SlideShare a Scribd company logo
AP
MELC BASED
ARALING
PANLIPUNAN 10
Ang mamamayan ang isa sa mga mahahalagang elemento ng
estado. Ang kanilang partisipasyon sa pamamahala ay
esensyal upang patuloy na umunlad at lumago ang antas ng
ekonomiya at lipunan nito. Hindi lahat ng tao sa mundo ay
mulat sa kanilang gampanin at responsibilidad bilang mga
mahahalagang kabahagi ng pagsusulong ng kabutihang
panlahat at pambansang kapakanan.
Paano ba maging isang mabuting mamamayan ang isang
kabataang katulad mo?
Ang usapin ng aktibong
pagkamamamayan ay lubhang mahalaga
upang mas maimulat ang mga tao sa
kanilang gampanin at responsibilidad
tungo sa kanilang minimithing mas
maunlad at progresibong lipunan.
Ano ba ang ibig sabihin ng pagkamamayan o citizenship?
KONSEPTO NG
PAGKAMAMAMAYAN
Ayon kay Murray Clark Havens, ang
pagkamamamayan o citizenship ay
ugnayan ng isang indibidwal sa isang
estado.
Ito ay tumutukoy sa pagiging
miyembro ng isang indibidwal sa
isang estado at kabilang siya bilang
isang citizen, siya ay gumagawa ng
karapatan at tungkulin.
Artikulo IV: Pagkamamamayan
Seksiyon 1. Ang sumusunod ay mamamayan ng Pilipinas:
1) Ang mamamayan ng Pilipinas sa panahon ng
pagpapatibay ng Saligang Batas na ito;
2) Ang mga ama o mga ina ay mamamayan ng Pilipinas;
Artikulo IV: Pagkamamamayan
3) Ang mga isinilang bago sumapit ang Enero 17, 1973 na
ang mga ina ay Pilipino, na pumili ng pagkamamamayang
Pilipino pagsapit sa karampatang gulang; at
4) Ang mga naging mamamayan ayon sa batas.
Artikulo IV: Pagkamamamayan
Seksiyon 2. Ang katutubong inianak na
mamamayan ay yaong mamamayan ng Pilipinas
mula pa sa pagsilang na wala nang
kinakailangang gampanang ano mang
hakbangin upang matamo o malubos ang
kanilang pagkamamamayang Pilipino.
Artikulo IV: Pagkamamamayan
Seksiyon 3. Ang pagkamamamayang
Pilipino ay maaaring mawala o muling
matamo sa paraang itinatadhana ng batas.
Artikulo IV: Pagkamamamayan
Seksiyon 4. Mananatiling angkin ang
kanilang pagkamamamayan ng
mamamayan ng Pilipinas na mag-asawa ng
mga dayuhan, matangi kung sa kanilang
kagagawan o pagkukulang, sila ay ituturing,
sa ilalim ng batas, na nagtakwil nito.
Artikulo IV: Pagkamamamayan
Seksiyon 5. Ang dalawang katapatan ng
mamamayan ay salungat sa kapakanang
pambansa at dapat lapatan ng kaukulang
batas.
Republic Act No. 9225 o Citizenship
Retention and Reacquisition Act of 2003
Batay dito ang mga dating mamamayang Pilipino na
naging mamamayan ng ibang bansa sa pamamagitan ng
naturalisasyon ay maaaring maging mamamayang Pilipino
muli. Siya ay magkakaroon ng dalawang
pagkamamamayan (dual citizenship).
MGA PRINSIPYO NG
PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO
1.JUS SANGUINIS- naaayon sa dugo o
pagkamamamayan ng mga magulang o
isa man sa kanila. Prinsipyo na
sinusunod ng Pilipinas.
MGA PRINSIPYO NG
PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO
HALIMBAWA: Kung ang dayuhang Indian
ay nanganak sa Pilipinas, ang
pagkamamamayan ng kanyang anak ay
Indian din katulad ng kanyang magulang
kahit sa Pilipinas siya pinanganak.
MGA PRINSIPYO NG
PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO
2. Jus Soli- prinsipyo na naaayon sa lugar
ng kanyang kapanganakan anuman ang
pagkamamamayan ng mga magulang.
Prinsipyo na sinusunod sa Amerika.
MGA PRINSIPYO NG
PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO
2. Jus Soli- prinsipyo na naaayon sa lugar
ng kanyang kapanganakan anuman ang
pagkamamamayan ng mga magulang.
Prinsipyo na sinusunod sa Amerika.
MGA PRINSIPYO NG
PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO
HALIMBAWA: Ang isang Pilipino na
ipinanganak sa Amerika ay magiging
American Citizen ito kahit Pilipino ang
kanyang mga magulang dahil sa bansang
Amerika siya pinanganak.
Alinsunod sa Seksyon 3 ng Saligang
Batas,ang pagkamamamayan ng isang
indibidwal ay maaaring mawala ngunit
ito ay maaaring ibalik.
Balidong sanhi ng Pagkawala ng
Pagkamamamayan ng isang Pilipino
1. Sa pamamagitan ng naturalisasyon sa
ibang bansa.
2. Expatriation o kusang pagtalikod sa
pagkamamamayan
3. Panunumpa ng katapatan ng Saligang
Batas ng mga banyaga pagsapit ng 10-
20 taon
Balidong sanhi ng Pagkawala ng
Pagkamamamayan ng isang Pilipino
4. Paglilingkod sa hukbong sandatahan ng
ibang bansa
5. Pag- aasawa ng dayuhan at pagsunod
sa pagkamamamayan nito
PAANO MAIBABALIK ANG
PAGKA- PILIPINO?
1. NATURALISASYON- paraan ng
pagtanggap ng bansa sa isang dayuhan at
pagkakaloob sa kanya ng karapatang
tinatanggap ng mga mamamayan.
PAANO MAIBABALIK ANG
PAGKA- PILIPINO?
2. Repatriation- tawag sa kusang
pagbabalik ng isang tao sa kanyang
pinanggalingang bansa pagkatapos na
mabawi ang kanilang pagkamamamayan.
PAANO MAIBABALIK ANG
PAGKA- PILIPINO?
3. Aksyon ng Kongreso- pagtugon ng
Mababang Kapulungan ng Kongreso ukol
sa aplikasyon para maging isang
mamamayang Pilipino.
PAANO MAIBABALIK ANG
PAGKA- PILIPINO?
4. Pagpapatawad ng gobyerno sa isang
tumakas sa Sandatahang Lakas ng bansa-
ang paraang ito ay kadalasang para sa
mga sundalo na nagsilbi sa pamahalaan
ngunit tumakas habang sila’y nasa
tungkulin lalo na sa panahon ng digmaan
LABINDALAWANG GAWAING
MAKAKATULONG SA ATING BANSA
1. Sumunod sa batas- trapiko.
2. Laging humingi ng opisyal na resino sa
anumang binibili.
3. Bilhin ang mga lokal na produkto.
4. Positibong magpahayag ng tungkol sa
atin gayundin sa sariling bansa.
LABINDALAWANG GAWAING
MAKAKATULONG SA ATING BANSA
5. Igalang ang nagpapatupad ng batas-
trapiko, pulis at iba pang lingkod bayan.
6. Itapon ng wasto ang basura.
7. Suportahan ang inyong simbahan.
8. Tapusin nang may katapatan ang
tungkulin sa panahon ng eleksyon.
LABINDALAWANG GAWAING
MAKAKATULONG SA ATING BANSA
9. Maglingkod nang maayos sa pinapasukan.
10. Magbayad ng buwis.
11. Tulungan ang batang mahihirap.
12. Maging mabuting magulang.
SIMULAN NA
PAGSUBOK
HULING
A karapatang pantao C pagkamamamayan
B gawaing pansibiko D
mabuting
pamamahala
Ang kalagayan o katayuan ng isang tao bilang miyembro ng isang
pamayanan o estado ay mas kilala bilang:
>
A Artikulo 7 C Artikulo 5
B Artikulo 6 D Artikulo 4
Saang bahagi ng Saligang Batas ng 1987
ipinaliliwanag ang mga probisyon ukol sa mga
tunay na mamamayang Pilipino?
>
A
Isinilang noong Enero 15, 1995 si
Mich. Ang kaniyang ina ay Pilipino.
Pinili niya ang pagkamamamayang
Pilipino pagsapit sa karampatang
gulang.
C
Mamamayan ng Pilipinas si
Abdul nang pagtibayin ang
Saligang Batas ng 1987
B
Ang ama ni Rachelle ay
mamamayan ng
Pilipinas D
Mga naging
mamamayan ayon sa
batas
Sino sa sumusunod ang hindi maituturing na Pilipino?
>
A
parehong mamamayang
Pilipino at Amerikano C
mamamayang
Amerikano lamang
B
mamamayang
Pilipino lamang D
Mga naging
mamamayan ayon sa
batas
Ang ama at ina ni Mark ay kapwa Pilipino subalit ipinanganak at
lumaki siya sa California. Si Mark ay:
>
A
Australian, sapagkat sa
Australia na siya
naninirahan. C
Pilipino, sapagkat hindi
naman niya itinakwil ang
kanyang pagkamamamayan.
B
Australian, sapagkat
nakapangasawa na siya
sa Australia. D
Pilipino, sapagkat madalas pa rin
naman siyang umuwi sa Pilipinas
para dalawin ang kanyang pamilya
at magbakasyon.
Nakapangasawa ng isang Australian si Via at nagdesisyon silang sa
Australia na manirahan. Madalas pa rin siyang umuwi sa Pilipinas
upang dalawin ang kaniyang mga magulang at kapatid sa Nueva Ecija
at para na rin magbakasyon. Ano ang pagkamamamayan ni Via?
>
AKTIBONG
PAGKAMAMAMAYAN
Panuto: Isa-isahin ang mga pagpapahalagang nakaugat sa aktibong
pagkamamamayan. Pagkatapos ay ipaliwanag kung paano makatutugon ang mga
ito sa pagtupad mo bilang kabataang Pilipino sa mga gampanin at pananagutang
inaasahan mula sa iyo. Isulat sa papel ang hinihingi ng graphic organizer sa
ibaba.
SANGGUNIAN
Community Southwark, An Introduction to Active Citizenship,
https://communitysouthwark.org/sites/default/files/images/Introd
u ction%20to%20Active%20Citizenship.pdf Department of
Education, Araling Panlipunan Grade 10 LM, 354-361,
https://aralingpanlipunan9santolanhs.wordpress.com/curriculum/gr
ade-10/ Department of Education Bureau of Elementary Education,
Pagkamamamayang Pilipino: Natamo, Nawala at Muling Natamo
(MISOSA Distance Education for Elementary Schools Self
Instructional Materials,2010)115 Habi Education Lab, Design
thinking for teaching citizenship, Facebook, June 12, 2020,
https://www.facebook.com/1497108803834566/posts/26525182616
26942/ “Quezon’s Code of Citizenship and Ethics”, Malacañan
Palace, accessed July 15, 2020, https://malacanang.gov.ph/4376-
the-code-of-ethics/
FOR
THANKS
LISTENING
FOR
THANKS
LISTENING

More Related Content

What's hot

Mga subsektor ng industriya (Ekonomiks)
Mga subsektor ng industriya (Ekonomiks)Mga subsektor ng industriya (Ekonomiks)
Mga subsektor ng industriya (Ekonomiks)Gesa Tuzon
 
Anyo ng globalisasyon at pagharap sa hamon
Anyo ng globalisasyon at pagharap sa hamon Anyo ng globalisasyon at pagharap sa hamon
Anyo ng globalisasyon at pagharap sa hamon
faithdenys
 
Pagtukoy at pagtugon sa epekto ng migrasyon
Pagtukoy at pagtugon sa epekto ng migrasyonPagtukoy at pagtugon sa epekto ng migrasyon
Pagtukoy at pagtugon sa epekto ng migrasyon
YhanzieCapilitan
 
PAGKAMAMAMAYAN.pptx
PAGKAMAMAMAYAN.pptxPAGKAMAMAMAYAN.pptx
PAGKAMAMAMAYAN.pptx
NathanCabangbang
 
Patakarang Piskal - Pagbubuwis
Patakarang Piskal - PagbubuwisPatakarang Piskal - Pagbubuwis
Patakarang Piskal - Pagbubuwis
tinna_0605
 
ANG UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS (UDHR.pptx
ANG UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS (UDHR.pptxANG UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS (UDHR.pptx
ANG UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS (UDHR.pptx
JeanevySabCamposo
 
Aralin 6 Patakaran ng Pananalapi
Aralin 6 Patakaran ng PananalapiAralin 6 Patakaran ng Pananalapi
Aralin 6 Patakaran ng Pananalapi
edmond84
 
ARALIN 18 (Ekonomiks) Produksiyon at Kita ng Pambansang Ekonomiya
ARALIN 18 (Ekonomiks) Produksiyon at Kita ng Pambansang EkonomiyaARALIN 18 (Ekonomiks) Produksiyon at Kita ng Pambansang Ekonomiya
ARALIN 18 (Ekonomiks) Produksiyon at Kita ng Pambansang EkonomiyaSalgie Masculino
 
Mga ofw at ang kontribusyon nila sa ekonomiya
Mga ofw at ang kontribusyon nila sa ekonomiyaMga ofw at ang kontribusyon nila sa ekonomiya
Mga ofw at ang kontribusyon nila sa ekonomiyaRodMislang CabuangJr.
 
Migrasyon Perspektibo at Pananaw.pptx
Migrasyon Perspektibo at Pananaw.pptxMigrasyon Perspektibo at Pananaw.pptx
Migrasyon Perspektibo at Pananaw.pptx
AntonioJarligoCompra
 
AP 9 LESSON PLAN
AP 9 LESSON PLANAP 9 LESSON PLAN
AP 9 LESSON PLAN
Bela Potter
 
Aralin 21 sektor ng agrikultura
Aralin 21 sektor ng agrikulturaAralin 21 sektor ng agrikultura
Aralin 21 sektor ng agrikultura
Rivera Arnel
 
Ekonomiks Learning Module Yunit 3
Ekonomiks Learning Module Yunit 3Ekonomiks Learning Module Yunit 3
Ekonomiks Learning Module Yunit 3
Byahero
 
Epekto ng Pakikilahok ng Pilipinas sa Kalakalang Panlabas
Epekto ng Pakikilahok ng Pilipinas sa Kalakalang PanlabasEpekto ng Pakikilahok ng Pilipinas sa Kalakalang Panlabas
Epekto ng Pakikilahok ng Pilipinas sa Kalakalang Panlabas
alphonseanunciacion
 
Universal Declaration of Human Rights
Universal Declaration of Human RightsUniversal Declaration of Human Rights
Universal Declaration of Human Rights
Araling Panlipunan
 
Aralin 3 - ANG UGNAYAN NG PANGKALAHATANG KITA, PAG-IIMPOK AT PAGKONSUMO
Aralin 3 - ANG UGNAYAN NG PANGKALAHATANG KITA, PAG-IIMPOK AT PAGKONSUMOAralin 3 - ANG UGNAYAN NG PANGKALAHATANG KITA, PAG-IIMPOK AT PAGKONSUMO
Aralin 3 - ANG UGNAYAN NG PANGKALAHATANG KITA, PAG-IIMPOK AT PAGKONSUMO
JENELOUH SIOCO
 
B. Institusyong Di Bangko
B. Institusyong Di BangkoB. Institusyong Di Bangko
B. Institusyong Di Bangko
NiloPauyon1
 
9-AP-ARALIN 4.pptx
9-AP-ARALIN 4.pptx9-AP-ARALIN 4.pptx
9-AP-ARALIN 4.pptx
JenniferApollo
 
MIGRASYON DOVE.pptx
MIGRASYON DOVE.pptxMIGRASYON DOVE.pptx
MIGRASYON DOVE.pptx
JohnLopeBarce2
 
Es p 9 Modyul 15 Lokal at Global na Demand
Es p 9 Modyul 15 Lokal at Global na DemandEs p 9 Modyul 15 Lokal at Global na Demand
Es p 9 Modyul 15 Lokal at Global na Demand
Edna Azarcon
 

What's hot (20)

Mga subsektor ng industriya (Ekonomiks)
Mga subsektor ng industriya (Ekonomiks)Mga subsektor ng industriya (Ekonomiks)
Mga subsektor ng industriya (Ekonomiks)
 
Anyo ng globalisasyon at pagharap sa hamon
Anyo ng globalisasyon at pagharap sa hamon Anyo ng globalisasyon at pagharap sa hamon
Anyo ng globalisasyon at pagharap sa hamon
 
Pagtukoy at pagtugon sa epekto ng migrasyon
Pagtukoy at pagtugon sa epekto ng migrasyonPagtukoy at pagtugon sa epekto ng migrasyon
Pagtukoy at pagtugon sa epekto ng migrasyon
 
PAGKAMAMAMAYAN.pptx
PAGKAMAMAMAYAN.pptxPAGKAMAMAMAYAN.pptx
PAGKAMAMAMAYAN.pptx
 
Patakarang Piskal - Pagbubuwis
Patakarang Piskal - PagbubuwisPatakarang Piskal - Pagbubuwis
Patakarang Piskal - Pagbubuwis
 
ANG UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS (UDHR.pptx
ANG UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS (UDHR.pptxANG UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS (UDHR.pptx
ANG UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS (UDHR.pptx
 
Aralin 6 Patakaran ng Pananalapi
Aralin 6 Patakaran ng PananalapiAralin 6 Patakaran ng Pananalapi
Aralin 6 Patakaran ng Pananalapi
 
ARALIN 18 (Ekonomiks) Produksiyon at Kita ng Pambansang Ekonomiya
ARALIN 18 (Ekonomiks) Produksiyon at Kita ng Pambansang EkonomiyaARALIN 18 (Ekonomiks) Produksiyon at Kita ng Pambansang Ekonomiya
ARALIN 18 (Ekonomiks) Produksiyon at Kita ng Pambansang Ekonomiya
 
Mga ofw at ang kontribusyon nila sa ekonomiya
Mga ofw at ang kontribusyon nila sa ekonomiyaMga ofw at ang kontribusyon nila sa ekonomiya
Mga ofw at ang kontribusyon nila sa ekonomiya
 
Migrasyon Perspektibo at Pananaw.pptx
Migrasyon Perspektibo at Pananaw.pptxMigrasyon Perspektibo at Pananaw.pptx
Migrasyon Perspektibo at Pananaw.pptx
 
AP 9 LESSON PLAN
AP 9 LESSON PLANAP 9 LESSON PLAN
AP 9 LESSON PLAN
 
Aralin 21 sektor ng agrikultura
Aralin 21 sektor ng agrikulturaAralin 21 sektor ng agrikultura
Aralin 21 sektor ng agrikultura
 
Ekonomiks Learning Module Yunit 3
Ekonomiks Learning Module Yunit 3Ekonomiks Learning Module Yunit 3
Ekonomiks Learning Module Yunit 3
 
Epekto ng Pakikilahok ng Pilipinas sa Kalakalang Panlabas
Epekto ng Pakikilahok ng Pilipinas sa Kalakalang PanlabasEpekto ng Pakikilahok ng Pilipinas sa Kalakalang Panlabas
Epekto ng Pakikilahok ng Pilipinas sa Kalakalang Panlabas
 
Universal Declaration of Human Rights
Universal Declaration of Human RightsUniversal Declaration of Human Rights
Universal Declaration of Human Rights
 
Aralin 3 - ANG UGNAYAN NG PANGKALAHATANG KITA, PAG-IIMPOK AT PAGKONSUMO
Aralin 3 - ANG UGNAYAN NG PANGKALAHATANG KITA, PAG-IIMPOK AT PAGKONSUMOAralin 3 - ANG UGNAYAN NG PANGKALAHATANG KITA, PAG-IIMPOK AT PAGKONSUMO
Aralin 3 - ANG UGNAYAN NG PANGKALAHATANG KITA, PAG-IIMPOK AT PAGKONSUMO
 
B. Institusyong Di Bangko
B. Institusyong Di BangkoB. Institusyong Di Bangko
B. Institusyong Di Bangko
 
9-AP-ARALIN 4.pptx
9-AP-ARALIN 4.pptx9-AP-ARALIN 4.pptx
9-AP-ARALIN 4.pptx
 
MIGRASYON DOVE.pptx
MIGRASYON DOVE.pptxMIGRASYON DOVE.pptx
MIGRASYON DOVE.pptx
 
Es p 9 Modyul 15 Lokal at Global na Demand
Es p 9 Modyul 15 Lokal at Global na DemandEs p 9 Modyul 15 Lokal at Global na Demand
Es p 9 Modyul 15 Lokal at Global na Demand
 

Similar to week 1- 2 AP 1O.pptxhhshhshshshshhsshhshshshs

AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvvAP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
charlyn050618
 
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
mondaveray
 
Kabanata 8. Ang Mamamayang Pilipino
Kabanata 8. Ang Mamamayang PilipinoKabanata 8. Ang Mamamayang Pilipino
Kabanata 8. Ang Mamamayang Pilipino
joywapz
 
PAGKAMAMAMAYAN-Citizenship-Mga Paraan kung paano nawawala at natatamo muli an...
PAGKAMAMAMAYAN-Citizenship-Mga Paraan kung paano nawawala at natatamo muli an...PAGKAMAMAMAYAN-Citizenship-Mga Paraan kung paano nawawala at natatamo muli an...
PAGKAMAMAMAYAN-Citizenship-Mga Paraan kung paano nawawala at natatamo muli an...
KathleenFlorendoAqui
 
day 1-AP.pptx
day 1-AP.pptxday 1-AP.pptx
day 1-AP.pptx
HazelLizaMarieHong1
 
AP-4-Lesson-20.pptx
AP-4-Lesson-20.pptxAP-4-Lesson-20.pptx
AP-4-Lesson-20.pptx
joyformalejo1
 
aralin1yunit4-pptx
aralin1yunit4-pptxaralin1yunit4-pptx
aralin1yunit4-pptx
JonilynUbaldo1
 
Konsepto at Katuturan ng pagkamamayan (Citizenship)
Konsepto at Katuturan ng pagkamamayan (Citizenship)Konsepto at Katuturan ng pagkamamayan (Citizenship)
Konsepto at Katuturan ng pagkamamayan (Citizenship)
RonalynGatelaCajudo
 
kagalingang pansibiko kagalingang pansibiko
kagalingang pansibiko kagalingang pansibikokagalingang pansibiko kagalingang pansibiko
kagalingang pansibiko kagalingang pansibiko
ErwinPantujan2
 
ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO
ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINOANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO
ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO
Miss Ivy
 
aralin1yunit4-170123012531.pdf
aralin1yunit4-170123012531.pdfaralin1yunit4-170123012531.pdf
aralin1yunit4-170123012531.pdf
RanjellAllainBayonaT
 
Aralin 1 yunit 4 ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO
Aralin 1 yunit 4 ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINOAralin 1 yunit 4 ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO
Aralin 1 yunit 4 ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO
EDITHA HONRADEZ
 
dokumen.tips_aralin-1-konsepto-at-katuturan-ng-pagkamamamayan-citizenship.pdf
dokumen.tips_aralin-1-konsepto-at-katuturan-ng-pagkamamamayan-citizenship.pdfdokumen.tips_aralin-1-konsepto-at-katuturan-ng-pagkamamamayan-citizenship.pdf
dokumen.tips_aralin-1-konsepto-at-katuturan-ng-pagkamamamayan-citizenship.pdf
Laylie Guya
 
konsepto at katuturan ng pagkamamamayan2.pptx
konsepto at katuturan ng pagkamamamayan2.pptxkonsepto at katuturan ng pagkamamamayan2.pptx
konsepto at katuturan ng pagkamamamayan2.pptx
Apolinario Encenars
 
PAGKAMAMAYAN.pptx
PAGKAMAMAYAN.pptxPAGKAMAMAYAN.pptx
PAGKAMAMAYAN.pptx
GuilmarTerrenceBunag
 
pagkamamamayan-180116122419.pptx
pagkamamamayan-180116122419.pptxpagkamamamayan-180116122419.pptx
pagkamamamayan-180116122419.pptx
PearlFernandez3
 
Konsepto ng pagkamamamayan 4th G-10
Konsepto ng pagkamamamayan 4th G-10Konsepto ng pagkamamamayan 4th G-10
Konsepto ng pagkamamamayan 4th G-10
Araling Panlipunan
 
konsepto at katuturan ng pagkamamamayan2.pptx
konsepto at katuturan ng pagkamamamayan2.pptxkonsepto at katuturan ng pagkamamamayan2.pptx
konsepto at katuturan ng pagkamamamayan2.pptx
Apolinario Encenars
 
AP4_Q4_Mod1_Ako-Ikaw-Tayo-Mamamayang-Pilipino_v2.pdf
AP4_Q4_Mod1_Ako-Ikaw-Tayo-Mamamayang-Pilipino_v2.pdfAP4_Q4_Mod1_Ako-Ikaw-Tayo-Mamamayang-Pilipino_v2.pdf
AP4_Q4_Mod1_Ako-Ikaw-Tayo-Mamamayang-Pilipino_v2.pdf
REBECCAABEDES1
 
AP10 Q4 Week 1.pptx
AP10 Q4 Week 1.pptxAP10 Q4 Week 1.pptx
AP10 Q4 Week 1.pptx
EVELYNGRACETADEO1
 

Similar to week 1- 2 AP 1O.pptxhhshhshshshshhsshhshshshs (20)

AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvvAP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
AP-10-Q4-WEEK-1-2.pptxvvvvvvhhhhhhhhhhbvvv
 
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
 
Kabanata 8. Ang Mamamayang Pilipino
Kabanata 8. Ang Mamamayang PilipinoKabanata 8. Ang Mamamayang Pilipino
Kabanata 8. Ang Mamamayang Pilipino
 
PAGKAMAMAMAYAN-Citizenship-Mga Paraan kung paano nawawala at natatamo muli an...
PAGKAMAMAMAYAN-Citizenship-Mga Paraan kung paano nawawala at natatamo muli an...PAGKAMAMAMAYAN-Citizenship-Mga Paraan kung paano nawawala at natatamo muli an...
PAGKAMAMAMAYAN-Citizenship-Mga Paraan kung paano nawawala at natatamo muli an...
 
day 1-AP.pptx
day 1-AP.pptxday 1-AP.pptx
day 1-AP.pptx
 
AP-4-Lesson-20.pptx
AP-4-Lesson-20.pptxAP-4-Lesson-20.pptx
AP-4-Lesson-20.pptx
 
aralin1yunit4-pptx
aralin1yunit4-pptxaralin1yunit4-pptx
aralin1yunit4-pptx
 
Konsepto at Katuturan ng pagkamamayan (Citizenship)
Konsepto at Katuturan ng pagkamamayan (Citizenship)Konsepto at Katuturan ng pagkamamayan (Citizenship)
Konsepto at Katuturan ng pagkamamayan (Citizenship)
 
kagalingang pansibiko kagalingang pansibiko
kagalingang pansibiko kagalingang pansibikokagalingang pansibiko kagalingang pansibiko
kagalingang pansibiko kagalingang pansibiko
 
ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO
ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINOANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO
ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO
 
aralin1yunit4-170123012531.pdf
aralin1yunit4-170123012531.pdfaralin1yunit4-170123012531.pdf
aralin1yunit4-170123012531.pdf
 
Aralin 1 yunit 4 ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO
Aralin 1 yunit 4 ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINOAralin 1 yunit 4 ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO
Aralin 1 yunit 4 ANG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO
 
dokumen.tips_aralin-1-konsepto-at-katuturan-ng-pagkamamamayan-citizenship.pdf
dokumen.tips_aralin-1-konsepto-at-katuturan-ng-pagkamamamayan-citizenship.pdfdokumen.tips_aralin-1-konsepto-at-katuturan-ng-pagkamamamayan-citizenship.pdf
dokumen.tips_aralin-1-konsepto-at-katuturan-ng-pagkamamamayan-citizenship.pdf
 
konsepto at katuturan ng pagkamamamayan2.pptx
konsepto at katuturan ng pagkamamamayan2.pptxkonsepto at katuturan ng pagkamamamayan2.pptx
konsepto at katuturan ng pagkamamamayan2.pptx
 
PAGKAMAMAYAN.pptx
PAGKAMAMAYAN.pptxPAGKAMAMAYAN.pptx
PAGKAMAMAYAN.pptx
 
pagkamamamayan-180116122419.pptx
pagkamamamayan-180116122419.pptxpagkamamamayan-180116122419.pptx
pagkamamamayan-180116122419.pptx
 
Konsepto ng pagkamamamayan 4th G-10
Konsepto ng pagkamamamayan 4th G-10Konsepto ng pagkamamamayan 4th G-10
Konsepto ng pagkamamamayan 4th G-10
 
konsepto at katuturan ng pagkamamamayan2.pptx
konsepto at katuturan ng pagkamamamayan2.pptxkonsepto at katuturan ng pagkamamamayan2.pptx
konsepto at katuturan ng pagkamamamayan2.pptx
 
AP4_Q4_Mod1_Ako-Ikaw-Tayo-Mamamayang-Pilipino_v2.pdf
AP4_Q4_Mod1_Ako-Ikaw-Tayo-Mamamayang-Pilipino_v2.pdfAP4_Q4_Mod1_Ako-Ikaw-Tayo-Mamamayang-Pilipino_v2.pdf
AP4_Q4_Mod1_Ako-Ikaw-Tayo-Mamamayang-Pilipino_v2.pdf
 
AP10 Q4 Week 1.pptx
AP10 Q4 Week 1.pptxAP10 Q4 Week 1.pptx
AP10 Q4 Week 1.pptx
 

More from charlyn050618

PAGGAMI-NG-KAPANGYARIHSN.pptxjjjjsjjsjsjsjsjs
PAGGAMI-NG-KAPANGYARIHSN.pptxjjjjsjjsjsjsjsjsPAGGAMI-NG-KAPANGYARIHSN.pptxjjjjsjjsjsjsjsjs
PAGGAMI-NG-KAPANGYARIHSN.pptxjjjjsjjsjsjsjsjs
charlyn050618
 
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhhAP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
charlyn050618
 
ESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
ESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
ESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
charlyn050618
 
ESP 7 QUIZ 2.ppthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhx
ESP 7 QUIZ 2.ppthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhxESP 7 QUIZ 2.ppthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhx
ESP 7 QUIZ 2.ppthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhx
charlyn050618
 
ppt cot 2 pagpapakita nga nasyonalismo.pptx
ppt cot 2 pagpapakita nga nasyonalismo.pptxppt cot 2 pagpapakita nga nasyonalismo.pptx
ppt cot 2 pagpapakita nga nasyonalismo.pptx
charlyn050618
 
VALUES-WEEK3CATCH UP FRIDAYS LECTURE .pptx
VALUES-WEEK3CATCH UP FRIDAYS LECTURE .pptxVALUES-WEEK3CATCH UP FRIDAYS LECTURE .pptx
VALUES-WEEK3CATCH UP FRIDAYS LECTURE .pptx
charlyn050618
 
PAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptx
PAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptxPAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptx
PAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptx
charlyn050618
 
WEEK 3 NASYONALISMO sa timog at kanlurang asya.pptx
WEEK 3 NASYONALISMO sa timog at kanlurang asya.pptxWEEK 3 NASYONALISMO sa timog at kanlurang asya.pptx
WEEK 3 NASYONALISMO sa timog at kanlurang asya.pptx
charlyn050618
 
WEEK-1-2-KASARIAN-SA-IBAT-IBANG-LIPUNAN.pptx
WEEK-1-2-KASARIAN-SA-IBAT-IBANG-LIPUNAN.pptxWEEK-1-2-KASARIAN-SA-IBAT-IBANG-LIPUNAN.pptx
WEEK-1-2-KASARIAN-SA-IBAT-IBANG-LIPUNAN.pptx
charlyn050618
 
AP-10-REVIEWER.pptxhhhbbhhhhhhhhhhjhjjjhh
AP-10-REVIEWER.pptxhhhbbhhhhhhhhhhjhjjjhhAP-10-REVIEWER.pptxhhhbbhhhhhhhhhhjhjjjhh
AP-10-REVIEWER.pptxhhhbbhhhhhhhhhhjhjjjhh
charlyn050618
 
WEEK-3-4-AP10.pptxghhhhhhhhhhhhhvvvvvvvvv
WEEK-3-4-AP10.pptxghhhhhhhhhhhhhvvvvvvvvvWEEK-3-4-AP10.pptxghhhhhhhhhhhhhvvvvvvvvv
WEEK-3-4-AP10.pptxghhhhhhhhhhhhhvvvvvvvvv
charlyn050618
 
WEEK-3-4-AP10.pptxjshshsbdbbzhqhahshsjjs
WEEK-3-4-AP10.pptxjshshsbdbbzhqhahshsjjsWEEK-3-4-AP10.pptxjshshsbdbbzhqhahshsjjs
WEEK-3-4-AP10.pptxjshshsbdbbzhqhahshsjjs
charlyn050618
 
Mga-Dahilan-ng-Globalihhhhhhhsasyon.pptx
Mga-Dahilan-ng-Globalihhhhhhhsasyon.pptxMga-Dahilan-ng-Globalihhhhhhhsasyon.pptx
Mga-Dahilan-ng-Globalihhhhhhhsasyon.pptx
charlyn050618
 
Technological-at-Socio-Cultural-Globalization.pptx
Technological-at-Socio-Cultural-Globalization.pptxTechnological-at-Socio-Cultural-Globalization.pptx
Technological-at-Socio-Cultural-Globalization.pptx
charlyn050618
 
Dimensiyon-ng-Globalisasyon_Economic.pptx
Dimensiyon-ng-Globalisasyon_Economic.pptxDimensiyon-ng-Globalisasyon_Economic.pptx
Dimensiyon-ng-Globalisasyon_Economic.pptx
charlyn050618
 

More from charlyn050618 (15)

PAGGAMI-NG-KAPANGYARIHSN.pptxjjjjsjjsjsjsjsjs
PAGGAMI-NG-KAPANGYARIHSN.pptxjjjjsjjsjsjsjsjsPAGGAMI-NG-KAPANGYARIHSN.pptxjjjjsjjsjsjsjsjs
PAGGAMI-NG-KAPANGYARIHSN.pptxjjjjsjjsjsjsjsjs
 
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhhAP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
 
ESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
ESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
ESP-10-Q4-W5-6.pdfbhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
 
ESP 7 QUIZ 2.ppthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhx
ESP 7 QUIZ 2.ppthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhxESP 7 QUIZ 2.ppthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhx
ESP 7 QUIZ 2.ppthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhx
 
ppt cot 2 pagpapakita nga nasyonalismo.pptx
ppt cot 2 pagpapakita nga nasyonalismo.pptxppt cot 2 pagpapakita nga nasyonalismo.pptx
ppt cot 2 pagpapakita nga nasyonalismo.pptx
 
VALUES-WEEK3CATCH UP FRIDAYS LECTURE .pptx
VALUES-WEEK3CATCH UP FRIDAYS LECTURE .pptxVALUES-WEEK3CATCH UP FRIDAYS LECTURE .pptx
VALUES-WEEK3CATCH UP FRIDAYS LECTURE .pptx
 
PAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptx
PAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptxPAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptx
PAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptx
 
WEEK 3 NASYONALISMO sa timog at kanlurang asya.pptx
WEEK 3 NASYONALISMO sa timog at kanlurang asya.pptxWEEK 3 NASYONALISMO sa timog at kanlurang asya.pptx
WEEK 3 NASYONALISMO sa timog at kanlurang asya.pptx
 
WEEK-1-2-KASARIAN-SA-IBAT-IBANG-LIPUNAN.pptx
WEEK-1-2-KASARIAN-SA-IBAT-IBANG-LIPUNAN.pptxWEEK-1-2-KASARIAN-SA-IBAT-IBANG-LIPUNAN.pptx
WEEK-1-2-KASARIAN-SA-IBAT-IBANG-LIPUNAN.pptx
 
AP-10-REVIEWER.pptxhhhbbhhhhhhhhhhjhjjjhh
AP-10-REVIEWER.pptxhhhbbhhhhhhhhhhjhjjjhhAP-10-REVIEWER.pptxhhhbbhhhhhhhhhhjhjjjhh
AP-10-REVIEWER.pptxhhhbbhhhhhhhhhhjhjjjhh
 
WEEK-3-4-AP10.pptxghhhhhhhhhhhhhvvvvvvvvv
WEEK-3-4-AP10.pptxghhhhhhhhhhhhhvvvvvvvvvWEEK-3-4-AP10.pptxghhhhhhhhhhhhhvvvvvvvvv
WEEK-3-4-AP10.pptxghhhhhhhhhhhhhvvvvvvvvv
 
WEEK-3-4-AP10.pptxjshshsbdbbzhqhahshsjjs
WEEK-3-4-AP10.pptxjshshsbdbbzhqhahshsjjsWEEK-3-4-AP10.pptxjshshsbdbbzhqhahshsjjs
WEEK-3-4-AP10.pptxjshshsbdbbzhqhahshsjjs
 
Mga-Dahilan-ng-Globalihhhhhhhsasyon.pptx
Mga-Dahilan-ng-Globalihhhhhhhsasyon.pptxMga-Dahilan-ng-Globalihhhhhhhsasyon.pptx
Mga-Dahilan-ng-Globalihhhhhhhsasyon.pptx
 
Technological-at-Socio-Cultural-Globalization.pptx
Technological-at-Socio-Cultural-Globalization.pptxTechnological-at-Socio-Cultural-Globalization.pptx
Technological-at-Socio-Cultural-Globalization.pptx
 
Dimensiyon-ng-Globalisasyon_Economic.pptx
Dimensiyon-ng-Globalisasyon_Economic.pptxDimensiyon-ng-Globalisasyon_Economic.pptx
Dimensiyon-ng-Globalisasyon_Economic.pptx
 

week 1- 2 AP 1O.pptxhhshhshshshshhsshhshshshs

 • 3.
 • 4. Ang mamamayan ang isa sa mga mahahalagang elemento ng estado. Ang kanilang partisipasyon sa pamamahala ay esensyal upang patuloy na umunlad at lumago ang antas ng ekonomiya at lipunan nito. Hindi lahat ng tao sa mundo ay mulat sa kanilang gampanin at responsibilidad bilang mga mahahalagang kabahagi ng pagsusulong ng kabutihang panlahat at pambansang kapakanan. Paano ba maging isang mabuting mamamayan ang isang kabataang katulad mo?
 • 5. Ang usapin ng aktibong pagkamamamayan ay lubhang mahalaga upang mas maimulat ang mga tao sa kanilang gampanin at responsibilidad tungo sa kanilang minimithing mas maunlad at progresibong lipunan. Ano ba ang ibig sabihin ng pagkamamayan o citizenship?
 • 7. Ayon kay Murray Clark Havens, ang pagkamamamayan o citizenship ay ugnayan ng isang indibidwal sa isang estado.
 • 8. Ito ay tumutukoy sa pagiging miyembro ng isang indibidwal sa isang estado at kabilang siya bilang isang citizen, siya ay gumagawa ng karapatan at tungkulin.
 • 9. Artikulo IV: Pagkamamamayan Seksiyon 1. Ang sumusunod ay mamamayan ng Pilipinas: 1) Ang mamamayan ng Pilipinas sa panahon ng pagpapatibay ng Saligang Batas na ito; 2) Ang mga ama o mga ina ay mamamayan ng Pilipinas;
 • 10. Artikulo IV: Pagkamamamayan 3) Ang mga isinilang bago sumapit ang Enero 17, 1973 na ang mga ina ay Pilipino, na pumili ng pagkamamamayang Pilipino pagsapit sa karampatang gulang; at 4) Ang mga naging mamamayan ayon sa batas.
 • 11. Artikulo IV: Pagkamamamayan Seksiyon 2. Ang katutubong inianak na mamamayan ay yaong mamamayan ng Pilipinas mula pa sa pagsilang na wala nang kinakailangang gampanang ano mang hakbangin upang matamo o malubos ang kanilang pagkamamamayang Pilipino.
 • 12. Artikulo IV: Pagkamamamayan Seksiyon 3. Ang pagkamamamayang Pilipino ay maaaring mawala o muling matamo sa paraang itinatadhana ng batas.
 • 13. Artikulo IV: Pagkamamamayan Seksiyon 4. Mananatiling angkin ang kanilang pagkamamamayan ng mamamayan ng Pilipinas na mag-asawa ng mga dayuhan, matangi kung sa kanilang kagagawan o pagkukulang, sila ay ituturing, sa ilalim ng batas, na nagtakwil nito.
 • 14. Artikulo IV: Pagkamamamayan Seksiyon 5. Ang dalawang katapatan ng mamamayan ay salungat sa kapakanang pambansa at dapat lapatan ng kaukulang batas.
 • 15. Republic Act No. 9225 o Citizenship Retention and Reacquisition Act of 2003 Batay dito ang mga dating mamamayang Pilipino na naging mamamayan ng ibang bansa sa pamamagitan ng naturalisasyon ay maaaring maging mamamayang Pilipino muli. Siya ay magkakaroon ng dalawang pagkamamamayan (dual citizenship).
 • 16. MGA PRINSIPYO NG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO 1.JUS SANGUINIS- naaayon sa dugo o pagkamamamayan ng mga magulang o isa man sa kanila. Prinsipyo na sinusunod ng Pilipinas.
 • 17. MGA PRINSIPYO NG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO HALIMBAWA: Kung ang dayuhang Indian ay nanganak sa Pilipinas, ang pagkamamamayan ng kanyang anak ay Indian din katulad ng kanyang magulang kahit sa Pilipinas siya pinanganak.
 • 18. MGA PRINSIPYO NG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO 2. Jus Soli- prinsipyo na naaayon sa lugar ng kanyang kapanganakan anuman ang pagkamamamayan ng mga magulang. Prinsipyo na sinusunod sa Amerika.
 • 19. MGA PRINSIPYO NG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO 2. Jus Soli- prinsipyo na naaayon sa lugar ng kanyang kapanganakan anuman ang pagkamamamayan ng mga magulang. Prinsipyo na sinusunod sa Amerika.
 • 20. MGA PRINSIPYO NG PAGKAMAMAMAYANG PILIPINO HALIMBAWA: Ang isang Pilipino na ipinanganak sa Amerika ay magiging American Citizen ito kahit Pilipino ang kanyang mga magulang dahil sa bansang Amerika siya pinanganak.
 • 21. Alinsunod sa Seksyon 3 ng Saligang Batas,ang pagkamamamayan ng isang indibidwal ay maaaring mawala ngunit ito ay maaaring ibalik.
 • 22. Balidong sanhi ng Pagkawala ng Pagkamamamayan ng isang Pilipino 1. Sa pamamagitan ng naturalisasyon sa ibang bansa. 2. Expatriation o kusang pagtalikod sa pagkamamamayan 3. Panunumpa ng katapatan ng Saligang Batas ng mga banyaga pagsapit ng 10- 20 taon
 • 23. Balidong sanhi ng Pagkawala ng Pagkamamamayan ng isang Pilipino 4. Paglilingkod sa hukbong sandatahan ng ibang bansa 5. Pag- aasawa ng dayuhan at pagsunod sa pagkamamamayan nito
 • 24. PAANO MAIBABALIK ANG PAGKA- PILIPINO? 1. NATURALISASYON- paraan ng pagtanggap ng bansa sa isang dayuhan at pagkakaloob sa kanya ng karapatang tinatanggap ng mga mamamayan.
 • 25. PAANO MAIBABALIK ANG PAGKA- PILIPINO? 2. Repatriation- tawag sa kusang pagbabalik ng isang tao sa kanyang pinanggalingang bansa pagkatapos na mabawi ang kanilang pagkamamamayan.
 • 26. PAANO MAIBABALIK ANG PAGKA- PILIPINO? 3. Aksyon ng Kongreso- pagtugon ng Mababang Kapulungan ng Kongreso ukol sa aplikasyon para maging isang mamamayang Pilipino.
 • 27. PAANO MAIBABALIK ANG PAGKA- PILIPINO? 4. Pagpapatawad ng gobyerno sa isang tumakas sa Sandatahang Lakas ng bansa- ang paraang ito ay kadalasang para sa mga sundalo na nagsilbi sa pamahalaan ngunit tumakas habang sila’y nasa tungkulin lalo na sa panahon ng digmaan
 • 28. LABINDALAWANG GAWAING MAKAKATULONG SA ATING BANSA 1. Sumunod sa batas- trapiko. 2. Laging humingi ng opisyal na resino sa anumang binibili. 3. Bilhin ang mga lokal na produkto. 4. Positibong magpahayag ng tungkol sa atin gayundin sa sariling bansa.
 • 29. LABINDALAWANG GAWAING MAKAKATULONG SA ATING BANSA 5. Igalang ang nagpapatupad ng batas- trapiko, pulis at iba pang lingkod bayan. 6. Itapon ng wasto ang basura. 7. Suportahan ang inyong simbahan. 8. Tapusin nang may katapatan ang tungkulin sa panahon ng eleksyon.
 • 30. LABINDALAWANG GAWAING MAKAKATULONG SA ATING BANSA 9. Maglingkod nang maayos sa pinapasukan. 10. Magbayad ng buwis. 11. Tulungan ang batang mahihirap. 12. Maging mabuting magulang.
 • 32. A karapatang pantao C pagkamamamayan B gawaing pansibiko D mabuting pamamahala Ang kalagayan o katayuan ng isang tao bilang miyembro ng isang pamayanan o estado ay mas kilala bilang: >
 • 33. A Artikulo 7 C Artikulo 5 B Artikulo 6 D Artikulo 4 Saang bahagi ng Saligang Batas ng 1987 ipinaliliwanag ang mga probisyon ukol sa mga tunay na mamamayang Pilipino? >
 • 34. A Isinilang noong Enero 15, 1995 si Mich. Ang kaniyang ina ay Pilipino. Pinili niya ang pagkamamamayang Pilipino pagsapit sa karampatang gulang. C Mamamayan ng Pilipinas si Abdul nang pagtibayin ang Saligang Batas ng 1987 B Ang ama ni Rachelle ay mamamayan ng Pilipinas D Mga naging mamamayan ayon sa batas Sino sa sumusunod ang hindi maituturing na Pilipino? >
 • 35. A parehong mamamayang Pilipino at Amerikano C mamamayang Amerikano lamang B mamamayang Pilipino lamang D Mga naging mamamayan ayon sa batas Ang ama at ina ni Mark ay kapwa Pilipino subalit ipinanganak at lumaki siya sa California. Si Mark ay: >
 • 36. A Australian, sapagkat sa Australia na siya naninirahan. C Pilipino, sapagkat hindi naman niya itinakwil ang kanyang pagkamamamayan. B Australian, sapagkat nakapangasawa na siya sa Australia. D Pilipino, sapagkat madalas pa rin naman siyang umuwi sa Pilipinas para dalawin ang kanyang pamilya at magbakasyon. Nakapangasawa ng isang Australian si Via at nagdesisyon silang sa Australia na manirahan. Madalas pa rin siyang umuwi sa Pilipinas upang dalawin ang kaniyang mga magulang at kapatid sa Nueva Ecija at para na rin magbakasyon. Ano ang pagkamamamayan ni Via? >
 • 37. AKTIBONG PAGKAMAMAMAYAN Panuto: Isa-isahin ang mga pagpapahalagang nakaugat sa aktibong pagkamamamayan. Pagkatapos ay ipaliwanag kung paano makatutugon ang mga ito sa pagtupad mo bilang kabataang Pilipino sa mga gampanin at pananagutang inaasahan mula sa iyo. Isulat sa papel ang hinihingi ng graphic organizer sa ibaba.
 • 38. SANGGUNIAN Community Southwark, An Introduction to Active Citizenship, https://communitysouthwark.org/sites/default/files/images/Introd u ction%20to%20Active%20Citizenship.pdf Department of Education, Araling Panlipunan Grade 10 LM, 354-361, https://aralingpanlipunan9santolanhs.wordpress.com/curriculum/gr ade-10/ Department of Education Bureau of Elementary Education, Pagkamamamayang Pilipino: Natamo, Nawala at Muling Natamo (MISOSA Distance Education for Elementary Schools Self Instructional Materials,2010)115 Habi Education Lab, Design thinking for teaching citizenship, Facebook, June 12, 2020, https://www.facebook.com/1497108803834566/posts/26525182616 26942/ “Quezon’s Code of Citizenship and Ethics”, Malacañan Palace, accessed July 15, 2020, https://malacanang.gov.ph/4376- the-code-of-ethics/