SlideShare a Scribd company logo
Invoeren logo (facultatief)
VEILIGHEIDSDOSSIER
Naam evenement….
Locatie…..
Datum…
Vertrouwelijk Pagina 1 van 9 28-04-2014
Gemaakt door CP Patric Joos
EEN WOORD VOORAF ….
Een evenement organiseren is risico’s nemen. Dit is een vanzelfsprekendheid die we je niet
hoeven te vertellen. Wat wij wel kunnen, willen en ook doen is je bewust maken, je
kennis geven van de mogelijke veiligheidsrisico’s die je kan lopen bij het organiseren
van je evenement en dan kan jezelf bepalen hoe je het veiligheidsbeleid binnen je
organisatie en je evenement wilt uitbouwen.
Hierdoor tracht je hoofdzakelijk schade in het algemeen te voorkomen toegebracht door :
 door mensen (al dan niet onopzettelijk of mad-man incidents)
 door technologische oorzaken (brand, ontploffing, kortsluitingen, etc…)
 door natuurfenomenen (overstroming, stormen, orkanen, etc…)
Dit beleid uitgevoerd door een risicobewuste organisatie moet vertaald zijn in processen,
moet vastgelegd zijn door procedures en reglementen en moet uitgewerkt en gefinaliseerd
worden in een veiligheidsdossier. Het is een evidentie dat dit veiligheidsdossier dan ook
wordt gedragen door uw totale organisatie en het niet naleven ervan (zware) gevolgen kan
hebben specifiek voor u zelf, de medewerkers en de bezoekers, alsook voor de maatschappij
in het algemeen. Zonder een op uw risico’s afgestemd beleid, bent u extra kwetsbaar.
Een optimaal veiligheidsbeleid draagt naar de toekomst toe, niet alleen bij tot een
onmiddellijk kostenverlagend effect door het voorkomen van schadegevallen en bijhorende
schadeclaims, maar indirect ook tot een verhoogd objectief en subjectief veiligheidsgevoel
van u zelf, je medewerkers en je bezoekers. En al denkt u minder kans te lopen tot een
gebeurlijk incident, crisis en/of calamiteit, hou voor ogen dat een risicoreductie door het
maken van goede taakafspraken over onderlinge samenwerking met alle betrokken partners
uw organisatie steeds ten goede komt. Ook al is uw aansprakelijkheid verzekerd, uw
(gedeelde) verantwoordelijkheid kan u niet delegeren.
Inhoudelijk kan een goed veiligheidsplan bestaan uit een aantal getroffen maatregelen op:
 Informatief vlak (algemene informatie over de organisatie en het evenement op zich)
 organisatorisch vlak (verantwoordelijkheden en bevoegdheden van leidinggevenden
en organisatoren, een communicatieplan, een mobiliteitsplan, een inplantingsplan,
uitgeschreven procedures in geval van …,genomen beveiligingsmaatregelen,
toegangscontrole, onthaal, vestiaire, enzovoort)
 infrastructureel vlak (veilige podia, wettelijk gekeurde installaties allerhande en
tentinfrastructuur, nooddeuren, enzovoort)
 elektronisch vlak (camerabewaking, omroepinstallatie, noodverlichting, branddetectie,
enzovoort)
 inzet externe bewakingsfirma (wettelijkheid optreden, taakomschrijving,
verantwoordelijkheden)
Het inventariseren en analyseren van uw veiligheidsrisico’s (risicomanagement) gekoppeld
aan je evenement zorgt voor een veiligheidsstrategie waarbij u zelf beslist welke risico’s :
 je wilt vermijden
 je wilt verminderen
 je zelf bewust wil dragen
 of je ze wil overdragen (externe securitypartners, overheid, etc…)
Vertrouwelijk Pagina 2 van 9 28-04-2014
Gemaakt door CP Patric Joos
Door het nemen van die veiligheidsmaatregelen draag je bewust bij tot een veiliger evenement
en onbewust tot een veiliger en betere leefwereld.
PLAN VAN AANPAK
I. Identiteitsgegevens
 Naam van de veiligheidscoördinator en/of organisator
 Rechtspersoon:
 BTW-nummer:
 Privé-persoon:
“Ik verbind mij ertoe de bestuurlijke overheid in kennis te stellen van veranderingen in
bovenstaande rubrieken en items.”
 Functieomschrijving
 Secretariaat
 Algemeen verantwoordelijke
 Permanentie bureau
 Fax
 Tel.
 GSM
 Radiopost
 Organisatiestructuur (Organogram)
II. Karakterisering/identificatie van de gebeurtenis/evenement
 Omschrijving van het evenement (concept)
 Aard en benaming
 Datum en uur
 Beschrijving van de locatie waar het evenement plaatsvindt
 Openbare weg/openbare plaats/privé-terrein
 Functie van de plaats (bedrijfsterrein/havengebied/vliegterrein/militair domein, .)
 Functie van het gebouw (hotel, leegstaand pand, fabriek, sportzaal, sporthal,…)
 Omgevingsfactoren (woonzone, in bossen, op het platteland, nabijheid autostrade, …)
 Indeling van de locatie waarbinnen het evenement plaatsvindt
 Indeling en inrichting
 Hoofdingang
 Ingang crew, artiesten, diensten, VIPS, pers
 Vluchtwegen/evacuatiewegen
 Podia
• Hoofdpodium
• Bijpodia
 Hallenindeling
• Aantal/benaming/codewoord
• Aanwezige niveauverschillen
Vertrouwelijk Pagina 3 van 9 28-04-2014
Gemaakt door CP Patric Joos
 VIP-zone
 Backstage
 Voorzieningen bezoekers
 Infostand
 Vestiaire (garderobe)
 Food-stands
 Sanitaire voorzieningen (toiletten)
 Verkoopstandjes
 Muntenverkoop (bonnetjes)
 Parkeervoorzieningen
 Aanwezige nuts - en andere voorzieningen
 Stromend water
 Aansluiting op het elektriciteitsnet
 Divers
 Lichtplan
 Verkeersplan
• Algemene verkeersverwachting (privé – openbaar vervoer)
• Afspraken met externe partners (De Lijn, NMBS, …)
• Parkeren
• Pendelbussen
• Noodroutes
• Bewegwijzering
• Informatiestroom (media, omwonenden, bezoekers)
 Geluidsplan (vergunningen)
 Crewcatering
 Opkuis/schoonmaak
 Persvoorlichting
 Veiligheidsvoorzieningen
 Security
• Aantal
• Vergunningen/kennisgeving bestuurlijke overheid
• Securityplan (voorziene locaties)
• Taken en opdrachten
• Ticketcontrole
• Fouilleringen
 Accreditaties (soorten)
• Personeel/organisator/leidinggevenden
• Security/interne bewakingsdienst
• Medewerkers allerhande
• gewone bezoekers/VIPS
• Hulp - en veiligheidsdiensten
 Inzet personeel
• van interne medewerkers
• nachtwaker
• stewards, hostesses,
Vertrouwelijk Pagina 4 van 9 28-04-2014
Gemaakt door CP Patric Joos
• veiligheidscoördinator
 Commandopost (Politiepost)
 Samenstelling (+nutsvoorzieningen)
 Nutsvoorzieningen (tel/fax/video/beeldschermen/PA/PC/WT’s,…)
 Geneeskundige organisatie
 Inzet/aantal
 voorzieningen
 zone voor medische hulpverlening
 Programma
 Dagprogramma
 Avondprogramma
 Doelgroep
 Voor wie bestemd
 Geschat aantal toeschouwers of deelnemers
 Geschatte toeschouwers op de evt. verschillende tijdstippen (dag/avond/nacht)
 Beperkende factoren
 Organisatorische maatregelen tot beheersing van de mensenmassa
 Gebruik van lichtkranten
 Gebruik van selfstanding “Mojo” barriers
 Gebruik van camera’s die het publiek filmen + projectie zodat zijzelf zien wat er
gebeurt
 Gebruik van antislipmatten
 Gebruik van bewegwijzering, infoborden
 Gratis waterbedeling
 …
 Risicoanalyse
 Interne risico’s
 Brand
 Bomalarm
 Stroompanne
 ….
 Externe risico’s
 Extreme weersomstandigheden
 Boycot/manifestatie/stakingspiketten
 ….
 Contractuele/financiële risico’s
 Weigering af te leveren vergunning allerhande (milieu,…)
 Negatieve adviezen overheden
 Verbroken sponsorcontracten
 …
 Organisatorische aspecten
 Organisatie-ervaring
 Verzekeringen
Vertrouwelijk Pagina 5 van 9 28-04-2014
Gemaakt door CP Patric Joos
(Burgerlijke aansprakelijkheid, objectieve aansprakelijkheid, voertuigen
ongevallenverzekering, personeel ongevallenverzekering,
beheerderaansprakelijkheid))
De polis werd afgesloten bij /op
 Dieren
 Passieve veiligheid (brandveiligheid)
 verlichting
 pictogrammen
 markering
 instroom (way-in) en uitstroom (way-out) publiek
 publieke omroepmogelijkheden en videoscherm
 Capaciteit van de publiekszone
 Blustoestellen,…
 Specifieke veiligheidsaanpak
 Veiligheidscoördinator (moet beslissingsbevoegdheid hebben)
• Wie? Gegevens?
 Communicatieverbinding
 Inschatting aard van risico
 Maatregelen inzake crowd control
III. Incidentenmanagement
Wat is een incident ?
 Een ongewenst, ongecontroleerd, onvoorzien voorval met risico voor schade aan
mensen, milieu, organisatie of omgeving.
Prioriteiten bij een incident?
 Zorgen voor eigen veiligheid en veiligheid van anderen
 Alarmeren en informeren
 Controleren/stabiliseren van het incident
 Bestrijden van het incident
 Nazorg
Alle medewerkers van …… werden terstond op de hoogte gebracht van het bestaan van een
rampenscenario. Iedereen is in het bezit van een kopie en is zich bewust van zijn taak bij
mogelijke rampen. Het plan zelf heeft als enige functie om voorbereidende stappen te
ondernemen tot de nodige hulpdiensten aanwezig zijn op …..
 Permanentie bureau:
 Veiligheidsverantwoordelijke terrein:
 Organisator:
 Algemene procedure bij mogelijke incidenten
 Het programma zoals het was gepland wordt onmiddellijk stopgezet. De onderbreking
duurt vanaf het moment dat de ramp zich voltrekt tot het moment dat de bevoegde
Vertrouwelijk Pagina 6 van 9 28-04-2014
Gemaakt door CP Patric Joos
stads - of hulpdiensten het signaal geven dat het programma verder kan worden
afgewerkt.
 De onderbreking en de aard van de ramp wordt bekendgemaakt via de microfoon op
het hoofdpodium. Deze heeft een bereik over de gehele …. en kan zodoende alle
toeschouwers van de heersende toestand op de hoogte brengen.
 Er staan …videoschermen opgesteld, (plaats) Deze videoschermen staan steeds ter
beschikking van de hulpdiensten via het secretariaat en kunnen derhalve worden
gebruikt om de toeschouwers op de hoogte te brengen van de situatie.
 De veiligheidsverantwoordelijke neemt contact op met de nodige hulpdiensten en
omschrijft de situatie na observatie. Hij verdeelt de taken aan zijn medewerkers ter
hoogte van de ramp.
 Alle standen en bars die zich bevinden op de toegangsweg van de nodige hulpdiensten
naar het terrein worden terstond ontmanteld om de hulpdiensten een vrije doorgang te
garanderen. Het barpersoneel en andere medewerkers is van deze procedure op de
hoogte.
 Bij mogelijke rampen worden alle walkie-talkies onmiddellijk afgestemd op ….. om
zo een optimale communicatie te waarborgen.
 Specifieke procedures bij incidenten
 Bomalarm
 Brand
Eventuele brandhaarden kunnen zich voordoen bij de bars,….. . Alle togen en bars zijn
uitgerust met brandblusapparaten. Alle medewerkers achter de bars zijn op de hoogte gebracht
van de aanwezigheid van de brandapparaten en het gebruik ervan.
Alle decormaterialen en tentstoffen zijn behandeld met het brandwerende middel Brandex om
zodoende een eventuele brandhaard te vertragen of zelfs te stoppen.
Gelijktijdig worden de nodige hulpdiensten op de hoogte gebracht van de situatie via de
veiligheidscoördinator.
Het publiek zal via de geluidskanalen, videoschermen en aanwezige stewards naar de juiste
uitgangen geloodst worden. De stewards zijn bij dergelijke procedures degelijk gebrieft van
hun taak.
 Vechtpartijen en schermutselingen
 …
 Andere veiligheidsaspecten en voorbereidingen
 Alle drank op het terrein wordt geschonken in plastic bekertjes.
 Alle medewerkers van …. zijn duidelijk herkenbaar door hun gelijkaardige
bovenkledij en dragen door de organisatie aangemaakte badges die duidelijk
herkenbaar zijn.
 De tent- en standverantwoordelijken zullen dagelijks na afloop van de optredens
telkens de zones rond hun stand moeten vrijmaken van afval en andere hinderlijke
obstakels.
 De medewerkers hebben een permanent wakend oog op hun voorziene plaats en op het
terrein.
Vertrouwelijk Pagina 7 van 9 28-04-2014
Gemaakt door CP Patric Joos
 Brandblusapparaten zijn aanwezig achter elke bar. Alle decormateriaal en tentstoffen
zijn behandeld met Brandex, een brandvertragende stof.
 De verantwoordelijken voor de nachtbewaking zijn Bewaking is voorzien vanaf ….tot
….. morgens. .
 …
Onze veiligheidscoördinator waakt erover dat de aangegeven maximumcapaciteit niet wordt
overschreden. Bij gevaar van overcrowding wordt de toegang tot ….tijdelijk geweigerd door
onze veiligheidsmedewerkers. Deze toestand blijft gelden tot onze medewerkers de situatie
genormaliseerd achten.
IV Bijlagen (evt)
 Netwerkkaart / communicatieplan
 Inplantingsplan
 Veiligheidsprotocol
 Intern reglement
 …
Vertrouwelijk Pagina 8 van 9 28-04-2014
Gemaakt door CP Patric Joos
Bovenstaande informatie en inhoudelijke tips zijn enkel bedoeld als leidraad
(ondersteuning - en hulpmiddel) voor het opstellen van een veiligheidsdossier bij het
organiseren van zowel in - als outdoor evenementen. Gelet op het feit dat elk evenement,
elke organisatie zijn eigen specificiteit, kenmerken en eigenschappen heeft, kan en mag
men hier zeker niet spreken over een exhaustieve, limitatieve lijst. Dit ontwerp is meer
bedoeld als geheugensteuntje, als checklist om je te herinneren aan het belang van
bepaalde heikele veiligheidsaspecten bij een evenement en de noodzaak om dit te
omkaderen in een goed opgebouwd dossier.
Vertrouwelijk Pagina 9 van 9 28-04-2014
Gemaakt door CP Patric Joos
Bovenstaande informatie en inhoudelijke tips zijn enkel bedoeld als leidraad
(ondersteuning - en hulpmiddel) voor het opstellen van een veiligheidsdossier bij het
organiseren van zowel in - als outdoor evenementen. Gelet op het feit dat elk evenement,
elke organisatie zijn eigen specificiteit, kenmerken en eigenschappen heeft, kan en mag
men hier zeker niet spreken over een exhaustieve, limitatieve lijst. Dit ontwerp is meer
bedoeld als geheugensteuntje, als checklist om je te herinneren aan het belang van
bepaalde heikele veiligheidsaspecten bij een evenement en de noodzaak om dit te
omkaderen in een goed opgebouwd dossier.
Vertrouwelijk Pagina 9 van 9 28-04-2014
Gemaakt door CP Patric Joos

More Related Content

Viewers also liked

Samen geestelijk gezond chantal van audenhove - vermaatschappelijking en he...
Samen geestelijk gezond  chantal van audenhove - vermaatschappelijking en he...Samen geestelijk gezond  chantal van audenhove - vermaatschappelijking en he...
Samen geestelijk gezond chantal van audenhove - vermaatschappelijking en he...UPoliteia
 
Samen geestelijk gezond hans meganck - depressief leuven
Samen geestelijk gezond  hans meganck - depressief leuvenSamen geestelijk gezond  hans meganck - depressief leuven
Samen geestelijk gezond hans meganck - depressief leuvenUPoliteia
 
Interactieve dienstverlening met sociale media
Interactieve dienstverlening met sociale mediaInteractieve dienstverlening met sociale media
Interactieve dienstverlening met sociale media
UPoliteia
 
IMGENT - Noël van Herreweghe
IMGENT - Noël van HerrewegheIMGENT - Noël van Herreweghe
IMGENT - Noël van Herreweghe
UPoliteia
 
Samen geestelijk gezond piet hoogmartens - psylos
Samen geestelijk gezond  piet hoogmartens - psylosSamen geestelijk gezond  piet hoogmartens - psylos
Samen geestelijk gezond piet hoogmartens - psylosUPoliteia
 
Strategisch management met het 7E-model
Strategisch management met het 7E-modelStrategisch management met het 7E-model
Strategisch management met het 7E-model
UPoliteia
 
Samen geestelijk gezond marlien de coen - mensen met psychische problemen a...
Samen geestelijk gezond  marlien de coen - mensen met psychische problemen a...Samen geestelijk gezond  marlien de coen - mensen met psychische problemen a...
Samen geestelijk gezond marlien de coen - mensen met psychische problemen a...UPoliteia
 
Samen geestelijk gezond piet hoogmartens - psylos
Samen geestelijk gezond  piet hoogmartens - psylosSamen geestelijk gezond  piet hoogmartens - psylos
Samen geestelijk gezond piet hoogmartens - psylosUPoliteia
 
Samen geestelijk gezond marlien de coen - mensen met psychische problemen a...
Samen geestelijk gezond  marlien de coen - mensen met psychische problemen a...Samen geestelijk gezond  marlien de coen - mensen met psychische problemen a...
Samen geestelijk gezond marlien de coen - mensen met psychische problemen a...UPoliteia
 
Samen geestelijk gezond katrien schryvers - vermaatschappelijking van zorg
Samen geestelijk gezond  katrien schryvers - vermaatschappelijking van zorgSamen geestelijk gezond  katrien schryvers - vermaatschappelijking van zorg
Samen geestelijk gezond katrien schryvers - vermaatschappelijking van zorgUPoliteia
 
IMGENT - Dinobusters plenair
IMGENT - Dinobusters plenairIMGENT - Dinobusters plenair
IMGENT - Dinobusters plenairUPoliteia
 
Samen geestelijk gezond chantal van audenhove - vermaatschappelijking en he...
Samen geestelijk gezond  chantal van audenhove - vermaatschappelijking en he...Samen geestelijk gezond  chantal van audenhove - vermaatschappelijking en he...
Samen geestelijk gezond chantal van audenhove - vermaatschappelijking en he...
UPoliteia
 
IMGENT - Tom Janssens
IMGENT - Tom JanssensIMGENT - Tom Janssens
IMGENT - Tom Janssens
UPoliteia
 
IMGENT - Jo Lefevere
IMGENT - Jo LefevereIMGENT - Jo Lefevere
IMGENT - Jo LefevereUPoliteia
 
IMGENT- Kaat Peeters
IMGENT- Kaat PeetersIMGENT- Kaat Peeters
IMGENT- Kaat PeetersUPoliteia
 
Als de stoppen doorslaan - AMOK
Als de stoppen doorslaan - AMOKAls de stoppen doorslaan - AMOK
Als de stoppen doorslaan - AMOKUPoliteia
 
Samen geestelijk gezond hans meganck - depressief leuven
Samen geestelijk gezond  hans meganck - depressief leuvenSamen geestelijk gezond  hans meganck - depressief leuven
Samen geestelijk gezond hans meganck - depressief leuvenUPoliteia
 
Samen geestelijk gezond piet hoogmartens - psylos
Samen geestelijk gezond  piet hoogmartens - psylosSamen geestelijk gezond  piet hoogmartens - psylos
Samen geestelijk gezond piet hoogmartens - psylosUPoliteia
 
Samen geestelijk gezond marlien de coen - mensen met psychische problemen a...
Samen geestelijk gezond  marlien de coen - mensen met psychische problemen a...Samen geestelijk gezond  marlien de coen - mensen met psychische problemen a...
Samen geestelijk gezond marlien de coen - mensen met psychische problemen a...UPoliteia
 
IMGENT - Ann Caluwaerts
IMGENT - Ann CaluwaertsIMGENT - Ann Caluwaerts
IMGENT - Ann CaluwaertsUPoliteia
 

Viewers also liked (20)

Samen geestelijk gezond chantal van audenhove - vermaatschappelijking en he...
Samen geestelijk gezond  chantal van audenhove - vermaatschappelijking en he...Samen geestelijk gezond  chantal van audenhove - vermaatschappelijking en he...
Samen geestelijk gezond chantal van audenhove - vermaatschappelijking en he...
 
Samen geestelijk gezond hans meganck - depressief leuven
Samen geestelijk gezond  hans meganck - depressief leuvenSamen geestelijk gezond  hans meganck - depressief leuven
Samen geestelijk gezond hans meganck - depressief leuven
 
Interactieve dienstverlening met sociale media
Interactieve dienstverlening met sociale mediaInteractieve dienstverlening met sociale media
Interactieve dienstverlening met sociale media
 
IMGENT - Noël van Herreweghe
IMGENT - Noël van HerrewegheIMGENT - Noël van Herreweghe
IMGENT - Noël van Herreweghe
 
Samen geestelijk gezond piet hoogmartens - psylos
Samen geestelijk gezond  piet hoogmartens - psylosSamen geestelijk gezond  piet hoogmartens - psylos
Samen geestelijk gezond piet hoogmartens - psylos
 
Strategisch management met het 7E-model
Strategisch management met het 7E-modelStrategisch management met het 7E-model
Strategisch management met het 7E-model
 
Samen geestelijk gezond marlien de coen - mensen met psychische problemen a...
Samen geestelijk gezond  marlien de coen - mensen met psychische problemen a...Samen geestelijk gezond  marlien de coen - mensen met psychische problemen a...
Samen geestelijk gezond marlien de coen - mensen met psychische problemen a...
 
Samen geestelijk gezond piet hoogmartens - psylos
Samen geestelijk gezond  piet hoogmartens - psylosSamen geestelijk gezond  piet hoogmartens - psylos
Samen geestelijk gezond piet hoogmartens - psylos
 
Samen geestelijk gezond marlien de coen - mensen met psychische problemen a...
Samen geestelijk gezond  marlien de coen - mensen met psychische problemen a...Samen geestelijk gezond  marlien de coen - mensen met psychische problemen a...
Samen geestelijk gezond marlien de coen - mensen met psychische problemen a...
 
Samen geestelijk gezond katrien schryvers - vermaatschappelijking van zorg
Samen geestelijk gezond  katrien schryvers - vermaatschappelijking van zorgSamen geestelijk gezond  katrien schryvers - vermaatschappelijking van zorg
Samen geestelijk gezond katrien schryvers - vermaatschappelijking van zorg
 
IMGENT - Dinobusters plenair
IMGENT - Dinobusters plenairIMGENT - Dinobusters plenair
IMGENT - Dinobusters plenair
 
Samen geestelijk gezond chantal van audenhove - vermaatschappelijking en he...
Samen geestelijk gezond  chantal van audenhove - vermaatschappelijking en he...Samen geestelijk gezond  chantal van audenhove - vermaatschappelijking en he...
Samen geestelijk gezond chantal van audenhove - vermaatschappelijking en he...
 
IMGENT - Tom Janssens
IMGENT - Tom JanssensIMGENT - Tom Janssens
IMGENT - Tom Janssens
 
IMGENT - Jo Lefevere
IMGENT - Jo LefevereIMGENT - Jo Lefevere
IMGENT - Jo Lefevere
 
IMGENT- Kaat Peeters
IMGENT- Kaat PeetersIMGENT- Kaat Peeters
IMGENT- Kaat Peeters
 
Als de stoppen doorslaan - AMOK
Als de stoppen doorslaan - AMOKAls de stoppen doorslaan - AMOK
Als de stoppen doorslaan - AMOK
 
Samen geestelijk gezond hans meganck - depressief leuven
Samen geestelijk gezond  hans meganck - depressief leuvenSamen geestelijk gezond  hans meganck - depressief leuven
Samen geestelijk gezond hans meganck - depressief leuven
 
Samen geestelijk gezond piet hoogmartens - psylos
Samen geestelijk gezond  piet hoogmartens - psylosSamen geestelijk gezond  piet hoogmartens - psylos
Samen geestelijk gezond piet hoogmartens - psylos
 
Samen geestelijk gezond marlien de coen - mensen met psychische problemen a...
Samen geestelijk gezond  marlien de coen - mensen met psychische problemen a...Samen geestelijk gezond  marlien de coen - mensen met psychische problemen a...
Samen geestelijk gezond marlien de coen - mensen met psychische problemen a...
 
IMGENT - Ann Caluwaerts
IMGENT - Ann CaluwaertsIMGENT - Ann Caluwaerts
IMGENT - Ann Caluwaerts
 

Similar to Blanco Veiligheidsdossier Brandweer Gent

Ra events prebes_20181016_final
Ra events prebes_20181016_finalRa events prebes_20181016_final
Ra events prebes_20181016_final
Wim Mylle
 
TriMM & veiligheidsonderwijs
TriMM & veiligheidsonderwijsTriMM & veiligheidsonderwijs
TriMM & veiligheidsonderwijs
Eric Kramer
 
Iva Presentatie 18 Maart 2009
Iva Presentatie 18 Maart 2009Iva Presentatie 18 Maart 2009
Iva Presentatie 18 Maart 2009
Engelenr
 
Kivi Nin 130209
Kivi Nin 130209Kivi Nin 130209
Kivi Nin 130209
Jene van der Heide
 
Leidraad cobra zeeland bijlage 3 bcm vragenlijst
Leidraad cobra zeeland  bijlage 3 bcm vragenlijstLeidraad cobra zeeland  bijlage 3 bcm vragenlijst
Leidraad cobra zeeland bijlage 3 bcm vragenlijsthaghighat_maryam
 
Event Safety Institute Opleidingsaanbod voorjaar 2019
Event Safety Institute Opleidingsaanbod voorjaar 2019Event Safety Institute Opleidingsaanbod voorjaar 2019
Event Safety Institute Opleidingsaanbod voorjaar 2019
Syan Schaap
 
Seminar Cyberrisico's en bestuurdersaansprakelijkheid door AKD en Concordia d...
Seminar Cyberrisico's en bestuurdersaansprakelijkheid door AKD en Concordia d...Seminar Cyberrisico's en bestuurdersaansprakelijkheid door AKD en Concordia d...
Seminar Cyberrisico's en bestuurdersaansprakelijkheid door AKD en Concordia d...
AKD
 
Beleid informatiebeveiligingsincidenten stad
Beleid informatiebeveiligingsincidenten stadBeleid informatiebeveiligingsincidenten stad
Beleid informatiebeveiligingsincidenten stad
Tommy Vandepitte
 
Presentatie Project Handreiking Evenementenveiligheid
Presentatie Project Handreiking EvenementenveiligheidPresentatie Project Handreiking Evenementenveiligheid
Presentatie Project Handreiking Evenementenveiligheid
Roy Johannink Training Advies Onderzoek
 

Similar to Blanco Veiligheidsdossier Brandweer Gent (10)

Ra events prebes_20181016_final
Ra events prebes_20181016_finalRa events prebes_20181016_final
Ra events prebes_20181016_final
 
TriMM & veiligheidsonderwijs
TriMM & veiligheidsonderwijsTriMM & veiligheidsonderwijs
TriMM & veiligheidsonderwijs
 
Iva Presentatie 18 Maart 2009
Iva Presentatie 18 Maart 2009Iva Presentatie 18 Maart 2009
Iva Presentatie 18 Maart 2009
 
Kivi Nin 130209
Kivi Nin 130209Kivi Nin 130209
Kivi Nin 130209
 
Leidraad cobra zeeland bijlage 3 bcm vragenlijst
Leidraad cobra zeeland  bijlage 3 bcm vragenlijstLeidraad cobra zeeland  bijlage 3 bcm vragenlijst
Leidraad cobra zeeland bijlage 3 bcm vragenlijst
 
Chubb-Company
Chubb-CompanyChubb-Company
Chubb-Company
 
Event Safety Institute Opleidingsaanbod voorjaar 2019
Event Safety Institute Opleidingsaanbod voorjaar 2019Event Safety Institute Opleidingsaanbod voorjaar 2019
Event Safety Institute Opleidingsaanbod voorjaar 2019
 
Seminar Cyberrisico's en bestuurdersaansprakelijkheid door AKD en Concordia d...
Seminar Cyberrisico's en bestuurdersaansprakelijkheid door AKD en Concordia d...Seminar Cyberrisico's en bestuurdersaansprakelijkheid door AKD en Concordia d...
Seminar Cyberrisico's en bestuurdersaansprakelijkheid door AKD en Concordia d...
 
Beleid informatiebeveiligingsincidenten stad
Beleid informatiebeveiligingsincidenten stadBeleid informatiebeveiligingsincidenten stad
Beleid informatiebeveiligingsincidenten stad
 
Presentatie Project Handreiking Evenementenveiligheid
Presentatie Project Handreiking EvenementenveiligheidPresentatie Project Handreiking Evenementenveiligheid
Presentatie Project Handreiking Evenementenveiligheid
 

More from UPoliteia

Hoera! De klant werkt voor jou
Hoera! De klant werkt voor jouHoera! De klant werkt voor jou
Hoera! De klant werkt voor jou
UPoliteia
 
Successen en valkuilen van Het NIeuwe Werken
Successen en valkuilen van Het NIeuwe WerkenSuccessen en valkuilen van Het NIeuwe Werken
Successen en valkuilen van Het NIeuwe Werken
UPoliteia
 
Communiceren met jongeren in 9 clichés
Communiceren met jongeren in 9 clichésCommuniceren met jongeren in 9 clichés
Communiceren met jongeren in 9 clichés
UPoliteia
 
Het Nieuwe Werken... is slimmer werken
Het Nieuwe Werken... is slimmer werkenHet Nieuwe Werken... is slimmer werken
Het Nieuwe Werken... is slimmer werken
UPoliteia
 
Een powertraining voor je organisatie
Een powertraining voor je organisatieEen powertraining voor je organisatie
Een powertraining voor je organisatie
UPoliteia
 
Veranderen doe je niet alleen: vergeet je stakeholders niet - Ewoud Monbaliu
Veranderen doe je niet alleen: vergeet je stakeholders niet - Ewoud MonbaliuVeranderen doe je niet alleen: vergeet je stakeholders niet - Ewoud Monbaliu
Veranderen doe je niet alleen: vergeet je stakeholders niet - Ewoud Monbaliu
UPoliteia
 
Praktijkdag: De tuchtprocedure bij de politie
Praktijkdag: De tuchtprocedure bij de politie Praktijkdag: De tuchtprocedure bij de politie
Praktijkdag: De tuchtprocedure bij de politie
UPoliteia
 
10 tips voor een betere website
10 tips voor een betere website10 tips voor een betere website
10 tips voor een betere website
UPoliteia
 
Hoe efficiënt vergaderen?
Hoe efficiënt vergaderen?Hoe efficiënt vergaderen?
Hoe efficiënt vergaderen?
UPoliteia
 
De strategie om klachten te behandelen: het LEON-principe
De strategie om klachten te behandelen: het LEON-principeDe strategie om klachten te behandelen: het LEON-principe
De strategie om klachten te behandelen: het LEON-principe
UPoliteia
 
Actieve openbaarheid van bestuur: enkele aandachtspunten
Actieve openbaarheid van bestuur: enkele aandachtspuntenActieve openbaarheid van bestuur: enkele aandachtspunten
Actieve openbaarheid van bestuur: enkele aandachtspunten
UPoliteia
 
IMGENT - Veerle Opstaele, Christel de Maeyer, Annelies Velghe
IMGENT - Veerle Opstaele, Christel de Maeyer, Annelies VelgheIMGENT - Veerle Opstaele, Christel de Maeyer, Annelies Velghe
IMGENT - Veerle Opstaele, Christel de Maeyer, Annelies VelgheUPoliteia
 
IMGENT - Julie Clément
IMGENT - Julie ClémentIMGENT - Julie Clément
IMGENT - Julie ClémentUPoliteia
 
IMGENT - Rik Otten
IMGENT - Rik OttenIMGENT - Rik Otten
IMGENT - Rik OttenUPoliteia
 
IMGENT - Geert Stox
IMGENT - Geert StoxIMGENT - Geert Stox
IMGENT - Geert Stox
UPoliteia
 
898
898898
897
897897
6 evi neven - amok-preventie op school
6  evi neven - amok-preventie op school6  evi neven - amok-preventie op school
6 evi neven - amok-preventie op school
UPoliteia
 
4 carla verbandt - dreigingsanalyse
4  carla verbandt - dreigingsanalyse4  carla verbandt - dreigingsanalyse
4 carla verbandt - dreigingsanalyse
UPoliteia
 
3 bijkomend document 897
3  bijkomend document 8973  bijkomend document 897
3 bijkomend document 897
UPoliteia
 

More from UPoliteia (20)

Hoera! De klant werkt voor jou
Hoera! De klant werkt voor jouHoera! De klant werkt voor jou
Hoera! De klant werkt voor jou
 
Successen en valkuilen van Het NIeuwe Werken
Successen en valkuilen van Het NIeuwe WerkenSuccessen en valkuilen van Het NIeuwe Werken
Successen en valkuilen van Het NIeuwe Werken
 
Communiceren met jongeren in 9 clichés
Communiceren met jongeren in 9 clichésCommuniceren met jongeren in 9 clichés
Communiceren met jongeren in 9 clichés
 
Het Nieuwe Werken... is slimmer werken
Het Nieuwe Werken... is slimmer werkenHet Nieuwe Werken... is slimmer werken
Het Nieuwe Werken... is slimmer werken
 
Een powertraining voor je organisatie
Een powertraining voor je organisatieEen powertraining voor je organisatie
Een powertraining voor je organisatie
 
Veranderen doe je niet alleen: vergeet je stakeholders niet - Ewoud Monbaliu
Veranderen doe je niet alleen: vergeet je stakeholders niet - Ewoud MonbaliuVeranderen doe je niet alleen: vergeet je stakeholders niet - Ewoud Monbaliu
Veranderen doe je niet alleen: vergeet je stakeholders niet - Ewoud Monbaliu
 
Praktijkdag: De tuchtprocedure bij de politie
Praktijkdag: De tuchtprocedure bij de politie Praktijkdag: De tuchtprocedure bij de politie
Praktijkdag: De tuchtprocedure bij de politie
 
10 tips voor een betere website
10 tips voor een betere website10 tips voor een betere website
10 tips voor een betere website
 
Hoe efficiënt vergaderen?
Hoe efficiënt vergaderen?Hoe efficiënt vergaderen?
Hoe efficiënt vergaderen?
 
De strategie om klachten te behandelen: het LEON-principe
De strategie om klachten te behandelen: het LEON-principeDe strategie om klachten te behandelen: het LEON-principe
De strategie om klachten te behandelen: het LEON-principe
 
Actieve openbaarheid van bestuur: enkele aandachtspunten
Actieve openbaarheid van bestuur: enkele aandachtspuntenActieve openbaarheid van bestuur: enkele aandachtspunten
Actieve openbaarheid van bestuur: enkele aandachtspunten
 
IMGENT - Veerle Opstaele, Christel de Maeyer, Annelies Velghe
IMGENT - Veerle Opstaele, Christel de Maeyer, Annelies VelgheIMGENT - Veerle Opstaele, Christel de Maeyer, Annelies Velghe
IMGENT - Veerle Opstaele, Christel de Maeyer, Annelies Velghe
 
IMGENT - Julie Clément
IMGENT - Julie ClémentIMGENT - Julie Clément
IMGENT - Julie Clément
 
IMGENT - Rik Otten
IMGENT - Rik OttenIMGENT - Rik Otten
IMGENT - Rik Otten
 
IMGENT - Geert Stox
IMGENT - Geert StoxIMGENT - Geert Stox
IMGENT - Geert Stox
 
898
898898
898
 
897
897897
897
 
6 evi neven - amok-preventie op school
6  evi neven - amok-preventie op school6  evi neven - amok-preventie op school
6 evi neven - amok-preventie op school
 
4 carla verbandt - dreigingsanalyse
4  carla verbandt - dreigingsanalyse4  carla verbandt - dreigingsanalyse
4 carla verbandt - dreigingsanalyse
 
3 bijkomend document 897
3  bijkomend document 8973  bijkomend document 897
3 bijkomend document 897
 

Blanco Veiligheidsdossier Brandweer Gent

 • 1. Invoeren logo (facultatief) VEILIGHEIDSDOSSIER Naam evenement…. Locatie….. Datum… Vertrouwelijk Pagina 1 van 9 28-04-2014 Gemaakt door CP Patric Joos
 • 2. EEN WOORD VOORAF …. Een evenement organiseren is risico’s nemen. Dit is een vanzelfsprekendheid die we je niet hoeven te vertellen. Wat wij wel kunnen, willen en ook doen is je bewust maken, je kennis geven van de mogelijke veiligheidsrisico’s die je kan lopen bij het organiseren van je evenement en dan kan jezelf bepalen hoe je het veiligheidsbeleid binnen je organisatie en je evenement wilt uitbouwen. Hierdoor tracht je hoofdzakelijk schade in het algemeen te voorkomen toegebracht door :  door mensen (al dan niet onopzettelijk of mad-man incidents)  door technologische oorzaken (brand, ontploffing, kortsluitingen, etc…)  door natuurfenomenen (overstroming, stormen, orkanen, etc…) Dit beleid uitgevoerd door een risicobewuste organisatie moet vertaald zijn in processen, moet vastgelegd zijn door procedures en reglementen en moet uitgewerkt en gefinaliseerd worden in een veiligheidsdossier. Het is een evidentie dat dit veiligheidsdossier dan ook wordt gedragen door uw totale organisatie en het niet naleven ervan (zware) gevolgen kan hebben specifiek voor u zelf, de medewerkers en de bezoekers, alsook voor de maatschappij in het algemeen. Zonder een op uw risico’s afgestemd beleid, bent u extra kwetsbaar. Een optimaal veiligheidsbeleid draagt naar de toekomst toe, niet alleen bij tot een onmiddellijk kostenverlagend effect door het voorkomen van schadegevallen en bijhorende schadeclaims, maar indirect ook tot een verhoogd objectief en subjectief veiligheidsgevoel van u zelf, je medewerkers en je bezoekers. En al denkt u minder kans te lopen tot een gebeurlijk incident, crisis en/of calamiteit, hou voor ogen dat een risicoreductie door het maken van goede taakafspraken over onderlinge samenwerking met alle betrokken partners uw organisatie steeds ten goede komt. Ook al is uw aansprakelijkheid verzekerd, uw (gedeelde) verantwoordelijkheid kan u niet delegeren. Inhoudelijk kan een goed veiligheidsplan bestaan uit een aantal getroffen maatregelen op:  Informatief vlak (algemene informatie over de organisatie en het evenement op zich)  organisatorisch vlak (verantwoordelijkheden en bevoegdheden van leidinggevenden en organisatoren, een communicatieplan, een mobiliteitsplan, een inplantingsplan, uitgeschreven procedures in geval van …,genomen beveiligingsmaatregelen, toegangscontrole, onthaal, vestiaire, enzovoort)  infrastructureel vlak (veilige podia, wettelijk gekeurde installaties allerhande en tentinfrastructuur, nooddeuren, enzovoort)  elektronisch vlak (camerabewaking, omroepinstallatie, noodverlichting, branddetectie, enzovoort)  inzet externe bewakingsfirma (wettelijkheid optreden, taakomschrijving, verantwoordelijkheden) Het inventariseren en analyseren van uw veiligheidsrisico’s (risicomanagement) gekoppeld aan je evenement zorgt voor een veiligheidsstrategie waarbij u zelf beslist welke risico’s :  je wilt vermijden  je wilt verminderen  je zelf bewust wil dragen  of je ze wil overdragen (externe securitypartners, overheid, etc…) Vertrouwelijk Pagina 2 van 9 28-04-2014 Gemaakt door CP Patric Joos
 • 3. Door het nemen van die veiligheidsmaatregelen draag je bewust bij tot een veiliger evenement en onbewust tot een veiliger en betere leefwereld. PLAN VAN AANPAK I. Identiteitsgegevens  Naam van de veiligheidscoördinator en/of organisator  Rechtspersoon:  BTW-nummer:  Privé-persoon: “Ik verbind mij ertoe de bestuurlijke overheid in kennis te stellen van veranderingen in bovenstaande rubrieken en items.”  Functieomschrijving  Secretariaat  Algemeen verantwoordelijke  Permanentie bureau  Fax  Tel.  GSM  Radiopost  Organisatiestructuur (Organogram) II. Karakterisering/identificatie van de gebeurtenis/evenement  Omschrijving van het evenement (concept)  Aard en benaming  Datum en uur  Beschrijving van de locatie waar het evenement plaatsvindt  Openbare weg/openbare plaats/privé-terrein  Functie van de plaats (bedrijfsterrein/havengebied/vliegterrein/militair domein, .)  Functie van het gebouw (hotel, leegstaand pand, fabriek, sportzaal, sporthal,…)  Omgevingsfactoren (woonzone, in bossen, op het platteland, nabijheid autostrade, …)  Indeling van de locatie waarbinnen het evenement plaatsvindt  Indeling en inrichting  Hoofdingang  Ingang crew, artiesten, diensten, VIPS, pers  Vluchtwegen/evacuatiewegen  Podia • Hoofdpodium • Bijpodia  Hallenindeling • Aantal/benaming/codewoord • Aanwezige niveauverschillen Vertrouwelijk Pagina 3 van 9 28-04-2014 Gemaakt door CP Patric Joos
 • 4.  VIP-zone  Backstage  Voorzieningen bezoekers  Infostand  Vestiaire (garderobe)  Food-stands  Sanitaire voorzieningen (toiletten)  Verkoopstandjes  Muntenverkoop (bonnetjes)  Parkeervoorzieningen  Aanwezige nuts - en andere voorzieningen  Stromend water  Aansluiting op het elektriciteitsnet  Divers  Lichtplan  Verkeersplan • Algemene verkeersverwachting (privé – openbaar vervoer) • Afspraken met externe partners (De Lijn, NMBS, …) • Parkeren • Pendelbussen • Noodroutes • Bewegwijzering • Informatiestroom (media, omwonenden, bezoekers)  Geluidsplan (vergunningen)  Crewcatering  Opkuis/schoonmaak  Persvoorlichting  Veiligheidsvoorzieningen  Security • Aantal • Vergunningen/kennisgeving bestuurlijke overheid • Securityplan (voorziene locaties) • Taken en opdrachten • Ticketcontrole • Fouilleringen  Accreditaties (soorten) • Personeel/organisator/leidinggevenden • Security/interne bewakingsdienst • Medewerkers allerhande • gewone bezoekers/VIPS • Hulp - en veiligheidsdiensten  Inzet personeel • van interne medewerkers • nachtwaker • stewards, hostesses, Vertrouwelijk Pagina 4 van 9 28-04-2014 Gemaakt door CP Patric Joos
 • 5. • veiligheidscoördinator  Commandopost (Politiepost)  Samenstelling (+nutsvoorzieningen)  Nutsvoorzieningen (tel/fax/video/beeldschermen/PA/PC/WT’s,…)  Geneeskundige organisatie  Inzet/aantal  voorzieningen  zone voor medische hulpverlening  Programma  Dagprogramma  Avondprogramma  Doelgroep  Voor wie bestemd  Geschat aantal toeschouwers of deelnemers  Geschatte toeschouwers op de evt. verschillende tijdstippen (dag/avond/nacht)  Beperkende factoren  Organisatorische maatregelen tot beheersing van de mensenmassa  Gebruik van lichtkranten  Gebruik van selfstanding “Mojo” barriers  Gebruik van camera’s die het publiek filmen + projectie zodat zijzelf zien wat er gebeurt  Gebruik van antislipmatten  Gebruik van bewegwijzering, infoborden  Gratis waterbedeling  …  Risicoanalyse  Interne risico’s  Brand  Bomalarm  Stroompanne  ….  Externe risico’s  Extreme weersomstandigheden  Boycot/manifestatie/stakingspiketten  ….  Contractuele/financiële risico’s  Weigering af te leveren vergunning allerhande (milieu,…)  Negatieve adviezen overheden  Verbroken sponsorcontracten  …  Organisatorische aspecten  Organisatie-ervaring  Verzekeringen Vertrouwelijk Pagina 5 van 9 28-04-2014 Gemaakt door CP Patric Joos
 • 6. (Burgerlijke aansprakelijkheid, objectieve aansprakelijkheid, voertuigen ongevallenverzekering, personeel ongevallenverzekering, beheerderaansprakelijkheid)) De polis werd afgesloten bij /op  Dieren  Passieve veiligheid (brandveiligheid)  verlichting  pictogrammen  markering  instroom (way-in) en uitstroom (way-out) publiek  publieke omroepmogelijkheden en videoscherm  Capaciteit van de publiekszone  Blustoestellen,…  Specifieke veiligheidsaanpak  Veiligheidscoördinator (moet beslissingsbevoegdheid hebben) • Wie? Gegevens?  Communicatieverbinding  Inschatting aard van risico  Maatregelen inzake crowd control III. Incidentenmanagement Wat is een incident ?  Een ongewenst, ongecontroleerd, onvoorzien voorval met risico voor schade aan mensen, milieu, organisatie of omgeving. Prioriteiten bij een incident?  Zorgen voor eigen veiligheid en veiligheid van anderen  Alarmeren en informeren  Controleren/stabiliseren van het incident  Bestrijden van het incident  Nazorg Alle medewerkers van …… werden terstond op de hoogte gebracht van het bestaan van een rampenscenario. Iedereen is in het bezit van een kopie en is zich bewust van zijn taak bij mogelijke rampen. Het plan zelf heeft als enige functie om voorbereidende stappen te ondernemen tot de nodige hulpdiensten aanwezig zijn op …..  Permanentie bureau:  Veiligheidsverantwoordelijke terrein:  Organisator:  Algemene procedure bij mogelijke incidenten  Het programma zoals het was gepland wordt onmiddellijk stopgezet. De onderbreking duurt vanaf het moment dat de ramp zich voltrekt tot het moment dat de bevoegde Vertrouwelijk Pagina 6 van 9 28-04-2014 Gemaakt door CP Patric Joos
 • 7. stads - of hulpdiensten het signaal geven dat het programma verder kan worden afgewerkt.  De onderbreking en de aard van de ramp wordt bekendgemaakt via de microfoon op het hoofdpodium. Deze heeft een bereik over de gehele …. en kan zodoende alle toeschouwers van de heersende toestand op de hoogte brengen.  Er staan …videoschermen opgesteld, (plaats) Deze videoschermen staan steeds ter beschikking van de hulpdiensten via het secretariaat en kunnen derhalve worden gebruikt om de toeschouwers op de hoogte te brengen van de situatie.  De veiligheidsverantwoordelijke neemt contact op met de nodige hulpdiensten en omschrijft de situatie na observatie. Hij verdeelt de taken aan zijn medewerkers ter hoogte van de ramp.  Alle standen en bars die zich bevinden op de toegangsweg van de nodige hulpdiensten naar het terrein worden terstond ontmanteld om de hulpdiensten een vrije doorgang te garanderen. Het barpersoneel en andere medewerkers is van deze procedure op de hoogte.  Bij mogelijke rampen worden alle walkie-talkies onmiddellijk afgestemd op ….. om zo een optimale communicatie te waarborgen.  Specifieke procedures bij incidenten  Bomalarm  Brand Eventuele brandhaarden kunnen zich voordoen bij de bars,….. . Alle togen en bars zijn uitgerust met brandblusapparaten. Alle medewerkers achter de bars zijn op de hoogte gebracht van de aanwezigheid van de brandapparaten en het gebruik ervan. Alle decormaterialen en tentstoffen zijn behandeld met het brandwerende middel Brandex om zodoende een eventuele brandhaard te vertragen of zelfs te stoppen. Gelijktijdig worden de nodige hulpdiensten op de hoogte gebracht van de situatie via de veiligheidscoördinator. Het publiek zal via de geluidskanalen, videoschermen en aanwezige stewards naar de juiste uitgangen geloodst worden. De stewards zijn bij dergelijke procedures degelijk gebrieft van hun taak.  Vechtpartijen en schermutselingen  …  Andere veiligheidsaspecten en voorbereidingen  Alle drank op het terrein wordt geschonken in plastic bekertjes.  Alle medewerkers van …. zijn duidelijk herkenbaar door hun gelijkaardige bovenkledij en dragen door de organisatie aangemaakte badges die duidelijk herkenbaar zijn.  De tent- en standverantwoordelijken zullen dagelijks na afloop van de optredens telkens de zones rond hun stand moeten vrijmaken van afval en andere hinderlijke obstakels.  De medewerkers hebben een permanent wakend oog op hun voorziene plaats en op het terrein. Vertrouwelijk Pagina 7 van 9 28-04-2014 Gemaakt door CP Patric Joos
 • 8.  Brandblusapparaten zijn aanwezig achter elke bar. Alle decormateriaal en tentstoffen zijn behandeld met Brandex, een brandvertragende stof.  De verantwoordelijken voor de nachtbewaking zijn Bewaking is voorzien vanaf ….tot ….. morgens. .  … Onze veiligheidscoördinator waakt erover dat de aangegeven maximumcapaciteit niet wordt overschreden. Bij gevaar van overcrowding wordt de toegang tot ….tijdelijk geweigerd door onze veiligheidsmedewerkers. Deze toestand blijft gelden tot onze medewerkers de situatie genormaliseerd achten. IV Bijlagen (evt)  Netwerkkaart / communicatieplan  Inplantingsplan  Veiligheidsprotocol  Intern reglement  … Vertrouwelijk Pagina 8 van 9 28-04-2014 Gemaakt door CP Patric Joos
 • 9. Bovenstaande informatie en inhoudelijke tips zijn enkel bedoeld als leidraad (ondersteuning - en hulpmiddel) voor het opstellen van een veiligheidsdossier bij het organiseren van zowel in - als outdoor evenementen. Gelet op het feit dat elk evenement, elke organisatie zijn eigen specificiteit, kenmerken en eigenschappen heeft, kan en mag men hier zeker niet spreken over een exhaustieve, limitatieve lijst. Dit ontwerp is meer bedoeld als geheugensteuntje, als checklist om je te herinneren aan het belang van bepaalde heikele veiligheidsaspecten bij een evenement en de noodzaak om dit te omkaderen in een goed opgebouwd dossier. Vertrouwelijk Pagina 9 van 9 28-04-2014 Gemaakt door CP Patric Joos
 • 10. Bovenstaande informatie en inhoudelijke tips zijn enkel bedoeld als leidraad (ondersteuning - en hulpmiddel) voor het opstellen van een veiligheidsdossier bij het organiseren van zowel in - als outdoor evenementen. Gelet op het feit dat elk evenement, elke organisatie zijn eigen specificiteit, kenmerken en eigenschappen heeft, kan en mag men hier zeker niet spreken over een exhaustieve, limitatieve lijst. Dit ontwerp is meer bedoeld als geheugensteuntje, als checklist om je te herinneren aan het belang van bepaalde heikele veiligheidsaspecten bij een evenement en de noodzaak om dit te omkaderen in een goed opgebouwd dossier. Vertrouwelijk Pagina 9 van 9 28-04-2014 Gemaakt door CP Patric Joos