Successfully reported this slideshow.

KARAPATANG PANTAO

163

Share

Loading in …3
×
1 of 52
1 of 52

KARAPATANG PANTAO

163

Share

Download to read offline

KONTEMPORARYONG ISYU (Grade 10)
Credits to: Mrs. Yolanda B. Ilao

Disclaimer:
All of the pictures and pieces of information on this site are the property of their respective owners. I do not hold any copyright in regards to these pictures and information. These pictures have been collected from different public sources including various websites, considered to be in the public domain. If anyone has any objection to display of any picture, image or information, it may be brought to my notice by sending an email (contact me) & the disputed media will be removed immediately, after verification of the claim.

KONTEMPORARYONG ISYU (Grade 10)
Credits to: Mrs. Yolanda B. Ilao

Disclaimer:
All of the pictures and pieces of information on this site are the property of their respective owners. I do not hold any copyright in regards to these pictures and information. These pictures have been collected from different public sources including various websites, considered to be in the public domain. If anyone has any objection to display of any picture, image or information, it may be brought to my notice by sending an email (contact me) & the disputed media will be removed immediately, after verification of the claim.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

KARAPATANG PANTAO

 1. 1. KARAPATANG PANTAO
 2. 2. Ito ay karapatan at kalayaan na nararapat matanggap ng mga tao.
 3. 3. MGA HALIMBAWA NG KARAPATANG PANTAO Kalayaan sa pagsasalita Pagkakapantay- pantay sa harap ng batas Karapatang makapaghanap buhay Karapatan sa pagkain Karapatang makilahok sa kalinangan Karapatan sa edukasyon
 4. 4. Historikal ng Pag-unlad ng konsepto ng Karapatang Pantao
 5. 5. “Cyrus Cylinder” (539 B.C.E.) Sinakop ni Haring Cyrus ng Persia at kaniyang mga tauhan ang lungsod ng Babylon.
 6. 6. “Cyrus Cylinder” (539 B.C.E.) Pinalaya niya ang mga alipin at ipinahayag na maaari silang pumili ng sariling relihiyon. Idineklara rin ang pagkakapantay pantay ng lahat ng lahi.
 7. 7. Nakatala ito sa isang baked-clay cylinder na tanyag sa tawag na “Cyrus Cylinder.” Tinagurian ito bilang “world’s first charter of human rights.”
 8. 8. Kinakitaan din ng kaisipan tungkol sa karapatang pantao ang iba pang sinaunang kabihasnan tulad ng India, Greece, at Rome.
 9. 9. Ang mga itinatag na relihiyon at pananampalataya sa Asya tulad ng Judaism, Hinduism, Kristiyanismo, Buddhism, Taoism, Islam at iba pa ay nakapaglahad ng mga kodigo tungkol sa moralidad, kaisipan tungkol sa dignidad ng tao at tungkulin nito sa kaniyang kapwa.
 10. 10. 1215- Magna Carta Noong 1215, sapilitang lumagda si John I, Hari ng England, sa Magna Carta, isang dokumentong naglalahad ng ilang karapatan ng mga taga- England.
 11. 11. 1215- Magna Carta Ilan sa mga ito ay hindi maaaring dakpin, ipakulong, at bawiin ang anumang ari-arian ng sinuman nang walang pagpapasiya ng hukuman. Sa dokumentong ito, nilimitahan ang kapangyarihan ng hari ng bansa.
 12. 12. Petition of Right (1628)
 13. 13. Petition of Right (1628) Sa England, ipinasa ang Petition of Right na naglalaman ng mga karapatan tulad nang hindi pagpataw ng buwis nang walang pahintulot ng Parliament, pagbawal sa pagkulong nang walang sapat na dahilan, at hindi pagdeklara ng batas militar sa panahon ng kapayapaan
 14. 14. Bill of Rights(1791) Noong 1787, inaprubahan ng United States Congress ang Saligang-batas ng kanilang bansa. Sa dokumentong ito, nakapaloob ang Bill of Rights na ipinatupad noong Disyembre 15, 1791.
 15. 15. Bill of Rights(1791) Ito ang nagbigay-proteksiyon sa mga karapatang pantao ng lahat ng mamamayan at maging ang iba pang taong nanirahan sa bansa.
 16. 16. Declaration of the Rights of Man and of the itizen(1789) Noong 1789, nagtagumpay ang French Revolution na wakasan ang ganap na kapangyarihan ni Haring Louis XVI.
 17. 17. Sumunod ang paglagda ng Declaration of the Rights of Man and of the Citizen na naglalaman ng mga karapatan ng mamamayan. Declaration of the Rights of Man and of the Citizen(1789)
 18. 18. The First Geneva Convention(1864) Noong 1864, isinagawa ang pagpupulong ng labing- anim na Europeong bansa at ilang estado ng United States sa Geneva, Switzerland.
 19. 19. Kinilala ito bilang The First Geneva Convention na may layuning isaalang-alang ang pag- alaga sa mga nasugatan at may sakit na sundalo nang walang anumang diskriminasyon. The First Geneva Convention(1864)
 20. 20. Universal Declaration of Human Rights (1948) Noong 1948, itinatag ng United Nations ang Human Rights Commission sa pangunguna ni Eleanor Roosevelt, asawa ng yumaong Pangulong Franklin Roosevelt ng United States.
 21. 21. Gawain 1:Human Rights Declared Kompletuhin ang tsart sa pamamagitan ng pagtala sa ikalawang kolum ng mga karapatang pantaong nakapaloob sa bawat dokumento.
 22. 22. Dokumento Mga Nakapaloob na Karapatang Pantao 1. Cyrus’ Cylinder 2. Magna Carta 3. Petition of Right 4. Bill of Rights 5. Declaration of the Rights of Man and of the Citizen 6. The First Geneva Convention
 23. 23. Gawain 2: Connecting Human Rights Then and Now 1. Pumili ng isang karapatang pantao na nakapaloob sa alinman sa tinalakay na dokumento. 2. Magbigay ng halimbawa, sitwasyon o pangyayari sa iyong komunidad na nagpapatunay na nagaganap o ipinatutupad ito sa kasalukuyan. 3. Ipakita ang gawaing ito sa malikhaing paraan.
 24. 24. 1. Piniling dokumento sa pagkabuo ng karapatang pantao: ________________ 2. Karapatang pantaong nakapaloob sa dokumento na nagaganap/ipinatutupad sa kasalukuyan: _______________________ 3. Malikhaing Gawain: _________________ (Maaaring role playing, pagsulat ng tula o sanaysay, pag-awit at iba pa)
 25. 25. Gawain 3: Three Cards Diagram Kompletuhin ang datos na hinihingi sa bawat card. Pagkatapos, sagutin ang sumusunod na tanong.
 26. 26. QUIZ
 27. 27. _______1. Ito ay isang lungsod na sinakop ni Haring Cyrus ng Persia at ng kaniyang mga tauhan. _______2. Hari ng England na sapilitang lumagda sa Magna Carta. _______3. Kailan ipinatupad ang Bill of Rights? _______4. Ito ay may layuning isaalang-alang ang pag-alaga sa mga nasugatan at may sakit na sundalo nang walang anumang diskriminasyon.
 28. 28. ______5. Noong 1864, isinagawa ang pagpupulong ng ___ na Europeong bansa at ilang estado ng United States sa Geneva, Switzerland. ______6. Ito ay isa pang tawag sa baked-clay cylinder at tinaguriang “WORLD’S FIRST CHARTER OF HUMAN RIGHTS”. ______7. Ito ay isang dokumentong naglalahad ng ilang karapatan ng mga taga-England. 8-9. Magbigay ng 2 halimbawa ng karapatang pantao. ______10. Ano ang karapatang pantao?
 29. 29. Ang Universal Declaration of Human Rights (UDHR) ay isa sa mahalagang dokumentong naglalahad ng mga karapatang pantao ng bawat indibiduwalna may kaugnayan sa bawat aspekto ng buhay ng tao. Karapatang sibil Karapatang politikal Karapatang ekonomiko Karapatang sosyal Karapatang kultural
 30. 30. Nang itatag ang United Nations noong Oktubre 24, 1945, binigyang-diin ng mga bansang kasapi nito na magkaroon ng kongkretong balangkas upang matiyak na maibabahagi ang kaalaman at maisakatuparan ang mga karapatang pantao sa lahat ng bansa. Ito ay naging bahagi sa adyenda ng UN General Assembly noong 1946. Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
 31. 31. Nabuo ang UDHR nang maluklok bilang tagapangulo ng Human Rights Commission ng United Nations si Binalangkas ng naturang komisyon ang talaan ng mga pangunahing karapatang pantao at tinawag ang talaang ito bilang ELEANOR ROOSEVELT UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS “International Magna Carta for all Mankind.”
 32. 32. Sa kauna-unahang pagkakataon, pinagsama-sama at binalangkas ang lahat ng karapatang pantao ng indibiduwal sa isang dokumento. Ito ang naging pangunahing batayan ng mga demokratikong bansa sa pagbuo ng kani-kanilang Saligang-batas.
 33. 33. • Malaki ang pagkakaugnay ng mga karapatang nakapaloob sa UDHR sa bawat aspekto ng buhay ng tao. • Naging sandigan ng maraming bansa ang nilalaman ng UDHR upang panatilihin ang kapayapaan at itaguyod ang dignidad at karapatan ng bawat tao.
 34. 34. • Kaisa ang pamahalaan ng Pilipinas sa maraming bansang nagbigay ng maigting na pagpapahalaga sa dignidad at mga karapatan ng tao sa iba’t ibang panig ng daigdig
 35. 35. • Ang Katipunan ng mga Karapatan o Bill of Rights ng Konstitusyon ng ating bansa ay listahan ng mga pinagsamasamang karapatan ng bawat tao mula sa dating konstitusyon at karagdagang karapatan ng mga indibiduwal na nakapaloob sa Seksyon 8, 11, 12, 13, 18 (1), at 19.
 36. 36. • Ayon sa aklat ni De Leon, et.al (2014), may tatlong uri ng mga karapatan ng bawat mamamayan sa isang demokratikong bansa. Mayroon namang apat na klasipikasyon ang constitutional rights. Unawain ang diyagram sa ibaba.
 37. 37. Natural Rights • Mga karapatang taglay ng bawat tao kahit hindi ipagkaloob ng Estado Hal: Karapatang mabuhay, maging malaya, at magkaroon ng ariarian
 38. 38. Apat na Klasipikasyon ang Constitutional Rights.
 39. 39. Constitutional Rights • Mga karapatang ipinagkaloob at pinangangalagaan ng Estado. HAL: Karapatang Politikal – Kapangyarihan ng mamamayan na makilahok, tuwiran man o hindi, sa pagtatag at pangangasiwa ng pamahalaan
 40. 40. Constitutional Rights • Karapatang Sibil – mga karapatan na titiyak sa mga pribadong indibidwal na maging kasiya-siya ang kanilang pamumuhay sa paraang nais nang hindi lumalabag sa batas.
 41. 41. Constitutional Rights • Karapatang Sosyo- ekonomik – mga karapatan na sisiguro sa katiwasayan ng buhay at pangekonomikong kalagayan ng mga indibiduwal.
 42. 42. Constitutional Rights • Karapatan ng akusado – mga karapatan na magbibigay-proteksyon sa indibidwal na inakusahan sa anomang krimen
 43. 43. Statutory • Mga karapatang kaloob ng binuong batas at maaaring alisin sa pamamagitan ng panibagong batas. Karapatang makatanggap ng minimum wage

×