evenimente deosebite (şcoală, localitate, ţară)……………………………………............ 
…………………………………………………………………………………………............... 
…………………………………………………………………………………………............... 
2. Proiectarea şi desfăşurarea orei de dirigenţie: 
a) Modalitatea de introducere în temă 
a1) Oportunitatea alegerii temei (motivaţia)………………………………………….............. 
…………………………………………………………………………………………................ 
a2) Capacitatea de formulare a obiectivelor educaţionale……………………………............. 
……………………………………………………………………………………………............ 
a3) Stabilirea planului de desfăşurare a dezbaterii……………………………………............ 
…………………………………………………………………………………………...........… 
b) Pregătirea profesorului pentru oră 
b1) Documentarea (surse, modalităţi)…………………………………………………........... 
…………………………………………………………………………………………….......... 
…………………………………………………………………………………………….......... 
b2) Prelucrarea datelor (ordine logică, conectată la datele ştiinţei şi culturii, judecarea 
critică, personală a lor, evitarea caracterului didacticist, moralizator)……………………......... 
…………………………………………………………………………………………….......... 
…………………………………………………………………………………………….......... 
b3) Material didactic folosit…………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………….......... 
…………………………………………………………………………………………….......... 
c) Logica desfăşurării activităţii şi strategiile utilizate. 
c1) Oportunitatea manierei de desfăşurare în raport cu tema şi vârsta (introducerea unor 
elemente de noutate în desfăşurarea activităţii educative)…………………………….............. 
……………………………………………………………………………………………......… 
c2) Mediul educaţional…………………………………………………………………........ 
………………………………………………………………………………………………..... 
c3) Derularea conţinutului de idei al temei (exprimare profesor, exprimare elevi, elasticitate, 
naturaleţe, spontaneitate……………………………………………………….......................... 
…………………………………………………………………………………………….....… 
c4) Integrarea mijloacelor şi materialelor didactice propuse (concordanţa cu tema)…......... 
………………………………………………………………………………………………..... 
c5) Observaţii privind comportamentul elevilor, privind formarea sentimentelor morale, 
civice, patriotice, etc……………………………………………………………….................... 
……………………………………………………………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………..... 
d) Metode folosite (dialogul, expunerea, exerciţiul, povestirea, lectura, exemplul, 
demonstraţia, analiza psihologică, ancheta – chestionare, analiză, studiul de caz, testul, 
consultaţia, caracterizarea şi autocaracterizarea)…………………………………………............ 
……………………………………………………………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………..... 
e) Pregătirea elevilor pentru oră şi participarea la dezbateri. 
e1) Daca tema este cunoscută din timp de elevi…………………………………………...... 
…………………………………………………………………………………………….....… 
e2) Dacă s-au anunţat planul, bibliografia, recomandări pentru strângerea datelor. Dacă s-au 
pregătit elevii pe baza acestor date……………………………………………………............. 
………………………………………………………………………………………………..… 
e3) Gradul de implicare al elevilor şi calitatea dezbaterilor desfăşurate (climatul deschis, 
diversitate şi atractivitate, apel la experienţă proprie a elevilor, prezentarea unor valori 
intelectuale, moral-civice, estetice, etc.)……………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
f) Relaţii diriginte-elev 
f1) Activitatea de cunoaştere a elevilor ( mijloace folosite – rezultate) 
f2) Modul de a reacţiona al elevilor: 
- cu atenţie…………………………………………………………………………………. 
- cu încredere………………………………………………………………………………. 
- cu afectivitate…………………………………………………………………………….. 
3. Alte date privind desfăşurarea orei şi activitatea dirigintelui 
a) Probleme deosebite rezolvate la nivelul clasei (elevi problemă, situaţii conflictuale, 
raport familie-şcoală ,etc.)………………………………………………………………….......... 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
b) Aprecieri asupra eficienţei prin evaluarea pregătirii elevilor şi a participării acestora la 
susţinerea activităţii ( aprecieri verbale, evidenţieri de comportamente pozitive şi atitudini 
60
relevante din punct de vedere educativ-conturarea unor modele, conduita de sensibilitate şi 
motivare a elevilor)……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
c)dacă se cunoaşte şi se aplică Programa de consiliere şi orientare,elaborată de MECI 
…………………………………………………………………………………………………… 
III. Date privind Caietul dirigintelui………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
IV. Activităţi educative extracurriculare…………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………........... 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
V. Autoanaliza şi autoevaluarea activităţii ( autoanaliza calităţii, autoanaliza 
eficienţei; raportul dintre efort intelectual, investiţie afectivă şi efecte educaţionale 
produse în timp; obiective realizate sau parţial realizate şi conturarea unor alternative; 
receptivitatea la sugestiile evaluatorului)……………………………………................................ 
…………………………………………………………………………………………….......… 
………………………………………………………………………………………………....... 
…………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………................… 
……………………………………………………………………………………………............ 
61 
VI. Aprecierea orei de dirigenţie: 
Puncte forte………………………………………………………………………............ 
………………………………………………………………………………………………........ 
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….................... 
Puncte slabe…………………………………………………………………….........….. 
………………………………………………………………………………………………........ 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………................ 
Recomandări……………………………………………………………………….......... 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………........................ 
Calificativ…………………………………………………………………………........... 
…………………………………………………………………………………………….......… 
Semnătura
Materiale-suport 
pentru orele de dirigenţie 
62
CHESTIONAR PENTRU IDENTIFICAREA STATUTULUI 
OREI DE DIRIGENŢIE ÎN ŞCOALĂ 
1. Sunteţi profesorul-diriginte al unei clase de elevi? 
63 
a) Da b) Nu 
2. Care a fost motivul pentru care aţi acceptat ora de dirigenţie: 
a) mi-a fost impusă 
b) sporul la salariu 
c) plăcerea de a fi mai mult timp alături de elevi 
d) dorinţa de a fi conducătorul unui grup de elevi 
3. Care este deviza dumneavoastră în reuşita orei de dirigenţie? 
....................................................................................................................................................... 
4. Care este conţinutul preponderent al orelor de dirigenţie pe care le desfăşuraţi: 
a) discuţii pe o tematică propusă 
b) rezolvarea problemelor administrative ale clasei 
c) disciplina şcolară 
5. Cum vă organizaţi orele de dirigenţie: 
a) sub formă de prelegere 
b) sub formă de dezbatere 
c) forme alternative (discuţii frontale) 
d) alte variante .......................................................................................................................... 
6. Dacă concentraţi orele de dirigenţie în jurul unui conţinut tematic care sunt criteriile 
după care stabiliţi temele: 
a) propuneri personale 
b) sugestiile elevilor 
c) programele şcolare 
d) problemele pe care le ridică azi societatea 
c) aspecte de interes general 
7. Consideraţi că ar trebui să se acorde note şi pentru ora de dirigenţie: 
a) Da b) Nu 
7. 1. Dacă da, propuneţi alternative de evaluare continuă: 
........................................................................................................................................................ 
8. Ce semnificaţie acordaţi orei de dirigenţie în formarea tinerei generaţii: 
a) necesară 
b) utilă 
c) supraîncarcă programul şcolar 
d) alte variante......................................................................................................................... 
9. Acceptaţi participarea la orele de dirigenţie a unor specialişti: 
a) Da b) Nu 
10. Ce dificultăţi întâmpinaţi în desfăşurarea orei de dirigenţie? 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
11. Sugestii privind organizarea orelor de dirigenţie şi optimizarea acestora în contextul 
educaţional:................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
CHESTIONAR PENTRU STILURILE DE ÎNVĂŢARE 
Acest chestionar a fost conceput pentru a te ajuta să îţi determini preferinţele de învăţare 
care ţi se potrivesc cel mai bine. Precizia rezultatelor depinde de cât de cinstit poţi fi. Alege 
răspunsurile care ţi se par cele mai fireşti şi mai confortabile. 
Ce se întamplă dacă simţi realmente că poţi alege mai multe răspunsuri? Mai întâi , 
caută să te stabileşti asupra unei opţiuni care ţi se potriveşte cel mai bine, iar dacă eşti convins 
că există mai multe răspunsuri ce îţi descriu stilul de învăţare în mod aproape egal cu prima 
aleasă, bifeaza-le şi pe celelalte. 
1. Când întâlneşti o persoană necunoscută, ce te frapează prima oară la ea? 
a. Înfăţişarea sau modul cum se îmbracă 
b. Felul cum vorbeşte, ceea ce spune, cuvintele sale 
c. Ceea ce simţi despre ea 
d. Modul cum se comportă persoana, sau acţiunile ei 
2. La câteva zile după ce ai cunoscut o persoană, ce anume îţi aminteşti cel mai bine 
despre ea? 
a. Chipul 
b. Numele 
c. Cum te-ai simţit alături de ea, chiar dacă i-ai uitat numele sau chipul 
d. Ceea ce ai făcut împreună cu ea, chiar dacă i-ai uitat numele sau chipul 
3. Când intri într-o cameră în care n-ai mai fost niciodată, ce îţi atrage cel mai mult 
atenţia? 
a. Felul cum arată interiorul 
b. Sunetele şi discuţiile dinăuntru 
c. Cât de confortabil va simţiţi, emoţional sau fizic în cameră 
d. Ce activităţi au loc înăuntru şi ce anume poţi face acolo 
4. Când înveţi ceva nou, cum ar trebui să procedeze profesorul? 
a. Profesorul să vă dea să citiţi ceva scris pe hârtie sau pe tablă, să vă arate cărţi, imagini, 
grafice, desene sau obiecte, dar fără discuţii şi fără să se scrie nimic 
b. Profesorul să vă explice totul verbal şi să vă permită să discutaţi subiectul, să puneţi 
întrebări, dar să nu vă ofere nimic de privit, de citi, de scris sau de făcut 
c. Profesorul să vă permită să scrieţi, să desenaţi informaţiile, să atingeţi în mod direct 
64 
materialele, să faceţi ceva cu mâinile 
d. Profesorul să vă permită să vă sculaţi din bancă pentru a executa proiecte, simulări, 
experienţe, jocuri, să interpretaţi personaje şi situaţii din viaţa reală, să exploraţi, să faceţi 
descoperiri ori activităţi care să vă îngăduie să vă deplasaţi, în scopul învăţării 
5. Când îi înveţi pe alţii, cum procedezi?
Caietul dirigintelui
Caietul dirigintelui
Caietul dirigintelui
Caietul dirigintelui
Caietul dirigintelui
Caietul dirigintelui
Caietul dirigintelui
Caietul dirigintelui
Caietul dirigintelui
Caietul dirigintelui
Caietul dirigintelui
Caietul dirigintelui
Caietul dirigintelui
Caietul dirigintelui
Caietul dirigintelui
Caietul dirigintelui
Caietul dirigintelui
Caietul dirigintelui
Caietul dirigintelui
Caietul dirigintelui
Caietul dirigintelui
Caietul dirigintelui
Caietul dirigintelui
Caietul dirigintelui
Caietul dirigintelui
Caietul dirigintelui
Caietul dirigintelui
Caietul dirigintelui
Caietul dirigintelui
Caietul dirigintelui
Caietul dirigintelui

More Related Content

What's hot

Educaţia părinţilor
Educaţia părinţilorEducaţia părinţilor
Educaţia părinţilor
NataliaW92
 
Efectele fumatului Prezentare Powerpoint
Efectele fumatului Prezentare PowerpointEfectele fumatului Prezentare Powerpoint
Efectele fumatului Prezentare Powerpoint
Dombici Serban
 
Manual de Educatie Outdoor
Manual de Educatie OutdoorManual de Educatie Outdoor
Manual de Educatie Outdoor
primariacatunele
 
Tabel-timpuri-verbale-engleza
 Tabel-timpuri-verbale-engleza Tabel-timpuri-verbale-engleza
Tabel-timpuri-verbale-engleza
Musteanu Mihaela
 
Chestionar pentru parinti
Chestionar pentru parintiChestionar pentru parinti
Chestionar pentru parinti
Livia Dobrescu
 
Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1)
Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1)Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1)
Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1)
Valeriu Sandru
 
Obiective operationale
Obiective operationaleObiective operationale
Obiective operationale
econsiliere
 
"Integrarea Europeană a Republicii Moldova: Provocări şi soluţii eficiente pe...
"Integrarea Europeană a Republicii Moldova: Provocări şi soluţii eficiente pe..."Integrarea Europeană a Republicii Moldova: Provocări şi soluţii eficiente pe...
"Integrarea Europeană a Republicii Moldova: Provocări şi soluţii eficiente pe...
Moldova Europeană
 

What's hot (20)

Clasa 7
Clasa 7Clasa 7
Clasa 7
 
FORMARE ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE.pptx
FORMARE ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE.pptxFORMARE ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE.pptx
FORMARE ATESTAREA CADRELOR DIDACTICE.pptx
 
Educaţia părinţilor
Educaţia părinţilorEducaţia părinţilor
Educaţia părinţilor
 
Floarea alcatuire si functii
Floarea alcatuire si functiiFloarea alcatuire si functii
Floarea alcatuire si functii
 
5 regnuri (1)
5 regnuri (1)5 regnuri (1)
5 regnuri (1)
 
Efectele fumatului Prezentare Powerpoint
Efectele fumatului Prezentare PowerpointEfectele fumatului Prezentare Powerpoint
Efectele fumatului Prezentare Powerpoint
 
Respiratia la plante
Respiratia la planteRespiratia la plante
Respiratia la plante
 
CREAREA FIȘELOR CU EDUCATIEINTERACTIVA.MDpptx
CREAREA FIȘELOR CU EDUCATIEINTERACTIVA.MDpptxCREAREA FIȘELOR CU EDUCATIEINTERACTIVA.MDpptx
CREAREA FIȘELOR CU EDUCATIEINTERACTIVA.MDpptx
 
Un mod sanatos de viata 1
Un mod sanatos de viata 1Un mod sanatos de viata 1
Un mod sanatos de viata 1
 
Grigore Vieru
Grigore VieruGrigore Vieru
Grigore Vieru
 
Parinte copil
Parinte copilParinte copil
Parinte copil
 
Manual de Educatie Outdoor
Manual de Educatie OutdoorManual de Educatie Outdoor
Manual de Educatie Outdoor
 
Rolul parintilor in dezvoltarea armonioasa a copilului
Rolul parintilor in dezvoltarea armonioasa a copiluluiRolul parintilor in dezvoltarea armonioasa a copilului
Rolul parintilor in dezvoltarea armonioasa a copilului
 
Scoala incluziva
Scoala incluzivaScoala incluziva
Scoala incluziva
 
Tabel-timpuri-verbale-engleza
 Tabel-timpuri-verbale-engleza Tabel-timpuri-verbale-engleza
Tabel-timpuri-verbale-engleza
 
Educatie+personalizata+PPT++II.pptx
Educatie+personalizata+PPT++II.pptxEducatie+personalizata+PPT++II.pptx
Educatie+personalizata+PPT++II.pptx
 
Chestionar pentru parinti
Chestionar pentru parintiChestionar pentru parinti
Chestionar pentru parinti
 
Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1)
Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1)Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1)
Incluziune adaptari curriculare_2015 (2) (1)
 
Obiective operationale
Obiective operationaleObiective operationale
Obiective operationale
 
"Integrarea Europeană a Republicii Moldova: Provocări şi soluţii eficiente pe...
"Integrarea Europeană a Republicii Moldova: Provocări şi soluţii eficiente pe..."Integrarea Europeană a Republicii Moldova: Provocări şi soluţii eficiente pe...
"Integrarea Europeană a Republicii Moldova: Provocări şi soluţii eficiente pe...
 

Similar to Caietul dirigintelui

Masuri pentru reducerea violentei in scoala
Masuri pentru reducerea violentei in scoalaMasuri pentru reducerea violentei in scoala
Masuri pentru reducerea violentei in scoala
Georgeta Manafu
 
Masuri pentru reducerea violentei in scoala
Masuri pentru reducerea violentei in scoalaMasuri pentru reducerea violentei in scoala
Masuri pentru reducerea violentei in scoala
Georgeta Manafu
 
1_codul_etic_al_cadrului_didactic_20182019.docx
1_codul_etic_al_cadrului_didactic_20182019.docx1_codul_etic_al_cadrului_didactic_20182019.docx
1_codul_etic_al_cadrului_didactic_20182019.docx
IulianButu
 
Adaptarea-Alternativei-Step-by-Step-in-pandemie.pdf
Adaptarea-Alternativei-Step-by-Step-in-pandemie.pdfAdaptarea-Alternativei-Step-by-Step-in-pandemie.pdf
Adaptarea-Alternativei-Step-by-Step-in-pandemie.pdf
ElenaSandu11
 
Adaptarea-Alternativei-Step-by-Step-in-pandemie.pdf
Adaptarea-Alternativei-Step-by-Step-in-pandemie.pdfAdaptarea-Alternativei-Step-by-Step-in-pandemie.pdf
Adaptarea-Alternativei-Step-by-Step-in-pandemie.pdf
ElenaSandu11
 
Proiect Erasmus + -Educaţie multiculturală şi în aer liber în Şcoala Gimnazi...
 Proiect Erasmus + -Educaţie multiculturală şi în aer liber în Şcoala Gimnazi... Proiect Erasmus + -Educaţie multiculturală şi în aer liber în Şcoala Gimnazi...
Proiect Erasmus + -Educaţie multiculturală şi în aer liber în Şcoala Gimnazi...
VanceaEszter
 
Dificultati de comunicare si interactiune sociala.pptx
Dificultati de comunicare si interactiune sociala.pptxDificultati de comunicare si interactiune sociala.pptx
Dificultati de comunicare si interactiune sociala.pptx
MaxDanyCekan
 
PD Relații sociale si integrare1.ppt
PD Relații sociale si integrare1.pptPD Relații sociale si integrare1.ppt
PD Relații sociale si integrare1.ppt
CameliaEnache4
 
Articol in ecouri didactice nr. 13
Articol in ecouri didactice nr. 13Articol in ecouri didactice nr. 13
Articol in ecouri didactice nr. 13
Cimpeanemese
 
Managementul clasei orientate_spre_nevoile_copilului
Managementul clasei orientate_spre_nevoile_copiluluiManagementul clasei orientate_spre_nevoile_copilului
Managementul clasei orientate_spre_nevoile_copilului
Sima Sorin
 
De la grădiniţă la şcoală
De la grădiniţă la şcoalăDe la grădiniţă la şcoală
De la grădiniţă la şcoală
Nico Risnoveanu
 

Similar to Caietul dirigintelui (20)

Cod conduita elevi, parinti
Cod conduita elevi, parintiCod conduita elevi, parinti
Cod conduita elevi, parinti
 
Masuri pentru reducerea violentei in scoala
Masuri pentru reducerea violentei in scoalaMasuri pentru reducerea violentei in scoala
Masuri pentru reducerea violentei in scoala
 
Masuri pentru reducerea violentei in scoala
Masuri pentru reducerea violentei in scoalaMasuri pentru reducerea violentei in scoala
Masuri pentru reducerea violentei in scoala
 
1_codul_etic_al_cadrului_didactic_20182019.docx
1_codul_etic_al_cadrului_didactic_20182019.docx1_codul_etic_al_cadrului_didactic_20182019.docx
1_codul_etic_al_cadrului_didactic_20182019.docx
 
De ce venim la scoala.pptx
De ce venim la scoala.pptxDe ce venim la scoala.pptx
De ce venim la scoala.pptx
 
Adaptarea-Alternativei-Step-by-Step-in-pandemie.pdf
Adaptarea-Alternativei-Step-by-Step-in-pandemie.pdfAdaptarea-Alternativei-Step-by-Step-in-pandemie.pdf
Adaptarea-Alternativei-Step-by-Step-in-pandemie.pdf
 
Adaptarea-Alternativei-Step-by-Step-in-pandemie.pdf
Adaptarea-Alternativei-Step-by-Step-in-pandemie.pdfAdaptarea-Alternativei-Step-by-Step-in-pandemie.pdf
Adaptarea-Alternativei-Step-by-Step-in-pandemie.pdf
 
3 14 educata_+incluziva_in_clasa_dr_t_tintiuc
3 14 educata_+incluziva_in_clasa_dr_t_tintiuc3 14 educata_+incluziva_in_clasa_dr_t_tintiuc
3 14 educata_+incluziva_in_clasa_dr_t_tintiuc
 
Scoala-familia.docx
Scoala-familia.docxScoala-familia.docx
Scoala-familia.docx
 
Scoala-familia.docx
Scoala-familia.docxScoala-familia.docx
Scoala-familia.docx
 
Proiect Erasmus + -Educaţie multiculturală şi în aer liber în Şcoala Gimnazi...
 Proiect Erasmus + -Educaţie multiculturală şi în aer liber în Şcoala Gimnazi... Proiect Erasmus + -Educaţie multiculturală şi în aer liber în Şcoala Gimnazi...
Proiect Erasmus + -Educaţie multiculturală şi în aer liber în Şcoala Gimnazi...
 
Consilierea parintilor lucrare
Consilierea parintilor lucrareConsilierea parintilor lucrare
Consilierea parintilor lucrare
 
Dificultati de comunicare si interactiune sociala.pptx
Dificultati de comunicare si interactiune sociala.pptxDificultati de comunicare si interactiune sociala.pptx
Dificultati de comunicare si interactiune sociala.pptx
 
PD Relații sociale si integrare1.ppt
PD Relații sociale si integrare1.pptPD Relații sociale si integrare1.ppt
PD Relații sociale si integrare1.ppt
 
Articol in ecouri didactice nr. 13
Articol in ecouri didactice nr. 13Articol in ecouri didactice nr. 13
Articol in ecouri didactice nr. 13
 
PpP-Nr.4-53
PpP-Nr.4-53PpP-Nr.4-53
PpP-Nr.4-53
 
Managementul clasei orientate_spre_nevoile_copilului
Managementul clasei orientate_spre_nevoile_copiluluiManagementul clasei orientate_spre_nevoile_copilului
Managementul clasei orientate_spre_nevoile_copilului
 
De la grădiniţă la şcoală
De la grădiniţă la şcoalăDe la grădiniţă la şcoală
De la grădiniţă la şcoală
 
Facilitarea adaptării (văz,auz,fizic).pptx
Facilitarea adaptării (văz,auz,fizic).pptxFacilitarea adaptării (văz,auz,fizic).pptx
Facilitarea adaptării (văz,auz,fizic).pptx
 
Facilitarea adaptării în instituțiile de învățământ a copiilor cu vederea sla...
Facilitarea adaptării în instituțiile de învățământ a copiilor cu vederea sla...Facilitarea adaptării în instituțiile de învățământ a copiilor cu vederea sla...
Facilitarea adaptării în instituțiile de învățământ a copiilor cu vederea sla...
 

Caietul dirigintelui

 • 2. “ Omul îşi poate lua cunoştinţele numai de la un om. Aşa, bazinul se umple cu apă, focul se aprinde cu foc, iar sufletul se modelează datorită sufletului altui om” 2 (R. Tagore ) POSTULATE ALE ACTIVITĂŢII DIRIGINTELUI  Respectaţi şi încurajaţi demnitatea umană  Luaţi în serios copiii, fiţi afectivi, fiţi morali!  Fiţi atenţi cu aspectul dumneavoastră estetic  Aveţi răbdare cu elevii  Bazaţi-vă pe disciplină, dar stimulaţi imaginaţia şi entuziasmul  Admonestaţi când este cazul, dar şi încurajaţi  Respectaţi cuvântul dat  Disociaţi corectarea de pedeapsă  Accentuaţi comportamentul pozitiv  Încurajaţi realizările oricât de mici ar fi  Asiguraţi şanse egale de succes  Fiţi dispuşi să vă distraţi  Evitaţi ca tonul vocii, expresia feţei, gestica să aibă caracter punitiv  Comportaţi-vă aşa încât să fiţi un model respectabil pe scara socială  Nu uitaţi: tinereţea sufletului nu este atenuată de vârstă Urmăreşte permanent idealul educaţional al şcolii româneşti: “Dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative”
 • 3. CUPRINS:  Structura anului şcolar;  Regulamentul de ordine interioară;  Regulamentul de funcţionare a internatului;  Sarcinile dirigintelui;  Sarcinile elevului de serviciu pe şcoală;  Sarcinile elevului de serviciu pe clasă;  Atribuţiile Consiliului clasei;  Atribuţiile şefului clasei;  Stabilirea notei la purtare;  Comisia diriginţilor;  Colectivul clasei;  Colectivul didactic al clasei;  Responsabilităţi în cadrul colectivului;  Orarul clasei;  Tematica orelor de dirigenţie;  Planificarea activităţilor extracurriculare;  Evidenţa activităţilor derulate în cadrul unor proiecte educative  Fişa de caracterizare a clasei;  Situaţia la învăţătură şi a absenţelor;  Situaţia elevilor cu rezultate deosebite în activitatea şcolară şi extraşcolară;  Graficul de desfăşurare a tezelor;  Situaţia sancţiunilor aplicate elevilor;  Situaţia elevilor problemă;  Situaţia opţiunilor şcolare;  Situaţia manualelor primite/predate;  Componenţa Consilului clasei;  Activităţi de colaborare cu profesorii clasei;  Colaborarea cu profesorul psihopedagog al şcolii;  Colaborarea cu conducerea şcolii;  Organizarea colectivului de părinţi;  Planificarea şedinţelor cu părinţii;  Procesele-verbale de la şedinţele cu părinţii;  Observaţii asupra clasei;  Fişele individuale ale elevilor;  Fişă de asistenţă pentru ora de consiliere şi orientare  Materiale-suport pentru orele de dirigenţie.  Bibliografie 3
 • 4. STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR 2012-2013 4 SEMESTRUL I: CURSURI: 17 septembrie 2012 - 21 decembrie 2012 VACANŢA: 5 - 11 noiembrie 2012 pentru elevii din ciclul primar şi preşcolar VACANŢǍ: 22 decembrie 2012 - 13 ianuarie 2013 SEMESTRUL AL II-LEA: CURSURI: 14 ianuarie 2013 - 5 aprilie 2013 VACANŢǍ: 6 aprilie 2013 - 14 aprilie 2013 CURSURI: 15 aprilie 2013 - 21 iunie 2013 VACANŢǍ: 22 iunie 2013 - 15 septembrie 201 SEMESTRUL I : 14 sǎptǎmâni SEMESTRUL II : 22 sǎptǎmâni ZILE LIBERE: 30 noiembrie 2012 1 decembrie 2012 1 mai 2013 6 mai 2013 Saptamâna 1 – 5 aprilie 2013 din semestrul al doilea este săptămâna dedicată activită ţilor extracurriculare şi extraşcolare, în cadrul programului numit „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, având un orar specific. CALENDAR ŞCOLAR SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE IANUARIE L 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 M 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 M 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 J 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 V 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 S 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 D 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE L 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 M 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 M 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 J 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 V 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 S 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 D 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23
 • 5. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ Programul zilnic se desfăşoară între orele 8,00- 14,00 ;  Elevii au obligaţia să se prezinte la şcoală , pentru orele de curs, cu cel mult un sfert de oră înaintea începerii cursurilor; este interzisă intrarea elevilor în clasă după începerea orei de curs;  Intrarea elevilor în şcoala este permisă pe uşa laterală dinspre curte;  Ţinuta vestimentară a elevilor va fi decentă, evitându-se extravaganţa sau ţinuta 5 sumară în timpul sezonului cald;  Elevilor le este interzisă aducerea la şcoală a oricăror tipuri de arme, materiale inflamabile, spray paralizant sau alte obiecte care pot provoca incendii sau vătămări corporale;  Este interzisă utilizarea în timpul orelor de curs a telefoanelor mobile, pagerelor sau calculatorelor personale care pot perturba procesul de învăţământ;  Să distrugă sau să falsifice documente şcolare;  Să difuzeze în unitatea de învăţământ materiale care prin conţinutul lor atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, cultivă violenţa şi intoleranţa;  Să manifeste agresivitate în limbaj şi comportament faţă de colegi şi personalul şcolii;  Sunt interzise fumatul , consumul de alcool sau droguri, jocuri de noroc în incinta şcolii şi în împrejurimi;  Este interzisă difuzarea materialelor cu caracter obscen şi pornografic;  Elevii sunt obligaţi să frecventeze cu regularitate cursurile. În cazul absenţelor nemotivate , media semestrială la purtare se diminuează începând cu un număr de 10 absenţe nemotivate;  Elevii trebuie să poarte zilnic ecusonul cu sigla liceului în incinta acestuia;  Elevii trebuie să cunoască şi să respecte legile statului, regulamentul şcolar şi cel de ordine interioară, regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii, normele de protecţie civilă şi a mediului;  Elevii au obligaţia să prezinte profesorilor carnetul de elev pentru consemnarea notelor sau anumitor observaţii;  Elevii vinovaţi de deteriorarea bunurilor şcolii vor plăti toate lucrările necesare reparaţiilor. În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte răspunderea devine colectivă;  Elevii au dreptul să utilizeze gratuit , sub îndrumarea profesorilor, întreaga bază materială şi didactică a şcolii şi să participe la activităţile extracurriculare organizate de unitatea şcolară;  Elevii care obţin rezultate remarcabile la învăţătură şi se disting prin comportare exemplară pot primi recompense: evidenţiere în faţa colegilor, a Consiliului profesoral, comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, premii şi diplome;  Elevii care săvârşesc fapte care contravin prezentului regulament de ordine
 • 6. interioară vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea faptelor: observaţie individuală şi mustrare în faţa clasei, mustrare scrisă, mutare disciplinară, temporară sau definitivă, la o clasă paralelă, eliminare sau exmatriculare. REGULAMENTUL DE FUNCŢIONARE A INTERNATULUI Dispoziţii generale Internatul este parte constitutivă pentru o unitate de învăţământ preuniversitar , prin intermediul căruia se asigură cazarea elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal. În limita posibilităţilor, pot fi cazaţi şi elevi de la alte instituţii şcolare din municipiu. Pentru a întregi bugetul de venituri al instituţiei, în limita locurilor disponibile , pot fi cazaţi temporar elevi, studenţi şi alte persoane, contra cost, în limita sumelor stabilite de normele legale în vigoare. Drepturile elevilor  Elevii interni au dreptul să folosească baza materială a internatului , astfel încât să dispună de condiţii de muncă şi de viaţă necesare pregătirii lor.  Ei au dreptul la cazarmament (pături, cearşafuri, perne) în limita posibilităţilor , la 6 feţe de masă, perdele, covoare, etc.  Elevii pot folosi spălătoria pentru spălarea şi întreţinerea lenjeriei de corp şi dormit, cu următorul program: o dată pe săptămână lenjeria de corp şi de pat, iar în cazuri excepţionale de câte ori este nevoie.Fiecare elev va preda personal bunurile respective la spălătorie.  Elevilor li se asigură, contra cost, hrană prin intermediul cantinei.  În activitatea lor zilnică, elevii sunt ajutaţi de personalul încadrat în internat şi cantină.  Elevii interni pot petrece timpul liber în biblioteca şcolii sau sala de sport.  Elevii pot pleca la sfârşitul săptămânii , la cererea părinţilor/ tutorilor legali; plecarea se face cu bilet de voie semnat de pedagog, diriginte şi cu avizul conducerii şcolii. Obligaţiile elevilor  Elevii sunt obligaţi să respecte întocmai programul internatului;  Fiecare elev este obligat să folosească şi să predea în stare bună materialele încredinţate spre folosinţă;  Deterioarea bunurilor atrage după sine sancţionarea materială a elevilor sub forma recuperării bunului pe cheltuială proprie;  Este interzisă aducerea persoanelor străine în cămin, fără avizul conducerii instituţiei;  Este interzisă părăsirea căminului fără bilet de voie semnat de pedagog, diriginte şi conducerea şcolii;
 • 7.  Părăsirea căminului fără bilet de voie este o abatere gravă de la disciplina internă a 7 căminului şi elevul va fi sancţionat ca atare;  Repartiţia în camere a elevilor este obligatorie. Este interzisă mutarea dintr-o cameră în alta fără avizul pedagogului, dirigintelui şi directorului de serviciu;  Elevii sunt obligaţi să respecte modul de aranjare a paturilor şi a altor piese de mobilier în camere;  Elevii sunt obligaţi să se supună controlului medical şi să respecte întocmai prescripţiile medicale;  Elevii sunt obligaţi să se respecte unii pe alţii. Este interzis accesul în dormitoare străine sau la alte nivele decât cel repartizat;  Este interzis accesul în cămin în timpul programului şcolar. Fiecare elev intern este obligat să respecte programul şcolar;  Elevii sunt obligaţi să respecte şi să execute sarcinile stabilite, conform cerinţelor didactice şi a programului internatului, de către pedagogi, medicul şcolar, asistenta medicală, personalul de îngrijire şi supraveghere;  Pentru orice nemulţumire cauzată de desfăşurarea activităţii din internat, elevii vor înştiinţa pe diriginte şi conducerea şcolii;  Elevii sunt obligaţi să respecte normele igienico-sanitare specifice internatului şi cantinei;  Fiecare elev este obligat să păstreze curăţenia şi să participe la realizarea curăţeniei atât în interiorul internatului cât şi în exterior conform programului căminului;  Elevii interni sunt obligaţi să respecte statutul personalului angajat în instituţie;  Elevii interni sunt obligaţi să respecte programul de meditaţii şi să participe la acţiunile social-culturale şi sportive stabilite în programul internatului;  Sunt interzise jocurile de noroc (pe bani) în cămin;  Este interzis accesul elevilor în cămin cu cuţite, unelte de tâmplărie şi alte mijloace care pun în pericol viaţa şi facilitează furtul;  Este interzis cu desăvârşire fumatul şi consumul de alcool;  Este interzis încuiatul camerelor/ căminului fără avizul personalului din internat. Fiecare camera cu sistem de închidere pentru protejare va depune o cheie la pedagog. Sancţiuni Pentru abateri de la programul internatului elevii vor suporta următoarele sancţiuni:  mustrare în faţa clasei şi a colectivului din cămin;  interzicerea părăsirii internatului- consemnare temporară;  informare scrisă a părinţilor/tutorilor legali;  chemarea părinţilor/ tutorilor legali la şcoală;  scăderea notei la purtare;  sancţionarea materială prin recuperarea bunurilor distruse; Elevii interni vor suporta , în funcţie de abateri, şi sancţiunile prevăzute de Regulamentul şcolar.
 • 8. MĂSURI PRIVIND PROTECŢIA MUNCII Instruirea elevilor privind protecţia muncii reprezintă o măsură de prevenire , prin care se urmăreşte eliminarea sau micşorarea numărului de erori umane care decurg din lipsa sau insuficienţa cunoştinţelor de securitate şi sănătate în muncă. Instruirea în domeniul securităţii muncii face parte din pregătirea profesională. Factori de risc Pericole 8  colţul ascuţit al băncii  contactul prelungit cu praful de cretă  pardoseala denivelată  apă ( sau alt lichid) împrăştiat pe pardoseală (suprafeţe alunecoase)  covoare, traverse roase  ghiveci de flori pe suport nefixat  calorifere prost fixate  iluminat insuficient, neuniform  mobilier impropriu ( bănci sau scaune neadaptate)  ventilaţie insuficientă  uşile de acces în sălile de clasă  materialele didactice din clase, laboratoare, holuri  lucrul cu aparatura şi reactivii de laborator  scări deteriorate  pietriş/nisip  polei  obiecte depozitate pe căile de acces  cabluri electrice amplasate pe căile de acces sau agăţate sub bănci  folosirea aparatelor electrocasnice în afara celor din dotarea şcolii  aglomeraţia din pauze  urcarea pe acoperişul sălii de sport (după o minge)  orar încărcat sau disipat  vorbit îndelungat  violenţă şi ameninţarea colegilor sau comportamentul necivilizat al părinţilor elevilor  de lovire, rupere, înţepare, tăiere  reacţii alergice la praf (astm)  de alunecare  de cădere  de alunecare, împiedicare, cădere  de lovire  de lovire  de disconfort şi scădere a randamentului şcolar  de dobândire a unor afecţiuni musculo-scheletice, datorită poziţiei incorecte  contractarea unor boli contagioase  de ciocnire şi lovire  lovire  de rănire, înţepare, arsură termică sau chimică  de alunecare şi cădere  de alunecare, cădere, fracturare  de alunecare, cădere, fracturare  de lovire şi cădere  de împiedicare  electrocutare  stres  de cădere de la înălţime mare  stres  afectarea coardelor vocale  stres
 • 9. MĂSURI PENTRU ELEVI: Să respecte Regulamentul de ordine interioară a şcolii :  să nu murdărească băncile sau să le zgârie , lambriul şi parchetul ;  să nu se aplece în exteriorul ferestrei ;  să nu iasă din clasă după ce s-a sunat ;  să nu trântească uşile când intră sau ies din clasă , iar în timpul pauzei uşa să rămână 9 deschisă permanent ;  să nu mişte băncile pentru a nu zgâria parchetul ;  să nu aşeze buretele pe pervazul ferestrei ci pe un supor amenajat ;  să aibă în clasă găleată cu mop,iar prin rotaţie, săptămânal vor face curăţenie generală ;  elevii clasei vor fi răspunzători de stricăciunile din clasă ;  să nu lase hârtii , resturi de mâncare în bancă şi să nu lipească gumă de acestea ;  pe să păstreze curaţenia pe holurile şcolii ( pereţii,uşile, întrerupătoarele şi panourile) ;  să nu determine şi să nu participe la stări conflictuale, bătăi sau alte situaţii prin care se pot produce accidente corporale;  să nu folosească surse de foc sau substanţe inflamabile care pot provoca incendii;  să nu folosească sursele de curent electric sau aparate care pot produce accidentări;  să nu urce pe acoperişuri sau alte suprafeţe de unde există pericolul căderii în gol ;  să nu fumeze în localul şi incinta şcolii;  să nu introducă în şcoală arme sau alte instrumente care prin acţiunea lor pot afecta integritatea fizică şi psihică a elevilor şi personalului şcolii;  să nu introducă persoane străine în incinta şcolii şi în sălile de clasă;  să nu deţină şi să nu consume droguri, băuturi alcoolice, ţigări sau să participe la jocuri de noroc;  să ţină cont de observaţiile fiecărui cadru didactic din şcoală ;  elevii de serviciu sunt obligaţi să predea clasa curată femeii de serviciu ;  stările de indisciplină se vor sancţiona cu amendă sau cu nota scăzută la purtare –sub 7. Elevii trebuie să-şi însuşească comportamentul corect în caz de alarmă:  orice semnal de alarmă trebuie să fie luat în serios ;  elevii trebuie să cunoască calea de evacuare spre exterior, din clădirea în care se află ;  toate trecerile , coridoarele şi scările , în caz de pericol, trebuie să fie menţinute libere ;  în caz de incendiu se părăseşte încăperea în ordine şi linişte , dar rapid, nu se iau obiecte personale sau de îmbrăcăminte .Profesorul se convinge că nu a rămas nimeni în încăpere. Ferestrele se închid dacă mai este timp.Uşile se închid dar nu se blochează.Nu trebuie lăsată lumina aprinsă .Elevii fără supraveghere se alătură unei clase cu profesor şi părăsesc clădirea .  în cazul în care nu puteţi să vă evacuaţi în condiţii de siguranţă,vă întoarceţi în clasă şi va aşezaţi în dreptul ferestrei pentru a fi văzuţi de pompieri.
 • 10. PROCES VERBAL Încheiat azi…………….., cu ocazia efectuării instructajului de protecţia muncii la clasa…..... Instructajul a fost realizat de către dirigintele clasei, profesor ………………………… ..pentru un efectiv de ……….elevi. Au fost prezenţi şi semnează următorii elevi: 10 Nr. crt Nume şi prenume Semnătura SEM I Semnătura SEM II Observaţii
 • 11. 11 Diriginte, SARCINILE DIRIGINTELUI Stabilite pe baza Ordinului MECI nr.5132 din 10.09.2009: Desfăşoară activităţi de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională pentru elevii clasei pe care o conduce. Activităţile cuprind teme stabilite de către diriginte pe baza programelor şcolare pentru aria curriculară “Consiliere şi orientare” în vigoare şi în concordanţă cu specificul vârstei şi cu interesele/solicitările elevilor. Totodată, activităţile cuprind şi teme privind educaţia rutieră, educaţia şi pregătirea antiinfracţională a elevilor, protecţia civilă, educaţia antiseismică,antidrog, educaţia împotriva traficului de persoane etc., în conformitate cu prevederile actelor normative şi ale strategiilor naţionale, precum şi în baza parteneriatelor stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale în colaborare cu alte ministere, instituţii şi organizaţii. Dirigintele desfăşoară şi activităţi extraşcolare, activităţi pe care le stabileşte după consultarea elevilor şi în concordanţă cu specificul vârstei şi nevoile identificate pentru colectivul respectiv de elevi. Pentru a asigura o comunicare constantă, promptă şi eficientă cu părinţii, dirigintele realizează activităţi de suport educaţional şi consilere pentru părinţi. Dirigintele organizează şi coordonează:  activitatea colectivului de elevi;  activitatea consilului clasei;  şedintele cu părinţii, semestrial şi ori de câte ori este cazul;  acţiuni de orientare şcolară şi profesională pentru elevii clasei;  activităţi educative şi de consiliere;  activităţi extracurriculare în şcoală şi în afara acesteia. Dirigintele monitorizează :  situaţia la învăţătură a elevilor; frecvenţa elevilor; participarea şi rezultatele elevilor la concursurile şcolare şi competiţiile sportive;  comportamentul elevilor în timpul activităţilor şcolare şi extraşcolare;  participarea elevilor la programe şi proiecte , precum şi implicarea acestora în activităţile de voluntariat;  nivelul de satisfacţie a elevilor şi a părinţilor acestora în legatură cu calitatea actului instructiv-educativ. Dirigintele colaborează:  cu profesorii clasei şi coordonatorul pentru proiecte educative şcolare şi extraşcolare, pentru informare privind activitatea elevilor, pentru soluţionarea unor situaţii specifice activităţilor şcolare şi pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ, care-i implică pe elevi;  cu consilierul şcolar, în activităţi de consilere şi orientare a elevilor clasei;  cu conducerea şcolii, pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de elevi, pentru
 • 12. iniţierea unor proiecte educaţionale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare la întreţinerea şi dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei materiale, pentru soluţionarea unor probleme/situaţii deosebite, apărute în legatură cu colectivul de elevi;  cu părinţii şi comitetul de părinţi al clasei pentru toate aspectele care vizează activitatea elevilor şi evenimentele importante în care aceştia sunt implicaţi şi cu alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară;  cu departamentul secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare şi a actelor de 12 studii ale elevilor clasei;  cu persoana desemnată de conducerea unităţii de învăţământ pentru gestionarea bazei de date, în vederea completării şi actualizării datelor referitoare la elevii clasei. Dirigintele informează:  elevii şi părinţii acestora despre prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi ale regulamentului intern al şcolii;  elevii şi părintii acestora cu privire la regleme ntările referitoare la examene/testări naţionale şi cu privire la alte documente care reglementează activitatea elevilor pe parcursul anului şcolar ;  părinţii despre situaţia şcolară, despre comportamentul elevilor, despre frecvenţa acestora la ore.Informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinţii, în ora destinată acestui scop, la sfârşitul fiecărui semestru şi an şcolar, precum şi ori de câte ori este nevoie;  familiile elevilor, în scris, în legătură cu situaţiile de corigentă, sancţiunile disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie; Responsabilităţile dirigintelului:  răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, alături de elevi, părinţi şi consiliul clasei;  completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor;  motivează absenţele elevilor, în confomitate cu procedurile stabilite de Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;  stabileşte, împreună cu consiliul clasei şi consiliul profesoral, după caz, nota la purtare a fiecărui elev, în conformitate cu reglementările Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;  aplică, dacă este cazul, sancţiuni elevilor în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi regulamentul intern al şcolii;  încheie situaţia şcolară a fiecărui elev la sfârşit de semestru şi de an şcolar şi o consemnează în catalog şi în carnetele de elev;  realizează ierarhizarea elevilor la sfârşit de an şcolar pe baza rezultatelor obţinute de către aceştia la învăţătură şi purtare;  propune Consiliului de administraţie acordarea de alocaţii şi burse pentru elevi, în conformitate cu prevederile legale;  întocmeşte , semestrial şi anual, şi prezintă consilului profesoral, spre validare, un raport scris asupra situaţiei şcolare şi comportamentale a elevilor;  completează toate documentele specifice colectivului de elevi pe care-l coordonează;  elaborează portofoliul dirigintelui.
 • 13. SARCINILE ELEVULUI DE SERVICIU PE ŞCOALĂ Serviciul pe şcoală se efectuează între orele 7, 45-14.00 de câte 2 elevi (1 la cancelarie şi 1 la intrarea principală). 13 Atribuţiile elevului de serviciu:  Respectă indicaţiile profesorului de serviciu;  Salută politicos persoanele care intră în şcoală , legitimându-le şi îndrumându- le la cancelarie sau secretariat(într-un registru special se va trece numele şi prenumele persoanelor, seria şi numârul BI/CI, intervalul staţionârii în şcoală , locul unde intenţionează să meargă);  Îi observă , pe timpul pauzelor , pe cei care produc incidente sau distrug bunuri materiale, înştiinţându- l imediat pe profesorul de serviciu;  Nu permite elevilor să rămână pe holuri, în grupuri sanitare după ce sună de intrare, deranjând astfel procesul de învăţământ;  Elevul de serviciu aflat la intrarea principală nu va permite accesul elevilor la intrarea profesorilor ; el are deasemenea obligaţia de a suna conform programului zilnic stabilit;  Elevii de serviciu vor avea ţinută decentă şi ecusoane speciale pentru a fi recunoscuţi;  Elevii vor îndeplini funcţia de elev de serviciu în ordine strict alfabetică (eventualele schimbări motivate se fac numai cu acceptul dirigintelului clasei şi a profesorului de serviciu);  Au obligaţia de a aduce la cunoştinţa directorului sau profesorului de serviciu orice incident apărut în desfăşurarea programului;  La acţiuni metodice, culturale conduc invitaţii şi participanţii spre sălile/ locurile de desfăşurare ;  Nu părăsesc sectorul în care au fost repartizaţi decât cu acordul profesorului de serviciu; Absentarea nemotivată de la serviciul pe şcoală, părăsirea postului înainte de terminarea programului, nesemnalarea problemelor care apar, profesorului de serviciu, se sancţionează cu scăderea notei la purtare.
 • 14. SARCINILE ELEVULUI DE SERVICIU PE CLASĂ  Să se prezinte cu un sfert de oră inainte de începerea cursurilor şi părăseşte ultimul clasa, asigurând lăsarea acesteia în condiţii de ordine şi disciplină;  Supraveghează clasa pe timpul pauzei;  Se îngrijeşte de accesoriile necesare activităţii şcolare (cretă, burete etc.);  Răspunde de utilizarea raţională a energiei electrice în clasă;  Aduce la cunoştinţa colectivului de elevi dispoziţiile conducerii şcolii, ale dirigintelui 14 privind desfăşurarea programului ;  Monitorizează păstrarea bunurilor /dotărilor clasei în perioada serviciului şi comunică profesorului de serviciu/ dirigintelui/ conducerii şcolii eventualele distrugeri;  La cerere, ajută profesorii clasei să aducă la ore materialul didactic necesar;  Anunţă absenţii la fiecare oră, precizând care sunt elevii care au părăsit şcoala după începerea cursurilor;  Păstrează caietul de observaţii al clasei şi urmăreşte completarea lui după fiecare oră (în caietul de observaţii vor fi trecuţi şi absenţii la fiecare oră);  Răspunde , în numele clasei, la solicitarea fiecărui profesor;  Informează dirigintele cu orice problemă deosebită apărută în clasă:  absenţe nemotivate;  fuga de la ore;  observaţii deosebite ale profesorilor;  alte abateri de la disciplina şcolară.  La sfârşitul programului, controlează curaţenia clasei, în prezenţa profesorului de la ultima oră, predând clasa elevului de serviciu de după-amiază.  Graficul serviciului pe clasă se va afişa la avizierul clasei(elevii vor fi trecuţi în ordine strict alfabetică -eventualele schimbări motivate se fac numai cu acceptul dirigintelului clasei). ATRIBUŢIILE ŞEFULUI CLASEI Pentru asigurarea unui climat de ordine şi disciplină la nivelul clasei, pentru păstrarea bunurilor din dotare şi realizarea legăturii dintre colectivul de elevi şi diriginte, profesor sau conducerea liceului, se instituie funcţia de şef al clasei; Şeful de clasă se numeşte conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. În caz de absenţă a şefului clasei, dirigintele numeşte operativ un înlocuitor al acestuia; Atribuţiile şefului de clasă sunt:  Veghează asupra păstrării ordinii în clasă pe durata pauzei sau în lipsa profesorului. Este sprijinit de elevul de serviciu pe clasă;  Atrage atenţia asupra comportamentului necuviincios faţă de colegi, deteriorarea bunurilor din clasa şi îl informează pe diriginte de eventualele abateri din colectiv;  Informează profesorii clasei, dirigintele, conducerea liceului despre doleanţele,
 • 15. propunerile , iniţiativele sau nemulţumirile colectivului de elevi;  Coordonează activitatea elevilor de serviciu pe clasă;  Este membru în Consiliul clasei. ATRIBUŢIILE CONSILIULUI CLASEI Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic de predare şi instruire practică încadrat la clasa respectivă, reprezentantul părinţilor şi al elevilor. Preşedintele consilului clasei este învăţătorul sau dirigintele . Consilul clasei are următoarele atribuţii:  Analizează, semestrial, progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev;  Analizează volumul temelor pentru acasă şi ia măsuri de corelare a acestora între 15 diferitele discipline;  Stabileşte măsuri de asistenţă educaţională, atât pentru elevii cu probleme de învăţare sau de comportament, cât şi pentru elevii cu rezultate deosebite;  Propune notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de comportarea acestora în unitatea de învăţământ şi în afara acesteia, şi propune Consiliului profesoral validarea mediilor mai mici de 7.00;  Propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;  Participă la întâlniri cu părinţii şi elevii, cel puţin o dată pe semestru şi ori de câte ori este nevoie, la solicitarea dirigintelui sau a cel puţin 1/3 dintre părinţii elevilor clasei;  Propune dirigintelui, directorului sau consiliului profesoral, după caz, sancţiunile disciplinare prevăzute pentru elevi de Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar  Elaborează semestrial, aprecieri sintetice despre progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev şi informează, în scris, părintele.
 • 16. PROCES-VERBAL încheiat astăzi………………………........................ Subsemnatul………………..….., în calitate de profesor diriginte al clasei………am procedat la prelucrarea regulamentelor şcolare în vigoare pentru acest an şcolar. Instruirea elevilor a cuprins următoarele aspecte: 1. Cunoaşterea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 2. Cunoaşterea Regulamentului de ordine interioară a unităţii de învăţământ; 3. Cunoaşterea Regulamentului de funcţionare a internatului; 4. Cunoaşterea sarcinilor elevului de serviciu. Am luat la cunoştinţă: Nr. Numele şi prenumele elevului Semnătura crt. 16 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
 • 17. 30. Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal. Prof .diriginte……………………… STABILIREA NOTEI LA PURTARE I. Re gulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 17 -2005 Art. 28. Consiliul profesoral are următoarele atribuţii: k) validează notele la purtare mai mici de 7 ; Art.38. (1) Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic de predare si de instruire practică care predă la clasa respectivă, din cel puţin un părinte delegat al comitetului de părinţi al clasei şi, pentru toate clasele, cu excepţia celor din invăţământul primar, din liderul elevilor clasei respective. (2) Preşedintele consiliului clasei este învăţătorul/dirigintele. Art. 40. Consiliul clasei are următoarele atribuţii: a) analizează, semestrial, progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev; d) propune notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de comportarea acestora în unitatea de învăţământ şi în afara acesteia, şi propune consiliului profesoral validarea mediilor mai mici de 7,00; g) propune dirigintelui, directorului sau consiliului profesoral, după caz, sancţiunile disciplinare prevăzute pentru elevi de prezentul regulament şi de regulamentul intern; h) elaborează, semestrial, aprecieri sintetice despre progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev şi informează, în scris, părintele. Art. 42. Învăţătorul/dirigintele are următoarele atribuţii: m) stabileşte, împreună cu consiliul clasei, nota la purtare a fiecărui elev şi prezintă în scris consiliului profesoral propunerile de notare mai mici decât 7,00, pentru elevii care au săvârşit abateri grave ; Art. 60. Mediile/calificativele semestriale şi anuale la fiecare disciplină de studiu se consemnează în catalog de către cadrul didactic care a predat disciplina respectivă, iar mediile/calificativele la purtare de către diriginţi/învăţători. Art. 63. (1) Sunt declaraţi promovaţi elevii care, la sfârşitul anului şcolar, obţin la fiecare disciplină de studiu cel puţin media anuală 5,00/calificativul suficient, iar la purtare media anuală 6,00/calificativul suficient. (2) Pentru elevii liceelor pedagogice şi ai liceelor teologice, media anuală minimă de promovare la purtare este 7,00. Art.71. (1) Consiliile profesorale din unităţile de învăţământ de stat sau particular validează situaţia şcolară a elevilor, pe clase, în şedinţa de încheiere a cursurilor semestriale şi anuale, iar secretarul consiliului o consemnează, în procesul-verbal, menţionându-se numele celor promovaţi, corigenţi, repetenţi, amânaţi, exmatriculaţi, precum şi numele elevilor cu note la purtare mai mici de 7,00. Art. 120. (1) Mustrarea în faţa clasei şi/sau în faţa consiliului clasei/consiliului profesoral constă în dojenirea elevului şi sfătuirea acestuia să se poarte în aşa fel încât să dea dovadă de îndreptare, atrăgându-i-se totodată atenţia că, dacă nu îşi schimbă comportamentul, i se va aplica o sancţiune mai severă. (2) Sancţiunea se aplica de catre diriginte/ învăţător sau director. (3) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.
 • 18. Art. 121. (1) Mustrarea scrisă constă în dojenirea elevului, în scris, la propunerea consiliului clasei sau a directorului, de către diriginte/învăţător şi director şi înmânarea documentului părinţilor/tutorilor legali, personal, sub semnătură. (2) Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului. (3) Sancţiunea se consemnează în raportul consiliului clasei prezentat consiliului profesoral la sfârşitul semestrului sau al anului şcolar. (4) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare. Art.122. (1) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de director, la propunerea consiliului clasei sau a directorului. (2) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare. Art. 123. (1) Eliminarea de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile constă în înlocuirea activităţii obişnuite a elevului, pentru perioada aplicării sancţiunii, cu un alt tip de activitate, desfăşurată, de regulă, în cadrul unităţii de învăţământ, în conformitate cu prevederile regulamentului intern şi stabilită, de către director, la propunerea consiliului clasei. (2) Dacă elevul refuză să participe la aceste activităţi, absenţele sunt considerate nemotivate şi se consemnează în catalogul clasei. (3) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei, precizându-se numărul şi data documentului, în raportul consiliului clasei la sfârşitul semestrului sau al anului şcolar. (5) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare. Art.124.(1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă se aplică prin înmânarea, în scris, a sancţiunii, de către diriginte/învăţător şi director părintelui/tutorelui legal sau elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani, sub semnătură. (2) Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor, în catalogul clasei şi în registrul matricol. (3) Sancţiunea se consemneaza in raportul consiliului clasei, la sfârsitul semestrului sau al anului scolar. (4) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare. Art.125.(1) Preavizul de exmatriculare se întocmeşte, în scris, de diriginte şi director, pentru elevii care absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o singură disciplină/modul, cumulate pe un an şcolar şi se înmânează părintelui/tutorelui legal sau elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani, sub semnătură. (2) Sancţiunea se aplică elevilor din sistemul de învăţământ liceal, postliceal şi profesional, cu excepţia elevilor din învăţământul obligatoriu. (3) Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor şi în catalogul clasei şi se menţionează în raportul consiliului clasei la sfârşit de semestru sau de an şcolar. (4) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare. Art. 131. Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe nejustificate, pe semestru, din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină/modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct. 18 II.Criterii de notare la purtare Nota la purtare se scade la un număr de absenţe nemotivate sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină, după cum urmează: 1. În învăţământul obligatoriu ( clasele IX – X ):  între 15 – 24 absenţe nemotivate nota la purtare este 9 şi mustrare scrisă;
 • 19.  între 25 – 44 absenţe nemotivate nota la purtare este 8 şi mustrare scrisă;  între 45 – 59 absenţe nemotivate notă la purtare este 7 şi mustrare scrisă;  între 60 – 69 absenţe nemotivate nota la purtare este 6 şi eliminarea de la cursuri pe o 19 perioadă de 3 zile;  între 70 – 79 absenţe nemotivate nota la purtare este 6 şi eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 5 zile;  între 80 – 89 absenţe nemotivate nota la purtare este 6 şi eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 5 zile;  între 90 – 99 absenţe nemotivate nota la purtare este 3 şi eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 5 zile şi comunicarea scrisă la Poliţie pentru a lua măsurile legale asupra elevilor şi părinţilor/tutorilor lor;  peste 100 absenţe nemotivate nota la purtare este 2 şi eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 5 zile şi comunicarea scrisă la Poliţie şi Direcţia pentru Protecţia Copilului pentru a lua măsurile legale asupra elevilor şi părinţilor/tutorilor lor; 2. În învăţământul postobligatoriu ( clasele XI – XII ):  între 10 – 19 absenţe nemotivate nota la purtare este 9 şi mustrare scrisă;  între 20 – 29 absenţe nemotivate sau la 15% din totalul orelor la o singură disciplină, cumulate pe un an şcolar nota la purtare este 8 şi preaviz de exmatriculare şi se înmânează părintelui/tutorelui legal sau elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani, sub semnătură;  între 30 – 40 absenţe nemotivate nota la purtare este 7 şi eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3 zile;  peste 41 absenţe nemotivate sau 30% din totalul orelor la o singură disciplină, cumulate pe un an şcolar, exmatricularea cu drept de reînscriere la aceeaşi unitate de învăţământ sau la alta. Sancţiunea se înmânează părintelui/ tutorelui legal sau elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani, sub semnătură. III.Cum procedăm? 1. Dirigintele monitorizează situaţia absenţelor săptămânal şi informează în scris conducerea şcolii despre orice situaţie ivită care contravine prevederilor legale. 2. Profesorul diriginte aplică sancţiunile gradat, consemnează în catalog, păstrează o copie a sancţiunii scrise în mapa dirigintelui. Comunicarea scrisă a sancţiunii aplicate se înregistrează la secretariat. 3. Convoacă consiliul clasei de fiecare dată când situaţia şcolară a elevului o impune în vederea stabilirii notei la purtare. 4. Prezintă în scris Consiliului Profesoral propunerile consiliului clasei de scădere a notei la purtare mai mici de 7. 5. Întocmeşte referat în cazul elevilor cu medii mai mici de 7 la purtare, precizând motivele, şi îl depune la secretariatul şcolii, păsrtându-şi o copie. 6. Consiliul Profesoral validează situaţia şcolară, secretarul consiliului profesoral consemează în procesul verbal, iar serviciul secretariat consemnează sancţiunea în catalog şi registrul matricol ( unde este cazul ). 7. Dirigintele comunică în scris, familiei situaţia şcolară.
 • 20. PROCES VERBAL încheiat astăzi................................. în sedinţa Consiliului Clasei..................... Subsemnatul(a).....................................................................în calitate de profesor diriginte – preşedintele Consiliului Clasei...............................în conformitate cu prevederile art. 40 lit. d) si art. 42. lit. m) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, propun Consiliului Profesoral de la ........................................... sancţionarea elevului................................................ţinând cont de gravitatea faptelor..................................... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………….. prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare cu: 1. scăderea notei la purtare pe semestrul............cu...........puncte; 2. eliminarea de la cursuri pe o perioadă de .......zile; 3. mutarea disciplinară la o altă unitate de învăţământ; 4. preaviz de exmatriculare; 5. exmatriculare. Menţionez că elevul(a) are un număr de.................absenţe, din care...........motivate. 20 Nr. crt. Numele şi prenumele Semnătura Prof.diriginte,
 • 21. PROCES VERBAL încheiat astăzi................................. în sedinţa Consiliului Clasei..................... Subsemnatul(a).....................................................................în calitate de profesor diriginte – preşedintele Consiliului Clasei...............................în conformitate cu prevederile art. 40 lit. d) si art. 42. lit. m ) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, propun Consiliului Profesoral de la ........................................... sancţionarea elevilor cu: 1. scăderea notei la purtare pe semestrul; 2. eliminarea de la cursuri; 3. mutarea disciplinară la o altă unitate de învăţământ; 4. preaviz de exmatriculare; 5. exmatriculare. Nr. Numele şi prenumele Sancţiunea Motivarea crt. 21 sancţiunii Observaţii Prof.diriginte, OBSERVAŢII: Cadrele didactice, personalul auxiliar şi nedidactic care constată neregului în comportamentul elevilor, sesizează în scris (sesizarea trebuie înregistrată la secretariat) faptele constatate, iar dirigintele sancţionează elevul conform hotărârii Consiliului Profesoral la propunerea Consiliului Clasei, pentru:  ţinută, comportamente, atitudini neadecvate în timpul orelor de curs şi în pauze;  jigniri, agresivitate în limbaj şi comportament faţă de colegi şi personalul şcolii;  utilizarea telefoanelor celulare în timpul orelor;  difuzarea materialelor cu caracter obscen;  introducerea în şcoală a oricăror tipuri de arme, petarde, pocnitori;
 • 22.  deţinerea ori consumul de droguri şi băuturi alcoolice;  organizarea sau participarea la acţiuni de protest care afectează imaginea şcolii. COMISIA DIRIGINŢILOR 22 NR. CRT. NUMELE ŞI PRENUMELE DIRIGINTELUI CLASA 1. V A 2. V B 3. V C 4. VI A 5. VI B 6. VI C 7. VII A 8. VII B 9. VII C 10. VIII A 11. VIII B 12. VIII C 13. IX A 14. IX B 15. IX C 16. X A 17. X B 18. X C 19. XI A 20. XI B 21. XI C 22. XII A 23. XII B 24. XII C
 • 23. TABEL NOMINAL CU ELEVII CLASEI…… 23 Nr. crt. Numele şi prenumele elevului Nr. matri-col Data şi locul naşterii Numele şi profesia/ locul de muncă al părinţilor Adresa/ nr.telefon/ e-mail CNP/serie nr. BI/CI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
 • 24. 24 30. TABEL NOMINAL CU ELEVII CARE PROVIN DIN MEDIUL URBAN Nr. crt. Numele şi prenumele elevului Data şi locul naşterii Locuieşte la gazdă/ internat/ face naveta Adresa/ nr.telefon/ e-mail părinţi Adresa/ nr.telefon/ e-mail gazdă/internat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. TABEL NOMINAL CU ELEVII CARE PROVIN DIN MEDIUL RURAL Nr. crt. Numele şi prenumele elevului Data şi locul naşterii Locuieşte la gazdă/ internat/ face naveta Adresa/ nr.telefon/ e-mail părinţi Adresa/ nr.telefon/ e-mail gazdă/internat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
 • 25. 25 10. TABEL NOMINAL CU PROFESORII CLASEI …… Nr. crt. Numele şi prenumele Specialitatea Studii Gradul didactic Vechime Observaţii 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
 • 26. RESPONSABILITĂŢILE ELEVILOR DIN CLASA …… 26 Nr. crt. Numele şi prenumele e levului Responsabilitatea 1. 2. 3. 4. 5. ORARUL CLASEI ….. Ora Luni Marţi Miercuri Joi Vineri 1. 2. 3. 4. 5. 6. PLANIFICAREA ANUALĂ A LECŢIILOR EDUCATIVE LA CLASA …… Nr. crt. Module tematice Număr de ore pe semestrul I Număr de o re pe semestrul II Total ore/module 1. Autocunoaştere şi dezvoltare pe rsonală 2. Comunicare şi abilităţi sociale 3. Managementul informaţiilor şi al învăţării 4. Planificarea carierei 5. Calitatea stilului de viaţă
 • 27. Conţinuturi Săpt. Tema Metode Mijloace Autocunoaş-te re şi dezvoltare pe rsonală 27 Total ore/semestru /an şcolar PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ LA CONSILIERE ŞI ORIENTARE Modulul Competenţe specifice Comunicare şi abilităţi sociale Managemen-tul informaţiilor şi învăţării Planificarea carierei Calitatea stilului de viaţă
 • 28. PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE Nr. crt. Activitatea Obiectivul/activităţi Data Colaboratori Locul de 28 de sfăşurare 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
 • 29. EVIDENŢA ACTIVITĂŢILOR DERULATE ÎN CADRUL UNOR PROIECTE EDUCATIVE 29 Nr. crt. Data şi locul desfăşurării ac tivităţii De numire a ac tivităţii Responsabili şi parte ne ri Număr de participanţi (elevi şi profesori) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
 • 30. FIŞĂ DE CARACTERIZARE A CLASEI …… (se completează la sfârşitul anului şcolar) 30 A. INFORMAŢII GENERALE -nr. de elevi…………. nr. de băieţi……………. nr. de fete……….. -media generală……………… -media generală la disciplina: lb. româna………………..... lb. modernă I………………….lb. modernă II………………....... matematică……………….…fizică……………………… …chimie…………………………… biologie………………….......istorie………………………….geografie……………….............. socio-umane…………......…..informatică…………………….teorie sportivă……………........ muzică/desen……………..... educaţie fizică………….......... - starea generală de disciplină a colectivului…………………………………………......... ……………………………………………………………………………………………........... ………………………………………………………………………………………….........….. ……………………………………………………………………………………………........... …………………………………………………………………………………………..........…. - perspectiva colectivului………………………………………………………………......... ……………………………………………………………………………………………........... ………………………………………………………………………………………………....... …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………............... B. DINAMICA GRUPULUI - gradul de coeziune a colectivului:……………………………………………………......... …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………........................ - colectiv în formare:……………………………………………………………….........…… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………........................... - colectiv format:………………………………………………………………………......... …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………........................ - scopul imediat şi de perspectivă al colectivului propus de diriginte:……………….........
 • 31. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………........................ ………………………………………………………………………………………........ 31 C. SPECIFICUL CLASEI: - ce microgrupuri sunt formate, rolul lor în raportul lideri formali-informali ( de coincidenţă, de colaborare, de opoziţie) …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………...............................................…… D. OPINIILE CADRELOR DIDACTICE FAŢĂ DE COLECTIVUL CLASEI …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………............................................... E.CONCLUZII Situaţia educaţională a colectivului (exprimată printr-un calificativ şi o scurtă caracterizare) Criterii: - nivelul la învăţătură apreciat în raport cu posibilităţile maxime- minime:………………. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… -disciplina colectivului:…………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… -profilul socio-uman al colectivului:………………………………………………….…… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………
 • 32. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ A ELEVILOR CLASEI....... 32 Nr. crt. Numele şi prenumele elevului Media generală Media la purtare Total absenţe Absenţe nemoti-vate Situaţia şc olară Clasificat în ordinea mediilor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
 • 33. 33 28. 29. 30. NIVELUL DE PREGĂTIRE ŞCOLARĂ AL CLASEI……. An şc olar Media generală a clasei Media maximă Media minimă Nr.elevi între 5-6,99 Nr.elevi între 7-8,99 Nr.elevi între 9-10 Cori-genţi la o disci-plină Cori-genţi la două disci-pline Cori-genţi la mai multe disci-pline Situ-aţie neîn-cheia-tă Semes-trul I Semes-trul II ELEVI CU REZULTATE DEOSEBITE (învăţătură, disciplină, olimpiade şcolare şi concursuri, activitate extraşcolară) Nr. crt. Nume le şi pre nume le elevului Activitatea la care s-au obţinut rezultatele Pe rformanţa Premii/menţiuni An şc olar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
 • 34. 34 14. 15. GRAFICUL LUCRĂRILOR SCRISE (TEZE) An şcolar Clasa Semestrul I Semestrul II Disciplina la care se susţine teză Data SANCŢIUNI APLICATE ELEVILOR CLASEI…… Nr. crt. Numele şi prenumele elevului Felul sancţiunii Motivul pentru care s-a acordat sancţiunea Numărul documentului Data 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
 • 35. 13. 14. 15. ELEVI CARE RIDICĂ PROBLEME DEOSEBITE (la învăţătură, disciplină, frecvenţă, integrare în familie) 35 Nr. crt. Numele şi prenumele elevului Data P roblema educaţională Măsuri şi rezultate 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
 • 36. 36 18. CARACTERIZARE ELEV ÎN SITUAŢIE DE RISC ŞCOLAR (1) Elevul ………………………………………. face parte din colectivul clasei ………la …………………………………….. Elevul a înregistrat rezultate slabe la învăţătură, atingând cu greu standardele minimale de performanţă. Sub aspect comportamental, elevul manifestă lipsă de respect faţă de cadrele didactice şi personalul auxiliar al şcolii, dezinteres faţă de activitatea şcolară, nervozitate, agitaţie, tulburări de comportament. Elevul nu dezvoltă relaţii interumane armonioase, nu are prieteni şi nu socializează cu elevii din clasă. Pe semestrul I al anului şcolar în curs elevul are media……………la purtare. Direcţiunea şcolii, dirigintele şi consilierul psihopedagog au încercat să menţină legătura cu familia elevului, informând părinţii în legătură cu situaţia şcolară a copilului lor, cu frecvenţa acestuia şi comportamentul şcolar. În prezent, elevul are…………de absenţe nemotivate şi preaviz de exmatriculare nr. ……………din ……………….. Elevul se află în evidenţele consilerului psihopedagog ca elev în situaţie de risc şcolar. Director, Diriginte, CARACTERIZARE ELEV ÎN SITUAŢIE DE RISC ŞCOLAR (2) Elevul…………………………………….. face parte din colectivul clasei………. de la……………………………. Elevul profită de lipsa de interes a părinţilor pentru evoluţia sa şcolară şi manifestă tulburări de comportament şi o atitudine necorespunzătoare faţă de învăţătură şi muncă. Elevul nu respectă rigorile şcolare, nu se încadrează în termenii impusi de activitatea educativă, nu finalizează niciodată activitatea/sarcinile solicitate de profesori, nu manifestă comportament adecvat şcolar şi nu dezvoltă o atitudine asertivă în raport cu colegii de clasă. Elevul are capacităţi intelectuale de nivel mediocru, nu are deprinderi de muncă intelectuală şi nu depune efort în dobândirea de capacităţi şi competenţe şcolare. Elevul are un cerc restrâns de prieteni-colegi pentru că ostil şi agresiv, nonsocial şi perturbator. În semestrul I al anului şcolar în curs elevul are media…………la purtare, comportamentul lui fiind discutat în cadrul Consiliului Profesoral al şcolii. În prezent, elevul are ………absenţe nemotivate şi preaviz de exmatriculare nr. …………din ………………. Eforturile şcolii de a menţine o relaţie strânsă, armonioasă cu familia elevului au eşuat din cauza lipsei de interes a părinţilor în ceea ce priveşte traseul educaţional al propriului copil.
 • 37. Elevul…………………………………….se află în evidenţele consilierului 37 psihopedagog ca elev în situaţie de risc şcolar. Director, Diriginte, ACTIVITATEA DE ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ Nr. crt. Numele şi prenumele elevului Aspiraţia elevului Dorinţele familiei Aprecierea dirig/psiholog Acţiuni formative 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
 • 38. 27. 28. 29. 30. OPŢIUNILE ŞCOLARE ŞI PROFESIONALE ALE CLASEI……. 38 Nr. crt. Numele şi prenumele elevului Opţiunea şcolară Opţiunea profesională 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
 • 39. 39 27. 28. 29. 30. Şcoala…………………………………….. Clasa……………………………………… Diriginte………………………………….. FIŞA DE ORIENTARE A CARIEREI Numele şi prenumele elevului…………………………………………. Vârsta…………………… PROFILUL CARIEREI OPŢIUNI ŞCOLARE: 1…………………………………………………………………. 2…………………………………………………………………. 3………………………………………………………………… OPŢIUNI PROFESIONALE: 1………………………………………………………………… 2………………………………………………………………… 3………………………………………………………………… LOCURI DE MUNCĂ PREFERATE: 1.................................................................................................... 2.................................................................................................... 3................................................................................................... OPŢIUNILE (DORINŢELE) PĂRINŢILOR: ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ................................................................................................................................ REZULTATE ŞCOLARE MATERII PREFERATE...................................................................................................... .............................................................................................................................................. DISCIPLINELE LA CARE ELEVUL ARE: - rezultate bune...................................................................................................................... ............................................................................................................................................... - rezultate slabe...................................................................................................................... ............................................................................................................................................... NIVELUL SĂU DE REUŞITĂ ESTE: - în raport cu munca depusă................................................................................................. ..............................................................................................................................................
 • 40. - în raport cu capacităţile sale............................................................................................... .............................................................................................................................................. SITUAŢIA MANUALELOR ŞCOLARE LA CLASA ……. 40 Nr. crt. Nume le şi prenumele elevului Obs. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
 • 41. 41 28. 29. 30. COMPONENŢA CONSILIULUI CLASEI……. An şcolar Responsabilitatea Numele şi prenumele Observaţii P reşedinte Profesorii clasei Reprezentantul părinţilor în Comitetul de Părinti al şcolii
 • 42. 42 Liderul elevilor ACTIVITĂŢI DE COLABORARE CU PROFESORII CLASEI….. Nr. crt. Forma de organizare a activităţii Data Observaţii şi concluzii 1. Sedinţe în cadrul consiliului clasei/ comisia diriginţilor 2. Informare individuală(discuţii diriginte-profesor) 3. Asistenţe la clasă 4. P regătirea în colaborare a unor activităţi ştiinţifice/cultural-artistice/sportive 5. Vizite/excursii 6. Alte activităţi
 • 43. COLABORAREA CU PSIHOPEDAGOGUL ŞCOLII CLASA…………… Data Situaţia/ problema discutată Contextul 43 c olaborării Observaţii şi concluzii
 • 44. 44 * informare * participare la lecţie educativă * participare la şedinţe/lectorate cu părinţii ORARUL PROFESORULUI PSIHOPEDAGOG Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Cabinetul de consilere şi asistenţă psihopedagogică este locul de care ai nevoie pentru că: - eşti o persoană în plină dezvoltare; - cauţi modele şi scopuri în viaţă; - îţi clădeşti propriile valori şi principii de viaţă; - îţi descoperi propria identitate şi personalitate; - ai nevoie de sprijin, încurajare, ajutor şi comunicare pentru a putea face faţă cu succes noilor provocări ale vieţii. Psihologul nu este psihiatru! Psihiatrul se ocupă de bolnavii psihici, de problemele mentale, prescrie medicamente. Psihologul consiliază persoanele normale, care se află într-o perioadă dificilă a vieţii şi care caută soluţii la probleme, care doreşte reechilibrarea sufletească. Când este bine să consulţi un psiholog? - când te simţi trist, neînţeles, slăbit de energie, decepţionat; - ai probleme de comunicare cu familia, profesorii; - doreşti să te cunoşti mai bine; - şi când există alte cauze decât cele menţionate mai sus. Ce şanse îţi oferă cabinetul de consiliere? - de a te cunoaşte şi de a te înţelege mai bine pe tine însuţi; - de a te accepta şi ai accepta pe ceilalţi aşa cum sunt; - de a fi creativ, spontan, autentic în relaţiile cu ceilalţi; - de a-ţi schimba atitudinile şi comportamentul care au efecte negative asupra propriei persoane şi asupra celorlaţi; - de a avea mai multă încredere în forţe proprii; - de a identifica strategii de învăţare eficientă; - de a controla stresul, depăşind situaţiile frustrante; - de a te orienta profesional.
 • 45. COLABORARE CU CONDUCEREA ŞCOLII 45 Nr. crt. Data Problema Observaţii
 • 46. COMITETUL DE PĂRINŢI AL CLASEI ………. An şcolar Clasa Numele şi prenumele părinţilor 46 Responsabilitatea Observaţii
 • 47. ACTIVITĂŢI DE COLABORARE CU PĂRINŢII CLASEI……… 47 Nr. crt. Forma de organizare a activităţii Data Observaţii şi concluzii 1. Se dinţe în cadrul comitetului de părinţi al c lasei/consiliului reprezentativ al părinţilor din şcoală/asociaţiei de părinţi 2. Le ctorate cu părinţii 3. Ac tivităţi de consiliere
 • 48. 4. Participarea părinţilor la activităţi cultural-artistice , sportive,serbări şcolare, evenimente 48 din viaţa clasei 5. Vizite la domiciliul elevilor 6. Sponsorizări 7. Corespondenţă c u părinţii
 • 49. TEMATICA ACTIVITĂŢILOR DE CONSILIERE ŞI SUPORT EDUCAŢIONAL OFERITE PĂRINŢILOR 49 Nr. crt. Data şi ora Te ma activităţii 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
 • 50. 50 28. 29. 30. ÎNŞTIINŢARE Astăzi…………………. ……………………,diriginte la clasa a …………..aduce la cunoştinţa colectivului de elevi că în data de ………………….la ora………are loc şe dinţa c u părinţii la sediul ………………………………….. Nr. crt. Numele şi prenumele elevului Semnătura 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
 • 51. 51 27. 28. 29. 30. PROCES- VERBAL, Încheiat astăzi………………..,în cadrul şedinţei cu părinţii elevilor clasei a ………… Ordinea de zi cuprinde: 1…………………………………………………………………………………… 2…………………………………………………………………………………… 3…………………………………………………………………………………… 4…………………………………………………………………………………… 5…………………………………………………………………………………… La şedintă sunt prezenţi……..…părinţi din totalul de ..…..…, un număr de …..….lipsind motivat, iar restul de …..…nemotivat. DISCUŢII:………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………
 • 52. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal. 52 Întocmit, PARTICIPANŢII LA ŞEDINŢA CU PĂRINŢII CLASEI……DIN DATA DE…………...... Nr. crt. Nume le şi pre nume le părinte lui Se mnătura 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 14. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
 • 53. 53 28. 29. 30. CARACTERIZAREA PSIHOSOCIALĂ A COLECTIVULUI DE ELEVI AL CLASEI….. 1.Indicatori: număr, vârstă, sex An şcolar Elevi înscrişi la început de an şc olar Elevi ve niţi în timpul anului şc olar Elevi plecaţi în timpul anului şc olar Elevi e xistenţi la sfârşitul anului şc olar Vârsta minimă Vârsta maximă Vârsta medie Băieţi Fete 2.Indicator :mediul de provenienţă An şcolar Numărul elevilor cu domiciliul în ac eeaşi localitate cu şc oala Numărul elevilor din alte localităţi-urbane Numărul elevilor din alte localităţi-rurale Numărul elevilor care locuiesc cu familia Numărul elevilor care locuiesc în gazdă Numărul elevilor care locuiesc la internat Numărul elevilor care fac naveta Alte situaţii 3.Tabel nominal cu elevii care primesc burse/ajutoare sociale Nr. Numele şi prenumele crt. elevului Felul bursei/ ajutorului primit Condiţii de îndeplinit Monitorizare An şc olar 1. 2. 3. 4.
 • 54. 54 5. 6. 7. 8. FIŞA ANALITICĂ DE OBSERVARE PSIHOSOCIALĂ A COLECTIVULUI DE ELEVI Data observaţiei Manifestări ale sintalităţii (manifestări şi reacţii ale c olectivului ce rezultă din interacţiunea membrilor săi: opinia colectivului în diverse situaţii concrete; conduita c olectivului şi a diverselor subgrupuri în anumite împrejurări; cum răspunde colectivul unor iniţiative ale dirigintelui; modul cum se iau deciziile; coeziunea colectivului etc.) Interpretări şi presupuneri ipotetice
 • 55. SITUAŢIA PARTICIPĂRII ELEVILOR LA VIAŢA COLECTIVULUI CLASEI …… 55 Nr. crt. Numele şi prenumele elevului Retras, izolat, dezinteresat de viaţa colectivului Lucrează numai din obligaţie Face strictul necesar, dar fără să aibă iniţiativă Integrat în colectiv, bun execu-tant, dar fără opinie proprie Are autori-tate, bun organizator, şi animator al colectivului 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
 • 56. 26. 27. 28. 29. 30. FIŞA DE OBSERVAŢIE ASUPRA ELEVULUI …………………………………. 56 Data Forma de activitate (observaţia, convorbirea individuală, vizita la domiciliu, chestionarul, asistenţa la oră, informaţia primită de la colectivul didactic al clasei etc.) Materialul faptic desprins Interpretare (măsuri)
 • 57. FIŞA PSIHO-PEDAGOGICĂ A ELEVULUI 1. Numele şi prenumele elevului…………………………………………… 2. Date privind familia: -număr de membri…………………………………………………………. -condiţii de viaţă…………………………………………………………… -condiţii pentru învăţătură………………………………………………… 57 3. Date medicale: -starea de sănătate…………………………………………………………. -boli suferite………………………………………………………………... -boli în prezent……………………………………………………………... 4.Rezultate în activitatea şcolară a elevului: -materii preferate………………………………………………………… -materii nepreferate……………………………………………………… -materii cu rezultate bune…………………………………………………. -participă la concursuri…………………………………………………… 5. Aspecte de orientare şcolară şi profesională: -ce doreşte să urmeze după terminarea şcolii: a) aspiraţiile părinţilor b) aspiraţiile elevului ………………………………….. ………………………………………… 6. Inteligenţa elevului (după testul aplicat de psihologul şcolii):……………………….. ……………………………………………………………………………………………… 7. Stilul de muncă al elevului: a) Cum lucrează: Sistematic, temeinic (depăşeşte programa) Organizat, ritmic(în limitele programei) Inegal,cu fluctuaţii(când conştiincios, când delăsător) Neglijent,copiază tema,speculează nota În salturi pentru a obţine nota de trecere b) Independenţă, creativitate: Inventiv,creativ Ocazional creativ Lucrează după şabloane Nu manifestă iniţiativă 8. Conduita la lecţii şi în colectivul şcolar (discuţii cu profesorii clasei): a) Cum participă la lecţii: Participă activ Manifestă interes inegal Numai dacă este solicitat Inactiv,parcă absent b) Starea disciplinară la lecţii: Disciplinat,receptiv Disciplinat numai supravegheat Nedisciplinat,turbulent Fuge de la ore,absent frecvent
 • 58. 58 c) Cum participă la viaţa colectivului: Retras, izolat Lucrează din obligaţie Strictul necesar, fără iniţiativă Bun executant, fără opinie proprie Autoritar, bun organizator d) Cum este apreciat de colegi: Bun coleg,sensibil la probleme Individualist,egoist Preţuit pentru rezultatele la învăţătură Apreciat pentru poziţia în colectiv Preţuit pentru activitatea extraşcolară 9. Trăsături de personalitate-firea şi temperamentul elevului a) Introvertit /extravertit Deschis, comunicativ, sociabil Închis,rezervat, puţin sociabil b) Temperament: Impulsiv,nestăpânit, brutal Energic,vioi, uşor adaptabil Liniştit, domol,reţinut Rezistenţă redusă la efort, sensibil c) Dispoziţie afectivă generală: Visător cu tendinţe romantice Realist cu înclinaţii practice Vesel,optimist Înclinat spre meditaţie,singuratate Trist,deprimat, melancolic d) Echilibru emotiv: Hiperemotiv,excesiv de timid Trasături dominante de caracter: a) pozitive………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………........... b)negative………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 10. Măsuri , acţiuni pentru îmbunătăţirea situaţiei: Cu părinţii:…………………………………………………………………………….......... ………………………………………………………………………………………………....... Cu profesorii:………………………………………………………………………….......... ………………………………………………………………………………………………....... Cu elevul:………………………………………………………………………………........ ………………………………………………………………………………………………....... 11. Concluzii: ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................
 • 59. ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ FIŞĂ DE ASISTENŢĂ PENTRU ORA DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE (model propus) 59 I. Date generale: - Numele şi prenumele cadrului didactic………………………………………………............... - Specialitatea………………vechimea în învăţământ…………………………….…….............. - Clasa la care este diriginte……….nr. elevi………absenţi………………………..…............… - Data susţinerii orei de consiliere şi orientare………………………………………...............… - Tema(subiectul) orei de consiliere şi orientare………………………….................................... II. Parametrii de analiză şi apreciere a activităţii educative 1. Modalitatea de informare a dirigintelui cu problemele curente ale clasei(modul de raportare- dacă sunt responsabili pe domenii de activitate): a) Frecvenţa elevilor………………………………………………………………….............. b) Situaţia la învăţătură şi evoluţia raporturilor profesor-elev………………………............... …………………………………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………………………………........... c) Starea disciplinară (tinuţa, aspectul clasei, fapte deosebite)………………………............. …………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………….. d) Evenimente deosebite (şcoală, localitate, ţară)……………………………………............ …………………………………………………………………………………………............... …………………………………………………………………………………………............... 2. Proiectarea şi desfăşurarea orei de dirigenţie: a) Modalitatea de introducere în temă a1) Oportunitatea alegerii temei (motivaţia)………………………………………….............. …………………………………………………………………………………………................ a2) Capacitatea de formulare a obiectivelor educaţionale……………………………............. ……………………………………………………………………………………………............ a3) Stabilirea planului de desfăşurare a dezbaterii……………………………………............ …………………………………………………………………………………………...........… b) Pregătirea profesorului pentru oră b1) Documentarea (surse, modalităţi)…………………………………………………........... …………………………………………………………………………………………….......... …………………………………………………………………………………………….......... b2) Prelucrarea datelor (ordine logică, conectată la datele ştiinţei şi culturii, judecarea critică, personală a lor, evitarea caracterului didacticist, moralizator)……………………......... …………………………………………………………………………………………….......... …………………………………………………………………………………………….......... b3) Material didactic folosit…………………………………………………………….........
 • 60. …………………………………………………………………………………………….......... …………………………………………………………………………………………….......... c) Logica desfăşurării activităţii şi strategiile utilizate. c1) Oportunitatea manierei de desfăşurare în raport cu tema şi vârsta (introducerea unor elemente de noutate în desfăşurarea activităţii educative)…………………………….............. ……………………………………………………………………………………………......… c2) Mediul educaţional…………………………………………………………………........ ………………………………………………………………………………………………..... c3) Derularea conţinutului de idei al temei (exprimare profesor, exprimare elevi, elasticitate, naturaleţe, spontaneitate……………………………………………………….......................... …………………………………………………………………………………………….....… c4) Integrarea mijloacelor şi materialelor didactice propuse (concordanţa cu tema)…......... ………………………………………………………………………………………………..... c5) Observaţii privind comportamentul elevilor, privind formarea sentimentelor morale, civice, patriotice, etc……………………………………………………………….................... ……………………………………………………………………………………………......... ………………………………………………………………………………………………..... d) Metode folosite (dialogul, expunerea, exerciţiul, povestirea, lectura, exemplul, demonstraţia, analiza psihologică, ancheta – chestionare, analiză, studiul de caz, testul, consultaţia, caracterizarea şi autocaracterizarea)…………………………………………............ ……………………………………………………………………………………………......... ………………………………………………………………………………………………..... e) Pregătirea elevilor pentru oră şi participarea la dezbateri. e1) Daca tema este cunoscută din timp de elevi…………………………………………...... …………………………………………………………………………………………….....… e2) Dacă s-au anunţat planul, bibliografia, recomandări pentru strângerea datelor. Dacă s-au pregătit elevii pe baza acestor date……………………………………………………............. ………………………………………………………………………………………………..… e3) Gradul de implicare al elevilor şi calitatea dezbaterilor desfăşurate (climatul deschis, diversitate şi atractivitate, apel la experienţă proprie a elevilor, prezentarea unor valori intelectuale, moral-civice, estetice, etc.)……………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… f) Relaţii diriginte-elev f1) Activitatea de cunoaştere a elevilor ( mijloace folosite – rezultate) f2) Modul de a reacţiona al elevilor: - cu atenţie…………………………………………………………………………………. - cu încredere………………………………………………………………………………. - cu afectivitate…………………………………………………………………………….. 3. Alte date privind desfăşurarea orei şi activitatea dirigintelui a) Probleme deosebite rezolvate la nivelul clasei (elevi problemă, situaţii conflictuale, raport familie-şcoală ,etc.)………………………………………………………………….......... …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… b) Aprecieri asupra eficienţei prin evaluarea pregătirii elevilor şi a participării acestora la susţinerea activităţii ( aprecieri verbale, evidenţieri de comportamente pozitive şi atitudini 60
 • 61. relevante din punct de vedere educativ-conturarea unor modele, conduita de sensibilitate şi motivare a elevilor)……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… c)dacă se cunoaşte şi se aplică Programa de consiliere şi orientare,elaborată de MECI …………………………………………………………………………………………………… III. Date privind Caietul dirigintelui………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… IV. Activităţi educative extracurriculare…………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………........... …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… V. Autoanaliza şi autoevaluarea activităţii ( autoanaliza calităţii, autoanaliza eficienţei; raportul dintre efort intelectual, investiţie afectivă şi efecte educaţionale produse în timp; obiective realizate sau parţial realizate şi conturarea unor alternative; receptivitatea la sugestiile evaluatorului)……………………………………................................ …………………………………………………………………………………………….......… ………………………………………………………………………………………………....... …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………................… ……………………………………………………………………………………………............ 61 VI. Aprecierea orei de dirigenţie: Puncte forte………………………………………………………………………............ ………………………………………………………………………………………………........ …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….................... Puncte slabe…………………………………………………………………….........….. ………………………………………………………………………………………………........ …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………................ Recomandări……………………………………………………………………….......... …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………........................ Calificativ…………………………………………………………………………........... …………………………………………………………………………………………….......… Semnătura
 • 62. Materiale-suport pentru orele de dirigenţie 62
 • 63. CHESTIONAR PENTRU IDENTIFICAREA STATUTULUI OREI DE DIRIGENŢIE ÎN ŞCOALĂ 1. Sunteţi profesorul-diriginte al unei clase de elevi? 63 a) Da b) Nu 2. Care a fost motivul pentru care aţi acceptat ora de dirigenţie: a) mi-a fost impusă b) sporul la salariu c) plăcerea de a fi mai mult timp alături de elevi d) dorinţa de a fi conducătorul unui grup de elevi 3. Care este deviza dumneavoastră în reuşita orei de dirigenţie? ....................................................................................................................................................... 4. Care este conţinutul preponderent al orelor de dirigenţie pe care le desfăşuraţi: a) discuţii pe o tematică propusă b) rezolvarea problemelor administrative ale clasei c) disciplina şcolară 5. Cum vă organizaţi orele de dirigenţie: a) sub formă de prelegere b) sub formă de dezbatere c) forme alternative (discuţii frontale) d) alte variante .......................................................................................................................... 6. Dacă concentraţi orele de dirigenţie în jurul unui conţinut tematic care sunt criteriile după care stabiliţi temele: a) propuneri personale b) sugestiile elevilor c) programele şcolare d) problemele pe care le ridică azi societatea c) aspecte de interes general 7. Consideraţi că ar trebui să se acorde note şi pentru ora de dirigenţie: a) Da b) Nu 7. 1. Dacă da, propuneţi alternative de evaluare continuă: ........................................................................................................................................................ 8. Ce semnificaţie acordaţi orei de dirigenţie în formarea tinerei generaţii: a) necesară b) utilă c) supraîncarcă programul şcolar d) alte variante......................................................................................................................... 9. Acceptaţi participarea la orele de dirigenţie a unor specialişti: a) Da b) Nu 10. Ce dificultăţi întâmpinaţi în desfăşurarea orei de dirigenţie? ........................................................................................................................................................
 • 64. ........................................................................................................................................................ 11. Sugestii privind organizarea orelor de dirigenţie şi optimizarea acestora în contextul educaţional:................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ CHESTIONAR PENTRU STILURILE DE ÎNVĂŢARE Acest chestionar a fost conceput pentru a te ajuta să îţi determini preferinţele de învăţare care ţi se potrivesc cel mai bine. Precizia rezultatelor depinde de cât de cinstit poţi fi. Alege răspunsurile care ţi se par cele mai fireşti şi mai confortabile. Ce se întamplă dacă simţi realmente că poţi alege mai multe răspunsuri? Mai întâi , caută să te stabileşti asupra unei opţiuni care ţi se potriveşte cel mai bine, iar dacă eşti convins că există mai multe răspunsuri ce îţi descriu stilul de învăţare în mod aproape egal cu prima aleasă, bifeaza-le şi pe celelalte. 1. Când întâlneşti o persoană necunoscută, ce te frapează prima oară la ea? a. Înfăţişarea sau modul cum se îmbracă b. Felul cum vorbeşte, ceea ce spune, cuvintele sale c. Ceea ce simţi despre ea d. Modul cum se comportă persoana, sau acţiunile ei 2. La câteva zile după ce ai cunoscut o persoană, ce anume îţi aminteşti cel mai bine despre ea? a. Chipul b. Numele c. Cum te-ai simţit alături de ea, chiar dacă i-ai uitat numele sau chipul d. Ceea ce ai făcut împreună cu ea, chiar dacă i-ai uitat numele sau chipul 3. Când intri într-o cameră în care n-ai mai fost niciodată, ce îţi atrage cel mai mult atenţia? a. Felul cum arată interiorul b. Sunetele şi discuţiile dinăuntru c. Cât de confortabil va simţiţi, emoţional sau fizic în cameră d. Ce activităţi au loc înăuntru şi ce anume poţi face acolo 4. Când înveţi ceva nou, cum ar trebui să procedeze profesorul? a. Profesorul să vă dea să citiţi ceva scris pe hârtie sau pe tablă, să vă arate cărţi, imagini, grafice, desene sau obiecte, dar fără discuţii şi fără să se scrie nimic b. Profesorul să vă explice totul verbal şi să vă permită să discutaţi subiectul, să puneţi întrebări, dar să nu vă ofere nimic de privit, de citi, de scris sau de făcut c. Profesorul să vă permită să scrieţi, să desenaţi informaţiile, să atingeţi în mod direct 64 materialele, să faceţi ceva cu mâinile d. Profesorul să vă permită să vă sculaţi din bancă pentru a executa proiecte, simulări, experienţe, jocuri, să interpretaţi personaje şi situaţii din viaţa reală, să exploraţi, să faceţi descoperiri ori activităţi care să vă îngăduie să vă deplasaţi, în scopul învăţării 5. Când îi înveţi pe alţii, cum procedezi?