SlideShare a Scribd company logo
Arthrologija dr Sarac
ARTHROLOGIJA
nauka o zglobovima
SYNDESMOLOGIA
(nauka o zglobovima i spojevima među kostima)
dr Sarac
klasifikacija zglobovafunkcionalno ime strukturno ime pokretljivost primer opis
Synarthroses articulatio fibrosus nepokretan
zglob
Syndesmoses ligament interosseum
Sutures šavovi lobanje
Gomphoses zub
Amphiarthroses articulatio
cartilaginosus
(hyaline, fibrocartilage)
Blago pokretan Synchrondosis epifize ,rebra
Symphyses Pubis, vertebralni
disk
Diarthroses articulatio synovialis Pokretni
zgobovi
Uniaxial
Biaxial
Multiaxial
Synarthroses
nepokretni zglobovi
Fibrozni
Syndesmoses
čvrsti vezivni snopovi
Suture
spoj između ivica dve
pljosnate kosti
Gomphoses
klinasti spoj pomoću koga
je zub usađen u vilicu
Amphiarthoses
articulatio cartilaginea
malo pokretni
synohondrosis
hijalina hrskavica
symphisis
fibrozna hrskavica
Diarthroses
Sinovialni zglobovi
pokretni
• mnogobrojni
• složeni
• Structura:
• zglobna capsula
• vezivna opna obuhvata u celini
zglobne površine sastoji se iz dva
lista
– 1.membranea synovialis
• unutrasnja luči sinovijalnu tečnost
2.membrana fibrosa
zglobna šupljina (cavitas
articularis)
mali prostor između kosti
– facies articularis
• obloženi sa hyaline hrskavicom
umetnutom između kostiju
sporedni elementi zgloba
• meniscus diskus labrum
Ligamenti
• bursa
• (Burze izgledaju kao balon ispunjen sa
malo tečnosti i spljošten imeđu ostalih
tkiva. Njihova funkcija jeste da smanje
trenje između tetiva i kosti, između
tetiva i tetiva, između koštanih
izbočina i same kože.)
bursae
Types of Joints
ellipsoidal
Vrste zglobova
- prema obliku zglobnih površina i opsegu gibanja:
 ravni zglob (articulatio plana)
 ugaoni zglob (gynglymus)
 okretni zglob (art. trochoidea)
 sedlasti zglob (art. sellaris)
 jajoliki zglob (art. ellipsoidea)
 kuglasti zglob (art. spheroidea)
POKRETI U ZGLOBOVIMA
 pregibanje (flexio)
 ispružanje (extensio)
 pregibanje trupa (anteflexio, lateroflexio, retroflexio)
 primicanje (adductio)
 odmicanje (abductio)
 pokreti podlaktičnih kostiju (supinatio i pronatio)
 kruženje (circumductio)
SPOJEVI I ZGLOBOVI GLAVE
- vezivno koštani šavovi, hrskavični spojevi i veze
- jedini pokretni zglobovi glave su levi i desni donjovični zglob
(articulatio temporomandibularis)
dr Sarac
Spojevi i zglobovi kičmenog stuba
- gornji zglob i donji zglobovi glave:
- articulatio atlanto-occipitalis;
-articulationes atlanto-axiales
- spojevi među
pršljenovima:
 tela su spojena s kolutima
(disci intervertebrales) i
dvema uzdužnim vezama
 (ligg. longitudinale anterius
et posterius)
 lukovi su spojeni žutim
vezama (ligg. flava)
-discus intervertebrales:
- anulus fibrosus i nucleus
pulposus
- zglobne nastavke
pršljena spajaju
(articulationes zygapophysiales)
-spojevi trnastih
nastavaka:
(ligg. interspinalia i lig.
supraspinale)
- najrazvijeniji u
području vrata lig. nuchae
- zglob lumbalne i trtične
kosti okošta u poodmakloj dobi
Kicmeni stub izgled
dvostrukog slova S
- vratna lordoza
(prema napred)
- grudna kifoza (prema
natrag)
- slabinska lordoza
(prema napred)
-
-
Pokreti kičmenog stuba
- oko poprečne ose: antefleksija, retrofleksija, osobito u slabinskom delu
- oko sagitalne ose: laterofleksija, donji grudni deo kičmenog stuba
- oko okomite ose: rotacija, u vratnom i donjem delu
dr Sarac
Spojevi i zglobovi grudnog koša
-rebarne hrskavice (cartilagines costales): spajaju rebra s grudnom kosti
-rebrenokičmeni zglobovi (articulationes costovertebrales):
- articulatio capitis costae (glava rebra + telo pršljena)
- articulatio costotransversaria (kvržica rebra + poprečni nastavak)
- Spojevi i zglobovi ramenog obruča:
- art. sternoclavicularis (ključna kost +manubrium sternuma)
- art. acromioclavicularis (lopatica + ključna kost)
- lig. coracoclaviculare(processus coracoideus + ključna kost)
Rameni zglob, articulatio humeri
- cavitas glenoidalis scapulae +caput humeri
- rubni vezivnohrskavični prsten, labrum glenoidale
-veze: - 3 zglobnoramene sveze, ligg. glenohumeralia
- kljunastoramena sveza, lig. coracohumerale
Lakatni zglob, articulatio cubiti
- složeni zglob: ramena + lakatna + žbica
- tri zgloba: art. humeroradialis, art. humeroulnaris, art. radioulnaris
proximalis
- zglobna čahura zajednička za sva tri zgloba, pojačana prstenastom
svezom, lig. anulare radii,lig.collaterale ulnare et radiale
- donji , art. radioulnaris
distalis
- celom dužinom lakatnu i
palčanu kost povezuje
podlaktična međukoštana
opna, membrana interossea
antebrachii
Zglobovi šake, articulationes manus
-7 grupa: - ručni zglob; radius + kosti ručja, art. radiocarpalis
- proksimalni + distalni red kostiju ručja , art. mediocarpalis
- između kostiju ručja, articulationes intercarpales
- kosti ručja + kosti doručja, articulationes
carpometacarpales
- između kostiju doručja, articulationes intermetacarpales
- kosti doručja + članci prstiju, articulationes
metacarpophalangeales
- između članaka prstiju, articulationes interphalangeales
manus
-art. radiocarpalis
zglobovi korena šake: radiokarpalni, mediokarpalni i interkarpalni
zglob
- zajedno deluju kao jajoloki zglob, kretnje
ograničene
- središte zgloba je os capitatum
- pregibanja i ispružanja šake, radijalna i
ulnarna abdukcija, cirkumdukcija
karpometakarpalni zglobovi: malo pomicanje između kostiju
- palčani karpometakarpalni zglob je sedlasti
zglob što omogućuje pregibanje, ispružanje,
odmicanje, primicanje, opoziciju i repoziciju
palca
metakarpofalangealni zglobovi: pregibanje, ispružanje, radijalnu i
ulnarnu abdukciju, kruženje, delomičnu vrtenje
prstiju
interfalangealni zglobovi: kutni zglobovi, pregibanje i ispružanje
članaka prstiju
(articulationes membri inferioris)
Zglobovi donjeg uda
(articulationes membri inferioris)
• Zglobovi donjeg ekstremiteta ili noge dele se na zglobove
karličnog pojasa (articulationes cinguli pelvici)
• i zglobove slobodnog dela noge (articulationes membri
inferioris liberi).
• Zglobovi karličnog pojasa su zglob izmedu stidnih kostiju
(symphysis pubica) i krsno-bedreni zglob (art. sacroiliaca).
• Zglobovi slobodnog dela noge su: zglob kuka (art. coxae),
zglob kolena (art. genus), golenjačno-lišnjačni zglob (art.
tibiofibularis), gornji skočni zglob (art. talocruralis) i zglobovi
stopala (articulationes pedis)
Spojevi i zglobovi donjih udova
- symphysis pubica
- art. sacroiliaca
- ligg. sacro-iliaca
- lig. sacrotuberale
- lig. sacrospinale
- veze koje povezuju karlične kosti:
zaptivna opna, membrana obturatoria, preponska
veza, lig. inguinale; propusna sveza, lig. lacunare;
grebenska sveza, lig. pectineale
Zglob kuka, art. coxae
- vezivnohrskavični prsten, labrum
acetabulare
- poprečna veza čašice, lig.
transversum acetabuli
- veza glave bedrene kosti, lig.
capitis femoris
- zglobnu čahuru pojačavaju:
- bočnobedrena veza, lig.
iliofemorale
- preponskobedrena sveza, lig.
pubofemorale
- sednobedrena sveza, lig.
ischiofemorale
- fleksija, ekstenzija, abdukcija, adukcija, rotacija
Pokreti u u zglobu kuka:
- kuglasti zglob s ograničenim kretnjama
- fleksija, ekstenzija, abdukcija, adukcija, rotacija
• U ovom zglobu spajaju se donji kraj butne kosti (femur), gornji
okrajak golenjače (fibia) i čašica (patella).
• Zglobne površine na butnoj kosti su kondili butne kosti (condylus
lateralis et medialis) i zglobna površina za čašicu (facies patellaris).
Na golenjači zglobna površina je gornja zglobna površina golenjače
(facies articularis superior tibiae).
• Zglobna površina na čašici je njena zadnja strana (facies articularis
patellae). Između zglobnih površina butne kosti i golenjače,
umetnute su vezivno-hrskavične tvorevine, meniskusi, spoljašnji
(meniscus lateralis) i unutrašnji (meniscus medialis). Oni
prilagođavaju nesrazmernost između zglobnih površina ovih kostiju i
prate pokrete u zglobu kolena pomerajući se napred pri opružanju
kolena i nazad pri pregibanju kolena.
Zglob kolena (articulatio genus)
Koleni zglob, art. genus
- vezivnohrskavične tvorbe, menisci
articulares
- prednju stranu zglobne čahure
pojačavaju: lig. patellae i
retinacula patellae (iverna krilca)
- stražnju stranu zglobne čahure
pojačavaju dve veze
-pobočne veze, ligg. collateralia
-ukrštene veze, ligg. cruciata –
anterior et posterior
-
• Pokreti u zglobu kolena su
• pregibanje, ispružanje potkolenice, i delomično
okretanje prema unutra i upolje
art. tibiofibularis
- povezuje gornji kraj
golenjače i lisne kosti,
pokreti klizanja
- donji kraj potkolenice
sadrži vezivni spoj,
syndesmosis tibiofibularis
- celom dužinom
potkolenične kosti spojene
su međukoštanom opnom,
membrana inerossea
cruris
Zglobovi stopala, articulationes pedis
-najvažniji gornji (art. talocruralis) i donji gležanjski zglob (art.
talocalcaneonavicularis)
- zajedno tvore kuglasti zglob, koji omogućava kretnje u svim
smerovima
Ostali stopalni zglobovi:
art. calcaneocuboidea
art. cuneonavicularis
articulationes intercuneiforme
- – articulationes tarsometatarsales
- između 2. i 5. metatarsusa –
articulationes intermetatarsales
- articulationes
metatarsophalangeales
- između članaka – articulationes
interphalageales pedis
- gornji gležanjski zglob: dorzalna fleksija i plantarna
ekstenzija
- donji gležanjski zglob: dorzalna fleksija, plantarna
ekstenzija, primicanje i odmicanje, te rotacija stopala
- primicanje + okretanje prema unutra = uvurtanje
(inverzija) stopala
- odmicanje + okretanje prema van = izvrtanje (everzija)
stopala
- tri uporišne točke stopala o podlogu: petna kvrga, glave 1.
i 5. metatarzalne kosti
- između uporišta je stopalni svod kojeg oblikuju medijalni,
lateralni i poprečni luk
dr Sarac

More Related Content

What's hot

Misici ruke i noge
Misici ruke i nogeMisici ruke i noge
Misici ruke i noge
dr Šarac
 
FIZIOLOGIJA MIŠICA
FIZIOLOGIJA MIŠICAFIZIOLOGIJA MIŠICA
FIZIOLOGIJA MIŠICA
dr Šarac
 
Miologija
MiologijaMiologija
Miologija
dr Šarac
 
ANATOMIJA Kardiovaskularni sistem
 ANATOMIJA Kardiovaskularni sistem ANATOMIJA Kardiovaskularni sistem
ANATOMIJA Kardiovaskularni sistem
Anatomija dr Šarac
 
Misici glave, vrata i trupa
Misici glave, vrata i trupaMisici glave, vrata i trupa
Misici glave, vrata i trupa
dr Šarac
 
Wrist & hand, Ručni zglob i šaka
Wrist & hand, Ručni zglob i šakaWrist & hand, Ručni zglob i šaka
Wrist & hand, Ručni zglob i šaka
Medical school Novi Sad
 
Miologija za fizioterapeute pdf
Miologija za fizioterapeute pdfMiologija za fizioterapeute pdf
Miologija za fizioterapeute pdfdr Šarac
 
SRCE
SRCE SRCE
SRCE
dr Šarac
 
Thorax
ThoraxThorax
Thorax
dr Šarac
 
GRADJA SRCA
GRADJA SRCAGRADJA SRCA
GRADJA SRCA
dr Šarac
 
DIGESTIVNI TRAKT
DIGESTIVNI TRAKTDIGESTIVNI TRAKT
DIGESTIVNI TRAKT
dr Šarac
 

What's hot (20)

Mišici
MišiciMišici
Mišici
 
Opšta osteologija
Opšta osteologija Opšta osteologija
Opšta osteologija
 
Misici ruke i noge
Misici ruke i nogeMisici ruke i noge
Misici ruke i noge
 
Kosti glave
Kosti glaveKosti glave
Kosti glave
 
2. ZGLOB RAMENA
2. ZGLOB RAMENA2. ZGLOB RAMENA
2. ZGLOB RAMENA
 
FIZIOLOGIJA MIŠICA
FIZIOLOGIJA MIŠICAFIZIOLOGIJA MIŠICA
FIZIOLOGIJA MIŠICA
 
Miologija
MiologijaMiologija
Miologija
 
ANATOMIJA Kardiovaskularni sistem
 ANATOMIJA Kardiovaskularni sistem ANATOMIJA Kardiovaskularni sistem
ANATOMIJA Kardiovaskularni sistem
 
Anatomija lokomotornog sistema
Anatomija lokomotornog sistemaAnatomija lokomotornog sistema
Anatomija lokomotornog sistema
 
Anatomija uvod (1)
Anatomija uvod (1)Anatomija uvod (1)
Anatomija uvod (1)
 
Misici glave, vrata i trupa
Misici glave, vrata i trupaMisici glave, vrata i trupa
Misici glave, vrata i trupa
 
Wrist & hand, Ručni zglob i šaka
Wrist & hand, Ručni zglob i šakaWrist & hand, Ručni zglob i šaka
Wrist & hand, Ručni zglob i šaka
 
Miologija za fizioterapeute pdf
Miologija za fizioterapeute pdfMiologija za fizioterapeute pdf
Miologija za fizioterapeute pdf
 
Misici
MisiciMisici
Misici
 
SRCE
SRCE SRCE
SRCE
 
Anatomija
AnatomijaAnatomija
Anatomija
 
Thorax
ThoraxThorax
Thorax
 
GRADJA SRCA
GRADJA SRCAGRADJA SRCA
GRADJA SRCA
 
DIGESTIVNI TRAKT
DIGESTIVNI TRAKTDIGESTIVNI TRAKT
DIGESTIVNI TRAKT
 
Vene
VeneVene
Vene
 

Viewers also liked

Mišici grudnog koša tabele (4)
Mišici grudnog koša tabele (4)Mišici grudnog koša tabele (4)
Mišici grudnog koša tabele (4)dr Šarac
 
Krvni sudovi glave i vrata
Krvni sudovi glave i vrataKrvni sudovi glave i vrata
Krvni sudovi glave i vratadr Šarac
 
Opsta anatomija uvod
Opsta anatomija uvodOpsta anatomija uvod
Opsta anatomija uvoddr Šarac
 
Mišici ramena i ruke tabele (2)
Mišici ramena i ruke tabele (2)Mišici ramena i ruke tabele (2)
Mišici ramena i ruke tabele (2)dr Šarac
 
Manuelni misicni test zgloba lakta (art.cubiti), elbow joint
Manuelni misicni test zgloba lakta (art.cubiti), elbow jointManuelni misicni test zgloba lakta (art.cubiti), elbow joint
Manuelni misicni test zgloba lakta (art.cubiti), elbow joint
Medical school Novi Sad
 
Manuelni misicni test - Misici sake - Hand muscle testing
Manuelni misicni test - Misici sake - Hand muscle testingManuelni misicni test - Misici sake - Hand muscle testing
Manuelni misicni test - Misici sake - Hand muscle testing
Medical school Novi Sad
 
Manuelni misicni test rucnog zgloba (art. radiocarpalis) Wrist
Manuelni misicni test rucnog zgloba (art. radiocarpalis) WristManuelni misicni test rucnog zgloba (art. radiocarpalis) Wrist
Manuelni misicni test rucnog zgloba (art. radiocarpalis) Wrist
Medical school Novi Sad
 
Tkivo
TkivoTkivo
Tkivo
dr Šarac
 

Viewers also liked (9)

Mišici grudnog koša tabele (4)
Mišici grudnog koša tabele (4)Mišici grudnog koša tabele (4)
Mišici grudnog koša tabele (4)
 
Krvni sudovi glave i vrata
Krvni sudovi glave i vrataKrvni sudovi glave i vrata
Krvni sudovi glave i vrata
 
Opsta anatomija uvod
Opsta anatomija uvodOpsta anatomija uvod
Opsta anatomija uvod
 
Mišici ramena i ruke tabele (2)
Mišici ramena i ruke tabele (2)Mišici ramena i ruke tabele (2)
Mišici ramena i ruke tabele (2)
 
Manuelni misicni test zgloba lakta (art.cubiti), elbow joint
Manuelni misicni test zgloba lakta (art.cubiti), elbow jointManuelni misicni test zgloba lakta (art.cubiti), elbow joint
Manuelni misicni test zgloba lakta (art.cubiti), elbow joint
 
Manuelni misicni test - Misici sake - Hand muscle testing
Manuelni misicni test - Misici sake - Hand muscle testingManuelni misicni test - Misici sake - Hand muscle testing
Manuelni misicni test - Misici sake - Hand muscle testing
 
Kineziološka analiza hoda
Kineziološka analiza hodaKineziološka analiza hoda
Kineziološka analiza hoda
 
Manuelni misicni test rucnog zgloba (art. radiocarpalis) Wrist
Manuelni misicni test rucnog zgloba (art. radiocarpalis) WristManuelni misicni test rucnog zgloba (art. radiocarpalis) Wrist
Manuelni misicni test rucnog zgloba (art. radiocarpalis) Wrist
 
Tkivo
TkivoTkivo
Tkivo
 

Similar to Zglobovi

Opšta osteologija
 Opšta osteologija Opšta osteologija
Opšta osteologija
dr Šarac
 
Opšta osteologija
Opšta osteologijaOpšta osteologija
Opšta osteologija
Jovan Šarac
 
Miologija pdf
Miologija pdfMiologija pdf
Miologija pdfdr Šarac
 
AON.pptx
AON.pptxAON.pptx
AON.pptx
VesnaPavlovic12
 
Kosti donjih ekstremiteta
Kosti donjih ekstremitetaKosti donjih ekstremiteta
Kosti donjih ekstremiteta
Au Medu
 
Mišićni sistem
Mišićni sistemMišićni sistem
Mišićni sistem
Ivana Damnjanović
 

Similar to Zglobovi (8)

Opšta osteologija
 Opšta osteologija Opšta osteologija
Opšta osteologija
 
Opšta osteologija
Opšta osteologijaOpšta osteologija
Opšta osteologija
 
Deformiteti nogu
Deformiteti noguDeformiteti nogu
Deformiteti nogu
 
Miologija pdf
Miologija pdfMiologija pdf
Miologija pdf
 
AON.pptx
AON.pptxAON.pptx
AON.pptx
 
Kosti donjih ekstremiteta
Kosti donjih ekstremitetaKosti donjih ekstremiteta
Kosti donjih ekstremiteta
 
Mišićni sistem
Mišićni sistemMišićni sistem
Mišićni sistem
 
003 Misicni Sistem Kicmenjaka
003 Misicni Sistem Kicmenjaka003 Misicni Sistem Kicmenjaka
003 Misicni Sistem Kicmenjaka
 

More from dr Šarac

Hipertireoidizam
HipertireoidizamHipertireoidizam
Hipertireoidizam
dr Šarac
 
Deformiteti kičme
Deformiteti kičmeDeformiteti kičme
Deformiteti kičme
dr Šarac
 
Pripreme za ispit
Pripreme za ispitPripreme za ispit
Pripreme za ispit
dr Šarac
 
Anatomija i fiziologija digestivnog trakta
Anatomija i fiziologija digestivnog traktaAnatomija i fiziologija digestivnog trakta
Anatomija i fiziologija digestivnog trakta
dr Šarac
 
Prenatalna dijagnostika
Prenatalna dijagnostika Prenatalna dijagnostika
Prenatalna dijagnostika
dr Šarac
 
Monogensko nasleđivanje
Monogensko nasleđivanjeMonogensko nasleđivanje
Monogensko nasleđivanje
dr Šarac
 
Koštano tkivo
Koštano tkivoKoštano tkivo
Koštano tkivo
dr Šarac
 
Veliki mozak
Veliki mozakVeliki mozak
Veliki mozak
dr Šarac
 
Građa moždanog stabla
Građa moždanog stablaGrađa moždanog stabla
Građa moždanog stabla
dr Šarac
 
Hormoni
Hormoni Hormoni
Hormoni
dr Šarac
 
Fiziologija varenja
Fiziologija varenjaFiziologija varenja
Fiziologija varenja
dr Šarac
 
Sinapsa ili-nervni-centar (1)
Sinapsa ili-nervni-centar (1)Sinapsa ili-nervni-centar (1)
Sinapsa ili-nervni-centar (1)
dr Šarac
 
Histologija respiratorni sistem
Histologija respiratorni sistemHistologija respiratorni sistem
Histologija respiratorni sistem
dr Šarac
 
HistologijaCirkulatorni sistem
HistologijaCirkulatorni sistemHistologijaCirkulatorni sistem
HistologijaCirkulatorni sistem
dr Šarac
 
Endokrini sistem
Endokrini sistemEndokrini sistem
Endokrini sistem
dr Šarac
 
Anatomija CNS-a
Anatomija CNS-aAnatomija CNS-a
Anatomija CNS-a
dr Šarac
 
Bolesti dojke
Bolesti dojkeBolesti dojke
Bolesti dojke
dr Šarac
 
Neuroticna reagovanja-dece
Neuroticna reagovanja-deceNeuroticna reagovanja-dece
Neuroticna reagovanja-dece
dr Šarac
 
Štitasta zlezda
Štitasta zlezdaŠtitasta zlezda
Štitasta zlezda
dr Šarac
 
Narkomanija
Narkomanija Narkomanija
Narkomanija
dr Šarac
 

More from dr Šarac (20)

Hipertireoidizam
HipertireoidizamHipertireoidizam
Hipertireoidizam
 
Deformiteti kičme
Deformiteti kičmeDeformiteti kičme
Deformiteti kičme
 
Pripreme za ispit
Pripreme za ispitPripreme za ispit
Pripreme za ispit
 
Anatomija i fiziologija digestivnog trakta
Anatomija i fiziologija digestivnog traktaAnatomija i fiziologija digestivnog trakta
Anatomija i fiziologija digestivnog trakta
 
Prenatalna dijagnostika
Prenatalna dijagnostika Prenatalna dijagnostika
Prenatalna dijagnostika
 
Monogensko nasleđivanje
Monogensko nasleđivanjeMonogensko nasleđivanje
Monogensko nasleđivanje
 
Koštano tkivo
Koštano tkivoKoštano tkivo
Koštano tkivo
 
Veliki mozak
Veliki mozakVeliki mozak
Veliki mozak
 
Građa moždanog stabla
Građa moždanog stablaGrađa moždanog stabla
Građa moždanog stabla
 
Hormoni
Hormoni Hormoni
Hormoni
 
Fiziologija varenja
Fiziologija varenjaFiziologija varenja
Fiziologija varenja
 
Sinapsa ili-nervni-centar (1)
Sinapsa ili-nervni-centar (1)Sinapsa ili-nervni-centar (1)
Sinapsa ili-nervni-centar (1)
 
Histologija respiratorni sistem
Histologija respiratorni sistemHistologija respiratorni sistem
Histologija respiratorni sistem
 
HistologijaCirkulatorni sistem
HistologijaCirkulatorni sistemHistologijaCirkulatorni sistem
HistologijaCirkulatorni sistem
 
Endokrini sistem
Endokrini sistemEndokrini sistem
Endokrini sistem
 
Anatomija CNS-a
Anatomija CNS-aAnatomija CNS-a
Anatomija CNS-a
 
Bolesti dojke
Bolesti dojkeBolesti dojke
Bolesti dojke
 
Neuroticna reagovanja-dece
Neuroticna reagovanja-deceNeuroticna reagovanja-dece
Neuroticna reagovanja-dece
 
Štitasta zlezda
Štitasta zlezdaŠtitasta zlezda
Štitasta zlezda
 
Narkomanija
Narkomanija Narkomanija
Narkomanija
 

Zglobovi

 • 2. ARTHROLOGIJA nauka o zglobovima SYNDESMOLOGIA (nauka o zglobovima i spojevima među kostima) dr Sarac
 • 3. klasifikacija zglobovafunkcionalno ime strukturno ime pokretljivost primer opis Synarthroses articulatio fibrosus nepokretan zglob Syndesmoses ligament interosseum Sutures šavovi lobanje Gomphoses zub Amphiarthroses articulatio cartilaginosus (hyaline, fibrocartilage) Blago pokretan Synchrondosis epifize ,rebra Symphyses Pubis, vertebralni disk Diarthroses articulatio synovialis Pokretni zgobovi Uniaxial Biaxial Multiaxial
 • 4. Synarthroses nepokretni zglobovi Fibrozni Syndesmoses čvrsti vezivni snopovi Suture spoj između ivica dve pljosnate kosti Gomphoses klinasti spoj pomoću koga je zub usađen u vilicu
 • 6. Diarthroses Sinovialni zglobovi pokretni • mnogobrojni • složeni • Structura: • zglobna capsula • vezivna opna obuhvata u celini zglobne površine sastoji se iz dva lista – 1.membranea synovialis • unutrasnja luči sinovijalnu tečnost 2.membrana fibrosa zglobna šupljina (cavitas articularis) mali prostor između kosti – facies articularis • obloženi sa hyaline hrskavicom umetnutom između kostiju sporedni elementi zgloba • meniscus diskus labrum Ligamenti • bursa • (Burze izgledaju kao balon ispunjen sa malo tečnosti i spljošten imeđu ostalih tkiva. Njihova funkcija jeste da smanje trenje između tetiva i kosti, između tetiva i tetiva, između koštanih izbočina i same kože.) bursae
 • 8. Vrste zglobova - prema obliku zglobnih površina i opsegu gibanja:  ravni zglob (articulatio plana)  ugaoni zglob (gynglymus)  okretni zglob (art. trochoidea)  sedlasti zglob (art. sellaris)  jajoliki zglob (art. ellipsoidea)  kuglasti zglob (art. spheroidea)
 • 9. POKRETI U ZGLOBOVIMA  pregibanje (flexio)  ispružanje (extensio)  pregibanje trupa (anteflexio, lateroflexio, retroflexio)  primicanje (adductio)  odmicanje (abductio)  pokreti podlaktičnih kostiju (supinatio i pronatio)  kruženje (circumductio)
 • 10.
 • 11. SPOJEVI I ZGLOBOVI GLAVE - vezivno koštani šavovi, hrskavični spojevi i veze - jedini pokretni zglobovi glave su levi i desni donjovični zglob (articulatio temporomandibularis)
 • 12.
 • 13.
 • 15. Spojevi i zglobovi kičmenog stuba - gornji zglob i donji zglobovi glave: - articulatio atlanto-occipitalis; -articulationes atlanto-axiales
 • 16.
 • 17. - spojevi među pršljenovima:  tela su spojena s kolutima (disci intervertebrales) i dvema uzdužnim vezama  (ligg. longitudinale anterius et posterius)  lukovi su spojeni žutim vezama (ligg. flava)
 • 18. -discus intervertebrales: - anulus fibrosus i nucleus pulposus
 • 19. - zglobne nastavke pršljena spajaju (articulationes zygapophysiales) -spojevi trnastih nastavaka: (ligg. interspinalia i lig. supraspinale) - najrazvijeniji u području vrata lig. nuchae - zglob lumbalne i trtične kosti okošta u poodmakloj dobi
 • 20. Kicmeni stub izgled dvostrukog slova S - vratna lordoza (prema napred) - grudna kifoza (prema natrag) - slabinska lordoza (prema napred) - -
 • 21. Pokreti kičmenog stuba - oko poprečne ose: antefleksija, retrofleksija, osobito u slabinskom delu - oko sagitalne ose: laterofleksija, donji grudni deo kičmenog stuba - oko okomite ose: rotacija, u vratnom i donjem delu
 • 23. Spojevi i zglobovi grudnog koša -rebarne hrskavice (cartilagines costales): spajaju rebra s grudnom kosti -rebrenokičmeni zglobovi (articulationes costovertebrales): - articulatio capitis costae (glava rebra + telo pršljena) - articulatio costotransversaria (kvržica rebra + poprečni nastavak)
 • 24. - Spojevi i zglobovi ramenog obruča: - art. sternoclavicularis (ključna kost +manubrium sternuma) - art. acromioclavicularis (lopatica + ključna kost) - lig. coracoclaviculare(processus coracoideus + ključna kost)
 • 25. Rameni zglob, articulatio humeri - cavitas glenoidalis scapulae +caput humeri - rubni vezivnohrskavični prsten, labrum glenoidale -veze: - 3 zglobnoramene sveze, ligg. glenohumeralia - kljunastoramena sveza, lig. coracohumerale
 • 26.
 • 27.
 • 28. Lakatni zglob, articulatio cubiti - složeni zglob: ramena + lakatna + žbica - tri zgloba: art. humeroradialis, art. humeroulnaris, art. radioulnaris proximalis - zglobna čahura zajednička za sva tri zgloba, pojačana prstenastom svezom, lig. anulare radii,lig.collaterale ulnare et radiale
 • 29.
 • 30.
 • 31. - donji , art. radioulnaris distalis - celom dužinom lakatnu i palčanu kost povezuje podlaktična međukoštana opna, membrana interossea antebrachii
 • 32. Zglobovi šake, articulationes manus -7 grupa: - ručni zglob; radius + kosti ručja, art. radiocarpalis - proksimalni + distalni red kostiju ručja , art. mediocarpalis - između kostiju ručja, articulationes intercarpales - kosti ručja + kosti doručja, articulationes carpometacarpales - između kostiju doručja, articulationes intermetacarpales - kosti doručja + članci prstiju, articulationes metacarpophalangeales - između članaka prstiju, articulationes interphalangeales manus
 • 34.
 • 35.
 • 36.
 • 37. zglobovi korena šake: radiokarpalni, mediokarpalni i interkarpalni zglob - zajedno deluju kao jajoloki zglob, kretnje ograničene - središte zgloba je os capitatum - pregibanja i ispružanja šake, radijalna i ulnarna abdukcija, cirkumdukcija karpometakarpalni zglobovi: malo pomicanje između kostiju - palčani karpometakarpalni zglob je sedlasti zglob što omogućuje pregibanje, ispružanje, odmicanje, primicanje, opoziciju i repoziciju palca metakarpofalangealni zglobovi: pregibanje, ispružanje, radijalnu i ulnarnu abdukciju, kruženje, delomičnu vrtenje prstiju interfalangealni zglobovi: kutni zglobovi, pregibanje i ispružanje članaka prstiju
 • 38.
 • 39. (articulationes membri inferioris) Zglobovi donjeg uda (articulationes membri inferioris) • Zglobovi donjeg ekstremiteta ili noge dele se na zglobove karličnog pojasa (articulationes cinguli pelvici) • i zglobove slobodnog dela noge (articulationes membri inferioris liberi). • Zglobovi karličnog pojasa su zglob izmedu stidnih kostiju (symphysis pubica) i krsno-bedreni zglob (art. sacroiliaca). • Zglobovi slobodnog dela noge su: zglob kuka (art. coxae), zglob kolena (art. genus), golenjačno-lišnjačni zglob (art. tibiofibularis), gornji skočni zglob (art. talocruralis) i zglobovi stopala (articulationes pedis)
 • 40. Spojevi i zglobovi donjih udova - symphysis pubica - art. sacroiliaca - ligg. sacro-iliaca - lig. sacrotuberale - lig. sacrospinale - veze koje povezuju karlične kosti: zaptivna opna, membrana obturatoria, preponska veza, lig. inguinale; propusna sveza, lig. lacunare; grebenska sveza, lig. pectineale
 • 41.
 • 42. Zglob kuka, art. coxae - vezivnohrskavični prsten, labrum acetabulare - poprečna veza čašice, lig. transversum acetabuli - veza glave bedrene kosti, lig. capitis femoris - zglobnu čahuru pojačavaju: - bočnobedrena veza, lig. iliofemorale - preponskobedrena sveza, lig. pubofemorale - sednobedrena sveza, lig. ischiofemorale
 • 43.
 • 44.
 • 45. - fleksija, ekstenzija, abdukcija, adukcija, rotacija
 • 46. Pokreti u u zglobu kuka: - kuglasti zglob s ograničenim kretnjama - fleksija, ekstenzija, abdukcija, adukcija, rotacija
 • 47. • U ovom zglobu spajaju se donji kraj butne kosti (femur), gornji okrajak golenjače (fibia) i čašica (patella). • Zglobne površine na butnoj kosti su kondili butne kosti (condylus lateralis et medialis) i zglobna površina za čašicu (facies patellaris). Na golenjači zglobna površina je gornja zglobna površina golenjače (facies articularis superior tibiae). • Zglobna površina na čašici je njena zadnja strana (facies articularis patellae). Između zglobnih površina butne kosti i golenjače, umetnute su vezivno-hrskavične tvorevine, meniskusi, spoljašnji (meniscus lateralis) i unutrašnji (meniscus medialis). Oni prilagođavaju nesrazmernost između zglobnih površina ovih kostiju i prate pokrete u zglobu kolena pomerajući se napred pri opružanju kolena i nazad pri pregibanju kolena. Zglob kolena (articulatio genus)
 • 48.
 • 49. Koleni zglob, art. genus - vezivnohrskavične tvorbe, menisci articulares - prednju stranu zglobne čahure pojačavaju: lig. patellae i retinacula patellae (iverna krilca) - stražnju stranu zglobne čahure pojačavaju dve veze -pobočne veze, ligg. collateralia -ukrštene veze, ligg. cruciata – anterior et posterior -
 • 50. • Pokreti u zglobu kolena su • pregibanje, ispružanje potkolenice, i delomično okretanje prema unutra i upolje
 • 51. art. tibiofibularis - povezuje gornji kraj golenjače i lisne kosti, pokreti klizanja - donji kraj potkolenice sadrži vezivni spoj, syndesmosis tibiofibularis - celom dužinom potkolenične kosti spojene su međukoštanom opnom, membrana inerossea cruris
 • 52. Zglobovi stopala, articulationes pedis -najvažniji gornji (art. talocruralis) i donji gležanjski zglob (art. talocalcaneonavicularis) - zajedno tvore kuglasti zglob, koji omogućava kretnje u svim smerovima
 • 53.
 • 54. Ostali stopalni zglobovi: art. calcaneocuboidea art. cuneonavicularis articulationes intercuneiforme - – articulationes tarsometatarsales - između 2. i 5. metatarsusa – articulationes intermetatarsales - articulationes metatarsophalangeales - između članaka – articulationes interphalageales pedis
 • 55.
 • 56.
 • 57.
 • 58. - gornji gležanjski zglob: dorzalna fleksija i plantarna ekstenzija - donji gležanjski zglob: dorzalna fleksija, plantarna ekstenzija, primicanje i odmicanje, te rotacija stopala - primicanje + okretanje prema unutra = uvurtanje (inverzija) stopala - odmicanje + okretanje prema van = izvrtanje (everzija) stopala - tri uporišne točke stopala o podlogu: petna kvrga, glave 1. i 5. metatarzalne kosti - između uporišta je stopalni svod kojeg oblikuju medijalni, lateralni i poprečni luk